Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.aprīlis   Vārda dienu svin: Edgars, Danute, Dana, Dans
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2011.gada 20.jūnijs  


Paziņojums par izsoli


   Cēsu novada dome 16.06.2011. pieņēma lēmumu Nr.344 „Par palīgceltnes – šķūņa telpu Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”.

Izsoles objekts ir Cēsu novada pašvaldībai piederošas  palīgceltnes – šķūņa telpu Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apz. 4201-006-0404-002, nomas tiesības ar tiesībām veikt to rekonstrukciju. Telpu platība 105,1 m2, galvenais lietošanas veids (perspektīvais) – biroja ēka. Izsoles objekts atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7426 „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” un Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr. 394 „Cēsu senpilsēta” aizsardzības robežās.

Nomnieka kapitālieguldījumi – saskaņā ar nomnieka izstrādāto nomas objekta rekonstrukcijas projektu. Nomniekam ir tiesības nodot telpas apakšnomā, saskaņojot to ar iznomātāju. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt palīgceltnes – šķūņa telpu Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., nomnieku, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai.

Telpu nomas tiesību maksimālais ilgums 12 (divpadsmit) gadi (ar tiesībām to pagarināt līdz 30 (trīsdesmit) gadiem, ja izpildās Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”  73. punkta nosacījumi.

Ēkā paredzamā funkcija: publiski pieejama fotostudija un/vai fotodarbnīca, kuru atļauts papildināt ar palīgfunkciju (līdz 25% no ēkas apjoma), kas saistīta ar galveno funkciju (piem., izstāžu zāle, konferenču telpa, telpas viesu izmitināšanai, suvenīru tirdzniecība un tml.), rekonstruēto būvi pēc būvdarbu pabeigšanas ar aktu nododot iznomātājam.

Ar izsoles uzvarētāju vienlaicīgi tiks  slēgts zemes gabala Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu nov., daļas nomas līgums par 453 m2 nodošanu lietošanā par maksu (nomā) plānotās telpu rekonstrukcijas būvniecības ieceres īstenošanai un rekonstrukcijas rezultātā radušās būves uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Drošības nauda – par nomas objektu Ls 50,00 (piecdesmit lati), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā -  Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, vai jāiemaksā Cēsu novada pašvaldības kasē, ar norādi „Drošības nauda palīgceltnes - šķūņa telpu Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., nomas tiesību izsolei”.

Izsoles sākumcena tiek noteikta Ls 0,25 (divdesmit pieci santīmi) par vienu m², bez PVN. Izsoles solis tiek noteikts Ls 0,05 (pieci santīmi) apmērā.

            Izsoles veids – mutiska izsole, pirmā izsole. Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsole notiek 2011.gada 08. jūlijā plkst. 11:00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 1.stāva zālē.

Izsoles objektu var apskatīt iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības arhitektu Jāni Zlaugotni, t. 29249517, e pasts: janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv

            Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 305.kab., iepriekš sazinoties ar izsoles komisijas sekretāri Daigu Bernovsku, t. 64123642, e pasts: daiga.bernovska@dome.cesis.lv

 

 

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv