Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.aprīlis   Vārda dienu svin: Dzinta, Zinta, Vīlips, Filips
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  Grozījumi Nr.7.1.
  Grozījumi Nr.2
  Grozījumi Nr.3
  Grozījumi Nr.4
  Grozījumi Nr.1
  Grozījumi Nr.5
  Grozījumi Nr.6
  Grozījumi Nr.10
  Grozījumi Nr.9
  Grozījumi Nr.11
  Grozījumi Nr.8
  Grozījumi Nr.7.2.
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Grozījumi> Grozījumi Nr.6> Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. Grozījumi Nr.6


Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. Grozījumi Nr.6


» Paskaidrojuma raksts
» Apbūves noteikumi
» Kartogrāfiskais materiāls


 

Paskaidrojuma raksts
 

1. Ievads

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi kvartālam starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu, Cēsīs, izstrādāti pēc Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 20.aprīļa sēdes atzinuma (protokols Nr.6), saskaņā ar:

  1. Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);

  2. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);

  3. Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;

  4. Cēsu pilsētas attīstības programmu.

 

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”. Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma sadaļas „Cēsu pilsētas apbūves noteikumi 2005.02017.” 3.2.8. punktā noteikts minētā teritorijas izmantošanas veida apbūves blīvums ir 50% un apbūves intensitāte ir 175% no zemes gabala kopējās platības.

Teritorijā ietilpst 6 atsevišķi apbūvēti vai daļēji apbūvēti zemes gabali. Teritorijai ir labs nodrošinājums ar inženierkomunikācijām – ir pieejama elektrolīnija, ūdensvads, saimnieciskā kanalizācija, lietus kanalizācija, sakaru kanalizācija, centralizēta siltumapgāde, vidēja spiediena gāzes vads.

Teritorijai ir aprobežojumi – uz tās atrodas elektrosadales skapis, sakaru sadales skapis, ZET transformatora punkts, to šķērso sakaru kabelis, elektropārvades pazemes un gaisa vadu kabeļi, siltumtrase un ielas apgaismojumu līnijas ar kabeļiem. Teritorijas daļas atrodas valsts nozīmes arheoloģisko pieminekļu ‘Cēsu vecpilsēta” un „Cēsu dzelzceļa stacijas senkapi” (valsts aizsardzības Nr.394 un Nr.390) un pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7426) aizsargjoslā.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar četrām maģistrālajām ielām – radiālajām maģistrālēm Valmieras ielu un Vienība laukumu, lokveida maģistrāli Dzintara ielu un sekundāro maģistrāli Uzvaras bulvāri. Saskaņā ar plānojuma apraksta daļā sniegtajiem datiem, Valmieras iela ir otra noslogotākā un Dzintara iela trešā noslogotākā iela pēc transporta intensitātes Cēsu pilsētā. Dzintara un Valmieras ielas krustojums, kas pieguļ teritorijai ir krustojums ar vienu no intensīvākajām transporta plūsmām Cēsu pilsētā un tiek uzskatīts par paaugstināta riska krustojumu.

Teritorijā galvenokārt ir darījuma iestāžu un komercdarbības rakstura apbūve, kur vienīgie zaļās zonas elementi ir koku aleja gar Valmieras ielu un Vienības laukumu un atsevišķi koki gar Uzvaras bulvāri.

Teritorija atrodas zonā, kur ir augsts dzīvojošo un strādājošo skaits ar tendenci šim skaitam palielināties. Cēsu pilsētas Teritorijas plānojumā 2005.-2017. apskatāmā teritorija ir iekļauta tūrisma, rekreācijas objektu un to attīstības teritorijā.

Lai teritorija attīstītos un spētu piedāvāt pilsētai nepieciešamos pakalpojumus tai jānosaka atbilstošs apbūves blīvums, kurā atļautās izmantošanas nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un zemes gabalu īpašnieku intereses.

 

3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni

Teritorijas attīstības mērķis ir vides sakārtošana un dažādu saskarsmju teritoriju attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni.

Teritoriju ieteicams attīstīt kā darījumu un komerciāla rakstura teritoriju ar sabiedrisku nozīmi.
 

4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu atrodas teritorijā, kur atļauta sabiedriskā un komercapbūve. Teritorija atrodas pilsētas daļā, kas veidojas kā starpposms starp vecpilsētu un pilsētas jauno rajonu.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kas aptver kvartālu starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu, iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonas „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve” (violets svītrojums plānotās izmantošanas plānā, apzīmējums G) apakšzonā (violets svītrojums plānotās izmantošanas plānā, apzīmējums G2) ar atšķirīgiem apbūves nosacījumiem, nosakot apakšzonas apbūves blīvumu līdz 70% no zemes gabala kopējās platības.

Tās galvenais izmantošanas veids – sabiedriskās nozīmes objektu apbūve un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajās teritorijās atļauta izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu, sporta būvju apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, reliģisko iestāžu ēku apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, tirdzniecības kompleksu, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, darījumu iestāžu, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, dzīvokļi kā palīgizmantošana, parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, autostāvvietas.

Lai veidotu vidi, kura būvapjomu izmēra ziņā būtu līdzsvarota ar apkārtējo komercdarbības un darījumu iestāžu apbūvi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos kvartālam starp Valmieras ielu, Dzintara ielu, Uzvaras bulvāri un Vienības laukumu tiek paredzēta no vispārējā teritorijas izmantošanas veidu zonas „sabiedriska rakstura objektu apbūve un komercapbūve” gadījuma atšķirīgi apbūves intensitātes rādītāji.

 


 


Apbūves noteikumi
 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdei
19.04.2007., prot. Nr. 7, punkts 25


 

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Grozījumi (Nr, 6) 2005. gada 9. jūnijā saistošajos noteikumos Nr. 9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. -2017.”


 

Izdoti saskaņā ar Ministru Kabineta

2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu
 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

  1. Šie saistošie noteikumi attiecas uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai, kas ietver kvartālu starp Valmieras ielu, Dzintara ielu, Uzvaras bulvāri un Vienības laukumu;

  2. Teritorija, uz kuru attiecas šie teritorijas plānojuma grozījumi, tiek iekļauta zemes izmantošanas teritoriju veida (zonējuma), atbilstoši galvenajai izmantošanai, zonā „Sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”, apzīmēta ar violetu svītrojumu plānā, ar jaunizveidotu papildus apzīmējumu G2, kurā atšķiras prasības apbūvei;

  3. Prasības apbūvei:

Apbūves princips – perimetrālā apbūve, kura veido ielu frontes;

Arhitektūras kvalitāte – augstvērtīga arhitektūra, pielietojot mūsdienīgus materiālus (stiklotas virsmas, metāla un koka elementus, dekoratīvā apdares ķieģeļa un/vai apmetuma virsmas). Visi apjomi risināmi kompleksi un ar vienotas stilistikas iezīmēm (nepielietot metāla kastes, plastikāta apdari).

Apbūves blīvums ne vairāk kā 70% no zemes gabala kopējās platības

Apbūves intensitāte ne vairāk kā 245% no zemes gabala kopējās platības.

  1. Objektu stāvu skaits un dzegas augstums – līdz trīs stāvi un izmantojams mansarda stāvs, bet dzegas augstums ne augstāk kā 11,0 m.

  2. Būvlaide – 6m no zemes gabala robežas ar Dzintara ielu; zemes gabala robežas (ielas sarkanās līnijas) gar Valmieras ielu, Uzvaras bulvāri, Vienības laukumu.

  3. Autostāvvietas risināt kā virszemes vai pazemes stāvvietas atbilstoši LVS un Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 22.nodaļas prasībām. 

Kartogrāfiskais materiāls

Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017., Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ar grozījumiem
 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv