Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2006.GADA 7.DECEMBRĪ

SĒDES PROTOKOLS Nr. 19

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 675

(prot.Nr. 19)

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 25.maija lēmumā Nr.307 (prot.Nr.10, 2.punkts) „Par zemes gabala Putnu ielā 4, Cēsīs, sadalīšanu”

_____________________________________________________________________

Nekustamais īpašums Putnu ielā 4, Cēsīs, kad.nr.4201 004 0210, nostiprināts zemesgrāmatā uz Valdas Apeles, un Gunas Karitones, vārda (zemesgrāmatas nodalījums Nr.484).

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 25.maija lēmumu Nr.307 (prot.Nr.10, 2.punkts) „Par zemes gabala Putnu ielā 4, Cēsīs, sadalīšanu” zemes gabals sadalīts divās atsevišķās daļās, nosakot zemes gabalam Putnu ielā 4, Cēsīs, apgrūtinājumu „uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas būves”.

Zemes gabala īpašniece Guna Karitone (arī līdzīpašnieces Valdas Apeles pilnvarotā persona) 2006.gada 15 novembrī iesniegusi Cēsu pilsētas domē iesniegumu (reģ.Nr. 2155/F-1-23) ar lūgumu pārskatīt iepriekš minētā lēmuma punktu 4.2., izņemot no tā teksta daļu „Uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas būves”, pievienojot iesniegumam zemesgrāmatu apliecību, kura apliecina arī ēku piederību zemes īpašniecēm.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 24.novembra atzinumu Nr.83 (prot.nr.18), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Grozīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 25.maija lēmuma Nr.307 (prot.Nr.10, 2.punkts) „Par zemes gabala Putnu ielā 4, Cēsīs, sadalīšanu” 4.2.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:

„4.2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso siltumtrase un elektropārvades kabeļi.”

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 684

(prot.Nr. 19)

 

Par zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu

_________________________________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs, kad.Nr.4201 006 1107, platība 18237 m2 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0020 9504).

2006.gada aprīlī uzsākta zemes gabala sagatavošana atsavināšanai, pasūtot zemes gabala tirgus novērtējumu, kā arī veicot cenu aptauju par zemes gabala sadalījuma plāna izgatavošanu.

SIA „Metrum”, saskaņā ar vienošanos par zemes vienību robežu uzmērīšanu, ir izstrādājis zemes gabala sadalīšanas – zemes ierīcības projektu.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.11.2006. atzinumu (prot.Nr.18, 5.punkts), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

 1. Apstiprināt SIA ”Metrum” izstrādāto zemes ierīcības - zemes gabala sadalījuma projektu un sadalīt zemes gabalu Egļu ielā 12, Cēsīs (kad.Nr.4201 006 1107), trīs daļās saskaņā ar dalījuma plānu (pielikums );
 2. Atdalītajai zemes gabala vidējai daļai piešķirt adresi Egļu iela 14, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 4163 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Atdalītajai zemes gabala daļai, kura robežojas ar zemes gabalu Egļu ielā 18A, Cēsīs, piešķirt adresi Egļu iela 16, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 10020 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 4. Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Egļu iela 12, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 4054 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 5. Zemes gabaliem Egļu ielā 12, Egļu ielā 14 un Egļu ielā 16, Cēsīs, ir apgrūtinājumi – 10 m plata upes aizsargjosla gar Vinterupītes krastu (apgrūtinājuma kods 01020105), zemes gabali atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā (apgrūtinājuma kods 030702);
 6. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabali Egļu ielā 12 un Egļu ielā 14, Cēsīs, saskaņā ar Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.–2017.” 7.nodaļu, nav tālāk sadalāmi.

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 685

(prot.Nr. 19)

 

Par zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, daļas nomu

_________________________________________________________

2006.gada 5.decembrī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA ‘’RECRO”, reģistrācijas Nr.40003878797, juridiskā adrese Akotu iela 3, Rīga, iesniegums (reģ.Nr.2833/1-23) ar lūgumu iznomāt SIA ‘’RECRO’’ ar apbūves tiesībām zemes gabalu Vaives ielā 31, Cēsīs, ražotnes izbūvei, kurā veiks automašīnu automātisko pārnesumkārbu rūpniecisko restaurāciju, saskaņā ar 2006.gada 16.novembrī iesniegto Attīstības projektu zemes gabalam Vaives ielā 31, Cēsīs. Projektu plānots realizēt trīs kārtās. Pirmās kārtas būvniecību plānots uzsākt 2007.gada martā. Īstenojot šo projektu, paredzēts radīt 70-75 jaunas darba vietas.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, daļa no zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonā ‘’ražošanas un komerciāla rakstura apbūve’’, bet daļa zemes lietošanas veidu zonā “mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Ievērojot teritorijas izvietojumu attiecībā pret pilsētas rūpniecisko zonu, iespējama arī visas teritorijas izmantošana rūpnieciskai ražošanai, veicot atbilstošus grozījumus Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā.

Izskatot SIA ‘’RECRO’’ iesniegumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumu ‘’Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā’’ (prot.Nr.20, 13.punkts), saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2006.gada 5.decembra atzinumu (prot.Nr.19), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

  1. Nodot nomā uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām SIA ‘’RECRO”, reģistrācijas Nr.40003878797, juridiskā adrese Akotu iela 3, Rīga, zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs (kad.Nr.4201-004-0411), daļu - 23750 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot nomas platību dabā saskaņā ar plāna skici (pielikums ).
  2. Pēc zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, kadastrālās uzmērīšanas un reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no iznomātās zemes gabala daļas vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām).
  3. Iznomājamā zemes gabala daļas lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) - 13500 m2, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 10250 m2.
  4. Saskaņā ar attīstības projektu zemes gabala nomniekam 2007.gadā jāapgūst zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, apbūves I kārtas teritorija (saskaņā ar plāna skici, pielikums Nr.1).
  5. Minētā termiņa neizpildes gadījumā, nomas līgums pārtraucams, neatlīdzinot nomniekam tā veiktos ieguldījumus, kas saistīti ar minētā zemes gabala apbūvi.
  6. Cēsu pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemes gabala uzmērīšana un reģistrācija zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda veicama par nomnieka līdzekļiem, papildus nomas maksai.
  7. Līdz zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda noslēgt ar SIA ‘’RECRO” nomas priekšlīgumu.
  8. Nomas līgums noslēdzams viena mēneša laikā pēc zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, reģistrācijas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda un pēc detalizēta idejas meta zemes gabala apbūvei saskaņošanas Cēsu pilsētas Būvvaldē.
  9. Četru mēnešu laikā pēc nomas līguma abpusējas parakstīšanas dienas izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātās zemes gabala daļas apbūvei. Tajā skaitā, visai apbūvei – skiču projekta stadijā, I kārtas apbūvei – tehniskā projekta stadijā.
  10. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot zemes nomas priekšlīgumu un nomas līgumu.
  11. Uzmērot zemes gabalu dabā tiks precizēta tā platība, un nomas līgums pēc zemes gabala reģistrēšanas zemesgrāmatā slēdzams par precīzo platību.
  12. Pieņemt zināšanai, ka
   1. Cēsu pilsētas dome apņemas 2007.gada martā paredzētajos Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumos Nr.8 ierosināt zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, atļautā izmantošanas veida maiņu, paredzot visai iznomātajai zemes gabala daļai zemes izmantošanas veidu ’’ražošanas un komerciāla rakstura apbūve’’;
   2. ir iespējama iznomātās zemes gabala daļas atdalīšana no zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, kā rezultātā mainītos nomas objekta adrese.

    

    

    

    

    

    

  13. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 686

(prot.Nr. 19)

 

Par konkursu izsludināšanu zemes gabalu Valmieras ielā 24, Cēsīs nomai ar apbūves tiesībām

Pamatojoties uz 1994.gada 9.jūnija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un 15.panta 1.daļas 10.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības komisijas atzinumu (24.11.2006. prot.Nr.18, punkts Nr.2), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Izsludināt atklātu konkursu par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs (platība 5919m2, kadastra Nr. 4201-003-0102) nomu ar apbūves tiesībām
  2. Izveidot konkursa komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs – Jānis Rozenbergs, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors,

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Andris Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

  • Jānis Zlaugotnis – Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītājs, pilsētas galvenais arhitekts;
  • Viesturs Krastiņš – Cēsu pilsētas domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs;
  • Inta Ādamsone – Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;
  • Sigita Zvirbule - Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja;
  • Zaiga Jēkabsone – Cēsu pilsētas domes Būvvaldes vadītāja vietniece;
  • Dita Trapenciere – Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste;

Komisijas sekretāre – Inga Sirmā – Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste;

  1. Uzdot konkursa komisijai izstrādāt konkursa nolikumu minētajiem zemes gabaliem un pilnvarot to apstiprināt.
  2. Konkursa rezultāti apstiprināmi Cēsu pilsētas domes sēdē.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 687

(prot.Nr. 19)

Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Stacijas laukums, Cēsīs

_________________________________________________________________

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 28.augustā saņemts privatizācijas ierosinājums no SIA „Portuns” (reģ.Nr.2018/1-23), kurā ierosināts privatizēt Cēsu pilsētai piekrītošu zemesgabalu Cēsīs, Noliktavas ielā 2, kad.nr.4201 005 1301, kas funkcionāli saistīts ar SIA „Portuns” piederošo nekustamo īpašumu Cēsīs, Stacijas laukumā 8, kad.nr.4201 505 0019.

Nekustamais īpašums – ēka Stacijas laukumā 8, Cēsīs, reāli dabā atrodas uz zemes gabala Stacijas laukums Cēsīs, kad.nr.4201 005 1315, kura īpašnieks ir Cēsu pilsētas pašvaldība (Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas izziņa Nr. 10C-1C/1511; 23.10.2006.). Zemes gabals Noliktavas ielā 2, Cēsīs, kad.nr.4201 005 1301, ir valstij piekrītošs, nodots lietošanā VAS „Latvijas dzelzceļš” un uz tā atrodas dzelzceļa infrastruktūras objekti.

SIA „Portuns” 2006.gada 16.oktobrī iesniedzis iesniegumu (reģ.Nr.2394/1-23), kurā apliecina, ka vēlas privatizēt tieši ar SIA „Portuns” piederošo nekustamo īpašumu saistīto zemes gabalu, nevis VAS „Latvijas dzelzceļš” lietošanā esošo zemi (Noliktavas ielā 2, Cēsīs). 2006.gada 10.novembrī SIA „Portuns” pārstāvis piedalījās Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sēdē, kurā tika iepazīstināts ar iepriekš minēto Valsts zemes dienesta izziņu par ēkas saistību ar zemi un komisijas viedokli nenodot zemes gabalu Stacijas laukums, Cēsīs, privatizācijai.

Iepazīstoties ar iepriekš minētajiem iesniegumiem un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome konstatēja:

 1. Zemes gabals Stacijas laukums, Cēsīs, kad.Nr.4201 005 1315 (platība 5490 m2), reģistrēts Zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (zemesgrāmatas nod.Nr.1000 0015 1116; 01.10.2004.).
 2. Zemes gabalam ir ielas statuss (tas ir reģistrēts Cēsu pilsētas ielu reģistrā).
 3. Uz zemes gabala kā apgrūtinājums atrodas citām personām piederošas būves Stacijas laukumā 1,2,3,4,6,7,8,9,10.
 4. Tirdzniecības kioski ar pašreizējām adresēm Cēsīs, Stacijas laukums 2, Stacijas laukums 3, Stacijas laukums 4, Stacijas laukums 6, Stacijas laukums 7, Stacijas laukums 8, Stacijas laukums 9 un Stacijas laukums 10, Cēsīs, sākotnēji būvēti kā kiosku komplekss, 1993.gadā Cēsu pilsētas pašvaldībai iznomājot zemes gabalu tā celtniecībai aptuveni 1200 m2 platībā SIA „ARKA”. Pēc nodošanas ekspluatācija kioski pastāvējuši kā atsevišķas būves, nomas līgumus par zemi slēdzot ar katras būves īpašniekiem. Uz zemes gabala esošā ēka (rekonstrukcijas stadijā) Stacijas laukumā 1 arī sākotnēji būvēta kā tirdzniecības kiosks.
 5. Visas iepriekšminētās ēkas atrodas uz zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs, un to apsaimniekošanai iemērīti nomas zemes gabali, kuru platības jebkuram zemes gabalam ir mazākas par 1000 m2.
 6. Ēku uzturēšanai nav iespējams nodalīt patstāvīgus zemes gabalus, kuri atbilstu Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos (apstiprināti kā Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” 09.06.2005.) noteiktajai zemes gabala minimālajai platībai -1000 m2.
 7. Ministru kabineta noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 20.punktā noteikts , ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālpānojuma un to grozījumu ievērošanas pārraudzību nodrošina attiecīgā vietējā pašvaldība.
 8. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā.) un 9.panta (Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas , kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē.
 9. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otrajā punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana...). Uz zemes gabala Stacija slaukums, Cēsīs, atrodas publiskai lietošanai paredzētas brauktuves, ietves, kā arī skvērs.
 10. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas deviņpadsmitajā punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus.
 11. Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.novembra lēmuma 18.punktu (prot.Nr.26) noteikts, ka Cēsu pilsētā ir viena autoosta un pasažieru apkalpošanai nepieciešamās ārtelpas būves atrodas Stacijas laukumā.
 12. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15. pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to publiska laukuma un skvēra uzturēšana un perspektīvā rekonstrukcijas vajadzībām nepieciešamas platības, kā arī sabiedriskā transporta apkalpošanas vajadzībām nepieciešamās teritorijas saglabāšana pašvaldības īpašumā ir valsts pārvaldes funkcija, kas īstenojama sabiedrības interešu labā.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.11.2006. atzinumu (prot.Nr.28, 4.punkts) un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.11.2006. atzinumu (prot.Nr.17, 3.punkts), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Noraidīt SIA „Portuns”, reģ.Nr.40003355253, jurid. adrese Katrīnas iela 12, Rīga, privatizācijas ierosinājumu un atteikt nodot privatizācijai zemes gabalu Stacijas laukums, Cēsīs, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteiktas likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punktā un 19.punktā.
 2. Saglabāt zemes gabalu Stacijas laukums, Cēsīs, kā nedalītu īpašumu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 688

(prot.Nr. 19)

 

Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabala 8/30 domājamās daļas un ēkas (būves) Rūpniecības ielā 13, Cēsīs

___________________________________________________________________

Cēsu pilsētas domē ir saņemti šādi privatizācijas ierosinājumi:

 1. 2006.gada 21.augustā (reģ. Nr. 1451/1-1-23) - Jura Siņelobova iesniegums, ar kuru izteikts lūgums nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, ar kadastra Nr. 4201 003 0113;
 2. 2006.gada 30.augustā (reģ. Nr. 2042/1-23) - SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’, reģ. Nr. 40003007848, iesniegumus, ar kuru SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’ lūdz nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošās 8/30 domājamās daļas no zemes gabala Rūpniecības ielā 13, Cēsīs un ēkas (būves) Rūpniecības ielā 13, Cēsīs.

Iepazīstoties ar iepriekš minētajiem iesniegumiem un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, kā arī izvērtējot SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’ 2006.gada 2.novembra iesniegumā Nr. 11/06-5 (saņemts 2006.gada 2.novembrī, Nr. 2575/1-20) un Jura Siņelobova 2006.gada 2.novembra iesniegumā (saņemts 2006.gada 2.novembrī, reģ. Nr. 2075/F-1-23) minētos argumentus un viedokļus par šo jautājumu, Cēsu pilsētas dome konstatē:

  1. 8/30 domājamās daļas no zemes gabala Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, ar kopējo platību 29 565 kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0113, pieder Cēsu pilsētas pašvaldībai, 15/30 – Jurim Siņelobovam, 7/30 – Jānim Bērziņam. Īpašuma tiesības ir reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1583.
  2. Uz zemes gabala Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, ar kadastra Nr. 4201 003 0113, atrodas šādas Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošas ēkas un inženierbūves: nedzīvojamā ēka - katlu māja (kadastra apzīmējums 4201 003 0113 001); nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 4201 003 0113 002); nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 4201 003 0113 003); nedzīvojamās ēka (kadastra apzīmējums 4201 003 0113 004); nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 4201 003 0113 006); nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 4201 003 0113 007); nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 4201 003 0113 008); palīgēka (kadastra apzīmējums 4201 003 0113 009); nedzīvojamā ēka - noliktava (kadastra apzīmējums 4201 003 0113 010); nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 4201 003 0113 011) un vienpadsmit inženierbūves (kadastra apzīmējumi 4201 003 0113 051; 4201 003 0113 052; 4201 003 0113 053; 4201 003 0113 054; 4201 003 0113 055; 4201 003 0113 056; 4201 003 0113 057; 4201 003 0113 058; 4201 003 0113 059; 4201 003 0113 060; 4201 003 0113 061). Šīs ēkas un inženierbūves reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 1000 0002 9519 un uz tām ir nostiprināta pirmā hipotēka par labu Latvijas Republikas Finanšu ministrijai.
  3. Ēkas un inženierbūves Rūpniecības ielā 13, Cēsīs ir daļa no Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes un nedzīvojamā ēka – katlu māja (kadastra apzīmējums 4201 003 0113 001) ir centrālā katlu māja, no kuras, izmantojot maģistrālos un iekškvartāla siltumtīklus, tiek nodrošināta siltumenerģijas padeve lielākajai daļai Cēsu pilsētā iedzīvotāju un institūciju (t.sk., izglītības, kultūras un veselības aprūpes iestādes, valsts pārvaldes institūcijas un komercsabiedrības). Cēsīs siltumtīklu kopgarums sasniedz 22 km un centralizēto siltumapgādi nodrošina 5 katlu mājas ar kopējo jaudu 55 MW, no kuras 34 MW nodrošina katlu māja Rūpniecības ielā 13, Cēsīs.
  4. 2001.gada 27.februārī starp Cēsu pilsētas domi un SIA ‘’Cēsu būvnieks’’, reģ. Nr. 000300193, ir noslēgts līgums par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma ‘’Cēsu Siltumtīklu’’ pamatlīdzekļu nomu un līgums par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu, ar kuru visa Cēsu pilsētas centralizētā siltumapgādes sistēma, t.sk., ēkas un inženierbūves Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, ir nodota nomā SIA ‘’Cēsu būvnieks’’, nosakot nomas termiņu 20 gadus.
  5. 2002.gada 12.septembrī starp Cēsu pilsētas domi un SIA ‘’Cēsu būvnieks’’ ir noslēgts zemes nomas līgums Nr. 10-6-02-87/2006 par zemes gabala Rūpniecības ielā 13, Cēsīs 8/30 domājamās daļas nomu, nosakot nomas termiņu līdz 2022.gada 14.maijam.
  6. 2001.gada 10.oktobrī starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Cēsu pilsētas domi noslēgts Hipotēkas līgums, saskaņā ar kuru uz ēkām un inženierbūvēm Rūpniecības ielā 13, Cēsīs ir nodibināta hipotēka par labu Latvijas Republikas Finanšu ministrijai.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā ‘’Par pašvaldībām’’ noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta (Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un atbildības par to izpildi) izriet, ka likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē.

Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, bet 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to siltumapgādes organizēšana ir valsts pārvaldes funkcija, kas īstenojama sabiedrības interešu labā.

Neskatoties uz to, ka ēkas un inženierbūves Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, ir reģistrētas zemesgrāmatā kā atsevišķs īpašuma objekts, tās ir nesaraujami saistītas ar pārējo Cēsu pilsētas centralizēto siltumapgāde sistēmu un no tām ir atkarīga siltumapgāde Cēsu pilsētā. Lai nodrošinātu nepārtrauktu siltumapgādi un nākotnē izvairītos no juridiskām un tehniskām problēmām šajā jomā nav pieļaujams, ka daļa no centralizētās siltumapgādes sistēmas pieder citai personai. Bez tam privātpersona nav atbildīga par pašvaldības autonomu funkciju izpildi un tas, vai centrālā katlu māja nodrošinās siltumenerģijas padevi, būtu atkarīgs no šīs privātpersonas gribas, it īpaši pie nosacījuma, ka siltumapgādes padeves no centrālās katlu mājas Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, pārtraukšanas gadījumā, pašvaldībai nav iespējams nodrošināt citu alternatīvu, un, ja arī būtu, tad, tas prasītu ievērojamus finanšu resursu un ilgu laika posmu (piem., zemes gabala iegāde, jaunas katlu mājas būvniecība un esošo maģistrālo siltumtīklu pārbūve). Siltumapgāde ir svarīgs komunālais pakalpojums, kas nodrošina sabiedrībai labvēlīgus un kvalitatīvus dzīves apstākļus, un, kas ir svarīgi Latvijas klimatiskajos apstākļos. Privatizējot nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, centralizētās siltumapgādes sistēmas darbība, kas spējīga savu funkciju veikt tikai visa kopumā, nākotnē varētu tikt traucēta vai pat pārtraukta.

Ēkas un inženierbūves Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, ir saistītas ar zemes gabalu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, tādejādi zemes gabals Rūpniecības ielā 13, Cēsīs ir nepieciešams likumā ‘’Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 1.punktā minētās Cēsu pilsētas pašvaldības autonomās funkcijas izpildei.

Nepamatots ir SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’ 2006.gada 2.novembra iesniegumā minētais arguments, ka pašvaldība, nododot siltumtīklu saimniecību nomā privātpersonai ir attiekusies veikt siltuma piegādes funkcijas. No likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 1. un punkta izriet, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas var veidot kapitālsabiedrības vai slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. Cēsu pilsētas dome, pildot savu likumā ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktā minēto funkciju, ir nolēmusi tās izpildi nodrošināt slēdzot privāttiesiska rakstura darījumu ar privātpersonu (nomas tiesiskās attiecības), taču nezaudējot kontroli par šīs funkcijas izpildi, proti, ja siltumtīklu saimniecības nomnieks nepilda savus pienākumus, Cēsu pilsētas domei ir tiesības izbeigt nomas tiesiskās attiecības un mainīt siltumtīklu operatoru. Mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam, šāda kontrole un iespējas mainīt siltumtīkli nomnieku zustu, kas varētu radīt ievērojamu kaitējumu sabiedrībai, it īpaši pie nosacījuma, ja nekustamā īpašuma īpašnieks atteiktu izmantot savu nekustamo īpašumu siltumapgādes nodrošināšanai.

Nepamatos ir SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’ 2006.gada 2.novembra iesniegumā minētais arguments, ka Cēsu pilsētas pašvaldība neplāno veikt jebkādus ieguldījumus nekustamajā īpašumā. Ieguldījumu apmēru un kārtību nekustamajā īpašumā nosaka 2001.gada 27.februārī starp Cēsu pilsētas domi un SIA ‘’Cēsu būvnieks’’ līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma ‘’Cēsu Siltumtīklu’’ pamatlīdzekļu nomu un līgumā par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu. Savukārt Cēsu pilsētas dome laika posmā no 2006.gada 18.jūlija līdz 31.oktobrim ir veikusi ievērojamus ieguldījumus maģistrālajos siltumtīklos no Rūpniecības un E.Veidenbauma ielas krustojuma līdz Valmieras ielai 17, Cēsīs, kuri nesaraujami saistīti ar centrālo katlu māju Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, un kopā veido centralizēto siltumapgādes sistēmu.

To, ka Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1583 ir veikta atzīme, ka uz zemes gabala Rūpniecības ielā 13, Cēsis atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma ‘’Cēsu siltumtīkli uzņēmums’’ teritorija ar ēkām un būvēm un SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’ ir Cēsu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’, vienotais reģ. Nr. 40003007848, saistību un pienākumu pārņēmēja, nedod nekādas priekšrocības vai pirmpirkuma tiesības SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’, jo uz Cēsu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ pārdošanas brīdi ēkas (būves) un zemes gabala 8/30 domājamās daļas bija reģistrētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0002 9519, un Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumam ‘’Cēsu Siltumtīklu uzņēmums’’ nekad nav piederējušas, bet bija nodotas lietošanā.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešajā daļā noteikts, ka Valsts pārvaldes darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesiski interešu ievērošana, bet Administratīvā likuma 66.panta pirmās daļas 4 punktā – Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību (65.pants), iestāde lemj: (...) 4) par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka privātpersonas tiesību ierobežošanu var attaisnot tikai ar ievērojamu sabiedrības ieguvumu. Ņemot vērā lēmuma šajā lēmumā iepriekš minēto secināms, ka konkrēto privātpersonu tiesību ierobežošana, kas izpaužas atteikumā nodot privatizācijai zemes gabala 8/30 domājamās daļas un ēkas (būves) Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, ir samērojama ar sabiedrības interešu ieguvumu.

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 10.11.2006. priekšlikumu (prot. Nr. 27) Cēsu pilsētas dome nolemj: Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Noraidīt SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’ un Jura Siņelobova privatizācijas ierosinājumus un atteikt nodot privatizācijai 8/30 domājamās daļas no zemes gabala Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, ar kopējo platību 29 565 kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0113, un ēkas (būves) Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, jo šie nekustamie īpašumi nepieciešami valsts pārvaldes (pašvaldības autonomās) funkcijas veikšanai, kas noteikta likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktā.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV – 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 689

(prot.Nr. 19)

 

Par atteikumu nodot privatizācijai Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’

________________________________________________________________

Cēsu pilsētas domē 31.08.2006. (reģ. Nr. 2053/1-23) ir saņemts SIA ‘’BMS TEHNOLOĢIJA’’ un 2006.gada 4.septembrī (reģ. Nr. 2081/1-23) SIA ‘’JS RISKA VADĪBAS GRUPA’’ privatizācijas ierosinājumi, ar kuriem ierosināts nodot privatizācijai Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’, reģ. Nr.49503000754, turpmāk tekstā – Sabiedrība.

Izskatot SIA ‘’BMS TEHNOLOĢIJA’’ un SIA ‘’JS RISKA VADĪBAS GRUPA’’ privatizācijas ierosinājumus un uzklausot to pārstāvju paskaidrojumus Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 2.novembra (prot. Nr. 26) un 10.novembra (prot. Nr. 27) sēdēs, Cēsu pilsētas dome konstatē:

 1. Sabiedrība ir izveidota ar Cēsu pilsētas Tautas deputātu padomes 1991.gada 14.novembra lēmumu un reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā 1991.gada 5.decembrī ar Nr. 950300075, bet pārreģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra komercreģistrā 04.07.2003. ar vienoto reģistrācijas Nr. 49503000754, juridiskā adrese – Valmieras iela 10, Cēsis, LV – 4101.
 2. Sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 1 113 519,00, vienas daļas vērtība Ls 1,00. Cēsu pilsētas domei pieder 100% no Sabiedrības pamatkapitāla, tas nozīmē, ka Cēsu pilsētas domei ir izšķirošā ietekme Sabiedrībā.

  No Sabiedrības statūtiem izriet, ka Sabiedrības galvenā pamatdarbība ir ūdensapgāde un sadzīves notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana.

 3. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
 4. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā ‘’Par pašvaldībām’’ noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta (Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un atbildības par to izpildi) izriet, ka likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē.
 5. Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, bet 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas organizēšana ir valsts pārvaldes funkcija, kas īstenojama sabiedrības interešu labā.
 6. Lai pildītu iepriekš minēto pašvaldības autonomo funkciju, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu pilsētas dome ir dibinājusi Sabiedrību.
 7. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantā pirmās daļas 1., 2. un 5.punktā noteikts, ka publiska persona komercdarbību var veikt: 1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 2) nozarē, kur pastāv dabiskais monopols, tādejādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību; (...) 5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.
 8. Sabiedrība atbilst 6.punktā minētajiem nosacījumiem šādu apsvērumu dēļ:
  1. Ūdensapgāde un kanalizācija ir svarīgs sabiedriskais pakalpojums, kas nodrošina sabiedrībai labvēlīgus un kvalitatīvus dzīves apstākļus. Centralizēto ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu Cēsu pilsētās veic vienīgi Sabiedrība, jo tikai tai ir visi šai funkcijai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi. Lielākā daļa Cēsu pilsētas apbūves teritorijas ir pilnībā aptverta ar centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas ir Sabiedrības īpašums, tāpat Sabiedrībai pieder atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdenstorņi, artēziskās akas u.tml. Sabiedrība ar ūdensapgādes pakalpojumiem nodrošina aptuveni 89% fizisku un juridisku personu, bet ar kanalizācijas pakalpojumiem – 82%. Līdz ar to Sabiedrība veic komercdarbību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols un šobrīd tirgus Cēsu pilsētā nav spējīgs nodrošināt citu alternatīvu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma pieejamībai.
  2. Cēsu pilsētā ne visiem iedzīvotājiem ir pieejami ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumi, kā arī esošie inženiertīkli ir tehniski novecojuši, kas neatbilst vides aizsardzības prasībām. Lai to novērstu, nepieciešami ievērojami finansu līdzekļi, ko Sabiedrība, sadarbojoties ar Cēsu pilsētas domi, regulāri un sekmīgi piesaista, piedaloties Eiropas Savienības struktūrfondu projektos. Ņemot vērā, ka Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir pašvaldība, daļu no tai nepieciešamā finansējuma Eiropas Savienības struktūrfondu projektos piešķir Cēsu pilsētas dome, līdz ar to šajos projektos nepieciešamais Sabiedrības līdzfinansējums ir daudz mazāks nekā tas būtu kapitālsabiedrībai, kuras dalībnieki ir privātpersonas. Šāds apstāklis būtiski ietekmē sabiedriskā pakalpojuma maksas apmēru.

 9. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešajā daļā noteikts, ka Valsts pārvaldes darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesiska interešu ievērošana, bet Administratīvā likuma 66.panta pirmās daļas 4 punktā – Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību (65.pants), iestāde lemj: (...) 4) par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka privātpersonas tiesību ierobežošanu var attaisnot tikai ar ievērojamu sabiedrības ieguvumu. Tā kā pašvaldība gan politiski, gan tiesiski ir atbildīga pret saviem iedzīvotājiem, tās interesēs ir nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu un nodrošināt šā pakalpojuma sniegšanu pēc iespējas lielākam personu lokam. To var nodrošināt, nosakot samērīgas pakalpojuma cenas un tā pieejamību. Pakalpojuma pieejamību Sabiedrība ar Cēsu pilsētas domes līdzdalību nodrošina, piedaloties Eiropas Savienības projektos, piesaistot gan Eiropa Savienības, gan Cēsu pilsētas domes, gan pašas Sabiedrības līdzekļus. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma cenas apmēru būtisku ietekmē šī lēmuma 7.punkta 7.2. apakšpunktā minētie apstākļi un tas, ka Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir pašvaldība, kas ir publiska persona, kuras pamatmērķis, veicot komercdarbību nav peļņas gūšana, bet gan pašvaldības funkciju izpildes organizēšana, lai uzlabotu tās iedzīvotājiem dzīves apstākļus un radītu kvalitatīvu vidi. No Sabiedrības sekmīgas darbības ir atkarīgs pašvaldības autonomo funkciju izpildes kvalitāte un nepārtrauktība. Turpretī privātpersona nav atbildīga par pašvaldības autonomu funkciju izpildi un tas, vai ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumi tiks nodrošināti, būtu atkarīgs no šīs privātpersonas gribas, it īpaši pie nosacījuma, ka ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pārtraukšanas gadījumā, pašvaldībai nav iespējams nodrošināt citu alternatīvu. Līdz ar to, lai nodrošinātu sabiedrībai vitāli svarīga pakalpojuma nepārtrauktu sniegšanu un veicinātu tā attīstību, kā arī, lai aizsargātu sabiedrības intereses un nezaudētu kontroli par Sabiedrību, ar kuras palīdzību Cēsu pilsētas dome īsteno lēmuma 4.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju, Sabiedrība ir jāsaglabā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā. Pie šādiem apsvērumiem konstatējams, ka vienas privātpersonas tiesību ierobežošana, kas izpaužas atteikumā nodot privatizācijai Sabiedrības kapitāla daļas, ir samērojama ar sabiedrības interešu ieguvumu.
 10. Sabiedrībai piederošā atdzelžošanas stacija, kas atrodas Lenču ielā 27, Cēsīs, ir uzbūvēta par Ziemeļvalstu vides finansu korporācijas piešķirtajiem aizdevuma līdzekļiem, par ko 1996.gada 1.oktobrī starp Ziemeļvalstu vides finansu korporāciju un Sabiedrību ir noslēgts aizdevuma līgums, savukārt Cēsu pilsētas dome ir minētā aizdevuma galvotājs atbilstoši 1996.gada 1.oktobrī starp Cēsu pilsētas pašvaldību un Ziemeļvalstu vides finansu korporāciju noslēgtajam garantiju līgumam. Likuma ‘’Par pašvaldību budžetiem’’ 26.panta otrajā daļā noteikts, ka galvojumus pašvaldības var sniegt tikai tām kapitālsabiedrībām, kurās attiecīgās pašvaldības kapitāla daļa pārsniedz 50 procentus, vai vairāku pašvaldību veidotai kapitālsabiedrībai, kurā pašvaldību kapitāla daļu summa pārsniedz 65 procentus. Privatizējot Sabiedrības kapitāla daļas, Cēsu pilsētas dome nespētu nodrošināt iepriekš minētās normas izpildi, kā arī zaudētu tiesības veikt kontroli par Sabiedrību attiecībā uz šajā punktā minēto līgumu izpildi un nevarētu veikt nekādas darbības, lai novērstu šo līgumu neizpildi, kas radītu ievērojamus zaudējumus Cēsu pilsētas pašvaldībai.

Šobrīd Sabiedrība ir iesaistīta vairāku Eiropas Savienības projektu īstenošanā (ISPA projekts Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 ūdenssaimniecību attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās un Rēzeknes pilsētā’’, Kohēzijas fonda finansētais projekts Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos’’).

Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 10.11.2006. priekšlikumu (prot. Nr. 27), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Noraidīt SIA ‘’BMS TEHNOLOĢIJA’’ un SIA ‘’JS RISKA VADĪBAS GRUPA’’ privatizācijas ierosinājumus un atteikt nodot privatizācijai Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’, reģ. Nr. 49503000754, jo tā nepieciešama valsts pārvaldes (pašvaldības autonomās) funkcijas veikšanai, kas noteikta likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktā.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV – 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 691

(prot.Nr. 19)

 

Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 22, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekam

_____________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, viendzīvokļa dzīvojamās mājas Zvirbuļu ielā 22, Cēsīs, īpašnieces Sanitas Sidorovas 20.09.2006. iesniegumu un 20.11.2006. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Ar 2006. gada 1. decembri nekustamo īpašumu Zvirbuļu ielā 22, Cēsīs, kas sastāv no vienas viendzīvokļa dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42010080434) ar vienu dzīvokļa īpašumu un 933,0 m2 liela zemes gabala, (kadastra nr. 42010080434) nodot dzīvojamās mājas īpašniecei Sanitai Sidorovai, un izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances..

2. Domes Sociālai nodaļai (vadītāja Dz.STRAUTA) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot nekustamo īpašumu Zvirbuļu ielā 22, Cēsīs, reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā, Cēsu pilsētas nodalījumā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, īpašnieka pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 692

(prot.Nr. 19)

 

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 19a, Cēsīs,

nodošanu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

_________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Saules ielā 19a, Cēsīs, apsaimniekotāja SIA “CDzP” 2006. gada 20. novembra iesniegumu un 2006. gada 20. novembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 8), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

1. Ar 2006. gada 1. decembri nekustamo īpašumu Saules ielā 19a, Cēsīs, kas sastāv no vienas 24 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējuma nr. 42010040738-001) un 3742,0 m2 liela zemes gabala, (kadastra nr. 42010040738), izslēgt no Cēsu pilsētas pašvaldības bilances un nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

2. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvokļu īpašniekiem vai viņu pilnvarotajai personai noslēgt ar tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Saules ielā 19a, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu

3. Domes Sociālai nodaļai (vadītāja Dz.STRAUTA) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot nekustamo īpašumu Saules ielā 19a, Cēsīs, 26.05.1998. reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr. 571, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 694

(prot.Nr. 19)

 

Par zemes gabalu - Skudru iela un Spāres iela, Cēsīs, nomu

_________________________________________________________

2005.gada 13.septembrī Cēsu pilsētas domē reģistrēts zemes gabala ‘’Ozoli 2’’ Priekuļu pagastā, īpašnieka Pētera Eglīša iesniegums par zemes gabalu rezervēšanu ielu izbūvei no Vaives ielas Cēsīs līdz zemes gabalam ‘’Ozoli 2’’ Priekuļu pagastā. Izstrādājot zemes gabala ‘’Ozoli 2’’ Priekuļu pagastā detālplānojumu, minēto ielu izveidošana ir saskaņota ar VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ Vidzemes reģiona Cēsu nodaļu, kas paredz piebraukšanu apbūves gabaliem organizēt arī divās vietās no Vaives ielas. Izskatot Pētera Eglīša iesniegumu, ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 22.septembra lēmumu ‘’Par jaunu ielu izveidošanu’’ (prot.Nr.22, 4.punkts) ir izveidotas divas jaunas ielas – Skudru iela un Spāres iela, kuras sākas no Vaives ielas un beidzas pie Cēsu pilsētas administratīvās robežas ar Priekuļu pagastu.

2006.gada 6.septembrī Pēteris Eglītis pārdevis zemes gabalu ‘’Ozoli 2’’ Priekuļu pag., Cēsu raj., SIA ‘’Halos” (īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā nodalījumā Nr.1000 0009 8886; 15.09.2006.).

2006.gada 20.oktobrī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA ‘’Halos”, reģistrācijas Nr.44103041304, juridiskā adrese Rīgas iela 19A-2, Cēsis, iesniegums (reģ.Nr.2503/1-23) ar lūgumu iznomāt SIA ‘’Halos’’ ar apbūves tiesībām zemes gabalus – Skudru ielu un Spāres ielu, Cēsīs, kas nepieciešami ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvei.

Ņemot vērā to, ka SIA ‘’Halos’’ piederošā zemes gabala ‘’Ozoli 2’’ Priekuļu pagastā sekmīga apbūve var tikt realizēta tikai kompleksi izbūvējot maģistrālās inženierkomunikācijas un ielas zemes gabala ‘’Ozoli 2’’ teritorijā un Cēsu pilsētas administratīvajās robežās (Skudru un Spāres ielu), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumu ‘’Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā’’ (prot.Nr.20, 13.punkts), saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 23.novembra atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Nodot nomā uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām SIA ‘’Halos”, reģistrācijas Nr.44103041304, juridiskā adrese Rīgas iela 19A-2, Cēsis, divus zemes gabalus Cēsu pilsētā ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvei ar kopējo platību 2630 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot zemes gabalus dabā (Pielikums ):

1.1. Skudru iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0549), platība 1430 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot zemes gabalu dabā;

1.2. Spāres iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0548), platība 1200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot zemes gabalu dabā.

2. Pēc zemes gabalu - Skudru iela, Cēsīs, un Spāres iela, Cēsīs - kadastrāli uzmērīto plānu reģistrēšanas Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā, zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām), samazinot to līdz 1,5%.

3. Zemes gabalu lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101).

4. Ielas kā būves pēc to izbūves bez atlīdzības nododamas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā, inženierkomunikācijas - to uzturētāju organizāciju īpašumā.

5. Zemes gabala nomniekam ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve un nodošana veicama līdz 2007.gada 31.decembrim.

6. Minētā termiņa neizpildes gadījumā, nomas līgums pārtraucams, neatlīdzinot nomniekam tā veiktos ieguldījumus, kas saistīti ar minēto zemes gabalu apbūvi.

 1. Cēsu pilsētas pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu uzmērīšana un reģistrācija zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda veicama par nomnieka līdzekļiem, papildus nomas maksai.

8. Līdz 1.punktā minēto zemes gabalu īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda noslēgt ar SIA ‘’Halos’’ nomas priekšlīgumu.

9. Nomas līgums slēdzams viena mēneša laikā pēc 1.punktā minēto zemes gabalu reģistrācijas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

10. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot zemes nomas priekšlīgumu un nomas līgumu.

11. Pieņemt zināšanai, ka uzmērot zemes gabalus dabā, tiks precizēta to platība, un nomas līgumi pēc zemes gabalu reģistrēšanas zemesgrāmatā slēdzami par precīzajām platībām.

12. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 696

(prot.Nr. 19)

 

Par nekustamo īpašumu ieguldīšanu Cēsu pilsētas

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VINDA” pamatkapitālā

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēti šādi nekustamie īpašumi:

 • Leona Paegles ielā 2C, Cēsīs, sastāv no zemes gabala kadastra Nr.4201 009 0318, platība 5592 kvm un piecām būvēm (kadastra apzīmējumi 4201 009 0318 001, 4201 009 0318 051, 4201 009 0318 052, 4201 009 0318 053, 4201 009 0318 054), reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījums Nr. 1000 0009 1828;
 • Cēsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”, Raiskuma pag., Cēsu raj., sastāv no zemes gabala, kadastra Nr.4274 012 0010, platība 10 2930 kvm un sešām ēkām un deviņām būvēm (kadastra apzīmējumi 4274 012 0010 001, 4274 012 0010 002, 4274 012 0010 005, 4274 012 0010 051, 4274 012 0010 053, 4274 012 0010 006, 4274 012 0010 052, 4274 012 0010 054, 4274 012 0010 055, 4274 012 0010 056, 4274 012 0010 057, 4274 012 0010 058, 4274 012 0010 059, 4274 012 0010 060, 4274 012 0010 064), reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Raiskuma pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. 250;
 • Vaives iela 20B, Cēsis, sastāv no zemes gabala, kadastra Nr. 4201 004 0522, platība 1362 kvm, būves – ūdenstorņa (kadastra apzīmējums 4201 004 0522 0010), reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījums Nr. 1000 0008 5323.

Ņemot vērā, ka uz iepriekš minētajiem zemes gabaliem esošās ēkas un inženierbūves un inženierbūvēm ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VINDA”, reģ.Nr.49503000754, bilancē un tās nepieciešamas sabiedrības pamatdarbības veikšanai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 40.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 23.11.06. (prot.Nr.16) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 23.11.06.( prot.Nr. 15) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Ieguldīt nekustamos īpašumus Leona Paegles ielā 2C, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 009 0318; Cēsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”, Raiskuma pag., Cēsu raj., kadastra Nr. 4274 012 0010; Vaives ielā 20B, Cēsīs, kadastra Nr.4201 004 0522, Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā;
  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. V.Krastiņš) veikt dokumentu sagatavošanu, minēto nekustamo īpašumu pārreģistrācijai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” vārda;
  3. Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” valdei veikt visas darbības, kas saistītas ar sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu;
  4. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pārreģistrāciju zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda” vārda, tiek segti no sabiedrības līdzekļiem;
  5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 697

(prot.Nr. 19)

 

Par finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītībai

__________________________________________________________________

Lai nodrošinātu Izglītības likuma 48 panta 1.daļas un Ministru kabineta noteikumi Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem un nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” un Sporta likuma prasības un pamatojoties un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (23.11.2006.,prot.Nr.14) un Finanšu komitejas (23.11.2006.,prot.Nr.16) sēdes atzinumiem , Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 26.septembra lēmumā „Par nolikuma „Noteikumi pedagogu tālākizglītībai” apstiprināšanu otro punktu, izsakot to šādā redakcijā „Minētais nolikums attiecināms uz pedagogiem, kuri uzsākuši pirmā punktā minētās izglītības ieguvi līdz 2006.gada 31.decembrim.”
  2. Paredzēt 2007.gada budžeta projektā pie pārējiem ar izglītību saistītiem pasākumiem Ls 2260.00 apmērā, kas saistīti ar normatīvajos dokumentos paredzēto prasību īstenošanu

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 698

(prot.Nr. 19)

 

Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizāciju

_____________________________________________________________________

Lai nodrošinātu visu Cēsu pilsētas pašvaldības kustamā un nekustamā īpašuma vienotu apsaimniekošanu un ņemot vērā Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumu (Nr. 13; prot. Nr. 18) „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” darbības uzsākšanu” un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 23.11.2006. (prot. Nr. 16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

1. Reorganizēt Cēsu pilsētas domes struktūru ar 2007.gada 15.janvāri, likvidējot Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļu.

2. Ar 2007.gada 15.janvāri likvidēt šādu amata vienību:

- Tehniskā nodrošinājuma nodaļas elektriķis - 1 amata vienība;

3. Ar 2007.gada 15.janvāri likvidēt šādu amata vienību :

- Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs- 1 amata vienība;

4. Ar 2007.gada 15.janvāri no Tehniskā nodrošinājuma nodaļas nodot Cēsu pilsētas domes izpilddirektora tiešā pakļautībā šādu amata vienību:

- vieglās automašīnas vadītājs- 1 amata vienība;

5. Ar 2007.gada 15.janvāri no Tehniskā nodrošinājuma nodaļas nodot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) šādas amata vienības:

- strādnieks, vieglās automašīnas vadītājs - 1 amata vienība;

- labiekārtošanas darbu strādnieks- 1 amata vienība;

6. Ar 2007.gada 15.janvāri no Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas nodot Cēsu pilsētas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūrai šādas amata vienības:

– sabiedriskās pirts administrators – 2 amata vienības.

7. Ar 2007.gada 15.janvāri izveidot Cēsu pilsētas Pašvaldības policijā šādu amata vienību:

- Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas dežurants - 1 amata vienība.

8. Uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM brīdināt darbiniekus par būtiskām izmaiņām darba līgumā, un brīdināt darbiniekus, ar kuriem darba tiesiskās attiecības netiks turpinātas.

9. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.ĶIEĢELE) organizēt darbinieku brīdināšanu par būtiskām izmaiņām darba līgumā un nodrošināt attiecīgu grozījumu veikšanu Cēsu pilsētas pašvaldības nolikumā un amata vienību sarakstā.

10. Izveidot inventarizācijas komisiju Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas pārvaldījumā esošo materiālo vērtību inventarizācijai un nodošanai, pēc stāvokļa uz 2007.gada 1.janvāri, šādā sastāvā :

Komisijas vadītājs : J.ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors

Komisijas locekļi :

J. CĪRULIS, Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;

B. KUPLĀ, Cēsu pilsētas domes iekšējā revidente;

V.KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs.

Komisijas darbības laiks no 2007.gada 9.janvāra līdz 2007.gada 12.janvārim.

11. Izveidot komisiju Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas lietu un dokumentācijas nodošanai, pēc stāvokļa uz 2007.gada 1.janvāri, šādā sastāvā :

Komisijas vadītājs : J.ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors;

Komisijas locekļi :

J.CĪRULIS, Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;

V.KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;

I.ĶIEĢELE, Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja.

Komisijas darbības laiks no 2007. gada 9.janvāra līdz 2007.gada 12.janvārim.

12. Pamatojoties uz inventarizācijas komisijas Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas pārvaldījumā esošo materiālo vērtību inventarizācijai un nodošanai un komisijas Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas lietu un dokumentācijas nodošanai aktiem, uzdot Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļai (vadītājs J.Cīrulis) līdz 2007.gada 15.janvārim, ar nodošanas- pieņemšanas aktu nodot:

12.1. Cēsu pilsētas sabiedriskās pirts dokumentāciju un materiālās vērtības Cēsu pilsētas pašvaldības Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

12.2. pārējās materiālās vērtības un to dokumentāciju Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam V.KRASTIŅAM;

12.3. ar darba drošību saistīto dokumentāciju Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 699

(prot.Nr. 19)

 

Par šaubīgo debitoru parādu izslēgšanu

no Cēsu pilsētas sporta skolas bilances

_______________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas 16.11.2006. vēstuli Nr.1-10/195 un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (23.11.2006. protokols Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Izslēgt no Cēsu pilsētas sporta skolas bilances pēc stāvokļa uz 01.11.2006. šaubīgos debitoru parādus LVL 1 906.53 (Viens tūkstotis deviņi simti seši lati, 53 santīmi) apmērā (pielikums ).
  2. Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) nodrošināt šaubīgo debitoru parādu uzskaiti zembilances kontā „Norakstītie bezcerīgie un šaubīgie debitoru parādi” Civillikuma 1895.pantā noteiktajā noilguma termiņā.
  3. Cēsu pilsētas sporta skolai ( direktors M.NIKLASS) sadarbībā ar Cēsu pilsētas domes Juridisko nodaļu (vadītāja S.ZVIRBULE) izvērtēt šaubīgo debitoru parādu piedziņas iespējamību un veikt parādu piedziņu.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 700

(prot.Nr. 19)

 

Par papildinājumiem 2006.gada 19.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2)

Pamatojoties uz Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna iesniegumu (13.11.2006., Nr.1-13/91), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas(23.11.2006., prot.Nr.15) un Finanšu komitejas (23.11.2006., prot.Nr.16) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Papildināt 2006.gada 19.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2) pielikumu ar 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Cēsu 2.pamatskolā šādus maksas pakalpojumus:

- aktu zāles noma (izcenojumā ietverts – garderobe bez garderobista, trepju, vestibila, sanitāro mezglu izmantošana, elektrība, siltums) 1 stunda Ls 10,00

- aktu zāles noma (izcenojumā ietverts – garderobe ar garderobisti, trepju, vestibila, sanitāro mezglu izmantošana, elektrība, siltums) 1 stunda Ls 14,00

- sporta zāles noma (izcenojumā ietverts – ģērbtuves, sanitāro mezglu, dušas telpu izmantošana, elektrība, siltums, ūdens) 1 stunda – Ls 10,00

- ½ sporta zāles noma (izcenojumā ietverts – ģērbtuves, sanitāro mezglu, dušas telpu izmantošana, elektrība, siltums, ūdens) 1 stunda – Ls 6,00

- aerobikas zāles noma (izcenojumā ietverts – ģērbtuves, sanitāro mezglu, dušas telpu izmantošana, elektrība, siltums, ūdens) 1 stunda – Ls 4,00

- saunas noma (izcenojumā ietverts – ģērbtuves, sanitāro mezglu, dušas telpu izmantošana, elektrība, siltums, ūdens) - pirmā stunda – Ls 8,00

katra nākošā – Ls 4,00”

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 701

(prot.Nr. 19)

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amatu vienību sarakstā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (23.11.2006., prot.Nr.15) un Finanšu komitejas (23.11.2006., prot.Nr.16) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Ar 2007.gada 01.janvāri Cēsu pilsētas sporta skolā likvidēt sekojošas amata vienības:

 • medicīnas māsa – 0,4 amata vienības;
 • elektriķis – 0,5 amata vienības;
 • sētnieks – 0,25 amata vienības;
 • dežurants – 1,7 amata vienības.

 1. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolas direktoram M.Niklasam brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 702

(prot.Nr. 19)

 

Par SIA „Alianda” ieguldījumiem Cēsu pilsētas ģimnāzijas un

Cēsu pilsētas pamatskolas ēdināšanas blokā

_________________________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2002. gada 11. jūlija lēmumu (protokols Nr. 17, § 13) „Par nomas līguma projekta par telpu nomu Cēsīs, Leona Paegles ielā 1 apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas domes 2003. gada 27. februāra lēmumu (protokols Nr. 4, § 22) „Par B. Petrovas IU ieguldījumu apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas domes 2003. gada 27. februāra lēmumu (protokols Nr. 4, § 23) „Par saistību nodošanu Cēsu pilsētas ģimnāzijai”, Cēsu pilsētas domes 2004. gada 25. novembra lēmumu (protokols Nr. 25, § 39) „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. sēdes lēmumā „Par saistību nodošanu Cēsu pilsētas ģimnāzijai” (protokols Nr.4, § 23)”, Cēsu pilsētas domes 2004. gada 23. decembra lēmumu (protokols Nr. 27, § 15) „Par telpu nomu Cēsīs, Leona Paegles ielā 1”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores G. Bērziņas 2006. gada 16. novembra iesniegumu Nr. 1-12/894 (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2006. gada 16. novembrī ar Nr. 2692/1-25) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006. gada 23. novembra atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Apstiprināt SIA „Alianda”, reģistrācijas numurs 44103033400 veiktos ieguldījumus ēdināšanas bloka telpās Cēsīs, Leona Paegles ielā 1 par summu Ls 1795,76 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit pieci lati 76 santīmi) , papildus iepriekš veiktajiem ieguldījumiem Ls 25619,33 (divdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņpadsmit lati 33 santīmi). Kopējā ieguldījumu summa Ls 27415,09 (divdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecpadsmit lati 09 santīmi).
  2. Noteikt, ka atbilstoši nomas līguma nosacījumiem, ieguldījumi tiek dzēsti avansā iemaksātai nomas maksai par periodu līdz 2011. gada 10. martam, t.i. katru mēnesi, ieskaitot to ikmēneša nomas maksā un maksā par patērēto elektroenerģiju.

a3 xektroenerikmru mtam pak09 santeptiinumu (Protokols Nr. /____�3. Pilnvarot Cēsu pilsētas ģimnāziju (direktore G. Bērziņa) sagatavot un parakstīt vienošanos par ieguldījumu summas ieskaitīšanu avansā iemaksātajā nomas maksā, iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar Cēsu pilsētas pamatskolu (direktors M. Šķēle).

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 703

(prot.Nr. 19)

 

Par izmaiņām 2005. gada 27. janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu”

_________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006. gada 23. novembra atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

1. Izteikt lēmuma punktu 1.1. šādā redakcijā :

N.p.k.

Cena (Ls) tai skaitā PVN

Periods

Laiks

Apmeklējuma dienas

Piezīmes

 

1,5

1 reize

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

Jebkurā zāles darba dienā

Uzrādot atbilstošu attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi

 

3,00

1 reize

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

Jebkurā zāles darba dienā

 
 

8,00

Mēnesis

16:00-22:00

10:00-16:00

Otrd., ceturtd., sestd., svētd.

Uzrādot atbilstošu attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi

 

16,00

Mēnesis

16:00-22:00

10:00-16:00

Otrd., ceturtd., sestd., svētd.

 
 

6,00

Mēnesis

7:00-16:00

10:00-16:00

Otrd., ceturtd., sestd., svētd.

Darba dienās bez trenažieru zāles instruktora Uzrādot atbilstošu attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni (vecāki par 18 gadiem), pensionāri, invalīdi.

 

14,00

Mēnesis

7:00-16:00

10:00-16:00

Otrd., ceturtd., sestd., svētd.

Darba dienās bez trenažieru zāles instruktora,

 

12,00

Mēnesis

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

Jebkurā zāles darba dienā

Uzrādot atbilstošu attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi

 

20,00

Mēnesis

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

Jebkurā zāles darba dienā

 
 

50,00

3 mēneši

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

Jebkurā zāles darba dienā

 
 

90,00

6 mēneši

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

Jebkurā zāles darba dienā

 
 

30,00

3 mēneši

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

Jebkurā zāles darba dienā

Uzrādot atbilstošu attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi

 

60,00

6 mēneši

Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā

Jebkurā zāles darba dienā

Uzrādot atbilstošu attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi

2. Papildināt lēmumu ar punktu 1.1.1. šādā redakcijā: „Maksa par trenažieru zāles klienta reģistrācijas magnētisko karti”:

Klienta reģistrācijas magnētiskā karte (obligāta visiem apmeklētājiem, tai skaitā bezmaksas apmeklētājiem)

1.50

Vienreizēja samaksa, tai skaitā PVN

Klienta reģistrācijas magnētiskā kartes atjaunošana nozaudēšanas gadījumā:

2.50

Vienreizēja samaksa, tai skaitā PVN

 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2007. gada 1. janvāri.

4. Uzdot Cēsu Sporta kompleksa vadītājam Ģirtam Mārtiņsonam nodrošināt:

4.1. trenažieru zāles klientu apmeklējumu elektroniskās uzskaites sistēmas ieviešanu;

4.2. trenažieru zāles maksas pakalpojumu iekasēšanas, izmantojot elektronisko kases aparātu, ieviešanu.

5. Trenažieru zāles klientu apmeklējumu elektroniskās uzskaites sistēmas un elektronisko kases aparātu ieviešanu un personāla apmācību nodrošināt par Cēsu pilsētas sporta skolas budžeta līdzekļiem.

6. Atzīt par spēku zaudējušu 2006. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 599 prot. Nr. 17, p. 12 „Par izmaiņām 2005. gada 27. janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu.”

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 704

(prot.Nr. 19)

 

Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

______________________________________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 platībā un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu un 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras, reģistrācijas numurs 90001475221 2006. gada 17. novembra iesniegumu Nr. 2754 (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2006. gada 20. novembrī ar Nr. 2716/1-23) par nedzīvojamo telpu nomu ēkas Bērzaines ielā 16/18 Cēsīs III stāvā, uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu (§ 24; prot. Nr. 9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006. gada 23. novembra atzinumu (protokols Nr. 16) , Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1.Iznomāt Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai, reģistrācijas numurs. 90001475221, Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010 ēkas Bērzaines ielā 16/18,Cēsīs (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 001 ) telpas III stāvā ar kopējo platību 74,60 m2 (52,4 m2 – biroja telpas; 22,20 m2 – koplietošanas telpas /gaitenis, kāpņu telpa, sanitārās telpas/) Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras Vidzemes nodaļas Cēsu biroja vajadzībām uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2007. gada 01. janvāri, nosakot:

1.1 Nomas maksu Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 18% apjomā;

1.2 Nomnieks atsevišķi norēķinās par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde, kanalizācija, centrālapkure, elektroenerģija);

1.3 Pārējos pakalpojumus (sakaru pakalpojumi, telpu uzkopšana, telpu

apsardze) par saviem līdzekļiem nodrošina Nomnieks;

1.4 Nepieciešamības gadījumā telpu kosmētisko remontu veic Nomnieks par saviem līdzekļiem, izmantojot savu darbaspēku, veicamo darbu apjomu iepriekš saskaņojot ar Iznomātāja pārstāvi.

2. Uzdot domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G. Šķenderu parakstīt nomas līgumu.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 706

(prot.Nr. 19)

 

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektā

Kopienu iniciatīvu fondam ”Gaišās telpās labi darbi sokas”

______________________________________________________________

Pamatojoties uz LKLSSB Cēsu nodaļas valdes priekšsēdētājas iesniegumu (04.12.2006. ), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1.Atbalstīt Kopienu iniciatīvu fondam iesniegto projektu „Gaišās telpās labi darbi sokas”.

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A.Zerne) projekta realizācijai 2007.gada budžetā paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 707

(prot.Nr. 19)

 

Par aizdevuma pamatsummas atmaksu

_________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”” un 2006.gada 2.novembrī starp Cēsu pilsētas domi un Latvijas Republikas Valsts kasi noslēgto AIZDEVUMA LĪGUMU Nr.A2/1/06/574 ( trančes Nr.P-255/2006), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 1. Atmaksāt no 2006.gada mērķdotācijas investīcijām „Jaunas pamatskolas ( 500 skolēniem ) būvniecība Cēsīs, Gaujas ielā 45 un būvniecības darbu un aprīkojuma izmaksu saistību segšana” 2006.gada 2.novembra AIZDEVUMA LĪGUMA Nr.A2/1/06/574 ( trančes Nr.P-255/2006), kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi Latvijas Republikas Valsts kasi, pamatsummu LVL 579 300 ( pieci simti septiņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti lati ).
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vadītāja A.Zerne ) iekļaut 2006.gada budžeta grozījumos.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 708

(prot.Nr. 19)

 

Par iespēju nojaukt dzīvojamo ēku un saimniecības ēku Liepu ielā 6, Cēsīs

____________________________________________________________________

Pamatojoties uz SIA ‘’LAPEKS’’ 02.12.2006. būves nojaukšanas iesniegumu-uzskaites karti Nr. 139, Cēsu pilsētas Būvvaldes 04.12.2006.sēdes atzinumu (prot. Nr. 51), LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Piekrist, ka SIA ‘’LAPEKS’’ ( reģ. nr. 49502002160, reģ. adrese Rīgas iela 25, Cēsis) nojauc tam piederošo dzīvojamo ēku un saimniecības ēku Liepu ielā 6, Cēsīs,( ēku kadastra nr. 4201 0060826 001, 4201 0060826 002) pie nosacījuma, ja:
 2. 1.1. SIA ‘’LAPEKS’’ pieprasa un saņem LR KM Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikumus un konceptuālo saskaņojumu minēto ēku nojaukšanai;

  1.2. pēc punkta 1.1. nosacījumu izpildes un dokumentu iesniegšanas Cēsu pilsētas Būvvaldē, atbilstoši būves nojaukšanas uzdevumam, izstrādā ēku Liepu ielā 6, Cēsīs, nojaukšanas projektu.

 3. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (Būvvaldes vadītājs J.Zlaugotnis) pēc 1.1. punktā minēto nosacījumu izpildes izstrādāt un izsniegt SIA‘’LAPEKS’’ būves nojaukšanas uzdevumu ēku Liepu ielā 6, Cēsīs, saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ 2.1 pielikumu.
 4. Līdz nojaukšanas darbu uzsākšanai SIA ‘’LAPEKS’’ veikt drošības pasākumus – norobežot piekļūšanu ēkām un teritorijai, izvietot brīdinājuma zīmes.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 709

(prot.Nr. 19)

 

Par iespēju nojaukt dzīvojamo ēku un saimniecības ēku Liepu ielā 5, Cēsīs

____________________________________________________________________

Pamatojoties uz SIA ‘’LAPEKS’’ 02.12.2006. būves nojaukšanas iesniegumu-uzskaites karti Nr. 140, Cēsu pilsētas Būvvaldes 04.12.2006.sēdes atzinumu (prot. Nr. 51), LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Piekrist, ka SIA ‘’LAPEKS’’ ( reģ. nr. 49502002160, reģ. adrese Rīgas iela 25, Cēsis) nojauc tam piederošo dzīvojamo ēku un saimniecības ēku Liepu ielā 5, Cēsīs,( ēku kadastra nr. 4201 0061205 001, 4201 0061205 002) pie nosacījuma, ja:

1.1. SIA ‘’LAPEKS’’ pieprasa un saņem LR KM Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikumus un konceptuālo saskaņojumu minēto ēku nojaukšanai;

1.2. pēc punkta 1.1. nosacījumu izpildes un dokumentu iesniegšanas Cēsu pilsētas Būvvaldē, atbilstoši būves nojaukšanas uzdevumam, izstrādā ēku Liepu ielā 5, Cēsīs, nojaukšanas projektu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (Būvvaldes vadītājs J.Zlaugotnis) pēc 1.1. punktā minēto nosacījumu izpildes izstrādāt un izsniegt SIA‘’LAPEKS’’ būves nojaukšanas uzdevumu ēku Liepu ielā 5, Cēsīs, saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ 2.1 pielikumu nojaukšanai un plānošanas un arhitektūras uzdevumu atpūtas kompleksa – viesu mājas ar konferenču zāli jaunbūvei Liepu ielā 5, Cēsīs.

3. Līdz nojaukšanas darbu uzsākšanai SIA ‘’LAPEKS’’ veikt drošības pasākumus – norobežot piekļūšanu ēkām un teritorijai, izvietot brīdinājuma zīmes.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 710

(prot.Nr. 19)

Par projekta pieteikuma ”Lietus kanalizācijas sistēmas attīstības pilnveidošana Cēsīs, veicot detalizētu izpēti, inventarizāciju un datu digitalizāciju”„ iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam

_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības nodaļas informāciju un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam nolikumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 1. Iesniegt projekta pieteikumu ”Lietus kanalizācijas sistēmas attīstības pilnveidošana Cēsīs, veicot detalizētu izpēti, inventarizāciju un datu digitalizāciju” Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai, Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam.
 2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vad. A. ZERNE ) paredzēt līdzfinansējumu 13 250 LVL apmērā projekta realizācijai 2007.gada budžetā.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM .

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 711

(prot.Nr. 19)

Par projekta pieteikuma ”Pirtsupītes rehabilitācija, ūdens kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības uzlabošana Cēsīs „ iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam

_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības nodaļas informāciju un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam nolikumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Iesniegt projekta pieteikumu „Pirtsupītes rehabilitācija, ūdens kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības uzlabošana „ Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai, Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam.

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vad. A. ZERNE ) paredzēt līdzfinansējumu 1700 LVL apmērā projekta realizācijai 2007.gada budžetā.

3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM .

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 712

(prot.Nr. 19)

 

Par projekta pieteikuma ”Lietusūdens akumulācijas dīķa izbūve pie Lapsu un Vaives ielas krustojuma „ iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības nodaļas informāciju un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam nolikumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Iesniegt projekta pieteikumu „Lietusūdens akumulācijas dīķa izbūve pie Lapsu un Vaives ielas krustojuma „ Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai, Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam.

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vad. A. ZERNE ) paredzēt līdzfinansējumu 24 263 LVL apmērā projekta realizācijai 2007.gada budžetā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM .

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 713

(prot.Nr. 19)

 

Par projekta pieteikuma ” Vides izglītojošu pasākumu komplekss Cēsīs „ iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam

_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības nodaļas informāciju un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam nolikumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Iesniegt projekta pieteikumu „Vides izglītojošu pasākumu komplekss Cēsīs „ Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai, Valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” 2007.gadam.

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vad. A. ZERNE ) paredzēt līdzfinansējumu 750 LVL apmērā projekta realizācijai 2007.gada budžetā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM .

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 7.decembrī Nr. 693

(prot.Nr. 19)

Par azartspēļu zāles atvēršanu Stacijas laukumā 6, Cēsīs

____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Satversmes 106. un 116.pantu, Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešo un piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 12.pantu, 13.pantu, 62.panta otrās daļas 3.punktu un trešo daļu, 63.panta pirmās daļas 3.punktu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 23.11.2006. atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Nesaskaņot SIA ‘’NIKS’’ (reģ. nr. 40003029864, adrese Imantas 2. līnija 19, Rīga, LV 1083) azartspēļu zāles atvēršanu Ņinai DRUŽIŅINAI piederošajā nekustamajā īpašumā Stacijas laukumā 6, Cēsīs.

Cēsu pilsētas domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv