Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 28.JŪLIJĀ
PROTOKOLS NR.18

PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par nelikumīgu būvniecību L.Paegles ielā 6 dz.17, Cēsīs
_______________________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma (30.08.1995.) 30. panta 4. daļu, Cēsu pilsētas būvvaldes 14.04.2005. atzinumu Nr. 50 un Cēsu pilsētas domes 21.07.2005. Tautsaimniecības komitejas atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
1. Veikt nelikumīgi izpildīto un būvvaldes 14.04.2005.atzinumā minēto būvdarbu dzīvoklī Nr. 17 ēkā Leona Paegles ielā 6, Cēsīs nojaukšanu. Darbu izpildes termiņš 2 nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.
2. Nojaukšanas darbus par saviem līdzekļiem veikt dzīvokļa Nr. 17 ēkā Leona Paegles ielā 6, Cēsīs īpašniekam Egonam MARTINSONAM;
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot ēkas Leona Paegles ielā 6, Cēsīs apsaimniekotājam – SIA „CDzP”, reģ.Nr.LV44103029458.
4. Lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā.

Par spēļu zāles atvēršanu Izstādes ielā 3, Cēsīs

_________________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes 14.05.2005. atzinumu Nr.124 (prot.Nr.30), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par būvniecību Izstādes ielā 3, Cēsīs.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis):
  1. pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA „ALFOR”, reģ.Nr.000351291, juridiskā adrese Rīgā, Marijas ielā 15, LR MK Noteikumu Nr.309 „Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;
  2. iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK Noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.
 3. Noteikt, ka SIA „ALFOR” būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Par transporta kustības slēgšanu

_______________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Transporta kustības organizācijas darba grupas (04.06.2005., prot.Nr.7) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Uzņēmēju padomes sēdes (14.06.2005., prot.Nr.4) lēmumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

 1. Slēgt ar 2005.gada 01.augustu transporta kustībai Rīgas ielas posmu no Vienības laukuma līdz Kases ielai, Cēsīs.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam organizēt noteikumu izstrādi caurlaižu izsniegšanai kravas transportam iebraukšanai Cēsu vecpilsētā.

Par publiska pasākuma izklaides un svētku pieteikšanas un izskatīšanas kārtību Cēsu pilsētā

________________________________________________________________

Pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma stāšanos spēkā, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
1. Izveidot Iesniegumu izskatīšanas komisiju publisku, izklaides un svētku pasākumiem šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības policijas priekšnieks

Komisijas locekļi:
Cēsu rajona Policijas pārvaldes Cēsu pilsētas Policijas iecirkņa priekšnieks
Cēsu Kultūras centra direktore
Vidzemes Vēstures un tūrisma centra direktora vietnieks
Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs

Cēsu pilsētas domes izpilddirektors
2. Apstiprināt Iesnieguma veidlapu atļaujas saņemšanai publisku pasākumu rīkošanai (veidlapa pielikumā ).
3. Saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu noteikt šādu iesniegumu iesniegšanas kārtību:
3.1. Iesniegums Cēsu pilsētas domē jāiesniedz ne vēlāk kā 1 kalendāro mēnesi pirms pasākuma norises;
3.2. Iesniegumam pievienot dokumentus saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6.panta 2.punktā norādīto.

Par pasākumiem un vietām , kuros alus un sidrs  tiek pārdots lietošanai uz vietas

___________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa un Cēsu pilsētas domes saistošajiem noteikumiem nr.1 no 2004.gada 29.01.,noteikt Cēsu pilsētas domes 2005. gada augustā organizētos un saskaņotos pasākumus un to norises laikus un vietas, kuros alu un sidru atļauts pārdot lietošanai uz vietas , Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Atļaut pārdot alu lietošanai uz vietas:

Datums , laiks Pasākums Norises vieta
06.08. 13.0-20.00 Pasākums vecļaudīm „Tiksimies kā jaunībā” Pils dārzs
14.08. 11.00-16.00 LNO izrāde „Putnu opera” Pils parks
27.08. 16.00- 28.08. 03.00 Cēsis un kino. Purva bridējs. Zaļumballe Pils parks

2. Atļaut pārdot alu un sidru lietošanai uz vietas:

05.08. 19.00-24.00 Grupas Prāta vētra koncerts Pilsētas stadions

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 nomas maksu

_________________________________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 09.jūnija Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par nekustamo īpašumu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44” (protokols Nr. 14, punkts Nr.25) 2005.gada 13.jūnijā starp Cēsu pilsētas domi kā Iznomātāju un SIA “Vidzemes Tehnoloģiskais parks” (Reģ. Nr. 40003746199, juridiskā adrese Rīga, Brīvības iela 155/4) tika noslēgts līgums par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nomu, nosakot nomas mēneša maksu Ls900 (deviņi simti lati), bez PVN 18%.

20.07.2005. saņemts SIA “Vidzemes Tehnoloģiskais Parks” iesniegums (Nr.1458/1-25), kurā norādīts, ka saskaņā ar līgumu par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs nomu 4.1.punktu, Nomnieks 6(sešu) mēnešu laikā izstrādā un iesniedz Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēšanai detalizētu Nekustamā īpašuma apbūves koncepciju un laika grafiku, un SIA “Vidzemes Tehnoloģiskais Parks” veic detaļplānojuma izstrādi zemes gabalam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44, izteikts lūgums atbrīvot SIA “Vidzemes Tehnoloģiskais Parks” no nomas maksas uz 6 (sešiem) mēnešiem.

Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 21.07.2005. Tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr. 13), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Samazināt SIA “Vidzemes Tehnoloģiskais parks” (Reģ. Nr. 40003746199, juridiskā adrese Rīga, Brīvības iela 155/4) nomas maksu par zemes gabala Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 izmantošanu 6 (sešus) mēnešus, t.i., līdz 2005.gada 30.novembrim, mēneša nomas maksu par zemes gabala Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 izmantošanu nosakot Ls 45,- bez PVN 18% apmērā.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai sagatavot attiecīgus grozījumus nomas līgumā.

Informācija „Par siltumapgādes attīstības koncepciju 2004.-2009.gadam”izpildi

______________________________________________________

Noklausoties SIA firmas „Cēsu būvnieks” Siltumtīklu uzņēmuma direktora J.Blaua ziņojumu Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Ziņojumu pieņemt zināšanai.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.11; 13.punkts) apstiprinātās Cēsu siltumapgādes koncepcijas 2004.-2009.gadam 7.punktu sadaļā „Siltumavoti” „Rekonstruēt katlu māju Birzes ielā 31, izbūvējot koksnes biomasas-dabas gāzes koģenerācijas staciju”.

Par zemes gabala Miera ielā 11, Cēsīs, sadalīšanu un adreses maiņu namīpašumam

____________________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Miera ielā 11, Cēsīs, īpašnieces un līdzīpašnieka Leona Tauriņa, pilnvarotās personas Agitas Gaiķes, iesniegumu (reģ.Nr.1278/1-23; 11.07.2005.) par zemes gabala Miera ielā 11 sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 25.jūlija atzinumu Nr.95 (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Miera ielā 11, Cēsīs (kad.Nr.4201-008-1101), trīs atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici ;
2. Atdalītajai neapbūvētajai zemes gabala daļai pie Ērgļu ielas piešķirt adresi Ērgļu iela 9, Cēsis;

2.1. Zemes gabala platība 1947 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

3. Atdalītajai zemes gabala daļai, uz kuras atrodas namīpašums, un namīpašumam ar līdzšinējo adresi Miera iela 11, Cēsis, piešķirt jaunu adresi Ērgļu iela 11, Cēsis.

3.1. Zemes gabala platība 1784 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

4. Atlikušajai neapbūvētajai zemes gabala daļai pie Miera ielas saglabāt adresi Miera iela 11, Cēsis;

4.1. Zemes gabala platība 1308 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

5. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, zemes gabalu īpašnieki nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma (prot.Nr.4, 34.punkts) atzīšanu par spēku zaudējušu un par nekustamā īpašuma daļu maiņu 
Gaujas ielā 56A, Cēsīs

_________________________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstīts nekustamais īpašums – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar nomas telpām Gaujas ielā 56A, Cēsīs (nod.Nr.438, 13.11.1997.). Ēkā kopumā ir 16 telpu grupas, no kurām 15 ir privatizētas, 1 nav privatizēta (iznomāta SIA “Lattelekom”).

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 28.augusta lēmuma §16 (prot.Nr.16) “Par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 56A, Cēsīs, sadalīšanu un adreses maiņu namīpašuma daļai”, kā atsevišķs īpašums atdalīta telpu grupa Nr.604 – noliktava (platība 64,2 m2, īpašnieks SIA “REGANTS”). Izskatot SIA “REGANTS” direktores Sandras Putānes iesniegumu (reģ.Nr.221/1-23; 08.02.2005.) par vienošanās nepieciešamību ar Cēsu pilsētas domi, saskaņā ar VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Kadastra pārvaldes Cēsu biroja izziņu (Nr.11-11-2/969; 16.04.2002.), Cēsu pilsētas dome 2005.gada 24.februārī pieņēma lēmumu (prot.Nr.4, 34.punkts), ka Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā atlikusī ēkas Gaujas ielā 56A, Cēsīs, domājamā daļa (telpu grupa Nr.14) mainās no 339/9109 uz 339/ 8467.

Saskaņā ar precizētu VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Kadastra pārvaldes Cēsu biroja izziņu (Nr.2A-3.1C/65; 17.06.2005.), kurā norādītais Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo daļu lielums ir 339/8537, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 25.jūlija atzinumu Nr.96 (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmumu (prot.Nr.4, 34.punkts) “Par nekustamā īpašuma daļu maiņu Gaujas ielā 56A, Cēsīs”.
 2. Piekrist, ka Cēsu pilsētas pašvaldības daļa nekustamajā īpašumā – ēkā Gaujas ielā 56A, Cēsīs, pēc ēkas reālās daļas ar adresi Gaujas ielā 56C, Cēsīs, atdalīšanas, palielinās un tā ir 339/8537 domājamās daļas.
 3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU parakstīt vienošanos ar SIA “REGANTS” par namīpašuma Gaujas ielā 56A, Cēsīs, sadalīšanu.

Par projekta “Mājokļu un sociālo dzīvokļu būvniecība Cēsīs” finansējumu 2006. gadā

_____________________________________________________________

Pamatojoties uz ar Cēsu pilsētas domes 11.12.2003. lēmumu (protokols nr. 23 & 44) apstiprināto “Cēsu pilsētas attīstības programmu 2004. – 2011.”, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumu (protokols nr. 21 & 3) “Par mājokļu politikas attīstības stratēģiju”, 26.05.2005. lēmumu (protokols nr. 13 punkts 37) “Par sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 7, Cēsīs, celtniecību” un Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.lēmumu (protokols nr. 13 punkts 38) “Par dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, renovāciju un pagaidu dzīvojamās platības pārbūvi par vienistabas dzīvokļiem”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Saskaņā ar valsts investīciju projektu 2006. – 2010. gadam “Mājokļu un sociālo dzīvokļu būvniecība Cēsīs” ieplānot 2006. gadā veikt Ls 972 000,- (deviņi simti septiņdesmit divi tūkstoši lati) apjomā šādus darbus:
1.1. sagatavot un noorganizēt atklātu būvniecības konkursu “Ārējās inženierkomunikācijas un teritorijas labiekārtojums 72 dzīvokļu dzīvojamai mājai ar sociāliem dzīvokļiem Caunas ielā 7, Cēsīs”;
1.2. uzcelt 72 dzīvokļu dzīvojamo māju ar sociāliem dzīvokļiem Caunas ielā 7, Cēsīs;
2. Plānotajiem darbiem Cēsu pilsētas domes 2006. gada budžetā paredzēt 70 %, t.i., Ls 680 400,- (seši simti astoņdesmit tūkstoši četri simti lati) no kopējiem izdevumiem.
3. Pieprasīt LR reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai 2006. gadam valsts mērķdotācijas dzīvokļu jautājumu risināšanai Cēsīs 30 %, t.i. Ls 291 600,- (divi simti deviņdesmit viens tūkstotis seši simti lati), no kopā plānotā gada apjoma.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM.

 

Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 18, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu

____________________________________________________________________

Pamatojoties uz 2002. gada 31. oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2005. gada 28. aprīļa lēmumu “Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 18, Cēsīs, atsavināšanu” (protokols nr.11, punkts 13) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005. gada 1. jūlija izsoles protokolu nr. 18, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 18, Cēsīs, kas sastāv no 680, 0 m2 liela zemes gabala ar kadastra numuru 4201 005 2693 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem nr. 4201 005 2610 003 un 4201 005 2610 004, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 2005. gada 1. jūlija izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu par 12 500,00 (divpadsmit tūkstoši pieci simti) latiem ir nosolījis Edgars DOROŠKO, t.sk., 8700,00 (astoņi tūkstoši septiņi simti) lati par zemes gabalu un 3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti) lati par palīgēkām.
 2. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku A.MIHAĻOVU parakstīt ar Cēsu pilsētas domes 28.04.2005. lēmumu (protokols nr. 11 punkts 13) apstiprināto nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 18, Cēsīs, pirkuma līgumu.
 3. Kontroli par nekustamā īpašuma pirkuma līguma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).

 

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 2a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Saules ielā 2a, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Jura KARAVICA 2005. gada 18. jūlija iesniegumu un 2005.gada 20. jūlija Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 6), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. augustu nodot nekustamo īpašumu Saules ielā 2a, Cēsīs, kas sastāv no 18 dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums nr. 42015040014-001, kas atrodas uz citai personai piederoša 3933,0 m2 liela zemes gabala, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Izslēgt nekustamo īpašumu Saules ielā 2a, Cēsīs, no Cēsu pilsētas domes bilances.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Saules ielā 2a, Cēsīs, 10.12.1999. reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1326 uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotai personai Jurim KARAVICAM.

 

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 21a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Saules ielā 21a, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Ivetas MAKSIMIVAS 2005. gada 18. jūlija iesniegumu un 2005.gada 20. jūlija Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 6), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. augustu nodot nekustamo īpašumu Saules ielā 21a, Cēsīs, kas sastāv no 3201,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 420150040737, un 44 dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums nr. 420150040737-001, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Izslēgt nekustamo īpašumu Saules ielā 21a, Cēsīs, no Cēsu pilsētas domes bilances.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Saules ielā 21a, Cēsīs, 21.05.1998. reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 561 uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotai personai Ivetai MAKSIMIVAI.

 

Par naudas balvas piešķiršanu

Apliecinot mācību un radošās darbības nozīmīgumu un pamatojoties uz pilsētas domes 14.11.2002.lēmuma (prot.NR.27. paragr.8) „Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmijas nolikuma”1.2. un 2.1.p. un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.07.2005. sēdes atzinumu (prot.Nr.14) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 21.07.2005. sēdes atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu sarakstu kuriem tiek piešķirta naudas balva.

 

Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu

_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldību budžetu “ 22.pantu, Cēsu 2.vidusskolas cenu aptaujas “ Par datoru nomu “ ( Cēsu 2.vidusskola C2V 2005/01 ) rezultātiem un Finansu komitejas ( 21.07.2005.,prot.Nr.12 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu 2.vidusskolas datortehnikas un programmatūras nomai uz 36 mēnešiem par summu LVL 7171.20 ( septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit viens lati un 20 sant.).
 2. Uzdot Finansu nodaļai ( vadītāja A.Zerne ) iekļaut nepieciešamo finansējumu Cēsu 2.vidusskolas budžeta grozījumos.
 3. Uzdot Cēsu 2.vidusskolas direktorei I. Semjonovai slēgt līgumu par datortehnikas nomu.

 

Par projekta pieteikuma

„Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai”

iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātam konkursam

_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Iesniegt projekta pieteikumu „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai” atklātajam konkursam „Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā”;
  2. Cēsu pilsētas domei un Cēsu rajona padomei paredzēt finansējumu LVL līdz 25% apmērā projekta realizācijai;
  3. Kontroli par projekta izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Par Saistošo noteikumu Nr.11

“Cēsu pilsētas pašvaldības 2005.gada 10.februāra noteikumos Nr.1
“Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam” un par Saistošo noteikumu Nr.12
”Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.07.2005. saistošajos noteikumos Nr.11
”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam””
apstiprināšanu

____________________________________

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.p.1.d.2.p., 46.p.  un likumu par “Pašvaldību budžetiem” 7.pantu 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (prot.Nr.13 § 7 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra noteikumus Nr.1 “Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam” (protokols Nr.3, punkts Nr.22 ) kā saistošos noteikumus Nr.11 ”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam”,
 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 ”Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.07.2005. Saistošajos noteikumos Nr. 11”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam”” šādā redakcijā:

2005.gada 28.jūlijā
Cēsīs

Saistošie noteikumi Nr.12
Apstiprināti

ar Cēsu pilsētas domes

2005.gada 28.jūlija sēdes lēmumu
(prot.Nr. 18.,p.27)

Cēsu pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12
“Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11 ”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam””

Izdoti pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem  un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “ 7.pantu

Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 28.07.2005.

Saistošajos noteikumos Nr. 11”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam”:

 1. Izteikt Cēsu pilsētas domes 28.07.2005. Saistošajos noteikumos Nr. 11”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam” 1.,2.,3.,5.,6.,7.,8., 9 punktus šādā redakcijā:

1.1.Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2005.gadam ieņēmumi- 6 614 147 latu apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.2.Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2005.gadam izdevumi- 7 575 604 latu apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.3.Brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikums Cēsu pilsētas pašvaldības 2005.gada pamatbudžetā uz pārskata perioda beigām - 21 763 latu apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.5.Pārējo norēķinu apjoms no Cēsu rajona padomes - 78 089 latu apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
1.6.Apstiprināt maksājumus no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām 150 151 latu apmērā.
1.7. Apstiprināt maksājumus no citiem budžetiem 15 000 latu apmērā.
1.8.Cēsu pilsētas pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi- 759 479 latu apmērā un izdevumi- 788 157 latu apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
1.9.Atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskats, saskaņā ar pielikumu Nr.4.

 1. Saistošos noteikumus Nr.12 ”Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.07.2005. Saistošajos noteikumos Nr. 11”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam”” triju dienu laikā rakstveidā tiek nosūtīti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.”

Par finansiālu atbalstu O.Plūmes dalībai Eiropas čempionātā dambretē Polijā

____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Gitas Plūmes iesniegumu (15.07.2005.) un Cēsu pilsētas sporta padomes lēmumu (21.07.2005.), Cēsu pilsētas dome, nolemj :

Atbalstīt Oskara Plūmes dalību Eiropas čempionātā dambretē Polijā, piešķirot no sporta pasākumiem nesadalītiem līdzekļiem finansējumu (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120).

Par finansiālu atbalstu A.Dolženko dalībai Eiropas mini-kadetu čempionātā galda tenisā Francijā

_______________________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas galda tenisa federācijas iesniegumu 30.06.2005., Nr.69-2005) un Cēsu pilsētas sporta padomes lēmumu (21.07.2005.), Cēsu pilsētas dome nolemj :

Atbalstīt Aleksandra Dolženko dalību Eiropas mini-kadetu čempionātā galda tenisā Francijā, piešķirot no sporta pasākumiem nesadalītiem līdzekļiem finansējumu (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120).

Par projekta realizāciju kopā ar valsts un privāto partnerību

________________________________________________________________

Pamatojoties uz Finansu komitejas atzinumu ( 07.07.2005.,protokols Nr.12, p.11 ), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atbalstīt projekta “ Jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs “ realizāciju kopā ar valsts un privāto partnerību.
 2. Atbalstīt projekta “ Mājokļu un sociālo dzīvokļu būvniecība Cēsīs “ realizāciju kopā ar valsts un privāto partnerību.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai sagatavot projekta pieteikuma anketas.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Par projekta realizāciju kopā ar valsts un privāto partnerību

______________________________________________________________

Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atbalstīt projekta “ Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcija un remonti “ realizāciju kopā ar valsts un privāto partnerību.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai sagatavot projekta pieteikuma anketu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Par spēļu zāļu atvēršanu

___________________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par izlozēm un azartspēlēm”20.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 43.p. 1.d. 13.punktu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam organizēt Saistošo noteikumu izstrādi par teritorijām, kurās aizliegts spēlēt azartspēles.
 

Par domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājuma pagarināšanu

_____________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja iesniegumu un LR likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta 5.daļu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

1. Pagarināt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM ar 2005.gada 7.jūlija domes sēdes lēmumu (prot. Nr. 16; 2.punkts) piešķirto ikgadējo atvaļinājumu par 1 kalendāro nedēļu – līdz 2005.gada 7.augustam .

2. Domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā, saskaņā ar nolikumu, veiks priekšsēdētāja vietnieks Andris Mihaļovs.

Cēsu pilsētas dome
Raunas iela 4,
Cēsis, LV-4101
tālr:4124571
fax: 4124571
e-pasts
_____________

(datums)

IESNIEGUMS

Atļaujas saņemšanai publisko pasākumu rīkošanai.

Lūdzu izsniegt atļauju par tiesībām rīkot publisku pasākumu Cēsu pilsētā

Informācija par pasākumu:

1.Pasākuma organizators (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese.Juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods un dzīves vietas adrese)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.Kārtības uzturētāji (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese.

Juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.Pasākuma veids un mērķis

__________________________________________________________________________

5.Pasākuma norises vieta, datums, sākuma un beigu laiks

_________________________________________________________________________

6.Plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits

__________________________________________________________________________

7.Pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas

_____________________________________________________________

8.Pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts
_____________________________________________________________

Iesniegumam pielikumā pievienoti dokumenti :

• Līgumu kopijas, kuras pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību;
• Detalizētu pasākuma plānu/ koncerts, nakts balle, uguņošana utt/
• Pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators.
• Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma iesniegumam pievienots normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu vadītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas;

………………………… ………………/paraksts /

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv