Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.aprīlis   Vārda dienu svin: Edgars, Danute, Dana, Dans
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 15. februārī protokols nr. 3


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2007.GADA 15.FEBRUĀRĪ

PROTOKOLS NR. 3

PIEŅEMTIE LĒMUMI

.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’CĒSU TIRGUS’’

2007.gada 15.februāra dalībnieku sapulces lēmuma apstiprināšanu

_________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs

Noklausoties Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja un sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’, reģ. Nr. 44103027052, kapitāla daļu turētāja pārstāvja Ginta ŠĶENDERA ziņojumu, kā arī ņemot vērā Cēsu pilsēta domes 2006.gada 13.aprīļa lēmumu Nr. 243 ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 2 daļas nomu ar apbūves tiesībām’’ (prot. Nr. 7., 37.punkts), 2006.gada 28.decembra lēmumu Nr. 729 ‘’Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 20., 16.punkts) un 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr. 24 ‘’Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr. 243 ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 2 daļas nomu ar apbūves tiesībām’’’’ (prot. Nr. 2, 18.punkts), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’, reģ. Nr. 44103027052, 2007.gada 15.februāra dalībnieku sapulces lēmumu.

 

 

Par iepirkuma komisijas izveidoðanu

_____________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, domes priekšsēdētāja vietnieks

Lai nodrošinātu starp Cēsu pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtā līguma par ERAF līdzfinansētā projekta „Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” (projekta līguma Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000026/020) realizāciju, saskaņā ar likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.pantu (Iepirkuma procedūru veidi un to piemērošana) un 22.pantu (Iepirkuma komisijas izveide), pamatojoties uz ERAF līdzfinansētā projekta „Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” (projekta līguma Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000026/020) projekta ieviešanas darba grupas ierosinājumu (06.02.2007. protokols Nr. 1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

 

 1. Apstiprināt iepirkuma komisiju atklātam konkursam par Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanu šādā sastāvā:
 2. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

  Andris Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

  Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

  Viesturs Krastiņš, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

  Iepirkuma komisijas locekļi:

  Antra Jurševska, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas ekonomiste

  Juris Amans, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris

  Jānis Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

 3. Apstiprināt iepirkuma komisiju atklātam konkursam par Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas būvuzraudzību šādā sastāvā:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

Andris Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Viesturs Krastiņš, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Iepirkuma komisijas locekļi:

Antra Jurševska, Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļas ekonomiste

Juris Amans, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris

Jānis Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

 1. Iepirkuma komisijas sekretāre

Inga Sirmā, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste

 

 

Par zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā

____________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

Izskatot Ēvalda Alkšņa, iesniegumu ar lūgumu nodot viņam apsaimniekošanā līdz 2007.gada 31.decembrim zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļu 2000 m2 platībā, ar mērķi - lauksaimnieciskā izmantoðana, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.5; 05.02.2007.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 1. Nodot Ēvaldam Alksnim, apsaimniekoðanā zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļu 2000 m2 platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici .
 2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 10 mēnešiem no 2007.gada 1.marta līdz 2007.gada 31.decembrim ar sekojošiem nosacījumiem:
  1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes Saistoðajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ un citiem normatīvajiem aktiem;
  2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajai saimnieciskajai darbībai – lauksaimnieciskajai izmantošanai.

 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.
 2. Kontroli par līguma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Jānim ROZENBERGAM.

 

Par zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, sadalīšanu

______________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs

Zemes gabals Bērzaines ielā 1, Cēsīs (kad.nr.4201 006 0403), pieder Cēsu pilsētas pašvaldībai (zemesgrāmatas nod. Nr.10000013 4194; 22.04.2004.). Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumu Nr.779 (prot.Nr.20, 66.p.) „Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” ierosināts uzsākt zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, sadalīšanas procesu, atdalot zemes gabala daļas, uz kurām atrodas autostāvlaukums un Palasta ielas 11, Cēsīs, palīgceltne, un neapbūvēto daļu pēc zemes gabala sadalīšanas nodot privatizācijai.

Saskaņā ar Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.02.2007. ierosinājumu (prot.Nr.5, 5.punkts), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Atdalīt no zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs (kad.nr.4201 006 0403), plānā norādītās divas daļas (pielikums ), Nr.1 ar aptuvenu platību 575 m2 un Nr.2 ar aptuvenu platību 336 m2, kuras pēc atdalīšanas pievienojamas nekustamajam īpašumam Palasta ielā 11, Cēsīs;
 2. Zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, platība pēc sadalīšanas 4878 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
 3. Nekustamais īpašums Palasta ielā 11, Cēsīs, pēc pievienošanas sastāv no vienas zemes vienības un divām ēkām. Zemes gabala platība pēc zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, daļu pievienošanas 3250 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā; zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme („0901” – 2372 m2, „0903” – 878 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā).

 

 

 

Par Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu zemes gabalam Birzes ielā 27, Cēsīs neierosināšanu

Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs J.Rozenbergs

2007.gada 19.janvārī Cēsu pilsētas domē saņemts zemes gabala Birzes ielā 27, Cēsīs īpašnieces Agneses Leitānes iesniegums (Reģ. Nr. 42/F-1-23) ar lūgumu veikt teritorijas plānojuma grozījumus teritorijai, kas ietver zemes gabalu Birzes ielā 27, Cēsīs mainot minētā zemes gabala teritorijas izmantošanas veidu.

Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005-2017, kurš stājies spēkā 2005.gada 14.jūnijā, zemes gabals Birzes ielā 27, Cēsīs atrodas zemes lietošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”. Zemes gabala īpašniece A.Leitāne vēlas mainīt teritorijas izmantošanas veidu zemes gabalam no „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” uz „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Iesniegums vairākkārt tika izskatīts Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā. 2007.gada 23.janvāra Attīstības un teritorijas plānošanas komisijās sēdē zemes gabals tika apskatīts uz vietas un 2007.gada 30.janvāra sēdē tika nolemts neatbalstīt teritorijas izmantošanas veida maiņu zemes gabalam Birzes ielā 27, Cēsīs uz „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Zemes gabalam Birzes ielā 27, Cēsīs blakus atrodas rūpniecības teritorijas, kas šobrīd tiek izmantotas ražošanai un teritorijas, kas nākotnē varētu attīstīties kā ražošanas teritorijas, piemēram, bijusī katlu māja. Ņemot vērā pilsētā valdošos DR vējus, rūpniecības teritoriju ietekme uz zemes gabalu Birzes ielā 27, Cēsīs vērtējamā kā ļoti būtiska. Zemes gabals Birzes ielā 27, Cēsīs robežojas ar Birzes ielu, kuru Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017 ir plānots attīstīt par lokveida maģistrāli, kuras pieguļošajās teritorijas nav vēlams veidot mazstāvu dzīvojamo apbūvi. Ņemot vērā minētos faktorus, zemes gabals Birzes ielā 27, Cēsīs nav piemērots mazstāvu dzīvojamās apbūves veidošanai.

2007.gada 31.janvārī zemes gabala īpašniecei tika nosūtīta vēstule (Nr. F-1-23/93), kurā tika norādīts Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas noraidījums atbalstīt teritorijas izmantošanas veida maiņu zemes gabalam Birzes ielā 27, Cēsīs un īpašniece tika uzaicināt uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 6.februāra sēdi. Zemes gabala īpašniece uz komisiju neieradās.

Pamatojoties uz „Likuma par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu un „Teritorijas plānošanas likuma” 7.panta 6.punkta 1.apakšpunktu un saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (30.01.2007. prot.Nr.4 p.2),

Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

 1. Noraidīt zemes gabala Birzes ielā 27, Cēsīs īpašnieces Agneses Leitānes priekšlikumu Cēsu pilsētas domei veikt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus, mainot minētā zemes gabala izmantošanas veidu no „ražošana un komerciāla rakstura apbūve” uz „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.
 2. Lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas

 

Apstiprināt pirmpirkuma tiesības uz apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 6/100 domājamām daļām.

______________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 6.oktobra priekšlikumu (prot.nr.24), Cēsu pilsētas dome 2006.gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.611 (prot. Nr.17, 25.punkts) par minētā zemes gabala daļas nodošanu privatizācijai.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu Cēsu pilsētas mantas atsavināšanas un izsoles komisija nosūtījusi paziņojumu Raulam Birzietim 6/100 domājamās daļas no ēkas Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs īpašniekam, lai saņemtu piekrišanu privatizēt 6/100 domājamās daļas no zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs ar paziņojumā minētajiem nosacījumiem.

Cēsu pilsētas domē ir saņemts Raula Birzieša iesniegums (reģ.Nr.2494/F-1-23; 09.01.2007.), ka piekrīt privatizēt 6/100 domājamā daļas no zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, norādot maksāšanas līdzekļus un samaksas termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 1.februāra priekšlikumu (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt pirmpirkuma tiesības Raulam Birzietim, uz 6/100 domājamām daļām no zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0313, kopplatība 3845m2;
 2. Apstiprināt zemes gabala cenu Ls 12058 (divpadsmit tūkstoši piecdesmit astoņi lati), no kuras 6/100 ir Ls 723,48 (septiņi simti divdesmit trīs lati, 48 santīmi);
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100%lati;
 4. Noteikt, ka Raulam Birzietim visa pirkuma maksa jāsamaksā līdz 2007.gada 01.martam, kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, AS SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, saskaņā ar saņemto rēķinu, pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu parakstīt zemes gabala domājamās daļas pirkuma līgumu pēc 4.punkta izpildes.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā,

LV – 1010.

 

 

 

Apstiprināt pirmpirkuma tiesības uz apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 35/100 domājamām daļām.

______________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 6.oktobra priekšlikumu (prot.nr.24), Cēsu pilsētas dome 2006.gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.610 (prot. Nr.17, 24.punkts) par minētā zemes gabala daļas nodošanu privatizācijai.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu Cēsu pilsētas mantas atsavināšanas un izsoles komisija nosūtījusi paziņojumu Gunāram Voldemāram Birzietim 35/100 domājamās daļas no ēkas Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs īpašniekam, lai saņemtu piekrišanu privatizēt 35/100 domājamās daļas no zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs ar paziņojumā minētajiem nosacījumiem.

Cēsu pilsētas domē ir saņemts Gunāra Voldemāra Birzieša iesniegums (reģ.Nr.2493/F-1-23; 09.01.2007.), ka piekrīt privatizēt 35/100 domājamā daļas no zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, norādot maksāšanas līdzekļus un samaksas termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007. gada 1.februāra priekšlikumu (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt pirmpirkuma tiesības Gunāram Voldemāram Birzietim, uz 35/100 domājamām daļām no zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0313, kopplatība 3845m2;
 2. Apstiprināt zemes gabala cenu Ls 12058 (divpadsmit tūkstoši piecdesmit astoņi lati), no kuras 35/100 ir Ls 4220,30 (četri tūkstoši divi simti divdesmit lati, 30 santīmi);
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100%lati;
 4. Noteikt, ka Gunāram Voldemāram Birzietim visa pirkuma maksa jāsamaksā līdz 2007.gada 01.martam, kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, AS SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, saskaņā ar saņemto rēķinu, pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu parakstīt zemes gabala domājamās daļas pirkuma līgumu pēc 4.punkta izpildes.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010.

 

 

 

Apstiprināt pirmpirkuma tiesības uz apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 12/100 domājamām daļām.

______________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 6.oktobra priekšlikumu (prot.nr.24), Cēsu pilsētas dome 2006.gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.609 (prot. Nr.17, 23.punkts) par minētā zemes gabala daļas nodošanu privatizācijai.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu Cēsu pilsētas mantas atsavināšanas un izsoles komisija nosūtījusi paziņojumu Edmundam Raudzēnam 12/100 domājamās daļas no ēkas Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs īpašniekam, lai saņemtu piekrišanu privatizēt 12/100 domājamās daļas no zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs ar paziņojumā minētajiem nosacījumiem.

Cēsu pilsētas domē ir saņemts Edmunda Raudzēna iesniegums (reģ.Nr.169/F-1-23; 08.02.2007.), ka piekrīt privatizēt 12/100 domājamā daļas no zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, norādot maksāšanas līdzekļus un samaksas termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 1.februāra priekšlikumu (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt pirmpirkuma tiesības Edmundam Raudzēnam, uz 12/100 domājamām daļām no zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0313, kopplatība 3845m2;
 2. Apstiprināt zemes gabala cenu Ls 12058 (divpadsmit tūkstoši piecdesmit astoņi lati), no kuras 12/100 ir Ls 1446,96 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit seši lati, 96 santīmi)
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100%lati;
 4. Noteikt, ka Edmundam Raudzēnam visa pirkuma maksa jāsamaksā līdz 2007.gada 01.aprīlim, kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, AS SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, saskaņā ar saņemto rēķinu, pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu parakstīt zemes gabala domājamās daļas pirkuma līgumu pēc 4.punkta izpildes.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010.

 

 

Apstiprināt pirmpirkuma tiesības uz apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, 1/5 domājamām daļām.

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 17.oktobra priekšlikumu (prot.nr.25), Cēsu pilsētas dome 2006.gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.612 (prot Nr.17, 26.punkts) par zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, nodošanu privatizācijai.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu Cēsu pilsētas mantas atsavināšanas un izsoles komisija nosūtījusi paziņojumu SIA „CĒSU AGROĶĪMIJA” direktoram Ziedonim Šūmanim 1/5 domājamās daļas no ēkas Tirgoņu ielā 2, Cēsīs īpašniekam, lai saņemtu piekrišanu privatizēt 1/5 domājamo daļu no zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs ar paziņojumā minētajiem nosacījumiem.

Cēsu pilsētas domē ir saņemts SIA ”CĒSU AGROĶĪMIJA” direktora Ziedoņa Šūmaņa iesniegums (reģ. Nr.228/1-23; 12.02.2007.), ka piekrīt privatizēt 1/5 domājamo daļu no zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, norādot maksāšanas līdzekļus un samaksas termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 1.februāra priekšlikumu (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt pirmpirkuma tiesības SIA „CĒSU AGROĶĪMIJA”, Reģ. Nr. 44103005835, Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, 1/5 domājamo daļu no zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0139, kopplatība 1284m2, kā uz zemes gabala esošās ēkas 1/5 domājamās daļas īpašniekam;
 2. Apstiprināt zemes gabala cenu Ls 7550 (septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit lati), no kuras 1/5 ir Ls 1510 (viens tūkstotis pieci simti desmit)
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100%lati;
 4. Noteikt, ka SIA „CĒSU AGROĶĪMIJA” Reģ. Nr.44103005835 visa pirkuma maksa jāsamaksā līdz 2007.gada 01.maijam, kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, AS SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, saskaņā ar saņemto rēķinu, pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu parakstīt zemes gabala domājamās daļas pirkuma līgumu pēc 4.punkta izpildes.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010.

 

 

 

Apstiprināt pirmpirkuma tiesības uz apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, 2/5 domājamām daļām.

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 17.oktobra priekšlikumu (prot.nr.25), Cēsu pilsētas dome 2006.gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.612 (prot Nr.17, 26.punkts) par zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, nodošanu privatizācijai.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu Cēsu pilsētas mantas atsavināšanas un izsoles komisija nosūtījusi paziņojumu Annai Artimovičai, 2/5 domājamās daļas no ēkas Tirgoņu ielā 2, Cēsīs īpašniecei, lai saņemtu piekrišanu privatizēt 2/5 domājamās daļas no zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs ar paziņojumā minētajiem nosacījumiem.

Cēsu pilsētas domē ir saņemts Annas Artimovičas, iesniegums (reģ. Nr.180/F-1-23; 12.02.2007.), ka piekrīt privatizēt 2/5 domājamās daļas no zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, norādot maksāšanas līdzekļus un samaksas termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 1.februāra priekšlikumu (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt pirmpirkuma tiesības Annai Artimovičai, uz 2/5 domājamām daļām no zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0139, kopplatība 1284m2, kā uz zemes gabala esošās ēkas 2/5 domājamo daļu īpašniecei;
 2. Apstiprināt zemes gabala cenu Ls 7550 (septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit lati), no kuras 2/5 ir Ls 3020 (trīs tūkstoši divdesmit lati)
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100%lati;
 4. Noteikt, ka Annai Artimovičai visa pirkuma maksa jāsamaksā līdz 2007.gada 01.maijam, kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, AS SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, saskaņā ar saņemto rēķinu, pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu parakstīt zemes gabala domājamās daļas pirkuma līgumu pēc 4.punkta izpildes.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010.

 

 

Apstiprināt pirmpirkuma tiesības uz apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, 2/5 domājamām daļām.

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 17.oktobra priekšlikumu (prot.nr.25), Cēsu pilsētas dome 2006.gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.612 (prot Nr. 17, 26.punkts) par zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, nodošanu privatizācijai.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu Cēsu pilsētas mantas atsavināšanas un izsoles komisija nosūtījusi paziņojumu SIA „J.D.BĒRZIŅI” direktoram Jānim Bērziņam 2/5 domājamās daļas no ēkas Tirgoņu ielā 2, Cēsīs īpašniekam, lai saņemtu piekrišanu privatizēt 2/5 domājamās daļas no zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs ar paziņojumā minētajiem nosacījumiem.

Cēsu pilsētas domē ir saņemts SIA ”J.D.BĒRZIŅI ” direktora Jāņa Bērziņa iesniegums (reģ. Nr.228/1-23; 12.02.2007.), ka piekrīt privatizēt 2/5 domājamās daļas no zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, norādot maksāšanas līdzekļus un samaksas termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 1.februāra priekšlikumu (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt pirmpirkuma tiesības SIA „J.D.BĒRZIŅI”, Reģ.Nr. 44103016114, Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, uz 2/5 domājamām daļām no zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0139, kopplatība 1284m2, kā uz zemes gabala esošās ēkas 2/5 domājamās daļas īpašniekam;
 2. Apstiprināt zemes gabala cenu Ls 7550 (septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit lati), no kuras 2/5 ir Ls 3020 (trīs tūkstoši divdesmit lati);
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100%lati;
 4. Noteikt, ka SIA „J.D.BĒRZIŅI”, Reģ. Nr.44103016114 visa pirkuma maksa jāsamaksā līdz 2007.gada 01.maijam, kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, AS SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, saskaņā ar saņemto rēķinu, pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu parakstīt zemes gabala domājamās daļas pirkuma līgumu pēc 4.punkta izpildes.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010.

 

 

Apstiprināt pirmpirkuma tiesības uz apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, 35/100 domājamām daļām.

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 17.oktobra priekšlikumu (prot.nr.25), Cēsu pilsētas dome 2006.gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.613 (prot. Nr.17, 27.punkts) par zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, nodošanu privatizācijai.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu Cēsu pilsētas mantas atsavināšanas un izsoles komisija nosūtījusi paziņojumu SIA „CĒSU AGROĶĪMIJA” direktoram Ziedonim Šūmanim 35/100 domājamās daļas no ēkas Tirgoņu ielā 5, Cēsīs īpašniekam, lai saņemtu piekrišanu privatizēt 35/100 domājamās daļas no zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs ar paziņojumā minētajiem nosacījumiem.

Cēsu pilsētas domē ir saņemts SIA ”CĒSU AGROĶĪMIJA” direktora Ziedoņa Šūmaņa iesniegums (reģ. Nr.228/1-23; 12.02.2007.), ka piekrīt privatizēt 35/100 domājamās daļas no zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, norādot maksāšanas līdzekļus un samaksas termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 1.februāra priekšlikumu (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt pirmpirkuma tiesības SIA „CĒSU AGROĶĪMIJA”, Reģ. Nr. 44103005835, Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, 35/100 domājamām daļām no zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0136, kopplatība 13995m2, kā uz zemes gabala esošās ēkas 35/100 domājamās daļas īpašniekam;
 2. Apstiprināt zemes gabala cenu Ls 55960(piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit lati), no kuras 35/100 ir Ls 19586 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši lati);
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100%lati;
 4. Noteikt, ka SIA „CĒSU AGROĶĪMIJA” Reģ. Nr.44103005835 visa pirkuma maksa jāsamaksā līdz 2007.gada 01.maijam, kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, AS SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, saskaņā ar saņemto rēķinu, pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu parakstīt zemes gabala domājamās daļas pirkuma līgumu pēc 4.punkta izpildes.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010.

 

 

Apstiprināt pirmpirkuma tiesības uz apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, 24/100 domājamām daļām.

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas paðvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 17.oktobra priekšlikumu (prot.nr.25), Cēsu pilsētas dome 2006.gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.613 (prot. Nr.17, 27.punkts) par zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, nodošanu privatizācijai.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu Cēsu pilsētas mantas atsavināšanas un izsoles komisija nosūtījusi paziņojumu Annai Artimovičai, 24/100 domājamās daļas no ēkas Tirgoņu ielā 5, Cēsīs īpašniecei, lai saņemtu piekrišanu privatizēt 24/100 domājamās daļas no zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs ar paziņojumā minētajiem nosacījumiem.

Cēsu pilsētas domē ir saņemts Annas Artimovičas, iesniegums (reģ. Nr.180/F-1-23; 12.02.2007.), ka piekrīt privatizēt 24/100 domājamās daļas no zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, norādot maksāšanas līdzekļus un samaksas termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 1.februāra priekšlikumu (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt pirmpirkuma tiesības Annai Artimovičai, uz 24/100 domājamām daļām no zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0136, kopplatība 13995m2, kā uz zemes gabala esošās ēkas 24/100 domājamo daļu īpašniecei;
 2. Apstiprināt zemes gabala cenu Ls 55960 (piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit lati), no kuras 24/100 ir Ls 13430,4 (trīspadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit lati un 40santīmi)
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100%lati;
 4. Noteikt, ka Annai Artimovičai visa pirkuma maksa jāsamaksā līdz 2007.gada 01.maijam, kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, AS SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, saskaņā ar saņemto rēķinu, pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu parakstīt zemes gabala domājamās daļas pirkuma līgumu pēc 4.punkta izpildes.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010.

 

 

 

Apstiprināt pirmpirkuma tiesības uz apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, 41/100 domājamām daļām.

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 17.oktobra priekšlikumu (prot.nr.25), Cēsu pilsētas dome 2006.gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.613 (prot Nr. 17, 27.punkts) par zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, nodošanu privatizācijai.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu Cēsu pilsētas mantas atsavināšanas un izsoles komisija nosūtījusi paziņojumu SIA „J.D.BĒRZIŅI” direktoram Jānim Bērziņam 41/100 domājamās daļas no ēkas Tirgoņu ielā 5, Cēsīs īpašniekam, lai saņemtu piekrišanu privatizēt 41/100 domājamo daļu no zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs ar paziņojumā minētajiem nosacījumiem.

Cēsu pilsētas domē ir saņemts SIA ”J.D.BĒRZIŅI ” direktora Jāņa Bērziņa iesniegums (reģ. Nr.228/1-23; 12.02.2007.), ka piekrīt privatizēt 41/100 domājamās daļas no zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, norādot maksāšanas līdzekļus un samaksas termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 1.februāra priekšlikumu (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt pirmpirkuma tiesības SIA „J.D.BĒRZIŅI”, Reģ.Nr. 44103016114, Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, 41/100 domājamām daļām no zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0136, kopplatība 13995m2, kā uz zemes gabala esošās ēkas 41/100 domājamās daļas īpašniekam;
 2. Apstiprināt zemes gabala cenu Ls 55960 (piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit lati), no kuras 41/100 ir Ls 22943,6 (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs lati un 60 santīmi);
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100%lati;
 4. Noteikt, ka SIA „J.D.BĒRZIŅI”, Reģ. Nr.44103016114 visa pirkuma maksa jāsamaksā līdz 2007.gada 01.maijam, kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, AS SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, saskaņā ar saņemto rēķinu, pirms pirkuma līguma noslēgšanas;
 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu parakstīt zemes gabala domājamās daļas pirkuma līgumu pēc 4.punkta izpildes.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010.

 

 

Par Kultūras padomes sastāva apstiprināšanu

___________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.02.2007. (prot.nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Kultūras padomi šādā sastāvā:

1.1.Cēsu Kultūras centra direktore Ija Groza

1.2.Valsts Kultūras inspektore Cēsu rajonā Ilze Kalniņa

1.3.Cēsu centrālās bibliotēkas direktore Natālija Krama

1.4.Vidzemes Vēstures un tūrisma centra direktore Jolanta Sausiņa

1.5.Cēsu Mākslas skolas direktors Vilnis Kļaviņš

1.6.A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas direktors Aivars Tomiņš

1.7.Cēsu Izstāžu nama vadītāja Nata Livonska

1.8.Kultūras biedrības „Harmonija” vadītāja Dzidra Olengoviča

1.9. Cēsu sv.Jāna baznīcas koncertdzīves koordinatore Lelde Krastiņa

1.10. Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un Jānis Beikmanis

sporta komitejas priekšsēdētājs

 

2. Par Kultūras padomes priekšsēdētāju apstiprināt Iju GROZU, Cēsu Kultūras centra direktori.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 28.04.2005. lēmuma „Par kultūras padomes sastāvu un Nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.11,15.p.) 3. un 4. punktus.

 

 

 

Informācija par Cēsu Kultūras stratēģijas izstrādi

____________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

Informāciju pieņemt zināšanai. Cēsu Kultūras stratēģijas izstrādes programma 2007.gada janvārim-oktobrim pielikumā.

 

 

Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāna saskaņošanu

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.02.2007. (prot.nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

Saskaņot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plānu 2006./2007.- 2009./2010. mācību gadam, saskaņā ar pielikumu

 

 

Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāna saskaņošanu

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.02.2007. (prot.nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

Saskaņot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plānu 2006.- 2009. gadam, saskaņā ar pielikumu

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumā Nr. 15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”(protokols Nr. 2)

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.02.2007. (prot.nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

Papildināt ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumu Nr. 15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”(protokols Nr. 2) apstiprinātos „Maksas pakalpojumi izglītības iestādēs” ar 9.punktu šādā redakcijā:

„9. Izglītības iestādes vadītājs var atbrīvot no telpu nomas maksas biedrības un nodibinājumus, kuru darbības mērķis ir skolēnu apmācība vai skolēnu sagatavošana ģimnāziju iestājeksāmeniem.”

 

 

Par Cēsu pilsētas Vecāku domes apstiprināšanu

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Cēsu pilsētas domes 2003.gada 16.janvāra lēmuma „Par Cēsu pilsētas Vecāku domes nolikuma apstiprināšanu”(prot.Nr.1 ; & 23) 2.2. punktu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.02.2007. (prot.nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas vecāku domi šādā sastāvā:

Dainis Andersons - Cēsu 2.pamatskola

Sandra Putāne - Cēsu pilsētas ģimnāzija

Guntars Norbuts - Cēsu pilsētas pamatskola

Olga Rudzīte - Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzija

Ilze Kursīte - Cēsu pilsētas ģimnāzija

Aigars Penezis - Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzija

Aivis Dombrovskis - Cēsu 1.pamatskola

Sanita Jakuševa - Cēsu 2.vidusskola

Jānis Gruntmanis - Cēsu pilsētas pamatskola

Ivars Auziņš - Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola

 

 

Par „Konkursa par līdzfinansējumu bērnu vasaras nometņu organizēšanai nolikuma” apstiprināšanu

____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.02.2007. (prot.nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

Apstiprināt „Konkursa par līdzfinansējumu bērnu vasaras nometņu organizēšanai nolikumu” , saskaņā ar pielikumu.

 

 

 

Par Tūrisma padomes sastāva apstiprināšanu

_____________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 01.02. 2007. Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu 01.02.2007. (prot.nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

  1. Apstiprināt Tūrisma padomi šādā sastāvā:
  2. Liene Kiršteine, Cēsu p/a “VVTC” TIC vadītāja,

   Jolanta Sausiņa, Cēsu p/a/ “VVTC” direktore

   Anita Bērziņa, viesnīca „Kolonna Hotel Cēsis”

   Vineta Dišlere, Tūrisma aģentūra “Dzelde”

   Raitis Sijāts, Domes deputāts, VTA valdes priekšsēdētājs

   Vineta Stīpniece, Veselības centrs “

   Andra Magone, Viesnīca „Tigra”

   Agnese Ramata, TAVA Vidzemes tūrisma biroja vadītāja

   Inga Vilde, VTA izpilddirektore

   Mārtiņš Mednis, Slēpošanas bāzes “Žagarkalns” izpilddirektors

   Viktors Stupaks, Firma “MeLat Lux”

   Dace Treikmane, Viesu māja “Province”

               Alvis Valainis, Kafejnīca „Aroma” 

  3. Par padomes priekšsēdētāju apstiprināt Lieni Kiršteini.
  4. Atzīt par spēku zaudējušu 22.11.2001. lēmuma „Par Cēsu pilsētas tūrisma padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” 1.punktu.

 

 

 

 

Par Krasta ielas kompensēšanu

________________________________________________________

Ziņo: Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs A.Mihaļovs

un Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” sadaļas Apbūves noteikumi 7.nodaļu, „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 27.panta 3.daļu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 01.02.2007. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 15.decembra lēmumu Nr.90 (prot.nr.20) „Par zemes komisijas 08.12.2006.lēmuma Nr.84 (prot.nr.19) atzīšanu par spēku zaudējušu un par kompensācijas piešķiršanu”, ar kuru Ausmai Valijai Narņickai, piešķirta kompensācija par Krasta ielas aizņemto platību uz vēsturiskā zemes gabala „Vizbuļi nr.47F” 1,0 (viens 0/0) sertifikāta apmērā;
 2. Noraidīt Ausmas Valijas Narņickas prasību piešķirt līdzvērtīgu zemes gabalu citā vietā Cēsu pilsētas administratīvajās robežās par vēsturiskā zemes gabala „Vizbuļi” neatdodamo daļu, uz kuras atrodas Krasta iela;
 3. Iekļaut Ausmas Valijas Narņickas līdzvērtīgas zemes pieprasījumu neapmierināto zemes pieprasījumu sarakstā.

 

Par nedzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 6, Cēsīs

________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Raunas ielā 6, Cēsīs (apzīmējums kadastrā: 4201-005-1406), kurš sastāv no zemes gabala 1191 m2 platībā un namīpašuma: divas dzīvojamās ēkas ar 12 dzīvokļu īpašumiem un divas palīgceltnes (Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1024; lēmuma datums: 03.06.1999.).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu un 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Cēsu rajona invalīdu biedrības Valdes priekšsēdētāja I. Baloža 15.01.2007. parakstītu iesniegumu Nr. 1 (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2007. gada 15. janvārī ar Nr. 3179/1-23) ar lūgumu iznomāt telpas rajona invalīdu biedrības darbības nodrošināšanai, uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu (§ 24; prot. Nr. 9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007. gada 01. februāra atzinumu (protokols Nr. 2) , Cēsu pilsētas dome, (turpmāk tekstā – Iznomātājs) , atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

 

1.Iznomāt Cēsu rajona invalīdu biedrībai (turpmāk tekstā – Nomnieks), reģistrācijas numurs 40008039591, Lenču iela 6, Cēsis, LV-4101, telpas administratīvās ēkas Raunas ielā 6, Cēsīs 1. stāvā ar kopējo platību 141,6 m2 Cēsu rajona invalīdu biedrības darbības nodrošināšanai uz 10 gadiem, nosakot, ka:

1.1 Nomnieks par saviem līdzekļiem, izmantojot savu darbaspēku veic telpu nepieciešamos remontdarbus kārtībā, kādu paredz Instrukcija „Par kārtību, kādā telpu nomniekam tiek atlīdzināti izdevumi, veicot remontdarbus pašvaldības nedzīvojamās telpās” (apstiprināta Cēsu pilsētas domes 2003. gada 24. aprīļa sēdē (protokols Nr. 9, § 25). Pirms remontdarbu veikšanas Nomnieks Iznomātājam iesniedz atlīdzināmo izdevumu izmaksas (kapitālās), kuras tiek apstiprinātas Cēsu pilsētas domes sēdē;

1.2 Nomas līgums tiek noslēgts ar dienu, kad Cēsu pilsētas domes sēdē tiek apstiprinātas atlīdzināmo izdevumu izmaksas, un kad tiek parakstīta trīspusēja vienošanās starp Cēsu rajona invalīdu biedrību, sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vidzemes Investīciju Projekts” un Cēsu pilsētas domi par nepieciešamā remontdarbu apjoma finansēšanas kārtību;

1.3 Nomas maksu Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 18% apjomā, kas tiek iekasēta no brīža, kad telpu remontdarbi pabeigti un ar pieņemšanas aktu apstiprināti, bet ne vēlāk kā 2007. gada 1. jūnijs;

1.4 Ja Nomnieks izpilda 1.1 punkta nosacījumus, apstiprinātie atlīdzināmie izdevumi tiek segti ieskaita veidā no ikmēneša nomas maksas, atbrīvojot Nomnieku no telpu nomas maksas uz laiku, kurā tiek atlīdzināti nepieciešamie un derīgie (kapitālie)ieguldījumi, bet ne ilgāk par nomas līguma termiņu;

1.5 Nomnieks atsevišķi norēķinās par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem

pakalpojumiem (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroenerģija);

1.6 Pārējos pakalpojumus (sakaru pakalpojumi, telpu uzkopšana, telpu

apsardze) par saviem līdzekļiem nodrošina Nomnieks;

1.7 Nomas līguma darbības laikā Nomnieks nodrošina Iznomātāja (vai nākotnē – cita otrā stāva telpu nomnieka) netraucētu piekļūšanu kāpņu telpai un sanmezglam ēkas pirmajā stāvā.

2. Uzdot domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G. Šķenderu parakstīt nomas līgumu.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

 

 

Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu

_________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

2007.gada 11.janvārī Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA ‘’AM Lauku apgāde’’, reģ. Nr.59503003381, juridiskā adrese Tirgoņu iela 3, Cēsis, direktores Anitas Martinsones iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu ar SIA ‘’AM Lauku apgāde’’ par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 59/300 domājamām daļām. Uz zemes gabala atrodas ēka, kuras 59/300 domājamās daļas reģistrētas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz SIA ‘’Lauku apgāde’’ (tagad SIA ‘’AM Lauku apgāde’’) vārda.

Zemes gabals Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 3919 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (14.01.2000.; nodalījuma Nr.1366).

Izskatot SIA ‘’AM Lauku apgāde’’ iesniegumu par nomas līguma termiņa pagarināšanu (reģ.Nr.3147/1-23; 11.01.2007.), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 4.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 1.februāra atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar SIA ‘’AM Lauku apgāde’’, reģ. Nr.59503003381, juridiskā adrese Tirgoņu iela 3, Cēsis, par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0135), 59/300 domājamām daļām uz 1 (vienu) gadu, sākot ar 2007.gada 15.februāri.

2. Visa zemes gabala kopplatība 3919 m2.

3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).

4. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības).

 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
 2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
 3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam.

 

 

Par projekta pieteikuma

„Improvement of the cultural heritage, economical and social environment in the Cesis Old town”

(„Kultūras mantojuma, ekonomiskās un sociālās vides uzlabošana Cēsu vecpilsētā”)

iesniegšanu Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas vadības divpusējā finansu instrumenta atklātam konkursam

_____________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju un 01.02.2007. Finanšu komitejas (prot. Nr.2) atzinumu, , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

  1. Iesniegt projekta pieteikumu „Improvement of the cultural heritage, economical and social environment in the Cesis Old town” („Kultūras mantojuma, ekonomiskās un sociālās vides uzlabošana Cēsu vecpilsētā”) Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas vadības divpusējā finanðu instrumenta prioritātes „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros izsludinātā atklātā konkursa līdzfinansējuma saņemšanai;
  2. Cēsu pilsētas domei paredzēt finansējumu 926675,- EUR apmērā projekta priekšfinansēšanai, t.sk. līdzfinansējumu 176678,- EUR apmērā;
  3. Kontroli par projekta izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.11.2002. lēmumā

„Par Cēsu pils parka izmantošanu kultūras pasākumiem”

(prot.Nr.29,&23)

_______________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz sabiedrības „Labvēlīgais tips” 30.01.2007. iesniegumu, VVTC Aģentūras saimnieciskās nodaļas vadītāja J.MARKOVA ziņojumu un Cēsu pilsētas domes 01.02.2007. (prot.nr.2) Finanðu komitejas atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

1.Grozīt Cēsu pilsētas domes 28.11.2002. lēmumu „Par Cēsu pils parka izmantošanu kultūras pasākumiem” (prot.Nr.29,&23):

1.1.izslēdzot no lēmuma 4. punktu;

1.2. izsakot lēmuma 5. punktu jaunā redakcijā:

„5. Uzdot Vidzemes vēstures un tūrisma centra aģentūrai (direktore

J.SAUSIŅA) noteikt vietas tirdzniecības organizēšanai un pirotehnikas salūtu

rīkošanai.”

 

 

Par finansējuma piešķiršanu Jāņa Eglīša grāmatai

________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz 2006.gada 9.marta Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas lēmumu ”Informācija par J.Eglīša grāmatu” ( 09.03.2006. protokols Nr.4 p.29 ), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

 1. Finansiāli atbalstīt Jāņa Eglīša sarakstīto grāmatu ”Cēsu meži un to kopēji” ar Ls 200.00 ( divi simti lati ).
 2. Noteikt, ka apmaksa veicama no Cēsu pilsētas pašvaldības speciālā budžeta līdzekļiem.

Par zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, platību un apgrūtinājumiem

________________________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, zemes komisijas priekšsēdētāja

Pamatojoties uz 2002.gada 2.decembra pieņemšanas nodošanas aktu, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 9 reģistrēts zemes īpašums Lenču ielā 2, Cēsīs. Zemes gabala reģistrētā platība 1514 m2, ar norādi, ka, izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta.

Izskatot SIA „CAFE POPULAR” Valdes priekšsēdētājas Anetes Bilzēnas neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, privatizācijas ierosinājumu (reģ. Nr. 2045/1-23; 30.08.2006.), Cēsu pilsētas dome 2006.gada 28.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 727 (prot.Nr.20,14.punkts) „Par neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs nodošanu privatizācijai”. Privatizācijas ierosinātāja rakstiski lūgusi (reģ.Nr.43/1-23; 22.01.2007.) izsniegt izziņu par minētā zemes gabala apgrūtinājumiem.

Lai varētu sagatavot izziņu par apgrūtinājumiem, mērniecības birojs SIA „Mērnieks MMR”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas inženiertīklu turētāju un apsaimniekotāju sniegto informāciju, ir veicis zemes gabala un uz tā esošo inženiertīklu apgrūtinājumu kadastrālo uzmērīšanu, vienlaicīgi precizējot zemes gabala platību. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas atzinumu Nr.7 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, (balsošanā nepiedalās D.Vasmanis, jo ir izgājis),nolemj:

 

 1. Grozīt ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.9 par zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs (kad. Nr.4201 005 1006) platību. Zemes gabala platība kadastrāli uzmērot noteikta 1522 m2;
 2. Zemes gabalam Lenču ielā 2, Cēsīs, noteikti un kadastrāli uzmērīti sekojoši apgrūtinājumi:

  • aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu kabeļu līnijām 0.0264ha;
  • aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadiem līdz 2m dziļumam – 0.0623ha;

  • aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadiem –0.0317ha;
  • aizsargjoslu teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.028ha;
  • zemes gabals atrodas Valsts nozīmes arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7426 „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā – 0.1522ha;
  • zemes gabals atrodas Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr.394 „Cēsu senpilsēta” teritorijā – 0.1522ha;

 

 

 

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005. gada 12. maija lēmumā

„Par nomas līguma pārslēgšanu ar Inetu Jurģēnu Cēsīs, Saules ielā 23”

______________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, domes priekšsēdētāja vietnieks

2005. gada 12. maijā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005. gada 12. maija lēmumu „Par nomas līguma pārslēgšanu ar Inetu Jurģēnu Cēsīs, Saules ielā 23” (sēdes protokols Nr. 12, §17), starp Cēsu pilsētas domi, kuru pārstāv SIA „CDzP” (Iznomātājs) un Inetu Jurģēnu (Nomnieks) noslēgts „Nomas līgums par telpām Cēsīs, Saules ielā 23”, ar kuru Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā par maksu nedzīvojamas telpas ar kopējo platību 20,5 m2 , kas izvietotas ēkas Saules ielā 23, Cēsīs pirmajā stāvā. Nomas līgums noslēgts uz 3 (trīs) gadiem t.i. līdz 2008. gada 12. maijam.

2007.gada 19. janvārī saņemts Inetas Jurģēnas Cēsu pilsētas domei adresēts iesniegums (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2007. gada 19. janvārī ar Nr. 41/F-1-25), kurā izteikts lūgums priekšlaicīgi pagarināt iepriekš noslēgto telpu Saules ielā 23, Cēsīs nomas līgumu, pamatojoties uz Nomnieka vēlmi veikt nomas telpu kosmētisko remontu un uzstādīt nepieciešamās iekārtas frizētavas pakalpojumu kvalitatīvai nodrošināšanai.

Ņemot vērā 2005. gada 12. maijā, starp Cēsu pilsētas domi, kuru pārstāv SIA „CDzP” (Iznomātājs) un Inetu Jurģēnu (Nomnieks) noslēgto „Nomas līgums par telpām Cēsīs, Saules ielā 23”, ar kuru Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā par maksu nedzīvojamas telpas ar kopējo platību 20,5 m2 , kas izvietotas ēkas Saules ielā 23, Cēsīs pirmajā stāvā, pamatojoties uz Inetas Jurģēnas Cēsu pilsētas domei adresēto iesniegumu (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2007. gada 19. janvārī ar Nr. 41/F-1-25) , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), (balsošanā nepiedalās M.Šķēle, jo ir izgājis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

 

1.Grozīt Cēsu pilsētas domes 2005. gada 12. maija lēmuma „Par nomas līguma pārslēgšanu ar Inetu Jurģēnu Cēsīs, Saules ielā 23” (sēdes protokols Nr. 12, §17) 2. punktā noteikto līguma termiņu 3(trīs) gadi uz līguma termiņu 6 (seši) gadi.

2. Pilnvarot SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ. Beikmanis) sagatavot un Iznomātāja vārdā parakstīt Grozījumus 2005. gada 12. maijā starp Cēsu pilsētas domi, kuru pārstāv SIA „CDzP” (Iznomātājs) un Inetu Jurģēnu (Nomnieks) noslēgtajā „Nomas līgumā par telpām Cēsīs, Saules ielā 23”.

 

 

Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, privatizācijas apturēšanu

___________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas dome 2006.gada 16.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 650 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 18., 26.punkts), ar kuru nodots privatizācijai zemes gabals Festivāla ielā 45, Cēsīs, ar kopējo platību 54 602 kv.m., kadastra Nr. 4201 002 0402, un 2007.gada 25.janvārī – lēmumu Nr. 22 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 2, 16.punkts).

2007.gada 7.februārī Cēsu pilsētas būvvaldē ir akceptēts tehniskais projekts ‘’Birzes iela (Valmieras iela – Akmens iela) un Loka iela’’ (šifrs L, Nr. 6), no kura izriet, ka tajā paredzēto ielas rekonstrukcijas darbu veikšanai ir nepieciešama daļa no zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, aptuveni 2240 kv.m. platībā. Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešana kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). Līdz ar to daļa zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs aptuveni 2240 kv.m. platībā ir nepieciešama pašvaldību funkciju veikšanai. Lai nodrošinātu likumā ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktā minēto pašvaldību autonomu funkciju izpildi, zemes gabals Festivāla ielā 45, Cēsīs, ir jāsadala, no tā atdalot zemes gabalu, kas nepieciešams Birzes ielas rekonstrukcijai, tādejādi turpmāka zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, privatizācija ir iespējama pēc tā sadalīšanas un sadalīto zemes gabalu iereģistrēšanas zemesgrāmatā.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta, 8.panta ceturtās daļas un 9.panta izriet, ka likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 9.februāra priekšlikumu (prot. Nr. 6), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

 1. Apturēt neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 002 0402, privatizāciju līdz tā sadalīšanai un sadalīto zemes gabalu iereģistrēšanai zemesgrāmatā.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV – 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

Par atklāta konkursa ‘’Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām’’ rezultātu apstiprināšanu

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, konkursa komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumu Nr. 373 ‘’Par konkursa izsludināšanu zemes gabalu Krūmiņu ielā 7 un Priekuļu ielā 21, Cēsīs, nomai ar apbūves tiesībām’’ (prot. Nr. 11, 14.punkts) un konkursa ‘’Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām’’ komisijas 2007.gada 5.februāra lēmumu (prot. Nr. 14), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt atklāta konkursa ‘’Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām’’ rezultātus, saskaņā ar kuriem zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 008 1105, 170 315 kv.m. platībā, ilgtermiņa nomas tiesības ar apbūves tiesībām ir ieguvusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’CEL TIK’’, vienotais reģ. Nr. 44103014842, nosakot nomas termiņu 12 gadi no nomas līguma noslēgšanas un nomas maksu 3% apmērā no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības, ņemot vērā augstāko vērtību.
 2. Nomas līgums slēdzams ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, detālplānojuma gala redakcijas apstiprināšanas, zemes gabala sadalīšanas un sadalīto zemes gabalu reģistrēšanas zemesgrāmatā, bet līdz nomas līguma noslēgšanai slēdzams nomas priekšlīgums.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.ZVIRBULE) sagatavot zemes gabala nomas priekšlīgumu un nomas līgumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM.

 

 

 

Par zemes gabala Egļu ielā 4, Cēsīs, daļas nomu

_________________________________________________________

Namīpašums Egļu ielā 4, Cēsīs, vēsturiski sastāvējis no trim ēkām. Saskaņā ar Cēsu rajona DDP izpildu komitejas 1971.gada 13.augusta lēmumu Nr.178 dzīvojamā ēka pārdota privātpersonām. 1991.gada 11.februārī dzīvojamo ēku Egļu ielā 4, kas atradās uz 1200 m2 liela zemes gabala, pirkuma ceļā ieguvusi Inese Ciekure. Ar Cēsu pilsētas TDP izpildkomitejas 1991.gada 12.februāra lēmumu Nr.15, 3.paragrāfs, Inesei Ciekurei nodots lietošanā zemes gabals Egļu ielā 4, Cēsīs, 1204 m2 platībā, uz kura atrodas viņai piederošs namīpašums – dzīvojamā ēka.

Izskatot Ineses Ciekures iesniegumu par papildus zemes platības piešķiršanu Egļu ielā 4, Cēsīs (09.04.1992.) un zemes pieprasījumu par zemes iegūšanu īpašumā par maksu (21.05.1992.), Cēsu pilsētas zemes komisija 2000.gada 5.maijā pieņēma lēmumu Nr.112 (prot.Nr.12) ”Par zemes nodošanu īpašumā par maksu Cēsīs, Egļu ielā 4’’, ar kuru Inesei Ciekurei nodots īpašumā par maksu zemes gabals Cēsīs, Egļu ielā 4, 2218 m2 platībā, nosakot tam apgrūtinājumu – ’’uz zemes gabala atrodas Cēsu pilsētas Dzīvokļu pārvaldes saimniecības ēkas’’.

Nekustamais īpašums Cēsīs, Egļu ielā 4 (kadastra Nr.4201-006-1206), kas sastāv no zemes gabala 2218 m2 platībā un dzīvojamās ēkas, 2000.gada 17.augustā reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Ineses Ciekures, vārda (nodalījuma Nr.1646).

Ņemot vērā to, ka uz zemes gabala Egļu ielā 4 atrodas Cēsu pilsētas domes bilancē esošs Cēsu pilsētas pašvaldības objekts – nedzīvojamās ēkas – garāža un šķūnis (Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.novembra lēmums (protokols Nr.21, 37.paragrāfs) un 2003.gada 20.novembra ‘’Nodošanas – pieņemšanas akts’’), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmuma Nr.23 (prot.Nr.2) ‘’Par Cēsu pilsētas pašvaldības objekta – nedzīvojamās ēkas – garāžas Egļu ielā 4, Cēsīs nodošanu privatizācijai’’ 4.punktu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Nomāt no Ineses Ciekures, zemes gabala Egļu ielā 4, Cēsīs (kad.Nr.4201 006 1206) daļu - 320 m2 platībā, ar apbūves tiesībām, nemainot būves (kadastra apzīmējums 4201 006 1206 002) apjomu .
 2. Zemes nomas līguma termiņš 10 gadi, sākot ar 2007.gada 15.februāri.
 3. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
 4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
 6. Zemes nomas līgums tiek pārtraukts ar dienu, kad mainās ēkas (kadastra apzīmējums 4201 006 1206 002 ) īpašnieks.
 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

 

Par līdzdalību Valmieras pilsētas domes izstrādātā projektā „Dzīve kustībā”

_____________________________________________________________________

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

 1. Piedalīties Valmieras pilsētas domes izstrādātajā projektā „Dzīve kustībā”
 2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vad. A. ZERNE ) paredzēt līdzfinansējumu 800 LVL apmērā 2009.gada budžetā projekta realizācijai.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam .

 

Par zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, sadalīšanu

_____________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Festivāla ielā 45, Cēsīs, kad.nr.4201 002 0402, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0011 2290. Zemes gabala platība 54602 m2. Zemes gabals robežojas ar Festivāla, Loka, Birzes un Akmens ielu. Izstrādājot Birzes ielas un Loka ielas rekonstrukcijas projektu (akceptēts Cēsu pilsētas būvvaldē 07.02.2007., reģ. Nr. L-6), konstatēta nepieciešamība satiksmes drošības uzlabošanai mainīt Birzes ielas trasējuma rādiusu posmā gar zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, robežu un Loka ielas pieslēgumu pie tās. Ievērojot to, ka neapbūvētu zemes gabalu Festivāla ielā 45, Cēsīs, Cēsu pilsētas dome nolēmusi nodot privatizācijai (Cēsu pilsētas domes 2006.gada 16.novembra lēmums Nr.650, prot.nr.18, 26.punkts), pirms privatizācijas no zemes gabala atdalāma pašvaldības funkciju realizēšanai – ielu izbūvei - nepieciešamā teritorija.

Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otro punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.02.2007. priekšlikumu (prot.Nr.6, 10.punkts), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Festivāla ielā 45, Cēsīs (kad.nr4201 002 0402), divās daļās saskaņā ar dalījuma skici (pielikums );
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai, uz kuras paredzēta Birzes ielas izbūve, piešķirt adresi Birzes iela, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 2240 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso siltumtrase (020601) un ūdensvads (020101);
  3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101);
  4. Pieņemt zināšanai, ka, pēc pārējo Birzes ielas posmu reģistrēšanas zemesgrāmatā, zemes gabali apvienojami;

 3. Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Festivāla iela 45, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 52362 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso siltumtrase (020601), ūdensvads (020101), apakšzemes kabeļu sakaru līnija (020401) un elektrisko tīklu kabeļu līnija (020502);
  3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0702).

 

 

 

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmuma Nr.684 „Par zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.19, 10.punkts) atzīšanu par spēku zaudējušu

____________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.684 (prot.Nr.19, 10.punkts) „Par zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu” trīs atsevišķās daļās sadalīts Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošs zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs, kad.nr. 4201 006 1107, platība 18237 m2, zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0020 9504.

Ievērojot zemes gabala izvietojumu gar Egļu ielu, kas nerada nepieciešamību sadalīšanas gadījumā veidot jaunas ielas, zemes gabals tika sadalīts saskaņā ar SIA „Metrum” izstrādātu zemes gabala sadalīšanas projektu.

Sadalītie zemes gabali ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumu Nr.722 (prot.Nr.20, 9.punkts) „Par neapbūvētu zemes gabalu Egļu ielā 12, Egļu ielā 14 un Egļu ielā 16, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” nodoti privatizācijai.

Jautājumi par zemes gabalu Egļu ielā, Cēsīs, apbūvi un dalīšanu tika skatīti biedrības „Zaļā zeme”, reģ.Nr.400080652865, konferencē „Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka attīstības iespējas un dabas aizsardzība” Cēsīs š.g. 20.janvārī, kurā pausts viedoklis zemes gabalu apbūvi un dalīšanu veikt tikai pamatojoties uz detālplānojumu. Izskatot biedrības „Zaļā zeme” mutiski izteikto priekšlikumu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 2007.gada 13.februāra sēdē nolēma iesniegt Cēsu pilsētas domei priekšlikumu par zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, nodošanu privatizācijai, neveicot zemes gabala sadalīšanu.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.02.2007. priekðlikumu (prot.Nr.6, 11.punkts), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumu Nr.684 „Par zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr. 19, 10.punkts).
 2. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabala sadalīšana nepieciešamības gadījumā veicama izstrādājot detālplānojumu.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 28.12.2006. lēmuma „Par neapbūvētu zemes gabalu Egļu ielā 12, Egļu ielā 14 un Egļu ielā 16, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu

__________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumu Nr.722 (prot.Nr.20, 9.punkts) „Par neapbūvētu zemes gabalu Egļu ielā 12, Egļu ielā 14 un Egļu ielā 16, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” nodoti privatizācijai zemes gabali Egļu ielā 12, Egļu ielā 14 un Egļu ielā 16, Cēsīs, kuri izveidoti ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.684 (prot.Nr.19, 10.punkts) „Par zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu” sadalot trīs atsevišķās daļās Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Egļu ielā 12, Cēsīs, kad.nr. 4201 006 1107 (platība 18237 m2, zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0020 9504).

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumu Nr.684 „Par zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr. 19, 10.punkts), līdz ar to atzīstams kā spēku zaudējis arī Cēsu pilsētas domes 28.12.2006. lēmums Nr.722 „Par neapbūvētu zemes gabalu Egļu ielā 12, Egļu ielā 14 un Egļu ielā 16, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” (prot.nr. 20, 9.punkts).

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 09.02.2007. priekšlikumu (prot.Nr.6, 6.punkts), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 28.12.2006. lēmumu Nr. 722 „Par neapbūvētu zemes gabalu Egļu ielā 12, Egļu ielā 14 un Egļu ielā 16, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” (prot.nr. 20, 9.punkts).

 

 

Par neapbūvēta zemes gabalu Egļu ielā 12, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

________________________________________________________

Ziņo: Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas

priekšsēdētājs A.Mihaļovs

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 4.septembrī (pasta zīmogs 2006.gada 31.augusts) ir saņemts Indras VEĢERES iesniegums (reģ. Nr. 1603/F-1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu ar kadastra Nr. 4201 006 1107.

Izskatot Indras VEĢERES iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentus, konstatēts:

 1. Zemes gabals ar kadastra Nr. 4201 006 1107 ir neapbūvēts zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs, ar platību 18237 m2;
 2. Zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0020 9504 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (31.03.2006.);
 3. Zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, lietošanas mērķis pašlaik ir sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 4. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 9 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs, atrodas daļēji „B” zonā – mazstāvu dzīvojamā apbūve, un daļēji „M” zonā – dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve;
 5. Zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs, nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu un 12.panta pirmo daļu un likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 31.panta trešo daļu un 66.panta otro daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 9.februāra priekšlikumu (prot. Nr.6, 6.punkts), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

 1. Nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Egļu ielā 12, Cēsīs, ar platību 18237 m2, kad.nr.4201 006 1107;
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par Saistoðo noteikumu Nr. 3

“Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu

_______________________________________________________________

Ziņo: V.Sviķis, Cēsu Pašvaldības policijas priekšnieks

Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

 1. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 3 “Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”, saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītāja I. Ķieģele) nosūtīt saistoðos noteikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un nodrošināt to publicēšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par dalību un līdzfinansējumu Baltijas vides foruma projektā ”Pilsētu attīstības plānošana optimālam enerģijas patēriņam un resursu izmantošanai Latvijas pašvaldībās”

____________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, domes izpilddirektors

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, pret – nav, nolemj:

 1. Piedalīties S/O „Baltijas vide forums” projektā ”Pilsētu attīstības plānošana optimālam enerģijas patēriņam un resursu izmantošanai Latvijas pašvaldībās”.
 2. Cēsu pilsētas domei paredzēt līdzfinansējumu projektā iesaistīto darbinieku izpildītā darba atlīdzībā,( t.sk. ietverot LR normatīvajos dokumentos noteiktos nodokļus) 16 945 EUR apmērā projekta realizācijai no 2008. gada - 2010. gadam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistoðie noteikumi Nr. 3
Pieņemti Cēsu pilsētas domes sēdē
15.02.2007.,prot.Nr.3, punkts nr.50

Lēmums nr. 107
Izdoti pamatojoties uz likuma
‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas 16. punktu,

43.panta pirmās daļas 4. punktu

Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi

I Noteikumos minētie termini

  1. Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas apdraud sabiedrisko kārtību Cēsu pilsētā, un par ko paredzēta šajos noteikumos noteiktā administratīvā atbildība.
  2. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus.
  3. Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļi, laukumi, dzelzceļa stacija, autoostas zāles un gaiteņi, sabiedriskā transporta pieturvietas, kā arī parki, skvēri, dzīvojamo ēku koplietošanas telpas, daudzdzīvokļu namu pagalmi, stāvlaukumi un citas speciāli iekārtotas un publiski pieejamas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas.
  4. Izklaides vieta – kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi, spēļu un deju zāles, diskotēkas u.c.
  5. Publiski pasākumi – dažādu veidu atklāti pasākumi (sarīkojumi, koncerti, sporta spēles u.c.), kas tiek organizēti sabiedriskās vietās, neatkarīgi no zemes vai ēku piederības.
  6. Datorsaloni – vietas, kur par samaksu tiek piedāvāti interneta, datorspēļu un tamlīdzīga rakstura pakalpojumi.
  7. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi un bēniņi.
  8. Apstādījumi – koki, krūmi, dekoratīvi krūmi un puķes.
  9. Zaļā zona – pilsētas teritorijā esošie apstādījumi, zālieni un meži. 

II Vispārīgie noteikumi

 

2.1. Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu mērķis un uzdevumi

2.1.1. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi “Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Cēsu pilsētā, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.

2.1.2.Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Cēsu pilsētā sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanu un veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu dzīvesveidu.

2.1.3.Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt pārkāpēju un citas personas neizdarīt jaunus pārkāpumus. 

2.2. Atbildība par Noteikumu neievērošanu

2.2.1. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo, uzturas vai darbojas Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.

2.2.2. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie šajos Noteikumos paredzētās administratīvās atbildības, ja par šādu pārkāpumu neiestājas kriminālatbildība vai administratīvā atbildība, kas paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

2.2.3.Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas, pārkāpuma novēršanas un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības. 

2.3. Sodu veidi par Noteikumu neievērošanu
Par šo Noteikumu pārkāpšanu, personai, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var piemērot šādus administratīvos sodus:

2.3.1. brīdinājums,
2.3.2. fiziskām personām naudas sods līdz Ls 250.00 (divi simti piecdesmit lati);

2.3.3. juridiskām personām naudas sods līdz Ls 1000.00 (viens tūkstotis lati).

2.4. Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir:

   1. Valsts policijas amatpersonas;
   2. Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas amatpersonas;
   3. Cēsu pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētājs.

2.5. Administratīvās lietas izskatīšanas un administratīvā soda uzlikšanas kārtība

2.5.1. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu pieņem:

2.5.1.1. Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks un nodaļu priekšnieki;

2.5.1.2. Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija:

 1. par pārkāpumiem, kas izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
 2. par pārkāpumiem, kas paredzēti šo Noteikumu 3.6. 3. un 3.21.punktā.

2.5.1.3. Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija:

 1. par pārkāpumiem, kurus izdarījušas nepilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta ir Cēsu pilsētas administratīvā teritorija.

2.5.2. Par Noteikumu pārkāpumu, ja to izdarījis nepilngadīgais, kuram nav pastāvīga ienākuma avota, naudas sods tiek piedzīts no viņa vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj.

2.6. Kontroli par šo Noteikumu izpildi ir tiesīgi veikt:

2.6.1. Valsts policijas amatpersonas;
2.6.2. Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas amatpersonas;
2.6.3. Cēsu pilsētas domes amatpersonas, uzrādot amata apliecību;

2.6.4. Cēsu pilsētas Vecāku dome, kontroli saskaņojot ar pašvaldības policiju.

2.7. Normatīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

2.7.1. Cēsu pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas vadītāja pieņemto normatīvo aktu var apstrīdēt Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšniekam, kura pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

2.7.2. Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka pieņemto normatīvo aktu var apstrīdēt Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, kuras pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

2.7.3. Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

2.7.4. Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu pilsētas domes Administratīvajā komisijā, kuras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.


III Atbildība

3.1. Nepiedienīga uzvedība

3.1.1.Par nepiedienīgu uzvedību sabiedriskās vietās, sabiedriskajā transportā, ja šādas darbības neatbilst sabiedrībā vispārpieņemtām morāles un ētikas normām uzliek naudas sodu no Ls 5.00 līdz Ls 30.00.

3.1.2. Par nepiedienīgu uzvedību sabiedriskās vietās, sabiedriskajā transportā, ja šādas darbības neatbilst sabiedrībā vispārpieņemtām morāles un ētikas normām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas uzliek naudas sodu no Ls 30.00. līdz Ls 60.00.

3.2. Naktsmiera traucēšana

3.2.1. Par remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, pirotehnisko līdzekļu lietošanu (izņemot Jaungada sagaidīšanu), skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgām darbībām, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23:00 līdz 7:00, ja darbības nav saskaņotas Cēsu pilsētas domē, uzliek naudas sodu līdz Ls 50.00.

3.2.2. Par remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, pirotehnisko līdzekļu lietošanu (izņemot Jaungada sagaidīšanu), skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgām darbībām, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23:00 līdz 7:00, ja darbības nav saskaņotas Cēsu pilsētas domē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls 100.00.

3.3. Transporta līdzekļu darbināšana

3.3.1. Par ilgstošu transporta līdzekļu darbināšanu (ilgāk par 5 minūtēm) pie dzīvojamām mājām vai arī citās sabiedriskajās vietās, kas traucē iedzīvotāju mieru, uzliek naudas sodu līdz Ls 10.00.

3.3.2. Par ilgstošu transporta līdzekļu darbināšanu (ilgāk par 5 minūtēm) pie dzīvojamām mājām vai arī citās sabiedriskajās vietās, kas traucē iedzīvotāju mieru, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 20.00.

3.4. Transporta līdzekļu novietošana pretī namu ieejai vai zaļajā zonā

3.4.1. Par transporta līdzekļu novietošanu pretī namu ieejai, aizšķērsojot tai piekļūšanu, uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 25.00.

3.4.2. Par transporta līdzekļu novietošanu pretī namu ieejai, aizšķērsojot tai piekļūšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00. 

3.4.3. Par transporta līdzekļu novietošanu zaļajā zonā, uzliek naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 30.00

3.4.4. Par transporta līdzekļu novietošanu zaļajā zonā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 30.00 līdz Ls 60.00. 

3.5. Sabiedrisko vietu piegružošana

3.5.1.Par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 15.00.

3.5.2. Par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 25.00.

3.6. Ceļu, sabiedrisko vietu vai zaļo zonu piesārņošana

3.6.1. Par ceļu, sabiedrisko vietu vai zaļo zonu piesārņošanu ar izbirām no transporta līdzekļu kravām, dubļiem no riepām, eļļām un citiem sārņiem, uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 50.00.

3.6.2 Par ceļu, sabiedrisko vietu vai zaļo zonu piesārņošanu ar izbirām no transporta līdzekļu kravām, dubļiem no riepām, eļļām un citiem sārņiem, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls 100.00. 

3.6.3. Par ceļu piesārņošanu ar izbirām no transporta līdzekļu kravām, dubļiem no riepām, eļļām un citiem sārņiem būvdarbu laikā personai, kurai izsniegta rakšanas darbu atļauja, uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls 100.00. 

3.6.4 Par ceļu piesārņošanu ar izbirām no transporta līdzekļu kravām, dubļiem no riepām, eļļām un citiem sārņiem būvdarbu laikā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, personai, kurai izsniegta rakšanas darbu atļauja, uzliek naudas sodu no Ls 100.00 līdz Ls 250.00. 

3.7. Atrašanās sabiedriskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu

3.7.1. Par atrašanos sabiedriskajās vietās, t. sk., daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās un sabiedriskajā transportā, izņemot Cēsu pilsētas domes atļautajos pasākumos un vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi uzliek naudas sodu no Ls 5.00 līdz Ls 25.00.

3.7.2. Par atraðanos sabiedriskajās vietās, t. sk., daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās un sabiedriskajā transportā, izņemot Cēsu pilsētas domes atļautajos pasākumos un vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00. 

3.8. Alkoholisko dzērienu, t.sk., alus vai citu apreibinošo vielu lietošanas aizliegumi nepilngadīgajām personām vietās, kurās to lietošanu atļāvusi pašvaldība

Nepilngadīgām personām par alkoholisko dzērienu, t.sk. alu vai citu apreibinošo vielu, lietošanu kafejnīcās, bāros, restorānos vai vietās, kurās alkoholisko dzērienu, t.sk., alus lietošanu atļāvusi pašvaldība, nepilngadīgai personai (no 16 gadu vecuma) uzliek naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 25.00.

3.9. Smēķēšana bērnu rotaļu laukumos

Par smēķēšanu bērnu rotaļu laukumos uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz 50.00.

3.10 Nepilngadīgo personu smēķēšana

Nepilngadīgām personām par smēķēšanu uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 25.00.

3.11. Bērnu rotaļāšanās uz ceļa, būvlaukumos vai būvobjektos

Par bērnu rotaļāšanos uz ceļa, būvlaukumos vai būvobjektos bērnu vecākiem vai personām, kuras viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 25.00.

3.12. Vizināšanās ar skrituļslidām, skrituļdēli, skrejriteņiem u.ml. pa ceļiem vai laukumiem

Par vizināšanos ar skrituļslidām, skrituļdēli, skrejriteņiem u.tml., pa ceļiem vai laukumiem, ja tas traucē gājēju vai transporta satiksmi izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 25.00. 

3.13. Braukšana ar motorolleru vai velosipēdu pa pilsētas parkiem, skvēriem, ietvēm, bērnu rotaļlaukumiem un zaļo zonu

Par braukšanu ar motorolleru vai velosipēdu, pa pilsētas parkiem, skvēriem, ietvēm, bērnu rotaļlaukumiem vai zaļo zonu uzliek naudas sodu no Ls 5.00 līdz Ls 35.00.

3.14. Sēdēšana sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm

Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu uz tiem vai gulēšanu uz tiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 15.00.

3.15. Peldēšana, makšķerēšana, mazgāšanās, dzīvnieku peldināšana publiskos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs

Par peldēšanos, makšķerēšanu, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu publiskos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, uzliek naudas sodu no Ls 5.00 līdz Ls 25.00.

3.16. Nepilngadīgo personu vecumā līdz 15 gadiem atrašanās sabiedriskās vietās bez pieaugušo klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00

3.16.1. Par nepilngadīgo personu vecumā līdz 15 gadiem atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku vai personu, kuras viņus aizstāj, klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, nepilngadīgā vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 10.00.

3.16.2. Par nepilngadīgo personu vecumā līdz 15 gadiem atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku vai personu, kuras viņus aizstāj, klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 30.00 nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj.  

3.17. Nepilngadīgo personu atrašanās izklaides rakstura vietās no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00

3.17.1. Par nepilngadīgu personu atrašanos izklaides rakstura vietās vai pasākumos, kur tiek tirgots tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (t.sk. alus) no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj, uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 15.00.

3.17.2. Par nepilngadīgu personu atrašanos izklaides rakstura vietās vai pasākumos, kur tiek tirgots tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (t.sk. alus) no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 30.00 .

3.17.3. Par nepilngadīgu personu atrašanos izklaides rakstura vietās vai pasākumos, kur tiek tirgots tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (t.sk. alus) no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 pasākuma organizatoram, atbildīgai amatpersonai vai kluba īpašniekam uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 100.00 līdz Ls 150.00, juridiskām personām no Ls 250.00 līdz Ls 500.00

3.17.4. Par nepilngadīgu personu atrašanos izklaides rakstura vietās vai pasākumos, kur tiek tirgots tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (t.sk. alus) no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, pasākuma organizatoram, atbildīgai amatpersonai vai kluba īpašniekam uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 150.00 līdz Ls 250.00, juridiskām personām no Ls 500.00 līdz Ls 1000.00. 

3.18. Nepilngadīgo personu atrašanās azartspēļu organizēšanas vietās vai iesaistīšanās azartspēlēs

3.18.1. Par nepilngadīgo personu atrašanos azartspēļu organizēšanas vietās vai iesaistīšanos azartspēlēs, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgā vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 25.00.

3.18.2. Par nepilngadīgo personu atrašanos azartspēļu organizēšanas vietās vai iesaistīšanos azartspēlēs, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgā vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00.

3.19. Nepilngadīgo personu atrašanās datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00

3.19.1. Par nepilngadīgo personu atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 10.00 .

3.19.2. Par nepilngadīgo personu atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 20.00.

3.19.3. Par nepilngadīgo personu atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 datorsalona vai publiskās interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 25 līdz Ls 50.00, juridiskām personām no Ls 50.00 līdz Ls 100.00.

3.19.4. Par nepilngadīgo personu atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas datorsalona vai publiskās interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 50.00 līdz 100.00, juridiskām personām no Ls 100.00 līdz 150.00.

3.20. Nepilngadīgo atrašanās datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā mācību laikā

3.20.1. Par nepilngadīgo vecumā līdz 16 gadu vecumam atraðanos datoralonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās Ministru kabineta noteiktajā mācību laikā – darba dienās nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 10.00.

3.20.2. Par nepilngadīgo vecumā līdz 16 gadu vecumam atrašanos datoralonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās Ministru kabineta noteiktajā mācību laikā – darba dienās, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 20.00.

3.20.3. Par nepilngadīgo vecumā līdz 16 gadu vecumam atraðanos datoralonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās Ministru kabineta noteiktajā mācību laikā – darba dienās datorsalona vai publiskās interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 25.00 līdz Ls 50.00, juridiskām personām no Ls 50.00 līdz Ls 75.00.

3.20.4. Par nepilngadīgo vecumā līdz 16 gadu vecumam atrašanos datoralonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās Ministru kabineta noteiktajā mācību laikā – darba dienās, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, datorsalona vai publiskās interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu fiziskām uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 50.00 līdz Ls 75.00, juridiskām personām no Ls 75.00 līdz Ls 100.00.

3.21. Publisku pasākumu organizēšana bez Cēsu pilsētas domes atļaujas

3.21.1. Par publisku pasākumu organizēšanu bez Cēsu pilsētas domes atļaujas, pasākuma organizatoram vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu - fiziskām personām līdz Ls 150.00, juridiskām personām no Ls 75.00 līdz Ls 200.00.

3.21.2. Par publisku pasākumu organizēšanu bez Cēsu pilsētas domes atļaujas, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemēroðanas pasākuma organizatoram vai atbildīgai amatpersonai, uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 150.00 līdz Ls 250.00.

3.22. Ubagošana, zīlēšana sabiedriskās vietās

3.22.1. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu sabiedriskās vietās uzliek naudas sodu līdz Ls 30.00.

3.22.2. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu sabiedriskās vietās, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 30.00 līdz Ls 50.00. 

3.23. Lielgabarīta priekšmetu un mehānisko transporta līdzekļu ilgstoša turēšana vietās, kas traucē kustības drošību vai ielu vai pagalmu uzkopšanu

3.23.1. Par lielgabarīta priekšmetu vai mehānisko transporta līdzekļu ilgstošu turēšanu sabiedriskās vietās, uz ceļiem vai zaļajā zonā, kas traucē ielu, ēku un pagalmu uzkopšanu, kā arī kustības drošību, uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 10.00 līdz Ls 50.00, juridiskām personām no Ls 50.00 līdz Ls 150.00.

3.23.2. Par lielgabarīta priekšmetu vai mehānisko transporta līdzekļu ilgstošu turēšanu sabiedriskās vietās, uz ceļiem vai zaļajā zonā, kas traucē ielu, ēku un pagalmu uzkopšanu, kā arī kustības drošību, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 50.00 līdz Ls 75.00, juridiskām personām no Ls 150.00 līdz Ls 250.00.

3.24. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku, žogu, spēļu atrakciju bojāšana vai iznīcināšana

3.24.1. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, parku soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. parkos, skvēros, dekoratīvais apgaismojums), bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju bojāšanu (t.sk. ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem) uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 100.00.

3.24.2. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, parku soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. parkos, skvēros, dekoratīvais apgaismojums), bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju bojāšanu (t.sk. ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 100.00 līdz Ls 250.00.

3.25. Pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšana

3.25.1. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšanu, iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 100.00.

3.25.2. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšanu, iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 100.00 līdz Ls 250.00.

3.26. Netiklu darbību demonstrēšana

3.26.1. Par netiklu darbību demonstrēšanu vai piedraudēšanu ar tām uzliek naudas sodu līdz Ls 25.00.

3.26.2. Par netiklu darbību demonstrēšanu nepilngadīgajiem vai piedraudēšanu ar tām uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00.

3.26.3. Par netiklu darbību demonstrēšanu vai piedraudēšanu ar tām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls 100.00.

3.27. Pašvaldības iestāžu (t.sk. izglītības iestāžu, pašvaldības izveidotu jauniešu interešu centru u.c.) iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšana

Par pašvaldības iestāžu (t.sk. izglītības iestāžu, pašvaldības izveidotu jauniešu interešu centru u.c.) iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu pārkāpējam, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 25.00.

3.28. Pārkāpēja neierašanās sniegt paskaidrojumus lietas izskatīšanā pie atbildīgajām amatpersonām vai administratīvajā komisijā, nepaziņojot attaisnojošu iemeslu
Par pārkāpēja neierašanos sniegt paskaidrojumus lietas izskatīšanā pie atbildīgajām amatpersonām, Cēsu pilsētas domes Administratīvajā komisijā vai Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijā, nepaziņojot attaisnojošu iemeslu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu - fiziskām personām līdz Ls 10.00 , juridiskām personām līdz Ls 50.00.

IV Pārejas noteikumi

Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2007. gada 1. aprīli.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 2004. gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr.1 “Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi’’

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu pilsētas domes Administratīvās

nodaļas vadītāja I.ĶIEĢELE

19.02.2007.,Cēsīs

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv