Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 1.aprīlis   Vārda dienu svin: Dagnis, Dagne
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2010.gada 24.februāris  


Cēsu novada domes lēmumi februārī

Cēsu novada dome 18. februāra sēdē nolēma:

-          apstiprināt kārtību kādā organizējama skolēnu prakse vasarā. Pieteikties var skolēni – pusaudži vecumā no 15 līdz 18 gadiem un bērni vecumā no 13 līdz 15 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada teritorijā. Pieteikšanās Cēsu novada pašvaldībā no 15.marta līdz 9.aprīlim. Pašvaldības izveidotā darba grupa līdz 10.maijam pieteikumu iesniegšanas secībā noteiks skolēnu vasaras prakses vietu. Skolēnu vasaras prakses darba laiks – ne vairāk kā divas nedēļas vienam skolēnam vienas vasaras laikā no 1.jūnija līdz 25. augustam;

-          apstiprināt Cēsu pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumu, struktūru un amata vienību sarakstu;

-          grozīt kārtību, kādā jāmaksā līdzfinansējums Cēsu pilsētas Sporta skolā, proti, ja mācību gada laikā tiks pārtrauktas mācības, avansā samaksātais līdzfinansējums tiks atmaksāts, piešķirts atvieglojums ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, ja tās atzītas par trūcīgu vai mazturīgu;

-          apstiprināt Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanas kārtību nosakot, ka pašvaldība apbalvo skolēnus par izciliem sasniegumiem novada, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē, tādējādi veicinot Cēsu novada izglītības iestāžu skolēnu kvalitatīvu izaugsmi, apgūstot ārpus mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību priekšmetos. Naudas balvu piešķir apstiprinātā budžeta ietvaros vietu prioritārā secībā. Par izcīnītu 1.vietu paredzēta naudas balva skolēnam 25 lati apmērā, par 2.vietu - 20 lati un par 3. vietu - 15 lati;

-          piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 25% apmērā par nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas Cēsu pilsētā Gaujas Nacionālā parka teritorijas dabas lieguma zonā;

-          saskaņā ar iepirkuma rezultātiem par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā samazināta standartpusdienu cena 1.- 6.klašu skolēniem - 0.68 lati, pārējo Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestāžu skolēniem standartpusdienu cena dienā netiek mainīta, t.i., 0,80 lati;

-          atļaut pieņemt ziedojumus: Līvu pamatskolai skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai, Rāmuļu pamatskolai- ēdināšanas izdevumu apmaksai skolēniem un pirmskolas grupas bērniem no biedrības „Zvannieku mājas”, Cēsu Valsts ģimnāzijai- grāmatas izdošanai, Cēsu pilsētas pamatskolai- pieņemt grāmatas;

-          uzdot Cēsu novada pašvaldības  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai sagatavot priekšlikumus par Cēsu novada nevalstisko organizāciju darbībai piešķiramajām telpām un nepieciešamo līdzekļu piesaisti telpu atbilstošai pielāgošanai;

-          izdarīt grozījumus lēmumos par zemes gabalu nomu Cēsu pilsētā, nosakot nomas maksu 1,5% gadā no zemes kadastrālās vērtības, atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”;

-          atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.612 „Par nodevu par būvatļaujas saņemšanu”, tādējādi līdz brīdim, kad stāsies spēkā Cēsu novada saistošie noteikumi, netiks iekasēta nodeva par būvatļaujas izsniegšanu Vaives pagasta teritorijā. No 01.01.2010. būvniecības procesu Cēsu pilsētā un Vaives pagastā kontrolē Cēsu novada Būvvalde;

-          ieguldīt Cēsu pilsētas SIA „Vinda” pamatkapitālā Cēsu novada pašvaldībai piederošos maģistrālos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Jāņmuižā, Priekuļu novadā par bilances sākotnējo vērtību  46 066 lati, pretī saņemot visas sabiedrības jaunās daļas un ieguldīt SIA „Cēsu klīnika” pamatkapitālā 192 015 latus pretī saņemto visas sabiedrības jaunās daļas;

-          apstiprināt Cēsu novada pašvaldības budžetu 2010.gadam ar 10 569 683 latu ieņēmumu daļu un 13 584 290 latu izdevumu daļu, plānojot speciālā budžeta ieņēmumus 247 656 latu apmērā;

-          apstiprināti saistošie noteikumi „Par atļaujām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu”, „Par reklāmu un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību”,  „Nodeva par Reklāmas eksponēšanu publiskās vietās Cēsu novada administratīvajā teritorijā”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas un publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”;

-          apstiprināt saistošos noteikumus „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai”, kas nosaka, ka pašvaldība apstiprinātā budžeta ietvaros piešķir līdzfinansējumu dzīvojamās mājas renovācijai energoefektivitātes pasākumu īstenošanas nolūkos ne vairāk kā 3 Ls uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru, pie nosacījuma, ka dzīvojamā māja spējusi piesaistīt arī ERAF līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai;

-          atbalstīt paredzēto darbību „Autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma Sēnīte – Rīdzene iespējamā rekonstrukcija” teritorijā, kas attiecas uz Cēsu novada pašvaldības administratīvo teritoriju;

-          saglabājot sociālās dzīvojamās mājas statusu, pieņemts lēmums pārtraukt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs ekspluatāciju. Līdz mājas iekštelpu un elektroinstalācijas tīkla tehniskā stāvokļa nodrošināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” piedāvās mājas iedzīvotājiem citas Cēsu novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas.


Ar Cēsu novada domes lēmumiem var iepazīties www.cesis.lv  šeit.

 
informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja Inga Sirmā

 
Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv