Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.jūlijs   Vārda dienu svin: Zaiga, Asne, Asna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2008.gada 2.jūlijs  


Apstiprināti privatizācijas un izsoles noteikumi neapbūvētam zemes gabalam Bērzaines ielā 1, Cēsīs

Cēsu pilsētas dome 2008.gada 19.jūnijā (lēmums Nr. 547, prot. Nr. 11, 22.p.) apstiprinājusi neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 0403 privatizācijas un izsoles noteikumus. Zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas 0,4876 ha (4876 m2).

 

Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 184 000.00 (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši lati), maksāšanas līdzekļi 100% lati. Reģistrācijas nauda – Ls 50.00 (piecdesmit lati), nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 18 400.00 (astoņpadsmit tūkstoši četri simti lati), kas ar pārskaitījumu jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2008.gada 22.augustā, plkst. 14.00.

 

Ar privatizācijas un izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306.kabinetā, tālrunis 64161825 (Aija Malnača).

 

Privatizācijas subjektam jāiesniedz apliecinājums un dokumenti, ka tas vēlas privatizēt zemes gabalu saskaņā ar apstiprinātajiem privatizācijas noteikumiem viena mēneša laikā no dienas, kad paziņojums par privatizācijas noteikumu apstiprināšanu publicēts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 1.stāvā 111.kab.(darba laikā). Lai piedalītos izsolē personai līdz 2008.gada 20.augustam plkst. 14.00, Raunas ielā 4, 3.stāvā 306.kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot izsoles noteikumos prasītos dokumentus.

 

 

 

 

LĒMUMS Nr. 547 (prot.Nr.11)

2008.gada 19.jūnijs                                                                                               

 

 

Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs,

privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

`

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr.546 (prot. Nr. 11, 21 .p.) „Par zemes gabala Bērzaines iela 1, Cēsīs, nodošanu privatizācijai”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 12.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 76., 77., 79. un 80.pantu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 30.05.2008. prot. Nr.8 priekšlikumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 5.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par  (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 0403, privatizācijas noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2.      Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, privatizācijas metodi – pārdošana un privatizācijas paņēmienu – pārdodot izsolē.

3.      Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, sākumcenu Ls 184 000 (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši lati), nosakot maksāšanas līdzekļus 100% lati.

4.      Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.2.

5.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010).

 

 

Neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, privatizācijas noteikumi

 

Neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, izsoles noteikumiAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv