Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 20.septembris   Vārda dienu svin: Guntra, Ginters, Marianna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums


14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums

Administratīvās teritorijas iedalīšana zemes vērtību zonās un zemes bāzes vērtību noteikšana tiek veikta, lai izveidotu pamatojumu zemes gabalu kadastrālo vērtību aprēķinam. Kadastrālās vērtības izmanto nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksu aprēķinam, kā arī kā salīdzinošu lielumu darījumos ar nekustamo īpašumu.

Pašlaik spēkā esošais Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums izstrādāts LR VZD Vidzemes reģionālajā nodaļā, saskaņā ar LR MK 2000.gada 19.decembra noteikumiem Nr.465 “Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi” un VZD metodiskajiem norādījumiem “Zemes vērtību zonējuma izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība”, to saskaņojusi Cēsu pilsētas dome ar 2003.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu, §1(prot.Nr.9) “Par Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma saskaņošanu”.

Zonējums izstrādāts pamatojoties uz iepriekšējo divu gadu nekustamā īpašuma tirgus datiem. Zonējums sadala administratīvo teritoriju zemes vērtību zonās, kurās, saskaņā ar tirgus datu bāzi, kādai zemes lietošanas mērķu grupai vai atsevišķam mērķim, ir vienādas vai līdzīgas vērtības. Pašreiz spēkā esošajā zonējumā Cēsu pilsētā ir izdalītas 5 zemes vērtību zonas, skatīt „Zemes vērtību zonējumu shēmu”, 31.kartogrāfisko lapu.

1.zona atrodas pilsētas centrā, ietverot Cēsu vecpilsētu un teritorijas, kuras tai piekļaujas. Dominējošais zemes lietošanas veids – komercdarbība. Teritorijā koncentrēts komercobjektu un sadzīves pakalpojumu tīkls, inženiertehniskais nodrošinājums – nepilnīgs. Teritorijai augsts sociālais prestižs. Vecpilsētas apbūves un reljefa raksturs piešķir šai teritorijas daļai īpašu vizuālu pievilcību.

2.zona izvietota tieši blakus 1.zonai, to lokveidā apkļaujot. Teritorijai raksturīga intensīva dzīvojamo ēku apbūve un sabiedriskas nozīmes objektu apbūve. Dominējošais zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objektu apbūve. Teritorijai cieša saikne ar pilsētas centru, kurā koncentrēti komerciāli un sadzīves rakstura objekti. Inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājums pilnīgs – teritorija pieslēgta ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes un elektroapgādes tīkliem, kā arī attīstīta dabas gāzes apgāde.

3.zona izvietota lokveidā ap 2.zonu. Zonai raksturīga individuālo dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve. Dominējošais zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Atsevišķas zonas daļās inženiertehniskais nodrošinājums nepilnīgs. Teritorijā lielas zaļās zonas platības, labas atpūtas un rekreācijas iespējas. Tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu tīkls nepilnīgs, taču saiknei ar pilsētas centru, kurā šie objekti ir koncentrēti, ir nodrošināta sabiedriskā transporta kustība.

4.zona iekļauj teritoriju pilsētas austrumu nomalē, robežojas ar Priekuļu un Vaives pagastu administratīvo teritoriju robežām. Zona raksturīga kā izteikta ražošanas teritorija ar tai raksturīgu apbūvi. Pateicīgs izvietojums ražošanas attīstībai, jo produkcijas transportēšanai iespējams izmantot kā dzelzceļu, tā pilsētas apvedceļu, tādējādi netraucējot dzīvojamā sektora ikdienu. Inženiertehniskās infrastruktūras objektu nodrošinājums zonā nepilnīgs – pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls nepārklāj visu teritoriju vienmērīgi.

5.zona iekļauj teritoriju pilsētas rietumu nomalē, kuru šķērso Gauja. Izteikta rekreācijas un atpūtas zona. Dominējošais zemes lietošanas mērķis šajā zonā – sabiedriskas nozīmes objektu apbūve. Zona raksturīga ar izteiktu zaļo zonu – lielas platības klāj mežu audzes, daļa no tās atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Gaujas Nacionālā parka Gaujas dabas lieguma zonā. Ap Gauju pastāv teritorijas applūšanas iespējas palu laikā. Teritoriju šķērso pilsētas maģistrālā ūdensvada trase un maģistrālā kanalizācijas kolektora trases.

SASKAŅOTS
Cēsu pilsētas domes
2004.gada 23.aprīļa lēmums Nr.1 prot. Nr. 9

Cēsu pilsētas zemes vērtību zonu zemes bāzes vērtības (Ls/m2)

(atbilst ar Valsts zemes dienesta 2003.gada 14.maija rīkojumu Nr. 218 apstiprinātajai zonējuma kartei)

Skatīt tabulu

 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi norādīti atbilstoši LR MK 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv