Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2008.gada 2.jūlijs  


Privatizācijai nodod neapbūvētu zemes gabalu Bērzaines ielā 1, Cēsīs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr. 546, (prot. Nr.11, 21.p.) tiek nodots privatizācijai neapbūvēts zemes gabals Bērzaines ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201 006 0403, ar kopējo platību 0.4876 ha (4876m 2)).

 

Prasījumi, kas attiecas uz privatizējamo objektu un prasījumu apliecinošie dokumenti viena mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, jāiesniedz Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 1.stāva 111.kab.(darba laikā).

 

Informācija par privatizējamo objektu saņemama Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306.kabinetā, tālrunis 64161825.

 

 

LĒMUMS Nr. 546 (prot.Nr.11)

2008.gada 19.jūnijs                       

 

Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

 

          Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15.februāra lēmumu Nr.71 (prot. Nr.3, 14.p.) „Par zemes gabala Bērzaines iela 1, Cēsīs, sadalīšanu” ir veikta Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša (zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0013 4194; lēmuma datums 22.04.2004.) zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs sadalīšana. Pēc sadalīšanas nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala kadastra Nr. 4201 006 0403, kopplatība 4876m2, kas reģistrēta Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0013 4194, lēmuma datums 08.04.2008. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” zemes gabals Bērzaines ielā 1, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu „J” zonā – jauktas apbūves teritorijas, kurā galvenie izmantošanas veidi: daudzdzīvokļu māju apbūve, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve un sabiedriskas nozīmes objekti. Neapbūvētais zemes gabals Bērzaines ielā 1, Cēsīs, nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 31.panta trešo daļu un 66.panta otro daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 30.05.2008. prot. Nr.8 priekšlikumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 5.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par ( V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

  1. Nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Bērzaines ielā 1, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 0403, ar kopējo platību 0, 4876 ha ( 4876 m2 );
  2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs);
  3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010).

 

 

 

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv