Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 29.marts   Vārda dienu svin: Aldonis, Agija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2010.gada 6.septembris  


Izvērtēta novada pašvaldības dalība kapitālsabiedrībās

 

            Latvijā aktualizējusies valsts un pašvaldības uzņēmumu izvērtēšana, lai noteiktu, kuri uzņēmumi tiešām nepieciešami valsts un pašvaldības funkciju veikšanai un kurus ir iespējams privatizēt. Arī Cēsu novada domes sēdē ir skatīts jautājums par pašvaldības kapitālsabiedrībām un to atbilstību likumā noteiktajām pašvaldības funkcijām. Tāpēc neliels ieskats par Cēsu novada domes dalību kapitālsabiedrībās un to darbību.

 

SIA „VINDA”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” pašvaldības pienākums ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, un tai nav tiesību atkāpties no minēto pienākumu izpildes.

SIA „Vinda” ir dibināta 1991.gada 5.decembrī un tās darbības mērķis ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana sadale Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. SIA „Vinda” veidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības iedzīvotājus ar dzeramā ūdens piegādi, kā arī nodrošināt notekūdeņu savākšanu, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu, tātad vienādu pakalpojuma pieejamību un standartu visā pašvaldības administratīvajā teritorijā. SIA „Vinda” vienīgā dalībniece kopš tās dibināšanas brīža  ir Cēsu novada dome (iepriekš Cēsu pilsētas dome).

Īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus, kuru mērķis ir vides kvalitātes saglabāšana, aizsardzība un uzlabošana, ir nodrošināta pieeja kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. SIA „Vinda” ir realizējusi šādus Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus:

1.      Cēsu ūdens un notekūdeņu projekts I kārta (projekta realizācija no 1994.gada līdz 2001.gadam), kopējais veikto ieguldījumu apmērs LVL 630 000;

2.      projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros Cēsu ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta II kārta. (projekta realizācija no 2001.gada līdz 2008.gadam), kopējais veikto ieguldījumu apmērs 2796255,86;

Ir uzsākta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansētā Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas  realizācija, kas nodrošinās  kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus 95% Cēsu pilsētas iedzīvotāju. Kopējās projekta izmaksas ir plānotas 5 758 479.14, piesaistot finansējumu no Kohēzijas fonda.

Projektu īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta vides kvalitātes prasību ievērošana un izpildītas saistības, kas Latvijai rodas no dalības Eiropas Savienībā. Tikai racionālas un sistemātiskas ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, kā arī notekūdeņu savākšana un attīrīšana uzlabošanas un apsaimniekošanas. politikas īstenošanas rezultātā, ir iespējams īstenot koordinētu darbību, kas nodrošina plānveida nepieciešamo investīciju ieguldīšanu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanā, uzlabošanā un uzturēšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu par iespējami zemākiem pakalpojuma tarifiem Cēsu novada iedzīvotājiem.

Lai nodrošinātu SIA „Vinda” nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību Cēsu novada pašvaldība SIA „Vinda” pamatkapitālā ir veikusi lielus mantiskos ieguldījumus. Attiecībā uz ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu pakalpojumu sniegšanu konkrētajā tirgus daļā – Cēsu novadā, veidojas dabiskais monopols, savukārt līdz SIA „Vinda” dibināšanai tirgus nespēja nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.

 SIA „Vinda” darbības laikā ir uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, tiek ieguldīti lieli finanšu līdzekļi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvē, rekonstrukcijā un uzturēšanā, tādējādi, iedzīvotājiem, sniedzot nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojuma pieejamību visā pašvaldības teritorijā, SIA „Vinda” spēj nodrošināt nepieciešamo pakalpojuma un vides kvalitātes standartu.

            Deputāti nolēma turpināt Cēsu novada pašvaldības dalību Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „VINDA”, saglabājot pašvaldības īpašumā tās kapitāla daļas, kā arī atzīt pašvaldības dalību SIA „Vinda” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likumam.

 

 

SIA „ZAAO”

            Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Ziemeļvidzemes Atkritumu apsaimniekošanas organizācija (ZAAO) ir dibināta 1998.gada 20.novembrī un tās darbības mērķis ir atkritumu savākšanas un noglabāšanas pakalpojuma sniegšana Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu un apglabāšanu. ZAAO veidota ar mērķi visu reģiona pašvaldību iedzīvotājiem nodrošināt vienādu pakalpojuma pieejamību un standartu.

            Realizējot Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus, organizācija ir izbūvējusi reģionālo sadzīves atkritumu poligonu „Daibe”, iegādājusies nepieciešamo aprīkojumu, rekultivējusi 12 izgāztuves, izveidojusi deviņus dalītās atkritumu vākšanas punktus - eko laukumus. Kopējais veikto ieguldījumu apmērs ir EUR 5 473 906 .

Šobrīd ir uzsākta Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārtas realizēšana- poligona „Daibe” infrastruktūras pilnveidošana,  kurā plānots izbūvēt otro atkritumu apglabāšanas šūnu 3,2-3,8 ha platībā ar ietilpību ~ 540 000 m3, izbūvēt atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centru un veikt atkritumu mehāniskās priekšapstrādes iekārtu piegādi, par kopējo summu LVL 3147 135 .

            Līdz ZAAO darbības uzsākšanai reģionā darbojās 104 izgāztuves un atkritumu savākšanas pakalpojums bija pieejams pārsvarā pilsētu un pagastu centru iedzīvotājiem, bet ne visiem reģiona iedzīvotājiem. Uzsākot ZAAO darbību, tika likvidētas esošās legālās un nelegālās izgāztuves Ziemeļvidzemes reģionā, izveidots jauns, videi drošs cieto sadzīves atkritumu poligons, kā arī ieviesta atkritumu savākšanas – apsaimniekošanas sistēma, kas nodrošina ar kvalitatīvu un daudzpusīgu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu gan pilsētas, gan lauku teritoriju iedzīvotājus, nogādājot savāktos sadzīves atkritumus apglabāšanai videi drošā poligonā „Daibe”.

Ir konstatēts, ka ZAAO darbības laikā ir krasi samazinājies to vietu skaits reģionā, kur konstatēta nelegāla atkritumu izgāšana. Tas apliecina pastāvošās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas efektivitāti un tās labvēlīgo ietekmi uz vides kvalitāti reģiona teritorijā, jo nepilnīga atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma saņemšanas gadījumā vienā pašvaldībā, atkritumu plūsma gan legāli, gan nelegāli var novirzīties uz blakus pašvaldību teritoriju, tā radot papildus slodzi tās dienestiem. Tādējādi, iedzīvotājiem, sniedzot nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojuma pieejamību visā reģiona teritorijā, ZAAO spēj nodrošināt nepieciešamo vides kvalitātes standartu.

            Deputāti nolēma atzīt Cēsu novada pašvaldības dalību SIA „ZAAO” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likumam.

 

 

SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” pašvaldības pienākums ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un tai nav tiesību atkāpties no minēto pienākumu izpildes.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs” ir dibināta 2002.gada 20.augustā un tās darbības mērķis ir sporta objektu darbība un pieejamība iedzīvotājiem. SIA „Cēsu olimpiskais centrs” veidota ar mērķi realizēt biatlona, slēpošanas un basketbola sporta programmas, tādejādi, veicinot pašvaldības iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību tās administratīvajā teritorijā. SIA „Cēsu olimpiskais centrs” pamatkapitāls ir LVL 50 000, un tās dalībnieces ir Cēsu novada dome (10 000 daļu skaits), Priekuļu novada dome (20 000 daļu skaits) un biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” (20 000 daļu skaits). Viena no SIA „Cēsu olimpiskais centrs” funkcijām ir arī pašvaldības nekustamā īpašuma slēpošanas- biatlona kompleksa ”Priekuļi” apsaimniekošana, kuram 2004.gadā ir piešķirts nacionālās sporta bāzes statusu. Savukārt, kompleksa biatlona trases iekārtojums atbilst IBU prasībām un ir iegūta B kategorijas licence, kas atļauj starptautiska mēroga sacensību rīkošanu.

Realizējot Latvijas valsts līdzfinansētos projektus no LR Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums slēpošanas- biatlona kompleksa ”Priekuļi” rekonstrukcija 2.kārtai ir piesaistīti LVL 22 274 savukārt, kopējais veikto ieguldījumu apmērs sastāda LVL 55 000. Kompleksa attīstībai SIA „Cēsu olimpiskais centrs” laika periodā no 2002.gada līdz 2010.gadam ir piesaistījis LVL 650 000. Izbūvēts 3,6 km asfaltēts un apgaismots rollerslēpošanas aplis, izveidotas dažāda garuma un sarežģītības pakāpes slēpošanas trases ar kopgarumu līdz 20 km, šautuve ar 30 mērķu iekārtām, trasē un biatlona šautuvē ir ierīkots mākslīgais apgaismojums, sportistu vajadzībām uzstādīti četri apsildāmi, pārvietojami dzīvojamie moduļi, asfaltēts piebraucamais ceļš, izveidota ūdens apgādes sistēma mākslīgā sniega ražošanai, iegādāti septiņi sniega lielgabali mākslīgā sniega ražošanai un piecas tehnikas vienības slēpošanas trašu sagatavošanai.

 SIA „Cēsu olimpiskais centrs” nodrošina nacionālās sporta bāzes slēpošanas- biatlona kompleksa ”Priekuļi” darboties spēju, tādejādi, radot iespēju nodarboties ar sportiskām aktivitātēm dažādu līmeņu un dažādas fiziskās sagatavotības pakāpes sportistiem, kā arī visu vecuma grupu pārstāvjiem, liekot akcentu uz bērnu un jauniešu sporta attīstību. Slēpošanas- biatlona komplekss ”Priekuļi” nodrošina iespēju nodarboties ar sportu ne tikai augstu sasniegumu sportam, un profesionālā sporta attīstībai, bet arī amatieru līmeņa sportistiem, kuri vēlas pilnveidot savas sportiskās iemaņas, kā arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

SIA „Cēsu olimpiskais centrs” darbības laikā regulāri ir uzlabota sporta bāze un papildināts tās aprīkojums, tiek rīkotas valsts un starptautiska mēroga sacensības, tiek ieguldīti lieli finanšu līdzekļi, kas iedzīvotājiem nodrošina nepārtrauktu sporta pieejamību, tādejādi veicinot iedzīvotāju, it īpaši bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu..

            Ņemot vērā to, ka SIA „Cēsu olimpiskais centrs” izpilda pašvaldības funkciju – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu tās administratīvajā teritorijā, deputāti nolēma atzīt Cēsu novada pašvaldības dalību SIA „Cēsu olimpiskais centrs” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likumam.

 

SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS”

 

SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” sekmīgi veic Cēsu pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un vienu no satiksmes organizēšanas funkcijām, nodrošinot autostāvvietu pieejamību Cēsu pilsētas centrā. Autostāvvietu pieejamība tiek nodrošināta limitējot transporta līdzekļu stāvēšanas laiku, nosakot saprātīgu samaksu par autostāvvietas izmantošanu, kā arī nodrošinot bezmaksas stāvvietas invalīdiem, operatīvajiem transporta līdzekļiem un transporta līdzekļiem, kuriem ir operatīvās ceļa zīmes, kā arī citās vietās, piemēram, zemes gabalā Uzvaras bulvārī 22. Samaksu par autostāvvietu izmantošanu nosaka Cēsu novada dome.  SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” par saviem līdzekļiem veic autostāvvietu izveidošanu, uzturēšanu kārtībā un daļu no iekasētās naudas par autostāvvietu izmantošanu izlieto Cēsu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā.

Deputāti nolēma atzīt Cēsu novada pašvaldības dalību Cēsu pilsētas SIA „CĒSU MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likumam.

 

 A/S „CATA”

            Viena no pašvaldības  funkcijām ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus. AS „CATA” ir dibināta 1991.gada 22.jūlijā, tās darbības mērķis ir nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus. Cēsu novada dome no Cēsu rajona padomes pārņēma 216 633 tai piederošās „CATA” akcijas un visas no šīm akcijām izrietošās tiesības un saistības.

Akciju sabiedrības „CATA” darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu, tās sniegto pasažieru sabiedriskā transporta pakalpojumu īpatsvars Cēsu rajonā 1998.gadā sastādīja 99,8 %, bet 2005.gadā - 100% no kopējā pasažieru sabiedriskā transporta pakalpojuma apjoma.

            AS „CATA” pamatkapitāls ir LVL 982 695, kas sastāv no 982 695 akcijām. Cēsu novada domei pieder 216 633 akcijas, kas sastāda 22% no pamatkapitāla. Atlikusī pamatkapitāla daļa 77% apmērā pieder citām Vidzemes reģiona pašvaldībām un 1% apmērā privātpersonām. AS „CATA” kā pašvaldību kontrolēta akciju sabiedrība kopš tās dibināšanas brīža ir novirzījusi komercdarbības rezultātā gūto peļņu attīstībai un tehniskās bāzes sakārtošanai atbilstoši Eiropas Regulu prasībām.

            Pēdējo piecu gadu laikā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai un konkurētspējas nodrošināšanai attīstībā ir ieguldīti LVL 5 965 093.  AS „CATA” darbojas nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, kas arī faktiski tiek veikti. Minēto ieguldījumu rezultātā iedzīvotājiem tiek sniegts kvalitatīvs un brīvi pieejams sabiedriskā transporta pakalpojums. Iedzīvotājiem tiek nodrošināta nepārtraukta pakalpojuma pieejamība, tādejādi veicinot iedzīvotāju brīvu un netraucētu pārvietošanos. AS CATA kopīgi ar SIA „VTU Valmiera” nodrošina arī valsts pasūtījuma izpildi Ziemeļvidzemes reģionā.

            Ņemot vērā to, ka AS „CATA” izpilda pašvaldības funkciju – organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus tās administratīvajā teritorijā, deputāti nolēma  atzīt Cēsu novada pašvaldības dalību akciju sabiedrībā „CATA” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likumam un  AS „CATA” kapitāla daļas saglabāt pašvaldības īpašumā.

 

 SIA „Cēsu tirgus”

 

SIA „Cēsu tirgus” ir dibināta 2002.gada 4.oktobrī, un tās vienīgā dalībniece kopš tās dibināšanas brīža  Cēsu novada dome (iepriekš Cēsu pilsētas dome). SIA „Cēsu tirgus” darbības veidi ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana un  pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecības organizēšana norobežotā teritorijā, kurā ir speciāli iekārtotas tirdzniecības vietās.

Saskaņā ar Komerclikuma 135. un 137.pantu kapitālsabiedrība ir juridiska persona, kas par savām saistībām atbild ar visu savu mantu, bet neatbild par dalībnieka (dibinātāja), t.i. Cēsu novada pašvaldības, saistībām. Tādējādi secināms, ka SIA „Cēsu tirgus” piederošā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana nav pašvaldības funkcija.

SIA „Cēsu tirgus” veic komercdarbību nekustamo īpašumu nozarē, gūstot peļņu no nomāta īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas, un pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecības organizēšanas, kas nav saistīta ar pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanu.

            Deputāti nolēma atzīt Cēsu novada pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „CĒSU TIRGUS” par neatbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likumam.

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv