Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums


 

Apstiprināts Cēsu novada domes

26.11.2009. lēmumam Nr.419

(prot. Nr.14, 47.p.)

 

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS

„SOCIĀLAIS DIENESTS” NOLIKUMS

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1.1.      Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk– Aģentūra) ir Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izveidota un pārraudzībā esoša patstāvīga pašvaldības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Publisko aģentūru likumu un kuras darbības mērķis ir veikt pašvaldības kompetencē esošo sociālo darbu, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus, izmaksāt sociālos pabalstus, sniegt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Cēsu novada iedzīvotājiem un apsaimniekot Aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu.

1.2.      Aģentūras pilns nosaukums latviešu valodā – Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”. Aģentūras saīsinātais nosaukums ir Cēsu novada p/a „Sociālais dienests”.

1.3.      Aģentūra savus uzdevumus, tiesības un pienākumus un darba organizāciju realizē patstāvīgi, sadarbojoties ar Pašvaldību, valsts pārvaldes, pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām.

1.4.      Starp Pašvaldību un Aģentūru tiek noslēgts pārvaldes līgums, ko Pašvaldības vārdā slēdz tās priekšsēdētājs, bet Aģentūras vārdā – Aģentūras direktors. Pārvaldes līgums ir vienošanās par Aģentūras kompetencē esošo funkciju veikšanu, un tas ir noslēdzams saskaņā ar Publisko aģentūru likumā pārvaldes līgumam noteiktajām prasībām.

1.5.      Aģentūrai ir savs norēķinu konts bankā un zīmogs un noteikta parauga veidlapa ar          Aģentūras pilnu nosaukumu, adresi un Aģentūras logo.

1.6.      Aģentūra savā darbībā ievēro Cēsu novada domes lēmumus, šo nolikumu un citus          Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

1.7.      Aģentūra kārto atsevišķu lietvedību, saskaņā ar savu lietu nomenklatūru. Aģentūra patstāvīgi nodrošina lietu arhīva fondu saglabāšanu līdz tā nodošanai valsts arhīva glabāšanā.

1.8.      Aģentūra ir Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības      aģentūra” mantas, tiesību, funkciju un saistību pārņēmēja.

1.9.      Aģentūras juridiskā adrese ir Bērzaines iela 18, Cēsīs. Aģentūras darbības teritorija ir Cēsu novads- Cēsu pilsēta un Vaives pagasts.

 

2. AĢENTŪRAS FUNKCIJAS UN KOMPETENCE

2.1 Aģentūrai ir šādas funkcijas:

2.1.1. informēt iedzīvotājus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, maksas pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un Aģentūras darba organizāciju;

2.1.2. koordinēt, plānot, organizēt un sniegt sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus un maksas pakalpojumus, palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā;

2.1.3. sadarbībā ar citām institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un reliģiskajām konfesijām sekmēt labvēlīgas sociālās vides veidošanu pašvaldības teritorijā;

2.1.4. piedalīties sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un attīstības prognozēšanā pašvaldības teritorijā, izstrādāt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības koncepcijas un mērķprogrammas;

2.1.5. piešķirtā finansējuma robežās organizēt valdījumā nodotā Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tai skaitā iznomāt tai valdījumā nodotās telpas;

2.1.6. vadīt un realizēt Cēsu novada pašvaldības projektus savas kompetences ietvaros;

2.1.7. izstrādāt Aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju.

2.2. Aģentūras kompetence un tiesības:

2.2.1. pieņemt lēmumus un izdot administratīvos aktus Aģentūrai nodoto pašvaldības funkciju ietvaros un domes uzdoto uzdevumu īstenošanai;

2.2.2. pieņemt lēmumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Aģentūras vārdā pieņem ar Aģentūras direktora rīkojumu izveidota Dzīvokļu komisija;

2.2.3. veidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītājiem un saņēmējiem Cēsu novadā;

2.2.4. iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs, būt par lietas dalībnieku tiesā;

2.2.5. saņemt informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm;

2.2.6. patstāvīgi uzņemties saistības normatīvajos aktos un šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā un apjomā;

2.2.6. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem saskaņā ar Cēsu novada domes apstiprināto maksas pakalpojumu izcenojumu;

2.2.7. atbilstoši kompetencei slēgt sadarbības un citus līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām;

2.2.8. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību.

 

3. PAŠVALDĪBAS KOMPETENCE AĢENTŪRAS DARBĪBAS PĀRRAUDZĪBĀ

3.1. Aģentūras darbības pārraudzībai Pašvaldība veic šādus pasākumus:

3.1.1. slēdz pārvaldes līgumu;

3.1.2. apstiprina Aģentūras kopējo gada budžeta apjomu, darbības plānu un attīstības    stratēģiju;

3.1.3. pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda Aģentūras direktoru, kā arī nosaka       viņa amatalgu;

3.1.4. novērtē Aģentūras darbības rezultātus;

3.1.5. atceļ Aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus;

3.1.6.  Pašvaldība savu pienākumu veikšanai var pieprasīt un saņemt informāciju par      Aģentūras darbību.

3.1.7. Pašvaldība, izņemot Nolikuma 3.1.punkta apakšpunktos minēto pasākumu veikšanai,      nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties Aģentūras darbā.

3.2.      Aģentūras izdotu administratīvā akta tiesiskumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.

3.3.      Aģentūras darbības uzraudzību veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors Publisko   aģentūru likumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

3.4.      Lai kontrolētu Aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību pārvaldes             līgumam, Aģentūrā tiek veikta revīzija un sagatavots revīzijas pārskats likumā „Par         pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

3.5.      Aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz novada pašvaldības izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu. Kārtējā un gada pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Dome.

 

 

4. AĢENTŪRAS VADĪBA UN DARBĪBAS PLĀNOŠANA

4.1. Aģentūras darbu atbilstoši Aģentūras pārvaldes līgumam vada direktors, kurš savā un Aģentūras darbībā ievēro Publisko aģentūru likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Administratīvā procesa likumu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Cēsu novada saistošos noteikumus, šo nolikumu, darba līgumu un amata aprakstu, u.c. LR spēkā esošos normatīvos aktus.

4.2. Aģentūras direktors:

4.2.1.      vada un organizē Aģentūras darbu, nodrošina tās darbības nepārtrauktību un tai uzdoto funkciju un uzdevumu veikšanu;

4.2.2.      nodrošina Aģentūras ikgadējā darbības gada budžeta, darbības plānu un attīstības stratēģiju izstrādi;

4.2.3.      nosaka Aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību, apstiprina Aģentūras struktūru, amata vienības un struktūrvienību reglamentus;

4.2.4.      apstiprinātā Aģentūras budžeta ietvaros nosaka Aģentūras darbinieku atalgojumu;

4.2.5.      atsevišķos gadījumos, kas prasa neatliekamu Aģentūras rīcību krīzes situāciju risināšanai, pieņem lēmumus par sociālās palīdzības piešķiršanu, nepārsniedzot Ls 100,00 (viens simts latu) apmēru, Aģentūras apstiprinātā budžeta ietvaros;

4.2.6.      bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Aģentūru, ja likums nenosaka citu pārstāvības kārtību;

4.2.7.      Aģentūras vārdā slēdz darba, saimnieciskos un citus līgumus, kā arī izsniedz pilnvaras;

4.2.8.      atbild par Aģentūras darbības tiesiskumu un Aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;

4.2.9.      nodrošina Pārvaldes līguma izpildi;

4.2.10.  veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

 

5. AĢENTŪRAS MANTA UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

5.1.Aģentūras manta ir nekustamā un kustamā Cēsu novada pašvaldības manta, kas atrodas Aģentūras valdījumā.

5.2.Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu apstiprinātā budžeta ietvaros. Nekustamās mantas iegādei nepieciešams Cēsu novada domes lēmums.

5.3.Aģentūrai ir tiesības bez īpaša Domes pilnvarojuma iznomāt un izīrēt Aģentūras valdījumā nodotās telpas, ievērojot Domes noteikto pašvaldības īpašuma īres un nomas maksu.

5.4.Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā atsavināt aģentūras valdījumā esošo Cēsu novada pašvaldības kustamo mantu un mantu, kuru tā iegādājusies savas darbības nodrošināšanai. Līdzekļi, kas iegūti Cēsu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaitāmi Aģentūras budžetā.

5.5.Aģentūrai nav tiesību uzņemties garantijas par citu fizisku un juridisku personu saistībām.

5.6.Aģentūrai ir tiesības ņemt aizņēmumus tikai ar Cēsu novada domes piekrišanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.7.Aģentūra tiek finansēta no Cēsu novada domes budžeta dotācijām, kā arī no pašu ieņēmumiem, tai skaitā no ieņēmumiem par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no valsts un pašvaldību pasūtījumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības un caur projektiem piesaistītajiem līdzekļiem.

 

6. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN DARBA SAMAKSA

6.1.Aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finanšu resursu izlietojumu atbilstoši likumu „Par grāmatvedību”, „Par budžetu un finanšu vadību”, Publisko aģentūru likumu un Cēsu novada domes lēmumu prasībām.

6.2.Aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka Aģentūras direktors Aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū.

6.3.Noslēdzot finanšu gadu, Aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par Aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par Aģentūras budžeta līdzekļu izlietojumu, un iesniedz to Pašvaldībai publicēšanai Cēsu novada pašvaldības publiskā pārskata ietvaros Domes priekšsēdētāja rīkojumā noteiktajā termiņā.

 

7. AĢENTŪRAS REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĒŠANA

7.1.Aģentūru reorganizē vai likvidē ar Cēsu novada domes lēmumu Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Publisko aģentūru likuma noteiktajā kārtībā, izvērtējot reorganizācijas vai likvidācijas lietderīgumu un efektivitāti.

7.2.Aģentūru reorganizējot vai likvidējot, sastāda Aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai Cēsu novada pašvaldības iestādei.

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv