Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 20.septembris   Vārda dienu svin: Guntra, Ginters, Marianna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas


14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, pilsētas pašvaldībai jānodrošina virkne funkciju, t.i. - komunālo pakalpojumu organizēšana (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), teritorijas labiekārtošana (ielu, ceļu un laukumu būvniecība un uzturēšana, apgaismošana, parku un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), sanitārās tīrības nodrošināšana (industriālo atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, kapsētu izveidošana un uzturēšana), iedzīvotāju izglītība (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs), rūpes par kultūru un tās vērtību saglabāšanu, veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana, sociālās palīdzības nodrošināšana, palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, uzņēmējdarbības sekmēšana u.c.

Lai pašvaldība šīs ar likumu noteiktās funkcijas varētu realizēt, nepieciešami zemes gabali atbilstošu objektu būvniecībai un apkalpošanai, kā arī pašvaldības valdījumā esošas teritorijas zaļo zonu un kapsētu ierīkošanai un uzturēšanai. Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esošie zemesgrāmatā reģistrētie un pašvaldībai piekrītošie zemes gabali (skat. shēmu “Pilsētas un valsts īpašumi”, 32.kartogrāfisko lapu) pilnībā nenodrošina šo funkciju realizēšanu.

Shēmā “Teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai”, 33.kartogrāfiskā lapa norādītas teritorijas, kuras piekrīt vai pieder valstij vai atrodas fizisku vai juridisku personu īpašumā vai valdījumā, un kuras būtu nepieciešamas pašvaldībai tās funkciju realizēšanai.

Saskaņā ar teritorijas plānojumā paredzēto transporta shēmu, ielu trasēm nepieciešamās teritorijas:

 • Raiņa ielas rekonstrukcijai un savienošanai ar Gaujas ielu - daļas no zemes gabaliem Piebalgas ielā 14, Dārzniecības ielā 9, Dārzniecības ielā 11, Dārzniecības ielā 12, Raiņa ielā 5, Raiņa ielā 7, Rīgas ielā 42, Rīgas ielā 44, Gaujas ielā 7/9 un Gaujas ielā 11;
 • Ata Kronvalda ielas iztrūkstošo posmu izbūvei un savienošanai ar Jurģu ielu - daļas no zemes gabaliem Jāņa Poruka ielā 8, Ata Kronvalda ielā 63, Rīgas ielā 105 un Jurģu ielā 1;
 • Baibas ielas turpinājumam līdz Gaujas ielai - daļa no zemes gabala Gaujas ielā 68;
 • Sīļu ielas turpinājumam līdz Līgatnes ielai – daļas no zemes gabaliem Kovārņu ielā 31, Kovārņu ielā 33 un Kovārņu ielā 35;
 • Niedru ielas savienošanai ar Leona Paegles ielu - daļa no zemes gabala Leona Paegles ielā 24;
 • Bebru ielas savienošanai ar Piebalgas ielu - daļas no zemes gabaliem Briežu ielā 19, Briežu ielā 21 un Piebalgas ielā 52A un Piebalgas ielā 54;
 • Līgatnes ielas savienošanai ar Gaujas ielu - daļas no zemes gabaliem Gaujas ielā 21 un Gaujas ielā 23 (Līgatnes ielā 6);
 • Cēsu pilsētas apvedceļa turpināšanai, turpinot Pētera ielu no Rīgas ielas līdz apvedceļam Valmieras virzienā - daļas no zemes gabaliem Rīgas ielā 105, Rīgas ielā 115 un Agras ielā 3;
 • Valmieras ielas divlīmeņu pārvada pār dzelzceļu izbūvei rezervētā teritorija – zemes gabals Birzes ielā 2D;
 • Lāču ielas savienojumam ar Saulrītu ielu – daļa no zemes gabala Saulrītu ielā 13;

Saskaņā ar teritorijas plānojumu, autostāvvietām nepieciešamās teritorijas:

 • pie Cēsu rajona centrālās slimnīcas - zemes gabals Glūdas ielā 14;
 • pie Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes - zemes gabals Pērļu ielā 17;
 • pie jaunizbūvējamās Raiņa ielas trases - daļa no zemes gabala Dārzniecības ielā 12;
 • pie daudzdzīvokļu mājām un jaunbūvējamās BMX trases – zemes gabals Vilku ielā 12A;

Skolu vai pirmsskolas iestāžu būvniecībai un rekonstrukcijai nepieciešamās teritorijas:

 • Cēsu Valsts Draudzīgā aicinājuma ģimnāzijas rekonstrukcijai - zemes gabali Vārnu ielā 2, Zvirbuļu ielā 7, Medņu ielā 2 un daļa no zemes gabala Medņu ielā 4;
 • Cēsu 1.pamatskolas rekonstrukcijai - daļa no zemes gabala Gaujas ielā 23 (Līgatnes ielā 6);
 • sporta būvēm pie celtniecības stadijā esošās pamatskolas Gaujas ielā 45 - daļas no zemes gabaliem Amatnieku ielā 2, Amatnieku ielā 4 un Amatnieku ielā 6;
 • Cēsu 4. arodvidusskolas rekonstrukcijai - daļa no zemes gabala Pļavas ielā 4;
 • jaunas pirmsskolas izglītības iestādes un pamatskolas stadiona būvniecībai pie Dzirnavu un Emīla Dārziņa ielu krustojuma - daļa no zemes gabala Bērzaines ielā 34;

 

Teritorija augstskolas filiāles celtniecībai un ar informāciju tehnoloģijām saistītai apbūvei:

 • zemes gabals Ata Kronvalda ielā 44;

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.novembrī pieņemto lēmumu (§3, prot.Nr.21) “Par mājokļu politikas attīstības stratēģiju” dzīvojamai apbūvei nepieciešamās teritorijas:

 • zemes gabals Caunas ielā 7 - sociālās mājas celtniecībai;
 • teritorija starp Birzes ielu un pilsētas administratīvo robežu – zemes gabali Birzes ielā 8, Birzes ielā 10 un Birzes ielā 18;
 • bijušās dzelzceļa kokaudzētavas teritorija – daļas no zemes gabala Rīgas ielā 105;
 • neapbūvēta teritorija Cīrulīšu – Līgatnes ielu rajonā – zemes gabali Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44 un Līgatnes ielā 46;
 • neapbūvēti zemes gabali pie Vaives ielas – Vaives ielā 14B, Vaives ielā 22A, Vaives ielā 34A, Vaives ielā 31 un Saules ielā 24;
 • atsevišķi dzīvojamai apbūvei paredzēti neapbūvēti zemes gabali – Līgatnes ielā 36, Cepļa ielā 2, Vītolu ielā 1A, Lenču ielā 52, Egļu ielā 22, Palejas ielā 1B, Kārļu ielā 3, Palejas ielā 15, Pils ielā 1, Lielā Katrīnas ielā 5, Lielā Katrīnas ielā 7, Lielā Līvu ielā 6, Lāču ielā 9, Magoņu ielā 6, Magoņu ielā 10, Magoņu ielā 14, Magoņu ielā 20, Rīgas ielā 85, Rīgas ielā 89, Rīgas ielā 91, Vārnu ielā 20, Dzilnu ielā 9, Gaujas ielā 61, Lauku ielā 9A, Jurģu ielā 28, Bebru ielā 16 un Ozolu ielā 5;

Kapsētu teritorijas:

 • zemes gabals slēgtās kapsētas uzturēšanai Rīgas ielā 68A;
 • daļa no zemes gabala Rīgas ielā 105 sīkdzīvnieku kapu iekārtošanai un to aizsargjoslai;

Rekreācijas teritorijas un skvēri:

 • mežu teritorijas – zemes gabali Priedes ielā 9, Priedes ielā 10, Priedes ielā 12 un Meža ielā 25;
 • zaļās teritorijas – zemes gabali Liepu ielā 7, Egļu ielā 12 un Lenču ielā 31;
 • Gaujas piekrastes zona – zemes gabali Kvēpenes ielā 1 un Kvēpenes ielā 4;
 • upītes grava – zemes gabals Līgatnes ielā 14;
 • Siļķupītes krasta josla gar Birzes ielu – zemes gabali Birzes ielā 22, Birzes ielā 23 ( vai 15) , Birzes ielā 24, Birzes ielā 26, Birzes ielā 28;
 • skvēri Bērzaines ielā 29, Piebalgas ielā 25, Lapsu ielā 15 un Beverīnas ielā 2;
 • teritorija pie ūdenskrātuves - bijušā dolomīta karjera – zemes gabali Rūpniecības ielā 18 un Priekuļu ielā 21;
 • Dziesmu svētku simtgades parks – zemes gabals Lenču ielā 35;

Teritorijas uzņēmējdarbības atbalstam, kuras nodrošināmas ar infrastruktūru un piedāvājamas investoriem pilsētas ekonomiskās attīstības veicināšanai:

 • zemes gabals Jāņa Poruka ielā 34;
 • zemes gabals Jāņa Poruka ielā 40;
 • zemes gabals Zeltkalna ielā 9;
 • zemes gabals Lenču ielā 38A;
 • zemes gabals Eduarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16;
 • zemes gabals Valmieras ielā 24;
 • zemes gabals Rūpniecības ielā 8;
 • zemes gabals Kaļķu ielā 16;

Teritorija atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai:

 • zemes gabals Austrumu ielā 5.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv