Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDE
2005.GADA 22.SEPTEMBRĪ
PROTOKOLS NR. 22

1. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

Ziņo: I.Sirmā: Juridiskās nodaļas juriste
2. Par zemes gabala Leona Paegles ielā 25, Cēsīs, sadalīšanu
3. Par zemes gabala Atpūtas ielā 10, Cēsīs, sadalīšanu
4. Par jaunu ielu izveidošanu
5. Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu VAS „Latvenergo” filiāles „Ziemeļu elektriskie tīkli” objekta reģistrēšanai zemesgrāmatā

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
6. Par būvniecības ieceres Lenču ielā 6, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem

Ziņo: Z.Jēkabsone, būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja
7. Par Cēsu pilsētas domes 09.10.2003. lēmuma “Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līgumu noslēgšanu privatizācijai nodotajās mājās” (protokols nr. 19 § 9) punkta 1.6. atzīšanu par spēkā neesošu
8. Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līgumu noslēgšanu
9. Par neapdzīvojamo telpu Gaujas ielā 13, Cēsīs, privatizācijas pirkuma līgumu noslēgšanu
10. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 14, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
11. Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 7, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
12. Par nedzīvojamās telpas Piebalgas ielā 28, Cēsīs, pārdošanu izsolē

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
13. Par finansiālu atbalstu Turīnas Olimpisko spēļu izlases kandidātiem sagatavošanās posmā

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
14. Par zemes gabala daļas Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomas līguma izbeigšanu un zemes gabala daļas nomu Valmieras ielā
15. Par publiskās apspriešanas ierosināšanu apbūvei Piebalgas ielā 20, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
16. Informācija par PIAK „Aizstāvis” pārskata ziņojumu par 2004.gadu un 2005.gada pirmā pusgada darbību

Informē: PIAK „Aizstāvis” valdes priekšsēdētāja O.Ansone
17. Par būvniecības ieceres Lapsu ielā 25, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
18. Par maksas autostāvvietas ierīkošanu Cēsīs, Valmieras ielā
19. Par Cēsu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu ikmēneša dalības maksu
20. Par revīzijas rezultātiem Cēsu Centrālajā bibliotēkā
21. Par vides politikas plāna un rīcības programmas Cēsu pilsētai apstiprināšanu
22. Par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu medicīnas māsu amatalgu un piemaksām
23. Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā.
24. Par izmaiņām Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā.
25. Par maksas noteikšanu par teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojumu un tā grozījumu organizēšanu.
26. Par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu.
27. Par dalību Interreg III B projekta „Senie laiki Baltijas jūras reģionā”
28. Par saskaņojumu individuālā darba veikšanai
29. Par individuālā darba reģistrēšanu

Ziņo: G.Šķenders, Finansu komitejas priekšsēdētājs
30. Par Cēsu pilsētas domes atkritumu izgāztuves rekultivācijas projekta „Cēsu pilsētas atkritumu izgāztuves „Konrādi” rekultivācija” realizāciju

Ziņo: I.Ādamsone, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
31. Cēsu 800-gades centrālo jubilejas pasākumu mākslinieciskās koncepcijas apstiprināšana
32. Nolikuma apstiprināšana atklātajam konkursam par Cēsīm – 800
Centrālo jubilejas pasākumu svētku zonu māksliniecisko koncepciju izstrādi


Ziņo: J.Borīte, Cēsīm-800 organizatore
33. Par pirmpirkuma tiesībām

 

 

Cēsu pilsētas domes sēdē 2005.gada 22.septembrī
Protokols Nr.22
Pieņemtie lēmumi

Par Saistošo noteikumu Nr.13
„Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

___________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 18.08.2005. atzinumu (protokols Nr. 14) un Cēsu pilsēta domes Finanšu komitejas 18.08.2005. atzinumu (protokols Nr. 14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” , saskaņā ar pielikumu.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. sēdes lēmumu (protokols Nr. 27, punkts Nr. 35) “Par domes nolikuma ar grozījumiem apstiprināšanu”.

Par zemes gabala Leona Paegles ielā 25, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________________________

Harijam Ikšelim, pieder nekustamais īpašums - zemes gabals ar platību 21179 m2 Leona Paegles ielā 25, Cēsīs (kad.nr.4201 009 0506; zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0010 0832).

Izskatot Harija Ikšeļa iesniegumu par zemes gabala Leona Paegles ielā 25, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.1689/1-23; 05.09.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 16.septembra atzinumu Nr.108 (prot.nr.17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Leona Paegles ielā 25, Cēsīs, četros atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici ;
 2. Atdalītajai 10m platajai joslai gar zemes gabala austrumu robežas daļu, kura sākas no Stirnu ielas pašreizējā galapunkta un beidzas pie zemes gabala Piebalgas ielā 54, Cēsīs, robežas, piešķirt ielas statusu un noteikt nosaukumu Stirnu iela;
  1. Ielas galā, pie robežas ar zemes gabalu Piebalgas ielā 54, Cēsīs, veidojams apgriešanās laukums, 12 m plats un ar 10m garu malu pret dīķi, kuru perspektīvā, izveidojot ielai turpinājumu, iespējams likvidēt;
  2. Zemes gabala platība 747 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  3. Apgrūtinājumi - caur šo zemes gabalu piekļūšana jaunizveidojamiem zemes gabaliem Stirnu ielā 12 un Stirnu ielā 14, kā arī no zemes gabala Piebalgas ielā 54, Cēsīs, perspektīvā atdalāmiem zemes gabaliem, kuri robežosies ar šo zemes gabalu; zemes gabalu šķērso 20kV elektropārvades līnijas; zemes gabala robežās atrodas valsts ģeodēziskais atbalsta punkts;
  4. Servitūts - piekļūšana zemes gabalam pa privātīpašumā esošu Stirnu ielas posmu;
  5. Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
  6. Pieņemt zināšanai, ka Stirnu ielas esošajam posmam iespējams likvidēt apgriešanās laukumu;
 3. Atdalītajam zemes gabalam, kurš atrodas starp Stirnu ielu un zemes gabalu Leona Paegles ielā 27B, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Stirnu iela 12, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1520 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso 20 kV elekteropārvades līnijas;
  3. Servitūts - piekļūšana zemes gabalam pa privātīpašumā esošu Stirnu ielu;
  4. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Piebalgas ielā 54, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Stirnu iela 14, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1630 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājums - zemes gabalu šķērso 20 kV elekteropārvades līnija;
  3. Servitūts - piekļūšana zemes gabalam pa privātīpašumā esošu Stirnu ielu;
  4. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 5. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Leona Paegles ielā 25, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 17282 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas namīpašuma Leona Paegles ielā 25, Cēsīs, daļas un garāžu kooperatīvs “Meliorators-2” Leona Paegles ielā 27A, Cēsīs; zemes gabala robežās atrodas sakaru kabelis; zemes gabalu šķērso 20 kV elektropārvades līnijas; piekļūšana zemes gabalam Leona Paegles ielā 27B, Cēsīs, caur zemes gabalu Leona Paegles ielā 25, Cēsīs;
  3. Zemes lietošanas mērķi - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) - 12102 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, satiksmes infrastruktūras objekti (1106 - transportlīdzekļu garāžu apbūve) - 5180 m2.

Par zemes gabala Atpūtas ielā 10, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 10, Cēsīs, īpašnieka Jevgenija Senkāna, iesniegumu par zemes gabala Atpūtas ielā 10, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.1695/1-23; 06.09.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 16.septembra atzinumu Nr.109 (prot.nr.17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Atpūtas ielā 10, Cēsīs (kad.nr.4201-007-0338), trīs atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam piešķirt adresi Atpūtas iela 8C, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2485 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso 20 kV elektropārvades līnija un 0.4 kV elektropārvades kabelis;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas piebraucamais ceļš uz namīpašumu Atpūtas ielā 8A, Cēsīs, piešķirt pagaidu adresi Atpūtas iela 8D, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 434 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso 20 kV elektropārvades līnija un 0.4 kV elektropārvades kabelis;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  4. Reģistrējot zemesgrāmatā, zemes gabals pievienojams zemes gabalam Atpūtas ielā 8A, Cēsīs;
 4. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Atpūtas iela 10, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 5689 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso 20 kV elektropārvades līnija un 0.4 kV elektropārvades kabeļi un sakaru kabelis; zemes gabala robežās atrodas reperis Nr.942;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 5. Visi iepriekš minēti zemes gabali atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā.

Par jaunu ielu izveidošanu

________________________________________________________

Izskatot Pētera Eglīša, iesniegumu par zemes gabalu rezervēšanu ielu izbūvei no Vaives ielas Cēsīs līdz zemes gabalam “Ozoli 2” Priekuļu pagastā (reģ.Nr.1766/1-23; 13.09.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 16.septembra atzinumu Nr.110 (prot.nr.17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Izveidot divas jauna ielas Cēsu pilsētā, kuras sākas no Vaives ielas un beidzas pie Cēsu pilsētas administratīvās robežas ar Priekuļu pagastu, saskaņā ar pievienoto plānu
 2. Ielai, kura atrodas starp zemes gabaliem Vaives ielā 24, un Vaives ielā 26, Cēsīs, piešķirt nosaukumu Spāres iela;
  1. Ielas profila platums 10 m;
  2. Ielas platība 1200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
 3. Ielai, kura atrodas starp zemes gabaliem Vaives ielā 34, un Vaives ielā 36, Cēsīs, piešķirt nosaukumu Skudru iela;
  1. Ielas profila platums 10 m;
  2. Ielas platība 1430 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
 4. Zemes lietošanas mērķis minētajiem zemes gabaliem - satiksmes infrastruktūras objekti (1101);
 5. Pieņemt zināšanai, ka ielu izbūve par Cēsu pilsētas pašvaldības līdzekļiem tuvākajos 5 gados netiks paredzēta;
 6. Rekomendēt zemes gabalu, kuri atrodas Priekuļu pagastā starp Cēsu pilsētas administratīvo robežu (Saules un Vaives ielu rajonā) un Cēsu pilsētas apvedceļu, īpašniekiem risināt jautājumu par minētās teritorijas iekļaušanu Cēsu pilsētas administratīvajās robežās sekmīgākai vienota ielu un inženierkomunikāciju tīkla veidošanai.

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu
VAS “Latvenergo” filiāles “Ziemeļu elektriskie tīkli” objekta  reģistrēšanai zemesgrāmatā

________________________________________________________

Izskatot VAS “Latvenergo” filiāles “Ziemeļu elektriskie tīkli”, juridiskā adrese Raiņa iela 14, Valmiera, iesniegumu (reģ.Nr.1557/1-23; 05.08.2005.) par nepilno kadastra numuru apstiprināšanu VAS “Latvenergo” filiāles “Ziemeļu elektriskie tīkli” objektiem – slēgtajiem transformatora punktiem, kuriem ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.septembra lēmumu (prot.Nr.19, 1.punkts) piešķirtas adreses, pamatojoties uz likumu “Grozījumi likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Nosacītajam zemes gabalam Rīgas ielā 60A, Cēsīs, uz kura atrodas VAS “Latvenergo” filiālei “Ziemeļu elektriskie tīkli” piederošs objekts – slēgtais transformatora punkts SL.TP-2150, ar adresi Rīgas iela 60A, Cēsis, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-508-0035, ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā;

2. Zemes gabala platība 64 m²;

3. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);

4. Pieņemt zināšanai, ka slēgtais transformatora punkts atrodas uz citai personai piekrītoša, zemesgrāmatā nereģistrēta zemes gabala Rīgas ielā 58, Cēsīs (kad.Nr.4201-008-0735).

Par būvniecības ieceres Lenču ielā 6, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem

_________________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.pantu, LR MK noteikumiem Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotājas Z.Jēkabsones ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Lenču ielā 6, Cēsīs (ierosināta ar 09.12.2004.Cēsu pilsētas domes lēmuma 14.punktu, prot.Nr.26);
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus ;
 3. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītāja p.i. J. ZLAUGOTNIM izsniegt SIA “Vidzemes Investīciju Projekts” (reģ.nr.44103029335, juridiskā adrese Raunas ielā 17, Cēsīs) plānošanas un arhitektūras uzdevumu zemes gabala Lenču ielā 6, Cēsīs, apbūvei.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 14, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Raiņa ielā 14, Cēsīs, un 2005.gada 22. septembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 9), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 

1. Ar 2005. gada 1. oktobri nodot nekustamo īpašumu Raiņa ielā 14, Cēsīs, kas sastāv no 24 dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums nr. 4201 008 0416 - 001, un 2315,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 008 0416, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Raiņa ielā 14, Cēsīs, 16.12.1999. reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 857 uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu .

Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 7, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 7, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Ivara PRAULIŅA 2005. gada 15. septembra iesniegumu un 2005.gada 22. septembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 9), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

1. Ar 2005. gada 1. oktobri nodot nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 7, Cēsīs, kas sastāv no 8 dzīvokļu un 1 nedzīvojamo telpu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums nr. 4201 005 2502 - 001, un 469,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 005 2502, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Izslēgt nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 7, Cēsīs, no Cēsu pilsētas domes bilances.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Vaļņu ielā 7, Cēsīs, 28.07.2000. reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā, žurnāls nr. 2708, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 536 uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotai personai Ivaram PRAULIŅAM.

Par nedzīvojamās telpas Piebalgas ielā 28, Cēsīs, pārdošanu izsolē

___________________________________________________

Pamatojoties uz 21.06.1995. LR likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” VIII nodaļu, LR MK 27.02.1996 noteikumiem nr. 46 (prot. nr. 10 &1) “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māji privatizācijas objektu izsoles organizēšanu” un Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 22.09.2005. atzinumu (protokols nr. 9), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

1. Pārdot neprivatizētās 11,6 m2 lielas telpas nr. 1 (pēc VZD Vidzemes RN 18.05.2001. inventarizācijas plāna) ar dzīvojamo māju Piebalgas ielā 28, Cēsīs, funkcionāli saistītā ēkā – šķūnī (turpmāk tekstā – privatizējamais objekts) slēgtā izsolē nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 28 īpašniekiem.
2. Apstiprināt privatizējamā objekta cenu Ls 70,- (septiņdesmit lati). Un noteikt maksāšanas līdzekļus 100 % latos.
3. Apstiprināt objekta izsoles noteikumus .
4. Pilnvarot Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju (priekšsēdētājs A.Mihaļovs) organizēt privatizējamā objekta pārdošanu izsolē 04.11.2005.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

Par finansiālu atbalstu Turīnas Olimpisko spēļu izlases kandidātiem sagatavošanās posmā

__________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.05.2005., prot.Nr.10, 15.09.2005., prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav , atturas – 1 (D.Vasmanis), nolemj :

 1. Atbalstīt Turīnas Olimpisko spēļu izlases kandidātus:

  - Arti Mikālu;
  - Mārtiņu Cipuli
  - Jāni Bērziņu;
  - Līgu Glāzeri;
  - Kasparu Dumbri;
  - Edgaru Piksonu;
  - Jāni Sukaruku;
  - Intaru Spalviņu;
  - Andželu Brici;
  - Gerdu Krūmiņu

  sagatavošanas posmā, piešķirot finansējumu 2006.gadā Ls 500,00 (pieci simti lati) katram.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu 2006.gada budžetā.
 3. Vērsties pie visām Cēsu rajona pašvaldībām ar lūgumu finansiāli atbalstīt visus olimpisko spēļu kandidātus.

Par zemes gabala daļas Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomas līguma izbeigšanu un zemes gabala daļas nomu Valmieras ielā

_________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2000.gada 12.oktobra lēmumu, 13§ (prot.Nr.22), noslēgts nomas līgums ar SIA “AS Tigra” par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, daļas 85 m2 platībā nomu uz 2 gadiem. Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.novembra lēmumu, §39 (prot.Nr.27), minētais nomas līgums pagarināts uz 5 gadiem.

No 2003.gada 16.janvāra kā zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, īpašnieks reģistrēts SIA “Cēsu tirgus”. No visas iznomātās platības (85m2) daļa, uz kuras atrodas SIA “AS Tigra” piederošas ēkas Valmieras ielā 2A, Cēsīs, daļa, pašreiz aizņem zemes gabalu Valmieras ielā 2B, platība 22m2, kurš atdalīts no zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, un ir SIA “Cēsu tirgus“ īpašums. Pārējā platība ir daļa no zemesgrāmatā nereģistrēta, pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Valmieras iela (kad.nr.4201 005 0912), uz kuras atrodas ēkas Valmieras ielā 2A, Cēsīs, ieejas kāpnes un platformas.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 15.septembra atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 2005.gada 1.oktobri Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.novembra lēmumu, §39 (prot.Nr.27), “Par zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2, daļas nomu”;
 2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “AS Tigra” , reģ.Nr.44103011371, jurid. Adrese Raunas ielā 12, Cēsīs, par zemes gabala Valmieras iela, kad.Nr. 4201 005 0912, daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2005.gada 1.oktobri;
 3. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 63 m2;
 4. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 5. Zemes nomu noteikt 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;
 6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu;

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs

_______________________________________________

Izskatot SIA ‘’A TELPA’’ 06.09.2005. iesniegumu Nr.1766/1-23 un pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.panta (1) daļas 1.punktu, MK noteikumu Nr.112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ punkta 25. 2 skaidrojumu, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 20.1. punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes 09.09.2005. sēdes atzinumu (prot. Nr. 38), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 15.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

1. Izsludināt būvniecības ieceres publisko apspriešanu mazumtirdzniecības veikala Piebalgas ielā 20, Cēsīs.

 1. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis):

  2.1.pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA ‘’A TELPA‘’, (reģ. nr. 44103026678, juridiskā adrese Piebalgas iela 20, Cēsīs, korespondences adrese Līgatnes iela 26C, Cēsis), LR MK Noteikumu Nr. 309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

  2.2.iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

 2. Noteikt, ka SIA ‘’A TELPA’’ būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Informācija par PIAK „Aizstāvis” pārskata ziņojumu par 2004.gadu un 2005.gada pirmā pusgada darbību

_________________________________________________________

Pamatojoties uz PIAK „Aizstāvis” valdes priekšsēdētājas O.Ansones informāciju, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

1. Turpināt sadarbību ar sabiedrisko organizāciju PIAK „Aizstāvis”.
2. Uzdot domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot vienošanos starp Cēsu pilsētas domi un sabiedrisko organizāciju PIAK „Aizstāvis” no 2005.gada 3.oktobra līdz 2006.gada 31.decembrim. 

Par būvniecības ieceres Lapsu ielā 25, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem

___________________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.pantu, LR MK noteikumiem Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi”, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 15.septembra atzinumu (prot.Nr.16) un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotājas Z.Jēkabsones ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Lapsu ielā 25, Cēsīs (ierosināta ar 14.04.2005.Cēsu pilsētas domes lēmuma 34.punktu, prot.Nr.9);
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus ;
 3. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītāja p.i. J. ZLAUGOTNIM izsniegt SIA “AILE” (reģ.nr.44103004312, juridiskā adrese Mellužu ielā 1, Rīgā) plānošanas un arhitektūras uzdevumu zemes gabala Lapsu ielā 25, Cēsīs, apbūvei.

Par maksas autostāvvietas ierīkošanu Cēsīs, Valmieras ielā

_________________________________________________________

Noklausoties Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” kapitāla daļas turētāja pārstāvja atbildīgā darbinieka A.Suškina ziņojumu un , pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Transporta grupas (06.09.2005.) atzinumu , Tautsaimniecības komitejas 15.09.2005. atzinumu (protokols Nr.16) un Finansu komitejas 15.09.2005. atzinumu (protokols Nr.16),Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (M.Niklass, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs), pret – 3 (J.Žagars, J.Beikmanis, G.Šķenders) , atturas - nav, nolemj:

 1. Neierīkot maksas autostāvvietas Cēsīs, Valmieras ielā posmā aiz ēkas Valmieras ielā 2a līdz Dzintara ielai (ielas labajā pusē).
 2. Aizliegt automašīnu stāvēšanu šajā posmā, izvietojot attiecīgas zīmes.

Par Cēsu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu ikmēneša dalības maksu

__________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas dome Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.09.2005., prot.Nr.17 un Finansu komitejas 15.09.2005., prot.Nr.16 atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, A.Mihaļovs), pret – 3 (M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts) , atturas - nav , nolemj:

 1. Izanalizēt jautājumu par atbalstu amatiermākslai kopumā un skatīt jautājumu 27.oktobra domes sēdē.
 2. Līdz 2005.gada beigām atstāt spēkā līdzšinējo kārtību Cēsu kultūras centra kolektīvu dalības maksām.

Par revīzijas rezultātiem Cēsu centrālajā bibliotēkā

___________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Nolikuma (apstiprināts 23.12.2004.) punkta nr.23. noteikumiem, Cēsu pilsētas domes iekšējās revidentes 09.09.2005. “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu centrālajā bibliotēkā”, un Finansu komitejas 15.09.2005.,prot.Nr.16 atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

  1. Apstiprināt “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu centrālajā bibliotēkā ”.
  2. Izvērtējot Cēsu centrālās bibliotēkas finansiālo darbību, grāmatvedības uzskaiti un tās organizāciju par revidējamo laika posmu, var atzīt, ka grāmatvedības uzskaite pamatbudžetā un speciālajā budžetā, kopumā noformēta atbilstoši likumiem un citiem normatīviem aktiem.
  3. Cēsu centrālās bibliotēkas administrācijai:

3.1. Lai pilnveidotu grāmatvedības uzskaiti, ievērot likuma “Par grāmatvedību” 7.panta prasības;
3.2. Kārtojot kases operāciju uzskaiti, ievērot LR Ministru Kabineta Nr.584 noteikumus “Par kases operāciju uzskaiti”.

Par vides politikas plāna un rīcības programmas Cēsu pilsētai apstiprināšanu

_____________________________________

Pamatojoties uz vides politikas un rīcības programmas Cēsu pilsētai darba grupas vadītājas, Intas Ādamsones ziņojumu, Tautsaimniecības komitejas 15.09.2005.,prot.Nr.16 un Finansu komitejas 15.09.2005.,prot.Nr.16 atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, M.Niklass, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt vides politikas plānu 2005-2012 un rīcības programmu 2005-2009 Cēsu pilsētai.
2. Atbildību par vides politikas un rīcības plāna realizēšanu uzdot Attīstības plānošanas nodaļai.

Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

_________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu (09.09.2005., Nr.1-10/178), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (15.09.2005., prot.Nr.17) un Finansu komitejas (15.09.2005., prot.Nr.16) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, G.Šķenders), pret - nav , atturas - nav , (balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass), nolemj:

 1. Ar 2005.gada 22.septembri likvidēt 0,25 likmes apkopējas amata vienības Cēsu pilsētas sporta skolā.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) veikt kontroli par lēmuma izpildi.

Par izmaiņām Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

_________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu (09.09.2005., Nr.1-10/178), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (15.09.2005., prot.Nr.17) un Finansu komitejas (15.09.2005., prot.Nr.16) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav , atturas - nav , nolemj:

 1. Uz laiku no 2005.gada 22.septembra līdz 2006.gada 31.maijam izveidot 0,25 likmes dežuranta amata vienības Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā..
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) veikt kontroli par lēmuma izpildi.

Par maksas pakalpojumu noteikšanu par teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojumu  un to grozījumu organizēšanu

__________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14 punkta g) apakšpunktu Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 15.septembra atzinumu (protokols Nr.16) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2005.gada 15.septembra atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav , atturas - nav , nolemj:

 1. Apstiprināt sekojošus Cēsu pilsētas domes maksas pakalpojumus par teritorijas plānojuma grozījumu, detalplānojumu un to grozījumu organizēšanu:
  1. informācijas ievietošana Cēsu mājas lapā – 10,00 LVL,
  2. institūciju nosacījumu saņemšana – 5,00 LVL,
  3. institūciju atzinumu saņemšana – 5,00 LVL,
  4. atkārtota institūciju atzinumu saņemšana – 5,00 LVL.
 1. Noteikt, ka izdevumus par sludinājumu ievietošanu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un Cēsu laikrakstā „Druva” pēc minēto laikrakstu cenrāžiem sedz teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojumu un to grozījumu ierosinātājs.
 2. Samaksa par teritorijas plānojuma grozījumu, detālplānojumu un to grozījumu organizēšanu veicama ne vēlāk kā trīs dienas pirms attiecīgā teritorijas plānojuma grozījumu, detalplānojumu un to grozījumu posma uzsākšanas.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Attīstības plānošanas nodaļas (nod.vad. I.Ādamsone).

 

Par dalību Interreg III B projekta „Senie laiki Baltijas jūras reģionā”

________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs”direktora M.Malcenieka ziņojumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (15.09.2005.,prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, V.Vaivods, M.Niklass, G.Šķenders), pret - nav , atturas - nav , nolemj:

1. Piedalīties Interreg III B projektā „Senie laiki Baltijas jūras reģionā”.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad.A.Zerne) paredzēt līdzfinansējumu 25% apmērā.
3. Uzdot M.Malceniekam veikt projekta sagatavošanas procesa koordinēšanu.

Par Cēsu pilsētas domes atkritumu izgāztuves rekultivācijas projekta "Cēsu pilsētas atkritumu izgāztuves „Konrādi" rekultivācija” realizāciju

Pamatojoties uz Amatas novada domes 2005. gada 26. augusta iesniegumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, M.Niklass, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Piedalīties kā partnerim Amatas novada domes projektā "Cēsu pilsētas atkritumu izgāztuves „Konrādi" rekultivācija”, kas tiek iesniegta nacionālajā programmā „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” finansējuma piesaistei no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.
 2. Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vad. A. Zerne) paredzēt līdzfinansējumu 7,5 % (Amatas novada un Cēsu pilsētas domes līdzfinansējuma daļa kopā ar valsts subsīdijām sastāda 25% no kopējām projekta izmaksām) no Cēsu pilsētas domes budžeta līdzekļiem.
 3. Par piedalīšanos projekta realizācijā ar Amatas novada domi noslēgt partnerības līgumu.
 4. Kontroli par projekta izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J. Rozenbergam.

Cēsu 800-gades centrālo jubilejas pasākumu mākslinieciskās koncepcijas apstiprināšana

__________________________________________________ 

Pamatojoties uz Cēsu 800gades Rīcības komitejas priekšlikumu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu /Prot. Nr.17.,15.09.2005./ , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, M.Niklass, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu 800gades jubilejas pasākumu māksliniecisko koncepciju esošā redakcijā.

Nolikuma apstiprināšana atklātajam konkursam par Cēsīm – 800
Centrālo jubilejas pasākumu svētku zonu māksliniecisko koncepciju izstrādi

_________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu 800gades Rīcības komitejas priekšlikumu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu /Prot. Nr.17.,15.09.2005./ , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (G.Bērziņa, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, M.Niklass, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Nolikumu atklātajam konkursam esošā redakcijā

Pielikums

Publiskās apspriešanas par būvniecības ieceri Lenču ielā 6, Cēsīs, rezultāti

 1. Domes lēmums “Par publiskās apspriešanas ierosināšanu būvniecības iecerei Lenču ielā 6, Cēsīs” pieņemts Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra sēdē (prot.Nr.26).
 2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēta Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja Zaiga Jēkabsone.
 3. Paziņojums laikrakstā “Druva” ievietots 2005.gada 19.augustā, nosaucot apspriešanas termiņu līdz 2005.gada 15.septembrim.
 4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:
  1. Ieceres informatīvo materiālu (grafiskā daļa, paskaidrojuma raksts) izvietojot Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, Cēsīs, 2.stāva vestibilā;
  2. Cēsu pilsētas domes mājas lapā www.cesis.lv;
  3. Personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres pa telefonu 4122161 vai ar e-pasta zaiga.jekabsone@dome.cesis.lv starpniecību;
 5. Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:
  1. Cēsu pilsētas mājas lapā;
  2. Iesniedzot iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;
  3. Pa publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres e-pastu.

  REZULTĀTI.

 6. Pavisam kopā saņemti 4 viedokļi, no tiem 1 derīgs (kuros norādīts balsotāja - juridiskas personas - nosaukums un reģistrācijas adrese):
  1. domes mājas lapā saņemti 3 ziņojumi ar pozitīvu balsojumu, kuros nav norādītas balsotāju dzīves vietas adreses, līdz ar to balsis netiek ieskaitītas, bet pieņemtas kā informācija;
  2. Iesnieguma veidā – 1 iesniegums (derīgs) – pozitīvs balsojums;
  3. Atbildīgā sekretāra e-pastā – atsauksmju nav.

  SECINĀJUMI.

 7. Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņu viedokli par būvniecības ieceri - atpūtas un darījumu kompleksa būvniecību Lenču ielā 6, Cēsīs;
 8. Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;
 9. Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Lenču ielā 6, Cēsīs, ir sekojošs:

1 pozitīvs balsojums (no 1 derīgas balss) – 100% pozitīvs balsojums.
Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:
Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja Z.JĒKABSONE

Pielikums

Nedzīvojamo telpu Piebalgas ielā 28, Cēsīs,
IZSOLES NOTEIKUMI

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Neprivatizētās 11,6 m2 lielas telpas nr. 1 (pēc VZD Vidzemes RN 18.05.2001. inventarizācijas plāna) ar dzīvojamo māju Piebalgas ielā 28, Cēsīs, funkcionāli saistītā ēkā – šķūnī, turpmāk tekstā – privatizējamais objekts, izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama tā izsole, par kuras lietošanu nav noslēgts nedzīvojamās telpas īres līgums, atbilstoši 21.06.1995. LR likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.
  2. Šie izsoles noteikumi ierakstītā vēstulē ir nosūtāmi četriem dzīvokļu Piebalgas ielā 28, Cēsīs, īpašniekiem.
 2. Izsoles sagatavošana
  1. Izsoli organizē Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija, turpmāk tekstā – komisija.
  2. Izsole notiek Raunas ielā 4, Cēsīs, 2.stāvā sēžu zālē, 2005.gada 5. novembrī plkst. 10.00.
  3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  4. Privatizējamā objekta cena – LVL 70,00 (septiņdesmit lati).
  5. Maksāšanas līdzekļi – 100% no pirkuma cenas lati.
  6. Izsoles solis – LVL 10,00 (desmit lati).
  7. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., LVL 7,00 (septiņi lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. 04-013130835, A/S Latvijas Unibanka Cēsu filiāle, kods UNLALV2X004. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai samaksāta Cēsu pilsētas domes kasē.
  8. Reģistrācijas nauda – LVL 10,00 (desmit lati).
  9. Paziņojums par izsoli izliekams Cēsu pilsētas domē.
  10. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
 3. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Privatizējamais objekts atrodas Piebalgas ielā 28, Cēsīs, ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītā ēkā - šķūnī, kadastra apzīmējums nr. 4201 009 0106 002, kurā citas telpas, kā arī zemes gabalu, uz kura atrodas šķūnis, ir privatizējuši četru dzīvokļu īpašnieki.
 4. Izsoles priekšnoteikumi
  1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura no četrām fiziskām personām, kurai saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatā pieder viens no četriem dzīvokļu Piebalgas ielā 28, Cēsīs, īpašumiem, un kura noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
  2. Lai piedalītos izsolē, no izsoles pasludināšanas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2005.gada 3. novembrim plkst. 14.00 Raunas ielā 4, Cēsīs, 102. kabinetā, jāiesniedz šādi dokumenti:
 1. kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas naudas samaksu;
 2. jāuzrāda pase;
 3. dzīvokļa Piebalgas ielā 28, Cēsīs, īpašuma piederības dokumenta kopija;
 4. izziņa par dzīvesvietu.
  1. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, atzīmi par šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  2. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. ja vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš.
     
 1. Izsoles norise
  1. Izsole notiek arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda, bet reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
  2. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas tikai viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām, ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  3. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam ir tiesības pieprasīt atpakaļ iemaksāto reģistrācijas un nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  4. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  5. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē, un viņam septiņu dienu laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda šajā gadījumā netiek atmaksāta.
  6. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus.
  7. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  8. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  9. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara.
  10. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo sākuma cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākuma) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  11. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  12. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākuma cenu un jautā: “Kas sola vairāk?”.
  13. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena privatizējamais objekts ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  14. Procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  15. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  16. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā privatizējamā objekta. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo noteikumu 4.1.punktam.
  17. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis privatizējamo objektu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā privatizējamā objekta cena un samaksas kārtība.
  18. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta, izņemot šajos noteikumos noteiktajos gadījumos.
 2. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot samaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto privatizējamo objektu līdz 2005.gada 3. decembrim.
  2. Ja nosolītājs līdz 2005.gada 3. decembrim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības piedāvāt pirkt privatizējamo objektu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu. Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā Komisijas noteiktajā termiņā.
 3. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 4. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles protokolu apstiprina komisija septiņu dienu laikā no izsoles dienas.
  2. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome tuvākajā sēdē no samaksas veikšanas brīža.
  3. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 5. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas.
  2. Ja Komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 8.2.punktā noteiktais termiņš.

Pielikums

Publiskās apspriešanas par būvniecības ieceri Lapsu ielā 25, Cēsīs, rezultāti

 1. Domes lēmums “Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Lapsu ielā 25, Cēsīs” pieņemts Cēsu pilsētas domes 2005.gada 14.aprīļa sēdē (prot.Nr.9).
 2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēta Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja Zaiga Jēkabsone.
 3. Paziņojums laikrakstā “Druva” ievietots 2005.gada 16.augustā, nosaucot apspriešanas termiņu līdz 2005.gada 12.septembrim.
 4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:
  1. Ieceres informatīvo materiālu (grafiskā daļa, paskaidrojuma raksts) izvietojot Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, Cēsīs, 2.stāva vestibilā;
  2. Cēsu pilsētas domes mājas lapā www.cesis.lv;
  3. Personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres pa telefonu 4122161 vai ar e-pasta zaiga.jekabsone@dome.cesis.lv starpniecību;
 5. Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:
  1. Cēsu pilsētas mājas lapā;
  2. Iesniedzot iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;
  3. Pa publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres e-pastu.

  REZULTĀTI.

 6. Pavisam kopā saņemti 8 viedokļi, no tiem 2 derīgi (kuros norādīts balsotāja vārds, uzvārds un dzīves vietas adrese):
  1. domes mājas lapā saņemti 6 ziņojumi, kuros nav norādītas balsotāju dzīves vietas adreses, līdz ar to balsis netiek ieskaitītas, bet pieņemtas kā informācija:

4 atsauksmes pozitīvas;

2 atsauksmes vairāk pozitīvas kā negatīvas;

6.2. Iesnieguma veidā – 2 iesniegumi (abi derīgi) – atsauksme pozitīva;

  1. Atbildīgā sekretāra e-pastā – atsauksmju nav.

SECINĀJUMI.

 1. Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņu viedokli par būvniecības ieceri - tirdzniecības centra būvniecību Lapsu ielā 25, Cēsīs;
 2. Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;
 3. Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Lapsu ielā 25, Cēsīs, ir sekojošs:

2 pozitīvi balsojumi (no 2 derīgām balsīm) – 100% pozitīvs balsojums.

Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:
Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja Z.JĒKABSONE

Pielikums

CĒSĪM 800
CENTRĀLIE JUBILEJAS PASĀKUMI
( 2006.gads )

NOLIKUMS
ATKLĀTAJAM KONKURSAM
Par

Svētku zonu māksliniecisko koncepciju

Konkursa rīkotājs –Cēsu pilsētas dome –izsludina konkursu par māksliniecisko koncepciju Cēsu 800 gades jubilejas svinībām trīs svētku zonās Cēsu pilsētā – Vienības laukumā, Raiņa ielā un Laukumā starp Rīgas ielu un Lielās Katrīnas ielu / tā sauktajā Pionieru laukumā/

Konkursa mērķis –izveidot Cēsu 800 gades centrālo jubilejas pasākumu mākslinieciskās koncepcijas trīs svētku zonās.

Konkursa noteikumi

Cēsu 800 gades svinības ir pasākumu un projektu kopums ar mērķi veicināt Cēsu atpazīstamību Latvijā un Eiropā kā augsta līmeņa pilsētu ,unikālu Latvijas vēstures, arhitektūras un dabas pieminekļu pilsētu, kā nākotnes modernu tūrisma centru Latvijā.

Svētku ietvaros pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tiks piedāvāti dažādu žanru pasākumi 9 svētku zonās un 12 svētku norises vietās, īstenojot svētku virsuzdevumu „Tiksimies Cēsīs”. Pasākumu programma ļoti daudzveidīga žanru un nozaru ziņā , aptverot dažādu mērķu grupu intereses. Katrai svētku zonai savs uzdevums gan programmas satura , gan atmosfēras ziņā. Katrai nozarei izvēlēta forma kā sevi prezentēt un veidot pasākumu , kas katrā zonā atšķirsies, taču kopumā pildot galveno mērķi.

 • Svētku zonu mākslinieciskā koncepcija balstāma uz Cēsu 800 gades svinību kopējo koncepciju /Ar minēto dokumentu var iepazīties Cēsu pilsētas domē pie Cēsu 800 gades organizatores, Tālr.4124702/

Vienības laukumā svētku centrālā skatuve ar īpašu programmas piedāvājumu, kvalitatīva profesionāla māksla , mediju sintēze/kino, mūzika, utt./ , pārsteigums. Darbības laiks zonā no plkst. 11.00-20.00 Nepārsniegt izmaksas par Ls 15 000

Raiņa ielā - Koncentrēts jauno laiku vēstījums . Žanru un nozaru sintēze . Varbūt pat skandalozs piedāvājums, orientēts vairāk jaunatnei. Darbības laiks no plkst. 11.00-20.00 Nepārsniegt izmaksas par Ls 10 000

Vecpilsētā svētku programmu saistīt ar senajām Cēsīm, izmantojot dažādu vēsturisku notikumu rekonstrukcijas, iesaistot Folkloras festivāla Baltica dalībniekus , tirgotājus , amatniekus , utt.

Darbības laiks 9.00-20.00. Nepārsniegt izmaksas Ls 18 000

Izstrādāt svētku koncepcijai atbilstošu saturu. Svētku programmu sagatavot, sniedzot daudzveidību, kvalitāti, pieejamību, drošību, labu servisu, tīru vidi, oriģinalitāti un arī veidojot pasākumus, kuri uzrunā svētku apmeklētājus. Piedāvājot idejas svētku zonām , lūgums ņemt vērā nosacījumus :

1. Svētku programmu veidot tā lai tā būtu pieejama , demokrātiska , ar iespēju līdzdarboties, aktīvi iesaistīties, piedalīties.
2.Maksimāli iesaistīt radošos kolektīvus , kuri darbojas Cēsu pilsētā , it īpaši jauniešus
3. Svētku organizēšanā iesaistīt pilsētas iedzīvotājus, vietējos uzņēmējus, utt.

 • Konkursā var piedalīties režisori, producenti u.c. radošas personas.
 • Pieteikumus konkursam iesniedz atbilstoši Konkursa pieteikuma veidlapas formai

/Pielikums Nr.1/

 • Pieteikumā ietilpst

 veidlapa, ko ievieto atsevišķā slēgtā aploksnē
 svētku zonas mākslinieciskā koncepcija
 scenārija plāns, repertuārs un citi autora ideju atspoguļojošie materiāli
 ziņas par iesniedzēju un pieredzi.

 • Pretendents drīkst piedalīties konkursā par vienu vai vairākām šajā Nolikumā minētajām svētku zonu mākslinieciskajām koncepcijām, katrai no tām iesniedzot atsevišķu pieteikumu.
 • Konkurss ir anonīms
 • Par Nolikuma noteikumu neievērošanu konkursa dalībniekiem tiek liegtas tiesības piedalīties konkursā
 • Balvas uzvarētājiem

 Par koncepciju svētku zonai Vienības laukumā Ls 200 apmērā
 Par koncepciju svētku zonai Pionieru laukumā Ls 200 apmērā
 Par koncepciju svētku zonai Raiņa ielā Ls 200 apmērā

Konkursa uzvarētājs saņem prioritāras tiesības veidot attiecīgo svētku programmu svētku zonā Cēsu 800 gades jubilejas svinībās 2006.gada 15.jūlijā pēc Cēsu pilsētas domes pasūtījuma, slēdzot par to atsevišķu līgumu

Konkursa pieteikumu autori, kuru atsevišķās idejas žūrijas komisija atzinusi par vērtīgām, var saņemt svētku rīkotāju uzaicinājumu veidot atsevišķu svētku programmu scenārijus vai režijas, slēdzot par to atsevišķus līgumus.

Autoram attiecībā uz darbu un tā izmantošanu ir gan personiskās , gan mantiskās tiesības.

Vērtēšana

Konkursa pieteikumu aizklāti vērtē Cēsu pilsētas domes izveidota žūrija .Žūrijas komisijas lēmums ir nepārskatāms un neapstrīdams. Konkursa rezultāti tiek paziņoti trīs dienu laikā pēc žūrijas lēmuma pieņemšanas.

Pieteikumu iesniegšanas kārtība

Pieteikumi konkursam iesniedzami 31.oktobrī līdz plkst. 17.00 slēgtā aploksnē vai iesūtami pa pastu/pasta zīmogs 29.oktobris/ Cēsu pilsētas domei Cēsīs, Raunas ielā 4,LV -4101.Konkursam – ar norādi kurai svētku zonai. Tālrunis 4124702, e-pasts: iac@dome.cesis.lv

CĒSĪM 800
CENTRĀLIE JUBILEJAS PASĀKUMI
(2006.gads )

Konkursa pieteikuma veidlapa

(Pieteikuma veidlapa ievietojama atsevišķā aploksnē)

 Vienības laukums
 Raiņa iela
 Vecpilsēta

(Izvēlēto atzīmēt ar X )

Katram koncepcijas pieteikumam aizpildīt atsevišķu veidlapu!

Projekta pieteicējs __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Adrese ____________________________________________________________

Tālrunis ___________________________________________________________

Fakss______________________________________________________________

e-pasts_____________________________________________________________

 

devīze __________________________________________

Obligāta tās norāde uz aploksnes, kā arī pārējiem iesniegtajiem materiāliem

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv