Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 10.jūlijs   Vārda dienu svin: Lija, Olīvija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  -- 2011. gada publiskais pārskats
  -- 2010.gada publiskais pārskats
  -- 2009.gada publiskais pārskats
  -- 2008.gada publiskais pārskats
  -- 2007. gada publiskais pārskats
  -- 2006. gada publiskais pārskats
  -- 2005. gada publiskais pārskats
  -- 2004. gada publiskais pārskats
  -- 2003. gada publiskais pārskats
  -- 2002. gada publiskais pārskats
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
> 2005. gada publiskais pārskats


2005. gada publiskais pārskats


 

Cēsu pilsētas domes

publiskais pārskats
2005.gads

Satura rādītājs

1.Ievads
2.Vadības ziņojums
    2.1.Darbība pārskata gadā
    2.2.Finanses
    2.3.Juridiskā darbība
    2.4.Administratīvā komisija
    2.5.Attīstības plānošana
        2.5.1.Teritorijas plānojums
        2.5.2.Nozaru stratēģiju un plānu izstrāde
        2.5.3.Ārējie sakari
        2.5.4.Cēsu pilsētas vides attīstības padomes darbība 2005.gadā
        2.5.5.Pašvaldības kapacitātes stiprināšana, tēla veidošana
        2.5.6.Projekti
        2.5.7.Pētījumi
        2.5.8.Kultūra
        2.5.9.Cēsīm 800
    2.6.Dzīvokļu un komunālā saimniecība
        2.6.1.Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana
        2.6.2.Dzīvokļu saimniecība
        2.6.3.Īpašuma atsavināšana
        2.6.4.Komunālā saimniecība
    2.7.Pašvaldības policija
    2.8.Sociālā palīdzība
    2.9.Bāriņtiesa
    2.10.Izglītība
    2.11.Būvniecība, teritorijas plānošana un nekustāmais īpašums
    2.12.Informāciju tehnoloģijas
    2.13.Sabiedriskās attiecības
    2.14.Revīzijas
    2.15.Cēsu pašvaldību aģentūra VVTC
    2.16.Cēsu pilsētas pašvaldības sIA „Maksas autostāvvietas”
    2.17.Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu tirgus”
    2.18.Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Vinda”
3.CĒSU PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS FINANSU DARBĪBAS PĀRSKATS
    3.1.2004.UN 2005.GADU IZPILDE UN 2006.GADA PLĀNS PA PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU VEIDIEM
    3.2.2004.UN 2005.GADU IZPILDE UN 2006.GADA PLĀNS PA SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU VEIDIEM
    3.3.Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem 2005.gadā
    3.4.PĀRSKATS PAR SAISTĪBU APJOMIEM
    3.5.CĒSU PAŠVALDĪBAS GALVOJUMI
    3.6.PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
    3.7.PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE
4.CĒSU PILSĒTAS DOMES ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI
5.PIELIKUMI

 

 

Cienījamie cēsnieki!

 

Plānojot pilsētas attīstību, šodien jau strādājam pie projektiem un iecerēm, kas būs jārealizē pēc trim pieciem un vairāk gadiem. Šādi dzīvojot nākotnē nereti šķiet, ka tagadnē darām par maz un par gausu. Taču apjomīgais dokuments – Publiskais pārskats, rāda, ka 2005.gads ir bijis ražīgs un iezīmējis pilsētas attīstībā jaunus būtiskus akcentus.

Publiskais pārskats pirmkārt ir pašvaldības atskaite iedzīvotājiem. To var un vajag vērtēt, analizēt, norādīt kur esam pieļāvuši kļūdas, kuriem jautājumiem neesam pievērsuši pietiekošu uzmanību. Konstruktīvu kritiku, labāku risinājumu ieteikumus vienmēr gaidām un ņemam vērā. Šis dokuments ir svarīgs arī pašvaldības darbiniekiem, jo dod iespēju izvērtēt un saprast kā veidot turpmāko pilsētas attīstību.

Gints Šķenders

Cēsu domes priekšsēdētājs

 

Vadības ziņojums

Cēsu pilsētas dome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Cēsu pilsētas domes darbību nosaka 22.09.2005. (protokols Nr. 22,1.p.) apstiprinātais domes Nolikums un struktūra un 15.12.2005. veiktie grozījumi domes Nolikumā (prot.Nr.28,61.punkts).

 

Darbība pārskata gadā

2005.gadā notikušas 29 domes sēdes, no tām:

 • 25 kārtējās,
 • 4 ārkārtas.

Domes sēdēs izskata tos jautājumus, kuri pirms tam ir izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās. Domes sēdē izskatīti 945 lēmuma projekti.

Domē darbojas 4 pastāvīgās komitejas.

2005. gadā ir notikušas:

 • 24 finanšu
 • 24 tautsaimniecības
 • 24 izglītības, kultūras un sporta
 • 24 sociālo lietu komiteju sēdes.

Neviena domes sēde nav atlikta deputātu kvoruma trūkuma dēļ un visiem deputātiem ir bijuši attaisnojoši iemesli sēžu vai komiteju neapmeklējumu gadījumos. Deputātu apmeklējums 2005.gadā 98,79 %.

2005.gadā darbojās šādas komisijas:

 • Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas
 • Cēsu pilsētas apstādījumu aizsardzības
 • Cēsu pilsētas domes simbolikas
 • Būvju pieņemšanas ekspluatācijā
 • Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas – nodošanas komisija
 • Cēsu pilsētas Administratīvā
 • Iepirkumu komisija preču iegādei un pakalpojumu sniegšanai
 • Iepirkumu komisija būvniecībai un būvprojektēšanai
 • Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
 • Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas
 • Cēsu pilsētas domes Nepilngadīgo lietu administratīvā
 • Cēsu pilsētas domes Personāla atlases un pieņemšanas
 • Ēku un būvju apsekošanas
 • Cēsu pilsētas zemes un namīpašumu denacionalizācijas
 • Vēlēšanu
 • Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas
 • Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija
 • Cēsu pilsētas domes administratīvo aktu apstrīdēšanas
 • Būvju pieņemšanas ekspluatācijā
 • Konkursa „Lai top skaistāka mūsu pilsēta”
 • Konkursa „Labākais sētnieks”
 • Publisko izklaides pasākumu iesniegumu izskatīšanas
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu brīvo vietu sadales.

2005.gadā darbojās šādas padomes:

 • Tūrisma
 • Kultūras
 • Sporta
 • Izglītības iestāžu direktoru
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
 • Vides attīstības
 • Uzņēmēju.

Domē ir izveidota un pastāvīgi darbojas

 • Transporta kustības organizācijas darba grupa
 • Cēsu 800gades sagaidīšanas Rīcības komiteja
 • Būvvalde.

Finanses

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde

2005.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bija 7.2695 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2004.gadu ir par 0.7 % mazāk. Savukārt izdevumi 2005.gadā bija 8.4446 milj. latu, kas ir par 6.9% vairāk nekā 2004.gadā.

2005.gadā Cēsu pilsētas pašvaldība turpināja iesaistīties esošajos un jaunos projektos, kas veicināja pilsētas infrastruktūras sakārtošanu un nodrošināja iedzīvotājiem labāku pieejamību informācijai un pakalpojumiem.

Proporcionāli lielāko ieņēmumu daļu 45.4% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 2005.gadā veidoja ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk tekstā – IIN). Salīdzinājumā ar 2004.gadu IIN ieņēmumi palielinājušies par 424.5 tūkst. latu vai 14.7% un bija 3.299 milj. lati.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi no aprēķinātā (ieskaitot parādu maksājumus) 2005.gadā bija 366 tūkst. latu. 2005.gadā ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa bija par 20 tūkst. latu jeb 5.8% vairāk nekā 2004.gadā. Kopējie nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksājumi 2005.gadā veidoja 4.5 tūkst. latu, kas ir par 7.9 tūkst. latu mazāk nekā 2004.gadā.

Pašvaldības pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi 2005.gadā bija 427.6 tūkst. latu, kas ir par 57.2 tūkst. latu jeb 15.4% vairāk nekā 2004.gadā. Lielākie pašvaldību pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi bija ieņēmumi no izglītības pakalpojumiem. Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi no maksājumiem par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2005. gadā bija 299 tūkst. latu, tai skaitā ieņēmumi no nomas un īres 40 tūkst. latu un no maksas par izglītības pakalpojumiem 124.4 tūkst. latu. Pašu ieņēmumi salīdzinājumā ar 2004.gadu ir samazinājušies par 17 tūkst. latu jeb 30.9%.

43.2% no pamatbudžeta ieņēmumiem veido saņemtie maksājumi. Salīdzinājumā ar 2004.gadu saņemto maksājumu ieņēmumu samazinājums ir 15.3% un bija 3.1436 milj. latu.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2005.gadā pieauguši par 545.9 tūkst. latu un bija 8.4446 milj. lati Proporcionāli lielākie izdevumi saistīti ar izglītības funkcijas izdevumiem, kuriem tērēti 5.3280 milj. latu jeb 63.1% no pašvaldību pamatbudžeta izdevumiem.

Funkcijai „Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība” tērēti 792.0 tūkst latu jeb 9.4% no kopējiem izdevumiem. 2005.gada nozīmīgākie projekti:

 • tika turpināti darbi pie Maija parka rekonstrukcijas LVL 37 677;
 • tika turpināti darbi pie Pils nogāžu nostiprināšanas LVL 10 399;
 • uzsākts veidot Avotu ielejas parku LVL 3 175;
 • tika izveidota sīkdzīvnieku kapsēta LVL 1100;
 • tika veikta ielu apgaismojuma izbūve Piebalgas ielā LVL 59 204;
 • uzsākts realizēt pilsētas ielu rekonstrukcijas projekts LVL 274 259 (kopējais apjoms LVL 1 372 419).

Funkcijai „Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija” tērēti 690.7 tūkst. latu jeb 8.2% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, t.sk.:

 • Cēsis 800 aktivitātēm iztērēti LVL 37 752;
 • Kultūras pasākumiem iztērēti LVL 22 996;
 • Sporta pasākumi finansēti par LVL 24 725.

Funkcijai „Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas” tērēti 405.7 tūkst. latu jeb 4.8% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 2005.gadā domes ēkā tika ierīkots lifts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām LVL 27 111.

Funkcijai „Transports, sakari” tērēti 323.5 tūkst. latu jeb 3.8% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 2005.gadā uzsākts realizēt ERAF projektu „Satiksmes drošības organizācijas elementu izbūve bīstamajos Cēsu pilsētas ielu krustojumos”, kura ietvaros trīs ielu krustojumos tika ierīkoti luksofori par LVL 49 233.

Funkcijai „Sociālā apdrošināšana vai sociālā nodrošināšana” tērēti 206.2 tūkst. latu jeb 2.4% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Bērzaines ielā 18 tika ierīkota invalīdu platforma LVL 14 288 apmērā un uzsākts realizēt ERAF projekts „Dienas centra pensijas vecuma personām, kas dzīvo ģimenēs, paplašināšana un rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem izveidošana Cēsīs”.

Funkcijai „Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti” tērēti 128.2 tūkst. latu jeb 1.5% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Funkcijai „Pašvaldību parādu % nomaksa” tērēti 74.7 tūkst. latu jeb 0.8% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Funkcijai „Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība” tērēti 63.0 tūkst. latu jeb 0.7% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības un sociālās palīdzības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem un maksājumiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam tērēti 433.0 tūkst. latu.

Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi 2005.gadā bija 6.524 milj. latu, kas ir par 1.003 milj. latu jeb 17.8% vairāk nekā 2004.gadā. Lielāko izdevumu daļu uzturēšanas izdevumos veidoja izdevumi atalgojumiem, kas 2005.gadā bija 2.743 milj. latu jeb 45.3% no kārtējiem izdevumiem un 41.4% no uzturēšanas izdevumiem. Salīdzinot ar 2004.gadu, izdevumi atalgojumiem ir palielinājušies par 0.2 milj. latu jeb 8.7%.

Izdevumi kapitālieguldījumiem 2005.gadā salīdzinājumā ar 2004.gadu ir samazinājušies par 44.7% un bija 834.8 tūkst latu. Vienlaicīgi izdevumi investīcijām salīdzinājumā ar 2004.gadu ir palielinājušies par 215.8 tūkst. latu jeb 28% un bija 985.8 tūkst latu un veidoja 54.1% no kapitālajiem izdevumiem un tikai 11.6% no kopējiem pašvaldību pamatbudžeta izdevumiem.

2005.gadā saņemti četri aizņēmumi par kopējo summu 1.287 milj. latu ar atmaksas termiņu līdz 2021.gadam un 2022.gadam. 01.07.2005. bija pēdējais maksājums A/S Hansabanka kredītam – ēkas Rīgas ielā 23, Cēsīs kapitālajam remontam (aizņēmuma summa LVL 32 000 (01.07.1995.)) un. pēdējais maksājums A/S Hansabanka kredītam – ēkas Rīgas ielā 23, Cēsīs kapitālajam remontam (aizņēmuma summa LVL 17 417 (19.10.1995)).

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde

2005.gadā ieņēmumi pašvaldības speciālajā budžetā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) bija 928.0 tūkst. latu un salīdzinot ar 2004.gadu tie ir palielinājušies par 310.9 tūkst. latu jeb 50.3%. No pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumiem 35% veido pārējie speciālā budžeta līdzekļi – 326 tūkst. latu.

2005.gadā pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) salīdzinājumā ar 2004.gadu ir palielinājušies par 301.6 tūkst. latu jeb 47.8% un bija 931.4 tūkst. latu. Izdevumu palielinājumu 2005.gadā salīdzinājumā ar 2004.gadu galvenokārt ietekmēja privatizācijas fonda palielinājums par 153 tūkst. latu jeb 197%. Proporcionāli lielāko pašvaldību speciālo budžetu izdevumu daļu 34.9 % veido izdevumi brīvā laika, sporta, kultūras un reliģijas funkcijas nodrošināšana. Otra lielākā pašvaldību speciālo budžetu izdevumu daļa - 22.6% ir saistīta ar izdevumiem dzīvokļu un komunālās saimniecības izdevumiem.

Juridiskā darbība

Līgumi

Cēsu pilsētas domes juridiskajā nodaļā darbības pārskata gadā sagatavoti un noslēgti 53 nekustamā īpašuma nomas līgumi, 18 kustamas mantas nomas līgumi, 2 nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līgumi, 6 pašvaldības mantas atsavināšanas līgumi, 26 preču piegādes līgumi, 140 līgumi ar fiziskām personām par pakalpojumu sniegšanu, 103 līgumi ar juridiskām personām par pakalpojumu sniegšanu, 84 kapitālās būvniecības līgumi, 16 līgumi par kārtējiem un nelieliem remontdarbiem, 35 līgumi par projektēšanas darbu veikšanu, 24 naudas un preču dāvinājuma (ziedojuma) līgumi, 7 līgumi par Cēsu pilsētas domes saistībām, 48 līgumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu, 34 sadarbības līgumi ar Domes līdzfinansējumu, 35 sadarbības līgumi bez Domes līdzfinansējuma nepieciešamības, 41 līgums par investīciju piesaisti.

Iepirkumi

Izsludinātas 117 iepirkuma procedūras, kurās:

 • 8 gadījumos noslēgušās bez rezultātiem vai anulētas;
 • 2 iepirkuma procedūras noslēgsies un iepirkuma līgumi tiks slēgti 2006.gadā;
 • 13 iepirkumi ievērojot likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 4.p.4.d. noteiktos izņēmumus iepirkuma procedūras organizēšanai;
 • 17 cenu aptaujas par pakalpojumu saņemšanu, 14 par preču piegādi un 63 par būvniecības darbu veikšanu;
 • 5 konkursi par pakalpojumu saņemšanu, 3 konkursi par preču piegādi, 3 konkursi par būvniecības darbu veikšanu;
 • 7 iepirkuma līgumi slēgti uz citu iestāžu organizētas iepirkuma procedūras pamata;
 • 13 iepirkumi veikti Phare un ERAF līdzfinansēto projektu ietvaros.

Tiesvedība

Juridiskā nodaļa ir sagatavojusi dokumentus (prasības pieteikumus, paskaidrojumus u.c.) un piedalījusies tiesas sēdēs šādos jautājumos:

Administratīvajā tiesā:

 • Par Cēsu pilsētas domes lēmumu par publisko apspriešanu (1 lieta);
 • Par pagaidu noregulējumu (1 lieta);
 • Par Cēsu pilsētas būvvaldes lēmumu par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu (1 lieta);
 • par Cēsu pilsētas pašvaldības policijas lēmumu par apstāšanās, stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu (2 lietas);
 • par Administratīvās komisijas lēmumu par patvaļīgu būvniecību (1 lieta);
 • par Administratīvās komisijas lēmumu par teritorijas nesakopšanu (3 lietas);
 • par Administratīvās komisijas lēmumu par alkoholisko dzērienu tirdzniecību nepilngadīgām personām (1 lieta);
 • par Cēsu pilsētas domes lēmumu par dzīvokļa privatizāciju (1 lieta);
 • par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu;
 • par Cēsu pilsētas domes lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensāciju ( lieta);
 • par dzīvesvietas deklarēšanu (1 lieta);

Vidzemes apgabaltiesā:

 • par īpašuma tiesību uz zemi atjaunošanu (lieta);
 • par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu reālās daļās (lieta).

Rīgas apgabaltiesā:

 • par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa (1 lieta).

No 17 lietām 11 lietās ir spēkā stājušies tiesas spriedumi, no kuriem 9 tiesas spriedumos Cēsu pilsētas domes prasības ir apmierinātas vai personu sūdzības ir noraidītas, 1 – grozīts Cēsu pilsētas domes amatpersonas lēmums, 1 – apmierināta personas sūdzība, t.i., vairāk nekā 80% spriedumi ir labvēlīgi Cēsu pilsētas domei.

Administratīvā komisija

Lietvedībā saņemtas un 21 sēdē izskatītas 450 administratīvā pārkāpuma lietas (Alus lietošana sabiedriskā vietā, patvarība (zādzības mēģinājums, personu privātās dzīves aizskaršana u.tml.), pases nozaudēšana, dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana, dzīvošana bez derīgas pases, atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana, bērna aprūpes pienākuma nepildīšana, teritorijas nepienācīga kopšana, pases sabojāšana, skaļa uzvešanās). Par 31 administratīvajiem pārkāpumiem izteikti brīdinājumi, 27 lietas izbeigtas, izsakot mutvārdu aizrādījumu, 3 lietas izbeigtas, jo nav administratīvā pārkāpuma sastāva.

Nepilngadīgo lietu administratīvā komisija

Darbojas no 01.06.2005.

Lietvedībā saņemtas un 12 sēdēs izskatītas 58 administratīvā pārkāpuma lietas (Nepilngadīgas personas smēķēšana, bērna aprūpes pienākuma nepildīšana (kā rezultātā bērns neapmeklē skolu, izdarījis zādzības mēģinājumu, atrodas sabiedriskā vietā alkohola reibumā, u.c.), atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibumā).

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija

Izskatītas 8 sūdzības, t.sk., par:

 • dzīvokļa privatizāciju (1);
 • sociālo pabalstu piešķiršanu (2);
 • apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu (3);
 • īres līguma noslēgšanu (1);
 • būvniecības apturēšanu (1),
 • no kurām 7 noraidītas, vienai nav uzsākta lietvedība, jo jautājuma izskatīšana nav piekritīga komisijai.

Attīstības plānošana

Teritorijas plānojums

Cēsu pilsētas domes sēdē 09.06.2005. (sēdes protokols Nr.14, punkts Nr.39) apstiprināti saistošie noteikumi Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017”, kas sastāv no 4 daļām - Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 paskaidrojuma raksta; Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 kartogrāfiska materiāla; pārskata par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 izstrādi; Cēsu pilsētas apbūves noteikumiem.

Kopš 2005.gada jūlija līdz 2005.gada beigām Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam 2005-2017 izstrādāti šādi grozījumi:

 1. Mainīts teritorijas izmantošanas veids zemes gabalam Lāču ielā 2, Cēsīs.
 2. Pamatojoties uz zemes gabala īpašnieka iesniegumu un Tautsaimniecības komitejas lēmumu zemes gabala Lāču ielā 2, Cēsīs teritorijas izmantošanas veids ir mainīts no „mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība” un „mazstāvu dzīvojamā apbūve” uz teritorijas izmantošanas veidu „sabiedriskā apbūve un komercapbūve”. Grozījumi ir pieņemti ar saistošajiem noteikumiem Nr.17.

 3. Mainīta katlu mājas Birzes ielā 31 plānotā izmantošana.
 4. Pamatojoties uz s/o „Zaļā zeme” iesniegumu, Cēsu pilsētas siltumapgādes koncepciju un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas lēmumu no Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma sadaļas „Siltumavoti” ir svītrots punkts par katlu mājas Birzes ielā 31 rekonstrukciju, izbūvējot ar biomasu kurināmu katlu māju. Pieņemta grozījumu galīgā redakcija.

 5. Mainīts teritorijas izmantošanas veids zemes gabaliem Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Lāču ielā 25 un Lāču ielas posmam.
 6. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas lēmumu zemes gabaliem Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Lāču ielā 25 un Lāču ielas posmam ir mainīts teritorijas izmantošanas veids no „sabiedriskā apbūve un komercapbūve” uz teritorijas izmantošanas veidu „ražošanas apbūve un komercapbūve”. Pieņemta grozījumu galīgā redakcija.

 7. Mainīts teritorijas izmantošanas veids daļai zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A.
 8. Pamatojoties uz zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomnieka iesnieguma un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas lēmumu, daļai zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A ir mainīts teritorijas izmantošanas veids no „dabas pamatne” un teritorijas izmantošanas veidu „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedriskā apbūve”. Pieņemta grozījumu galīgā redakcija.

 9. Uzsākti grozījumi, nosakot zemes gabalu Atpūtas ielā 4 kā nepieciešamu pašvaldības funkciju veikšanai
 10. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas lēmumu zemes gabals Atpūtas ielā 4 ir norādīts kā nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Pieņemts lēmums par grozījumu izsākšanu.

 11. Uzsākts detālplānojums Tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44., kura ierosinātājs ir SIA „Vidzemes Tehnoloģiskais Parks”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis - Tehnoloģiskā parka izveidošana, tai skaitā, izglītības, zinātnes un citu sabiedriskas nozīmes objektu būvniecība.

Nozaru stratēģiju un plānu izstrāde

 1. Izstrādāts un Cēsu pilsētas domes sēdē 22.09.2005. (sēdes protokols Nr.22) apstiprināts Cēsu pilsētas vides politikas plāns 2005 - 2012 un rīcības programma 2005-2009. Vides politikas plāns ir stratēģisks ar citiem atbilstoša līmeņa dokumentiem integrēts dokuments, kas formulē vides aizsardzības principus, galvenos politikas mērķus un rīcības to sasniegšanai, tas veidots kā sabiedrības izpratnes un attieksmes veidošanas līdzeklis pret apkārtējo vidi. Plāna izstrādes procesā tika iesaistītas sabiedrība, NVO, valsts organizācijas.
 2. Izstrādāts nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāns 2006.gadam. Saskaņā ar „Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma” 8.panta 2.punkta 1.apakšpunktu, Cēsu pilsētas dome sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ir izstrādājusi nodarbinātības plānu Cēsu pilsētai. Cēsu pilsētas nodarbinātības plāns tiek ņemts vērā izstrādājot Cēsu rajona nodarbinātības plānu un tālāk Nacionālo nodarbinātības plānu.
 3. Ar Cēsu pilsētas domes 28.07.2005. lēmumu (sēdes protokols Nr.18) veiktas izmaiņas „Cēsu siltumapgādes koncepcijā 2004 - 2009”. Cēsu pilsētas dome ES Phare 2002.gada programmas „Atbalsts projektu sagatavošanai” ietvaros pārskata gada laikā sagatavojusi pilsētas siltumapgādes tīklu rekonstrukcijai nepieciešamo tehnisko dokumentāciju un nodevusi lietošanā pilsētas siltumtīklu nomniekam - firmai „Cēsu būvnieks” SIA ERAF finansējuma piesaistīšanai. Firma „Cēsu būvnieks” SIA iesniegusi pieteikumu ERAF projektam par siltumtīklu rekonstrukciju pilsētā. Siltumapgādes sistēmā ir vairāki centralizēti cauruļvadu posmi, par kuru nodošanu nomniekam pašvaldībai ar pakalpojuma sniedzēju vēl ir jāvienojas. Pagaidām nav pilnīgi atrisināta siltumapgādes modernizācijas līguma izpildes kārtība konkrētos laika posmos. Tas traucē pusēm konstruktīvi sadarboties siltumapgādes sistēmas uzlabošanai pilsētā.
 4. Uzsākts darbs pie Cēsu pilsētas nodarbinātības stratēģijas 2006 – 2011.

Ārējie sakari

Sadraudzības pilsētas
 • Tyreso-
 • Kontaktu nodibināšana sociālajiem darbiniekiem darbam ar narkotiku atkarīgiem jauniešiem (12-17gadi) - februāris
 • Informācija par kultūras pasākumiem vasarā, kuros piedalīties aicināti Tyreso kolektīvi (2 Tyreso deju kolektīvi)
 • Kontaktu izveidošana Cēsu un Tyreso skolu psihologiem (vadošā DACVĢ. -) – marts
 • Projekta pieteikums AGIS programmai „Mazgadīgo noziedznieku pārraudzība un tiesāšana” (darbības laiks 2005.g) - Tyreso, Cēsis, Savigny.
 • Sadraudzības partneri korim „Ābele” – Tyresokoren
 • Informācija par izglītības sistēmu Zviedrijā – Cēsu domes izglītības nodaļai
 • Pilsētplānošanas projektu turpinājums
 • Rakvere-
 • Sadarbības līguma izstrāde - janvāris
 • Sadarbības līguma parakstīšana – 17. augusts
 • Starptautiska nometne skolēniem Cēsīs (DA ģimnāzija) – jūlijs
 • Ūdens apsaimniekošanas projekti - sadarbība
 • Ahima-
 • Mūzikas koledžas koncerti Ahimā – 7. – 13. marts
 • Firmas „Vinnis” brauciens uz Ahimu - marts
 • Turpināts sociālais projekts (finansējums no Ahimas)
 • M. Jansona vizīte Ahimā – 26. aprīlis
 • K. Kellera vizīte Cēsīs – 11.- 22. jūnijs
 • Ahimas pašvaldības pārstāvju vizīte, dalība konferencē – 21. – 24. jūlijs
 • Skolotāju pieredzes brauciens – 25. septembris – 1. oktobris
 • Cēsu pašvaldības policijas pieredzes brauciens – 25. septembris – 1. oktobris
 • Ahimas mēra vizīte Cēsīs – 16. – 20. novembris
 • Domes pārstāvju pieredzes brauciens par PPP – 12. – 14. decembris
 • Rokiškis-
 • Dalība Rokišku pilsētas svētkos – 24. – 25. septembris
 • Sadarbība starp muzejiem, izstādes
 • Pieredzes apmaiņas vizītes pašvaldību darbiniekiem - rudens
 • Lukanga (Taivāna) –
 • R. Klāvas studiju brauciens 3.marts – 18. aprīlis
 • Vienošanās ar Taipjas misiju par kontaktu dibināšanu ar Lukangas pašvaldības pārstāvjiem
 • Omska –
 • sadarbības turpināšana – nometne “Zīļu laipa”, palīdzība Sibīrijas latviešiem.
 • Pilsētas Ģimnāzijas koris uz Omskas apg. – janvāris
 • Cēsu un Omskas apg. Pārstāvju apmaiņas vizītes
Eiropas Vēstures notikumu rekonstrukcijas tīkls
 • Viceprezidentūra tīklā
 • Mājas lapas veidošana un papildināšana
 • Ģenerālā asambleja Slavkov u Brna (Čehija), Cēsis ievēlētas par prezidējošo pilsētu savienībā – 2. decembris
Ārvalstu delegātu vizītes
 • KF vēstnieka Viktora Kaļužnija vizīte – 25. februāris
 • Moldovas valdības delegācija – 14.aprīlis
 • Francijas valdības delegācija – 19. aprīlis
 • Vitebskas latviešu svētdienas skolas un Latviešu b-bas „Daugava” pārstāvju vizīte – 13. – 15.maijs
 • Ārvalstu vēstnieku vizīte – 20. maijs
 • Kipras delegācijas vizīte – 26. maijs
 • Čehijas vēstnieka vizīte – 6. jūnijs
 • Taras pilsētas delegācija – 27.jūnijs – 4. jūlijs
 • Uzbekijas valdības delegācija– 27. jūlijs
 • Vagerīdas pašvaldībs (Zviedrija) – 1. septembris
 • Taipejas Misijas vizīte – 9. septembris
 • Turcijas valdības pārstāvju vizītes, Turku kapu atklāšana – 16.septembris
 • Lielbritānijas Karaliskās Aizsardzības studiju koledžas pārstāvju vizīte – 19. oktobris
 • Ukrainas pašvaldību un valsts pārstāvju vizīte – 20. oktobris
 • Ašimas (Norvēģija) pašvaldības pārstāvju vizīte – 19. decembris
Baltijas Pilsētu Savienība
 • Biznesa komisijas sanāksme Tallinā (Igaunija) 15. – 17. maijs
 • BPS Ģenerālkonference Turku (Somija) 29. septembris – 2. oktobris
Cēsu domes vizītes
 • Cēsu pilsētas domes Uzņēmēju padomes dalība Eiropas Uzņēmēju dienā Turku (Somija) 16. jūnijs
 • Dalība Baltijas dienā Drēzdenē (Vācija) – 27. maijs
Hanzas pilsētu savienība
 • Dalība Starptautiskajās Hanzas dienās Tartu (30.06.-3.07.)
 • Dalība Latvijas Hanzas dienās Ventspilī -5.,6. augusts
Prezentācijas materiāli
 • Materiāli:
 • Ceļojošās izstādes izveide
 • Brošūra “Cēsis faktos 2005”
 • CD filmiņa par Cēsīm
Ministru vizītes
 • Īpašo uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās Jānis Reirs – 25.janvārī
 • Ministru prezidents Aigars Kalvītis – 25.janvārī un 25.aprīlī
 • Īpašo uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Ainārs Latkovskis – 4.februārī
 • Veselības ministrs Gundars Bērziņš – 3.martā
 • Kultūras ministre Helēna Demakova – 15.aprīlī
 • Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pārstāvju vizīte – 15.jūlijā
 • LR Ārlietu ministra Arta Pabrika vizīte – 16. novembrī
 • Eiropas Parlamenta deputāta Ģ. V. Kristovska vizīte – 11. novembrī
 • Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra M. Kučinska vizīte – 11. novembrī
 • Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikers – 16.decembrī

Cēsu pilsētas vides attīstības padomes darbība 2005.gadā

2005. gada laikā notikušas deviņas vides attīstības padomes sēdes un viena izbraukuma sēde – ekskursija pa Ķemeru nacionālo parku. Sēdēs izvirzīti un dažos gadījumos pat vairāk kārt pa stadijām apspriesti, izlemjot ieteikumus Cēsu domei un tās izpildstruktūrām, šādi galvenie jautājumi:

 • Teritorijas plānojuma nobeiguma stadijas, apbūves noteikumi vietējās īpatnības un šo dokumentu tapšanas gaita, sabiedriskā apspriešana, apstiprināšanai domē;
 • Vides politikas dokumentu sagatavošana, precizēšana Cēsīm un apstiprināšana;
 • Dokumentu sagatavošana un pamatojums vairāku vides attīstības projektu finansējumam no Vides attīstības fonda un Cēsu pilsētas budžeta;
 • Pils parka, Maija parka, Rožu laukuma, Dziesmu svētku birzs darbu projektēšanas, attīstības, izpildes un koncepciju jautājumi;
 • Jaunas brīvdabas estrādes vietas izvēle, projektēšana un saikne ar pārējām atpūtas vietām pilsētas struktūrā;
 • Pilsētu šķērsojošā dzelzceļa aizsargjoslas apkopšana un tā ietekme uz vides stāvokli pilsētā, sakari ar A/S Latvijas Dzelzceļi struktūrām;
 • Atkritumu apsaimniekošana Cēsu pašvaldībai piekritīgās teritorijās;
 • Dižkoku un citu dendroloģisku retumu konkurss un datu apkopojums;
 • Pilsētas aleju un apstādījumu koku kopšanas, veidošanas un stādīšanas jautājumi;
 • Cēsu daiļdārznieka Laimoņa Kriķa 100 gadu piemiņas pasākuma rīkošana.

Pašvaldības kapacitātes stiprināšana, Pašvaldības tēla veidošana

Cēsu pilsētas domē ir izveidota Nodarbinātības stratēģijas darba grupa, kurā iekļauti pārstāvji no dažādām mērķgrupām. Darba grupa izveidota, lai veicinātu nodarbinātības mazināšanos pašvaldībā un lai ieviestu projekta “Latvijas pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana” ietvaros paredzētos pasākumus.

Cēsu pilsētas un ES Vides ģenerāldirektorāta kopīgā projekta ietvaros 16. un 17. maijā notika seminārs „Vides politikas plānošana pašvaldībās”. Seminārā tika uzsvērta valsts, nevalstiskā sektora un pašvaldības loma vides politikas un teritorijas ilgtspējīgas plānošanas kontekstā.

Cēsu pilsētas domes un S/O „Baltijas vides foruma Nīderlandes vēstniecības MATRA KAP atbalstītā projekta ietvaros „Vietējo iedzīvotāju un uzņēmumu loma vides apsaimniekošanā Cēsu pilsētā” Cēsīs noritēja 4 semināri dažādām mērķgrupām, par vides apsaimniekošanas prasībām un iespējām. Projekta rezultātā sagatavots un iespiests informatīvs materiāls iedzīvotājiem un uzņēmējiem „Vietējo iedzīvotāju un uzņēmumu loma vides apsaimniekošanā Cēsu pilsētā”.

Cēsu uzņēmēju dienās 28.-30. aprīlī tika prezentēts Cēsu pilsētas teritorijas plānojums, lai informētu iedzīvotājus un uzņēmējus par Cēsu pilsētas prioritātēm un tālākajām attīstības perspektīvām.

Vides dienu pasākumi noritēja no 2005. gada 30. maija līdz 4. jūnijam. Šī gada tematika bija atkritumu apsaimniekošana. Sadarbībā ar SIA ZAAO, iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tika dota iespēja iepazīties ar sadzīves atkritumu poligonu „Daibe”.

Valmieras foruma laikā 16.06.2005. tika prezentēta Cēsu pilsētas domes sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām un valsts iestādēm ikgadējo Vides dienu pasākumu organizēšanā.
Cēsu pilsētas dome atbalstīja vides ministrijas rīkoto akciju „Lašiem būt”, nodrošinot pasākuma atklāšanas pasākumu.

Vides ministrijas rīkotajā konkursā „Gada ābols-2005” Cēsu pilsētas dome ieguva pirmo godalgu rajona pilsētu grupā par realizētajiem vides projektiem 2005.gadā.

Projekti

2005.gadā īstenotie projekti, kas saņēmuši Eiropas Savienības programmu finansējumu

1.1. Muzeji Sabiedrībai – Multikulturālu Muzeju tīkla izveide Vidzemē

Projekta nosaukums

Projekta realizācijas laiks

Finanšu avoti

Kopējais apjoms

Muzeji Sabiedrībai – Multikulturālu Muzeju tīkla izveide Vidzemē II 12.10.2004. – 11.07.2005.
 1. ES Phare Sabiedrības Integrācijas Programma;
 2. Cēsu pilsēta dome;
 3. Āraišu Ezerpils fonds;
 4. Valmieras Novadpētniecības Muzejs;
 5. Limbažu Muzejs;
 6. Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”

EUR 94 003

Projekts, kas tika izstrādāts kā turpinājums 2004.gadā īstenotajam projektam. „Muzeji Sabiedrībai – Multikulturālu Muzeju tīkla izveide”, tika īstenots ar ES Phare Sabiedrības Integrācijas Programmas finansiālu atbalstu. Atšķirībā no 2004.gadā īstenotā projekta, projekta 2.kārta tika iesniegta no Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs” puses, taču Cēsu pilsētas dome turpināja darboties kā partnerinstitūcija, nodrošinot projekta finanšu vadību, administratīvo konsultēšanu, sabiedriskās attiecības un atsevišķu ar izglītības iestādēm saistītu aktivitāšu ieviešanu.

1.2. Cēsu centralizētās siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas un modernizācijas projektu sagatavošana

Projekta nosaukums

Projekta realizācijas laiks

Finanšu avoti

Kopējais apjoms

Cēsu centralizētās siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas un modernizācijas projektu sagatavošana 15.10.2004. – 14.06.2005.
 1. ES Phare 2002.gada programma „Atbalsts projektu sagatavošanai”;
 2. Cēsu pilsētas dome;
 3. Rīgas Tehniskā universitāte.

EUR 172 196

Noslēdzoties projektam, ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, tehniskie projekti, kā arī pats projekta pieteikums tālāko līdzekļu piesaistei no Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda, lai īstenotu Cēsu centralizētās siltumapgādes tīklu rekonstrukciju un modernizāciju.

1.3. Cēsu pilsētas transporta apvedceļa un trešā loka izbūves un rekonstrukcijas izpēte un projektēšana

Projekta nosaukums

Projekta realizācijas laiks

Finanšu avoti

Kopējais apjoms

Cēsu pilsētas transporta apvedceļa un trešā loka izbūves un rekonstrukcijas izpēte un projektēšana 15.10.2004. – 15.08.2005.
 1. ES Phare 2002.gada programma „Atbalsts projektu sagatavošanai”;
 2. Cēsu rajona padome;
 3. Cēsu pilsētas dome.

EUR 141 810

Projekta īstenotājs - Cēsu rajona padome, partneris – Cēsu pilsētas dome. Noslēdzoties projektam ir izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi, tehniskie projekti, kā arī pats projekta pieteikums tālāko līdzekļu piesaistei no Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda, lai īstenotu pilsētas transporta apvedceļa un trešā loka fizisku izbūvi un rekonstrukciju. Pozitīvi vērtējams tas, ka projekta ieviešanas procesā piedalās domes speciālisti bez iepriekšējas pieredzes (jurists, komunālās nodaļas speciālisti) ES projektu administrēšanā. Tas nodrošina plašāku darbinieku pieredzes un zināšanu uzkrāšanos, stiprina organizācijas kopējo projektu vadības kapacitāti un sekmē nepārtrauktu mācīšanās procesu, veidojot pozitīvu organizācijas projektu vadības vēsturi.

1.4. Senie laiki Baltijas jūras reģionā

Projekta nosaukums

Projekta realizācijas laiks

Finanšu avoti

Kopējais apjoms

Senie laiki Baltijas jūras reģionā II: ilgspējīga tūrisma attīstība izmantojot kultūrvēsturiskā mantojuma vietas 24.02.2005. – 24.12.2005.
 1. ES Phare Pārrobežu Sadarbības programma 2002;
 2. Cēsu pilsētas dome;
 3. Cēsu rajona padome.

EUR 127 860

Projekts ir turpinājums 2004.gadā īstenotajam projektam „Senie laiki Baltijas jūras reģionā: ilgspējīga tūrisma attīstība izmantojot kultūrvēsturiskā mantojuma vietas”. Projekta pamatideja – tūrisma infrastruktūras attīstība un uz dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma balstītu tūrisma produktu radīšana.

1.5. Baltijas apmeklētāju centri LAT II

Projekta nosaukums

Projekta realizācijas laiks

Finanšu avoti

Kopējais apjoms

Baltijas apmeklētāju centri LAT II 25.02.2005. – 24.12.2005.
 1. ES Phare Pārrobežu Sadarbības programma 2002;
 2. Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”;
 3. Cēsu rajona padome;
 4. Cēsu pilsētas dome;
 5. Straupes pagasta padome;
 6. Raunas pagasta padome;
 7. Vecpiebalgas pagasta padome.

EUR 128 339

Projekta 2.kārta tika iesniegta no Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs” puses, taču Cēsu pilsētas dome turpināja darboties kā partnerinstitūcija.

1.6. Town-twinning projekts līdzekļu piesaistei Viduslaiku svētku organizēšanai

Projekta nosaukums

Projekta realizācijas laiks

Finanšu avoti

Kopējais apjoms

Role of marketing of culture products in the positioning of the city image 13.07.2005. – 23.08.2005.
 1. EK Town-twinning programma;
 2. Cēsu pilsētas dome.

EUR 13 105

Projekta rezultātā, gūstot starptautisku pieredzi, tika saņemti vērtīgi atzinumi kultūras un mantojuma produktu mārketinga lomas pozicionēšanai pilsētas tēla veidošanā. Profesionāli novērtēts kultūras mantojuma pielietojums notikuma „Viduslaiku svētki” organizēšanā. Izvērtēta svētku sasaiste un piederība par viduslaiku attēlojumu mūsdienās, iedzīvotāju iesaistīšanu pasākumu organizēšanā, kā arī moderno tehnoloģiju izmantošanu kultūras mantojuma pieejamībā, identitātes saglabāšanā.

1.7. Satiksmes drošības un organizācijas elementu izbūve bīstamajos Cēsu pilsētas ielu krustojumos

Projekta nosaukums

Projekta realizācijas laiks

Finanšu avoti

Kopējais apjoms

Satiksmes drošības un organizācijas elementu izbūve bīstamajos Cēsu pilsētas ielu krustojumos. 01.10.2005. – 01.05.2006.
 1. Eiropas Reģionālais attīstības fonds;
 2. Cēsu pilsētas dome.

LVL 215 883

Projekts tiek īstenots ar mērķi – uzlabot satiksmes drošību bīstamajos Cēsu pilsētas ielu krustojumos. No projekta īstenošanas uzsākšanas dienas, 2005.gada 1.oktobra, projekta mērķa sasniegšanai jau šobrīd ir veikta trīs no Cēsu krustojumiem aprīkošana ar luksoforiem. 2006.gada pirmajā pusē tiks veikta rotācijas apļa izbūve Valmieras ielas, Jāņa Poruka ielas un Jāņa Poruka laukuma (Akmens ielas) krustojumā.

1.8. Dienas centra pensijas vecuma personām, kas dzīvo ģimenēs paplašināšana un rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem izveidošana Cēsīs

Projekta nosaukums

Projekta realizācijas laiks

Finanšu avoti

Kopējais apjoms

Dienas centra pensijas vecuma personām, kas dzīvo ģimenēs pa-plašināšana un rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem izveidošana Cēsīs 01.12.2005. –

31.10.2006.

 1. Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds;
 2. Valsts budžeta dotācija;
 3. Cēsu pilsētas dome.

LVL 249 239

Gada nogalē Cēsu pilsētas dome uzsāka šī projekta īstenošanu ar mērķi - attīstīt alternatīvos sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, lai mazinātu mērķauditorijas sociālo atstumtību, kā arī nodrošinātu viņu integrēšanu sabiedrībā, veicinot viņu ģimenes locekļu iekļaušanos darba tirgū. Mērķa sasniegšanai Cēsīs tiks uzlabota sociālā infrastruktūra – tiks renovēta ēka, kurā šis centrs darbosies.

1.9. Citi valsts un Eiropas Savienības programmu finansētie projekti, kuru ieviešanā iesaistīta Cēsu pilsētas dome

Projekta nosaukums

Projekta realizācijas laiks Finanšu avoti

Kopējais apjoms

Ūdenssaimniecības attīstība A-Latvijas upju baseinos

13.12.2001. – 31.12.2006. 1. ES Kohēzijas fonds;

2. Cēsu pašvaldības uzņēmums „Vinda”;

3. Cēsu pilsētas dome.

EUR 2 521 000

Tūrisma attīstība „VIA Hanseatica” Baltijas zonā 01.09.2004. – 30.06.2007.

1. Interreg IIIB programma;

2. Cēsu pilsētas dome;

3. citi partneri.

EUR 1 234 000

Veloprojekts „Baltic Sea Cycle” 01.09.2004. – 31.08.2007.

1. Interreg IIIB programma;

2. Cēsu pilsētas dome;

3. citi partneri.

EUR 604 715

North Livonia Coastal Region Initiative for Cross-border Social - Economic Development 01.02.2005. – 31.07.2006.

1. Interreg IIIA programma;

2. Cēsu pilsētas dome;

3. citi partneri.

EUR 604 715

Innovation Circle 2005. – 2007.gads

1. Interreg IIIB programma;

2. Cēsu pilsētas dome;

3. citi partneri.

EUR 2 291 839

“Latvijas pašvaldību nu Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana” 2005.gada 25.novembrī noslēdza Vienošanos par demonstrācijas projekta īstenošanu Vidzemes plānošanas reģionā un Cēsu pilsētas nodarbinātības stratēģijas izstrādi.

25.11.2005-

30.10. 2006.

Latvijas Pašvaldību savienības iesniegtais Nacionālās programmas projekts Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.4/0001/0003.

LVL 7850, t.sk.,

LVL 5888 Eiropas Sociālais fonds,

LVL 1962 valsts budžets

Retrieving our memory: the Lost Human Stories on the Soviet Deportations in Latvia 01.07.2005. – 30.06.2006. 1. Kultūra 2000 programma;

2. Cēsu pilsētas dome.

EUR 77 800

Cēsu pilsētas "Avotu ielejas" bioloģiskās daudzveidības veicināšana.. 01.05.2005. – 31.12.2005 1. Cēsu pilsētas dome

2. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

LVL 7 256

Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka bioloģiskās daudzveidības vērtību saglabāšana. 01.04.2005. – 15.12.2005. 1. Cēsu pilsētas dome

2. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

LVL 6 828

Cēsu pils parka nogāžu nostiprināšanas un apzaļumošanas projekta 3.kārta. 01.04.2005. – 31.06.2006. 1. Cēsu pilsētas dome

2. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

LVL 18 706

„Jauniešu māja”. 01.10.2005. – 28.02.2006. Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

LVL 33 200

Viduslaiku svētki;

Viduslaiku tērpi;

Cēsīm 800 – centrālie jubilejas pasākumi;

Cēsu 800 gades svinību zonu māksliniecisko koncepciju izstrāde;

Jaunavas skulptūras restaurācija Cēsu pilsētas Maija parkā;

01.01.2005-31.12.2005 Kultūrkapitāla fonds.

LVL 2 350

 

Pētījumi

Sadarbībā ar Latvijas Valsts investīciju aģentūru tika veikti divi pētījumi publiskās un privātās partnerības projektiem Cēsīs, kuri varētu tikt realizēti nākotnē:

 1. Pētījums ielu remonta un būvniecības sektorā par projekta „Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcija un remonti” iespējamām publiskās un privātās partnerības shēmām. Projekta mērķis ir izstrādāt modeļus privātās un publiskās partnerības shēmai pilsētas ielu izbūvei, remontiem, ielām piekrītošās infrastruktūras izveidei;
 2. Pētījums par „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību un apsaimniekošanu” ar privātās un publiskās partnerības shēmām. Projekta mērķis ir risināt pirmsskolas iestāžu trūkumu pilsētā un šī pakalpojuma nodrošināšanu pilsētas iedzīvotājiem.

Kultūra

Pilsētā organizētie pasākumi

Cēsu centrālā bibliotēkā :

 • Izstādes - 110, no tām 54 bērnu bibliotēkas
 • Literāri pasākumi - 139, no tiem 109 bērnu bibliotēkas

Cēsu Kultūras centrā:

 • Pašu organizētie pasākumi - 80
 • Citu organizētie pasākumi - 30

Cēsu Izstāžu namā :

 • Izstādes - 3
 • Koncerti, izstāžu atklāšanas - 7

Svētki Cēsu pilsētā :

 • Valsts un tradicionālie - 17
 • Koncerti - 8
 • Kino pasākumi - 2

No tiem nozīmīgākie:

 • Cēsu astoņsimtgades sagaidīšanas svētki „500 dienas līdz 800gadei” , „400 dienas līdz 800 gadei”, „300 dienas līdz 800gadei”un „200 dienas līdz 800gadei”
 • Viduslaiku svētki
 • Ziedu svētki
 • Starptautiskie festivāli „Sprīdītis” un „Sudmaliņas”
 • 10.Cēsu Mūzikas svētki
 • Jauno ērģelnieku festivāls
 • Pēc trīs gadu pārtraukuma - Imanta dienas
 • 7.Baltijas valstu Neredzīgo biedrību estrādes festivāls
 • Rallijs Cēsis - 2005
 • Cēsu kauju atceres 86. gadadiena
 • Dziedāšanas svētki

Cēsīm 800

Pašvaldības budžets Cēsīm 800 programmas īstenošanai LVL 37 522.

Noslēgti līgumi par sadarbību Cēsu 800gades sagaidīšanā:

 • VAS Latvijas pasts
 • a/s Cēsu alus.

Par Cēsu 800gades patronesi iecelta LR Kultūras ministre Helēna Demakova.

2005.gads veltīts „Cēsis – pasaulē”:

 • Cēsu Dziesmu konkurss, priekš atlase un noslēguma koncerts
 • 7.Baltijas valstu Neredzīgo biedrību estrādes festivāls
 • Viduslaiku svētki
 • Piedzīvojumu stafete „Iepazīsti Cēsis”
 • Baznīcu diena
 • Turcijas diena
 • Kultūras mantojuma dienas
 • Starptautiskais festivāls „Sudmaliņas“
 • Baltijas dienas Drēzdenē
 • Konference “Kultūras produkta marketinga loma pilsētas tēla pozicionēšanā“

Pasākumi:

 • Izstrādāta svētku programma, tāme un uzsākts darbs pie programmas īstenošanas
 • Sadarbība ar režisoriem, producentiem, līgumu slēgšana
 • Izstrādāts sadarbības piedāvājums Cēsu 800gades svinību sponsoriem
 • Uzsākts uzņēmēju informēšanas darbs par Cēsu 800gades svinībām
 • Izsludināts konkurss par svētku zonu māksliniecisko koncepciju

Projekti:

 • Sadarbībā ar Latvijas pastu un Preses namu izdots pastkaršu komplekts „Vēstījums draugam”
 • Cēsu 800gades svinību programma iekļauta valsts finansētā mērķprogrammā „Valstiski nozīmīgi pasākumi”
 • Cēsīm 800 iekļauta ar UNESCO vārdu saistītu kultūras notikumu un jubileju kalendārā
 • Uzsākts darbs pie Cēsu hronikas izveides
 • Fotoalbuma ”Cēsis” sagatavošana
 • Sadarbības projekts ar Cēsu Sv.Jāņa baznīcu par baznīcas rekonstrukcijas projektiem un finansējuma piesaisti

Cēsu 800gades projekta ietvaros izdots:

 • Cēsu alus produkta „Wendu alus” ražošana ar ziedojumu 1 santīms no katras pārdotās pudeles Viduslaiku pils rekonstrukcijai
 • Sadarbībā ar a/s „Preses nams“ un VAS „Latvijas pasts“ - pastkaršu komplekts „Vēstījums draugam“
 • Cēsu popularizēšanas nolūkos izdots CD „Cēsis caur gadsimtiem skan“
 • Cēsu prezentācijas materiāli CD un izstāžu stendos
 • Dziesmu karaoke CD „Ar R.Paula dziesmām cauri Latvijai” – Cēsīs uzņemts dziesmas „Dziesma par dzelteno lapu” videoklips

Matiasa Jansona skulptūra „Gadsimtiem ejot”

Darbs ar NVO

Veicinot dažādu grupu iesaistīšanu sabiedrībā, domes budžeta līdzfinansējums piešķirts kultūras projektu īstenošanai :

 • kultūras biedrībai Harmonija
 • Cēsu Sv.Jāņa baznīcai
 • Cēsu Fotogrāfu biedrībai
 • A.Kalniņa Mūzikas vidusskolai
 • Pensionāru apvienībai pensionāru vakaru organizēšanai
 • Neredzīgo biedrības Cēsu nodaļai

Dzīvokļu un komunālā saimniecība

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana

Cēsu pilsētā reģistrēto personu skaits:

 

01.01.2003.

01.01.2004.

01.01.2005.

01.01.2006.

Reģistrēta dzīvesvieta (deklarēta)

17371

17973

18054

17993

Mutiski norādīta dzīvesvieta

153

142

83

72

Noņemti no uzskaites Cēsīs, citur dzīvesvietu nav deklarējuši

953

585

447

426

Iedzīvotāju skaits kopā

18477

18700

18584

18491

2005.gada laikā dzīvesvietu Cēsīs ir deklarējušas 1247 personas. Šajā skaitā ir gan no citām pašvaldībām Cēsīs ieradušās personas, gan Cēsu pilsētas robežās dzīvesvietu mainījušās personas.

2005.gadā ir saņemti 104 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai. Tai skaitā 77 gadījumos ir pieņemts lēmums anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 19 gadījumos pēc domes uzaicinājuma personas ir deklarējušas jauno dzīvesvietu līdz anulēšanas lēmuma pieņemšanai vai lieta par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ir izbeigta faktu trūkuma dēļ.

Sadalījums pēc darba spējas:

 • Līdz darba spējas vecumam

2658

 • Darba spējas vecumā

11357

 • Virs darba spējas vecuma

4050

Pēc dzimuma:

 • Vīrieši

8225

 • sievietes

10040

Pēc tautības:

 • latvieši

15175

 • krievi

2030

 • baltkrievi

221

 • poļi

193

 • pārējie

446

Dzīvokļu saimniecība

 • 2005.gadā piešķirtas 3 dzīvojamās platības, tai skaitā, izvietotas no denacionalizētiem īpašumiem – 1, nodrošinātas pēc soda izciešanas, bāreņi – 1.
 • 2005. gadā 16 personām (ģimenēm) neatliekami ir atrisināti dzīvokļu jautājumi, izvietojot dzīvojamās platībās uz laiku, tai skaitā:

Personas (ģimenes)

2005.

- izvietotas no denacionalizētiem namīpašumiem, pamatojoties uz tiesas spriedumiem

1

- izvietotas no denacionalizētiem namīpašumiem, pamatojoties uz vienošanos

2

- Cēsu jaunajām ģimenēm,

3

- Cēsīs strādājošām ģimenēm no rajona

2

- citi gadījumi (dārza māja, pansija)

8

Kopā:

16

 • Dzīvojamās telpas pieprasītāju uzskaitē ir 26, bet gada beigās 44 ģimenes.
 • Pilsētas dzīvojamā fondā ir 17 sociālie dzīvokļi un istabas, darbības pārskata gadā apstiprināts statuss vienai istabai Lenču ielā 40 un vienam dzīvoklim Rīgas 42, bet noņemts statuss diviem dzīvokļiem Zaķu ielā 3 un Vāveres ielā 14.
 • Dzīvokļu privatizācijas gaita 2005. gadā Cēsīs:

Privatizācijai nodotās mājas

Dzīvokļu skaits tajās

No visiem dzīvokļiem

privatizētas mājas nodotas īpašniekiem

privatizēti

uzsākta privatizācija

neprivatizēti

223

4021

32

92

158

40 gb/gadā

Īpašuma atsavināšana

2005. gadā Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir noorganizējusi 8 izsoles, atsavinot astoņus objektus; neapbūvētus zemes gabalus Leona Paegles ielā 2d un Loka ielā 6 daudzdzīvokļu māju celtniecībai, nekustamos īpašumus (zemes gabalus un ēkas, būves) Lenču ielā 6 un Vaļņu ielā 18, neapbūvētus zemes gabalus Viestura ielā 7 un 9, Cēsu pašvaldībai piederošās SIA “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” kapitāla daļas, kustamo īpašumu - automašīnu Opel Omega.

Cēsu pilsētas dome ir atsavinājusi arī trīs apbūvētus zemes gabalus Leona Paegles ielā 21a, Rīgas ielā 2 un Vienības laukumā 2, ko savā īpašumā ir ieguvuši ēku īpašnieki.
2004.gadā atsavināti pieci (2003.gadā četri, 2002.gadā astoņi,) Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumi.
2005. gadā ir atjaunots un iesniegts LR Pašvaldību lietu ministrijā projekta pieteikums dzīvojamās mājas celtniecībai Caunas ielā 7, Cēsīs, un saņemts apstiprinājums 2006.gadā par 30 % līdzdalību no valsts budžeta.

Komunālā saimniecība

Komunālā darbība

 • Sadarbībā ar Cēsu rajona padomi izstrādāti tehniskie projekti „Cēsu pilsētas transporta apvedceļa izbūve un rekonstrukcija Pētera ielā posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai” un „Cēsu pilsētas trešā transporta loka izbūve un rekonstrukcija Ata Kronvalda ielā posmā no Jāņa Poruka ielas līdz Valmieras ielai (ietverot krustojumu) un posmā no Rīgas ielas līdz dzelzceļam”. Šo projektu īstenošanā Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums ir LVL 5 841 (topogrāfiskām kartēm);
 • Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu, skataku remonts Cēsu pilsētā - LVL 57 769;
 • Cēsu pilsētas ielu uzturēšanas darbi - LVL 122 809;
 • Grants seguma ielu remonts - LVL 2 502 (Priekuļu iela posmā no Eduarda Veidenbauma ielas līdz Palmu ielai u.c.);
 • Pilsētā izgatavotas un uzstādītas jaunas ceļa zīmes, veikta esošo ceļa zīmju apkope, remonts - LVL 13 032;
 • Lietu ūdens caurteku tīrīšana - LVL 2 400;
 • Veikta rotācijas apļa „Jāņa Poruka un Valmieras ielas krustojumā” projekta izstrāde LVL 6 175;
 • Zaķu ielas pārvada ekspertīze, uzsākta projekta izstrāde, pārvada atjaunošanas darbiem LVL 2 614;
 • Leona Paegles ielā posmā no Lapsu ielas līdz Sporta hallei veikta projekta izstrāde LVL 400;
 • Piebalgas ielas rekonstrukcijai projekta izstrāde LVL 4 700;
 • Izstrādāts skiču projekts remonta darbiem Lenču, Krasta, Viestura, Slimnīcas un Dārzniecības ielai LVL 11 682;
 • Izstrādāts Rīgas ielas (no Zvirbuļu ielas līdz pilsētas robežai) tehniskais projekts LVL 10 620;
 • Uzsākta Vaives ielas remontdarbiem projekta izstrāde LVL 1 005;
 • Gājēju pāreja pār dzelzceļu projekta izstrāde LVL 2 124;
 • Topogrāfiskie plānu izgatavošana Slimnīcas laukumam, Lielās Katrīnas ielas posmam, Zaķu ielas pārvadam, Akmens, Festivāla, Vaives, Krasta, Viestura, Birzes ielas posmiem, Slimnīcas, Loka, Robežu, ielām, Rūpniecības, Rīgas ielas posmiem LVL 9 666;
 • Veikta ielu apkopšana pēc vētras postījumu likvidācijas LVL 1 548;
 • Grāvju malu kopšana, remonts, izskalojumu remonts, celmu izcelšana LVL 2 233;
 • Dizainprojekta norādes stabu uzstādīšana LVL 1 168;
 • Asfaltbetona seguma maiņa Leona Paegles ielā no Lapsu ielas līdz sporta hallei LVL 41 867;
 • Rekonstruēta ietve pie Sv. Jāņa baznīcas LVL 13 686;
 • Nomainīts bruģakmens ieklājums Rīgas ielā LVL 36 986;
 • Izbūvēts ielas paplašinājums, izbūvētas gājēju barjeras pie Cēsu 1.pamatskolas Cēsīs, Gaujas ielā LVL 6 140;
 • Veikta Mūrlejas ielas rekonstrukcija LVL 11 873;
 • Veikta asfaltbetona segas ieklāšana Dārzniecības ielā 399 m garumā, asfaltbetona segas ieklāšana un daļēja trotuāra izbūve Slimnīcas ielā 155 m garumā un Rīgas ielā posmā no Zvirbuļu ielas līdz Cēsu pilsētas robežai 1 130 m posmā, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, daļēja trotuāra izbūve, apgaismojuma izbūve Piebalgas ielā par kopsummu LVL 300 311.

Pilsētas ielu apgaismojums

Pilsētā ielu apgaismojuma ekspluatācijas darbus veic SIA „Spriegums”. Noslēgtā līguma ietvaros nomainīti 10 apgaismojuma balsti un 31 apgaismojuma armatūra, kas sastāda LVL 5 550.
Veikti remonta darbi, kur uzstādīti jauni apgaismojuma balsti un armatūras:

Objekts

Balsti

Armatūras

Summa LVL

Piebalgas iela

53

55

58 478

Gaujas iela

Amatnieku iela

Avotu iela

16

7

3

18

7

3

22 122

Raiņa iela

7

7

6 934

Piesaistes līdzekļi

Vāveres iela

3

3

1 968

Kungu, Rīgas ielas

12

14

5 727

Ķiršu, Miera ielas

12

12

5 416

Kr.Valdemāra iela

2

2

 

Pavisam kopā uzstādīti 125 balsti un 152 armatūras.

Pilsētas lietus ūdens kanalizācija

Pilsētā lietus ūdens kanalizācijas (turpmāk tekstā – LŪK) ekspluatācijas darbus veic Cēsu SIA „Vinda”. 2005.gadā LŪK tīklos veikti darbi par LVL 25 856.

Nozīmīgākie darbi 2005.gadā :

 • Izbūvētas 2 jaunas gūlijas Līgatnes-Gaujas ielu krustojumā – LVL 516
 • Veikts 22gb. gūliju remonts vai pārbūve – LVL 2 554
 • Veikts 13 skataku remonts vai pārbūve – LVL 1 411
 • Veikti 451 t.m.LŪKcauruļvadu skalošanas, sakņu izgriešanas un TV inspekcijas darbi – LVL 1 190

Paskaidrojums.

 • gūlija – lietus ūdens uztvērējaka
 • t.m. – tekošie metri

Atkritumu apsaimniekošana.

Atkritumu apsaimniekošanu Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā veic 3 operatori:

 • SIA „ZAAO”
 • SIA „Ragn Sells”
 • SIA „Jumis”

Klaiņojošo dzīvnieku patversme

Sadarbības līguma ietvaros turpinās sadarbība ar 9 pagastiem – Amatas novadu, Priekuļu, Raunas, Liepas, Raiskuma, Vaives, Straupes, Stalbes un Mārsnēnu pagastiem. 2005.gadā laikā patversmē ievietoti 120 suņi un 46 kaķi. Pieredzi patversmes ierīkošanā guvuši vairāku Latvijas pašvaldību pārstāvji, t.sk. Ventspils, Alūksne.

Sīkdzīvnieku kapsēta

Realizēta sīkdzīvnieku kapsētas izveide, saņemta LR Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas apliecība Nr. 024595. Kapsēta atklāta 05.08.2005. Jaunizveidotajā sīkdzīvnieku kapsētā veikti 20 apbedījumi.

Bezdarbnieku nodarbināšana

Laikā no 2005.gada marta līdz novembrim nodarbinātie bezdarbnieki (algoti pagaidu sabiedrisko darbu veicēji) veikuši pilsētas labiekārtošanas un teritorijas kopšanas darbus – Vintergravas, Pirtsupītes teritorijā, Pils un Maija parkos, pilsētas gravās, ielu piegulošajās teritorijās, „Avotu ielejas” parkā, atpūtas vietās pie Gaujas. Bezdarbnieki piedalījušies Pils parka arheoloģiskās izpētes darbos, veikuši elektroapgaismojuma armatūru un ceļa zīmju atbrīvošanu no koku zariem. Strādājuši pie koku celmu izņemšanas un koku atvašu izzāģēšanas, bīstamo ielu krustojumu sakārtošanas gājēju pāreju attīrīšanas no sniega, latvāņu izpļaušanas (visa teritorija tika nopļauta septiņas reizes), zāles pļaušanas darbiem. Likvidējuši janvāra vētras postījumus.

Piespiedu sabiedriskais darbs

Personas, kurām piespriestais soda mērs ir piespiedu darbs, sodu izcietuši, strādājot pilsētas labiekārtošanas darbos.

Atļaujas rakšanas darbu veikšanai

Izsniegtas 259 atļaujas.

Konkursi

 • “Labākais sētnieks” četrās grupās - pašvaldības, privātmājas, daudzdzīvokļu un sabiedriskās ēkas;
 • „Par skaistāko gaisa dārzu”.

Labiekārtošanas darbi pilsētā

 • Uzstādītas atkritumu urnas autobusu pieturās, atjaunoti gājēju tiltiņi;
 • Izbūvētas gājēju ietves – Bērzaines, Piebalgas, Rīgas, Slimnīcas, Torņa.

Ainavu arhitektūra

 • Maija parka rekonstrukcijas 2.kārtas realizācija;
 • Pils parka nogāžu nostiprināšanas 2.kārtas realizācija;
 • Avotu ielejas parka 1.kārtas realizācija (avoti, dīķi), talku organizēšana;
 • Notikušas 34 Apstādījumu aizsardzības komisijas izbraukumu sēdes;
 • Organizēti Ziedu svētki Cēsīs ar republikas floristu, liliju selekcionāru un puķu audzētāju piedalīšanos;
 • Kopšanas darbi Vintergravā, pie Pirtsupītes, Siļķupītes un Leduslaikmeta dabas takas;
 • Balto un melno gulbju iemitināšana parka dīķos.

Pašvaldības policija

Cēsu pilsētas Pašvaldības policija ir Cēsu pilsētas domes sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, kas savas kompetences ietvaros darbojas Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā un ir pakļauta Cēsu pilsētas domei. Darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām valsts un pašvaldības institūcijām.

Atskaites periodā Pašvaldības policijā strādāja desmit Pašvaldības policijas darbinieki – astoņi patruļdienestā, priekšnieks un priekšnieka vietnieks. Trīs Pašvaldības policijas darbinieki mācījās Latvijas Policijas akadēmijā, publisko tiesību fakultātē.

Atskaites periodā neviens Pašvaldības policijas darbinieks nav disciplināri sodīts, kā arī nevienam nav izteikta pateicība.

Pašvaldības policijas patruļdienesta rīcībā ir divas automašīnas, kuras tiek izmantotas ikdienas patrulēšanai un aizturēto likumpārkāpēju pārvadāšanai.

Veicot darbības sabiedriskās kārtības uzturēšanā Cēsu pilsētā, kā arī kontrolējot Cēsu pilsētas domes apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanu, sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem, tika sastādīti sekojoši Administratīvā pārkāpuma un brīdinājuma protokoli par Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa un Cēsu Pilsētas domes saistošo noteikumu neievērošanu:

Sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli un nosūtīti izskatīšanai Cēsu pilsētas domes Administratīvajai komisijai

2004

2005

CPDSN

Suņu un kaķu turēšanas noteikumi

17

23

Par ielu tirdzniecību un tirdzniecību publiskās vietās noteikumu neievērošanu

Par sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu

166

42

Par Cēsu pilsētas. teritorijas un ēku uzturēšanas noteikumu neievērošanu

5

21

Par reklāmas izvietošanu noteikumu neievērošanu

3

Par atkritumu apsaimniekošana noteikumu neievērošanu

6

2

Par apakšzemes komunikāciju un remontdarbu veikšanas noteikumu neievērošanu

4

Par vides aizsardzības un apstādījjumu kopšanas noteikumu neievērošanu

12

8

Latvijas APK

171.p.1.d. /alkoholisko dzērienu lietošana vai atrašanās sab. vietā reibuma stāvoklī/

1

176.p. /patvarība/

2

152.p. /būvniecības noteikumu pārkāpšana/

1

155.p.3.d. /alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība nepilngadīgajiem/

29

9

1554.p.1.d. /tirdzniecība neatļautās vietās/

186.p. /dzīvošana bez pases vai bez deklarētas dzīvesvietas/

3

1

106.p.1.d. /dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšana/

2

1

KOPĀ:

240+24*=264

118+228*=346

Sastādīti Brīdinājuma protokoli

2004

2005

Par sniega un lāsteku netīrīšanu

3

6

Par valsts karoga nepacelšanu

6

Par Nr. Zīmes /plāksnīte/ neatjaunošanu namīpašumam

Par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā

10

6

Par suņu un kaķu turēšanas noteikumu neievērošanu

8

6

Par naktsmiera traucēšanu

2

2

Par ielas piegružošanu

2

Par dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā

Par sadīves atkritumu, koku zaru un lapu dedzināšanu

1

Par zemes īpašuma nesakopšanu

Par makšķerēšanu pils dīķī

1

Par būvgružu nenovākšanu

17

Par būvniecības normu neievērošanu

1

Par nepilngadīgo atrašanos pēc plkst. 23:00 sabiedriskās vietās bez vec. klātbūtnes

5

Par nepilngadīgo smēķēšana

5

Par nepilngadīgo personu klaiņošnu

13

Par neatļautu ielas tirdzniecību un tirdzniecību publiskās vietās

1

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu

35

Par LAPK 167.p. /sīkais huļigānisms/

Par dzīves vietas nedeklarēšanu

7

Par LAPK 173.p. /bērnu audzināšanas pienākumu nepildīšana/

Par zaru, lapu vai sadzīves atkritumu dedzināšanu

2

Par remontdarbu veikšanu nesaskaņojot ar pilsētas domi

1

Par kapu saimniecības noteikumu neievērošanu

1

Par teritorijas /pieguļošās/ un dzīvojamo ēku nesakopšanu

53

Par ilgstošu transportlīdzeļu turēšanu uz ielas

1

1

Par LAPK 154.p. 1.d. /tirdzniecība neatļautās vietās/

1

Par LAPK 176.p. /patvarība/

1

Citi

3

KOPĀ:

155

46

Nogādāti Valsts policijā

2004

2005

Nepilngadīgo lietu inspekcijā

47

Ceļu policijā

17

87

Kuri atrodas meklēšanā

9

6

Par Latvijas APK noteikumu neievērošanu

46.p.

/narkotisko vielu glabāšana vai lietošana/

2*

170.1p.

/nelegālu alkoholisko dzērienu iegādāšanās/

34*

171.p.

/alkoholisko dzērienu lietošana vai atrašanās sab. vietā reibuma stāvoklī/

499+198*

431+579*

167.p.

/sīkais huļigānisms/

56+29*

28+84*

175.p.

/nepakļaušanās policijas darbinieku likumīgajām prasībām/

9+23*

9+28*

177.p.

/policijas kontroles noteikumu pārkāpšana/

1+ -*

173.p.

/bērnu audzināšanas pienākumu nepildīšana/

1+ -*

2+14*

179.p.

/ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana/

1*

181.p.

/ieroču, munīcijas un pirotehnisko līdzekļu aprites kārtības pārkāpšana/

1*

155.p.

/tirdzniecības noteikumu pārkāpšana/

/4*

Citi

/ģimenes skandāli, .../

30

61

KOPĀ:

622+254*= 876

667+747*=1414

Sodīti autovadītāji par apstāšanās stāvēšanas noteikumu neievērošanu

568+50*= 618

917+746*=1663

Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi

179

282

Saņemti telefonizsaukumi

2086

3112

* Valsts policija

Sociālā palīdzība

Lai nodrošinātu efektīvāku sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu tika pieņemts domes lēmums par pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izveidošanu. Apstiprināts Aģentūras nolikums un struktūra.
Sociālās nodaļas struktūrvienības – Dienas aprūpes centrs, Centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm, Nepilngadīgo uzraudzības dienests.
Sociālā nodaļa 2005.gadā sniegusi materiālu palīdzību 925 personām, izmaksājot pabalstos 32 620 latus, tai skaitā

 • 42 personām pabalsti garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai LVL 2081;
 • 212 personām apmaksāti ēdināšanas izdevumi LVL 11 763;
 • 212 personām sniegta palīdzība īres un komunālo maksājumu apmaksā LVL 4895;
 • 308 personām - kurināmā iegādei LVL 4215;
 • 159 personām apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi LVL 3521;
 • 43 personas saņēmušas pabalstus bērnu izglītošanai un audzināšanai LVL 506 apmērā;
 • 12 personām nodrošinātas sociālās garantijas, beidzoties aizbildniecībai LVL 1200;
 • 20 bērniem, kuri mācās citas administratīvās teritorijas skolās, apmaksāti transporta izdevumi uz skolām LVL 446;
 • Savās dzīves vietās aprūpētas 58 personas, izlietojot LVL 12 329;
 • 22 personām LVL 2661 apmērā sniegta palīdzība sociālo dzīvokļu uzturēšanā.

Dienas aprūpes centrs nodrošinājis sociālos pakalpojumus 235 personām.

Centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm sniedzis pakalpojumus vairāk kā 120 bērniem.

Nepilngadīgo uzraudzības dienesta uzskaitē bija 45 personas.

Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu uzturētā pansija, kurā uzturējušās 19 personas. Vīriešu nakts patversmē uzturējušās 58 personas.

Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs pieaugušajiem uzturējušās 47 personas, bet bērnu iestādēs aprūpēti 5 bērni. Veselības aprūpi sociālajās gultās saņēmušas 11 personas.

Nodaļā ieviestas jauna darba forma ar klientiem – vecāku atbalsta grupas. Viena no tām ir atbalsta grupa bērnu invalīdu vecākiem. Vairāki pilsētā dzīvojošie vecāki kopā ar bērniem invalīdiem piedalījās 10 dienu vasaras nometnē. Projekta mērķis – bērnu invalīdu un viņu vecāku integrēšana sabiedrībā. Rudenī darbu uzsākusi atbalsta/izglītojoša grupa vecākiem, kuru bērni ir skolas vecumā. Nodarbībās vecāki sniedz atbalstu viens otram, iegūst jaunu pieredzi, tiekas ar speciālistiem – psihologu, sociālo pedagogu, sociālo darbinieku, bērnu tiesību aizsardzības speciālistu u.c.

Kopš 2005.gada aprīļa beigām Sociālā nodaļa, Nepilngadīgo uzraudzības dienests un bāriņtiesa atrodas vienā ēkā Bērzaines ielā 18. Tas uzlabo darbinieku savstarpējo komunikāciju, paātrina jautājumu risināšanu, uzlabo klientu apkalpošanu. Ēkā nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem. Renovācijas darbi veikti, piesaistot valsts investīciju līdzekļus (piešķirti 2004.gadā), pašvaldības līdzekļus un sadarbības pilsētas Vācijā Ahimas finansiālo palīdzību.

Tika saņemts apstiprinājums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanu grantu shēmas „Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” projektā „Dienas centra pensijas vecuma personām, kas dzīvo ģimenēs, paplašināšana un rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem izveidošana Cēsīs ” Projekta īstenošana uzsākta 2005.gada decembrī.

Sociālā nodaļa:

 • iesaistījusies nacionālās programmas projekta „Latvijas pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana” ietvaros par demonstrācijas projekta īstenošanu Vidzemes plānošanas reģionā un Cēsu pilsētas nodarbinātības stratēģijas izstrādi. Plānots, ka Nodarbinātības stratēģija un tās īstenošana radīs pozitīvas pārmaiņas vietējās sabiedrības dažādo interešu grupu sadarbības un partnerības izveidošanā un nostiprināšanā, lai veicinātu vietējo sociāli ekonomisko attīstību, mazinot sociālo atstumtību un diskrimināciju, darbaspēka aizplūšanu.
 • projekta „Mērķgrupu bezdarbnieku subsidētās nodarbinātības pasākumi” – darba prakse pie darba devēja Centrā ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm ietvaros, apmācīja bezdarbnieci, kura bija ieguvusi augstāko profesionālo izglītību, bet nebija iesaistījusies darbā.
 • iesniegts projekta pieteikums invalīdu nodarbināšanai subsidētajās darba vietās Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli Cēsu centrs tika organizēti algotie sabiedriskie darbi,.
 • Iesaistījās Cēsu rajona Invalīdu biedrības projektā „Motivācijas veicināšanas programmas izveide un ieviešana cilvēkiem ar invaliditāti deviņās reģionālajās Latvijas Invalīdu biedrībās”, kuras mērķis bija cilvēku ar īpašām vajadzībām motivēšana iesaistīties darba tirgū.

Bāriņtiesa

2005.gadā bāriņtiesa pieņēmusi 168 lēmumus:

Nelabvēlīgo ģimeņu skaits

51

No tām uzskaitē ņemtas 2005.gadā

17

Bērnu skaits nelabvēlīgajās ģimenēs kopā

71

Personu skaits, kam 2005.gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna aprūpes tiesības

7

no tā: - mātēm

4

tēviem

3

Personu skaits, kam 2005.gadā ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas bērna aprūpes tiesības

9

Bērnu skaits, kuru vecākiem 2005.gadā atņemtas aprūpes tiesības

8

Bērnu skaits, kuru vecākiem 2005.gadā atjaunotas aprūpes tiesības

10

pieņēmusi lēmumu par lietas ierosināšanu rajona tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vai atjaunošanu

28

Personu skaits, kam ar rajona tiesas spriedumu 2005.gadā atņemtas aizgādības tiesības

15

Bērnu skaits, par kuriem 2005.gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par to, ka bērns adoptējams uz ārvalstīm

3

Aizbildnībā esošie bērni

63

Aizbildņi

56

Bērni, kam 2005.gadā nodibināta aizbildnība

7

2005.gadā ieceltie aizbildņi

5

Bērni, kam 2005.gadā ar bāriņtiesas lēmumu atlaisti aizbildņi

42

no tiem: bērnam sasniedzot pilngadību

12

atgriežoties ģimenē

30

Aizgādnībā esošās personas uz 01.01.2006.

15

no tām personas, kam aizgādņi iecelti 2005.gadā

4

Bērni, kuri ievietoti ārpusģimenes aprūpes iestādē

2

Personas, kam noteikta uzvārda ieraksta maiņa

1

Bērni, par kuriem dots atzinums pēc rajona tiesas pieprasījuma par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

3

Bērni, par kuriem dots atzinums pēc rajona tiesas pieprasījuma par viena vecāka atsevišķas aizgādības tiesību noteikšanu

3

Bērni, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu ģimenes Valsts pabalstu izmaksāt personai, kas faktiski audzina bērnu

21

Bērni, kas ievietoti sociālās aprūpes iestādēs un par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu atļaut šķērsot valsts robežu

4

Lēmumi par nepilngadīgo mantisko interešu nodrošināšanu

23

Pieņemtie lēmumi par citām lietām: paternitātes ieraksta atcelšana, bērnunama audzēkņu ciemošanās ģimenē, nosūtīšana uz konsultāciju pie psihologa, aprūpes iestādes maiņa

8

Izglītība

Uz 2005.gada 1.septembri Cēsu pilsētas izglītības iestādēs mācās 3519 skolēni salīdzinoši ar 2004.gadu, skolēnu skaits samazinājies par 85 skolēniem. Pirmajās klasēs 2005.gadā sāka mācīties par 27 skolēniem mazāk nekā 2004.gadā, bet 10.klasēs par 94 skolēniem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Šis ir pirmais mācību gads, kad Cēsu pilsētas 2.vidusskolā tiek uzņemtas četras 10.klases ar latviešu mācību valodu, kurās mācās 91 skolēns – uzsāktas īstenot divas izglītības programmas: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma.

Pilsētā darbojas Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas, „Turības” un Praktiskās psiholoģijas institūta filiāles.

Uz 2005.gada 1.septembri visi pilsētā deklarētie bērni apmeklē piecgadīgo sešgadīgo apmācību pamatizglītības uzsākšanai. Cēsu pilsētas izglītības iestādes apmeklē 1186 skolēni no citām pašvaldībām, bet 356 bērni, kuru dzīves vieta deklarēta Cēsu pilsētā, apmeklē izglītības iestādes citās pašvaldībās. Cēsu pilsētas pamatskolā un Cēsu 2.vidusskolā. 2005.gadā akreditētas izglītības iestādes un tajā īstenojamās izglītības programmas.

No visām Cēsu pilsētas izglītības iestādēm 850 skolēni piedalījās Latvijas IX skolēnu dziesmu un deju svētkos – augstus sasniegumus konkursos guva Cēsu kultūras centra deju kolektīvs „Randiņš”, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas koris, un Cēsu 1.pamatskolas zēnu un meiteņu kori.

Tika īstenots projekts “Zīļu laipa”, kuras ietvaros 2005.gada vasarā 25 bērni no Omskas apgabala Taras pilsētas apmeklēja Latviju un Augšbebru ciema folkloras ansamblis „Varavīksne” piedalījās skolēni dziesmu un deju svētkos.
Ar daļēju Cēsu pilsētas domes atbalstu 2005.gada vasarā tika organizētas 7 skolēnu vasaras atpūtas nometnes un 15 mācību treniņu nometnes.
Ar 2005.gada 1.septembri Cēsu pilsētas pamatskolā darbu uzsāka pedagoģiskās korekcijas klase.
Sadarbojoties ar Cēsu vēstures muzeju no 2005.gada 1.augusta sākām īstenot projektu „Atgūstot mūsu atmiņu: zudušie stāsti par padomju deportācijām”.
Cēsu pilsētas jauniešu dome 1.septembrī organizēja Zinību dienas svinības visas pilsētas skolēniem.
Cēsu pilsētas dome sadarbībā ar uzņēmējiem 2005.gada vasarā 120 skolēniem radīja iespēju strādāt algotu darbu.
No Cēsu pilsētas izglītības iestādēm 2004./2005.gadā 41 skolēns izcīnīja godalgotas vietas skolēnu zinātniskajos lasījumos, novadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs.
Noticis skolēnu zīmējumu un literāro darbu konkurss, labākie darbi publicēti skolēnu kalendārā “Bērni – Cēsīm”.

2005.gadā turpināts darbs pie izglītības iestāžu sakārtošanas: 13 Cēsu pilsētas izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs energoefektivitātes paaugstināšanai un higiēnas prasību nodrošināšanai tika veikta renovācijas II kārta par kopējo summu LVL 490 384. Divās Cēsu pilsētas izglītības iestādēs (Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola un DACVĢ) un vienā pirmskolas izglītības iestādē (Cēsu pilsētas 3.pirmskolas izglītības iestāde) tika veikta apsardzes un uguns trauksmes signalizācijas sistēmu ierīkošana

Gada laikā veikts nozīmīgs darbs sadarbībā ar vecāku pilsētas Vecāku domi:

 • Izstrādāts un īstenots projekts „Kur ir viņa , mana bērna laimes atslēdziņa?”;
 • Izstrādāts un saņemts ESF 75% finansējums projekta karjeras izvēles pasākumi jauniešiem „Es savā profesijā „ realizēšanai;
 • notikušas 2 vecāku konferences- Vecāku tiesības un bērnu pienākumi,” un „Vecāki izglītībai”;
 • Aktīva sadarbība ar Cēsu pilsētas Vecāku domi- sekmīgi ieviestas jaunas darba formas ar nepilngadīgadīgajiem: apgaitas pilsētā, līdzuzraudzība diskotēkās, reizi mēnesī darbojas vecāku uzticības telefons.

Būvniecība, teritorijas plānošana un nekustāmais īpašums

Darbība 2005.gadā

 1. Izstrādāti Cēsu pilsētas Apbūves noteikumi.
 2. Uzsākta detālplānojuma izstrāde brīvdabas estrādes Cēsīs un ar to saistīto objektu teritorijai.
 3. Uzsākta detālplānojuma izstrāde tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44.
 4. Izstrādāti Cēsu pilsētas saistošie noteikumi:
  • Par mazdārziņu teritorijas izmantošanu un apbūves kārtību Cēsu pilsētā.
  • Īslaicīgās lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumiem Cēsu pilsētā.

Komisiju darbība

Komisijas nosaukums

Darbība

Skaits

Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas – nodošanas komisijā.
 • pieņemti objekti un izsniegtas reģistrācijas apliecības

80

Komisija būvju pieņemšanai ekspluatācijā
 • izskatīti iesniegumi, iesniegtie būvniecības izpilddokumenti;
 • sagatavoti akti un pieņemtas būves ekspluatācijā (kopējās būvniecības izmaksas LVL 8 531 411);
 • tajā skaitā par valsts vai pašvaldības līdzekļiem (kopējās būvniecības izmaksas LVL 1 856 898)

113

22

Ēku un būvju apsekošanas komisijā
 • apsekotas ēkas, būves un sastādīti akti

9

Būvniecības procesa sagatavošana, norises koordinēšana, vadīšana

 • Sagatavots objektu novērtējums un sastādītas būvniecības izmaksu daļas projektu pieteikumiem, kuri iesniegti valsts investīciju programmai 2006.-2010.;
 • Sagatavots būvju novērtējums, būvdarbu apjomu un būvniecības izmaksu daļa projekta „Cēsu pilsētas izglītības iestāžu renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana” pieteikuma iesniegšanai ERAF; projekts iesniegts izskatīšanai;
 • Sagatavots būvju novērtējums, būvdarbu apjomu un būvniecības izmaksu daļa projekta „Sociālo pakalpojumu centra Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs renovācija” pieteikuma iesniegšanai ERAF; projekts iesniegts izskatīšanai, uzsākta realizācija;
 • 13 Cēsu pilsētas izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības iestāžu renovācijas II kārta energoefektivitātes paaugstināšanai un higiēnas prasību nodrošināšanai - LVL 490384;
 • Ēkas Raunas ielā 4, Cēsīs nepieciešamie remontdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai, higiēnas prasību un vides pieejamības nodrošināšanai – LVL 64 860;
 • Ēkas Raunas ielā 1, Cēsīs sanitāro mezglu renovācija higiēnas prasību nodrošināšanai – LVL 3 159;
 • Ēkas Bērzaines ielā 18, Cēsīs nepieciešamie remontdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai un vides pieejamības nodrošināšanai – LVL 35 597;
 • DACVĢ ēkas Pūces ielā 2, Cēsīs nepieciešamie remontdarbi higiēnas prasību nodrošināšanai – LVL 20 000;
 • Apsardzes un uguns trauksmes signalizācijas sistēmu ieviešana Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā un DACVĢ, Cēsu 3. pirmskolas izglītības iestāde;
 • Vides pieejamības jautājumu risināšana – izbūvēts pacēlājs (lifts) pie Cēsu pilsētas domes ēkas Raunas ielā 4 un platforma Sociālo pakalpojumu centra ēkā Bērzaines ielā 18, Cēsīs.

Būvprojektu izstrādes koordinēšana pašvaldības funkciju īstenošanai

Nepieciešamo darbu apzināšana, projektēšanas uzdevumu sastādīšana, līdzdalība projektu saskaņošanā, būvekspertīzes organizēšana, būvprojektu un ekspertīzes slēdzienu izvērtēšana:

 • Cēsu mākslas skolas siltumapgādes rekonstrukcija Palasta ielā 11, Cēsīs;
 • Cēsu 1. pirmskolas izglītības iestādes siltumapgādes rekonstrukcija, Palasta ielā 14, Cēsīs;
 • Cēsu speciālās pirmskolas izglītības iestādes paplašināšana, izbūvējot otro stāvu (I kārta) Briežu ielā 7, Cēsīs;
 • Trīs Cēsu pilsētas izglītības un pirmskolas izglītības iestāžu apsardzes un uguns trauksmes signalizācijas sistēmu ierīkošana;
 • Tehniskās apsekošanas atzinums par ēku Raunas ielā 1, Cēsis;
 • Tehniskās apsekošanas atzinums par ēku Raunas ielā 12, Cēsīs;
 • Tehniskās apsekošanas atzinums par ēku Ata Kronvalda ielā 40, Cēsīs.

Būvvalde

Saņemti un izskatīti iesniegumi Būvvaldē

1157

Saņemtas un izskatītas būvniecības iesnieguma un uzskaites kartes

163

Noturētas Būvvaldes sēdēs

56

Būvvaldes sēdēs izskatīti jautājumi

604

Būvvaldes sagatavoti un izsniegti atzinumu

226

Sagatavoti un izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi

273

Saskaņoti un akceptēti būvprojekti:

 • sabiedriskās ēkās
 • individuālās dzīvojamās ēkas un palīgēkas
 • inženierkomunikācijas un labiekārtojums

155

76

140

Izdotas būvatļaujas

167

Apsekoti objekti būvniecības stadijā

8

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

3

Sagatavotas un izsniegtas izziņas jaunbūvju reģistrēšanai zemesgrāmatā

14

Pildot publiskās apspriešanas sekretāra pienākumus novadījuši publiskās apspriešanas

14

Saskaņotas reklāmas

80

Sagatavoti reklāmas eksponēšanas līgumi

15

Konkursi

 • „Lai top skaistāka mūsu pilsēta”
 • „Sakoptākā fasāde Cēsu Vecpilsētā”

Zemes komisija

Zemes komisijas sēdes

25

Sagatavotie zemes komisijas atzinumus

145

Zemes komisijas lēmumi

43

Izveidotas jaunas ielas - Spāres, Skudru, Dzidravota, Svīres, Stirnu, Sila, Katrīnkalna, Indriķa.

8

Pārreģistrēti mazdārziņi

427

Veikta uzskaite par dārza mājiņām

233

Sagatavoti domes lēmuma projekti par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz privātpersonu nekustamajiem īpašumiem

104

Sagatavotas izziņas nepilsoņiem un juridiskām personām par zemes iegūšanu īpašumā

28

Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017.pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas reģistrētas zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums:

 • Dzīvojamai apbūvei – 15 zemes īpašumi;
 • Skolu vai pirmsskolas iestāžu būvniecībai un rekonstrukcijai nepieciešamās teritorijas – 2 zemes īpašumi;
 • Rekreācijas teritorijas un skvēri – 3 zemes īpašumi;
 • Teritorijas uzņēmējdarbības atbalstam– 2 zemes īpašumi

22

Pasūtīta un saņemta topogrāfiskā uzmērīšana:
 • Raunas iela, Kr.Valdemāra iela, Stacijas laukums, Vienības laukums, Lenču iela, Pils iela, Torņa iela – novērošanas kameru izvietošanai;
 • Krasta iela, Viestura iela, Slimnīcas iela, Birzes iela, Loka iela, Rīgas iela, Vaives iela, Rūpniecības iela, Robežu iela; - ielu seguma nomaiņai;
 • Zaķu ielas pārvads, Slimnīcas teritorija;
 • Brīvdabas estrādes teritorija;
 • Festivāla iela 40, Cēsīs - teritorija parka izbūvei;
 • Vaives 6, Cēsīs - teritorija jaunā bērnudārza iebrauktuves projektēšanai;
 • Gaujas 88, Cēsīs - esošā ūdensvada un kanalizācijas vadu apzināšanai

7

Pasūtītas un saskaņotas nekustamo īpašumu tirgus vērtības:
 • Gaujas iela 88, Cēsīs;
 • 10 zemes gabaliem , kuri paredzēti dzīvojamai apbūvei;
 • Pārgaujas iela 2, Cēsīs – ēkām un būvēm.

3

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.317; 18.05.2005. uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēti dzīvokļu īpašumi un viena nedzīvojama telpu grupa

12

2005.gadā sagatavotie projektu pieteikumi, kuri iesniegti Eiropas Savienības programmu finansējuma apgūšanai un šobrīd jau ir apstiprināti vai atrodas izvērtēšanas procesā:

1. Pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai

Projekts iesniegts Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļu apgūšanai un to īstenojot paredzēts uzlabot tūrisma infrastruktūru, palielināt pieminekļa ekonomisko, informatīvo un estētisko vērtību, stiprināt Cēsu pils kompleksa kā reģionāla tūrisma objekta identitāti un izveidot pamatu tālāku projektu ieviešanai kultūras mantojuma un tūrisma jomā. LVL 1070449.

2. Cēsu rajona pašvaldību darbinieku, politiķu un nevalstiskajā sektorā strādājošo kapacitātes stiprināšana Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai

Projekts iesniegts Eiropas Sociālā fonda līdzekļu apgūšanai. Projekta ietvaros tiks veiktas apmācības. Apmācībās iesaistītajiem dalībniekiem būs iespējas paplašināt savas zināšanas par Eiropas Sociāla fonda iespējam un kopā ar kvalificētu lektoru izstrādāt projekta pieteikumus Eiropas Sociāla fonda līdzekļu apgūšanai LVL 7954.

3.Ilgtspējīga lietus ūdeņu attīstība Latvijas pašvaldībās

Projekts tiks realizēts sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi, kas ir projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs. Kopējais projekta finansējums. EUR 267 390, no kuriem EUR 25 000 ir Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums. Projektu atbalsta PHARE 2003 programma.

4. Darba tirgus izpēte, analīze un perspektīvu noteikšana Cēsu pilsētā un Cēsu rajonā

Projekts iesniegts Eiropas Sociālā fonda līdzekļu apgūšanai. Projekta mērķis ir veicināt nodarbinātības ilgtspēju un kvalificētu darbaspēku Cēsu pilsētā un Cēsu rajonā, izpētot esošo darba tirgus situāciju un tendences Cēsu pilsētā un Cēsu rajonā, tādā veidā izstrādājot analītisko bāzi pamatotu politisku lēmumu pieņemšanai un efektīvas nodarbinātības stratēģijas izstrādei un ieviešanai.

5.Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana

Projekts iesniegts Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļu apgūšanai un to īstenojot tiks nodrošināta izglītības resursu kvalitātes uzlabošana četrās Cēsu pilsētas izglītības iestādēs, paaugstinot ēku norobežojošo konstrukciju termisko pretestību par LVL 1 002 815.

6.Sadraudzības pilsētu projekts – Town Twinning Conference

Vispārējais minētā projekta mērķis ir stiprināt ilgspējīgu reģionālo attīstību, veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu, balstoties uz Cēsu – Eiropas sadarbības partneru pieredzi, veicināt sadarbību starp publisko un privāto sektoru, sekmēt jaunu kontaktu izveidi kopīgiem Eiropas projektiem.

7.Cēsu pilsētas atkritumu izgāztuves „Konrādi” rekultivācija

Cēsu pilsētas atkritumu izgāztuves „Konrādi” rekultivācija ir Vides ministrijas Nacionālās programmas projekts „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija”, kurš tika iesniegts ES struktūrfondu pieprasījumam un tiks realizēts sadarbībā ar Amatas novada domi. Cēsu pilsētas domes ieguldījums finansējums paredzēts 7,5 % no kopējā projekta apjoma.

8.Pieņemts lēmums akceptēt SIA „Aqua-Brambis” ziņojumu „III kārtas investīciju projekta ziņojums” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Cēsīs III kārta” sagatavošanai, un pašvaldības ieguldījuma daļu Kohēzijas fonda projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Cēsīs, III kārta”.

Informāciju tehnoloģijas

Cēsu pilsēta ir aktīvi līdzdarbojusies projektā E-Vidzeme. Vidzemes reģionālais IKT centrs, šā projekta ietvaros ir saņēmis jaunu serveru tehniku un programmatūru, lai pilnvērtīgāk varētu nodrošināt Vidzemes reģiona pašvaldību sasaisti ar valsts reģistriem un rajona pašvaldības (vienotā pašvaldību tīkla ietvaros) ar drošu internetu un e-pastu.
Ir nodrošināta jaunizveidotā Sociālā centra sasaiste ar domes vienoto datortīklu un datu bāžu serveriem.
Ir iesākts projekts par optiskās sakaru kanalizācijas izbūvi Cēsu pilsētā un tās sasaisti ar video novērošanas sistēmām.
Nepietiekamā finansējuma dēļ, Cēsu pilsētas domē nav veiktas nepieciešamās datortehnikas nomaiņas.
Gada nogalē ir veikti dokumentu aprites sistēmas uzlabojumi, lai pēc nepieciešamības varētu saņemt elektroniski parakstītus dokumentus un pati sistēma būtu pieejama visiem darbiniekiem.

Sabiedriskās attiecības

Pārskata gadā sabiedrisko attiecību jomā kā prioritāte tika izvērsta pašvaldības darbības caurskatāmība - sabiedrības informēšana un līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, to skaidrošana un līdzatbildības veicināšana. Turpinās darbs pie Cēsu astoņsimtgades jubilejas popularizēšanas, pilsētas tēla atpazīstamības veidošanas un sadarbības ar dažādām nevalstiskajām un institucionālajām organizācijām, stiprināti mediju kontakti. Nodrošināta publicitāte pašvaldības darbības atspoguļošanai.

2005.gada jūlijā ir paplašinājusies Cēsu domes sabiedrisko attiecību struktūrvienība, ir izveidota Cēsu domes sabiedrisko attiecību nodaļa. Tajā strādā trīs speciālisti – nodaļas vadītājs, sabiedrisko attiecību speciālists un ārējo sakaru koordinators. Nodaļas izveidošana ir pilnveidojusi sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieku specializāciju konkrētajās nozarēs.

Cēsu pilsētas dome ir iesaistījusies Īpašo uzdevumu ministrijas sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta projektā „Pašvaldību un iedzīvotāju kopējais pasākumu plāns pilsoniskas sabiedrības veicināšanai”. Projekta rezultātā uz Cēsu un atsevišķu divu citu pašvaldību resursu bāzes tiks izstrādāts dokuments – metodika pašvaldības sekmīgai sadarbībai ar sabiedrību.

Darbības pārskata gadā, sadarbības sekmēšanai un partnerības nostiprināšanai izveidota Uzņēmēju padome.

Revīzijas

Pārskata gadā ir veiktas sekojošas finansiālās darbības revīzijas:
No Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta finansētajās iestādēs:

 • Cēsu pilsētas ģimnāzijā
 • Cēsu pašvaldību aģentūrā „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”
 • Cēsu pilsētas domē
 • Cēsu kultūras centrā
 • Cēsu centrālajā bibliotēkā
 • Cēsu bērnu un jauniešu centrā
 • Cēsu 2.pamatskolā
 • Cēsu 2.vidusskolā
 • Veikta konsolidētā gada pārskata par 2004.gadu visās pilsētas domes padotības iestādēs revīzija.

Cēsu pilsētas pašvaldības SIA:

 • „Cēsu maksas autostāvvietas”
 • „Cēsu tirgus”

Cēsu pašvaldību aģentūra
„Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”

Cēsu pašvaldību aģentūras „Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” (turpmāk tekstā - VVTC) darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot tūrisma nozares attīstību Cēsu pilsētā un rajonā. 
Aģentūra ir Cēsu pilsētas domes un Cēsu rajona padomes izveidota pašvaldības iestāde, kuras darbību regulē Publisko aģentūru likums.
VVTC budžetu veido pilsētas domes un rajona padomes piešķirtie līdzekļi, pašas aģentūras gūtie ienākumi sniedzot maksas pakalpojumus, kā arī piesaistītie līdzekļi no projektiem un ziedojumiem.
VVTC valdījumā ir 4 ēkas, kurās izvietotas VVTC nodaļas: biroja ēka, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja ēka, Izstāžu nama ēka, Tūrisma informācijas centra ēka. VVTC apsaimnieko arī Pils parku, Maija parku un Bērnu rotaļu laukumu.
 

Nozīmīgākie projekti ES finansējuma apguvē 2005. gadā:

 • „Baltijas Apmeklētāju Centri LAT II” un „Senie laiki Baltijas jūras reģionā II”.

Abi projekti bija turpinājums jau realizētajiem projektiem „Baltijas Apmeklētāju Centri LAT” (2002. – 2003. gadā) un „Senie laiki Baltijas jūras reģionā” (2003. – 2004. gadā);

 • Phare projekts „Muzeji sabiedrībai – multikulturālu muzeju tīkla izveide Vidzemē II”, kura mērķis bija veicināt sabiedrības integrāciju un saskaņu Vidzemes reģionā, palielinot sabiedrības izpratni par mazākumtautību kultūrām un tās atvērtību sadarbībai;
 • Novembrī VVTC parakstīja PHARE 2003 granta līgumu par projekta „Senatne mūsdienās – māksla, vēsture un tūrisms” realizēšanu līdz 2006. gada novembrim. Vērtīgākās projekta aktivitātes ir: vēsturiskās pils ieejas rekonstrukcija – koka tilta izbūve, kas atvieglos ieeju arī apmeklētājiem ar traucētām pārvietošanās spējām; inovatīva un interaktīva brīvdaba izstāde „Viduslaiku liecinieki”; unikāla grāmata par Cēsu pili; Cēsu izstāžu nama fasādes rekonstrukcija; 20. Starptautisko akvarelistu un fotomākslinieku plenērs; jauna interaktīva izglītojoša programma skolu jaunatnei par Vidzemes vēsturi; izstāde „Cēsis - ceļotāju apsolītā zeme”.

Cēsu Tūrisma informācijas centrs (Cēsu TIC)

TIC apkopotā statistika par tūristu plūsmu 2005.gadā liecina, ka Cēsu pilsētu un rajonu kopumā apmeklējuši 258 242 cilvēki (+ 19%, salīdzinot ar 2004.gadu).
Darbības pārskata gadā Cēsu TIC kopumā ir apkalpojis 6718 klientus (- 3,37%, salīdzinot ar 2004.gadu) no Latvijas un ārvalstīm. No visiem klientiem lielākā daļa ir ārzemnieki - īpaši no Vācijas. Pērn ievērojami audzis apmeklētāju skaits no Lielbritānijas.

Tūrisma konferences un semināri:

 • Rīkota Cēsu rajona tūrisma bezmaksas konference, veltīta reģionā realizējamiem projektiem un mārketinga iespējām tūrisma uzņēmējiem.
 • Organizēts semināru „Tūrisma uzņēmēju loma un iespējas tūrisma produktu veidošanā Cēsu pilsētā un rajonā”.
 • Dalība Vidzemes Tūrisma asociācijas organizētā Vidzemes tūrisma konferencē.
 • Dalība ikgadējā Latvijas tūrisma informācijas centru darbinieku kvalifikācijas celšanas seminārā
 • Dalība projekta „Trīs stīgas Vidzemē” noslēguma konferencē Rīgā

Izdoti jauni tūrisma informācijas materiāli:

 • Cēsu rajona tūrisma buklets latviešu, angļu un vācu valodās, kur apkopota plaša informācija par apskates objektiem, naktsmītnēm, atpūtas un izklaides iespējām pilsētā un visā rajonā;
 • četras jaunas Cēsu novadu kartes par Piebalgu, Pārgauju, Līgatni un Raunu.

Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs - ‘Balttour 2005’ Rīgā, ‘TUR 2005’ Gēteborgā, Zviedrijā, tādējādi popularizējot Cēsu rajona piedāvājumu arī ārzemju tūristiem.

Atjaunota Tūrisma padomes darbība.
Pilsētā uzstādītas vairāk nekā 100 jaunas tūrisma norādes zīmes.

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs (turpmāk tekstā - CVMM) ir viens no vecākajiem un bagātākajiem provinces muzejiem Latvijā. Kopējais krājuma vienību skaits 2005.gadā bija 140628 vienības.
Maijā CVMM atzīmēja 80 gadu jubileju. Tika atklāta jubilejai veltīta izstāde „Muzejs un priekšmets dialogā - 80”.
2005.gadā Cēsu muzeja kompleksu kopumā apmeklējuši 46 550 apmeklētāji. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apmeklētāju skaits ir samazinājies par 3341, kas izskaidrojams ar to, ka visu gadu remontdarbu dēļ bija slēgts Izstāžu nams.
2005. gadā noslēdzās darbs pie jaunās muzeja ekspozīcijas koncepcijas izstrādes. 2006.gadā sāksies darbs pie ekspozīcijas plānu izstrādes.
Pabeigts darbs pie muzeja ēkas rekonstrukcijas projekta, kas iestrādāts projektā „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai”.
Pagājušajā gadā ir ievērojami pieaudzis pieprasījums pēc viduslaiku programmām pilsdrupās. Pērn vispieprasītākā bijusi teatralizētā ekskursija „Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Voltera fon Pletenberga”.
2006.gadā plānots pieņemt darbā arī jaunu štata darbinieku – muzeja pedagogs.
Atklātas 13 izstādes.
Rīkoti 23 tematiskie pasākumi muzejā.
Izdots rakstu krājums „Cēsu un Vidzemes novada vēsture III” Zinātniskas publikācijas, Cēsu vēstures un mākslas muzeja materiāli.
2006.gada sākumā norit muzeja akreditācijas process Valsts muzeju pārvaldē.
 

Aktivitātes viduslaiku pilī

Izstrādātas skices pils pagalma labiekārtošanai, vēsturiskās ieejas atjaunošanai, dienvidu korpusa revitalizācijai.
Dalība Vikingu gada noslēguma pasākumos Gotlandē Zviedrijā, tikšanās ar Gotlandes augstskolas un Gotlandes pašvaldības pārstāvjiem par iespējām iesaistīties kopīgos projektos

Pieredzes apmaiņa:

 • Dalība Eiropas eksperimentālās arheoloģijas apvienības sanāksmē Vācijā.
 • Dalība Valsts Muzeju pārvaldes organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā pa Berlīnes muzejiem Vācijā.

No Kultūrkapitāla fonda saņemts finansējums LVL 2 500 „Kultūras mantojuma glābšanas programmai” Viduslaiku pils Rietumu torņa jumta remontam.
ES Phare projekta „Senie laiki Baltijas jūras reģionā II” ietvaros jau 31.vasaru Cēsīs strādāja LU Latvijas Vēstures institūta arheoloģiskā ekspedīcija arheoloģes Z.Apalas vadībā.
Starptautiskā projekta „Senie laiki Baltijas jūras reģionā II” ietvaros oktobrī tika uzstādīts apgaismojums Cēsu pilsdrupām.

Projekta „Senie laiki Baltijas jūras reģionā” ietvaros teatralizēto ekskursiju attīstības nolūkā izgatavots un iegādāts plašs priekšmetu klāsts. Iegādāti galda piederumi, uzšūtas četras viduslaiku tērpu rekonstrukcijas. Izgatavoti šķēpi un arbalets, Livonijas ordeņa karogi, sveces, lāpu statīvi, dzelzs vairogveida mērķi, vēlo viduslaiku ķerras kopija u.c. priekšmeti. Lai padarītu pils apmeklējumu drošu, ir iepirktas 50 aizsargķiveres. Iegāgāta roku mazgājamā bļoda un tās statīvs. Izveidota viduslaiku karte, kurā katrs Cēsu pils kompleksa apmeklētājs var atzīmēt valsti, no kuras ieradies.

Izstāžu nams

2005. gadā Izstāžu namā Phare projekta „Senie laiki Baltijas jūras reģionā II” ietvaros norisinājās aktīvi remontdarbi – iekštelpu rekonstrukcija.
Pēc rekonstrukcijas Izstāžu nams pagaidām ir vienīgā kultūras iestāde Cēsīs, kas pieejama arī invalīdiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
2006. gadā projekta „Senatne mūsdienās – māksla, vēsture un tūrisms” paredzēta arī Izstāžu nama ārējā fasādes atjaunošana.

Attīstības un komunikāciju nodaļa

Jau otro gadu, lai veicinātu jauniešu iesaistīšanu vēsturisko un kultūras vērtību saglabāšanai nākamajām paaudzēm, tika organizēti gidu apmācības kursi, kuru laikā jauniešiem tika sniegtas izglītojošas lekcijas un apmācības par pilsētas un novada vēsturi.
Izstrādāta Cēsu pilsētas suvenīru politika, noslēgti sadarbības līgumi ar amatniekiem par suvenīru izgatavošanu. Noslēgts sadarbības līgums ar a/s „Cēsu alus” par uzņēmuma suvenīru tirdzniecību Cēsu Tūrisma informācijas centrā.
Izstrādāts jauns izglītojošo un izklaidējošo programmu piedāvājums muzeja kompleksā 2006. gadam.

Decembrī VVTC pārstāvji, piedāvājot īpašu viduslaiku programmu, vadīja Ziemassvētku pasākumu Latvijas vēstniecībā Londonā. Tā bija iespēja iepazīstināt britu pārstāvjus ar Cēsu viduslaiku pils kompleksa piedāvājumu un prezentēt pilsētas 800 gadu jubilejas svētku programmu. Pasākumā piedalījās britu tūroperatori, aģenti, žurnālisti, aviokompāniju pārstāvji un tūrisma nozares atbalstītāji.

Cēsu pilsētas 800gades jubilejas gadā Attīstības un komunikācijas nodaļa aktīvi iesaistās svētku programmas plānošanā un organizēšanā.

Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Maksas autostāvvietas”

2005.gada laikā tika uzstādīti un uzsāka darbību divi elektroniskie laika skaitītāji - Vienības laukumā un Lielā Katrīnas ielā 2, ierīkotas jaunas maksas autostāvvietas Lielā Katrīnas ielā, Rīgas ielā Rožu laukumam piegulošā teritorijā.
Ieņēmumi (neto) 2005.gadā - LVL 35 582, no tiem LVL 3 500 ieguldīti Cēsu vēsturiskā centra infrastruktūras attīstībā (ietves segums uzlabošana Lielā Katrīnas ielā).

Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus”

Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” komercdarbības virzieni 2005.gadā bija tirdzniecības vietu iznomāšana fiziskām un juridiskām personām, ar tirdzniecības vietu apkalpošanu saistīto pakalpojumu pārdošana un pārtikas produktu mazumtirdzniecība.

Kopējie ieņēmumi 2005.gadā salīdzinot ar 2004.gadu pieauguši par 1,6 %, kas panākts uz mazumtirdzniecības apgrozījuma pieauguma rēķina, tas pieaudzis par 4,3 %. Nebūtiski, bet samazinājušies ieņēmumi no pamatdarbības veida – tirdzniecības vietu iznomāšanas. Tas saistīts ar pircēju plūsmas samazināšanos tirgū un tirdzniecības vietu iznomātāju aizplūšanu no tirgus, galvenokārt jau komercdarbības pārtraukšanu, nespējot izturēt konkurenci, kas mazumtirdzniecībā Cēsīs, tāpat kā Latvijā kopumā pieaug.

Par 2005.gadu valsts un pašvaldības budžetos nomaksāti nodokļi un nodevas 57.2 tūkst. latu.

Aizvadītajā gadā veikti ievērojami ieguldījumi un darbs tirgus teritorijas sakārtošanā un biroja ēkas, kas ir vienīgā ēka, kura rekonstrukcijas rezultātā saglabāsies Cēsu tirgū, daļējas renovācijas projekta īstenošanā. Panākts tirgus klientu skaita pieaugums ik mēneša gadatirgos, kas liecina par pircēju atbalstu šādai mazumtirdzniecības formai. Ļoti aktīvi un gan ar pašu tirgotāju, gan tirgus vadības iniciatīvu, vizuāli atšķirīgi no iepriekšējām sezonām, organizēta sezonas tirdzniecība ar dēstiem, vietējo zemnieku un mazdārziņu kopēju audzēto lauksaimniecības produkciju, mājražotāju izstrādājumiem.

Aktīvi noritējis darbs pie Cēsu tirgus kompleksa rekonstrukcijas kārtējā varianta konkursa sagatavošanas un izsludināšanas. Konkursa rezultātā saņemts viens piedāvājums, kuru iesniedzis SIA „MARNO J” un kurš šobrīd nodots publiskai apspriešanai. Vai šis piedāvājums tiks apstiprināts un kā tas realizēsies rādīs jau tuvākie 2006.gada mēneši.

Gan Cēsu tirgus vadība, gan tirgotāji ir pārliecināti, ka tirgus arī turpmāk paturēs savu ekskluzīvo nišu produktu piedāvājumā patērētājiem un Cēsu tirgus vienmēr būs lielākais un pazīstamākais tirgus Vidzemes novadā.
Jau 2006.gada martā visi interesenti ar tirgus darbu, piedāvājumiem, varēs iepazīties SIA „Cēsu tirgus” mājas lapā internetā – www.cesutirgus.lv. Turpat būs iespēja iesūtīt savus ierosinājumus, priekšlikumus, informāciju par nepilnībām tirgus darbībā.

Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda”

Vinda ir Cēsu pilsētas SIA, kas nodrošina ūdens un notekūdeņu pakalpojumus Cēsu pilsētā, kurā dzīvo 18,1 tūkstoši iedzīvotāju. Uzņēmumam ir 1675 klienti. 1198 klienti ir individuālo māju īpašnieki un 477 klienti ir uzņēmumi un daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji . 2005.gadā uzņēmumā strādāja 48 darbinieki.

Sabiedrības īpašnieks ir Cēsu pilsētas dome, kura ir pilnvarojusi kapitāla daļas turētāja pārstāvi. Sabiedrībai ir apstiprināta valde trīs cilvēku sastāvā, kurā ietilpst sabiedrības vadošie darbinieki.

Ūdensapgāde Cēsīs ir sākusies viduslaikos, kad ūdeni ieguva no avotiem, atklātām akām un pa koka cauruļvadiem pievadīja pilsētas iedzīvotājiem. Mūsdienās ūdeni pilsētas ūdensapgādei iegūst no 4 lieljaudas dziļurbuma akām un pēc apstrādes atdzelžotavas stacijā piegādā patērētājiem. Kopējais ūdensvadu tīkls nodrošina ūdensapgādi 89% pilsētas iedzīvotāju un ir 73 kilometru garš. 2005.gadā veikti 37 jauni pievienojumi ūdensvada tīklam.

Notekūdeņu kanalizācijas tīkls aptver 82% pilsētas iedzīvotāju un ir 63 kilometru garš. Daļā pilsētas šie tīkli ir apvienoti ar lietus kanalizācijas tīklu. Notekūdens tiek attīrīts bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās. 2005.gadā veikti 31 jauns pievienojums kanalizācijas tīklam.

Lai uzņēmuma pakalpojumi atbilstu mūsdienu prasībām, 1996.gadā tika uzsākts Cēsu pilsētas ūdens un notekūdeņu projekts, kura finansēšanā piedalījās NEFCO, PHARE, Latvijas valdība, Cēsu pašvaldība un uzņēmums Vinda. Projekta mērķi bija notekūdens attīrīšanas iekārtu pabeigšana un dzeramā ūdens atdzelžotavas būvniecība. Veiksmīgi realizējot šo projektu, uzņēmums iesaistījās ES finansētā ISPA(Kohēzijas) programmas projektā. Projekta galvenās komponentes ir – notekūdens attīrīšanas iekārtu modernizācija, lai sasniegtu ES noteiktās direktīvas, Priekuļu notekūdens kanalizācijas tīkla pievienošana Cēsu pilsētas tīklam un ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana. 2004.gadā konsultantu firma AWT veica projektēšanu, 2005.gadā tika sagatavoti konkursa dokumenti celtniecības darbu veikšanai, un paredzams, ka 2006.gada otrajā pusē varētu uzsākt būvniecību.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu tīklu paplašināšanu un līdz ar to padarītu mūsu sniedzamos pakalpojumus pieejamus arvien lielākam klientu lokam un nodrošinātu pilsētas attīstību, 2005.gadā mēs esam sagatavojuši pieteikumu Cēsu ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta III kārtai. Šo darbu veic SIA Aqua-Brambis un tas tika finansēts no valsts un uzņēmuma līdzekļiem.

Sabiedrībai 2005.gads raksturojās ar nepārtrauktu un stabilu pakalpojumu sniegumu klientiem. Ūdens kvalitāte tika kontrolēta, un tā atbilda normatīvu prasībām. Diemžēl notekūdens kvalitāte neatbilst esošajām prasībām. Iemesls ir lielais rūpniecisko notekūdeņu piesārņojums no A/S „Cēsu alus” un A/S „Ruks”, kuru apjoms sastāda aptuveni 25% no kopēja notekūdeņu daudzuma. Veicot pārrunas un iesaistot Cēsu domes Tautsaimniecības komiteju izdevies panākt reālu uzņēmēju izpratni un projektēšanas darbu uzsākšanu notekūdeņu priekšattīrīšanu izbūvei.

2005.gadā aktīvi līdzdarbojāmies Cēsu ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta III kārtas, ISPA(Kohēzijas) projektu sagatavošanā. Kopā ar kompāniju Mikrolink tika pilnveidota un pabeigta klientu norēķinu uzskaites programma, lai katrs klients saņemtu ikmēneša rēķinu, kurā atspoguļotos pilna informācija par patērēto ūdeni, apmaksu un skaitītāju. Lai pilnveidotu un uzturētu labā kārtībā uzņēmuma materiālo bāzi, sabiedrība ir investējusi 93,7 tūkstošus latu. Nepārtraukti tiek veikta veco ielu tīklu rekonstrukcija un jaunu ielu posmu tīklu izbūve, tā 2005.gadā Cēsu pilsētā izbūvēti 648,5 m. ūdensvada un 237,8 m. kanalizācijas tīklu.

Salīdzinot budžeta plānojumu ar tā izpildi, faktiskie ieņēmumi pārsniedz plānotos par 1.4 tūkstošiem latu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sadaļā, gan par 88.1 tūkstoti latu pārējo pakalpojumu sadaļā. 2005.gada budžetā bija paredzēti 5.0 tūkstoši latu zaudējumi, bet faktiskie bija 49.4 tūkstoši latu peļņa, kas gūta norakstot valsts un PHARE dāvinājumus un saņemto NEFCO dāvinājumu ilgtermiņa kredīta dzēšanai.

Kā iepriekšējos gados, tā arī 2005.gadā klienti tika informēti par mūsu aktivitātēm, noteikumiem un tarifiem. Tarifi tika paaugstināti no 2005.gada 1.janvāra un sastāda 0.84 Ls/m3 . Tarifu paaugstināšana nav radījusi klientu negatīvu attieksmi pret uzņēmumu.

2006.gadā galvenā vērība tiks veltīta –

 • ISPA(Kohēzijas) projekta uzsākšanai;
 • Cēsu ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta III kārtas tehnisko projektu sagatavošanai un finansējuma piesaistīšanai;
 • Neuzskaitītā ūdens apjoma samazināšanai;
 • Cīrulīšu kanalizācijas sūknētavas rekonstrukcijai;
 • Kanalizācijas TV inspekcijas veikšanai.

CĒSU PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS FINANSU DARBĪBAS PĀRSKATS

2004.UN 2005.GADU IZPILDE UN 2006.GADA PLĀNS PA PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU VEIDIEM

(tūkst.Ls)

Rādītājs

Izpilde

2006.g. plāns

2004.g.

2005.g.

I Kopā ieņēmumi (II+V)

7319,85

7269,52

7429,49

II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi ( III+IV )

3612,61

4125,94

4831,35

III Nodokļu ieņēmumi

3242,21

3698,34

4147,13

Tiešie nodokļi

3220,47

3665,10

4112,13

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2874,61

3299,13

3781,90

Nekustāmā īpašuma nodoklis

345,83

365,97

330,23

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi

135,26

135,88

125,79

Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvi

210,57

230,09

204,44

Īpašuma nodoklis

0,03

0

0

Zemes nodokļa parādu maksājumi

0

0

0

Netiešie nodokļi

21,74

33,24

35,00

Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm

21,74

33,24

35,00

IV Nedokļu ieņēmumi

370,40

427,60

684,22

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi

329,01

360,79

338,98

Sodi un sankcijas

4,33

2,30

1,50

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

37,06

64,51

343,74

Ieņēmumi no valsts(pašvaldības)nekustamā īpašuma pārdošanas

0

0

0

V Saņemtie maksājumi

3707,24

3143,58

2598,14

Norēķini ar pašvaldību budžetiem

282,85

268,56

312,28

Norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem

215,12

189,75

216,63

Pārējie norēķinu

67,73

78,81

95,65

Maksājumi no valsts pamatbudžeta

3392,16

2872,3

2270,89

Mērķdotācijas

2225,48

2610,93

2054,5

Maksājumi no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām

1166,68

261,37

216,39

Maksājumi no citiem budžetiem

32,23

2,72

14,97

VI Kopā izdevumi pēc valdības funkcijām un norēķiniem (VII+VIII)

7898,77

8444,64

7260,29

VII Izdevumi pēc valdības funkcijām

7501,17

8011,59

6776,31

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

326,27

405,72

422,96

Sabiedriskā kārtība un drošība. tiesību aizsardzība

55,08

63,00

69,04

Izglītība

5481,20

5328,01

3822,72

Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana

201,43

206,19

513,99

Dzīvokļu un komunālā saimniecība. vides aizsardzība

650,87

791,96

616,93

Brīvais laiks. sports. kultūra un reliģija

647,68

690,7

747,11

Transports, sakari

0,14

323,49

188,18

Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti

80,71

128,24

248,89

Pašvaldību parādu procentu nomaksa

57,79

74,28

126,49

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

0

0

20,00

VIII Norēķini

397,60

433,05

483,98

Norēķini ar pašvaldību budžetiem

101,83

109,58

116,49

Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem

66,94

74,72

76,49

Norēķini par citu pašvaldību soc. palīdz. iestāžu sniegtajiem paklapojumiem

34,89

34,86

40,00

Maksājumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam

295,77

323,47

367,49

IX Izdevumi pēc ekonomikās klasifikācijas (1+2)

7898,77

8444,64

7260,29

1.Uzturēšanas izdevumi

5621,10

6624,03

6922,95

Kārtējie izdevumi

5119,04

6049,61

6245,45

Atalgojumi

2522,46

2742,56

3007,66

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

584,64

636,07

718,95

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

18,66

25,25

19,81

Pakalpojumu apmaksa

1421,77

1936,01

1730,73

Materiālu. energoresursu. ūdens un inventāra vērtībā līdz Ls par vienību iegāde

555,51

685,90

743,49

Grāmatu un žurnālu iegāde

16

23,82

24,81

Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem

57,79

74,28

126,49

Kredītu % nomaksa

57,79

74,28

126,49

Subsīdijas un dotācijas

444,27

500,14

551,01

Dotācijas pašvaldību budžetiem

295,77

323,47

367,49

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

0

22,94

0

Dotācijas iedzīvotājiem

46,67

44,15

67,03

Pašvaldību budžeta transferti

101,83

109,58

116,49

2. Izdevumi kapitālieguldījumiem

2277,67

1820,61

337,34

Kapitālizdevumi

1507,67

834,77

30,42

Zemes iegāde

0

0

0

Investīcijas

770,00

985,84

306,92

X Ieņēmumu deficīts (-) vai pārpalikums (+) (I-IX)

-578,92

-1175,12

169,20

XI Finansēšana -(I-IX)

578,92

1175,12

-169,20

Iekšēja finansēšana

578,92

1175,12

-169,20

No citām valsts pārvaldes struktūrām

684,90

1180,87

-141,26

Budžeta līdzekļu izmaiņas

-99,26

-2,04

-27,94

budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

49,99

149,25

0

budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās

149,25

151,29

27,94

No komercbankām

-6,72

-3,71

0

XII Ārējā finansēšana

0

0

0

2004.UN 2005.GADU IZPILDE UN 2006.GADA
PLĀNS PA SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMU UN
IZDEVUMU VEIDIEM

(tūkst.Ls)

Rādītājs

Izpilde

2006.g. plāns

2004.g.

2005.g.

I Kopā ieņēmumi

617,06

928,02

1878,08

Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem

545,08

817,00

1781,56

t.sk. privatizācijas fonds

77,51

230,48

1106,98

dabas resursu nodoklis

8,70

7,55

7,00

autoceļu (ielu) fonds

227,3

252,96

313,58

pārējie ieņēmumi

231,57

326,01

354,00

Saņemtie transfertu pārskaitījumi no citām pašvaldībām

0

0

0

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

71,98

111,02

96,52

II Kopā izdevumi pa speciālajiem budžetiem

629,79

931,40

1794,79

Izdevumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem

544,07

857,21

1698,80

t.sk. privatizācijas fonds

64,50

250,99

1029,79

dabas resursu nodoklis

8,40

7,58

7,00

autoceļu ( ielu )fonda līdzekļiem

256,93

179,20

308,01

no pārējiem ieņēmumiem

214,24

419,44

354,00

Pašvaldību budžeta transferti

0

0

0

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

85,72

74,19

95,99

III Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas (1+2+3)

629,77

931,40

1794,79

1. Uzturēšanas izdevumi

395,72

615,03

1087,02

Kārtējie izdevumi

395,72

615,03

1036,23

Atalgojumi

63,63

85,62

70,74

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

14,23

18,39

17,04

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

7,45

13,14

11,23

Pakalpojumu apmaksa

261,92

432,28

884,85

Materiālu,energoresursu,ūdens un inventāra vērtībā līdz Ls 50 par vienu vienību iegāde

46,32

64,85

50,18

Grāmatu un žurnālu iegāde

2,17

0,75

2,19

Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem

0

0

50,79

Kredītu % nomaksa

0

0

50,79

Subsīdijas un dotācijas

0

0

0

Dotācijas iedzīvotājiem

0

0

0

Pašvaldību budžeta transferti

0

0

0

2.Izdevumi kapitālieguldījumiem

234,05

318,67

707,77

Kapitālie izdevumi

226,65

318,67

707,77

Zemes iegāde

7,40

0,00

0,00

Investīcijas

0

0

0

3. Budžeta aizdevumi un atmaksas

0

-2,30

0

Pašvaldību iekšējā parāda aizdevumi un atmaksa

0

-2,30

0

IV Ieņēmumu deficīts ( - ) vai pārpalikums (+)(I-III)

-12,71

-3,38

83,29

V Finansēšana - ( I - III )

12,71

3,38

-83,29

Budžeta līdzekļu izmaiņas

12,71

3,38

-83,29

budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

189,90

177,17

0,00

budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās

177,19

173,79

83,29

Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem 2005.gadā

(latos)

Ziedojuma mērķis

Atlikums
uz 01.01.2005.

Saņemtie ziedojumi
un dāvinājumi
2005.gadā

Izlietots
2005gadā

Atlikums
uz 31.12.2005.

04.000 - Izglītība

7195

25208

19851

12552

Ziedojums izglītībai

33

0

0

33

Ziedojums Sporta skolas vasaras biatlona sacensībām

0

0

Ziedojums Cēsu pilsētas 1.pirmskolas izglītības iestādei

0

130

130

0

Ziedojums izglītības, veselības aprūpes vajadzībām

250

0

0

250

Ziedojums Sibīrijas latviešu bērnu nometnes organizēšanai

100

0

0

100

Ziedojums Cēsu jauniešu dienai

0

0

Ziedojums Drabešu internātskolas sporta inventāra iegādei

0

350

350

0

Ziedojums grāmatas "Cēsu pilsētas ģimnāzijai 80" izdošanai

0

0

Ziedojums konkursam "Radi savu brīnumu"

130

0

0

130

Ziedojums Cēsu pilsētas sporta skolai

10

6950

5122

1838

Ziedojums Cēsu Bērnu Jauniešu centram

0

990

990

0

Ziedojums Cēsu pilsētas ģimnāzijai

3909

6345

9133

1121

Ziedojums Cēsu pilsētas pamatskolai

2350

1505

2635

1220

Ziedojums Cēsu 1.pamatskolai

240

0

239

1

Ziedojums CDACVĢ

0

3012

850

2162

Ziedojums Cēsu 2.vidusskolai

0

380

377

3

Ziedojums Cēsu pilsētas mākslas skolai

0

2025

25

2000

Ziedojums Vidzemes vēstures tūrisma centram

173

3521

3694

06.000 - Sociālā nodrošināšana

1856

29041

1212

29685

Ziedojums politiski represēto apvienībai

1

0

0

1

Ziedojums "Gaujaslīču" bērnu patversmei

129

100

134

95

Ziedojums bērniem ar īpašām vajadzībām

1420

600

431

1589

Ziedojums sociāllo pakalpojumu centra mazgātuves ierīkošanai

0

1000

17

983

Ziedojums L.Loginas ārstniecībai

0

200

0

200

Ziedojums Kaulu un saistaudu slimnieku biedrībai

40

0

36

4

Ziedojums Multiplās sklerozes asociācijai

50

0

50

0

Ziedojums DAC ārstniecības līdzekļu iegādei

5

0

0

5

Ziedojums pansionāta iemītniekiem

21

50

71

0

Ziedojums invalīdu sporta klubam "Cēsis"

0

130

130

0

Ziedojums Cēsu invalīdu biedrībai

150

0

0

150

Ziedojums Māra Jemeļjanova ārstniecībai

0

24095

213

23882

Ziedojums Latvijas neredzīgo biedrībai

40

90

130

0

Ziedojums sociālā centra ierīkošanai

0

2776

0

2776

07.000 - Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība

4502

25689

24394

5797

Ziedojums Tirgoņu ielas Cēsīs remontam

40

0

0

40

Ziedojums pilsētas labiekārtošanas darbiem

1461

260

1591

130

Ziedojums Cēsu pilsētas siltumapgādes projekta nodrošināšanai

0

16600

16600

0

Ziedojums sanitārās apkopes organizēšanai Lenču 5, 6a, Uzvaras bulvārī 5

250

230

250

230

Ziedojums vecpilsētas labiekārtošanai

140

2103

1736

507

Ziedojums līdzsvarotas vides veidošanai pilsētā

1453

0

800

653

Ziedojums - konkursa "Sējējs 2003" balva

261

0

261

0

Ziedojums kapu svētkos

0

21

0

21

Ziedojums Rīgas ielas Nr.4 remontam

374

0

374

0

Ziedojums Rīgas ielas Nr.7 remontam

462

0

462

0

Ziedojums Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmei

60

25

0

85

Ziedojums turku kapu Cēsīs uzturēšanai

0

2320

2320

0

Ziedojums Cēsu pilsētas lielformāta kartes izgatavošanai

0

4000

0

4000

Ziedojums gulbju ziemas mājas rekonstrukcijai

0

130

0

130

Ziedojums - uzdāvini pilsētai parku

1

0

0

1

08.000 - Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija

2925

31030

28693

5262

Ziedojums Cēsu pilsdrupu glābšanas programmai

182

395

0

577

Ziedojums Ziemassvētku pasākumu organizēšanai

1382

4704

4697

1389

Ziedojums pilsētas bērnu laukuma labiekārtošanai

140

0

140

0

Ziedojums konkursam "Cēsinieks Cēsīs"

202

211

0

413

Ziedojums Cēsu pilsētas bērnu braucienam uz burinieku regati

36

0

0

36

Ziedojums sportam

130

8000

8130

0

Ziedojums skeitparkam

100

0

100

0

Ziedojums šaha sacensību organizēšanai

0

110

110

0

Ziedojums grāmatai "Karakalpa stāsti"

66

0

0

66

Ziedojums Taras kora uzņemšanai

122

1736

1858

0

Ziedojums Cēsu Sv.Jāņa baznīcas pulksteņa atjaunošanai

25

607

3

629

Ziedojums Viduslaiku svētku organizēšanai

0

3500

3500

0

Ziedojums Cēsu riteņbraucēju komandas atbalstam

0

400

400

0

Ziedojums Sv.Jāņa draudzei siltumprojekta īstenošanai

0

1000

1000

0

Ziedojums Pils kora atbalstam

0

1383

1383

0

Ziedojums grupas "Sveiks" diska izdošanai

0

150

150

0

Ziedojums Pasaules junioru čempionātam orientēšanās sportā

0

100

100

0

Ziedojums Cēsis 800 projekta realizācijai

0

5850

3700

2150

Ziedojums Cēsu kultūras centram

40

2884

2922

2

Ziedojums Cēsu Izstāžu nama ēkas atjaunošanai

500

0

500

0

13.000 - Pārējā ekonomiskā darbība

6

55

45

16

Ziedojums konta bankas pakalpojumi

6

55

45

16

Kopā:

16484

111023

74195

53312

 

PĀRSKATS PAR SAISTĪBU APJOMIEM

Cēsu pilsētas pašvaldība norēķinos ar aizņēmumiem un saistībām uzskaita no kredītiestādēm un Valsts Kases saņemtos īstermiņa vai ilgtermiņa aizņēmumus un procentu maksājumus. Analītiskā uzskaite tiek kārtota tā , lai nodrošinātu uzskaiti par katru aizņēmumu, atsevišķi uzrādot īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus, to pamatsummas.

Norēķini par aizņēmumiem un saistībām uz 01.01.05. LVL 1 844 930.

2005.gadā Cēsu pilsētas dome saskaņā ar domes un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumiem saņēmusi sekojošus ilgtermiņa aizņēmumus:

 • LVL 600 000 – Valsts kases aizdevums Nr. P – 94/2005 Cēsu pilsētas pašvaldības iestāžu remontiem; aizdevuma atmaksas sākums – 20.03.08., beigas – 20.01.22.;saņemtā aizdevuma neizlietoto līdzekļu apmērs uz 31.12.05. – LVL 49 874;
 • LVL 66 000 – Valsts kases aizdevums Nr. P – 100/2005 jaunas pamatskolas būvniecības līdzfinansējuma nodrošināšanai; aizdevuma atmaksas sākums – 20.03.07., beigas – 20.02.21.; saņemtā aizdevuma neizlietoto līdzekļu apmērs uz 31.12.05. – LVL 7 772;
 • EUR 355 718 – Valsts Kases Eiropas Investīciju bankas aizdevums Nr.A2/4/05/297 jaunas pamatskolas celtniecībai Cēsīs; aizdevuma atmaksas sākums – 05.09.07., beigas – 28.02.21.
 • LVL 371 000 – Valsts kases aizdevums Nr.P – 174/2005 Cēsu pilsētas ielu seguma remontam; aizdevuma atmaksas sākums – 20.03.07., beigas – 20.01.22.

Aizņēmi izlietoti atbilstoši noteiktajam mērķim.

(1,2 tabulas pielikumā esošajā Excel failā)

CĒSU PAŠVALDĪBAS GALVOJUMI

Uz pārskata perioda sākumu Cēsu pilsētas domes izsniegtie galvojumi pašvaldības uzņēmumiem „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” un „Vinda” – LVL 393 488 apmērā.
Pārskata periodā Cēsu pilsētas dome nav izsniegusi jaunus galvojumus. Galvojuma saņēmēji veikuši aizdevuma atmaksas līgumos noteiktajos termiņos. P/u „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” saņemtos aizdevumus pēc saistību pārņemšanas atmaksā SIA „Cēsu būvnieks”.

Uz pārskata perioda beigām Cēsu pilsētas domes izsniegto galvojumu neatmaksātā summa – LVL 319 456:

 • EUR 454 545 ( LVL 319 456 ) – Cēsu pilsētas SIA „Vinda”p/u „Vinda” ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai;

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS

Ēkas un būves
Ēkas dzīvojamās
Pārskata gada laikā būtiskākie darījumi:

 • LVL 8 081 – pamatojoties uz Ministru kabineta 18.05.05. rīkojumu Nr.317 Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu īpašumā”, Cēsu pilsētas domes bilancē iekļauti 7 dzīvojamo māju 14 neprivatizētie dzīvokļi to atlikušajā vērtībā atbilstoši VA „Mājokļu aģentūra”nodošanas – pieņemšanas aktiem;
 • LVL 61 462 - no Cēsu pilsētas domes bilances izslēgta privatizēto dzīvokļu daļa.

Ēkas nedzīvojamās
Pārskata gada laikā būtiskākie darījumi:

 • LVL 15 629 – pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 09.09.04.lēmumu „Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 1, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu”( sēdes protokols Nr.19, punkts Nr.6 ), 01.04.05. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes bilancē iekļauta viena nedzīvojamā ēka un palīgceltnes atlikušajā vērtībā;
 • LVL 50 482 – pārdales un reģistrācijas zemesgrāmatā rezultātā Cēsu pilsētas domes bilancē iekļautas 4 nedzīvojamās ēkas Cēsīs, Vaļņu ielā 18, Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Pārgaujas ielā 2;
 • LVL 38 218 – pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumiem izslēgts no Cēsu pilsētas domes bilances un pārvietošanas rezultātā iekļauts CPA “ Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” bilancē iekļauts nekustamais īpašums,t.sk. Cēsu viduslaiku pilsdrupas LVL 7 079 uzskaites vērtībā;
 • LVL 19 018 – nojaukšanas rezultātā no Cēsu pilsētas sporta skolas bilances izslēgtas dzīvībai bītamās Cēsu pilsētas stadiona nedzīvojamās celtnes un būves;
 • LVL 13 063 – atsavināšanas rezultātā no Cēsu pilsētas domes bilances izslēgtas nedzīvojamās ēkas Cēsīs, Lenču ielā 6 un Vaļņu ielā 8;
 • No Cēsu pilsētas domes izslēgta nedzīvojamo ēku uzskaitē atspoguļoto ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos atbilstoši nomas līgumam 2005.gada daļa:

LVL 2 335 – Sabiedriskā pirts Cēsīs,Vaļņu ielā 29/31;
LVL 1 168 – sanitāro mezglu rekonstrukcija sporta zālē Cēsīs, Lapsu ielā 17;

Ceļi

Pamatojoties uz 13.01.05. Cēsu pilsētas domes lēmumu “ Par pašvaldības ielu un laukumu uzskaiti Cēsu pilsētas domes bilancē “ ( sēdes protokols Nr.1lēmums Nr.19 ), 2004.gada pārskatā tika iekļautas pašvaldības ielas un laukumu kopējā vērtībā LVL 5 413 678 apmērā, nosakot lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi ar nolietojuma normu 10% gadā. Pašvaldības ielu un laukumu kopējā sākotnējā vērtība uz 01.01.05. LVL 5 510 780, aprēķinātais nolietojums 2005.gada laikā LVL 551 077 un atlikusī vērtība uz 31.12.05.LVL 4 959 703.

Cēsu pilsētas pašvaldībā ir 211 ielas:

 • kopējais ielu kopgarums – 115.60 km, t.sk.:

57.58 km – melnais seguma veids;
46.23 km – grants seguma veids;
11.79 km – grants – grunts seguma veids;

 • kopējais ielu laukums – 684 155 m2, t.sk.:

408 209 m2 – melnais seguma veids;
235 916 m2 – grants seguma veids;
40 030 m2 – grants - grunts seguma veids.

Zeme

Cēsu pilsētas pašvaldības zemes vienību kopplatība pēc stāvokļa uz 31.12.2004. saskaņā ar LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas NĪVKR datiem ir 685.81 ha, no kuriem:

 • 372.44 ha – nekustamais īpašums;
 • 13.22 ha – kā nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums;
 • 270.16 ha – zemes lietojums;
 • 29.99 ha – zeme, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašumu tiesību atjaunošanu.

Pašvaldības īpašumā un valdījumā esošie zemes īpašumi tiek uzskaitīti Cēsu pilsētas domes bilancē.

Pārskata gada laikā:

  • LVL 240 829 – iekļautas pašvaldības valdījumā un lietošanā esošās zemes kopplatībā 49.4 ha,;
  • LVL 342 829 – pārvērtēšanas rezultātā veikta uzskaitē esošo zemes īpašumu vērtības korekcija atbilstoši VZD Vidzemes reģionālās nodaļas datiem uz 31.12.05.;
  • LVL 260 300 – izslēgtas pašvaldības uzskaitē esošās zemes kopplatībā 12.97 ha, t.sk.:
 1. LVL 90 630 – atsavināšanas rezultātā no uzskaites izslēgtā zeme kopplatībā 2.72 ha;
 2. LVL 74 816 – izslēgts dzīvokļu privatizācijas rezultātā kopplatībā 6.9 ha;
 3. LVL 94 854 – izslēgts sakarā ar reģistrāciju zemesgrāmatā uz valsts vārda kopplatībā 3.35 ha.

PAŠVALDĪBAS KOPSAVILKUMA BILANCE

CĒSU PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

BILANCE

UZ 2005.GADA 31.DECEMBRI

AKTĪVS

Piezī-
mes Nr.

Rindas kods

Uz pārskata perioda beigām( tūkst.LVL)

Uz pārskata gada sākumu ( tūkst.LVL)

1

2

3

4

5

I ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

 

1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā ( 020+030+040+050)

12.2

010

1.92

3.37

1. Pētniecības un uzņēmumu attīstības izmaksas

020

2. Koncesijas, patenti, licences,preču zīmes un līdzīgas tiesības, datorprogrammas

030

1.92

3.37

3. Pārējie nemateriālie aktīvi (ieguldījumi)

040

4. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

050

2. Pamatlīdzekļi - kopā ( 070+080+090+100+110)

12.3.

060

19035.35

16 670.10

1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi

12.3.1.

070

12271.86

12 697.13

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

12.3.2.

080

89.80

67.82

3. Pārējie pamatlīdzekļi

12.3.3.

090

473.84

470.85

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

12.3.4.

100

5859.31

3 297.37

5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

12.3.5.

110

340.54

154.93

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - kopā (130+140+150+160+170+180)

12.4.

120

2116.85

2 190.96

1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

12.4.1.

130

2024.59

2 061.04

2. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā

12.4.3.

140

9.48

10.00

3. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem

150

4. Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem

160

5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

12.4.5.

170

79.56

116.81

6. Pārējie aizdevumi

12.4.7.

180

3.22

3.11

4. Neražotie aktīvi

190

I iedaļas kopsumma (010+060+120+190)

200

21 154.12

18 864.43

II APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

1. Krājumi - kopā (220+230+240+250+260+270)

12.5.

210

26.75

243.38

1. Izejvielas un materiāli

220

14.00

25.27

2. Nepabeigtie ražojumi

230

3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

240

12.75

9.55

4. Nepabeigtie pasūtījumi

250

5. Zinātnes gatavie pasūtījumi

260

6. Inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par vienību un dažāda specifiska veida inventārs

270

0.00

208.56

2. Produktīvie un darba dzīvnieki

280

0.00

0.00

3. Norēķini par prasībām ( debitoriem)

12.6.

290

211.37

143.49

4. Nākamo periodu izdevumi

12.6.

300

40.39

16.52

5. Vērtspapīri apgrozāmo līdzekļu sastāvā un īstermiņa līdzdalība kapitālos

12.6.

310

0.00

35.80

6. Naudas līdzekļi - kopā (330+340+350+360+370+380+390+400)

12.7.

320

325.08

326.42

1. Kase

330

2.88

1.21

2. Pamatbudžeta konti

340

148.41

148.04

3. Speciālā budžeta konti

350

120.48

160.69

4. Ziedojumu un dāvinājumu konti

360

53.31

16.48

5. Depozītu konti

370

6. Citu budžetu līdzekļu konti

380

7. Īpašu norēķinu formu konti

390

8. Pārējie naudas līdzekļi

400

II iedaļas kopsumma (210+280+290+300+310+320)

410

603.59

765.61

Bilance (200+410)

420

21757.71

19 630.04

 

PASĪVS

Piezī-
mes Nr.

Rindas kods

Uz pārskata perioda beigām

Uz pārskata gada sākumu

1

3

4

5

I PAŠU KAPITĀLS

       
1. Pamatkapitāls ( līdzdalības kapitāls), ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves (440+450+460)

12.8.1.

430

5 996,80

5 714,98

budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds

440

242,15

316,22

valsts ( pašvaldības) pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls)

450

5 146,65

4 792,57

ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves

460

608,00

606,19

2. Rezerves

12.8.2.

470

85,97

110,25

3. Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts (490+500+510+520)

12.8.3.

480

11 260,67

3 894,10

pamatbudžeta

490

11 046,22

3 909,81

speciālā budžeta

500

144,16

-67,37

ziedojumu un dāvinājumu

510

70,29

51,66

citu budžetu

520

4. Pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultāts (540+550+560+570)

12.8.4.

530

607,13

7 366,57

pamatbudžeta

540

542,03

7 136,41

speciālā budžeta

550

55,25

211,53

ziedojumu un dāvinājumu

560

9,85

18,63

citu budžetu

570

I iedaļas kopsumma (430+470+480+530)

12.8.

580

17 950,57

17 085,90

II KREDITORI

1. Norēķini par aizņēmumiem un saistībām

12.9.1.

590

3 025,51

1 844,93

2. Norēķini par saņemtajiem avansiem

600

3. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

12.9.4.

610

229,75

327,36

4. Maksājamie vekseļi

620

5. Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu

12.9.5.

630

217,38

149,72

6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus)

12.9.6.

640

104,68

105,08

7. Norēķini par nodokļiem

12.9.7.

650

113,36

111,63

8. Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem

12.9.8.

660

116,46

5,42

II iedaļas kopsumma (590+600+610+620+630+640+650+660)

12.9.

670

3 807,14

2 544,14

Bilance (580+670)

680

21 757,71

19 630,04

IZZIŅA :        

ZEMBILANCES KONTI

Piezī-
mes Nr.

Rindas kods

Uz pārskata perioda beigām

Uz pārskata gada sākumu

1

2

3

4

5

Nomātie pamatlīdzekļi

69.

690

Atbildīgā glabāšanā pieņemtās preču un materiālās vērtības

70.

700

30,68

Norakstītie bezcerīgie un šaubīgie debitoru parādi

12.10.1.

710

6,29

0,33

Pašvaldību budžeta izsniegtie galvojumi un hipotekārie līgumi

12.10.2.

720

1 919,46

1 993,49

Audzēkņu un studentu parāds par neatdotajām materiālajām vērtībām

730

Ceļojošās sporta balvas un kausi

740

Nākotnes maksājumi par noslēgtiem līgumiem

12.10.5.

750

0,00

2 129,85

 

CĒSU PILSĒTAS DOMES ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI

LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO UZŅĒMUMU KAPITĀLĀ

( tūkst.LVL )

Nr.

Uzņēmums

(100%)

Pamatkapitāls pēc

LR Uzņēmumu reģistra datiem uz 31.12.2005.

Pamatkapitāls

Ilgtermiņa pārvērtēšanas rezerve

Likumā un sabiedrības statūtos noteiktās rezerves

Pārējās rezerves

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

Pārskata gada nesadalītā peļņa

Pašu kapitāls kopā

Cēsu pilsētas SIA “ Vinda” RN 49503000754

1.

Pašvaldības pārskatā iekļautie dati uz 01.01.05.

1 113.519

1 113.519

605..571

0

85.953

0

23.663

1 828.706

2.

Pašvaldības pārskatā iekļautie dati uz 31.12.05..

1 113.519

1 113.519

605..571

0

85.953

23. 663

36. 742

1 867. 257

Cēsu pašvaldības SIA “Cēsu siltumtīklu uzņēmums “RN 40003007848

1.

Pašvaldības pārskatā iekļautie dati uz 01.01.05.

8.708

8.708

0

0

0

0

0

8.708

2.

Pašvaldības pārskatā iekļautie dati uz 31.12.05..

0

0

0

0

0

0

0

0

Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “ Cēsu maksas autostāvvietas “ RN 44103018454

1.

Pašvaldības pārskatā iekļautie dati uz 01.01.05.

16.875

16.875

0

0

0

-3.443

-7.509

5.923

2.

Pašvaldības pārskatā iekļautie dati uz 31.12.05..

16.875

16.875

0

0

0.015

-10.952

2.760

8.698

Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “ Cēsu Tirgus” RN 44103027052

1.

Pašvaldības pārskatā iekļautie dati uz 01.01.04.

193.410

193.410

0

0

24.300

0

0

217.710

2.

Pašvaldības pārskatā iekļautie dati uz 31.12.04..

167.970

167.970

0

0

0

24.300

-43.640

148.630

6.

Kopā:

1 297.364

1 297.364

607.380

0

85.968

37.011

-4.138

2 024.585

Pašvaldības līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā izmaiņas iekļautas Cēsu pilsētas domes 2005.gada publiskajā pārskatā pēc pašu kapitāla metodes.

Tā kā pašvaldības uzņēmumu ilgtermiņa pārvērtēšanas rezerves ir mainīgs lielums, arī Cēsu pilsētas pašvaldības 2005.gada publiskajā pārskatā tās atspoguļotas ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervēs. Pārējās uzņēmumu rezerves atspoguļotas Cēsu pilsētas pašvaldības 2005.gada publiskā pārskata rezervēs.

 • Cēsu pilsētas SIA „Vinda” ( RN 49503000754 )

Cēsu pilsētas SIS “ Vinda “ ( RN 49503000754 ) galvenais darbības virziens – dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 10.04.2003.lēmumu “ Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “ Vinda “ pārveidošanas uzsākšanu” ( sēdes protokols Nr.8 §11) un grozījumiem tajā, pašvaldības uzņēmums pārveidots par SIA. Pārveidotais uzņēmums reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 04.07.2003. ar pamatkapitālu LVL 1 113 519.

Cēsu pilsētas pašvaldības 2005.gada publiskajā pārskatā iekļauti apstiprinātie Sabiedrības 2004.gada pārskata dati.

 • Cēsu pašvaldības SIA „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” (RN 40003007848 )

Cēsu pašvaldības SIA „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” (RN 40003007848 )

Galvenais darbības virziens – siltumenerģijas ražošana un piegāde, siltuma ražošanas un pārvades iekārtu ekspluatācija un uzturēšana.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 28.10.04. lēmumu “ Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “ Cēsu siltumtīklu uzņēmums “ pārveidošanu” ( sēdes protokols Nr.23,lēmumsNr.19) un saskaņā ar SIA “ Eiroeksperts” 18.10.04.novērtējumu Nr.1/67-67C-68,apstiprināts Sabiedrības pamatkapitāls LVL 8 708 un 08.11.04. reģistrēts LR Uzņēmumu Reģistra Komercreģistrā.

09.12.04.domes sēdē pieņemts lēmums par Cēsu pašvaldības SIA “ Cēsu siltumtīklu uzņēmums” 8 708 kapitāla daļu pārdošanu atklātā izsolē. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 10.03.05. lēmumu „Par Cēsu pašvaldības SIA Cēsu siltumtīklu uzņēmums” kapitāla daļu atsavināšanas pirkuma līguma apstiprināšanu”( sēdes protokols Nr.9, lēmums Nr.22 ) , sabiedrības 8708 kapitāla daļas atsavinātas SIA „Cēsu Būvnieks”( RN 40003001934 ) par kopējo cenu LVL 620.

Īpašuma tiesības uz kapitāla daļām pircējam pāriet ar pirkuma līguma parakstīšanas brīdi – 30.03.05. Pamatojoties uz Komercreģistra datiem, 30.09.05. Cēsu pilsētas domes līdzdalība radniecīgā uzņēmuma – Cēsu pašvaldības SIA „Cēsu siltumtīklu uzņēmums”, kapitālā izslēgta no domes bilances.

 • Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “ Cēsu maksas autostāvvietas” (RN 44103018454 ).

Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “ Cēsu maksas autostāvvietas” (RN 44103018454 ) galvenais darbības virziens – pilsētas ielu apsaimniekošana, stāvvietu ierīkošana, pilsētas ielu saimniecības attīstīšana.

Atbilstoši 14.10.04.domes lēmumam “ Par Cēsu pašvaldības BO SIA “ Cēsu maksas autostāvvietas” pārveidošanu” ( sēdes protokols Nr.22,lēmums Nr.44), veikta Sabiedrības pārreģistrācija. Sabiedrība reģistrēta LR Uzņēmumu Reģistra Komercreģistrā 29.10.04.ar pamatkapitālu LVL 16 875.

Cēsu pilsētas pašvaldības 2005.gada publiskajā pārskatā iekļauti apstiprinātie sabiedrības 2004.gada pārskata dati.

 • Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “ Cēsu Tirgus” ( RN 44103027052 )

Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” ( RN 44103027052 ) galvenais darbības virziens – sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana, pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un vienīgais dalībnieks ir Cēsu pilsētas dome.

Atbilstoši 14.10.04. Cēsu pilsētas domes lēmumam” Par BO SIA “ Cēsu Tirgus” pārveidošanu” (sēdes protokols Nr.22,lēmums Nr.42 ) veikta Sabiedrības pārreģistrācija – reģistrēta LR Uzņēmumu Reģistra Komercreģistrā 04.11.04. ar pamatkapitālu LVL 193 410, un 10.03.05.pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums „Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA ”Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanu”( sēdes protokols Nr.5, lēmums Nr.43 ) samazināt pamatkapitālu uz LVL 167 970 ( 14.10.04.sēdes protokols Nr.22,lēmums Nr.32 ).

18.03.05. Komercreģistrā reģistrēts pamatkapitāla samazinājums.

 • Cēsu pašvaldības laikraksts “ Cēsu vēstis “

Lai veicinātu informācijas apriti un sabiedrības informēšanu par Cēsu pašvaldībā notiekošajiem procesiem un lēmumiem, Cēsu pilsētas dome 2002.gadā nodibinājusi un izdod Cēsu pašvaldības laikrakstu “ Cēsu vēstis” ( 12.12.2002.CPD lēmums “ Par Cēsu pašvaldības laikraksta “ Cēsu vēstis “ reģistrēšanu” ( sēdes protokols Nr.30 §34 )).Laikraksts LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 27.12.2002. RN 000702724. To izdod vienu reizi mēnesī vienreizējā tirāžā 7000 eksemplāros. Izdevumu, kas saistīti ar pašvaldības laikraksta reģistrēšanu, sagatavošanu , publicēšanu un izplatīšanu tiek segti no Cēsu pilsētas domes līdzekļiem .

Nodrošināta laikraksta obligāto eksemplāru nosūtīšana normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām, noteiktajā kārtībā, termiņa un apmērā.

(3.tabula pielikumā Excel fails)

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā tūkst. LVL

Nr.

Uzņēmuma, organizācijas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr.

Līdzdalības daļas

31.12.2005.

Daļas nominālvērtība

Ieguldījums uz

01.01.2005.

Pašu kapitāla samazinājums

Ieguldījums uz

31.12.2005.

1.

SIA “Cēsu Olimpiskais Centrs”

RN 44103026682

Bērzaines iela5, Cēsis, LV4101

10 000 sabiedrības kapitāla daļas;

20%

LVL 1

10, 000

0.517

9.483

Saskaņā ar 14.02.2002. Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par Cēsu pilsētas domes atbalstu olimpiskā centra izveidē” 2002.gadā dibināts, izveidots un 20.08.2002. reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar sabiedrības pamatkapitālu LVL 50 000 SIA “Cēsu Olimpiskais Centrs”, kuras galvenais darbības virziens – atpūta, kultūra, sports, sporta pasākumu organizēšana profesionāļiem un amatieriem atklātās vai slēgtās sporta bāzēs. Atbilstoši parakstītajai Sabiedrības pamatkapitāla daļai Cēsu pilsētas domei pienākas 10 000 Sabiedrības kapitāla daļas jeb 20% no sabiedrības pamatkapitāla.

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi tūkst. LVL

Nr.

Uzņēmuma, organizācijas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr.

Līdzdalības daļas

01.01..2005.

Līdzdalības daļas

31.12.2005.

Daļas nomināl-vērtība

Ieguldījums uz

01.01.2005.

Ieguldījums 2005.gada laikā

Ieguldījums uz

31.12.2005.

1.

A/S “Cēsu Alus”

RN 000303072

Aldaru laukums 1, Cēsis, LV4101

312 akcijas

3.96%

0

LVL 84

26, 208

-26.208

0

2.

SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”

RN 410301550

Rīgas iela 32, Valmiera, LV4201

79 560 daļas

9.58%

79 560 daļas

9.58%

LVL 1

79.56

0

79, 56

3.

SIA BO “Vidzemes attīstības aģentūra”

RN 410302001

Rīgas iela 26, Valmiera, LV4201

38 daļas

7.22%

0

LVL 230

8.74

-8.74

0

4.

‘TV Vidzeme “SIA

RN 44103013372

Raunas iela 9a, Cēsis,

LV-4101

92 daļas;9%

0

LVL 25

0

(2.30)

0

0

 

Kopā

     

116.808

-37.248

79.56

A/S „Cēsu alus”

Cēsu pilsētas domei pēc stāvokļa uz 01.01.05. bija ieguldījumi A/S „Cēsu alus” LVL 26 208 apmērā, kas atbilst 312 akcijām.

Pārskata gada laikā atbilstoši Cēsu pilsētas domes 08.09.05. lēmumam „Par akciju sabiedrības „Cēsu alus” akcijām”( sēdes protokols Nr.21, lēmums Nr.3, punkts Nr.45 ) un veikto SIA „Eiroeksperts” 14.11.05. akciju paketes tirgus novērtējumu, atsavinātas Cēsu pilsētas domei piederošās 312 akcijas AS „A.Le Coq Group”( RN Igaunijas komercreģistrā 10385277 ) par kopējo akciju paketes tirgus vērtību LVL 3 120, nosakot, ka vienas akcijas tirgus vērtība ir LVL 10.

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”

Pārskata gada sākumā un beigās Cēsu pilsētas domes ieguldījums SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” pamatkapitālā – LVL 79 560 apmērā, kas atbilst 79 560 SIA „ZAAO” pamatkapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas vērtību LVL 1 pārskata gada laikā palicis nemainīgs. Ieguldījumu veido:

 • LVL 40 662 – atbilstoši LR Ministru kabineta 31.05.2000. rīkojumam Nr.260 „Par valsts kustamās mantas – atkritumu savācējmašīnu – nodošanu pašvaldības īpašumā”; 20.06.2000. „Valsts kustamās mantas – atkritumu savācējmašīnas pieņemšanas nodošanas aktam”un 08.02.01. Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par papildu ieguldījumu „ZAAO”SIA BO pamatkapitālā” veiktais ieguldījums;
 • LVL 38 354 – naudas līdzekļi, kuri iemaksāti saskaņā ar SIA „ZAAO” 11.12.1998. kopsapulces lēmumu, novirzot šos līdzekļus SIA ‘ZAAO” ražošanas bāzes izveidošanai – sauso sadzīves atkritumu poligona „Daibe” celtniecībai;
 • LVL 544 – proporcionāli sadalītais brīvais Strenču pilsētas ieguldījums.

Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra”

2001.gadā Cēsu pilsētas dome iestājās „Vidzemes attīstības aģentūra” SIA BO, ieguldot LVL 3 040, kas atbilst 38 „VAA”SIA BO pamatkapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas vērtību LVL 80 ( 18.12.2001. „Dalībnieka kapitāla daļas apliecība” ). Laika periodā no 01.01.02. līdz 15.12.03. Cēsu pilsētas dome Sabiedrības pamatkapitālā ieguldījusi LVL 5 700, kas atbilst 38 kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas vērtību LVL 230 ( 15.12.03. „Dalībnieka kapitāla daļas apliecība”) un kopējo daļu vērtību LVL 8 740.

Pamatojoties uz SIA BO „Vidzemes attīstības aģentūra” 17.12.04. dalībnieku sapulces lēmumu, pārveidota par nodibinājumu, un 11.01.05. nodibinājums BO „Vidzemes attīstības aģentūra” ir reģistrēts LR Uzņēmuma reģistra Biedrību un Nodibinājumu reģistrā. Saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 25.1.p.( 16 ) daļas noteikumiem SIA BO „Vidzemes attīstības aģentūra” kapitāla daļas dzēšas līdz ar ierakstīšanu Biedrību un Nodibinājumu reģistrā.

SIA „TV Vidzeme”

Saskaņā ar 08.08.02. Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par TV Vidzeme” SIA parādu”( sēdes protokols Nr.19 § 12 ) , 2002.gadā kapitalizēts Sabiedrības parāds Cēsu pilsētas domei ar SIA „TV Vidzeme” 92 kapitāla daļām par to kopējo vērtību LVL 2 300, kuru sabiedrība nebija reģistrējusi LR Uzņēmumu reģistrā. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 13.10.05. lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 08.augusta lēmumā „Par SIA „TV Vidzeme „parādu” ( Sēdes protokols Nr.24, lēmums Nr.40 ) , kurā dome atzīst par spēku zaudējušu iepriekš minēto lēmumu un nosaka SIA „TV Vidzeme” atmaksāt domei parādu LVL 2 300 apmērā , no grāmatvedības uzskaites izslēgtas nereģistrētās kapitāla daļas.

Pārējie aizdevumi tūkst. LVL

 

 

(tk.LVL)

Nr.

Aizdevuma saņēmējs

Aizdevuma mērķis

Aizdevuma termiņš

Aizdevuma atlikums uz 01.01.2005.

Aizdevums 2005.gada laikā

Aizdevuma atlikums uz 31.12.2004.

1.

Liene Slotina

Studiju mācību maksa

17.08.2001. - 17.08.2008.

2.170

0.570

-0.457

2.283

2.

Inese Upmane

Studiju mācību maksa

17.08.2004. - 17.08.2009.

0,938

0

0.938

Kopā

3.108

0.113

3.221

Liene SLOTINA

Pamatojoties uz 19.07.2001. domes lēmumu "Par studiju finansēšanu Vidzemes augstskolā informācijas tehnoloģiju programmā" (sedes protokols Nr.9, §26) un 17.08.2001. līgumu par maksas studijām Vidzemes augstskolā starp Cēsu pilsētas domi un Lieni Slotinu, pašvaldība no budžeta līdzekļiem finansē bakalaura studijas (4 gadi) informācijas tehnoloģiju programmā sākot ar 2001./2002.mācību gadu, savukārt L.Slotina 3 (trīs) gadu laikā pēc studiju beigšanas apņemas strādāt Domē vai no tās budžeta finansētā iestādē.

Pārskata gada laikā pašvaldība apmaksājusi pēdējā mācību gada studiju maksu LVL 570 apmērā un pamatojoties uz 04.07.05. noslēgto darba līgumu Nr.13/1-33 starp Cēsu pilsētas domi un Lieni Slotinu, dzēsta aizdevuma summa atbilstoši nostrādātajam laika posmam LVL 457 apmērā.

Inese UPMANE

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 6.1.un 15.4. pantu un, pamatojoties uz I.Upmanes 26.07.2004. iesniegumu (Nr.1673/1-25), 12.08.2004. Cēsu pilsētas domes lēmumu "Par līdzfinansējuma piešķiršanu I.Upmanes studijām" (sēdes protokols Nr.16, lēmums Nr.32) un 17.08.2004. mācību līdzfinansēšanas līguma nosacījumiem, dome piešķīra līdzfinansējumu LVL 938 apmērā Vidzemes augstskolas studentei Inesei Upmanei, nodrošinot iespēju 5 mēnešus studēt Zviedrijā Vaxjo universitātes biznesa vadības specialitātē. Saņemot līdzfinansējumu, atbilstoši līguma nosacījumiem, students apņemas strādāt vismaz 3 (trīs) gadus, t.i., līdz 17.08.2009., Cēsu pilsētas domē, no tās budžeta finansētā iestādē vai uzņēmumā.

Līdz līguma saistību izpildei piešķirtais līdzfinansējums uzskaitīts Cēsu pilsētas domes bilancē kontā 1.3.6.2."Pārējie aizdevumi - I.Upmanes studiju maksa".

 

PIELIKUMI

Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumi uz 31.12.2004.

Adrese

Nr.

Ēku skaits

Vērtība

KVM

Vērtība

Reģistr. dat.

Reģ.nr.

Piezīmes

Ābolu iela

10

3

4605

2870

1722

04.11.1999. Nr.1273
Akmens iela

1

1

3553

4264

03.12.1998. Nr.742
Akmens iela

2

1

139849

13106

15727

13.01.1997. Nr.260
Akmens iela

5

1

5948

7138

04.12.1998. Nr.747
Akmens iela

5a

1

6205

7446

04.12.1998. Nr.746
Andreja Pumpura

8

1335

1068

19.11.1998. Nr.728
Annas iela

15

3534

2827

17.03.2004. Nr.7
Aldaru iela

9

4653

5528

03.03.2004. Nr.1000 0012 8631
Apšukalna iela

1

10441

3341

29.10.2004. Nr.1000 0014 9697
Ata Kronvalda iela

17

2

2151

2151

03.12.1999. Nr.1319
Ata Kronvalda iela

18

17595

13513

03.12.2001. Nr.1000 0004 6701
Ata Kronvalda iela

31

1

18.01.1999. Nr.797
Ata Kronvalda iela

31a

1

18.01.1999. Nr.798
Ata Kronvalda iela

31b

1

12.01.1999. Nr.787
Ata Kronvalda iela

35

19625

9224

19.05.2005. Nr.1000 0017 5304
Ata Kronvalda iela

37

21558

9701

19.05.2005. Nr.1000 0009 9447
Ausekļa iela

10

5

2267

1814

11.02.2000. Nr.1415
Baznīcas laukums

1

3

12192

1244

4727

29.05.2001. Nr.1000 0000 3346
Bērzaines iela

1

5789

6808

22.04.2004. Nr.1000 0013 4194
Bērzaines iela

4

2

28837

9271

11014

20.11.2001. Nr.1000 0004 2719
Bērzaines iela

15

1925

2310

14.05.2003. Nr.790
Bērzaines iela

31

1

4769

2168

1717

01.10.2001. Nr.1000 0003 0133
Bērzaines iela

36

1

57129

3624

3624

03.11.1997. Nr.423
Bērzaines iela

38

1

4548

1445

1156

01.10.2001. Nr.1000 0003 0174
Bērzaines iela

16/18

7

11381

12565

12.09.2001. Nr.1000 0002 3797
Birzes iela

3

1

125221

7961

9553

17.08.1998. Nr.629
Birzes iela

5

4

17212

6433

10006

17.08.1998. Nr.627
Birzes iela

31

4

17814

7726

6181

01.10.2001. Nr.1000 0003 0176
Briežu iela

7

9

22213

13880

6801

10.02.2004. Nr.154
Briežu iela

22

27784

22227

05.03.2001. Nr.1901
Caunas iela

8

1

30759

979

979

19.10.1998. Nr.692
Cepļa iela

3

3

2621

1777

1066

06.10.2000. Nr.1714
Cīrulīšu iela

22

19844

13970

10.01.2004. Nr.1000 0012 3238
Cīrulīšu iela

62

26252

13126

02.09.2002. Nr.1000 0007 7380
Cīrulīšu iela

63

2

7035

21165

16424

12.08.2003. Nr.1000 0010 7880
Cīrulīšu iela

72

1

234

977

555

08.12.2004. Nr.1000 0015 8473
Cīrulīšu iela

45a

727

582

21.05.2001. Nr.1000 0000 2691
Cīrulīšu iela

68a

552654

276327

27.11.2002. Nr.1000 0008 5788
E.Treimaņa-Zvārguļa

1

6485

20.01.2004. Nr.1000 0009 0729
E.Treimaņa-Zvārguļa

9

1

3830

6789

3395

27.09.2000. Nr.1697
Eduarda Veidenbauma

17a

4108

3697

16.09.2002. Nr.1000 0007 8775
Eduarda Veidenbauma

18a

11432

9877

23.08.2002. Nr.1000 0004 6299
Eduarda Veidenbauma

18a

6

63587

10.10.2002. Nr.1000 0007 6579
Egļu iela

3

2

5103

2369

1895

30.11.2000, Nr.1797
Emīla Dārziņa iela

1

1

39974

2657

2657

05.12.1997. Nr.452
Emīla Dārziņa iela

7

1

48692

2437

2437

29.10.1997. Nr.419
Emīla Dārziņa iela

9

1

47562

3160

3160

03.11.1997. Nr.422
Ezera iela

6

1

86919

05.10.1999. Nr.1224
Festivāla iela

40

22844

26865

09.11.2004. Nr.1000 0015 5594
Festivāla iela

42

1

4730

5676

04.12.1998. Nr.745
Festivāla iela

45

59618

70111

29.09.2003. Nr.1000 0011 2290
Gaujas iela

6

2

17026

2763

13120

08.09.1999. Nr.396
Gaujas iela

17

4

6356

7627

18.07.2001. Nr.1000 0001 1415
Gaujas iela

22

3

15738

2167

2167

05.05.2000. Nr.1540
Gaujas iela

26

1

8301

4674

5609

23.11.2001. Nr.1000 0004 2717
Gaujas iela

30

3

1511

1813

07.01.2000. Nr.1353
Gaujas iela

32

4

29.03.1999. Nr.923
Gaujas iela

45

11746

5697

26.03.2002. Nr.1000 0006 3754
Gaujas iela

58

1

21738

13.11.1997. Nr.437
Gaujas iela

60

1

30451

1681

1681

05.11.1997. Nr.427
Gaujas iela

69

2

2323

3838

2303

09.05.2000. Nr.1547
Gaujas iela

72

21116

10558

11.12.2000. Nr.1815
Gaujas iela

76

1

2201

4900

2450

03.01.2001. Nr.1727
Gaujas iela

6a

1

222

490

490

22.01.2001. Nr.1858
Gaujas iela 7 9

5

16431

4197

4197

05.05.2000. Nr.1539
Gaujas iela

76a

28727

14364

03.01.2001. Nr.1833
Gaujas iela

88

11

7583

66288

25985

20.12.2002. Nr.1000 0008 8355
Gaujaslīču iela

8

247330

98932

02.03.2004. Nr.1000 0012 8322
Gaujaslīču iela

21

173121

68556

02.03.2004. Nr.1000 0012 8302
Glūdas iela

9

25582

12024

20.02.2004. Nr.1000 0012 7453
Jāņa Poruka iela

12

1

750

10047

201

14.04.2004. Nr.1000 0013 3385
Jāņa Poruka iela

16

3

8621

3208

2566

22.08.2000. Nr.1649
Jāņa Poruka iela

39

4918

25082

31.10.2000. Nr.1760
Jāņa Poruka iela

43

1525

3870

17.08.1999. Nr.1127
Jāņa Poruka iela

45

3845

3076

19.08.1999. Nr.1131
Jurģu iela

1

2

2650

05.10.2000. Nr.1707
Kaļķu iela

20a

5

3021

3625

25.02.2000. Nr.1447
Kanāla iela

12

6216

7459

18.02.2004. Nr.1000 0012 7113
Kovārņu iela

31

1

08.03.1999. Nr.887
Kovārņu iela

32

3933

3146

11.07.2002. Nr.1000 0007 2891
Krūmiņu iela

5

2821

2257

30.11.2000. Nr.1796
Krūmiņu iela

7

170315

3134

13.12.2004. Nr.1000 0015 9354
Krūmiņu iela

8

191944

145877

14.10.2003. Nr.1000 0010 9008
Ķiršu iela

10

3

11649

3238

7690

01.10.2001. Nr.1000 0003 0181
Lāču iela

1056

845

22.04.2003. Nr.1000 0009 8598
Lāču iela

10

1

26417

5536

2214

22.04.2003. Nr.826
Lāču iela

12

1

15443

4698

1879

22.04.2003. Nr.1000 0009 8449
Lapsu iela

22

1310

1095

25.08.2004. Nr.1000 0014 6836
Lapsu iela

24

1

20494

4671

4671

10.11.1997. Nr.430
Lapsu iela

26

1

21027

2532

2532

11.03.1997. Nr.294
Lapsu iela

32

1

14891

1348

1348

18.09.2000. Nr.1681
Lapsu iela

38

2

2796

1536

1229

03.03.1997. Nr.289
Lenču iela

2

1514

18168

03.03.2003. Nr.9
Lenču iela

4a

884

10608

03.03.2003. Nr.10
Lenču iela

4b

8865

19778

14.05.2004. Nr.1000 0013 6882
Lenču iela

4c

11064

27113

02.09.2002. Nr.1000 0007 7377
Lenču iela

6

6

14226

7734

47003

14.05.2004. Nr.200
Lenču iela

7

2

9169

1659

2489

18.10.2000. Nr.1733
Lenču iela

15

1

180

22138

443

26.11.2003. Nr.1000 0011 8269
Lenču iela

27

16793

11822

22.02.2000. Nr.1437
Lenču iela

37

23784

8562

13.12.2004. Nr.1000 0015 9362
Lenču iela

39

3

15569

182473

3649

11.10.2001. Nr.1000 0003 4392
Lenču iela

40

1

1889

1832

18.07.2001. Nr.1000 0001 1470
Lenču iela

44

1

1290

1290

07.01.1999. Nr.784
Lenču iela

44a

1

3594

3594

28.12.1998. Nr.770
Lenču iela

44b

1

4128

4128

28.12.1998. Nr.769
Lenču iela

44c

1

5371

5371

07.01.1999. Nr.785
Leona Paegles iela

1

4

205985

36043

43252

16.12.2002. Nr.1000 0005 2761
Leona Paegles iela

4

1

38005

2512

2512

20.03.1997. Nr.304
Leona Paegles iela

6

1

38365

1353

1353

21.03.1997. Nr.306
Leona Paegles iela

8

1

104473

3648

3648

05.10.1998. Nr.674
Leona Paegles iela

19

3345

3211

01.06.2001. Nr.1000 0000 4191
Leona Paegles iela

20

2848

2278

24.10.2001. Nr.1000 0003 7560
Leona Paegles iela

19a

1

5974

5974

01.10.1999. Nr.1215
Leona Paegles iela

19b

1

01.10.1999. Nr.1213
Leona Paegles iela

21a

1850

1850

15.03.2001. Nr.1907
Leona Paegles iela

2c

5

41887

5992

10486

17.12.2004. Nr.1000 0009 1828
Leona Paegles iela

2d

4713

5203

17.12.2004. Nr.1000 0015 9929
Leona Paegles iela

2e

2665

1823

17.12.2004. Nr.1000 0015 9978
Leona Paegles iela

4a

1

41841

2800

2800

14.03.1997. Nr.299
Leona Paegles iela

4a-39

dzīvokl.

06.02.2004. Nr.299-39
Leona Paegles iela

4b

3

25718

3483

2786

01.10.2001. Nr.1000 0003 0120
Leona Paegles iela

8a

1

63463

2733

2733

05.10.1998. Nr.675
Leona Paegles iela

8b

1

76148

3658

3658

19.10.1998. Nr.693
Lielā Kalēju iela

5

3

243

920

1656

29.08.2000. Nr.398
Lielā Katrīnas iela

25

3

4961

453

680

25.10.2000. Nr.1753
Lielā Līvu iela

1

6

16584

2038

9901

17.08.1998. Nr.622
Lielā Līvu iela

2

2

2483

411

740

09.02.2001. Nr.268
Līgatnes iela

29

2

3387

3387

21.07.1999. Nr.1084
Līgatnes iela

69

25867

19245

07.05.2003. Nr.1000 0009 9757
Loka iela

1

1

122403

6891

8269

18.08.1998. Nr.631
Loka iela

3

1

123069

8478

10174

18.08.1998. Nr.630
Mazā Lenču

3

22974

11142

19.02.2004. Nr.1000 0012 7280
Mūrlejas iela

1

29210

9347

29.10.2004. Nr.1000 0015 4371
Niniera iela

4

1

69712

4309

5171

03.01.2001. Nr.1026
Noras iela

15

8

57254

10411

12243

28.09.2001. Nr.1000 0002 9976
Palasta iela

11

2

21876

2339

2807

01.07.1997. Nr.381
Palasta iela

14

5

31555

7248

16670

01.07.1997. Nr.380
Palasta iela

24

57838

133027

10.01.2004. Nr.1000 0012 3235
Palasta iela

27

41288

20644

09.02.2004. Nr.1000 0012 6136
Piebalgas iela

8

3

29.04.1999. Nr.975
Piebalgas iela

21

3

2486

2486

20.12.2000. Nr.1703
Piebalgas iela

18

6954

8345

16.12.2002. Nr.1000 0008 7584
Pils iela

10

2

1060

1908

13.09.1999, Nr.1186
Pils laukums

1

1

605

243

365

18.09.2000. Nr.1680
Pils laukums

3

2

13911

524

1205

15.11.2003. Nr.1000 0011 7146
Pils laukums

5

1

1615

124

285

15.11.2003. Nr.1000 0011 7156
Pils laukums

9

3

36058

13688

31482

28.01.2004. Nr.1000 0012 4721
Pils laukums

11

1

7079

12622

29031

27.03.2003. Nr.1000 0009 6524
Priekuļu iela

14

6

7064

5202

4162

27.09.2000. Nr.1695
Pūces iela

2

7

35029

9150

10870

08.01.2002. Nr.1000 0005 3294
Pūces iela

2a

1

1676

2011

25.10.2000. Nr.1751
Raiņa iela

866

693

15.08.2003. Nr.1000 0010 8226
Raiņa iela

2

1340

1608

11.12.2000. Nr.1813
Raiņa iela

8

6572

7571

27.10.2004.

100 000 154 150

Raiņa iela

10

4

1486

1783

13.09.1999. Nr.1188
Raiņa iela

12

2

13.09.1999. Nr.1187
Raiņa iela

14

1

2315

2778

16.02.1999. Nr.857
Raiņa iela

16

1

1805

2166

16.02.1999. Nr.856
Raiņa iela

18

1

2037

2444

16.02.1999. Nr.854
Raiņa iela

20

1

15.02.1999. Nr.853
Raiskuma pag. Notekūdeņu attīrīš. Iekārtas

15

1186470

102930

1647

04.09.2002. Nr.250
Raunas iela

1

1

41085

1055

1266

27.06.2000. Nr.5
Raunas iela

6

4

1191

2382

03.06.1999. Nr.1024
Raunas iela

7

2

50330

4559

10381

29.08.2001. Nr.1000 0001 9992
Raunas iela

11

3

20090

1132

2038

13.10.2000. Nr.1728
Raunas iela

12

1

141643

3037

5588

06.04.2004. Nr.1000 0013 2773
Raunas iela

4,4c

1

67034

664

1527

17.08.1998. Nr.626
Rīgas iela

2

719

7506

16.12.2004. Nr.1000 0015 9640
Rīgas iela

4

2

57109

980

4910

19.05.1997. Nr.356
Rīgas iela

7

3

25130

1311

5557

08.05.1997. Nr.343
Rīgas iela

20

1

7492

421

2610

24.02.1999. Nr.56
Rīgas iela

23

3

24519

1377

13187

19.02.1998. Nr.493
Rīgas iela

38

2

8453

490

882

09.02.2001. Nr.1414
Rīgas iela

53

3

12105

694

1323

13.08.1997. Nr.399
Rīgas iela

55

2

2292

2750

22.12.1999. Nr.1334
Rīgas iela

71

1

65434

2436

2923

24.10.2000. Nr.1748
Rīgas iela

73

3

1840

2208

03.01.2000. Nr.1344
Rožu laukums

1948

4468

09.11.2004. Nr.1000 0015 5567
Rūpniecības iela

13

21

117047

01.10.2001. Nr.1000 0002 9519
Rūpniecības iela

13

29565

21287

27.02.2002. Nr.1583
Saules iela

6

1

29.04.1999. Nr.978
Saules iela

7

1

21.07.1999. Nr.1087
Saules iela

17

1

54639

2997

2997

25.05.1998. Nr.568
Saules iela

21

1

51518

2348

2348

20.05.1998. Nr.560
Saules iela

23

1

94955

6389

9199

12.03.1998. Nr.505
Saules iela

17a

1

40106

2484

2484

25.05.1998. Nr.567
Saules iela

17b

1

56206

4734

4734

26.05.1998. Nr.569
Saules iela

19a

1

3742

3742

26.05.1998. Nr.571
Saules iela

21a

1

84246

3201

3201

21.05.1998. Nr.561
Saules iela

21b

1

71970

3710

3710

05.03.1998. Nr.500
Saules iela

2a

1

10.12.1999. Nr.1326
Smilšu iela

3

4

2299

1379

22.12.1999. Nr.1333
Stacijas laukums

5490

8454

01.10.2004. Nr.1000 0015 1116
Tirgoņu iela

2

1284

1926

14.01.2000. Nr.1365
Tirgoņu iela

3

3919

5879

14.01.2000. Nr.1366
Tirgoņu iela

5

13995

13973

17.01.2000. Nr.1367
Turaidas iela

7

3

13976

01.10.2001. Nr.1000 0003 0192
Turaidas iela

7

4535

3628

20.02.2003. Nr.1000 0007 8636
Turaidas iela

8

1388

1319

02.06.1997. Nr.368
Upes iela

19A

48346

33069

16.09.2003. Nr.1000 0011 1011
Upes iela

20

47564

31232

16.09.2003. Nr.1000 0011 0980
Upes iela

21

122959

108450

21.10.2003. Nr.1000 0011 4493
Uzvaras bulvāris

5

3

1127

3340

28.04.1999. Nr.969
Uzvaras bulvāris

15

12244

14399

18.06.2001. Nr.1000 0000 6573
Uzvaras bulvāris

18

1161

581

26.03.2002. Nr.1000 0006 3793
Uzvaras bulvāris

22

6146

7375

15.08.2003. Nr.1477
Uzvaras bulvāris

24

3932

1966

15.08.2003. Nr.1000 0010 8224
Vaives iela

4

1

99415

4936

5756

23.02.1998. Nr.495
Vaives iela

2a/2

1

679

01.10.2001. Nr.1000 0003 0194
Vaives iela

20b

1

85850

1362

1226

22.11.2002. Nr.1000 0008 5323
Valmieras iela

1

1

16150

4325

9550

02.11.2004. Nr.1000 0015 4823
Valmieras iela

6

8

9739

27124

29619

18.06.2001. Nr.973
Valmieras iela

10

8

27287

7926

6341

13.09.2002. Nr.1000 0007 8391
Valmieras iela

19

3

55901

19254

22181

05.12.2001. Nr.1000 0004 6237
Vaļņu iela

7

1

12893

469

890

28.07.2000. Nr.536
Vaļņu iela

17

2

29.04.1999. Nr.974
Vaļņu iela

19

3

1564

4406

07.05.1999. Nr.986
Vaļņu iela

37

2

12900

1263

1895

24.10.2000. Nr.1750
Vāveres iela

9

1

59522

3309

3309

06.10.1998. Nr.679
Vāveres iela

12

1

45391

3326

3326

05.12.1997. Nr.453
Vāveres iela

12dz.5

06.03.2002. Nr.453-5
Vāveres iela

14

1

46867

1863

1863

08.12.1997. Nr.454
Vāveres iela

18

1254

1167

25.08.2004. Nr.1000 0014 6830
Vienības laukums

1

3721

30218

03.03.2003. Nr.11
Vienības laukums

2

1744

20928

06.04.2004. Nr.137
Viestura iela

3

146373

70259

20.02.2004. Nr.1000 0012 7443
Viestura iela

10

1

5052

5052

22.07.1999. Nr.1091
Viestura iela

12

1

4452

4452

20.07.1999. Nr.1082
Viestura iela

14

1

5779

5779

21.07.1999. Nr.1089
Viestura iela

10a

1

4339

4339

23.08.1999. Nr.1142
Viestura iela

8a

1

5780

5780

22.07.1999. Nr.1092
Vilku iela

5

1

62628

2763

2763

17.03.1998. Nr.509
Vītolu iela

9

2

1739

2993

1113

19.12.2002. Nr.1000 0008 8197
Zaķu iela

3

2

2079

1663

07.09.1999. Nr.1174
Zaļā iela

14

5821

2911

19.02.2004. Nr.1000 0012 7368
Ziedu iela

18

1

21.05.2002. Nr.800
Zīļu iela

10

1

8317

10.09.2001. Nr.1000 0002 2413
Zīļu iela

8 10

6613

5131

11.07.2002. Nr.1000 0007 2886
Zirņu iela

2

2

2096

2515

28.12.1999. Nr.1342
Zirņu iela

9

1

1726

2071

23.05.2000. Nr.1565
Zirņu iela

11

1862

2234

12.04.2000. Nr.1513
Zirņu iela

23

8

48180

9698

11638

05.12.2001. Nr.72
Zirņu iela

28

1

36308

1645

1974

02.09.1999. Nr.1165
Zvirbuļu iela

2

1

2514

2514

19.10.1999. Nr.1243
Zvirbuļu iela

15

1

3302

3844

24.02.1999. Nr.872
Zvirbuļu iela

17

2

3222

3866

25.02.1999. Nr.877

 

Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumi uz 31.12.2005.

Adrese

Nr.

Ēku skaits

 

Vērtība

kv.m.

 

Vērtība

Reģistr. dat.

Reģ.nr.

Piezīmes

Akmens iela

1

1

3553

4264

03.12.1998. Nr.742 1 dzīvoklis nav privatiz.

Akmens iela

2

1

139849

13106

15727

13.01.1997. Nr.260 2 dzīvokļi nav privatiz.

Akmens iela

5a

1

6205

7446

04.12.1998. Nr.746 1 dzīvoklis nav privatiz.

Andreja Pumpura

8

1335

1068

19.11.1998. Nr.728

Annas iela

15

3534

2827

17.03.2004. Nr.7

Aldaru iela

9

4653

5528

03.03.2004. Nr.1000 0012 8631

Apšukalna iela

1

10441

3341

29.10.2004. Nr.1000 0014 9697

Ata Kronvalda iela

17

2

2151

2151

03.12.1999. Nr.1319 3 dzīvokļi nav privatiz.

Ata Kronvalda iela

18

1973

1578

21.07.2005. Nr.1000 0004 6701 atdalīta Indriķa iela, Indriķa 3,4,5,6,7,8,9, Ausekļa 5

Ata Kronvalda iela

31

1

18.01.1999. Nr.797 1 dzīvoklis nav privatiz.

Ata Kronvalda iela

31b

1

12.01.1999. Nr.787 1 dzīvoklis nav privatiz.

Ata Kronvalda iela

35

19625

9224

19.05.2005. Nr.1000 0017 5304 atdalīts no A.Kronvalda 37

Ata Kronvalda iela

37

10818

4868

16.08.2005. Nr.1000 0009 9447 atdalīti zemes gab.A.Kronvalda 35 un Vilku iela 5A

Baznīcas laukums

1

3

12192

1244

4727

29.05.2001. Nr.1000 0000 3346

Bērzaines iela

1

5789

6808

22.04.2004. Nr.1000 0013 4194

Bērzaines iela

4

2

28837

9271

11014

20.11.2001. Nr.1000 0004 2719

Bērzaines iela

15

1925

2310

14.05.2003. Nr.790 pilsētas pašv.pieder 3/4 domājamās daļas zemes

Bērzaines iela

27

2

1910

53872

1056

09.03.2005. Nr.1000 0016 8240

Bērzaines iela

31

1

4769

2168

1717

01.10.2001. Nr.1000 0003 0133

Bērzaines iela

36

1

57129

3624

3624

03.11.1997. Nr.423 1 dzīvoklis nav privatiz.

Bērzaines iela

38

1

4548

1445

1156

01.10.2001. Nr.1000 0003 0174

Bērzaines iela

16/18

7

11381

12565

12.09.2001. Nr.1000 0002 3797

Birzes iela

3

1

125221

7961

9553

17.08.1998. Nr.629 3 dzīvokļi nav privatiz.

Birzes iela

5

4

17212

6433

10006

17.08.1998. Nr.627 6 dzīvokļi nav privatiz.

Birzes iela

31

4

17814

7726

6181

01.10.2001. Nr.1000 0003 0176

Briežu iela

7

9

22213

13880

6801

10.02.2004. Nr.154 pievienots Briežu 9

Briežu iela

22

27784

22227

05.03.2001. Nr.1901

Caunas iela

7

4049

3968

12.10.2005. Nr.1000 0018 9778

Caunas iela

8

1

30759

979

979

19.10.1998. Nr.692

Cepļa iela

3

3

2621

1777

1066

06.10.2000. Nr.1714 4 dzīvokļi nav privatiz.

Cīrulīšu iela

22

19844

13970

10.01.2004. Nr.1000 0012 3238

Cīrulīšu iela

62

26252

13126

02.09.2002. Nr.1000 0007 7380

Cīrulīšu iela

63

2

7035

21165

16424

12.08.2003. Nr.1000 0010 7880

Cīrulīšu iela

72

1

234

977

555

08.12.2004. Nr.1000 0015 8473

Cīrulīšu iela

45a

727

582

21.05.2001. Nr.1000 0000 2691

Cīrulīšu iela

68a

424019

168791

08.08.2005. Nr.1000 0008 5788 no zemes gab.atdalīts Dzidravota iela 5

Dzidravota iela

5

128635

41163

08.08.2005. Nr.1000 0018 2897 atdalīts no Cīrulīšu ielas 68a

E.Treimaņa-Zvārguļa

1

6485

5188

20.01.2004. Nr.1000 0009 0729

E.Treimaņa-Zvārguļa

9

1

3830

6789

3395

27.09.2000. Nr.1697 1 dzīvoklis nav privatiz.

E.Treimaņa-Zvārguļa

16

7755

6491

29.09.2005. Nr.1000 0018 8347

Eduarda Veidenbauma

17a

4108

3697

16.09.2002. Nr.1000 0007 8775

Eduarda Veidenbauma

18a

11432

9877

23.08.2002. Nr.1000 0004 6299

Eduarda Veidenbauma

18a

6

63587

10.10.2002. Nr.1000 0007 6579

Egļu iela

3

2

5103

2369

1895

30.11.2000, Nr.1797 3 dzīvokļi nav privatizēti

Emīla Dārziņa iela

1

1

39974

2657

2657

05.12.1997. Nr.452 3 dzīvokļi nav privatizēti

Emīla Dārziņa iela

7

1

48692

2437

2437

29.10.1997. Nr.419 3 dzīvokļi nav privatizēti

Emīla Dārziņa iela

9

1

47562

3160

3160

03.11.1997. Nr.422 1 dzīvoklis nav privatiz.

Ezera iela

6

1

86919

05.10.1999. Nr.1224 2 dzīvokļi nav privatiz.

Festivāla iela

40

22844

26865

09.11.2004. Nr.1000 0015 5594

Festivāla iela

42

1

4730

5676

04.12.1998. Nr.745 1 dzīvoklis nav privatiz.

Festivāla iela

45

54602

64212

05.04.2005. Nr.1000 0011 2290 zemes gab.pēc Loka ielas un Loka ielas 6 atdalīšanas

Gaujas iela

6

2

17026

2763

13120

08.09.1999. Nr.396

Gaujas iela

17

4

6356

7627

18.07.2001. Nr.1000 0001 1415

Gaujas iela

22

3

15738

2167

2167

05.05.2000. Nr.1540 1 dzīvoklis nav privatiz.

Gaujas iela

26

1

8301

4674

5609

23.11.2001. Nr.1000 0004 2717

Gaujas iela

32

4

29.03.1999. Nr.923 1 dzīvoklis nav privatiz.

Gaujas iela

45

11746

5697

26.03.2002. Nr.1000 0006 3754

Gaujas iela

58

1

21738

13.11.1997. Nr.437 3 dzīvokļi nav privatiz.

Gaujas iela

60

1

30451

1681

1681

05.11.1997. Nr.427 1 dzīvoklis nav privatiz.

Gaujas iela

69

2

2323

3838

2303

09.05.2000. Nr.1547 6 dzīvokļi nav privatiz.

Gaujas iela

72

21116

10558

11.12.2000. Nr.1815

Gaujas iela

76

1

2201

4900

2450

03.01.2001. Nr.1727 2 dzīvokļi nav privatiz.

Gaujas iela

6a

1

222

490

490

22.01.2001. Nr.1858 1 dzīvoklis nav privatiz.

Gaujas iela

7 9

5

16431

4197

4197

05.05.2000. Nr.1539 1 dzīvoklis nav privatiz.

Gaujas iela

76a

28727

14364

03.01.2001. Nr.1833

Gaujas iela

88

11

7583

66288

25985

20.12.2002. Nr.1000 0008 8355

Gaujaslīču iela

8

247330

98932

02.03.2004. Nr.1000 0012 8322

Gaujaslīču iela

21

173121

68556

02.03.2004. Nr.1000 0012 8302

Glūdas iela

9

19534

9083

19.07.2005. Nr.1000 0012 7453 atdalīti zemes gab.Viestura iela 7 un Viestura 9

Indriķa iela

iela

1710

1026

21.07.2005. Nr.1000 0018 1253 atdalīts no zemes gab.A.Kronvalda 18

Indriķa iela

3

2010

1576

21.07.2005. Nr.1000 0018 1217 atdalīts no zemes gab.A.Kronvalda 18

Indriķa iela

4

1900

1520

21.07.2005. Nr.1000 0018 1220 atdalīts no zemes gab.A.Kronvalda 18

Indriķa iela

5

2000

1600

21.07.2005. Nr.1000 0018 1221 atdalīts no zemes gab.A.Kronvalda 18

Indriķa iela

6

1340

1072

21.07.2005. Nr.1000 0018 1243 atdalīts no zemes gab.A.Kronvalda 18

Indriķa iela

7

1755

1250

21.07.2005. Nr.1000 0018 1245 atdalīts no zemes gab.A.Kronvalda 18

Indriķa iela

8

1382

1106

21.07.2005. Nr.1000 0018 1249 atdalīts no zemes gab.A.Kronvalda 18

Indriķa iela

9

1694

1355

21.07.2005. Nr.1000 0018 1251 atdalīts no zemes gab.A.Kronvalda 18

Jāņa Poruka iela

12

1

750

10047

201

14.04.2004. Nr.1000 0013 3385

Jāņa Poruka iela

16

3

8621

3208

2566

22.08.2000. Nr.1649 1 dzīvoklis nav privatiz.

Jāņa Poruka iela

39

4918

25082

31.10.2000. Nr.1760

Jāņa Poruka iela

43

1525

3870

17.08.1999. Nr.1127

Jāņa Poruka iela

45

3845

3076

19.08.1999. Nr.1131

Jāņa Poruka iela

52

21549

25666

25.10.2005. Nr.1000 0019 1144

Kaļķu iela

20a

5

3021

3625

25.02.2000. Nr.1447 1 dzīvoklis nav privatiz.

Kanāla iela

12

6216

7459

18.02.2004. Nr.1000 0012 7113

Kovārņu iela

31

1

08.03.1999. Nr.887 6 dzīvokļi nav privatiz.

Kovārņu iela

32

3933

3146

11.07.2002. Nr.1000 0007 2891

Krūmiņu iela

5

2821

2257

30.11.2000. Nr.1796

Krūmiņu iela

7

170315

3134

13.12.2004. Nr.1000 0015 9354

Krūmiņu iela

8

191944

145877

14.10.2003. Nr.1000 0010 9008

Kvēpenes iela

1

2738

876

13.04.2005. Nr.1000 0017 1381

Kvēpenes iela

4

18880

6042

13.04.2005. Nr.1000 0017 1396

Ķiršu iela

10

3

11649

3238

7690

01.10.2001. Nr.1000 0003 0181

Lāču iela

1056

845

22.04.2003. Nr.1000 0009 8598

Lāču iela

734

661

12.07.2005. Nr.1000 0018 0315 atdalīts no Lāču ielas 12

Lāču iela

10

1

26417

5536

2214

22.04.2003. Nr.826

Lāču iela

12

1

15443

3964

1586

12.07.2005. Nr.1000 0009 8449 atdalīta Lāču iela (kad.Nr.4201 004 0644)

Lapsu iela

22

1310

1095

25.08.2004. Nr.1000 0014 6836

Lapsu iela

24

1

20494

4671

4671

10.11.1997. Nr.430 1 dzīvoklis nav privatiz.

Lapsu iela

32

1

14891

1348

1348

18.09.2000. Nr.1681

Lapsu iela

38

2

2796

1536

1229

03.03.1997. Nr.289 1 dzīvoklis nav privatizēts

Lenču iela

2

1514

18168

03.03.2003. Nr.9

Lenču iela

4a

884

10608

03.03.2003. Nr.10

Lenču iela

4b

8865

19778

14.05.2004. Nr.1000 0013 6882

Lenču iela

4c

11064

27113

02.09.2002. Nr.1000 0007 7377

Lenču iela

7

2

9169

1659

2489

18.10.2000. Nr.1733 2 dzīvokļi nav privatizēti

Lenču iela

15

1

180

22138

443

26.11.2003. Nr.1000 0011 8269

Lenču iela

27

16793

11822

22.02.2000. Nr.1437

Lenču iela

37

23784

8562

13.12.2004. Nr.1000 0015 9362

Lenču iela

39

3

15569

182473

3649

11.10.2001. Nr.1000 0003 4392

Lenču iela

40

1

1889

1832

18.07.2001. Nr.1000 0001 1470

Lenču iela

44

1

1290

1290

07.01.1999. Nr.784 2 dzīvokļi nav privatizēti

Lenču iela

44a

1

3594

3594

28.12.1998. Nr.770 4 dzīvokļi nav privatiz.

Leona Paegles iela

1

4

205985

36043

43252

16.12.2002. Nr.1000 0005 2761

Leona Paegles iela

4

1

38005

2512

2512

20.03.1997. Nr.304 2 dzīvokļi nav privatizēti

Leona Paegles iela

6

1

38365

1353

1353

21.03.1997. Nr.306 1 dzīvoklis nav privatizēts

Leona Paegles iela

8

1

104473

3648

3648

05.10.1998. Nr.674 2 dzīvokļi nav privatizēti

Leona Paegles iela

19

3345

3211

01.06.2001. Nr.1000 0000 4191

Leona Paegles iela

20

2848

2278

24.10.2001. Nr.1000 0003 7560

Leona Paegles iela

19a

1

5974

5974

01.10.1999. Nr.1215 6 dzīvokļi nav privatiz.

Leona Paegles iela

19b

1

01.10.1999. Nr.1213 11 dzīvokļi nav privatizēti

Leona Paegles iela

2c

5

41887

5992

10486

17.12.2004. Nr.1000 0009 1828 ar domes lēm.sadalīts 23.09.2004.; 2c, 2,d, 2e

Leona Paegles iela

4a

1

41841

2800

2800

14.03.1997. Nr.299 1 dzīvoklis nav privatizēts

Leona Paegles iela

4a-39

dzīvokl.

06.02.2004. Nr.299-39

Leona Paegles iela

4b

3

25718

3483

2786

01.10.2001. Nr.1000 0003 0120

Leona Paegles iela

8a

1

63463

2733

2733

05.10.1998. Nr.675 1 dzīvoklis nav privatizēts

Leona Paegles iela

8b

1

76148

3658

3658

19.10.1998. Nr.693 2 dzīvokļi nav privatizēti

Lielā Kalēju iela

5

3

243

920

1656

29.08.2000. Nr.398

Lielā Katrīnas iela

25

3

4961

453

680

25.10.2000. Nr.1753 1 dzīvoklis nav privatizēts

Lielā Līvu iela

1

6

16584

2038

9901

17.08.1998. Nr.622 3 dzīvokļi nav privatizēti

Lielā Līvu iela

2

2

2483

411

740

09.02.2001. Nr.268 3 dzīvokļi nav privatizēti

Līgatnes iela

29

2

3387

3387

21.07.1999. Nr.1084 4 dzīvokļi nav privatiz.

Līgatnes iela

69

25867

19245

07.05.2003. Nr.1000 0009 9757

Loka iela

iela

1321

3104

05.04.2005. Nr.1000 0017 0867 atdalīts no Festivāla 45

Loka iela

1

1

122403

6891

8269

18.08.1998. Nr.631 5 dzīvokļi nav privatizēti

Mazā Lenču

3

22974

11142

19.02.2004. Nr.1000 0012 7280

Mūrlejas iela

1

29210

9347

29.10.2004. Nr.1000 0015 4371

Niniera iela

4

1

69712

4309

5171

03.01.2001. Nr.1026 3 dzīvokļi nav privatizēti

Noras iela

15

8

57254

10411

12243

28.09.2001. Nr.1000 0002 9976

Palasta iela

11

2

21876

2339

2807

01.07.1997. Nr.381

Palasta iela

14

5

31555

7248

16670

01.07.1997. Nr.380

Palasta iela

24

57838

133027

10.01.2004. Nr.1000 0012 3235

Palasta iela

27

41288

20644

09.02.2004. Nr.1000 0012 6136

Pārgaujas iela

2

2

423

27.04.2005. Nr.1000 0017 3081

Piebalgas iela

21

3

2486

2486

20.12.2000. Nr.1703

Piebalgas iela

18

2

206940

13000

9984

17.05.2005. Nr.1000 0008 7584 pievienots zemes gab.L.Paegles 2e, ēkas Piebelgas 18

Pils iela

10

2

1060

1908

13.09.1999, Nr.1186 1 dzīvoklis nav privatizēts

Pils laukums

1

1

605

243

365

18.09.2000. Nr.1680

Pils laukums

3

2

13911

524

1205

15.11.2003. Nr.1000 0011 7146

Pils laukums

5

1

1615

124

285

15.11.2003. Nr.1000 0011 7156

Pils laukums

9

3

36058

13688

31482

28.01.2004. Nr.1000 0012 4721

Pils laukums

11

1

7079

12622

29031

27.03.2003. Nr.1000 0009 6524

Pūces iela

2

7

35029

9150

10870

08.01.2002. Nr.1000 0005 3294

Pūces iela

2a

1

1676

2011

25.10.2000. Nr.1751

Raiņa iela

866

693

15.08.2003. Nr.1000 0010 8226

Raiņa iela

2

1340

1608

11.12.2000. Nr.1813

Raiņa iela

8

6572

7571

27.10.2004.

100 000 154 150

Raiņa iela

10

4

1486

1783

13.09.1999. Nr.1188 1 dzīvoklis nav privatizēts

Raiņa iela

12

2

13.09.1999. Nr.1187 1 dzīvoklis nav privatizēts

Raiņa iela

16

1

1805

2166

16.02.1999. Nr.856 2 dzīvokļi nav privatizēti

Raiņa iela

20

1

15.02.1999. Nr.853

Raiskuma pag. Notekūdeņu attīrīš. Iekārtas

15

1186470

102930

1647

04.09.2002. Nr.250

Raunas iela

1

1

41085

1055

1266

27.06.2000. Nr.5

Raunas iela

6

4

1191

2382

03.06.1999. Nr.1024 6 dzīvokļi nav privatizēti

Raunas iela

7

2

50330

4559

10381

29.08.2001. Nr.1000 0001 9992

Raunas iela

11

3

20090

1132

2038

13.10.2000. Nr.1728 2 dzīvokļi nav privatizēti

Raunas iela

12

1

141643

3037

5588

06.04.2004. Nr.1000 0013 2773

Raunas iela

4,4c

1

67034

664

1527

17.08.1998. Nr.626

Rīgas iela

4

2

57109

980

4910

19.05.1997. Nr.356 4 dzīvokļi nav privatiz.

Rīgas iela

7

3

25130

1311

5557

08.05.1997. Nr.343

Rīgas iela

20

1

7492

421

2610

24.02.1999. Nr.56 1 dzīvoklis nav privatizēts

Rīgas iela

23

1

34580

697

4654

10.03.2005. Nr.493 no zemes gab.atdalīts Vaļņu iela 18

Rīgas iela

38

2

8453

490

882

09.02.2001. Nr.1414 1 dzīvoklis nav privatizēts

Rīgas iela

55

2

2292

2750

22.12.1999. Nr.1334

Rīgas iela

73

3

1840

2208

03.01.2000. Nr.1344 2 dzīvokļi nav privatizēti

Rīgas iela

85

6479

4820

28.11.2005. Nr.1000 0019 4751

Rīgas iela

89

4800

3494

25.11.2005. Nr.1000 0019 4706

Rīgas iela

91

1649

884

25.11.2005. Nr.1000 0019 4695

Rožu laukums

1948

4468

09.11.2004. Nr.1000 0015 5567

Rūpniecības iela

13

21

117047

01.10.2001. Nr.1000 0002 9519

Rūpniecības iela

13

29565

21287

27.02.2002. Nr.1583 pilsētas pašv.pieder 8/30 domājamās daļas zemes

Saules iela

7

1

21.07.1999. Nr.1087 1 dzīvoklis nav privatizēts

Saules iela

23

1

94955

6389

9199

12.03.1998. Nr.505

Saules iela

17b

1

56206

4734

4734

26.05.1998. Nr.569 3 dzīvokļi nav privatizēti

Saules iela

19a

1

3742

3742

26.05.1998. Nr.571 1 dzīvoklis nav privatizēts

Saules iela

21b

1

71970

3710

3710

05.03.1998. Nr.500 2 dzīvokļi nav privatizēti

Smilšu iela

3

4

2299

1379

22.12.1999. Nr.1333 1 dzīvoklis nav privatizēts

Stacijas laukums

5490

8454

01.10.2004. Nr.1000 0015 1116

Tirgoņu iela

2

1284

1926

14.01.2000. Nr.1365

Tirgoņu iela

3

3919

5879

14.01.2000. Nr.1366

Tirgoņu iela

5

13995

13973

17.01.2000. Nr.1367

Turaidas iela

7

3

13976

01.10.2001. Nr.1000 0003 0192

Turaidas iela

7

4535

3628

20.02.2003. Nr.1000 0007 8636

Turaidas iela

8

1388

1319

02.06.1997. Nr.368

Upes iela

19A

48346

33069

16.09.2003. Nr.1000 0011 1011

Upes iela

20

47564

31232

16.09.2003. Nr.1000 0011 0980

Upes iela

21

122959

108450

21.10.2003. Nr.1000 0011 4493

Uzvaras bulvāris

5

3

1127

3340

28.04.1999. Nr.969 pilsētas pašv.pieder 5/6 domājamās daļas zemes

Uzvaras bulvāris

15

12244

14399

18.06.2001. Nr.1000 0000 6573

Uzvaras bulvāris

18

1161

581

26.03.2002. Nr.1000 0006 3793

Uzvaras bulvāris

22

6146

7375

15.08.2003. Nr.1477

Uzvaras bulvāris

24

3932

1966

15.08.2003. Nr.1000 0010 8224

Vaives iela

4

1

99415

4936

5756

23.02.1998. Nr.495 5 dzīvokļi nav privatizēti

Vaives iela

2a/2

1

679

01.10.2001. Nr.1000 0003 0194

Vaives iela

20b

1

85850

1362

1226

22.11.2002. Nr.1000 0008 5323

Valmieras iela

1

1

16150

4325

9550

02.11.2004. Nr.1000 0015 4823

Valmieras iela

6

8

9739

27124

29619

18.06.2001. Nr.973

Valmieras iela

10

8

27287

7926

6341

13.09.2002. Nr.1000 0007 8391

Valmieras iela

19

3

55901

19254

22181

05.12.2001. Nr.1000 0004 6237

Vaļņu iela

7

1

12893

469

890

28.07.2000. Nr.536

Vaļņu iela

17

2

29.04.1999. Nr.974 1 dzīvoklis nav privatizēts

Vaļņu iela

37

2

12900

1263

1895

24.10.2000. Nr.1750 1 dzīvoklis nav privatizēts

Vāveres iela

9

1

59522

3309

3309

06.10.1998. Nr.679 3 dzīvokļi nav privatizēti

Vāveres iela

12

1

45391

3326

3326

05.12.1997. Nr.453 2 dzīvokļi nav privatizēti

Vāveres iela

12dz.5

06.03.2002. Nr.453-5

Vāveres iela

14

1

46867

1863

1863

08.12.1997. Nr.454 2 dzīvokļi nav privatizēti

Vāveres iela

18

1254

1167

25.08.2004. Nr.1000 0014 6830

Vienības laukums

lauk.

5

13563

11496

43685

25.04.2005. Nr.1000 0017 1404

Vienības laukums

1

3721

30218

03.03.2003. Nr.11

Viestura iela

10

1

5052

5052

22.07.1999. Nr.1091 1 dzīvoklis nav privatizēts

Viestura iela

12

1

4452

4452

20.07.1999. Nr.1082 1 dzīvoklis nav privatizēts

Viestura iela

14

1

5779

5779

21.07.1999. Nr.1089 1 dzīvoklis nav privatizēts

Viestura iela

15

146373

70259

12.07.2005. Nr.1000 0012 7443 mainīta adrese no Viestura 3 uz Viestura 15

Viestura iela

10a

1

4339

4339

23.08.1999. Nr.1142 4 dzīvokļi nav privatiz.

Vilku iela

5A

10740

4779

16.08.2005. Nr.1000 0018 3599 atdalīts no A.Kronvalda 37

Vītolu iela

9

2

1739

2993

1113

19.12.2002. Nr.1000 0008 8197

Zaķu iela

3

2

2079

1663

07.09.1999. Nr.1174 4 dzīvokļi nav privatiz.

Zaļā iela

14

5821

2911

19.02.2004. Nr.1000 0012 7368

Ziedu iela

18

1

21.05.2002. Nr.800 1 dzīvoklis nav privatizēts

Zīļu iela

10

1

8317

10.09.2001. Nr.1000 0002 2413

Zīļu iela

8 10

6613

5131

11.07.2002. Nr.1000 0007 2886

Zirņu iela

9

1

1726

2071

23.05.2000. Nr.1565 2 dzīvokļi nav privatizēti

Zirņu iela

11

1862

2234

12.04.2000. Nr.1513

Zirņu iela

23

8

48180

9698

11638

05.12.2001. Nr.72

Zirņu iela

28

1

36308

1645

1974

02.09.1999. Nr.1165 1 dzīvoklis nav privatizēts

Zvirbuļu iela

2

1

2514

2514

19.10.1999. Nr.1243 1 dzīvoklis nav privatizēts

Zvirbuļu iela

15

1

3302

3844

24.02.1999. Nr.872 1 dzīvoklis nav privatizēts

Zvirbuļu iela

17

2

3222

3866

25.02.1999. Nr.877 2 dzīvokļi nav privatizēti

Sagatavoja:

Būvniecības, teritorijas plānošanas

un nekustamā īpašuma nodaļas

zemes ierīkotāja L.Vīgrante
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv