Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 29.maijs   Vārda dienu svin: Maksis, Raivis, Raivo
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2009.gada 28.decembris  


Cēsu novada domes lēmumi decembrīCēsu novada domes ārkārtas sēdē: 

Ar mērķis nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un sniegšanu sekundārajā veselības aprūpē, nodrošināt augstāku kvalitātes standartu - attīstītu un optimizētu sekundāro daudzprofilu stacionāro un ambulatoro veselības aprūpi, Cēsu novada dome 17.12.2009. nolēma dibināt kapitālsabiedrību SIA „Cēsu klīnika”, kas savu darbību jau ir uzsākusi. Slimnīcas valdē ievēlēts līdzšinējais pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” direktors Guntars Kniksts, pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” direktora vietniece finanšu jautājumos Iveta Ozoliņa un pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” Traumatoloģijas nodaļas vadītāja Anda Skrastiņa. Pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca” tiek likvidēta ar 31.12.2009. SIA „Cēsu klīnika” pamatkapitālā ieguldīta visa pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” kustamā un nekustamā manta vairāk nekā 6,4 milj latu vērtībā. Dome uzdeva SIA „Cēsu klīnika” valdei nodrošināt iespēju darba attiecības turpināt ar visiem pašreizējiem Cēsu rajona slimnīcas darbiniekiem, atbilstoši šajā brīdī spēkā esošajiem darba līgumu nosacījumiem.

 

Cēsu novada domes 17.12.2009. sēdē:

Pieņemti   99 lēmumi.

-          apstiprināti grozījumi Cēsu pilsētas Sporta skolas un Cēsu Bērnu un jauniešu centra nolikumā saistībā ar direktoru pilnvarām patstāvīgi slēgt līgumus;

-          likvidētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un Cēsu pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru padomes;

-          biedrībai „Nenojauc” pagarināts nekustamā īpašuma Gaujas ielā 17, Cēsīs daļas sakārtošanas termiņš;

-          apstiprināti Saistošie noteikumi „Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu”. Pašvaldības darbinieki turpina darbu pie Saistošo noteikumu normu pārskatīšanas, lai nodrošinātu to darbību ne tikai Cēsu pilsētā, bet arī Vaives pagastā. Šajā sēdē apstiprināti „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” un izdarīti grozījumi Cēsu novada 03.09.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas „Cēsu Vēstīs”, pirms tam saņemot saskaņojumu no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas;

-          nodots atsavināšanai apbūvēts zemes gabals Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs;

-          nekustamajam īpašumam „Lejas Luksti”, Vaives pagastā, Cēsu novadā mainīts zemes lietošanas mērķis. Turpmāk tā būs sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorija;

-          dota piekrišana apvienot vienā zemes vienībā zemes gabalus Vaives pagasta, Cēsu novada „Gāršas masīvs”, kas nodots Zemkopības ministrijas tiesiskajā valdījumā un AS „Latvijas valsts meži” lietojumā;

-          divās reālās daļās sadalīta garāža, kas atrodas uz zemes gabaliem Gaujas ielā 36, Cēsīs un Gaujas ielā 26, Cēsīs;

-          IK „Vidus Kunči” dota atļauja pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru;

-          ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Palasta ielā 15, Cēsīs un Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs ieguldīti Cēsu novada pašvaldības piederošo kapitālsabiedrību pamatkapitālā, atzīti par spēku zaudējušiem lēmumi, ar kuriem šos īpašumus nodeva valdījumā;

-          ņemot vērā, ka Limbažu, Smiltenes un Siguldas novada domes pieņēmušas lēmumus par Limbažu, Smiltenes un Siguldas slimnīcu saglabāšanu kā patstāvīgas slimnīcas un lēmumu par nepiedalīšanos apvienības veidošanā, Cēsu novada dome pieņēma lēmumu atcelt iepriekšējo 10.07.2009. lēmumu par slimnīcu apvienību veidošanu un SIA „Cēsu klīnika” veidot slimnīcu apvienību ar SIA „Madonas slimnīca”;

-          ņemot vērā, ka iepriekšējā domes sēdē tika samazināta vecāku maksa par Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, tika veikti pārrēķini, un pieņemts lēmums samazināt brīvpusdienu un standartpusdienu cenu arī Cēsu pilsētas vispārizglītojošo skolu 1. – 12.klašu, Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas 1.klašu skolēniem. No 04.01.2010. tā būs Ls 0.80. Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupu audzēkņiem no 04.01.2010. ēdināšanas izdevumi dienā nepārsniegs Ls 1,10, bet skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novads un kuri mācās Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas 2. – 9. klasē vienas ēdienreizes cena noteikta Ls 0,50;

-          apstiprinātas Vaives pagasta pārvaldes amata vienības un to darba algas, kas būs spēkā no 01.01.2010.;

-          saskaņā ar Cēsu rajona padomes reorganizācijas plānu, Cēsu novada pašvaldība pārņem no Cēsu rajona padomes iestādes. Uzsākts darbs pie šo iestāžu nolikumu, maksas pakalpojumu pārskatīšanas. Šajā domes sēdē apstiprinātas Cēsu pilsētas pansionāta, pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”, Pieaugušo izglītības centra direktoru amatalgas, atstājot tās iepriekšējā apmērā;

-          piešķirtas tiesības Vaives pagasta pārvaldes sekretārei veikt dzīvesvietas deklarēšanu.  Pašvaldību amatpersonas lēmumu no 01.01.2010. varēs apstrīdēt nevis Cēsu novada pašvaldībā, bet pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē;

-          nolemts piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu Ls 151,55 un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka nekustamo īpašumu;

-          dota atļauja Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pieņemt ziedojumu no Vācijas nevalstiskās organizācijas Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Müritz (AWO) – 250 kg bērnu apģērbus, apavus un rotaļlietas atbalsta sniegšanai Aģentūras klientiem – maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm ar bērniem un, sniedzot palīdzību sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. Atļauts Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei pieņemt ziedojumā mēbeles. Vaives pagasta pārvaldei atļauts pieņemt ziedojumu 29 skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai Rāmuļu pamatskolā no Klīvlendas apvienotās draudzes Ohaijo štatā ASV;

-          nolemts pieņemt no biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” 400 gb „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” (dāvanu kartes nominālvērtība Ls 37,15) ar mērķi celt īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo labklājību, veicot sociālā atbalsta kampaņu 2009. - 2010. gada apkures sezonas laikā un nododot dāvanu kartes trūcīgajām mājsaimniecībām, kas lieto AS „Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju, šādā secībā: 1)garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju mājsaimniecībām; 2)trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām;

-          ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, Cēsu novada pašvaldības darba optimizāciju un radušos nepieciešamību pastiprināti nodrošināt sabiedrisko kārtību, pieņemts likvidēt pašvaldības policijas Administratīvās uzraudzības nodaļas priekšnieka un inspektora  amata vienības, to vietā izveidojot divas papildus patruļnieku amata vienības. Lai veicinātu noziedzības apkarošanu, sekmētu likumpārkāpumu novēršanu un uzlabotu sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pieņemts lēmums piešķirt materiālo atbalstu Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknim;

-          pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos, kas nosaka zemes nomas maksas apmēru (1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā), veikti grozījumi 37 domes lēmumos par pašvaldībai piederošo zemes gabalu nomu;

-          noteikta maksa par ūdensapgādi un kanalizāciju Vaives pagastā: par ūdens apgādi 0.38 Ls/m3 (bez PVN), par kanalizāciju- 0.56 Ls/m3 (bez PVN). Klientiem, kuriem nav uzstādīti ūdensskaitītāji, ūdens patēriņu aprēķina pēc normas, ka vienam iedzīvotājam labiekārtotā dzīvoklī ar ūdensvadu un kanalizāciju- 2.7m3 /mēn;

-          nodot Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – ceļu „Pūtēji – Glāznieki – Vaives pagasta robeža”, Cēsu novada Vaives pagastā, kopgarumā 5.64 km un zemi zem ceļa 5,6 ha platībā bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā, ar nosacījumu, ka Latvijas valsts Zemkopības ministrijas personā nodrošina ceļa servitūtu par labu nekustamajiem īpašumiem ar sekojošiem kadastra apzīmējumiem;

-          ņemot vērā, ka Cēsu novada dome 05.11.2009. pieņēmusi lēmumu Cēsu rajona padomes reorganizācijas rezultātā pārņemt no Cēsu rajona padomes EEZ un NOFI projektu „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”, pieņemts lēmums lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 400 000,00 (LVL 281 121,60) apmērā, ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc viena gada, projekta realizācijai 2010.gadā;

-          pieņemts lēmums laika periodā līdz Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu nodošanai valdījumā Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (lēmums par nodošanu valdījumā pieņemts 26.11.2009.), neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas izdevumus segt no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžeta līdzekļiem.

Šajā sēdē vēl pieņemti lēmumi: neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Cēsu pilsētā; nodot dzīvokļu īpašniekiem nekustamos īpašumus Jāņa Poruka ielā, Cēsīs un Zaķu ielā Cēsīs; piešķirtas adreses apbūvei paredzētiem zemes gabaliem Dzirnavu ielā, Cēsīs; atjaunot sociālo dzīvokļu īres līgumus un noslēgt jaunus dzīvokļu īres līgumus; piešķirts atvaļinājums Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam; dota atļauja valsts amatpersonas amata pienākumu savienošanai ar citu darbu, saskaņota pirotehnikas un šaujamieroču, medību un makšķerēšanas piederumu tirdzniecība veikalā „K-rauta” „Piebalgas 85”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.

Vairāk informācija www.cesis.lv

Pēdējā 2009.gada novada domes sēde notiek 29.decembrī. 

Inga Sirmā 
Administratīvās nodaļas vadītājaAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv