Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 28.marts   Vārda dienu svin: Gunta, Ginta, Gunda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2011.gada 21.marts  


Izsludināts atklāts konkurss - „Pārtikas produktu piegāde SIA „Cēsu klīnika” vajadzībām”

Konkursa nolikums.

Nr. 2011/3/VM/CK/AK

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1         Iepirkuma identifikācijas numurs Nr. 2011/3/VM/CK/AK

1.2         Pasūtītājs

Pasūtītājs

SIA „ Cēsu klīnika”

Adrese

Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads

Atklāta konkursa rīkotājs

Konkursu organizē un realizē ar  SIA „Cēsu klīnika” valdes priekšsēdētāja 2011.gada 24.februāra  rīkojumu Nr.8 izveidotā iepirkuma komisija.

Reģ. Nr

Vien.reģ.Nr.44103057729

Kontaktpersona

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu– iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Ēstere Dembovska, tālr. 64125895

Tālruņa Nr.

64125895

Faksa Nr.

64125785

e-pasta adrese

estere.dembovska@cesuklinika.lv,

Darba laiks

Darbdienās, 8:00– 17:00

1.3         Iepirkuma priekšmets

Pārtikas produktu piegāde SIA „Cēsu klīnika” vajadzībām.

1.4         Līguma izpildes vieta un laiks

Pārtikas produktus piegādā SIA „Cēsu klīnika” virtuvei Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, LV 4100

 

Termiņi

Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai – 2011.gada             plkst.10.00

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme – 2011.gada             plkst. 10.00

Līguma noslēgšana – saskaņā ar PIL 67.panta 5.daļas 2.punktu.

Līguma izpildes laiks – 2014.gads.

1.5         Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to

1.5.1. Ar konkursa Nolikumu un pielikumiem var iepazīties SIA „Cēsu klīnika” mājas lapas www.cesis.lv sadaļā „aktuakitātes” – atklāti konkursi, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

1.5.2. Iepirkuma komisija pēc piegādātāja pieprasījuma sniedz papildu informāciju par konkursa Nolikumu, ja pieprasījums rakstiski iesniegts ne vēlāk, kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informācija tiek nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus tiek ievietota mājas lapas www.cesis.lv  sadaļā „aktualitātes” – atklāti konkursi, kurā ir pieejami šī konkursa dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.5.3. Visus ar šo konkursu saistītos dokumentus, papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā Pasūtītājs ievieto SIA „Cēsu klīnika” interneta mājas lapas sadaļā www.cesis.lv sadaļā   “aktualitātes” – atklāti konkursi. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis interneta mājas lapā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis.

1.6         Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana        

1.6.1        Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 21.aprīlim plkst. 10.00 SIA „Cēsu klīnika”, Slimnīcas ielā 9, Cēsis, LV 4100, pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai atsūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.

1.6.2        Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.6.3        Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

1.6.4        Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā –SIA „Cēsu klīnika”, Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, LV 4100 un apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātajā konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

1.6.5        Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Cēsu klīnika” administrācijas telpās Slimnīcas ielā 9,Cēsis, LV 4100,  2011.gada 21.aprīlī, plkst. 10.00.

1.6.6        Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji.

1.6.7        Ja piedāvājumu atvēršanā piedalās pretendentu pārstāvji, tie uzrāda iepirkumu komisijai pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu.

1.7         Piedāvājuma spēkā esamība

1.7.1        Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu.

1.7.2        Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.8         Piedāvājuma nodrošinājums

Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

1.9         Piedāvājuma noformēšana

1.9.1        Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

·         Atklāta konkursa rīkotāja nosaukums un adrese:

SIA „Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV 4100, iepirkuma komisijai;

·         Pretendenta nosaukums un adrese;

·         Atzīmes:

Piedāvājums atklātam konkursam ,,Pārtikas produktu piegāde SIA „Cēsu klīnika” vajadzībām 2011. gadam”, identifikācijas Nr. 2011/3/VM/CK/AK.

Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2011.gada 21.aprīlim, plkst. 10.00.

1.9.2        Piedāvājums sastāv no trīs daļām:

·           Pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā;

·           Tehniskā piedāvājuma;

·           Finanšu piedāvājuma.

1.9.3.      Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Pretendentu atlases dokumentiem (ieskaitot pieteikumu dalībai konkursa) jābūt numurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma lapām jābūt numurētām.

Dokumenti noformējami vadoties no 23.04.1996.MK not. Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

1.9.4.      Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt pilnvarotās personas ar parakstu apstiprinātiem.

1.9.5.      Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā un finanšu dokumentācija var tikt iesniegta citā valodā, ja klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. (Pretendenta apliecinājums nozīmē:

·           uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”;

·           piedāvājumu parakstīt tiesīgās pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums;

·            vietas nosaukums un datums.

1.9.6.          Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu.

1.9.7.           Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA PAREIZA” un pārējiem apliecinājuma rekvizītiem, kas norādīti 1.9.5.punktā.

1.9.8.          Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.9.9.          Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

1.9.10.      Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

1.9.11.      Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

1.10.  Cita informācija

1.10.1.       Ieinteresētais piegādātājs var uzdot jautājumus par konkursu, iesniedzot tos rakstiski pasūtītājam vai  nosūtot to uz e-pasta adresi: estere.dembovska@cesuklinika.lv  vai faksu: 64125785. Atbilde tiek nosūtīta piegādātājam kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus tiek ievietota mājas lapas www.cesis.lv  sadaļā „aktualitātes”.

1.10.2.       Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikuma un to pielikumu noteikumus.

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.  Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.                  Iepirkuma priekšmets ir pārtikas produktu piegāde SIA „Cēsu klīnika” vajadzībām.

2.2.                  CPV kods: 15000000-8.

2.3.                  Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 10 daļās:

1)      Gaļas produkti;

2)      Piena produkti;

3)      Piena pulveris;

4)      Maize;

5)      zivju produkcija;

6)      vistu olas;

7)      bakaleja;

8)      konservējumi;

9)      dārzeņi;

10)  kartupeļi.

 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu apjomu, vienu vai vairākām daļām.

2.4.                  Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.5.                  Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.

2.6.                  Katram preču veidam ir jāatbilst Pārtikas aprites uzraudzības likumam, Preču un pakalpojumu drošuma likumam, kā arī citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.

2.7.                  Precēm jābūt iepakotām atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, iepakojumam jānodrošina preču saglabāšanās, tās transportējot un pēc tam glabājot.

2.8.                  Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt pārtikas produktu piegādes apjomus.

 

3. Pretendentu piedāvājumu atvēršana

 

3.1.                        Piedāvājumu atvēršana notiks 2011. gada 21.aprīlī, plkst. 10.00.  SIA „Cēsu klīnika”  telpās 1.stāvā, 6.kabinetā Slimnīcas ielā , Cēsis, Cēsu novads.

3.2.                        Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

3.3.                        Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi iepirkuma komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu, nolasa piedāvājumus iesniegušo pretendentu sarakstu, nosaucot piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

3.4.                        Ja pretendents konkursa piedāvājumu nav iesniedzis slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai paketē, uz tās norādot atzīmi - atklātam konkursam „Pārtikas produktu piegāde  SIA „Cēsu klīnika” vajadzībām, pretendenta piedāvājumu nepielaiž pie tālākas vērtēšanas un pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

3.5.                        Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā norāda pretendenta nosaukumu, pretendenta adresi un tālruņa numuru, pretendentu pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa, faksa numurus, e-pasta adresi.

3.6.                        Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Apliecinājumu katrs komisijas loceklis, iesniedz sekretāram. Sekretārs to pievieno Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes komisijas sēdes protokolam.

3.7.                        Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosauc pretendentu, tā Finanšu piedāvājumā nosaukto cenu par katru piedāvāto iepirkuma daļu, fiksējot informāciju Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

3.8.                        Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un šī iepriekšminēto ziņu nosaukšanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

3.9.                        Piedāvājumu atvēršanas norise tiek protokolēta.

3.10.                    Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

3.11.                    Ja pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, komisija to izsniedz triju darbdienu laikā, pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

3.12.                    Ja tiek konstatētas atšķirības starp skaitļiem ciparos un vārdos, par pareiziem tiks uzskatīti vārdos rakstītie skaitļi. Ja tiek konstatētas atšķirības starp pieteikumā atklātam konkursam norādīto piedāvājuma summu un finanšu piedāvājumā norādīto summu, par pareizu tiks uzskatīta finanšu piedāvājumā norādītā summa.

 

 

4. Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 

4.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

 

 

 

Kvalifikācijas prasības

Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai

4.1.1.

Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.

 

Pretendenta parakstīts apliecinājums, par to, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.

4.1.2.

Pretendentam ir jābūt reģistrētam komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).

 

Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.1.3.

Pretendentam ir atļauja darboties pārtikas apritē.

 

Pārtikas un veterinārā dienesta izdotas pārtikas produktu izplatītāja reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija vai Pārtikas veterinārā dienesta izdota Atzīšanas apliecības apstiprināta kopija.

4.1.4.

Pretendenta izmantotie transporta līdzekļi pārtikas produktu pārvadāšanai atbilst normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.

 

Pretendenta parakstīts apliecinājums, par to, ka pretendenta izmantojamie transporta līdzekļi ir attiecīgi aprīkoti pārtikas produktu pārvadāšanai, tajos tiek nodrošināta nepieciešamās temperatūras uzturēšana un kontrole, kā arī transporta līdzekļi atbilst higiēnas prasībām.

4.1.5.

Pretendenta finanšu apgrozījums, kas saistīts ar pārtikas produktu realizāciju, 2010.gadā vismaz 3 reizes pārsniedz pretendenta piedāvājuma summu.

Pretendenta parakstīta izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu kas saistīts ar pārtikas produktu realizāciju 2009. gadā.

 

4.1.6.

Pretendentam ir pieredze pārtikas produktu piegādes jomā.

Informācija par pretendenta pieredzi pārtikas produktu piegāžu veikšanā pēdējo- 2009. un 2010.gada laikā, kas apliecina, ka pretendents šajā laikā veiksmīgi ir veicis vismaz 3 (trīs) būtiskas pārtikas produktu piegādes, kam pievienotas atsauksmes. Pasūtītāju sarakstu iesniedz saskaņā ar 4.pielikumu.

4.1.7.

 

Papildus iesniedzamie dokumenti:

Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt pārtikas produktu piegādi saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt piegādātāja vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats). Pieteikumu dalībai konkursā pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai formai (2.pielikums).

Vispārēja informācija par pretendentu, saskaņā ar 3.pielikumu.

4.2.Citi noteikumi pretendenta dalībai konkursā

Izziņu, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un izziņu, kas apliecina, ka pretendentam Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, ne vēlāk, kā 10 (desmit) darbdienu laikā ir jāiesniedz tam Pretendentam, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz iepriekš minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no turpmākās dalības konkursā.

 

4.3.Tehniskais piedāvājums

 

4.3.1.      Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajām specifikācijām.

4.3.2.      Tehnisko piedāvājumu sagatavo uz savas veidlapas, atbilstoši Tehniskā piedāvājuma formai (5.pielikums).

4.3.3.      Tehniskajā piedāvājumā iekļauj detalizētu informāciju par piedāvātajiem pārtikas produktiem.

4.3.4.      Pretendentam, attiecībā uz pārtikas produktu piegādēm, jāievēro obligātās prasības:

4.3.4.1.    Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa;

4.3.4.2.    Derīguma termiņš ātri bojājušiem produktiem ir jābūt vismaz trīs dienas no piegādes dienas;

4.3.4.3.    Visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

4.3.4.4.    Pavadzīmē jābūt norādītam pārtikas produktu uzglabāšanas režīmam, realizācijas termiņiem, veselības marķējumam;

4.3.4.5.    Pārtikas produkti jāpiegādā atbilstošā kvalitātē, sortimentā un daudzumā;

4.3.4.6.    Pārtikas produktu piegāde tikai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aprīkotos transportlīdzekļos;

4.3.4.7.    Preces kvalitātei un tarai ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajam Pārtikas aprites uzraudzības likumam un Preču un pakalpojumu drošuma likumam.

4.4.Finanšu piedāvājums

4.4.1.      Finanšu piedāvājumu sagatavo uz savas veidlapas, ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās noteikto piegādājamo pārtikas produktu apjomu, atbilstoši 6.pielikumam.

4.4.2.      Finanšu piedāvājumā pretendents norāda Daļas nosaukumu, kurā iesniedz piedāvājumu, konkrētās Daļas katra pārtikas produkta vienas vienības cenu, kopējo pozīcijas cenu, ņemot vērā daudzumu, kā arī kopējo piedāvājuma summu Daļai. Piedāvājuma cenas ir jānorāda bez PNV (pievienotās vērtības nodoklis). Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda Latvijas latos. Skaitļos norādāmas divas ciparu zīmes aiz komata.

4.4.3.      Finanšu piedāvājuma cenās iekļauj ar preces piegādi, ražošanu un ievešanu Latvijas Republikā saistītās un citas izmaksas, kuras rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu, tajā skaitā iespējamo sadārdzinājumu.

 

5. Piedāvājuma izvēles kritēriji

 

5.1.  Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

5.2.  Par konkursa uzvarētāju katrā daļā, Iepirkuma komisija noteiks piegādātāju, kurš būs iesniedzis konkursa Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

 

6. PiedāvājumU vērtēšana

6.1.Vispārīgie noteikumi

6.1.1.      Konkursa piedāvājumus izskata iepirkuma komisija, kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī nosaka konkursa uzvarētāju katrā iepirkuma priekšmeta daļā. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

6.1.2.      Nepieciešamības gadījumā sniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildu paskaidrojumus.

 

6.2.Pretendentu atlase

6.2.1.      Pretendentu atlasi iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

6.2.2.    Pretendentu atlases procedūrā iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus konkursa Nolikumā prasītos dokumentus un vai attiecīgie dokumenti atbilst konkursa Nolikuma pielikumos fiksētajām formām. Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu atlasei iesniegto dokumentu satura atbilstību „Publisko iepirkumu likumā” un konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām. Iepirkumu komisija pretendentu atlases dokumentus vērtē ar „Iesniegts/ Neiesniegts” un „Atbilst/ Neatbilst” Nolikuma prasībām. Iepirkuma komisijas sekretārs apkopo komisijas locekļu vērtējumu tabulā. Iepirkuma komisija lēmumu pieņem balsojot, ja vairākums ir balsojis „par”, tad piedāvājums ir uzskatāms par Pretendentu atlasi izturējušu.

6.2.3.      Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja:

6.2.3.1.      nav iesniegti visi Nolikuma 4. sadaļā minētie dokumenti;

6.2.3.2.      kāds no dokumentiem nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām;

6.2.3.3.      dokumenta saturs neapstiprina Nolikuma un LR normatīvo aktu prasības;

6.2.3.4.   svešvalodā iesniegtam dokumentam nav pievienots apstiprināts tulkojums.

6.2.4.      Pretendenti, kas izturējuši pretendentu atlasi, tiek pielaisti pie piedāvājuma tehniskās atbilstības pārbaudes.

6.3.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

6.3.1.      Komisija veic Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehnisko specifikāciju prasībām.

6.3.2.      Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

6.3.3.      Ja pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

6.4.Finanšu piedāvājumu vērtēšana

6.4.1.      Iepirkuma komisija katrai Daļai izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā dotajām tehniskajām specifikācijām,

6.4.2.      Šajā piedāvājumu vērtēšanas stadijā Iepirkuma komisija vērtē tikai tos piedāvājums, kas izturējuši pretendentu atlases un pretendentu tehniskās atbilstības vērtēšanas pārbaudi.

6.4.3.      Finanšu piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē, vispirms pārbaudot, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kļūda, komisija rīkojas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.4.4.      Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, komisija rīkojas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.4.5.      Finanšu piedāvājumu vērtēšana notiek nosakot piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.4.6.      Ja vairāku pretendentu piedāvājumu cenas ir vienādās, iepirkuma komisija izvēlas pretendenta piedāvājumu ņemot vērā būtiskus piedāvājuma nosacījumus, pamatojoties uz kvalitatīviem un kvantitatīviem faktoriem, kas attiecināmi uz apspriežamo līgumu.

 

 

7. Uzvarētāja noteikšana

 

7.1.               Par konkursa uzvarētāju, ar tiesībām slēgt iepirkuma līgumu, komisija nosaka pretendentu, kurš ir iesniedzis visām Nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu un kura produkcija atbilst visām izvirzītajām kvalitātes prasībām.

7.2.               3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, iepirkuma komisija par to paziņo visiem pretendentiem, vienlaikus pa pastu nosūtot tiem informatīvu vēstuli, kā arī ievietojot informāciju par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtot Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu.

7.3.               Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām.

7.4.               Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

 

 

 

8. Iepirkuma līgums

 

8.1.               Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Pielikums Nr. 7).

8.2.               Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.

8.3.               Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ var samazināt vai palielināt kopējo iepirkuma apjomu.

8.4.               Iepirkuma līgums tiks slēgts par katru daļu atsevišķi.

 

 

9. Iepirkuma komisija

 

9.1.               Iepirkuma komisijas sastāvs noteikts ar SIA „Cēsu klīnikas” valdes priekšsēdētāja 2011.gada 24.februāra   rīkojumu Nr. 8

9.2.               Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

9.3.               Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 3 komisijas locekļi, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju un vietnieku.

9.4.               Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētāja, viņa prombūtnē – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

9.5.               Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, izbeigt iepirkuma procedūru (ja piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām) vai pārtraukt iepirkuma procedūru (ja tam ir objektīvs pamatojums), komisija pieņem balsojot.

 

 

10.      IEPIRKUMA komisijas tiesības un pienākumi

 

10.1.    Iepirkuma komisijas tiesības

10.1.1.  Izdarīt grozījumus nolikumā.

10.1.2. Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā­šanai.

10.1.3.  Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

10.1.4.  Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma minētajām prasībām.

10.1.5.  Labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas.

10.1.6.  noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

10.1.7.  Izvēlēties piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka tas atbilst nolikuma prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

10.1.8.  Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

10.1.9.  Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu (ja piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām) vai pārtraukšanu (ja tam ir objektīvs pamatojums).

10.2.      Iepirkuma komisijas pienākumi

10.2.1.  Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

10.2.2.  Nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem.

10.2.3.  Atbildēt uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem rakstiskajiem jautājumiem ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

10.2.4.  Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu.

10.2.5.  trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas paziņot to pretendentiem.

11. Pretendenta tiesības un pienākumi

11.1.       Pretendenta tiesības

11.1.1.  pieprasīt papildu informāciju par nolikumu ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

11.1.2.  Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

11.1.3.  Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

11.1.4.  Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

11.1.5.  Iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību konkursa norises laikā, ja pretendents uzskata, ka pasūtītājs vai iepirkuma komisija konkursa laikā nav ievērojuši normatīvo aktu prasības iepirkuma jomā. Šādu iesniegumu pretendents var iesniegt līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

11.2.                Pretendenta pienākumi

11.2.1.  Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

11.2.2.  Sniegt patiesu informāciju.

11.2.3.  Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

11.2.4.  Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

11.2.5.  Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

Pielikumā:

1.                  Pielikums. Tehniskās specifikācijas.

2.                  Pielikums. Pieteikums dalībai konkursā.

3.                  Vispārēja informācija par pretendentu.

4.                  Pielikums. Pretendenta pieredze pārtikas piegāžu veikšanā.

5.                  Pielikums. Tehniskais piedāvājums.

6.                  Pielikums. Finanšu piedāvājums.

7.                  Pielikums. Iepirkuma līguma projekts.

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                      Ēstere Dembovska

 

Iepirkuma komisijas locekļi:                                                                I.Biteniece

                                                    

                                                                                                               R.Taube

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pārtikas produktu piegāde pēc pieprasījuma, izņemot svētdienas no plkst. 7.00-15.00.

12. Marķējumā  jābūt norādei- ražotāja valsts, derīguma termiņš.

13. Jāiesniedz kopija - pārtikas uzņēmuma atdzīšanas apliecība (ražotājiem)

14. Jāiesniedz  kopija - pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība (ražotājiem)

15. Jāiesniedz kopija - nitrātu zīme dārzeņiem.

16. Piedāvājums jāiesniedz pielikuma Nr.2 formā un jāaizpilda pielikums Nr.3.

17. Transportēšanas laikā pārtikas produktiem ir jābūt nodrošinātai atbilstoša un pieļaujama   temperatūra.

18. Prasības par pārtikas produktu derīgumu termiņiem:

18.1. piena produktiem pie uzglabāšanas temperatūras+2-+6°C ne mazāk kā  5-7 dienas,
18.2. gaļai un tās izstrādājumiem vakuuma iepakojumā pie uzglabāšanas +2-+6°C ne mazāk kā 4-12      dienas.
18.3. saldētai produkcijai pie uzglabāšanas -18°C, nemazāk kā 30 dienas
18.4.  sausiem un beramiem produktiem derīguma termiņi nemazāk kā  3 mēneši

19. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt atsevišķu pārtikas preču paraugus.

        Paraugi jāisniedz 5 darba dienu laikā no pieprasījuma brīža.

20. Pēc minētas taras atbrīvošanas  pārdevējam jānodrošina tukšās taras pieņemšana.

    Apmaksa notiek saskaņā ar Pārdevēja  PVZ norādīto  taras vērtību un daudzumu.

21.Olām derīguma termiņš 28 dienas no brīža kad  prece piegādāta pasūtītājam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PIELIKUMS

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

 

 

 

Pretendents  ____________________________________________________________________________,

(nosaukums)

 

___________________________________________________________________________________,

nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas numurs

 

 

Pretendenta bankas rekvizīti___________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________,

 

 

tā ___________________________________________________________________________personā,

            juridiskās personas vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds

 

piesakās piedalīties atklātā konkursā „Pārtikas produktu piegāde SIA „Cēsu klīnika” vajadzībām”, identifikācijas Nr. 2011/3/VM/CK/AK

 

Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt:

Pārtikas produktu piegādi SIA „Cēsu klīnika” vajadzībām, saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām un piekrītot visiem konkursa noteikumiem, par summu (summu norāda katrai daļai, uz kuru iesniegts piedāvājums, atsevišķi):

 

 

__________________________________________________________________________________ (summa bez PVN 21%);

(daļas nosaukums un numurs,  piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

 

 

__________________________________________________________________________________ (summa bez PVN 21%);

(daļas nosaukums un numurs,  piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

 

 

__________________________________________________________________________________ (summa bez PVN 21%);

(daļas nosaukums, un numurs,  piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

 

 

__________________________________________________________________________________ (summa bez PVN 21% ;

(daļas nosaukums, un numurs, piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

 

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies konkursa nolikumā noteiktajā termiņā piegādāt pārtikas produktus, saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma.

            

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 dienas no konkursa nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

 

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.

 

 

Pretendenta nosaukums:

 

Adrese:

 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

 

Pilnvarotās personas paraksts:

 

 

 


3.PIELIKUMS

 

Vispārēja informācija par pretendentu

 

1.

Nosaukums:

 

2.

Adrese:

 

3.

Kontaktpersona:

 

4.

Telefons:

 

5.

Fax:

 

6.

E-mail:

 

7.

Reģistrācijas vieta:

 

8.

Reģistrācijas gads:

 

9.

Nodarbināto skaits:

 

10.

Līdzšinējās darbības apraksts (darbības sfēra, ilgums u.tml.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Finanšu rekvizīti:

 

Bankas nosaukums:

 

 

Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss):

 

Bankas kods:

 

 

Konta numurs:

 

 

 


4. PIELIKUMS.

 

 

Pretendenta pieredze

 PĀRTIKAS piegāžu veikšanā

 

 

Piegādātās pārtikas raksturojums

Piegādātās pārtikas

apjoms

Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona

 

Līguma summa

(LVL)

Piegādes laiks (gads/mēnesis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

 

 

 


5.PIELIKUMS

 

(Pretendenta veidlapa)

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

 

 

 

Iepirkuma nosaukums: Pārtikas produktu piegāde SIA „Cēsu klīnika” vajadzībām, identifikācijas numurs 2011/3/VM/CK/AK

 

        (Daļas numurs un nosaukums)

 

Nr.

Pārtikas produkta nosaukums

Apraksts

Daudzums

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

1.      Atbilstība obligātajām prasībām

Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% no ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa.

Derīguma termiņš ātri bojājušiem produktiem ir jābūt vismaz trīs dienas no piegādes dienas.

Visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pavadzīmē jābūt norādītam pārtikas produktu uzglabāšanas režīmam, realizācijas termiņiem, veselības marķējumam.

Pārtikas produkti jāpiegādā atbilstošā kvalitātē, sortimentā un daudzumā.

Pārtikas produktu piegāde tikai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aprīkotos transportlīdzekļos.

Preces kvalitātei un tarai ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajam Pārtikas aprites uzraudzības likumam un Preču un pakalpojumu drošuma likumam.

 

2.      Piegādes vieta un laiks

Pārtiku piegādā SIA „Cēsu klīnika” virtuves pārtikas noliktavā darba dienās, laikā no 7.00 līdz 15.00.

 

3.      Līguma darbības laiks

36 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

 

4.      Cita informācija

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.PIELIKUMS

 

(Pretendenta veidlapa)

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

 

 

Iepirkuma nosaukums: Pārtikas piegāde SIA „Cēsu klīnika” vajadzībām. Identifikācijas Nr. 2011/3/VM/CK/AK.

 

         (daļas numurs un nosaukums)

 

 

Nr.

p.k.

 

Pārtikas produkta nosaukums

Mērvienība

 

Vienas mērvienības cena LVL

(bez PVN)

Apjoms      36 mēnešiem
Summa LVL

(bez PVN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedāvājuma summa  (bez  PVN):

 

22% Pievienotās vērtības nodoklis:

 

Kopējā piedāvājuma summa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PIELIKUMS

                                                                                                                Līguma projekts

 

2011.gada …………………..                                                                                                 Cēsis

 

Līguma nosacījumos lietoti sekojoši apzīmējumi:

 

LĪGUMS -               līgums, kuru slēdz atklāta konkursa ar ID Nr. 2011/3/VM/CK/AK rezultātā par pasūtījuma izpildi

    PASŪTĪTĀJS -        SIA „CĒSU KLĪNIKA”

    IZPILDĪTĀJS -        juridiska persona, ar kuru atklāta konkursa rezultātā slēdz LĪGUMU

    PUSES -                  PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, kuri noslēguši LĪGUMU

    PRECE -                 Pārtikas preces

    PAKALPOJUMS-   PRECES piegāde

    GARANTIJA -         PRECES garantija

    SAŅĒMĒJS -           juridiska persona, kurai IZPILDĪTĀJS saskaņā ar LĪGUMU

                                    piegādā PRECI, sniedz PAKALPOJUMU  vai nodrošina

                                    GARANTIJAS.

   

 

1.      LĪGUMA SLĒDZĒJPUSES

 

 PASŪTĪTĀJS

SIA „ Cēsu klīnika”

Slimnīcas ielā 9

Cēsīs, LV – 4101

Reģ. Nr. 44103057729

Valdes priekšsēdētājs

G.Kniksts

 

 

 

2.      TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt PRECI LĪGUMĀ noteiktajos apjomos un laikos atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem kvalitātes standartiem, likumiem un ministru kabineta noteikumiem.

2.2.  IZPILDĪTĀJS garantē PRECES  veida atbilstību, PRECES kvalitāti un tā atbilstību preču pavadzīmei, kura tiek noformēta konkrētajai PREČU partijai.

2.3. IZPILDĪTĀJS garantē, ka visa PRECE reģistrēta Latvijas Republikā likuma noteiktajā kārtībā, tai ir nepieciešamie kvalitātes sertifikāti, anotācijas latviešu valodā,  kas ir apstiprināti attiecīgajās institūcijās, marķējums atbilst Latvijas Republikas likuma prasībām un tiek norādīti derīguma termiņi, transportēšanas laikā atbilstoša temperatūra.

2.4. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par PRECES kvalitāti, ja tā pasliktinājusies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

2.5.  PASŪTĪTĀJA pienākums ir pieņemt PRECI no IZPILDĪTĀJA atbilstoši pievienotam LĪGUMA Pielikumam.

2.6.  No PRECES saņemšanas brīža PASŪTĪTĀJS uzņemas pilnu materiālo atbildību par saņemto PRECI, tās nejaušas bojāejas un jebkura bojājuma risku.

2.7.  PASŪTĪTĀJS apņemas veikt samaksu par piegādāto PRECI saskaņā ar LĪGUMU.

 

3.      LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

3.1.LĪGUMS stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 36 mēnešus  līdz 2014.gada

3.2. Ar LĪGUMA spēkā stāšanās brīža notiek PRECES piegāde.

3.3. Pēc LĪGUMA parakstīšanas visu iepriekšējo pārrunu rezultāti un sarakste zaudē spēku.

3.4. LĪGUMS tiek gatavots un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

3.5. 1 (vienu) mēnesi pirms LĪGUMA darbības termiņa izbeigšanās puses rakstveidā vienojas par to, vai LĪGUMS tiks atjaunots līdz nākamā atklāta konkursa izsludināšanas.

 

            4.  PRECES UN GARANTIJU RAKSTUROJUMS

4.1.  PRECES raksturojums ir atrunāts LĪGUMA Pielikumā.

4.2. IZPILDĪTĀJS garantē, ka PRECE atbilst PASŪTĪTĀJA sastādītajam LĪGUMA Pielikumam.

4.3. IZPILDĪTĀJS garantē piegādāt PRECES, ievērojot preču piegādi saskaņā ar MK noteikumiem nr.964. ‘’Pārtikas preču marķēšanas noteikumi’’.

4.4. PRECES daudzums preču pavadzīmes rēķinā tiek rakstīts kilogramos un litros.

 

5. CENA

5.1. Cenas LĪGUMĀ tiks norādītas Latvijas Republikas naudas vienībās – latos.

5.2. Cenā ietilpst visi nodokļi, maksājumi, nodevas un citi izdevumi, kuri maksājami sakarā ar šī LĪGUMA saistību izpildi, transporta izdevumi un apdrošināšanas izmaksas.

5.3. PUSES vienojas, ka par oficiālajām cenām tiek atzītas tās cenas, kuras uzrādītas LĪGUMA Pielikumā.

5.4.  Cenas LĪGUMA darbības laikā, ne biežāk kā 3 (trīs) reizes, abpusēji vienojoties var tikt mainītas atkarībā no ražotājfirmas noteikto cenu izmaiņām, pasaules valūtas kursa svārstībām u.c. tamlīdzīgiem apstākļiem, kurus IZPILDĪTĀJS pamato PASŪTĪTĀJAM, bet nepārsniedzot Latvijas Centrālā Statistikas Biroja aprēķināts inflācijas % pārtikai.

5.5. Par cenu izmaiņām IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJU, 10 (desmit) dienas iepriekš iesniedzot PASŪTĪTĀJAM  jaunas cenu lapas apstiprināšanai un informējot par cenu izmaiņu iemeslu.

 

6. APMAKSAS KĀRTĪBA

6.1. Piegādātā PRECE tiek apmaksāta ar pārskaitījumu 60 kalendāro dienu laikā, no tās     piegādes brīža.

6.2. Pasūtītājs veic samaksu par pieņemto PRECI neatkarīgi no tā, vai PRECE  ir, vai nav izlietota.

6.3. Visus maksājumus, kas nav atrunāti šajā LĪGUMĀ sedz IZPILDĪTĀJS.

 

7. PIEGĀDES  UN  CITU  SAISTĪBU IZPILDES TERMIŅI

7.1.  PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona pasūtījumu noformē rakstiski, vai pa telefonu pamatojoties uz iepriekš saskaņoto PRECES daudzumu un  sortimentu, nododot to tieši IZPILDĪTĀJA atbildīgajai personai. Pasūtījumam jābūt skaidri salasāmam, pilnvarotās personas parakstītam un apliecinātam ar spiedogu vai zīmogu.

7.2. Atsevišķā gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nosūtīt pasūtījumu arī pa telefaksu, bet pasūtījuma oriģinālu nodot IZPILDĪTĀJAM  48 stundu laikā no telefaksa kopijas nosūtīšanas brīža.

7.3.  LĪGUMĀ paredzētās PRECES piegāde notiek 1 (vienas) dienas laikā, darba dienās no 7.00-15.00, ar IZPILDĪTĀJA transportu, un transporta izdevumus sedz IZPILDĪTĀJS .

7.4. Piegādātajām PRECĒM  ir jābūt attiecīgi iepakotām un marķētām.

7.5. Piegādātās PRECES daudzuma un kvalitātes pārbaudi veic abu pušu pilnvarotās personas PRECES pieņemšanas brīdī. Pretenzijas, sakarā ar PRECES  kvalitāti

PASŪTĪTĀJS var pieteikt 1 (vienas) dienas laikā pēc PRECES pieņemšanas.

7.6. Nekvalitatīvā un  bojāta PRECE tiek izslēgta no apmaksas un atgriezta IZPILDĪTĀJAM, par ko tiek izdarīta atzīme preču pavadzīmē. Trūkstošā PRECE arī tiek izslēgta no apmaksas vai piegādājama 1 (vienas) dienas laikā no trūkuma konstatēšanas pieņemšanas  brīža.

7.7.  PRECE skaitās nodota PASŪTĪTĀJAM ar brīdi, kad abu pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta PRECES  pavadzīmes. Pie paraksta jābūt tā atšifrējumam, un pilnvaroto pārstāvju paraksti tiek apliecināti ar spiedogu vai zīmogu.

7.8.  IZPILDĪTĀJS nodrošina regulāru taras apmaiņu.

7.9.  IZPILDĪTĀJS izkrauj un novieto  PRECI  PASŪTĪTĀJA attiecīgajā norādītā vietā - kartupeļu, dārzeņu vai putraimu noliktavā (katrai noliktavai ir atsevišķa ieeja).

7.10. LĪGUMĀ noteiktos termiņus PUSES ir tiesīgas mainīt tikai uz savstarpējas rakstiskas vienošanās pamata.

7.11. Katrai jaunai PRECES partijai (dārzeņiem, saknēm, kartupeļiem) IZPILDĪTĀJS piestāda PASŪTĪTĀJAM atbilstošu sertifikātu un testēšanas rezultātus nitrātu saturam..

7.12. Katrai PRECEI obligāts marķējums vai uzlīmes par preces izcelsmi vai ražotāju latviešu valodā.

 

 

  1. ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

8.1. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neiekļaujas LĪGUMĀ paredzētajā PRECES piegādes termiņā, vai IZPILDĪTĀJS nespēj nodrošināt PASŪTĪTĀJU pilnā apjomā, tas maksā PASŪTĪTĀJAM soda naudu 5 % apmērā no summas, par kādu PASŪTĪTĀJS nepiegādāto PRECI iegādājas no cita piegādātāja, par katru nokavējuma dienu.

8.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā IZPILDĪTĀJAM LĪGUMĀ paredzētajā termiņā, tas maksā IZPILDĪTĀJAM soda naudu 0,05 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 5 % no nesamaksātās summas.

 

  1. PUŠU ATBILDĪBA

9.1. Ja PASŪTĪTĀJS lauž LĪGUMU bez attaisnojošiem iemesliem, tas pilnībā norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par piegādāto PRECI un maksā līgumsodu 7 % apmērā no LĪGUMA summas. Līguma summa ir maksimālais apjoms latos līguma darbības periodā.

9.2. Ja PRECE netiek piegādāta 7.3. punktā minētā termiņā, pēc LĪGUMĀ noteiktā piegādes termiņa notecējuma PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ar rakstveida paziņojumu atkāpties no šī LĪGUMA. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS veic norēķinu salīdzināšanu  un pārmaksas atmaksu PASŪTĪTĀJAM 3 (trīs) dienu laikā.

9.3. Ja IZPILDĪTĀJS nevar nodrošināt PASŪTĪTĀJU ar šā LĪGUMA Pielikumā atrunāto sortimentu un cenu, tad 30 dienas iepriekš par to brīdina PASŪTĪTĀJU un maksā līgumsodu 7% apmērā no nepiegādātā sortimenta līgumcenas.

9.4. Neviena no PUSĒM nav atbildīga par zaudējumiem vai LĪGUMA saistību neizpildi vai kavējumu, ja tas saistīts ar Nepārvaramu varu.

 

  1. STRĪDU ATRISINĀŠANA

10.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties LĪGUMA izpildes laikā, PUSES risinās savstarpēju pārrunu ceļā.

10.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

  1. NEPĀRVARAMĀ VARA

11.1. Ja viena vai otra PUSE nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemti lēmumi, saistību izpildes termiņš, PUSĒM rakstiski vienojoties, tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

11.2. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no PUSĒM ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām, un neviena no PUSĒM nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu. Kreditēto summu neizmantotie atlikumi šajā gadījumā 10 (desmit) dienu laikā atmaksājami PASŪTĪTĀJAM.

11.3. PUSE, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai PUSEI par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

 

 

  1. PIELIKUMI UN PAPILDINĀJUMI

12.1. Visas līguma PRECES un cena – tiek fiksētas LĪGUMA Pielikumā, kas ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas.

12.2. LĪGUMS var tikt grozīts vai papildināts ar pielikumiem pēc PUŠU savstarpējas vienošanās. Jebkurš LĪGUMA Pielikums ir uzskatāms par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.

12.3. Visi papildinājumi un izmaiņas LĪGUMA tekstā ir izdarāmas rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas apstiprināšanas.

 

  1. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU JURIDISKĀS ADRESES:

                                                           

PASŪTĪTĀJS:

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“CĒSU KLĪNIKA”

 Reģ. Nr. 44103057729,

Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, LV - 4101

Norēķ. rēķins Nr.

LV40LHZB4100176996001

AS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Tālr.: sekretāre- 64125730;

          galvenā grāmatvede- 64125895

Fakss: 64125785

E-Mail: info@cesuklinika.lv

Kontaktpersona: Regīna Taube

Tālr.virtuve: 64125747

 

 

______________________/G.Kniksts/

    Valdes priekšsēdētājs

 

IZPILDĪTĀJS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums LĪGUMAM nr. ...  no 2011.gada ….

 

    Pārtikas preču cenas un daudzums

 

 

Nr.p.k.

 

Nosaukums

 

Mv

 

Minimālais daudzums uz 36 mēnešiem

 

Maximālais daudzums uz

36 mēnešiem

Vienības cena

bez PVN

(LVL)

Vienības cena

ar PVN

(LVL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS:

 

 

 

 

______________________/G.Kniksts/

Valdes priekšsēdētājs

IZPILDĪTĀJS:

 

 

 

 

______________________/………….. /

           Direktors

 

 

 

 

   1.PIELIKUMS

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

 

Pārtikas preču piegāde

 

Identifikācijas Nr.:2011/3/VM/CK/AK

 

 

1. GAĻAS PRODUKTI

 

 

Nr.

 

Nosaukums

 

Mv

 

Minimālais

daudzums

36  mēnešiem

Maximālais daudzums

36 mēnešiem

 

Piegāde

 

Specifika

1.1.

Cūkgaļa liemeņos

Kg.

7119

7319

Līdz pl.8.00

2 x nedēļā pēc pieprasījuma

Sadalīta pa 5 kg. gabalos, nesaldēta, līdz 1 cm biezs treknums, fasēta celofānā, plastmasas kastē

1.2.

Cūku aknas

Kg.

663

763

Līdz pl.8.00

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

fasēta celofānā, plastmasas kastē

1.3.

Vistu stilbi

Kg.

1533

1633

Līdz pl.8.00

1 x nedēļā pēc pieprasījuma

  fasēta celofānā, plastmasas kastē

1.4.

Sardeles  mazās,        (sastāvā 60% gaļa)

Kg.

454

 

554

 

 

Līdz pl.8.00

2x nedēļā pēc pieprasījuma

fasēti celofānā ,  plastmasas kastē

1.5.

Desa (sastāvā60%gaļa)

Kg.

454

554

Līdz  pl 8.00  2 x nedēļā  pēc pieprasījuma          

Fasēti celofānā, plastmasas kastē

 

 

 

 

 

 

Papildus izvirzāmām prasībām regula RegulaNr852/2004;

RegulaNr853/2004;

Paul 5.pants1.,2daļa

 

 

 

2. PIENA PRODUKTI

 

 

Nr.

 

Nosaukums

 

Mv

 

Minimālais

daudzums

36  mēnešiem

Maximālais daudzums

36  mēnešiem

 

Piegāde

 

Specifika

2.2.

Krējums skābs 20-25%

Kg.

3609

3709

3 x nedēļā pēc pieprasījuma līdz pl.8.00         

5-10 kg. plastmasas spainīšos

2.3.

Biezpiens (vājpiena) 0.5%

Kg.

528

628

3 x nedēļā pēc pieprasījuma

5-10 kg. plastmasas spainīšos vai kastēs

2.4.

Siers Holandes 40-60%

vai Krievijas 50% 

Kg.

279

329

1 x nedēļā pēc pieprasījuma

Četrkantainas formas, plastmasas fasējumā

2.5.

Ķimeņu siers 20%

Kg.

15

20

2 x gadā          pēc pieprasījuma

Rullišos, plastmasas fasējumā

2.6.

Paniņas 0,05-0,1%

L

240

340

Vasaras mēnešos līdz pl.8.00 pēc pieprasījuma

5-10 litri plastmasas spainīšos

 

 

 

 

 

 

Papildus izvirzāmām prasībām attiecināma šī regula –ražotājs-Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)Nr.853/2004(2004,gada29,aprīlis),ark o nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uzdzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk-Regula Nr.853/2004);

Regula Nr.852/2004;

Paul 5,pants 1,,2,daļa

Tirgotājs-Regula Nr.852/2004;

Paul 5,pants 1., 3.daļa

 

 

3.Piena pulveris

 

2.1.

Piena pulveris pilnpiena        26%

kg

2775

2875

Līdz pl.8.00

2 x mēnesī  pēc pieprasījuma

20-25 kg plastmasas maisos

Kvalitātes rādītāji%Ūdens saturs3,40 tauku saturs26,75 laktozes saturs35,16 olbaltumvielu saturs26,40 minerālvielu saturs5,77 skābuma titrējamais0,14  šķīdības indekss,ml 0,1 baktēriju kopskaits ,KVV/1g 3,2x10 staphylococcus ,aureus,KVV/1g 10 raugi un pelējumi,KVV/1g 10 vai ekvivalenti kvalitātes rādītāji

 

 

 

 

 

 

Papildus izvirzāmām prasībām attiecināma šī regula –ražotājs-Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)Nr.853/2004(2004,gada29,aprīlis),ark o nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uzdzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk-Regula Nr.853/2004);

Regula Nr.852/2004;

Paul 5,pants 1,,2,daļa

Tirgotājs-Regula Nr.852/2004;

Paul 5,pants 1., 3.daļa

 

 

4. MAIZE

 

 

Nr.

 

Nosaukums

 

Mv

 

Minimālais

daudzums

36  mēnešiem

Maximālais daudzums

36  mēnešiem

 

Piegāde

 

Specifika

3.1.

Baltmaize 2.šķ.

Kg.

10581

10781

Katru dienu līdz pl.9.00

Sagriezta pa 500     gr. polietilēna iepakojumā

3.2.

Formas maize 2 šķ.

Kg.

10557

10757

Katru dienu līdz pl.9.00

Sagriezta pa 500gr. polietilēna iepakojumā

 

 

 

 

 

 

Papildus izvirzāmām prasībām attiecināma šī regula .-pārstrādes uzņēmums,tirgotājs –Regula Nr.852/2004;

Paul 5.pants,1.,3.daļa

 

 

 

5. ZIVJU PRODUKCIJA

 

 

Nr.

 

Nosaukums

 

Mv

 

Minimālais

daudzums

36  mēnešiem

Maximālais daudzums

36  mēnešiem

 

Piegāde

 

Specifika

4.1.

Siļķe-mazsālīta, ar galvām

Kg.

189

289

1 x mēnesī          pēc pieprasījuma, bet ne vasaras mēnešos

Siļķe 20-26cm garas,vienāda lieluma,

spainīšos pa 5-10 kg.

4.2.

Zivju pirkstiņi bez (garšvielām )

Kg.

333

433

1 x mēnesī           pēc pieprasījuma, bet ne vasaras mēnešos

 

Pa 5-  10 kg. iepakota plēvē un papes kastē

 

 

 

 

 

 

Papildus izvirzāmām prasībām attiecināma šī regula-ražotājs,tirgotājs-Regula Nr. 852/2004;

Paul 5.pants 1.,3.daļa

 

 

6. VISTU OLAS

 

 

Nr.

 

Nosaukums

 

Mv

 

Minimālais

daudzums

36  mēnešiem

Maximālais daudzums

36  mēnešiem

 

Piegāde

 

Specifika

5.1.

Vistu olas

Gb.

15321

15421

2 x mēnesī pēc pieprasījuma

‘’A’’ kategorija, ‘’M’’ izmēra mazas,

iesaiņotas papes kastēs

 

 

 

 

 

 

Papildus izvirzāmām prasībām attiecināma šī regula.-ražotājs-RegulaNr.852/2004;

Regula Nr.853/2004;

Paul 5.pants1.,2.daļa

Tirgotājs-RegulaNr.852/2004;

Paul 5.pants 1.,3.daļa

 

 

 

 

 

 

7. BAKALEJA

 

 

Nr.

 

Nosaukums

 

Mv

 

Minimālais

daudzums

36  mēnešiem

Maximālais daudzums

36  mēnešiem

 

Piegāde

 

Specifika

6.2.

Auzu pārslas

Kg.

1035

1235

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts  20-30 kg. celofāna vai papīra maisos

6.3.

Manna

Kg.

1344

 

 

1544

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts  30-50 kg. celofāna maisos

6.4.

Putraimi miežu

Kg.

912

1112

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts  30-50 kg. celofāna maisos

6.5.

Grūbas

Kg.

432

532

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts  30-50 kg. celofāna maisos

6.6.

Rīsi

Kg.

1992

 

2092

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts  30-50 kg. celofāna maisos

6.7.

Makaroni, mazie radziņi  1.Šķira

Kg.

1206

1406

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts  3-5 kg. celofāna maisos

6.8.

Milti kviešu sveramie a/l

Kg.

729

 

829

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts  30-50 kg. papīra maisos

6.9.

Žāvēti āboli

Kg.

80

150

2 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts  0,5-1,0.kg

6.10.

Tēja melnā 100% ceilonas, uzlejamā

Kg.

150

200

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Paciņās 0,1 gr      vai sveramā

6.11.

Cukurs-baltais

Kg.

4302

4402

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts  30-50 kg. celofāna maisos

6.12.

Rozīnes bez kauliņiem

Kg.

60

150

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts pa 0.5-1 kg celofāna maisos

6.13.

Ķiploku pulveris

Kg.

20

30

3 x gadā pēc pieprasījuma

Fasēts pa 0.1-0,5 kg.paciņās

6.14.

Pupiņas baltās, kaltētas, sausas

Kg.

303

403

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts pa 0.5-1 kg

6.15.

Lauru lapas

Kg.

3

5

3 x gadā pēc pieprasījuma

Fasēts pa 0.02-0.03 gr. paciņās

 

6.16.

Garšvielu maisījums -sāls, burkāni, pasternaks, sīpoli, selerijas, pētersīļi, pētersīļu lapas u.c.

 

Kg.

 

54

 

64

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts pa 0.5 -1.0 kg.paciņās

6.17.

Melnie pipari maltie

Kg.

3

5

3 x gadā pēc pieprasījuma

Mazos fasējumos

6.18.

Sāls rupjā, baltā

Kg.

795

845

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts celofāna iepakojumā līdz 1 kg.

 

 

 

 

 

 

 

6.20.

Citronskābe

Kg.

20

30

2 x gadā pēc pieprasījuma

Mazos fasējumos

6.21.

Kartupeļu ciete

Kg.

204

254

3 x gadā pēc pieprasījuma

Fasēts iepakojumos līdz 0.5 kg.

6.22.

Želatīns

Kg.

0,5

1

6 x gadā pēc pieprasījuma

Fasēts līdz 0.5 kg.

6.23.

Ķimenes

Kg.

3

5

3 x gadā pēc pieprasījuma

Fasēts līdz 0.5 kg.

6.24.

Kakao (bez cukura un vanilīna)

Kg.

15

 

25

3 x gadā pēc pieprasījuma

Celofāna iepakojumā līdz 200 gr.

6.25.

Zirņi šķeltie-dzeltenie

Kg.

510

610

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Fasēts  30-50 kg. celofāna maisos

6,26

Eļļa augu –pārtikas

L

255

305

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Plastmasa pudelēs līdz 1 litram

6.27.

Saldskrējuma masa (sviestmaižu 78-82%

 

1356

1406

 

 

2 x mēnesī pēc pieprasījuma

5-10kg.papes fasējumā

6,28

 

Margarīns  sastāvā augu eļļa%

Kg

876

930

 

2 x mēnesī pēc

5-10 kg.papes

6,29

Majonēze

Kg

10

15

Pēc pieprasījuma

Mazā fasējumā

 

 

 

 

 

 

Papildus izvirzāmām attiecināma  RegulaNr.852/2004;

Paul 5.pants 1.,3.daļa regula-tirgotājiem.

 

 

8.KONSERVĒJUMI

 

 

Nr.

 

Nosaukums

 

Mv

 

Minimālais

daudzums

36  mēnešiem

Maximālais daudzums

36  mēnešiem

 

Piegāde

 

Specifika

 

7.1.

Gurķi marinētie

Kg.

498

698

2 x mēnesī pēc pieprasījuma

Veseli, vidēji 12-15 cm gari, 1-3 litra burkās

Pēc minētas taras atbrīvošanas

 pārdevējam jānodrošina tukšās taras pieņemšana.

Apmaksa notiek saskaņā ar Pārdevēja  PVZ norādīto taras vērtību un daudzumu.

 

 

7.2.

Sula ābolu

L

3762

3962

2 x mēnesī pēc pieprasījuma

1-3 litriem burkās

Pēc minētas taras atbrīvošanas

 pārdevējam jānodrošina tukšās taras pieņemšana.

Apmaksa notiek saskaņā ar Pārdevēja  PVZ norādīto  taras vērtību un daudzumu.

 

 

7.3.

Sālītie zaļumi ar dillēm, seleriju

Kg.

108

150

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

Pa 0.2-0.5 kg.

stikla vai dzelzs burkās

 

7.4.

Ievārījums - dažāds

Kg.

951

1051

2 x mēnesī pēc pieprasījuma

5-10 kg. spainīšos,vai 3l burkās

 

7.5.

Zaļie zirņi

Kg.

171

271

2 x mēnesī pēc pieprasījuma

0.4-1 l stikla vai dzelzs burkās

 

7.6.

Tomātu mērce, asā

Kg.

234

334

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

0.5-1 l stikla vai dzelzs burkās

 

7,7

Skābenes

Kg

30

60

1 x mēnesī pēc pieprasījuma

0.5-1 l stikla burkās

 

7,8

Sinepes

Kg

5

5

Pēc pieprasījuma

0,2 stikla burkās

 

 

 

 

 

 

 

Papildus izvirzāmām RegulaNr.852/2004;

Paul 5.pants 1.,3.daļa regula-tirgotājiem.-šī prasībām pievienota

- šī

 

 

 

9.DĀRZEŅI

 

 

Nr.

 

Nosaukums

 

Mv

 

Minimālais

daudzums

36 mēnešiem

Maximālais daudzums

36  mēnešiem

 

Piegāde

 

Specifika

9.1.

Burkāni pārtikas

Kg.

3363

3563

2 x nedēļā pēc pieprasījuma

20-25 cm gari, tīkliņos no15-20 kg.

9.2.

Galda bietes pārtikas

Kg.

2334

2534

2 x nedēļā pēc pieprasījuma

Vidēji lielas, tīkliņos 10-20 kg.

9.3.

Kāposti svaigie pārtikas

Kg.

2976

3176

2 x nedēļā pēc pieprasījuma

Vidējas vai mazas galviņas ~20 cm diametrā, tīkliņos līdz 20 kg.

9.4.

Sīpoli

Kg.

1764

1864

2 x nedēļā pēc pieprasījuma

7-10 cm, diametrā , tīkliņos līdz 20 kg.

9.6.

Kāposti skābēti, ar burkāniem, vai ar dzērvenēm, vai ar ķimenēm

Kg.

1434

1634

1 x nedēļā pēc pieprasījuma, izņemot vasaras mēnešus

5-10 kg. plastmasas spainīšos

 

 

 

 

 

 

Papildus izvirzāmām prasībām pievienota šī regula –ražotājs –Regula Nr.852/2004;

01.06.2010.MK noteikumi Nr.499’”Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādej galapatērētājam nelielā apjomā””3.,4.un5.punkts

Tirgotājs-Regula Nr.852/2004;

Paul 5.pants1.,3.daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. KARTUPEĻI

 

 

Nr.

 

Nosaukums

 

Mv

 

Minimālais

daudzums

36  mēnešiem

Maximālais daudzums

36 mēnešiem

 

Piegāde

 

Specifika

11.1.

Kartupeļi pārtikas -zupām, otrajiem ēdieniem

Kg.

44919

45419

4 x mēnesī pēc pieprasījuma

8-10 cm lieli (diametrā), ~20 cm apkārtmērs, 20-

25kg. maisos vai tīkliņos

 

 

 

 

 

 

Papildus izvirzāmām prasībām pievienota šī regula –ražotājs –Regula Nr.852/2004;

01.06.2010.MK noteikumi Nr.499’”Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei gala patērētājam nelielā apjomā””3.,4.un5.punkts

Tirgotājs-Regula Nr.852/2004;

Paul 5.pants1.,3.daļa

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv