Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2006.GADA 27.JŪLIJĀ
SĒDES PROTOKOLS Nr. 13

PIEŅEMTIE LĒMUMI

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 453

(prot.Nr. 13)

Par zemes gabala Piebalgas ielā 10A, Cēsīs,
lietošanas mērķi

________________________________________________________


Cēsu pilsētas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0019 3661) uz Ingunas Zupas, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Piebalgas ielā 10A, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 27.janvāra lēmumu “Par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 10, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.2, 2.punkts), zemes gabalam noteikts zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
Izskatot nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 10A, Cēsīs, īpašnieces Ingunas Zupas iesniegumu (reģ.Nr.974/F-1-23; 19.05.2006.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Piebalgas ielā 10A, Cēsīs, uz kura īpašniece vēlas realizēt komercdarbību (Finanšu un biznesa centra ēkas būvniecība), ievērojot to, ka, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, zemes gabals atrodas zemes izmantošanas veidu zonā “mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība”, pamatojoties un LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 21.jūlija atzinumu Nr.64 (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Zemes gabalam Piebalgas ielā 10A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-3421), noteikt zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).


 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 454

(prot.Nr. 13)

Par zemes gabala Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs,
lietošanas mērķiem

________________________________________________________
Cēsu pilsētas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1347) uz SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums”, reģistrācijas Nr.49503000415, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs, Imanta Mieriņa, un Kārļa Veinberga, vārda reģistrēts zemes gabals Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs. Ēkas, kas atrodas uz zemes gabala, reģistrētas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1497) uz SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums” vārda.
Ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 9.marta lēmumu “Par zemes gabala Cēsīs, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, lietošanas mērķiem” (prot.Nr.5, 25.paragrāfs), zemes gabalam noteikti sekojoši zemes lietošanas mērķi - rūpniecības objektu apbūves teritorija 101202 – 85% (8910 m2), darījumu iestāžu apbūves teritorija 081203 – 10% (1048 m2), pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras, sporta un citu sabiedriskas nozīmes objektu apbūves, izbūves teritorija 091203 – 5 % (524 m2).
Lai sakārtotu zemes gabala lietošanas mērķus atbilstoši reālajai situācijai, saskaņā ar ēku īpašnieka SIA ”Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu MRU” valdes priekšsēdētāja E.Zariņa iesniegtajiem datiem par ēku un to daļu izmantošanas veidiem (11.05.2006.), pamatojoties uz LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’ un Valsts zemes dienesta Metodiskajiem norādījumiem ‘’Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem piekrītošo zemes platību noteikšanu’’ (apstiprināti ar LR Tieslietu ministrijas 2001.gada 27.decembra rīkojumu Nr.1-1/549), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 21.jūlija atzinumu Nr.65 (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome,
n o l e m j:
Zemes gabalam Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-2407), noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus un tiem piekrītošās platības: rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) - 6918 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0902) - 2202 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 1362 m2.


 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 455

(prot.Nr. 13)

Par nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 20, Cēsīs, atsavināšanu

___________________________________________________________________
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu., 31.pantu, 32.pantu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšlikumu (prot. Nr.18, 21.07.2006.), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 20, Cēsīs, kas sastāv no nepabūvēta zemes gabala 2848 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 009 0904, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 21.07.2006. izsoli.
 2. Atkārtoti atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu.
 3. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 17 500,00 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti lati).
 4. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 5. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu .
 6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.


 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 456

(prot.Nr. 13)

Par nekustamā īpašuma Lāču ielā 10, Cēsīs,
izsoles rezultātu apstiprināšanu

__________________________________________________________
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumu Nr. 320 ‘’Par nekustamā īpašuma Lāču ielā 10, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. 10, 15.punkts) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 21.07.2006. protokolu Nr. 17, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Lāču ielā 10, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 10 448 kv.m., kadastra Nr. 4201 004 0623, un divām ēkām, kadastra apzīmējums 4201 004 623 001; 4201 004 0639 001, 21.07.2006. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’VINNIS’’, reģ. Nr. 44103012729, par Ls 76 000,00 (septiņdesmit sešiem tūkstošiem latu).

 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).


 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS


 

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 457

(prot.Nr. 13)
Par dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045), zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) un zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201-003-0168) atsavināšanu

_______________________________________________________________
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.panta pirmo daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 21.07.2006. priekšlikumu (protokols Nr.19), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atsavināt kā vienotu objektu dzelzceļa pievadus Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 503 0045), zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) un zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0168), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, pārdodot atklātā izsolē.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 32 000,00 (trīsdesmit divi tūkstoši lati), t.sk., dzelzceļa pievadiem Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs – Ls 18 000,00 (astoņpadsmit tūkstoši lati), zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs – Ls 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti lati) un zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs – Ls 10 300,00 (desmit tūkstoši trīs simti lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati no nosolītas cenas.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu .
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS 

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 458

(prot.Nr. 13)

Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, daļas nomu

_______________________________________________


Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā ir reģistrēts nekustamais īpašums Raunas ielā 12, Cēsīs (nodalījuma Nr.1000 0013 2773; 06.04.2004.).
Cēsu pilsētas domē saņemts SIA “Otra Puse”, reģ. Nr.40003742638, jurid. adrese Avotu iela 1, Rīga, direktores Ilzes Bērzkalnes iesniegums (reģ.Nr.1521/1-23; 26.06.2006.) ar lūgumu iznomāt SIA “Otra Puse” zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, daļu vasaras terases ierīkošanai.
Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 20.jūlija atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Otra Puse”, reģ. Nr.40003742638, jurid. adrese Avotu iela 1, Rīga, par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs (kad.Nr.4201 005 1502), daļu, sākot ar 2006.gada 16.jūliju līdz 2006.gada 31.augustam.
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 80 m2 .
 3. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām).
 4. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910).
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
 6. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.


 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS 

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 459

(prot.Nr. 13)

Par naudas balvu Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēniem un ģimnāzistiem
Pamatojoties uz 2002.gada 14.novembra Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju”” (prot.Nr.27;p.§8), 2003.gada 28.augusta Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.novembra lēmumā (prot.Nr.27;p.$8) „Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju”” Cēsu pilsētas domes izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.07.2006. prot.Nr. 9.) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Piešķirt naudas balvu Ls 75,-(septiņdesmit pieci lati) apmērā Cēsu pilsētas ģimnāzijas skolēnam Rihardam Grasim.
 2. Piešķirt naudas balvu Ls 50,-(piecdesmit lati) apmērā šādiem skolēniem:
  1. Laurai Avenai – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas skolniecei
  2. Laurai Kampenusai - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas skolniecei
  3. Lindai Plētienai - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas skolniecei
  4. Ingum Pērkonam Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas skolniekam
  5. Jurim Ķibildam - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas skolniekam
  6. Dāvim Arājam - Cēsu 2.pamatskolas skolniekam
  7. Dainai Selmai – Cēsu pilsētas pamatskolas skolniecei
  8. Lienei Lazdiņai - Cēsu 1.pamatskolas skolniecei
  9. Džeinai Rimšai - Cēsu pilsētas pamatskolas skolniecei
  10. Kristapam Kraftem - Cēsu 1.pamatskolas skolniekam
  11. Martai Zandei - Cēsu 1.pamatskolas skolniecei


 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 460

(prot.Nr. 13)

Par papildinājumu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.novembra lēmumā Nr.31 (prot.Nr.27) „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.1 apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.17 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumi Nr.1” apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rakstu un Cēsu pilsētas domes Teritorijas plānošanas un attīstības komisijas atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
Izteikt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.novembra lēmuma „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.1 apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.17 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumi Nr.1” apstiprināšanu” pamatojumu šādā redakcijā:
„Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu”.


 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS 

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 461

(prot.Nr. 13)

Par zemes gabala Gaujas ielā 54, Cēsīs, sadalīšanu

_________________________________________________________________
Izskatot Aivara ŠMITA, Pētera OZOLA, un Jāņa OŠIŅA, iesniegumu (reģ.Nr.1217/F-1-23; 05.07.2006.) par viņiem piederoša zemes gabala Gaujas ielā 54, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.07.2006. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Gaujas ielā 54, Cēsīs (kad.Nr.4201 006 1306), trīs daļās saskaņā ar dalījuma skici (pielikums );
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai, kura robežojas ar Alfrēda Kalniņa ielu, piešķirt adresi Alfrēda Kalniņa iela 1A, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 1087 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals, saskaņā ar Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.–2017.” 7.nodaļu, nav tālāk dalāms;
 3. Atdalītajai zemes gabala daļai, kura robežojas ar Gaujas ielu, piešķirt adresi Gaujas iela 54A, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 3152 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Gaujas iela 54, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1100 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 462

(prot.Nr. 13)

Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu

___________________________________________________________________
Pamatojoties uz LR likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta otro daļu, ar kuru pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome tās noteiktajā kārtībā, 12. pantu par īres maksas maksāšanas kārtību, LR likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta otro daļu par to, ka līdz brīdim, kamēr ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas – pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, maksu par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu nosaka LR Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā, LR Ministru Kabineta 29.01.2002. MK noteikumiem nr. 45 “Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika”, 26.03.2002. noteikumiem nr. 133 “Kārtība, kādā īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” un 22.02.2005. noteikumiem nr. 135 “Kārtība, kā nosakāma maksa par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu”, Cēsu pilsētas domes Sociālās un Finanšu komiteju 20.07.2006. (protokols nr.10) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
1. Noteikt Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu Ls 0,15 par kopējās platības (viena vai divas istabas un koplietošanas telpu daļa, kura aprēķināta, izdalot to ar istabu skaitu stāvā) vienu m2 mēnesī dzīvojamās mājās:

  1. Caunas ielā 8;
  2. Lenču ielā 40;
  3. Saules ielā 23.
2. Noteikt Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu Ls 0,13 par īres līgumā uzrādītās kopējās platības vienu m2 mēnesī dzīvojamā mājā Kungu ielā 1, Cēsīs, kura nav nodrošināta ar centralizēto siltuma apgādi.
3. Noteikt Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu Ls 0,13 par kopējās platības (viena vai vairākas istabas un koplietošanas telpu daļa, kura aprēķināta, izdalot to ar istabu skaitu stāvā) vienu m2 mēnesī dzīvojamā mājā Vītolu ielā 9, Cēsīs, kura nav nodrošināta ar centralizēto siltuma apgādi.
4. Atstāt iepriekš noteikto dzīvojamās telpas īres maksu neprivatizētiem dzīvokļiem apsaimniekošanas maksas apmērā Ls 0,125 par kopējās platības vienu m2 mēnesī vispārējai privatizācijai nodotās dzīvojamās mājās līdz brīdim, kad ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas – pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības.
5. Apstiprināt īres maksu vispārējai privatizācijai nodotās dzīvojamās mājās neprivatizētiem dzīvokļiem ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu noteiktas apsaimniekošanas maksas apmērā par kopējās platības vienu m2 mēnesī dzīvojamās mājās, kuras ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas – pieņemšanas aktu ir pārņēmušas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības.
6. Pieņemto Cēsu pilsētas domes lēmumu attiecināt uz īrniekiem Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošos neprivatizētos dzīvokļos.
7. Cēsu pilsētas domes pilnvarotam dzīvojamās mājas apsaimniekotājam 3 (trīs) mēnešus iepriekš rakstiski brīdināt neprivatizēto dzīvokļu īrniekus par dzīvokļu īpašnieku pieņemto lēmumu paaugstināt apsaimniekošanas maksu konkrētajā dzīvojamā mājā un uz pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līguma pamata noslēgt ar viņiem papildus vienošanos pie dzīvojamās telpas īres līguma šajā jautājumā, rakstiski informējot par to Cēsu pilsētas pašvaldību.
8. Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja A.GAROZA) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā “Cēsu vēstis”.

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS


 

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 464

(prot.Nr. 13)


 

Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas čempionātā BMX Anglijā


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta padomes lēmumu (01.07.2006., Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.07.2005., prot.Nr.9) un Finanšu komitejas (20.07.2006., prot.Nr.10) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
Finansiāli atbalstīt BMX kluba „Cēsis” sportistu dalību Eiropas čempionātā BMX Anglijā, Čedaras pilsētā , piešķirot finansējumu Ls 100, 00 (viens simts lati) no sporta pasākumiem plānotiem nesadalītiem līdzekļiem (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120).


 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS 

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 466

(prot.Nr. 13)

Par finansējumu TOWN-TWINNING
projektam Nr.2006-JUM.6680 2006-01-0004

____________________________________________________________________
Pamatojoties uz „Likums par budžetu un finanšu vadību” 8.panta 3.punktu, Eiropas Komisijas programmas „TOWN-TWINNIG” aktivitāšu ietvaros finansētā projekta „Conferences, Training seminars and Information campaigns” Granta līgumu Nr.2006-JUM.6680 2006-01-0004 un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (20.07.2006., prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt 2006.gada 12.jūlija Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.516-r „Par finansējumu TOWN-TWINNING projektam Nr. 2006-JUM.6680 2006-01-0004”. Pielikumā: Rīkojums Nr.516-r (12.07.2006.)
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot attiecīgus budžeta grozījumus.


 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 467

(prot.Nr. 13)

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta
„ Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai” realizēšanai

_________________________________________________________
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”22.,221., 24.pantiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 1 000 000.00 ( viens miljons lati ) ar Valsts kases noteikto procentu likmi Eiropas Reģionālās attīstības fonda apstiprinātajam projektam „ Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.
 2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2022.gadam.
 3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2008.gada septembrī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.


 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS 

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 468

(prot.Nr. 13)

Par Saistošo noteikumu Nr.16
„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.saistošajos noteikumos Nr.20„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam”” apstiprināšanu

_____________________________________________________________


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 20.07.2006. atzinumu (protokols Nr. 10), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.saistošajos noteikumos Nr.20“Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam”” , saskaņā ar pielikumu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 3. Administratīvai nodaļai ( vadītāja I.Ķieģele ) saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.


 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS


 

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 472

(prot.Nr. 13)

Par maģistrālo kanalizācijas tīklu
iekļaušanu Cēsu pilsētas domes bilancē un
ieguldījumu Cēsu pilsētas SIA „Vinda” pamatkapitālā

________________________________________________________


 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 30. 06. 2006. rīkojumu Nr. 485-r „Par nodoto rezervuāru, bunkuru, silosu, noliktavu un tiem piekritīgo kanalizācijas tīklu apsekošanu” un apsekošanas komisijas aktu pēc stāvokļa uz 10.07.2006., Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (20.07.2006., prot. Nr.10) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Apstiprināt komisijas “Apsekošanas aktu ” par faktiski apsekotajiem maģistrālajiem kanalizācijas tīkliem dabā
  2. Iekļaut Cēsu pilsētas domes pamatlīdzekļu sarakstā „Apsekošanas aktā” faktiski
konstatētos maģistrālos kanalizācijas tīklus Gaujas ielā 88 (pielikums Nr.1 un pielikums Nr.2), nosakot sākuma vērtību LVL 0.00.
2. Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka):
2.1. nodrošināt faktiski konstatēto maģistrālo kanalizācijas tīklu uzskaiti.
3. Maģistrālos kanalizācijas tīklus Gaujas ielā 88, Cēsīs iekļaut Cēsu pilsētas SIA „Vinda” pamatkapitālā.


 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 473

(prot.Nr. 13)

Par valdes atkārtotu apstiprināšanu

Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ,,VINDA”
_____________________________________________________________________
Pamatojoties uz Komerclikuma, likuma ,,Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un LR MK 27.12.2002. noteikumiem Nr.589 ,,Noteikumi par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļu atlīdzību, valsts un pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ,,VINDA” (turpmāk tekstā ,,Sabiedrība”) ievēlēt Sabiedrības valdi 3 (trīs) locekļu sastāvā šādi:
 2. Varis Ādamsons
  Dzintra Cimbule
  Vija Šveice
 3. Sabiedrības valdes locekļu pilnvaras tiek atkārtoti apstiprinātas uz 3 (trīs) gadiem.
 4. Uzdot ieceltajai valdei no sava vidus ievēlēt valdes priekšsēdētāju līdz 2006.gada 21.augustam un par to paziņot kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
 5. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt Sabiedrības dalībnieku sapulcei priekšlikumus par valdes locekļu ikmēneša atlīdzību par darbu valdē un amata pienākumu izpildi Sabiedrībā līdz 2006.gada 21.augustam.

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 474

(prot.Nr. 13)

Par vēlēšanu iecirkņu skaita un atrašanās vietu noteikšanu

9. Saeimas vēlēšanām

___________________________________________________________
Lai sarīkotu 2006. gada 7. oktobrī paredzētās 9. Saeimas vēlēšanas un, pamatojoties uz likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 1. panta trešo daļu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Izveidot Cēsu pilsētā 4 vēlēšanu iecirkņus.
  2. Noteikt vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas šādi:
362. vēlēšanu iecirknis – Kultūras centrs, Raunas ielā 12, Cēsīs
363. vēlēšanu iecirknis – Firma „CATA”, Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs
364. vēlēšanu iecirknis – 1. pamatskola, Gaujas ielā 17, Cēsīs
365. vēlēšanu iecirknis – Pilsētas ģimnāzija, Leona Paegles ielā 1, Cēsīs.

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 476

(prot.Nr. 13)

Par domes priekšsēdētāja G.ŠĶENDERA atvaļinājumu

__________________________________________________________
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta ŠĶENDERA iesniegumu un LR Likuma „Par pilsētas domes , rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu”15.panta 5.daļu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM no 2006.gada 7.augusta līdz 2006.gada 18.augustam ikgadējā atvaļinājuma daļu.
  2. Domes priekšsēdētāj pienākumus šajā laikā, saskaņā ar nolikumu, veiks domes priekšsēdētāja vietnieks Andris MIHAĻOVS.


 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS


LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 477

(prot.Nr. 13)

Par domes priekšsēdētāja vietnieka A.MIHAĻOVA atvaļinājumu

_________________________________________________________
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA iesniegumu un LR Likuma „Par pilsētas domes , rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta 5.daļu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
1. Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim MIHAĻOVAM, no 2006.gada 14.augusta līdz 2006.gada 31.augustam - neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma 2 kalendārās nedēļas.
2. Domes priekšsēdētāja vietnieka darba pienākumus no 2006.gada 19.augusta saskaņā ar nolikumu pildīs domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS.

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS


 

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 27.jūlijā Nr. 475

(prot.Nr. 13)

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Piebalgas ielā 81, Cēsīs

________________________________________________________________
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 252.punktu, pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.pantu, un Cēsu pilsētas būvvaldes 2006.gada 19.05.2006. atzinumu Nr.135, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Piebalgas ielā 81, Cēsīs.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vad. p.i.. Zaiga JĒKABSONE):
  1. Pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA „REMARKS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”, jurid. adrese Zemitāna iela 2B, Rīgā, LR MK noteikumu Nr.309 „Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskajai apspriešanai;
  2. Iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.
 3. Noteikt, ka SIA „REMARKS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS


 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
27.07.2006.,prot.Nr. 13, p.Nr.12, lēmums Nr. 455

Nekustamā īpašuma
LEONA PAEGLES IELĀ 20, CēsĪs,
IZSOLES nOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 20, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.
  3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006.gada 22.septembrī, plkst. 10.00.
  4. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 17 500,00 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti lati).
  5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 1750,00 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati).
  8. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, Cēsu pilsētas domes laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’ u.c., kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Leona Paegles ielā 20, Cēsīs, un sastāv no nepabūvēta zemes gabala 2848 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 009 0904, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0003 7560, žurnāla Nr. 300000112570, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – zemes gabalus šķērso sakaru kabeļu kanalizācija un ūdensvada aizsargjosla.
  4. Novietojums – atrodas Cēsu pilsētas dienvidaustrumu daļā. Nekustamais īpašums robežojas ar Leona Paegles ielu ziemeļaustrumu daļā, Lakstīgalu ielu ziemeļrietumu daļā un Meža ielu austrumu daļā, un privātu zemi dienvidrietumu daļā. Apkārtējā apbūve ir vienstāvu un daudzstāvu ēkas. Tuvumā atrodas Cēsu pilsētas ģimnāzija, Cēsu pilsētas pamatskola, sporta komplekss un tirdzniecības centri. Nekustamā īpašuma teritorijā atrodas dīķis.
  5. Sīkāka informācija par Nekustamo īpašumu pa tālruni 4122161 (Zaiga Jēkabsone).
 2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
  1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
  2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2006.gada 21.septembrim plkst. 14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
  3. 3.2.1. juridiskai personai:

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;
    5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;
    7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
    8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
    10. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
   1. Fiziskai personai:
    1. pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska personas ir individuālā darba veicējs);
    4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    5. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
   Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.
  4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.
 3. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 4. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2006.gada 6.oktobrim.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006.gada 6.oktobrim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 5. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
   4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.


 

Sēdes vadītājs G. ŠĶENDERS

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
27.07.2006.,prot.Nr. 13, p.Nr.14, lēmums Nr. 457

Nekustamā īpašuma

EDURADA VEIDENBAUMA IELĀ 18A (dzelzceļa pievadi un zemes gabals) UN EADURADA VEIDENBAUMA IELĀ 17A (zemes gabals), CēsĪs,

IZSOLES NOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs un zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.
  3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006.gada 22.septembrī, plkst. 11.00.
  1. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 32 000,00 (trīsdesmit divi tūkstoši lati), t.sk., dzelzceļa pievadiem Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs – Ls 18 000,00 (astoņpadsmit tūkstoši lati), zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs – Ls 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti lati) un zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs – Ls 10 300,00 (desmit tūkstoši trīs simti lati).
  2. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas t.i. Ls 3200 (trīs tūkstoši divi simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.
  3. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.
  4. Izsoles solis – Ls 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati), t.sk., katram nekustamajam īpašumam Ls 500,00 (pieci simti lati).
  5. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, Cēsu pilsētas domes laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’ u.c., kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.
  6. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamo īpašumu pārdod kā vienotu objektu.
  2. Nekustamais īpašums sastāv no:
 • Dzelzceļa pievadiem Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 503 0045), un konkrēti:
  1. Inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 052;
  2. Inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 053;
  3. Inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0110 052;
  4. Inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0110 053;
  5. Inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 054;
  6. Inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 055,
 • Zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs, 4108 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 003 0165,
 • Zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, 11 432 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 003 0168,
turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
  1. Dzelzceļa pievadi Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs ir reģistrēti Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0007 6579, žurnāla Nr. 300000339681, zemes gabals Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs - Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0007 8775, žurnāla Nr. 300000356170, un zemes gabals Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs - Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0004 6299, žurnāla Nr. 300000289631, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumā esošajā zemesgrāmatu apliecību kopijām.
  2. Inženierbūves - sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 052, sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 053 saistītas ar zemes gabalu Rūpnieīcbas iela 17/19, kadastra Nr.4201 003 0110, īpašuma tiesības reģistrētas Valdim Kaļķim ½ domājamā daļa un Vijai Jēgerei ½ domājamā daļa Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1584.
  3. Nekustamais īpašuma ir nodots nomā akciju sabiedrībai „8 CBR”, reģ. 43903002559, juridiskā adrese Rīgas iela 16, Smiltene, līdz 2006.gada 31.decembrim. Nekustamā īpašuma pircējam ir saistoši ar akciju sabiedrību ‘’8CBR’’ noslēgtie nomas līgumi un pienākums pārņemt šīs nomas tiesiskās attiecības.
  4. Uz zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsis atrodas citai personai piederošās būves – sliežu ceļi. Uz zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs atrodas citai personai piederoša būve - sliežu ceļš, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 051, kura dzēsta no zemesgrāmatas nodalījuma Nr.Nr.1000 0007 6579, jo tā nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, sastāvā ir reģistrēta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr.1000 0002 9519.
  5. Sliežu ceļi ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0155 051, 4201 003 0155 052, 4201 003 0155 053, 4201 003 0110 052, 4201 003 0110 053, 4201 003 0155 054, 4201 003 0155 055 ir 1970.gadā celtas būves, atzari dzelzceļa līnijai Valmiera – Rīga, sliežu ceļš ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0155 055 ir atzarojums ir ražošanas uzņēmumiem. Sliežu ceļu balasts – smiltis, sliežu ceļš – tērauda sliedes un koka gulšņiem. Sliedes R-50, garums – 90m. Tehniskais stāvoklis – sliedes ir apmierinošā stāvoklī, gulšņi ir sliktā tehniskā stāvoklī (sliežu ceļiem ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0155 054, 4201 003 0155 055 gulšņi ir apmierinošā stāvoklī), deformējušies, mehāniski bojāti, daļa sliežu stiprinājumu noņemti. Sliežu ceļa ekspluatācijai nepieciešama tā rekonstrukcija ar gulšņu nomaiņu un pamatnes nostiprināšanu
  6. Sliežu ceļu ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0110 053 daļa ir demontēta apmēram 70 m garumā.
  7. Zemes gabalu lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves teritorija (1001).
  8. Novietojums – atrodas Cēsu pilsētā rūpnieciskās apbūves zonā.
  9. Sīkāka informācija par Nekustamo īpašumu pa tālruni 4122161 (Zaiga Jēkabsone).
 1. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
  1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
  2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2006.gada 21.septembra plkst. 14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
  3. 3.2.1. juridiskai personai:

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. statūtu kopija;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;
    7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
    8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
    10. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
   1. Fiziskai personai:
    1. pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (attiecas uz pašnodarbinātām personām);
    4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    5. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
   Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.
  4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.
 2. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 3. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2006.gada 6.oktobrim.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006.gada 6.oktobrim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 4. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
   4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 6. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

Sēdes vadītājs G. ŠĶENDERS
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
27.07.2006.,prot.Nr.13, p.Nr.25
Lēmums Nr. 468

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16
„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.20
„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam””.


 

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem

un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “.
Izteikt Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.20„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam” 1.,2.,3.,5.,6.punktus šādā redakcijā :
„1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2006.gadam ieņēmumos 8 166 069 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2006.gadam izdevumos 9 564 075 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz pārskata perioda beigām 42 020 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
5. Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 1 063 232 latu apmērā un izdevumos 1 225 214 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.3.
6. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.4”.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv