Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.aprīlis   Vārda dienu svin: Vija, Vidaga, Aivija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2012.gada 27.janvāris  


Paziņojums par izsoli

Paziņojums par izsoli
 

Cēsu novada dome 26.01.2012. pieņēma lēmumu Nr. 26 „Par telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 003 0113002, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”.

Izsoles objekts -  Cēsu novada pašvaldībai piederošu telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apz. 4201 003 0113 002, nekustamajā īpašumā Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 503 0035, nomas tiesības ar tiesībām veikt to pārbūvi, ja tas nepieciešams nomnieka paredzētās darbības nodrošināšanai.

Ēkā paredzamā funkcija: rūpnieciskās ražošanas uzņēmums (izņemot ar auto uzglabāšanu un apkopi saistīts uzņēmums) ar iespējamu pakārtotu komercdarbību.

Nomnieka kapitālieguldījumi – pārbūve veicama par Nomnieka līdzekļiem, stingri ievērojot ar būvniecību saistīto normatīvo aktu nosacījumus. Pārbūves rezultātā radušās izmaiņas Nomas telpās paliek Iznomātāja īpašums un izdevumi to veikšanai netiek kompensēti savstarpējā ieskaita veidā ar nomas maksu.

Nomniekam ir tiesības nodot telpas apakšnomā, saskaņojot to ar iznomātāju. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt pašvaldības telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apz. 4201 003 0113 002, Rūpniecības iela 13, Cēsis,  nomnieku, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai.

 Telpu nomas tiesību maksimālais ilgums 12 (divpadsmit) gadi.

Ar izsoles uzvarētāju vienlaicīgi tiks slēgts zemes gabala Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0113, daļas nomas līgums ar Cēsu novada pašvaldību (par 8/30 domājamām daļām) un SIA „Jaunā Fabrika” (par 22/30 domājamām daļām) par 2583 m2 nodošanu lietošanā par maksu (nomā) plānotās nomas darbības īstenošanai un nomas telpu uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Drošības nauda – par nomas objektu Ls 50,00 (piecdesmit lati), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā - Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, vai jāiemaksā Cēsu novada pašvaldības kasē, ar norādi „Drošības nauda telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apz. 4201 003 0113 002, nekustamajā īpašumā Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 503 0035, nomas tiesību izsolei”.

Izsoles sākumcena tiek noteikta Ls 0,25 (divdesmit pieci santīmi) par vienu m², bez PVN. Izsoles solis tiek noteikts Ls 0,05 (pieci santīmi) apmērā.

            Izsoles veids – mutiska izsole, pirmā izsole. Izsoles norises kārtība saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsole notiek 2012.gada 13.februārī plkst. 11:00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 1.stāva zālē.

Izsoles objektu var apskatīt iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma pārvaldnieku Gunāru Grundmani, t. 26524158.

            Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 305.kab., iepriekš sazinoties ar izsoles komisijas sekretāri Daigu Bernovsku, t. 64123642, e pasts: daiga.bernovska@dome.cesis.lvAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv