Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 12.jūlijs   Vārda dienu svin: Indriķis, Ints, Namejs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2005.gada 13.decembris  


Cēsu pilsētas domes sēdes darba kārtība:

CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDE

2005.GADA 15.DECEMBRĪ

PROTOKOLS NR.28

 

DARBA KĀRTĪBA.

 

14.00

          Latvijas Sarkanā krusta Cēsu komitejas informācija par komitejas darbību

          Informē: LSK Cēsu komitejas priekšsēdētāja N.Praliča

14.10

          Zemes jautājumi

          Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

14.20

          Par uzņemšanu pilsētas dzīvokļu pieprasītāju uzskaitē

          Par uzņemšanu pilsētas sociālā dzīvokļa pieprasītāju uzskaitē

          Par uzņemšanu pilsētas dzīvojamās telpas apmaiņas pieprasītāju uzskaitē

          Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu

          Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

          Par sociālās istabas Lenču ielā 40-14, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu

          Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 8, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu

          Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Saules ielā 23, Cēsīs

Ziņo: J.Gruntmanis, dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas priekšsēdētājs

14.35

          Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līgumu noslēgšanu

          Par nekustamā īpašuma Vaives ielā 2a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

          Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

14.45

          Par nekustamā īpašuma Pārgaujas ielā 2, Cēsīs, atsavināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

14.55

          Par Cēsu pilsētas Tūrisma padomes sastāva apstiprināšanu

          Par saskaņojumu filmu izplatīšanai

          Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

15.00

Par papildinājumiem telpu nomas līgumam starp Cēsu Kultūras centru un SIA „Otra Puse”

Par telpu nomu Cēsu pilsētas Mākslas skolā Palasta ielā 11, Cēsīs

Par kapu statusa piešķiršanu Meža un Bērzaines kapiem, par slēgto kapu statusa piešķiršanu Lejas, Lauciņu, Vācu, Pareizticīgo un Ebreju kapiem

Saistošo noteikumu Nr.18 apstiprināšana „Par grozījumiem 2003.gada 27.februāra Saistošajos noteikumos Nr. 2 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””

Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, pārņemšanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā

Par Cēsu tirgus gadatirgu grafika apstiprināšanu 2006.gada 1.ceturksnim

Par Ziemassvētku tirdziņa organizēšanu Cēsu pilsētā

Par grozījumiem 26.06.2005.Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumā „Par Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu administratīvo komisiju”

Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu

Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.5 izstrādes uzsākšanu

Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.5 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas  pirmā posma uzsākšanu

Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 izstrādes uzsākšanu

Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas  pirmā posma uzsākšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15.20

Par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu.

Par finansējumu ES Phare projektam Nr.LV2002/000-638/MPF/0023 „Senie laiki Baltijas jūras reģionā: integrētu izglītības, izklaides un ilgtspējīga tūrisma koncepciju attīstība kultūras mantojuma vietās”

Par PHARE 2002 projekta LV2002/000-638/MPF/0030 „Baltijas Apmeklētāju centri LAT II/BAC LAT II „ finanšu nodrošināšanu.

Par pirmpirkuma tiesībām.

Par saskaņojuma izdošanu licencēm alkoholisko dzērienu un tabakas tirdzniecībai.

Par maksas pakalpojumiem Cēsu Kultūras centrā.

Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nomu.

Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.

Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas vispārizglītojošo skolu direktoriem.

Par izmaiņām Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos.

Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu.

Par Cēsu Kultūras centra darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu.

Par Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu.

Par Cēsu pilsētas mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu.

Par Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu.

Par grozījumiem 2001.gada 6.decembra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita normu noteikšanu un amatalgu noteikšanas sistēmu”(prot.Nr.19, & 36).

2006.gada budžeta projekts.

Par ceļa pārvada pār Bērzaines ielu Cēsīs, Zaķu ielā rekonstrukciju

Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora amatalgas noteikšanu

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 15.janvāra lēmumā “Par Cēsu pilsētas domes un no Cēsu pilsētas domes budžeta finansējamo iestāžu darbinieku minimālās mēneša darba algas noteikšanu”

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 12.jūnija nolikumā “Par  darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas domes darbiniekiem” (prot.Nr.12, & 24)

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 20.decembra lēmumā “Par atlīdzības apstiprināšanu  Cēsu pilsētas domes deputātiem un pieaicinātiem speciālistiem” ( prot.Nr.20, & 46)

Par papildianājumiem 2002.gada 13.jūnija Cēsu pilsētas domes lēmumā “Par degvielas normu noteikšanu” (prot.Nr.15, & 49)

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.07.2004.lēmumā (prot.Nr.16, & 6) “Par telpu nomu Cēsu 2.vidusskolā “

Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. sēdes lēmumā “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā “ (prot.Nr.12, & 7)

Par individuālā darba reģistrāciju

Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa dzēšanu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

16.10

Par Saistošo noteikumu Nr. 19 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes nolikumā” apstiprināšanu”

Ziņo: I.Ķieģele, Administratīvās nodaļas vadītāja

 

 

Cēsu pilsētas domes Administratīvās

nodaļas vadītāja                                                                 I.ĶIEĢELEAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv