Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 3.jūlijs   Vārda dienu svin: Benita, Everita, Verita, Sulamīte
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2008.gada 9.marts  


CĒSU pilsētas dome izsludina pretendentu pieteikšanos uz GRĀMATVEDĪBAS NODAĻAS GALVENĀ GRĀMATVEŽA/des amata vakanci

CĒSU PILSĒTAS DOME

izsludina pretendentu pieteikšanos uz

Grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatveža/des amata vakanci

 

Prasības pretendentiem:

Prasības pretendentam:

 

 • Iepriekšējā pieredze galvenā grāmatveža amatā vismaz 2 gadi;
 • Augstākā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā;
 • Laba finanšu grāmatvedības un LR nodokļu izpratne un zināšanas;
 • Spēja organizēt darbu uzdoto pienākumu izpildei, iniciatīva, pastāvīga pašizglītošanās;
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, grāmatvedības programmas);
 • Analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.

 

Galvenie pienākumi

 • Organizēt grāmatvedības darbu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
 • Izstrādāt un ieviest praksē centralizētas grāmatvedības uzskaites modeli pašvaldībā atbilstoši novadu reformas īstenošanai;
 • Grāmatvedības darba plānošana, vadīšana, koordinēšana un iekšējo pienākumu sadale;
 • Normatīvo un metodisko dokumentu izstrāde;
 • Atskaišu sagatavošana valsts institūcijām, pašvaldības administrācijai, auditoriem;
 • Dokumentu savlaicīgas un pareizas noformēšanas kontrole.

 

Mēs piedāvājam:

Ø      Atbilstošu algojumu

Ø      Dinamisku, vispusīgu  darba vidi;

Ø      Apmācības ;

Ø      Sociālās garantijas.

 

 

 

Par priekšrocībām tiks uzskatīts:

 • Par priekšrocību tiks uzskatīta galvenā grāmatveža pieredze valsts pārvaldes vai pašvaldību iestādē;

Pretendentam jāiesniedz:

Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

CV, motivācijas vēstuli;

Atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību;

 

Dokumentus iesniegt līdz  2009.gada 23.marta plkst. 17.00 Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsīs. Papildus informācija par vakanci – tel. 64123764  vai mājas lapā  www.cesis.lv – Konkursi un izsoles/Vakances un darba piedāvājumi.

 

Amata apraksts

Iestādes nosaukums

Cēsu pilsētas dome (turpmāk Dome)

Iestādes struktūrvienības nosaukums

Grāmatvedības nodaļa

Amata nosaukums

Galvenā grāmatvede

Profesijas klasifikācijas kods

1231 05

Profesijas apraksts

Nodrošināt finanšu informācijas apkopošanu un apstrādi, finanšu rādītāju aprēķināšanu; izstrādāt priekšlikumus iestādes finansiālās darbības pilnveidošanai; pārbaudīt naudas maksājumus, ienākumus un citu finanšu operāciju dokumentu pareizību; gatavot finanšu pārskatus; lietot teorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas, risinot problēmas, kas radušās darba procesā; konsultēt grāmatvežus grāmatvedības programmas lietošanā; sniegt vispārēju informāciju esošajiem un potenciālajiem klientiem; nodrošināt finanšu operāciju uzskaiti; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Darba mērķis

Plānot, vadīt un koordinēt Grāmatvedības nodaļas darbu organizēt grāmatvedības uzskaiti, nodrošināt Grāmatvedības nodaļas darbības kvalitatīvu norisi. Plānot vadīt un koordinēt pašvaldības administratīvās un finanšu operācijas, kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu.

Amata pakļautība

Domes priekšsēdētājam

Darbinieka prombūtnē aizvieto

Galvenās grāmatvedes vietniece

Darbinieks aizvieto

Citu Grāmatvedības nodaļas Domes un domes struktūru centralizētās nodaļas grāmatvedi

Amata izpildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze

Augstākā izglītība, praktiskā darba pieredze. Prasme amata pienākumu veikšanai izmantot datortehniku un nepieciešamās datorprogrammas, zināšanu un pieredzes pielietošana praksē, racionāla darba organizācija.

Amata izpildīšanai nepieciešamā izglītība

 

Augstākā izglītība ar papildus grāmatveža vai finansista kvalifikāciju

Amata izpildīšanai nepieciešamo normatīvo aktu zināšanas

Likums “Par grāmatvedību”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem” u.c. LR spēkā esošie normatīvie akti (likumi, noteikumi, rīkojumi u.t.t.) saistībā ar grāmatvedības kārtošanu

Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums, Grāmatvedības nodaļas nolikums, Cēsu pilsētas domes lēmumi

Amata izpildīšanai rīkojumus tiesīgi dot

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai izpilddirektors;

 

Amata izpildīšanai nepieciešamās prasmes un zināšanas

 

Obligāti

Vēlams

Nav nepieciešams

Lietvedības zināšanas

 

 

Latviešu valodas zināšanas

 

 

Svešvalodas zināšanas (angļu, krievu)

 

 

Prasme strādāt ar sekojošām programmām

 

 

 

Word

 

 

Excel

 

 

PowerPoint

 

 

J.Pakalna grāmatvedības programma

 

 

Prasme strādāt ar citu biroja tehniku

 

 

B kategorijas autovadītāja apliecība

 

 

Amata izpildīšanai nepieciešamās personiskās īpašības

Atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību

Komunikācijas prasmes, prasme orientēties sarežģītās situācijās, prasme iesākto novest līdz galam, lietot praksē teorētiskās zināšanas

Amata izpildīšanai nepieciešamā sadarbība

Savu amata pienākumu pildīšanai sadarbojas ar Zvērinātu revidentu, Domes iekšējo revidentu, Domes Finanšu nodaļu, iestādēm

Amata pienākumi

 

1.       Organizēt un nodrošināt Grāmatvedības nodaļas sistemātisku darbu atbilstoši tai noteiktajiem uzdevumiem, funkcijām, tiesībām un atbildību

2.       Pieprasīt pašvaldības vadībai darba tehnisko nodrošinājumu (datortehniku, datorprogrammas, finansu periodiku, iespējas celt darbinieku kvalifikāciju arvien pieaugušas ekonomiskās informācijas plūsmas apstākļos u.c.) Grāmatvedības nodaļai deleģēto pienākumu veikšanai

3.       Koordinēt Grāmatvedības nodaļas darbu ar Cēsu pilsētas domes struktūrvienībām, no pašvaldības budžeta finansētām iestādēm, pašvaldības uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrības un citām iestādēm un organizācijām.

4.       Izstrādāt Cēsu pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaites politikas dokumentus un iesniegt tos izskatīšanai un apstiprināšanai Cēsu pilsētas domē.

5.       Piedalīties Cēsu pilsētas domes un komiteju sēdēs, iesniegt priekšlikumus lēmumu un rīkojumu sagatavošanai.

6.       Piedalīties iknedēļas darba sanāksmēs par pašvaldības rīcībā esošo finanšu resursu sadalījumu un izlietojumu, finansējuma piešķiršanu pašvaldības pakļautajām iestādēm.

7.       Veikt Grāmatvedības nodaļas darbinieku laika uzskaiti.

8.       Nodrošināt savlaicīgu un operatīvu saņemtās valsts mērķdotācijas un rajona dotācijas līdzekļu ieskaitīšanu pašvaldības pakļautajām iestādēm atbilstoši apstiprinātajam budžetam.

9.  Nodrošināt Cēsu pilsētas domes finanšu operāciju pašvaldības funkciju nodrošināšanai uzskaiti, pamatojoties uz vispārējiem grāmatvedības uzskaites principiem pašvaldībā.

10.   Pārbaudīt grāmatvedībā iesniegto saimniecisko un finanšu darījumu dokumentu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

11.   Veikt Cēsu pilsētas domes grāmatvedības uzskaites datu pārbaudi, apkopošanu Virsgrāmatā un to salīdzināšanu ar attaisnojuma dokumentiem.

12.   Valsts Kasei un Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai finanšu disciplīnas un Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma kontrolei un analīzei, līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 10. datumam veikt pašvaldības iestāžu mēnešu pārskatu budžeta izpildes datu pārbaudi, atbilstību grāmatvedības uzskaites datiem, sagatavot, konsolidēt un noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt mēneša pārskatus par Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžeta speciālā budžeta izpildi, pašvaldības aizņēmumiem, pašvaldības galvojumiem un pašvaldības saistību apmēru.

13.   Veikt Cēsu pilsētas pašvaldības iestāžu ceturkšņa pārskatu datu pārbaudi, atbilstību grāmatvedības uzskaites datiem, sagatavot, konsolidēt un noteiktajā kārtībā iesniegt Valsts Kasei ceturkšņa pārskatus par Cēsu pilsētas pašvaldības naudas līdzekļu izmaiņām, iegādāto parādu vērtspapīru izmaiņām, aizdevumu izmaiņām, ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā izmaiņām, emitēto parāda vērtspapīra izmaiņām, uzkrājumu izmaiņām, pārskatu par prasībām un pārskatus par saistībām sekojošos termiņos:

13.1. par I ceturksni – līdz kārtējā gada 1. jūnijam;

13.2. par II ceturksni – līdz kārtējā gada 1. septembrim;

13.3. par III ceturksni – līdz kārtējā gada 1. decembrim;

13.4. par IV ceturksni – līdz pārskata gadam sekojošā

saimnieciskā gada 1. martam;

13.5. vienlaikus ar saimnieciskā gada I ceturkšņa pārskatu,

vēlreiz iesniegt precizētu iepriekšējā gada IV ceturkšņa

pārskatu

14.   Sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt atskaites par autoceļu fonda līdzekļu izlietojumu.

15.   Izrakstīt stingrās uzskaites preču pavadzīmes ar VID iesniegtajiem numuriem, veikt izrakstīto pavadzīmju reģistrāciju un uzskaiti, sagatavot un n normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam atskaites par pavadzīmju izlietojumu.

17. Pārskata gada slēguma inventarizācijas ietvaros veikt bezskaidras naudas līdzekļu salīdzināšanu ar kredītiestādēm par katra norēķina konta atlikumiem; veikt pašvaldības iestādēm piešķirtā finansējuma datu salīdzināšanu. Uz šo dokumentu pamata sastādīt kopsavilkuma inventarizācijas sarakstus.

17.Veikt pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaiti.

18.   Sagatavot un konsolidēt Cēsu pilsētas pašvaldības finanšu gada pārskatu un tā pielikumus un paskaidrojumus, iesniegt Cēsu pilsētas domei izskatīšanai un apstiprināšanai, zvērinātam revidentam atzinuma sniegšanai. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. maijam, nodrošināt pārskata iesniegšanu Valsts Kontrolē un Valsts Kasē.

19.   Piedalīties Cēsu pilsētas pašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanā.

20.   Savu amata pienākumu ietvaros, sagatavot pieprasīto informāciju par pašvaldības finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem domes administrācijai finanšu disciplīnas un budžeta izlietojuma kontrolei un analīzei.

21.   Periodiski papildināt zināšanu apjomu, sekot izmaiņām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Atbildība par amata pienākumu izpildīšanu un tā rezultātiem

 

1.       Atbild par savu rīcību, amata pienākumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas domes lēmumiem un rīkojumiem.

2.       Atbild par paša pieņemtajiem lēmumiem.

3.       Atbild par konfidenciāla rakstura informācijas (tādas informācijas, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem netiek iekļauta iestādes, pašvaldības pārskatos) neizpaušanu.

4.       Atbild par korektām attiecībām ar apmeklētājiem un darba kolēģiem.

5.       Atbild par Cēsu pilsētas domes iekšējās kārtības un darba drošības noteikumu ievērošanu.

6.       Atbild par uzticētajiem darba līdzekļiem, priekšmetiem un inventāru.

Paraksta tiesības

Otrā paraksta tiesības Cēsu pilsētas domē.

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv