Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2007.gada 18.jūlijs  


Apstiprināta R.Blaumaņa bulvāra rekonstrukcijas iecere

Cēsu pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums noslēgt izsludināto sabiedrisko apspriešanu par Rūdolfa Blaumaņa rekonstrukcijas ieceri, apstiprināt sabiedriskās apspriešanas rezultātus (sk.zemāk) un rekonstrukcijas ieceri Rūdolfa Blaumaņa bulvārim Cēsīs.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumiem Nr. 717 Cēsu pilsētas dome izsludināja sabiedrisko apspriešanu par Rūdolfa Blaumaņa bulvāra rekonstrukciju Cēsīs. Ar publiskās apspriešanas materiāliem par ieceri varēja iepazīties Cēsīs, Raunas ielā 4, Cēsu pilsētas domē, 2.stāvā. Sabiedriskā apspriešana notika no 2007.gada 24. maija līdz 2007.gada 7. jūnijam. Atsauksmes par publisko apspriešanu iedzīvotāji varēja iesniegt Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.

Rūdolfa Blaumaņa bulvāra rekonstrukcija Cēsīs

Mērķis

Veikt Rūdolfa Blaumaņa bulvāra rekonstrukciju ar apstādījumu ierīkošanu:

 • Nomainīt augošās Berlīnes papeles – Populus berolinensis pret pilsētas augšanas apstākļiem piemēroto Holandes liepu – Tilia vulgaris (dižstādiem)
 • Ierīkot brauktuvi ar cieto segumu
 • Ierīkot brauktuvei gar abām pusēm gājēju celiņus
 • Ierīkot veloceliņu
 • Rekonstruēt inženierkomunikāciju tīklus
 • Ierīkot ielas apgaismojumu

Esošās situācijas raksturojums

Rūdolfa Blaumaņa bulvāris atrodas Cēsu pilsētā, kas savieno Jāņa Poruka un Rūpniecības ielas. Piegulošā teritorija – savrupmāju teritorija. Esošais bulvāris ir ar grants seguma brauktuvi un bez gājēju celiņiem. Starp aleju rindām ir 4 līdz 5 m attālums. Alejā aug 20. gadsimta 30. gados stādītas Berlīnes papeles – Populus berolinensis B klons, kuras pirms vairākiem gadiem, neveiksmīgi izvēloties apstādījumu kopšanas metodi, ir veikta koku vainaga nozāģēšana 6 – 7 m augstumā, radot liela apjoma stumbra bojājumus un izraisot vairāku jaunu spēcīgu galotņu attīstību. Zāģēšanas vietā izaugušie spēcīgie zari (jaunās galotnes) daudzos gadījumos ir relatīvi nestabili pieauguši pie stumbra nozāģēšanas vietas (saaugums ar stumbra atmirušo vidusdaļu zāģējuma vietā nevar veidoties, tas veidojas tikai riņķa līnijas sektora formā stumbra mizas daļā). Pēc vainagu nozāģēšanas ataugušās jaunās galotnes ir pietiekami masīvas (ņemot vērā saauguma vietas iespējamo nestabilitāti) lai atzītu, ka tās rada reālu apdraudējumu cilvēkiem un ēkām stipra vēja gadījumā.

Rūdolfa Blaumaņa bulvāra dzīvojamās ēkas nav pieslēgtas pilsētas ūdensvada sistēmai. Līdz ar to dzīvojamās ēkās dzeramā ūdens padeve ir no gruntsūdens akām.

Tuvākais ugunsdzēsības hidrants atrodas Rūdolfa Blaumaņa bulvāra un Eduarda Treimaņa Zvārguļa ielas krustojumā.

Pa Rūdolfa Blaumaņa bulvāri izbūvēts centrālās kanalizācijas kolektors, kurš regulāri aizaug ar papeļu saknēm. Kolektora tīrīšanai, uzņēmums, kurš apkalpo notekūdeņu sistēmas, ik gadus tērē ievērojamus finanšu līdzekļus.

Rūdolfa Blaumaņa bulvāra plāns

Brauktuves novietojums tiek projektēts balstoties uz esošās brauktuves novietojumu. Gar abām pusēm tiek paredzēti celiņi. Vienā brauktuves pusē tiek paredzēts apvienotais gājēju un riteņbraucēju celiņš. Lai gājēju un transportbraucēju savstarpējā satiksme būtu drošāka, tiek paredzētas apstādījumu zonas. Paredzot apstādījumu zonas tiek dota iespēja jaunas koku stādījumu līnijas, tādējādi tiktu saglabāta Rūdolfa Blaumaņa bulvāra vēsturiskā nozīme (iela – aleja).

Rūdolfa Blaumaņa bulvāra šķērsprofils

Ielas šķērsprofila parametri projektēti saskaņā Latvijas Republikā pieņemtajiem normatīvajiem aktiem.

Brauktuves platums tiek projektēts 7 m plats. Gājēju celiņš pāra skaitļu pusē 1,5 m plats un nepāra skaitļu pusē 2,5 m plats, atdalošās apstādījumu zonas platums attiecīgi 4,5 un 3 m plats. Brauktuves segums – asfaltbetona, celiņu segums – bruģis trīs dažādos toņos.

Rūdolfa Blaumaņa bulvāra labiekārtojums

Projekts paredz ielas apgaismojumu un lietus kanalizācijas izbūvi visā ielas garumā. Projektā tiek piedāvāts viens apgaismojuma variants, tas ir, pa ielas vienu pusi. Vidējais attālums starp balstiem 30 m. Balstu augstums 6 m ar pārkari 1,5 m. Atdalošajās apstādījumu zonās iestādīt koku (Holandes liepas/Tilia vulgaris) rindu – aleju. Koku stādīšanas vidējais attālums 7 m un stādu augstums 3 m.

Rūdolfa Blaumaņa bulvāra rekonstrukcijas galvenie tehniskie rādītāji

 • Rekonstruējamā posma garums - 715,41 m
 • Apbūves laukums - 13764 m2
 • Asfalta seguma laukums - 6102 m2
 • Bruģa seguma laukums - 3271 m2
 • Apstādījumu zona - 4391 m2
 • Seguma materiāls un platums celiņiem - Bruģis /1,5 un 2,5 m
 • Seguma materiāls un platums brauktuvei - Karstais asfalts /7 m
 • Apgaismes ķermeņi - 34 gb.
 • Koki (Holandes liepas – Tilia vulgaris) - 162 gb.

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

12.07.2007.prot.nr.11

lēmumam nr. 404

 

Sabiedriskās apspriešanas par rekonstrukcijas ieceri

Rūdolfa Blaumaņa bulvārim Cēsīs rezultāti

 

1.      Paziņojums rajona laikrakstā „ Druva „ ievietots 22. 05. 2007., nosaucot apspriešanas termiņu līdz 07. 06. 2007.

2.      Sabiedriskās apspriešanas laikā informācija par rekonstrukcijas ieceri tika nodrošināta:

2.1. ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa ) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, 2. stāvā, vestibilā;

2.2.  Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv

2.3. Cēsu rajona laikrakstā „ Druva „

2.4.  Cēsu pilsētas avīzē „ Cēsu vēstis „

2.5.  personīgi griežoties pie atbildīgās personas pa telefonu 4122377, e-pastu: janis.sirlaks@dome.cesis.lv

 

3.      Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:

3.1. Cēsu domes mājas lapā;

3.2. iesniedzot iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;

3.3. pa sabiedriskās apspriešanas atbildīgās personas e-pastu;

3.4. sabiedriskās apspriešanas laikā pēc iedzīvotāju lūguma 07. 06. 2007. tika dota iespēja organizētā sanāksmē Cēsu pilsētas domē izteikt savu viedokli

 

REZULTĀTI

 

              4. Saņemtie viedokļi sadalās šādi;

4.1.domes mājas lapā nav viedokļu;

4.2.atbildīgās personas e-pastā – viens viedoklis ( Ansis Martiņuks no R.Blaumaņa 27 ) – pozitīvs

4.3.Iesnieguma veidā no fiziskām  un juridiskām personām – saņemti 10 viedokļi:

·         05.06. 2007. saņemts iesniegums no Randijas Gabaliņas ( R. Blaumaņa bulv. 26 ), kurā norādīts , ka vēlas attīstību un uzlabojumus R. Blaumaņa bulvārī ( vēlas lai būtu gulošie policisti, ceļa zīmes, liepu stādījumi, nevēlas ielas paplašināšanu, ierosina ietves ieklāt ar vienkrāsainu bruģi, apšauba veloceliņa lietderību ). Kopumā viedoklis pozitīvs.

·         07.06. 2007. saņemts iesniegums no biedrības „Zaļās zemes „ valdes locekles Rudītes Svabadnieces, kurā izteiktas šaubas par R. Blaumaņa bulv. rekonstrukcijas patiesajiem mērķiem. Ierosina sākt nekavējoši celmu izfrēzēšanu un iestādīt Holandes liepu dižstādus un tad atkal rīkot sabiedrisko apspriešanu par tālāko darbību. Viedoklis nav saprotams , varētu uzskatīt arī par pozitīvu.

·         07.06. 2007. saņemts iesniegums no R. Blaumaņa bulvāra iedzīvotājiem   (8 paraksti ) kurā viedoklis ir pozitīvs.

·         07. 06. 2007. saņemts iesniegums no M. Āboltiņas ar 45 parakstiem. Iesniegumā nav apskatīts sabiedriskās apspriešanas objekts pēc būtības , bet gan cits.

·         07. 06. 2007. saņemts protokols par sapulci R.Blaumaņa bulvārī, kurā iedzīvotāji deva gan pozitīvu , gan negatīvu spriedumu.

4.4.Sabiedriskās aptaujas organizētajā sanāksmē , kurā piedalījās 5 iedzīvotāji un Cēsu pilsētas domes amatpersonas tika izteikti 7 viedokļi:

·         Ierīkot vienvirziena ielu

·         Rekonstruēt nozāģēto ielas daļu, nenozāģēto daļu neaiztikt

·         Veikt atlikušo papeļu vainagu  apzāģēšanu

·         Rekonstruēt nozāģēto ielas daļu un pēc tam rekonstruēt nenozāģēto daļu

·         Nozāģēt atlikušās papeles un rekonstruēt visu ielu

·         Paredzēt uz braucamās daļas „ gulošos policistus”

·         Ierīkot divvirzienu ielu

 

SECINĀJUMI

 

 1. Sabiedriskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par rekonstrukcijas ieceri Rūdolfa Blaumaņa bulvārī, Cēsīs.
 2. Sabiedriskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
 3. Cēsu pilsētas iedzīvotāju viedoklis par rekonstrukcijas ieceri Rūdolfa Blaumaņa bulvārī, Cēsīs ir pozitīvs.                        

Sabiedriskās apspriešanas atbildīgā persona:

Cēsu pilsētas domes ainavu arhitekts                                               J. SIRLAKS          

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                    /paraksts/                         G.ŠĶENDERS

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Cēsu pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ieva Karlsberga

Tālr. 4121677; 26469249

ieva.karlsberga@dome.cesis.lv

www.cesis.lv

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv