Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 11.jūlijs   Vārda dienu svin: Leonora, Svens
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2006.GADA 5.OKTOBRĪ
PROTOKOLS Nr. 16
PIEŅEMTIE LĒMUMI
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 554
(prot.Nr. 16)
Par nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 8A, Cēsīs,
lietošanas mērķi
__________________________________
 
      Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.897 uz Normunda Bērziņa, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Atpūtas ielā 8A, Cēsīs, kas sastāv no diviem zemes gabaliem un dzīvojamās mājas. Zemes gabalu pašreizējais lietošanas mērķis irvienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju    apbūve (0601).
       Izskatot nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 8A, Cēsīs, īpašnieka Normunda Bērziņa iesniegumu (reģ.Nr.519/1-23; 10.03.2005.) par lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Atpūtas ielā 8A, Cēsīs, uz kura īpašnieks vēlas realizēt komercdarbību (viesu nama būvniecība), ievērojot to, ka, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, zemes gabals atrodas zemes izmantošanas veidu zonā “mazstāvu dzīvojamā apbūve ar zaļās zonas elementiem’’, kurā atļauta arī viesnīcu ēku apbūve, saskaņā ar Normunda Bērziņa iesniegtajiem datiem par ēkas daļu izmantošanas veidiem, pamatojoties uz LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’ un Valsts zemes dienesta Metodiskajiem norādījumiem ‘’Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem piekrītošo zemes platību noteikšanu’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 21.septembra atzinumu Nr.76 (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome, nolemj:
 
 
         Nekustamajam īpašumam Atpūtas ielā 8A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-0327), noteikt sekojošus lietošanas mērķus un tiem piekrītošās zemes platības: vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 4920 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 7926 m2.
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 555
(prot.Nr. 16)
 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Leona Paegles ielā 14C, Rīta ielā 8,
Rīta ielā 9, Rīta ielā 10, Rīta ielā 12, Smilgu ielā 1 un Klusā ielā 2, Cēsīs
___________________________________________________
 
       Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 12.oktobra lēmumu Nr.475 (prot.Nr.21) uz vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, Leona Paegles ielā 16, īpašuma tiesības atjaunotas Elzai Matvejai. Ar Cēsu rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C11013501 (22.04.2002.) par Elzas Lonijas Matvejas (mirusi 2000.gada 17.februārī) testamentāro mantinieci uz viņas atstāto mantojumu – īpašuma tiesībām uz zemi Leona Paegles ielā 16 (agrāk Patversmes ielā 16), Cēsīs, apstiprināta Lidija Ķibermane.
      Ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 27.maija lēmumu Nr.462 (prot.Nr.11) ”Par vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Leona Paegles ielā 16, robežu noteikšanu un jaunu adresu piešķiršanu” noteikts, ka vēsturiskais zemes gabals Cēsīs, Leona Paegles ielā 16, sastāv no divpadsmit jaunizveidotiem zemes gabaliem vai to daļām. Individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabalu Leona Paegles ielā 14C, Rīta ielā 8, Rīta ielā 9, Rīta ielā 10, Rīta ielā 12, Smilgu ielā 1 un Klusā ielā 2, Cēsīs, lietotāji likumā ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ noteiktajā termiņā (līdz 20.06.1992.) nav iesnieguši zemes pieprasījumus un minētie zemes gabali reģistrējami Zemesgrāmatā uz vēsturiskā zemes gabala Leona Paegles ielā 16, Cēsīs, mantinieces Lidijas Ķibermanes vārda.
      Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 8.septembra atzinumu Nr.75 (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, nolemj:
 
 1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības sekojošu zemes gabalu lietotājiem:
  1.1. Leona Paegles ielā 14C, Cēsīs, lietotājai Judītei Kalniņai,
  1.2. Rīta ielā 8, Cēsīs, lietotājam Uldim Dreimanim,
  1.3. Rīta ielā 9, Cēsīs, lietotājai Austrai Lesdorfai,
  1.4. Rīta ielā 10, Cēsīs, lietotājām Grietai Zeibotei, un Sarmītei Balabānei,
  1.5. Rīta ielā 12, Cēsīs, lietotājai Ausmai Zīrakai,
           1.6. Smilgu ielā 1, Cēsīs, lietotājai Dzintrai Auziņai,
  1.7. Klusā ielā 2, Cēsīs, lietotājam Jurim Ozolam,
 
 1. Pieņemt zināšanai, ka, pēc zemes Leona Paegles ielā 14C, Rīta ielā 8, Rīta ielā 9, Rīta ielā 10, Rīta ielā 12, Smilgu ielā 1 un Klusā ielā 2, Cēsīs, īpašuma tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā, ēku un būvju īpašnieki, saskaņā ar Civillikumu, stājas nomas attiecībās ar zemes īpašnieci.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 563
(prot.Nr. 16)
 
 
Par zemes gabala Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 15, Cēsīs, sadalīšanu
___________________________________________
 
   Izskatot Ilzes JAUNBALODES, iesniegumu (reģ.Nr.1762/F-1-23; 21.09.2006.) par viņai piederoša zemes gabala Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 15, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.09.2006. atzinumu (prot.Nr.12, 8.p.), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
 
1.      Sadalīt zemes gabalu Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 15, Cēsīs, kad.Nr.4201 003 1401, divās daļās saskaņā ar dalījuma skici
 
2.      Atdalītajai neapbūvētajai zemes gabala daļai pie Ausekļa ielas piešķirt jaunu adresi Ausekļa iela 4, Cēsis:
2.1.   Zemes gabala platība 1200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
2.2.   Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 
3.      Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Rūdolfa Blaumaņa bulvāris 15, Cēsis;
3.1.   Zemes gabala platība 1266 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
3.2.   Apgrūtinājumi – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizācijām (64 m2) un aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām (16 m2);
3.3.   Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 564
(prot.Nr. 16)
 
 
Par zemes gabala Leona Paegles ielā 25, Cēsīs, sadalīšanu
___________________________________________
 
   Izskatot Harija IKŠEĻA, iesniegumu (reģ.Nr.1716/F-1-23; 14.09.2006.) par viņam piederoša zemes gabala Leona Paegles ielā 25, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.09.2006. atzinumu (prot.Nr.12, 9.p.), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
 
1.      Sadalīt zemes gabalu Leona Paegles ielā 25, Cēsīs, kad. Nr.4201 009 0506, divās daļās saskaņā ar dalījuma skici
 
2.      Atdalītajai neapbūvētajai zemes gabala daļai, kura robežojas ar Stirnu ielu, piešķirt jaunu adresi Stirnu iela 10, Cēsis:
2.1.   Zemes gabala platība 2000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
2.2.   Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso 20 kV elektropārvades līnijas;
2.3.   Servitūts – piekļūšana zemes gabalam pa privātīpašumā esošu Stirnu ielu;
2.4.   Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 
3.      Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Leona Paegles ielā 25, Cēsis;
3.1.   Zemes gabala platība 15300 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
3.2.   Apgrūtinājumi - uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas namīpašuma Leona Paegles ielā 25, Cēsīs, daļas un garāžu kooperatīvs “Meliorators-2” Leona Paegles ielā 27A, Cēsīs; zemes gabala robežās atrodas sakaru kabelis; zemes gabalu šķērso 20 kV elektropārvades līnijas; piekļūšana zemes gabalam Leona Paegles ielā 27B, Cēsīs, caur zemes gabalu Leona Paegles ielā 25, Cēsīs;
3.3.   Zemes lietošanas mērķi - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) - 10120 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, satiksmes infrastruktūras objekti (1106 - transportlīdzekļu garāžu apbūve) - 5180 m2.
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
Cēsīs
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 565
(prot.Nr. 16)
Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Stacijas laukums, Cēsīs
___________________________________________
 
Cēsu pilsētas domē saņemti šādi privatizācijas ierosinājumi:
1)      2006.gada 29.augustā saņemts Sandras Šakinas IU „Lailat” iesniegums (reģ.Nr.2032/1-23), kurā lūgts atļaut privatizēt zemes gabalu Stacijas laukumā 4, Cēsīs, ar nepilno kadastra Nr.4201 505 0017, ēkas apsaimniekošanai;
2)      2006.gada 15.augustā saņemts Daigas Ūdres iesniegums (reģ.Nr.1423/F-1-23), kurā lūgts atļaut privatizēt zemi Cēsīs, Stacijas laukumā 7, uz kuras atrodas viņai piederoša ēkas daļa;
3)      2006.gada 24.augustā saņemts Brigitas Serģes iesniegums (reģ.Nr.1497/F-1-23), kurā lūgts rast iespēju iegādāties zemi 72 m2, uz kuras atrodas viņas īpašums Cēsīs, Stacijas laukumā 9;
4)      2006.gada 11.augustā saņemts Dzintara Tetera iesniegums (reģ.Nr.1398/F-1-23), kurā lūgts atļaut privatizēt zemes gabalu Cēsīs, Stacijas laukumā 10, uz kura atrodas viņam piederoša ēka.
   Iepazīstoties ar iepriekš minētajiem iesniegumiem un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome konstatēja:
1)      Zemes gabals Stacijas laukums, Cēsīs, kad.Nr.4201 005 1315 (platība 5490 m2), reģistrēts Zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (zemesgrāmatas nod.Nr.1000 0015 1116; 01.10.2004.).
2)      Zemes gabalam ir ielas statuss (tas ir reģistrēts Cēsu pilsētas ielu reģistrā).
3)      Uz zemes gabala kā apgrūtinājums atrodas citām personām piederošas būves Stacijas laukumā 1,2,3,4,6,7,8,9,10.
4)      Tirdzniecības kioski ar pašreizējām adresēm Stacijas laukums 2, Stacijas laukums 3, Stacijas laukums 4, Stacijas laukums 6, Stacijas laukums 7, Stacijas laukums 8, Stacijas laukums 9 un Stacijas laukums 10 sākotnēji būvēti kā kiosku komplekss, 1993.gadā Cēsu pilsētas pašvaldībai iznomājot zemes gabalu tā celtniecībai aptuveni 1200 m2 platībā SIA „ARKA”. Pēc nodošanas ekspluatācija kioski pastāvējuši kā atsevišķas būves, nomas līgumus par zemi slēdzot ar katras būves īpašniekiem. Uz zemes gabala esošā ēka (rekonstrukcijas stadijā) Stacijas laukumā 1, arī sākotnēji būvēta kā tirdzniecības kiosks.
5)      Visas iepriekšminētās ēkas atrodas uz zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs, un to apsaimniekošanai iemērīti nomas zemes gabali, kuru atsevišķās platības ir jebkuram ir mazākas par 1000 m2.
6)      Ēku uzturēšanai nav iespējams nodalīt patstāvīgus zemes gabalus, kuri atbilstu Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos (apstiprināti kā Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” 09.06.2005.) noteiktajai zemes gabala minimālajai platībai -1000 m2.
7)      Ministru kabineta noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 20.punktā noteikts , ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālpānojuma un to grozījumu ievērošanas pārraudzību nodrošina attiecīgā vietējā pašvaldība.
8)      Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā.) un 9.panta (Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas , kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē.
9)      Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otrajā punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana....
10) Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas deviņpadsmitajā punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus.
11) Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.novembra lēmuma 18.punktu (prot.Nr.26) noteikts, ka Cēsu pilsētā ir viena autoosta un pasažieru apkalpošanai nepieciešamās ārtelpas būves atrodas Stacijas laukumā.
12) Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15. pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to publiska laukuma un skvēra uzturēšana un perspektīvā rekonstrukcijas vajadzībām nepieciešamas platības, kā arī sabiedriskā transporta apkalpošanas vajadzībām    nepieciešamās teritorijas saglabāšana pašvaldības īpašumā ir valsts pārvaldes funkcija, kas īstenojama sabiedrības interešu labā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 22.08.2006. atzinumu (prot.Nr.10, 8.p.) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 08.09.2006. priekšlikumu (prot.Nr.20), Cēsu pilsētas dome nolemj:
1.      Noraidīt Sandras Šakinas IU „Lailat”, Daigas Ūdres, Brigitas Serģes un Dzintara Tetera privatizācijas ierosinājumus un atteikt nodot privatizācijai zemes gabalu Stacijas laukums, Cēsīs, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteiktas likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punktā un 19.punktā.
2.      Saglabāt zemes gabalu Stacijas laukums, Cēsīs, kā nedalītu īpašumu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 567
(prot.Nr. 16)
 
 
Par grozījumiem telpu nomas līgumā
starp Cēsu Kultūras centru un SIA „Otra Puse”
____________________________________
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 21.09.2006.(prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
 1. Grozīt telpu nomas līgumu starp Cēsu Kultūras centru un SIA „Otra Puse” saskaņā ar pielikumu
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu Kultūras centra direktorei I.Grozai.
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 568
(prot.Nr. 16)
 
 
Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam teritorijai Cēsīs, kas ietver
zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72
un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām
_______________________________________
 
Pamatojoties  uz  LR  Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 59.punktu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 21.09.2006. atzinumu (prot.Nr.13), un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.09.2006. atzinumu (prot.Nr.12) Cēsu pilsētas dome   n o l e m j:
 
 1. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojumam teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72 un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām, saskaņā ar pielikumu .
2.      Organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2006.gada 11.oktobri.
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 567
(prot.Nr. 16)
 
 
Par nomu Cēsu 2.vidusskolā
________________________________________
 
   Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskās komitejas 2006.gada 21.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome nolemj:
  
Apstiprināt nomas līgumu starp SIA „Mārva” (reģ. Nr. 44103021577) un Cēsu 2.vidusskolu, saskaņā ar pielikumu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 571
(prot.Nr. 16)
 
Par “Nolikuma par audzēkņu samaksas kārtību Cēsu pilsētas sporta skolā” apstiprināšanu
_______________________________________________
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora Mārtiņa Niklasa iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.09.2006.prot.Nr.12 atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 21.09.2006.prot.Nr. 12 atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
 1. Apstiprināt “Nolikumu par audzēkņu samaksas kārtību Cēsu pilsētas sporta skolā” , saskaņā ar pielikumu.
 2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2006. gada 1. oktobri.
 3. Atzīt par spēku zaudējušu 2004.gada 27.maija Cēsu pilsētas domes lēmumu “Nolikums par audzēkņu maksu Cēsu pilsētas sporta skolā” (prot.Nr. 12, 15.punkts).
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 577
(prot.Nr. 16)
 
 
 
 
Par projekta „Cēsu rajona pašvaldību darbinieku, politiķu un nevalstiskajā sektorā strādājošo kapacitātes stiprināšana Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai” finansēšanu
 
 
Pamatojoties uz 2006.gada 27.jūnijā noslēgto finansēšanas līgumu Nr. VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1/0001/0014/11, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 21.09.2006.(prot.Nr. 12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.      Cēsu pilsētas domei projekta „Cēsu rajona pašvaldību darbinieku, politiķu un nevalstiskajā sektorā strādājošo kapacitātes stiprināšana Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai” īstenošanai paredzēt finansējumu 7 017.58 LVL apmērā projekta priekšfinansēšanai.
2.      Uzdot Finansu nodaļai (vad. A.ZERNE) nepieciešamo finansējumu iekļaut budžeta grozījumos.
       3. Kontroli par projekta izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 578
(prot.Nr. 16)
 
 
Par izmaiņām Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amatu vienību sarakstā
 
Pamatojoties uz 2006.gada 06.jūlija Cēsu pilsētas domes lēmumu „Instrukcijas „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (prot.Nr.12, 26.p., lēmums Nr.430), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.        Ar 2006.gada 01.oktobri Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē izveidot papildus lietvedis -0,25 amata vienības.
2.        Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu 2006.gada Cēsu pilsētas pārvaldības budžeta grozījumos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 580
(prot.Nr. 16)
 
 
Par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu
_______________________________________
 
    Cēsu pilsētas   domē 2006.gada 29.septembrī   ir saņemts SIA „ Valdlauču
 īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003670560, juridiskā adrese Vikingu ielā 3, Jūrmala) iesniegums (reģ. 2287/1-25) par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu   Cīrulīšu    ielā 63, Cēsis uz sešiem mēnešiem.
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 23.03.2006. lēmuma „ Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. sēdes lēmumā „Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (protokols Nr.12,punkts Nr.7 ) punktiem: 8.,11. tika izstrādāts zemes gabala skiču projekts , Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
  Piešķirt zemes nomas maksas samazinājumu   90% apmērā Ls 2862,49(divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi lati un 49 santīmi ) uz sešiem mēnešiem,   sākot ar 2006.gada 1.oktobri līdz 2007.gada 1.aprīlim SIA „ Valdlauču īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003670560, juridiskā adrese Vikingu    ielā 3, Jūrmala.
         
                
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 582
(prot.Nr. 16)
 
 
Par iespēju nojaukt vienģimenes un divģimeņu
 dzīvojamo ēku Lapsu ielā 38, Cēsīs
 
__________________________________
 
Pamatojoties uz SIA ‘’VIDZEMES TEHNOLOĢISKAIS PARKS’’ 15.09.2006. iesniegumu Nr. 2179/1-23 un tam pievienoto SIA ‘’Agroprojekts’’ ēkas Lapsu ielā 38, Cēsīs, tehniskās apsekošanas atzinumu (25-100-06) , LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas Būvvaldes 25.09.2006. sēdes atzinumu (prot. Nr. 40), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.Piekrist, ka SIA ‘’VIDZEMES TEHNOLOĢISKAIS PARKS’’ (reģ.nr. 40003746199, reģ. adrese Brīvības iela 155/4, Rīga, pieder 253/523 īpašuma,) un Cēsu pilsētas pašvaldība (reģ. nr. 90000031048, adrese Raunas iela 4, Cēsis, pieder 270/523 īpašuma) nojauc tiem piederošo avārijas stāvoklī esošo vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku Lapsu ielā 38, Cēsīs, ēkas kadastra nr. 4201-004-0816-001, pie nosacījuma, ja:
1.1.         SIA ‘’VIDZEMES TEHNOLOĢISKAIS PARKS’’ atbilstoši būves nojaukšanas uzdevumam, par saviem līdzekļiem , izstrādā ēkas Lapsu ielā 38, Cēsīs, nojaukšanas projektu;
1.2.         līdz nojaukšanas darbu uzsākšanai SIA ‘’VIDZEMES TEHNOLOĢISKAIS PARKS’’ veic drošības pasākumus- norobežo piekļūšanu ēkai un teritorijai, izvietojot brīdinājuma zīmes;
1.3.         minētās ēkas nojaukšanas darbus SIA ‘’VIDZEMES TEHNOLOĢISKAIS PARKS’’ veic par saviem līdzekļiem.
2. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (Būvvaldes vadītājs J.Zlaugotnis) izstrādāt un izsniegt SIA ‘’VIDZEMES TEHNOLOĢISKAIS PARKS’’ būves nojaukšanas uzdevumu ēkas Lapsu ielā 38, Cēsīs, nojaukšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ 2.1 pielikumu.
 
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010.
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 583
(prot.Nr. 16)
 
 
Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 6.jūlija lēmumu Nr.412 (prot.Nr.12, 8.punkts) „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.6 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, beidzoties sabiedriskās apspriešanas otrajam posmam, kas notika no 17.07.2006. līdz 25.08.2006., ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.punktu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 grozījumu Nr.6 redakciju par galīgo redakciju, saskaņā ar pielikumu.
2.      Iesniegt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 grozījumus Nr.6 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinumu saņemšanai.
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 584
(prot.Nr. 16)
 
Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādes uzsākšanu
____________________________________
 
   Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumu (protokols Nr.11, 18.p. lēmums Nr.377) „Par Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma 2005.-2017.grozījumu procedūru” un saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu, un Cēsu pilsētas domes Attīstības un Teritorijas plānošanas komisijas 11.09.2006. atzinumu,  Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.      Uzsākt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi:
1.1.Teritorijai Piebalgas ielā 81 (saskaņā ar pielikumu Nr.1);
1.2.Teritorijas daļai Gaujas ielā 88 (saskaņā ar pielikumu Nr.2);
1.3. Kvartālam starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu (saskaņā ar pielikumu Nr.3)
1.4. Kvartālam starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45 (saskaņā ar pielikumu Nr.4)
1.5.Teritorijai Zvaigžņu ielā 5 (saskaņā ar pielikumu Nr.5)
1.6. Sadaļai „Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”
1.7.Apbūves noteikumos
 
2.      Apstiprināt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos Ditu TRAPENCIERI.
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 585
(prot.Nr. 16)
 
 
Par darba uzdevuma apstiprināšanu
Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādāšanai
un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu
______________________________________________
 
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 31.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2006.gada 11.septembra atzinumu (prot.Nr.12), , Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.      Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar pielikumu (pielikums );
 
2.      Organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2006.gada 16.oktobri.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada 5.oktobrī         Nr. 586
(prot.Nr. 16)
 
 
Par dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045), zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) un zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0168) izsoles rezultātu apstiprināšanu
_____________________________________________
 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 457 ‘’Par dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045), zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) un zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0168) atsavināšanu’’ (prot. Nr. 13, 14.punkts) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 22.septembra protokolu Nr. 22, Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
 
1.      Apstiprināt dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045), zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) un zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0168) 2006.gada 22.septembra izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījusi SIA ‘’TOLMETS’’, reģ. Nr. 42103022610, par Ls 35 000,00 (trīsdesmit pieciem tūkstošiem latiem), t.sk., dzelzceļa pievadiem Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045) – Ls 19 000,00 (deviņpadsmit tūkstoši lati), zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) – Ls 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti lati), zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0168) – Ls 11 300,00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti lati).  
2.      Apstiprināt pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs        G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
05.10.2006.,prot.Nr. 16
Lēmums Nr. 583
 
Paskaidrojuma raksts.
 
 
1. Ievads
 
Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi kvartālam starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu, Cēsīs, izstrādāti pēc Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 20.aprīļa sēdes atzinuma (protokols Nr. 6), saskaņā ar:
1.      Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);
2.      LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);
3.      Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;
4.      Cēsu pilsētas attīstības programmu.
 
2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi
 
Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”. Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma sadaļas „Cēsu pilsētas apbūves noteikumi 2005.02017.” 3.2.8. punktā noteikts minētā teritorijas izmantošanas veida apbūves blīvums ir 50% un apbūves intensitāte ir 175% no zemes gabala kopējās platības.
Teritorijā ietilpst 6 atsevišķi apbūvēti vai daļēji apbūvēti zemes gabali. Teritorijai ir labs nodrošinājums ar inženierkomunikācijām – ir pieejama elektrolīnija, ūdensvads, saimnieciskā kanalizācija, lietus kanalizācija, sakaru kanalizācija, centralizēta siltumapgāde, vidēja spiediena gāzes vads.
Teritorijai ir aprobežojumi – uz tās atrodas elektrosadales skapis, sakaru sadales skapis, ZET transformatora punkts, to šķērso sakaru kabelis, elektropārvades pazemes un gaisa vadu kabeļi, siltumtrase un ielas apgaismojumu līnijas ar kabeļiem. Teritorijas daļas atrodas valsts nozīmes arheoloģisko pieminekļu “Cēsu senpilsēta” un „Cēsu dzelzceļa stacijas senkapi” (valsts aizsardzības Nr.394 un Nr.390) un pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7426) aizsargjoslā.
Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar četrām maģistrālajām ielām – radiālajām maģistrālēm Valmieras ielu un Vienība laukumu, lokveida maģistrāli Dzintara ielu un sekundāro maģistrāli Uzvaras bulvāri. Saskaņā ar plānojuma apraksta daļā sniegtajiem datiem, Valmieras iela ir otra noslogotākā un Dzintara iela trešā noslogotākā iela pēc transporta intensitātes Cēsu pilsētā. Dzintara un Valmieras ielas krustojums, kas pieguļ teritorijai ir krustojums ar vienu no intensīvākajām transporta plūsmām Cēsu pilsētā un tiek uzskatīts par paaugstināta riska krustojumu.
Teritorijā galvenokārt ir darījuma iestāžu un komercdarbības rakstura apbūve, kur vienīgie zaļās zonas elementi ir koku aleja gar Valmieras ielu un Vienības laukumu un atsevišķi koki gar Uzvaras bulvāri.
 
 
 
 
 
Teritorija atrodas zonā, kur ir augsts dzīvojošo un strādājošo skaits ar tendenci šim skaitam palielināties. Cēsu pilsētas Teritorijas plānojumā 2005.-2017. apskatāmā teritorija ir iekļauta tūrisma, rekreācijas objektu un to attīstības teritorijā.
Lai teritorija attīstītos un spētu piedāvāt pilsētai nepieciešamos pakalpojumus tai jānosaka atbilstošs apbūves blīvums, kurā atļautās izmantošanas nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un zemes gabalu īpašnieku intereses.
 
3.Teritorijas attīstības mērķi un virzieni
 
Teritorijas attīstības mērķis ir vides sakārtošana un dažādu saskarsmju teritoriju attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni.
Teritoriju ieteicams attīstīt kā darījumu un komerciāla rakstura teritoriju ar sabiedrisku nozīmi.
 
4.Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi
 
Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu atrodas teritorijā, kur atļauta sabiedriskā un komercapbūve. Teritorija atrodas pilsētas daļā, kas veidojas kā starpposms starp vecpilsētu un pilsētas jauno rajonu.
Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kas aptver kvartālu starp Valmieras ielu, Vienības laukumu, Uzvaras bulvāri un Dzintara ielu, iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonas „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve” (violets svītrojums plānotās izmantošanas plānā, apzīmējums G) apakšzonā (violets svītrojums plānotās izmantošanas plānā, apzīmējums G2) ar atšķirīgiem apbūves nosacījumiem, nosakot apakšzonas apbūves blīvumu līdz 70% no zemes gabala kopējās platības.
Tās galvenais izmantošanas veids – sabiedriskās nozīmes objektu apbūve un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajās teritorijās atļauta izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu, sporta būvju apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, reliģisko iestāžu ēku apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, tirdzniecības kompleksu, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, darījumu iestāžu, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, dzīvokļi kā palīgizmantošana, parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, autostāvvietas.
Lai veidotu vidi, kura būvapjomu izmēra ziņā būtu līdzsvarota ar apkārtējo komercdarbības un darījumu iestāžu apbūvi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos kvartālam starp Valmieras ielu, Dzintara ielu, Uzvaras bulvāri un Vienības laukumu tiek paredzēta no vispārējā teritorijas izmantošanas veidu zonas „sabiedriska rakstura objektu apbūve un komercapbūve” gadījuma atšķirīgi apbūves intensitātes rādītāji.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs   G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
05.10.2006.,prot.Nr. 16
Lēmums Nr. 583
 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 
1.      Šie saistošie noteikumi attiecas uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai, kas ietver kvartālu starp Valmieras ielu, Dzintara ielu, Uzvaras bulvāri un Vienības laukumu;
2.      Teritorija, uz kuru attiecas šie teritorijas plānojuma grozījumi, tiek iekļauta zemes izmantošanas teritoriju veida (zonējuma), atbilstoši galvenajai izmantošanai, zonā „Sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”, apzīmēta ar violetu svītrojumu plānā, ar jaunizveidotu papildus apzīmējumu G2, kurā atšķiras prasības apbūvei;
3.      Prasības apbūvei:
Apbūves princips – perimetrālā apbūve, kura veido ielu frontes;
Arhitektūras kvalitāte – augstvērtīga arhitektūra, pielietojot mūsdienīgus materiālus (stiklotas virsmas, metāla un koka elementus, dekoratīvā apdares ķieģeļa un/vai apmetuma virsmas). Visi apjomi risināmi kompleksi un ar vienotas stilistikas iezīmēm (nepielietot metāla kastes, plastikāta apdari).
Apbūves blīvums ne vairāk kā 70% no zemes gabala kopējās platības
Apbūves intensitāte ne vairāk kā 245% no zemes gabala kopējās platības.
5.      Objektu stāvu skaits un dzegas augstums – līdz trīs stāvi un izmantojams mansarda stāvs, bet dzegas augstums ne augstāk kā 11,0 m.
6.      Būvlaide – 6m no zemes gabala robežas ar Dzintara ielu; zemes gabala robežas (ielas sarkanās līnijas) gar Valmieras ielu, Uzvaras bulvāri, Vienības laukumu.
7.      Autostāvvietas risināt kā virszemes vai pazemes stāvvietas atbilstoši LVS un Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 22.nodaļas prasībām.
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs   G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pielikusm
Cēsu pilsētas domes sēdes
05.10.2006.,prot.Nr. 16, lēmums Nr. 567
 
PIELIKUMS NOMAS LĪGUMAM
 
Cēsīs      2006.gada    __________
 
       Cēsu Kultūras centrs, Cēsīs, Raunas ielā 12,Reģ. Nr. LV 90000031067 turpmāk tekstā – Iznomātājs, kura vārdā saskaņā ar tā Nolikumu rīkojas direktore Ija GROZA no vienas puses,
un SIA „Otra Puse”  juridiskā adrese Avotu iela 1 , Rīga, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Nr. 40003742638 2005..gada 6.maijā, turpmāk tekstā – Nomnieks, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas tās rīkotājdirektore Ilze BĒRZKALNE no otras puses,
pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra sēdes lēmumu Nr.__ noslēdza šo līgumu par sekojošo :
 
 1. Līguma priekšmets
Izmaiņas 2005.gada 1.augustā noslēgtajā telpu nomas līgumā
 
7.       Puses vienojas mainīt 2005.gada 1.augustā noslēgtajā telpu nomas līgumā 1.1., 1.2, 5.1. punktus sekojošā redakcijā:
 
1.1.    Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā par maksu ēkā Cēsīs, Raunas ielā12 ar kopējo platību 205,1 kv.m., (turpmāk tekstā Telpas) un konkrēti:  
           Kafejnīca -      127,7 kv.m;
  Tualete     -           3,8 kv.m;
  Tualete     -           3,2 kv.m.;
  Virtuve      -          57,3 kv.m.;
  Dušas telpa      -            2,5 kv.m.;
  Tualete     -            4 kv.m,
  Gaitenis   -            6,6 kv.m.
1.2.   Telpu platība sastāda 6,51 % no ēkas kopējās platības.
 
5.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 2,50 (divi lati 50 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas sastāda Ls 512,75 ( PIECI SIMTI DIVPADSMIT LATI 75 SANT.) + PVN 18% Ls 92,29 (deviņdesmit divi lati 29 sant.) pavisam kopā Ls 605,04 (seši simti pieci lati 04 sant.), t.sk., PVN 18%, mēnesī.
 
8.        Pielikums nomas līgumam stājas spēkā ar tā parakstīšanas bridi un ir neatņemama 2005.gada 1.augustā noslēgtā Telpu nomas līguma sastāvdaļa. 
 
       “Iznomātājs”        “Nomnieks”
Cēsu Kultūras centrs    SIA „Otra Puse”
Raunas iela 12       Avotu iela 1
Cēsis      LV 4101 Rīga
Reģ. Nr. LV 90000031067       Reģ. Nr. 40003742638
A/S UNIBANKA          A/S UNIBANKA        
Kods UNLALV2X         Kods UNLALV2X
Konts LV35 UNLA 0004 0151 3039 0                 Konts: LV 03UNLA 0050006172616     
    
 
_____________________          ____________________
        I. Groza   I. Bērzkalne   
      
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs           G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
05.10.2006.,prot.Nr. 16
Lēmums Nr. 569
 
NOMAS LĪGUMS
 
Cēsīs     2006.gada 11.jūnija
 
   Cēsu 2. vidusskola Reģ. Nr. 90001609444, adrese Valmieras iela 19 Cēsis, turpmāk tekstā– Iznomātājs, kuras vārdā, rīkojas Cēsu 2. vidusskolas direktore I.Semjonova, no vienas puses un  
SIA “Mārva”, Reģ. Nr. 44103021577, juridiskā adrese Meža iela Priekuļi Cēsu r., turpmāk tekstā – Nomnieks, kura vārdā, saskaņā ar statūtiem, rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Jānis Zvirbulis,
 noslēdza šo līgumu par sekojošo :
 
 1. Līguma priekšmets
1.1.       Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem lietošanā par maksu telpas Cēsu 2.vidusskolas ēkā Cēsīs, Valmieras ielā 19, ar kopējo platību 134 kv.m., turpmāk tekstā – Telpas, saskaņā ar inventarizācijas plānu (Pielikums Nr.1.).
1.2.       Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem lietošanā par maksu tehnoloģiskās iekārtas Cēsu 2.vidusskolas virtuves blokā Cēsīs, Valmieras ielā 19, turpmāk tekstā – Iekārtas, saskaņā ar pieņemšanas- nodošanas aktu (Pielikums Nr.2).
1.3.        Telpas un Iekārtas turpmāk tekstā kopā saukts Nomas priekšmets.
1.4.       Iznomātājs nodod Nomniekam Nomas priekšmetu ar mērķi –starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Mārva” 2005.gada 01.jūlijā noslēgtā līguma par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu (ēdiena gatavošana un uzglabāšana) norādīto Cēsu pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām.
1.5.       Nomniekam ir zināms Nomas priekšmeta tehniskais stāvoklis un šajā sakarā tam nav nekādu pretenziju.
 
 1. Līguma termiņš
2.1.       Nomas līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas un ir spēkā līdz 2008.gada 10.jūnijam.
 
 1. Nomnieka tiesības un pienākumi
3.1.       Nomniekam no savas puses apņemas:
3.1.1.         Nomas priekšmetu izmantot tikai tiem mērķiem, kuri norādīti šī Līguma 1.4.punktā. Nomas priekšmeta izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama izglītības iestādes vadītāja rakstiska piekrišana;
3.1.2.        nodrošināt savu darbību Telpās atbilstoši visiem normatīvajiem aktiem, kas regulē ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu;
3.1.3.        Nomas priekšmetu lietot atbilstoši šī Līguma noteikumiem un ekspluatācijas noteikumiem;
3.1.4.        savlaicīgi maksāt nomas maksu par Nomas priekšmeta izmantošanu, komunālajiem un citiem pakalpojumiem, kā arī visus nepieciešamos nodokļus, Līgumā noteiktajā vai saņemto rēķinu uzrādītajā termiņā;
3.1.5.        godprātīgi pildīt Līguma saistības, saudzīgi un rūpīgi izturēties pret Nomas priekšmetu un ēku, kurā atrodas Nomas priekšmets, un tai pieguļošo teritoriju;
3.1.6.        uzturēt ne vien Nomas priekšmeta kārtību un tīrību, bet arī Nomas priekšmetam piegulošās koplietošanas telpās un ēkas pieguļošajā teritorijā;
3.1.7.        izmantot Nomas priekšmetu tikai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un darboties tajās, ievērojot sanitārās un higiēnas prasības, un ēkā atrodošos trešo personu intereses;
3.1.8.        uz sava rēķina un par saviem līdzekļiem nodrošināt Nomas priekšmeta apkalpošanu un apsaimniekošanu, remontu;
3.1.9.        ievērot visus normatīvos aktus, kas saistīti ar šādas darbības veikšanu;
3.1.10.    savlaicīgi, ne vēlāk, kā trīs dienu laikā, paziņot Iznomātājam par:
3.1.10.1.     Nomas priekšmeta bojāeju vai bojājumu, zudumu;
3.1.10.2.     izmaiņām Nomnieka adresē vai rekvizītos,
3.1.10.3.     Nomnieka reorganizāciju;
3.1.10.4.     jebkāda cita gadījuma iestāšanos, kurš var ietekmēt Līguma saistību izpildi.
3.1.11.    uzņemties atbildību par sanitārās, higiēnas u.c. noteikumu ievērošanu.
3.2.       Nomniekam nav tiesību izdarīt Telpu rekonstrukciju vai pārbūvi bez iepriekšējas Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.
3.3.        Nomnieks nav tiesīgs Nomas priekšmetu atsavināt, apgrūtināt ar saistībām vai iekļaut konkursa masā.
3.4.       Nomnieka pienākums ir segt Nomas priekšmeta vērtību, ja Nomas priekšmeta bojāeja vai bojājuma gadījums radies Nomnieka vainas dēļ. 
3.5.       Uzlabojumu pievienošana Nomas priekšmetam ir pieļaujama tikai pēc abpusēji parakstītas rakstveida vienošanās, ar noteikumu, ka visi pievienotie uzlabojumi ir atdalāmi, neradot tiešus vai netiešus bojājumus Nomas priekšmetam.
3.6.       Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodot Nomas priekšmetu apakšnomā vai kā citādi apgrūtināt un/vai piesaistīt trešās personas Nomas priekšmeta izmantošanā.
3.7.       Nomnieks apņemas ievērot iznomāto Nomas priekšmeta vispārīgos apkalpošanas un uzturēšanas noteikumus, sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības.
3.8.       Nomnieks ir atbildīgs par ugunsdrošības, elektroenerģijas izmantošanas, vides aizsardzības, sanitāro, pārtikas aprites un citu noteikumu ievērošanu viņam lietošanā nodotajās Telpās un, parakstot šo līgumu, uzņemas pilnu materiālu atbildību šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā, sedzot visus zaudējumus, kas Iznomātājam radušies sakarā ar minēto noteikumu pārkāpšanu.
3.9.       Avāriju gadījumā Nomniekam nekavējoties jāziņo Iznomātājam un institūcijai, kas veic steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanai. Nomniekam jā nodrošina Iznomātājs ar precīzām ziņām par Nomnieka pilnvaroto pārstāvi, kurš attiecīgi varētu rīkoties gadījumos, kad avārijas notiek ārpus darba laika.
3.10.     Ja Nomas priekšmeta bojājumi ir radušies Nomnieka vai trešo personu vainas dēļ, Nomnieks apņemas patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, risināt visus jautājumus, kas saistīti ar radīto bojājumu novēršanu un zaudējumu kompensāciju.
3.11.    Nomniekam nav tiesību atstāt Telpas bez uzraudzības visā šī Līguma darbības laikā.
3.12.    Visu šī Līguma darbības laiku Nomnieks ir atbildīgs par visu personu rīcību, kuras uzturas Telpās.
3.13.    Beidzoties šī Līguma darbības termiņam vai izbeidzot to pirms termiņa, Nomniekam Nomas priekšmets ir jānodod Iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kā tās tika pieņemtas, izņemot dabisko amortizāciju.
3.14.    Ja Nomas priekšmeta stāvoklis ir pasliktinājies, neņemot vērā amortizāciju, tad Nomniekam ir jāizdara Nomas priekšmeta remonts pēc abu pušu vienošanās. Ja Nomnieks nepilda iepriekš minēto noteikumus, tas maksā Iznomātājam līgumsodu Ls 500,- (pieci simti lati) apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no šī Punkta pienākumu izpildes.
3.15.    Nomnieks sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Nomas priekšmeta atbrīvošanu nodošanu Iznomātājam, kā arī sedz citus izdevumus, kas Pusēm šajā sakarā varētu rasties.
3.16.    Nomniekam Nomas priekšmets ir jānodod 2 (divu) nedēļu laikā pēc paziņojuma par šī Līguma darbības termiņa saņemšanas/ uzzināšanas brīža.
3.17.    Izbeidzoties šī Līguma darbības termiņam vai izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Nomas priekšmeta nodošana notiek saskaņā ar Nomas priekšmeta nodošanas – pieņemšanas aktu.
3.18.    Atstājot Nomas priekšmeta, saskaņā ar Līguma termiņa izbeigšanos vai Līguma izbeigšana pirms termiņa, Nomniekam ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Nomas priekšmeta uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Nomas priekšmeta ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.
3.19.    Gadījumā, ja Nomnieks ir pārkāpis Līguma nosacījumus, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu un līgumsodu 10%(desmit procentu) apmērā no Nomas priekšmeta vērtības.
3.20.    Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem, kuri paliek Nomas priekšmetam, ņemot vērā to amortizācijas nolietojumu, Nomnieks var prasīt tikai tajā gadījumā, ja šo uzlabojumu vērtība un raksturs pirms to iebūvēšanas ir ticis rakstiski saskaņots ar Iznomātāju un Cēsu pilsētas dome ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu, izsakot savu piekrišanu tos kompensēt.
 
 1. Iznomātāja tiesības un pienākumi
4.1. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Nomnieka saistību izpildi un iznomāto Nomas priekšmeta stāvokli.
4.2. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt Nomas priekšmeta izmantošanu saskaņā ar Līguma priekšmetu.
4.3. Iznomātājs veic un organizē namīpašuma kapitālo remontu, iesaistot, pēc vienošanās, Nomnieka līdzekļus tajā. Saistībā ar kapitālā remonta darbiem Iznomātājs var apturēt vai pārtraukt Nomnieka darbību ar Nomas priekšmetu, par to rakstiski brīdinot Nomnieku savlaicīgi– 1 (vienu) mēnesi iepriekš pirms remonta (pārbūves, rekonstrukcijas) darbu uzsākšanas.
4.4.   Iznomātājam ir pienākums nodrošināt pienācīgus Telpu ekspluatācijas apstākļus.
4.5.    Ārkārtēju apstākļu gadījumā Iznomātājam ir tiesības iekļūt Telpās bez iepriekšēja brīdinājuma.
 
5.Maksājumi
5.1.       Nomnieks maksā nomas maksu par nomas Telpu lietošanu mēnesī Ls 14.83 (četrpadsmit lati 83 santīmi), t.sk., PVN 18%, kas veidojas sekojoši:
5.1.1.         par virtuves, sauso produktu noliktavas, aukstumkameras, personāltelpas, produktu uzglabāšanas telpas un palīgtelpas lietošanu Nomnieks maksā Ls 0.20 (divdesmit santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, t.sk., PVN 18%, kas kopā par 63.6 kv.m. sastāda Ls 12.72 (divpadsmit lati 72 santīmi),
5.1.2.        par kafejnīcas un ēdnīcas zāles lietošanu Nomnieks maksā 0,03Ls (trīs santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, t.sk., PVN 18%, kas kopā par 70.4 kv.m. sastāda Ls 2.11 (divi lati 11 santīmi).
5.2.       Nomnieks maksā nomas maksu par viņam lietošanā nodoto iekārtu lietošanu Ls 1,00 (viens lats) mēnesī, t.sk., PVN 18%.
5.3.       Nomnieks maksā nomas maksu par iepriekšējo mēnesi līdz nākošā mēneša 15. datumam, pārskaitot to rēķinā norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.
5.4.       Papildus nomas maksai Nomnieks norēķinās ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem par Iekārtu tehnisko apkopi un patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem (elektroenerģija, ūdens, kanalizācija), rēķinā norādītajā termiņā, apmērā un kārtībā.
5.5.       Avansā samaksāta nomas maksa nav par pamatu līguma saistību izpildes pārtraukšanai.
5.6.       Visi šajā Līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad tie pilnā apmērā ir nonākuši Iznomātāja vai komunālo pakalpojumu sniedzēju bankas kontā.
5.7.       Nomas maksas termiņa nokavējuma gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma naudu 0,5% apmērā no nenomaksātās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, ja puses nav rakstiski vienojušās par maksājuma termiņa pagarināšanu.
5.8.       Nomnieks var tikt atbrīvots no nomas maksas, pamatojoties uz veiktajiem ieguldījumiem, kas iepriekš saskaņoti ar Iznomātāju.
 
6.Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība
6.1.       Visus šī Līguma grozījumus un papildinājumus veic Puses rakstiskā formā, un tie ir pievienojami šim Līgumam, un ir neatņemama tā sastāvdaļa.
6.2.       Šo Līgumu pirms termiņa nevar izbeigt konkrētā mācību gada laikā.
6.3.       Iznomātājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu (vienpusēji atkāpjoties) pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot Nomnieku vienu mēnesi iepriekš un neizmaksājot Nomniekam nekādas kompensācijas, ja :
6.3.1.        Nomnieks izmanto Telpas mērķiem (1.4.p.), kādi nav paredzēti šajā Līgumā, vai arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus.
6.3.2.        Nomnieks patvaļīgi bez saskaņošanas ar Iznomātāju, vai arī pārkāpjot attiecīgos normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu.
6.3.3.        Nomnieks bez rakstiskas Iznomātāja atļaujas nodod Nomas priekšmetu apakšnomā vai arī izmanto kopdarbībai ar trešajām personām.
6.3.4.        Nomnieks ir pieļāvis kāda maksājuma, kuru uzliek šis Līgums, kavējumu ilgāku par 3 (trīs) mēnešiem.
6.3.5.        Nomnieks tiek atzīts par maksātnespējīgu un bankrotējušu.
6.3.6.        Citos gadījumos, kad Nomnieks nepilda šajā Līgumā noteiktos pienākumus, saistības un pārkāpj savas tiesības;
6.3.7.        Tiek pārtraukts 2005.gada 01.jūlijā starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Mārva” noslēgtais līgums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.
6.4.       Līguma izbeigšanas pirms termiņa gadījumos, no Iznomātāja puses (6.3.1.-6.3.6. punkti), Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu no tā brīža, kad Nomnieks ir saņēmis attiecīgu rakstisku paziņojumu.
6.5.       Nomas priekšmeta nodošana Iznomātājam notiek ar nodošanas – pieņemšanas aktu, Nomniekam atbrīvojot no visām savām mantām, atstājot Telpas normālā ekspluatācijas kārtībā un tīras, atdodot visas atslēgas. Ja Nomnieks atsakās parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, to paraksta divi liecinieki, kas ar saviem parakstiem apliecina aktā minēto faktu atbilstību faktiskajiem apstākļiem.
 
9.      Nobeiguma noteikumi
9.1.       Strīdus, kas pusēm var rasties saistībā ar šī Līguma izpildei, puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja puses nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums nododams tiesā, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
9.2.       Puses saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem.
9.3.       Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem Iznomātājam vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem, ja tas nepilda šī Līguma noteikumus, t.sk., nepareizas kanalizācijas, apkures un citu komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā.
9.4.       Ja kādu Nomnieka darbības rezultātā Iznomātājam tiek uzlikts naudas sods vai aprēķinātas soda sankcijas, t.sk., saistītas ar neatbilstošu Nomas priekšmeta izmantošanu, atbildības par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta Nomniekam.
9.5.   Katras puses pienākums ir paziņot otrai rakstiski par juridiskās personas nosaukuma, uzņēmējdarbības formas, adreses, bankas rekvizītu maiņu nekavējoties pēc to izmaiņu izdarīšanas.
9.6.   Līgums sastādīts 2 eksemplāros pa vienam katram līdzējam. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
 
Iznomātājs        Nomnieks

Cēsu 2.vidusskola
Nosaukums
SIA „Mārva”
Cēsis, Valmieras iela 19
Juridiskā adrese
Cēsu raj. Priekuļi, Meža iela 10
Cēsis, Valmieras iela 19
Faktiskā adrese
Cēsu raj. Priekuļi, Meža iela 10
9001609444
Reģ. Nr.
LV44103021577
Unibanka
Banka
A/S Latvijas Krājbanka
UNLAL2X
Bankas kods
 
LV07UNLA0004014130533
Konta Nr.
LV09UBAI4100192201001
Vladimirs Gusevs
Kontaktpersonas vārds, uzvārds
Jānis Zvirbulis
Direktora vietnieks saimn. Darbā
Kontaktpersonas amats
Valdes priekšsēdētājs
29632702
Kontaktpersonas telefona Nr.
 
4122706
Kontaktpersonas fax Nr.
 
Kontaktpersonas e-pasta adrese
 

 
____________________________ z.v.     _____________________________ z.v.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs           G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
05.10.2006.,prot.Nr. 16
Lēmums Nr. 569
 
 
 
Nodošanas pieņemšanas akts.
Sastādīts Cesu 2.vidusskolā 11.jūnija 2006.g.
     
  Cēsu 2.vidusskolas direktora vietnieks administratīvāja un saimnieciskāja darbā Vladimirs Gusevs nodod lietošanā firmai “Mārva”, ar kuru skolai ir noslēgts līgums 10-6-0291/2002, virtuves iekārtu pēc pielikta saraksta:
 

Nn
Līdzeklis
Invent.numurs
Cena
1.        
Galds ar plauktu un bortu 1200*700*870
01630716
201,90
2.        
Darba galds ar izlietni, plauktu, malu
01630712
247,40
3.        
Galds ar plauktu un bortu 1000*700*870
01630713
173,77
4.        
Galds ar plauktu un bortu 1000*700*870
01630714
173,77
5.        
Dziļais fritieris MASTER COOK 8+81
01630700
182,19
6.        
Dārzeņu smalcinātājs CHEF ar diskiem 7 diski Ls157,99
01630696
567,98
7.        
Elektriskais varīšanas katls 50l
01630703
2088,20
8.        
Elektriskais vārkatls (100 l)-netiešā apsilde ar aizsargi. Ar vaku
01630710
2370,85
9.        
Elekrtriskā panna ar paceļamo vāku Varimex
01630709
1993,72
10.    
Elektriskā plīts ar 6 sildelement.
01630701
1700,00
11.    
Galds ar dubulto izlietni
01630711
380,59
12.    
Galds ar plauktu un bortu 1200*700*870
01630715
201,90
13.    
Gaļas maļamā mašīna IF
01630695
290,00
14.    
Kartupeļu mizotājs 15 kg
01630693
1148,70
15.    
Konvekcijas krāsns Fionix krāsnsLs3528,86 pannas8gab125,84
01630706
3654,70
16.    
Noliktavas plaukts LA FORTEZA
01630723
64,03
17.    
Noliktavas plaukts LA FORTEZA
01630724
64,03
18.    
Planetarais mikseris (8atr.-3uzgali-tilpums10 l)600w
01630694
907,26
19.    
Vairākstāvu plaukts ar ratiniem
01630722
161,66
20.    
Plaukts no n.t. 1200*300
01630719
90,08
21.    
Plaukts no n.t. 1200*300
01630718
90,08
22.    
Plaukts no n.t. 1200*300
01630720
71,21
23.    
Vairākstāvu plaukts ar ratiniem
01630721
161,66
24.    
Saldēšanas vitrīna UFFS 370 sd
01630699
495,60
25.    
Saldēšanas vitrīnaFKG410
01630697
454,31
26.    
Saldēšanas vitrīnaFKG410
01630698
454,31
27.    
Sautēšanas katls22l
01630705
65,23
28.    
Sautēšanas kastrolis ar vaku 37l
01630704
95,70
29.    
Servēšanas ratiņi
01630725
140,49
30.    
Stalaža no n.t.1300*400*2000
01630717
200,56
31.    
Trauku mazgājamā mašīna ar 3 paplātēm
01630726
1052,53
32.    
Nosūcējs-ventil. Ar motoru, bez apgaismojuma, 280*110*46
01630702
914,58
33.    
Nosūcējs ventil. Ar motoru 100*110*46
01630707
490,86
34.    
Nosūcējs ventil. Ar motoru 160*70*46
01630708
583,45
35.    
Ūdens sildītājs
01630728
131.05

 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
05.10.2006.,prot.Nr. 16
Lēmums Nr. 571
 
“NOLIKUMS PAR AUDZĒKŅU SAMAKSAS KĀRTĪBU CĒSU PILSĒTAS SPORTA SKOLĀ”
1.      Vispārīgie noteikumi.
1.1.   Šis nolikums nosaka kārtību, kādā iekasējama Cēsu pilsētas sporta skolas audzēkņu samaksas kārtība un audzēkņu atbrīvošana no tās.
1.2.   Audzēkņu maksa Cēsu pilsētas sporta skolā tiek noteikta un var tikt mainīta ar atsevišķu dibinātāja lēmumu.
2.      Audzēkņu maksas noteikšanas kārtība.
2.1.   Audzēkņu maksa tiek noteikta par 9 mēnešiem mācību gadā (atkarībā no tā, kuros mēnešos treneris izmanto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).
2.2.   Audzēkņu maksa jāmaksā tiem sporta skolas audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Cēsu pilsētas teritorijā un mācību treniņu nodarbību norises vieta – Cēsu pilsētas domes uzturētajās sporta bāzēs.
2.3.   No audzēkņu maksas atbrīvoti tie sporta skolas audzēkņi, kuru deklarētā dzīves vieta ir Cēsu rajona pagastos, novados, pie nosacījuma, ja Cēsu rajona padome saglabā uzturēšanas izdevumu līdzfinansējumu sporta skolas budžetā.
2.4.   Ja sporta skolas audzēknis vienlaicīgi apgūst vairāk kā 1 (vienu) sporta izglītības programmu, audzēkņu maksa jāmaksā par vienu programmu.
2.5.   Ja audzēknis attaisnoti nav apmeklējis nodarbības, kas tiek apstiprināts ar ārsta izziņu, vecāku iesniegumu vai citas kompetentas iestādes izziņu, un kavējuma periods ir ilgāks par 1 nedēļu mēnesī, tad par attiecīgo laika periodu audzēkņu maksa nav jāmaksā, proporcionāli:
2.5.1.      kavējot 1nedēļu mēnesī, jāmaksā -1,50 Ls,
2.5.2.      kavējot 2nedēļas mēnesī, jāmaksā -1,00Ls,
2.5.3.      kavējot 3 nedēļas mēnesī, jāmaksā -0.50Ls.
3.      Atbrīvošana no audzēkņu maksas.
3.1.   Cēsu pilsētas sporta skolas pedagoģiskā padome var lemt par ilglaicīgu audzēkņu atbrīvošanu no maksas, pamatojoties uz:
3.1.1.      Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajiem izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstiem attiecīgajam mācību gadam;
3.1.2.      2003. gada 25. februāra LR MK noteikumiem Nr.97 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” to ģimeņu bērniem , kuru vecāku ( apgādnieku) pēdējo 3 mēnešu ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 50% no attiecīgajā kalendārajā gadā LR MK apstiprinātās minimālās algas uz vienu ģimenes locekli. Minētie dati jāapliecina ar Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas izsniegtu izziņu. Izziņas saņemšanai Cēsu pilsētas domes Sociālajā nodaļā nepieciešams iesniegt vai nu darba devēja izziņu par pēdējo 3 mēnešu ienākumiem, vai arī Valsts nodarbinātības dienesta izziņu par bezdarbnieka statusu);
3.1.3.      motivētu trenera iesniegumu, gadījumā, ja audzēkņa deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu pilsētas teritorijā, bet viņš iegūst pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību citā Latvijas rajonā.
3.2.   Pamatojoties uz nolikuma punktiem 3.1.1. un 3.1.2., audzēknis var tikt atbrīvots no audzēkņu maksas ne ilgāk kā uz 1 mācību gadu. Lai audzēkni atbrīvotu no audzēkņu maksas atkārtoti, nepieciešams iesniegt nolikuma 3.1.1. un 3.1.2. punktos minētos attaisnojuma dokumentus.
3.3.   Komplektējot jaunu mācību treniņu 1. apmācības gada grupu (MT-1), audzēkņu maksa par pirmo apmācības mēnesi nav jāmaksā.
4.      Maksas iekasēšana.
4.1.   Audzēkņu maksu jāiemaksā par pašreizējo mēnesi:
4.1.1.      trenerim vai skolas kasē (Cēsīs, Piebalgas ielā 18) – ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. datumam;
4.1.2.      ar pārskaitījumu sporta skolas norēķinu kontā (skat. –“rekvizīti”)- ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. datumam, norādot: audzēkņa vārdu, uzvārdu, sporta veidu, mēnesi, par kuru veikts maksājums. Bankas maksājuma uzdevuma vai interneta bankas maksājumu uzdevuma kopija jāiesniedz trenerim vai skolas kasierei;
4.1.3.      Sporta skolas norēķinu konta rekvizīti, veicot audzēkņu maksu ar pārskaitījumu: Cēsu pilsētas sporta skola, reģ. Nr. 90001609336, irec LV92UNLA0004014130070 A/s “SEB Unibanka”, bankas kods UNLALV2X;
4.1.4.      Cēsu pilsētas sporta skolai jāiesniedz pārskats par attiecīgajā mēnesī aprēķinātajām audzēkņu maksām Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10. datumam (pārskata veidlapas paraugs nolikuma pielikumā Nr.1.).
4.2.   Veicot audzēkņu maksu atbilstoši 4.1.1.punktam, audzēknis parakstās sarakstā (ailē: ”Paraksts par naudas iemaksāšanu un kvīts saņemšanu”), pretī saņemot stingrās uzskaites darījuma kvīti.
4.3.   Audzēkņu maksu var iemaksāt avansā par periodu no 1 līdz 9 mēnešiem.
4.4.   Maksu iekasēšana tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem LR likumdošanas aktiem.
4.5.   Cēsu sporta skolas trenerim ir tiesības izlietot sporta skolas kontā iemaksātās audzēkņu maksas mācību treniņu procesa nodrošināšanai, iepriekš saskaņojot ar skolas vadību, atbilstoši attiecīgā perioda iemaksu apjomam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.      Citi jautājumi.
5.1.   Ar šo Nolikumu iepazīstināmi tie Cēsu pilsētas sporta treneri, kuru darba vieta ir Cēsu pilsētas domes uzturētajās sporta bāzēs Cēsu pilsētas teritorijā.
5.2.   Ar šo Nolikumu ir iepazīstināmi tie audzēkņi un viņu vecāki (aizbildņi), kuru deklarētā dzīves vieta ir Cēsu pilsētas teritorijā un mācību treniņu nodarbību norises vieta – Cēsu pilsētas domes uzturētajās sporta bāzēs, audzēknim iestājoties sporta skolā, vienlaicīgi ar iesnieguma iesniegšanu (audzēkņu iesnieguma paraugs nolikuma pielikumā Nr. 2).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs            G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 


Cēsu pilsētas sporta skola, RN 90001609336
Piebalgas iela 18, Cēsis, LV4101
 
 
         APSTIPRINU:
         Cēsu pilsētas sporta skolas direktors    
         _____________M.Niklass
         200__.gada”___”_______________
 
 
Pārskats par aprēķinātajām audzēkņu maksām
Cēsu pilsētas sporta skolā par 200__.gada______________.
       (mēnesis)
 
Pamats:1. 2000.gada 14.decembra Cēsu pilsētas domes lēmums Nr.27$51.,3.2.p.
”Par audzēkņu maksu noteikšanu Cēsu pilsētas domes budžeta finansētajām ārpusskolas iestādēm”,
2.“Nolikums par audzēkņu maksu Cēsu pilsētas sporta skolā”, apstipr.ar 2004.gada 27.maija Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.12.,15.p.
 
Nr.p/k
Trenera vārds, uzvārds
Aprēķinātas audz.dalības maksas, LVL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOPĀ
X
 
Piezīme. Audzēkņu dalības maksas ir aprēķinātas, pamatojoties uz datiem par attiecīgā mēneša audzēkņu treniņu apmeklējumu pēc mācību uzskaites žurnāliem.
 
Direktora vietn.mācību darbā        R.Vanadziņa
Sarakstu sastādīja kasiere    G.Brence
Atzīme par aprēķina iesniegšanu grāmatvedībā__________________________.
   (paraksts, datums).    


CĒSU PILSĒTAS SPORTA SKOLA
IESNIEGUMS
 
Lūdzu uzņemt mani_______________________________________ nodaļā
 
Par sevi sniedzu šādas ziņas:
 
1.     Vārds, uzvārds____________________________
 
2.     Personas kods ____________________________
 
 
3.     Mājas adrese, tālruņi ________________________________________
 
 
4.     Kādu skolu un klasi apmeklē
 
 
Ar sporta skolas audzēkņu iekšējās kārtības noteikumiem iepazinos un apņemos tos izpildīt:___________________________________
/audzēkņa paraksts/
 
 
Audzēkņa vecāku (aizbildņu) darba vieta, tālrunis:
 
Māte _________________________________

 

 
Tēvs __________________________________

 

 
Ar audzēkņu maksas noteikšanas un iemaksas kārtību iepazinos un apņemos ievērot .
Datums:____________________              _________________________________
/audzēkņa vecāku paraksts/
Sporta skolotāja rekomendācija ( saskaņojums)____________________       
paraksts    datums
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
05.10.2006.,prot.Nr. 16
Lēmums Nr. 586
 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS
 
Cēsīs      2006. gada ‘’__’’___________
 
   Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojasCēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese - Raunas iela 4, Cēsis turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un
SIA ‘’TOLMETS’’, reģ. Nr. 42103022610, juridiskā adrese – Hika iela 5, Liepāja, turpmāk tekstā – PIRCĒJS, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Mihails SOBOĻEVS,
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 457 ‘’Par dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045), zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) un zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0168) atsavināšanu’’ (prot. Nr. 13, punkts 14) un 2006.gada 5.oktobra lēmumu Nr. 586 ‘’Par dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045), zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) un zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0168) izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 16, punkts 34), 
 noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:
 1. Līguma priekšmets
 
1.1.     PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu, kas sastāv no:
-         Dzelzceļa pievadiem Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 503 0045), un konkrēti:
1)      Inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 052;
2)      Inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 053;
3)      Inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0110 052;
4)      Inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0110 053;
5)      Inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 054;
6)      Inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 055,
-         Zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs, 4108 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 003 0165,
-         Zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, 11 432 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 003 0168,
turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
1.2.     Dzelzceļa pievadi Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs ir reģistrēti Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0007 6579, žurnāla Nr. 300000339681, zemes gabals Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs - Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0007 8775, žurnāla Nr. 300000356170, un zemes gabals Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs - Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0004 6299, žurnāla Nr. 300000289631, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.  
1.3.     PIRCĒJAM ir zināms, ka nekustamais īpašums ir nodots nomā akciju sabiedrībai „8 CBR”, reģ. 43903002559, juridiskā adrese Rīgas iela 16, Smiltene, līdz 2006.gada 31.decembrim. 
1.4.     PIRCĒJAM ir zināmi visi nekustamā īpašuma apgrūtinājumi, kas reģistrēti zemesgrāmatā un minēti izsoles noteikumos (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 27.jūlija lēmumu Nr. 457, prot. Nr. 13), un viņam pret tiem nav nekādu pretenziju.
1.5.     PIRCĒJAM ir zināms, ka sliežu ceļu ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0110 053 daļa ir demontēta apmēram 70 m garumā, un viņam pret to nav nekādu pretenziju.
1.6.     PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, izņemot tām, kas minētas Līgumā, un par to nav tiesas strīdu.
1.7.     Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas zemes gabala robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
1.8.     Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.  
1.9.     Zemes gabalu lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves teritorija (1001).
 
2.Pirkuma maksa
 
2.1.Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 22.septembra protokolu Nr. 22 un Cēsu pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumu Nr. 586 ‘’Par dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045), zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) un zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0168) izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 16, punkts 34), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls 35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši lati), t.sk., dzelzceļa pievadiem Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045) – Ls 19 000,00 (deviņpadsmit tūkstoši lati), zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) – Ls 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti lati), zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0168) – Ls 11 300,00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti lati) . Maksāšanas līdzekļi – 100% lati. 
2.2.Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.
2.3.Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu. 
 
3.      Pušu tiesības un pienākumi
 
3.1.PIRCĒJS apņemas:
3.1.1.      lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī dokumentus attiecībā uz nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu
3.1.2.      pārņemt Līguma 1.3.punktā minētās nomas tiesiskās attiecības
3.2.No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
3.3. PĀRDEVĒJS apņemas nodot PIRCĒJAM nekustamo īpašumu ar pieņemšanas – nodošanas aktu 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no Līguma parakstīšanas dienas, bet parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas.
 
4. Nobeiguma noteikumi
 
4.1.PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
4.2.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
4.3.Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4.4.Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
4.5.Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
 
PĀRDEVĒJS PIRCĒJS
________________ __________________
(G.ŠĶENDERS)        (M.SOBOĻEVS)
 
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs            G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
05.10.2006.,prot.Nr. 16
Lēmums Nr. 585
 
DARBA UZDEVUMS
Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai.
 
 
1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums: Attīstības komisija 2006.gada 11.septembra sēdes atzinums (protokols Nr.11) un Cēsu pilsētas domes 2006.gada 14.septembra lēmums Nr. (prot.Nr. .punkts) “Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādes uzsākšanu”.
 
2. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:
 
2.1 Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami:
2.1.1        Teritorijai Piebalgas ielā 81, Cēsīs
2.1.2        Teritorijas daļai Gaujas ielā 88, Cēsīs
2.1.3        Kvartālam starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu
2.1.4        Kvartālam starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs
2.1.5        Teritorijai Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs
2.1.6        Teritorijas plānojuma daļā „Apbūves noteikumi”
2.1.7        Teritorijas plānojuma sadaļai „Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”
 
2.2 Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā izskatīt iespēju:
2.2.1        Zemes gabalu Piebalgas ielā 81, Cēsīs iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „Sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”, palielinot atļauto apbūves intensitāti;
2.2.2        Daļu zemes gabala Gaujas ielā 88, Cēsīs iekļaut teritorijas lietošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve”;
2.2.3        Zemes gabalus Lāču ielā 7, Lāču ielā 9, Vilku ielā 14, Saules ielā 13 un Saules ielā 13A, Cēsīs iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „Daudzstāvu dzīvojamā apbūve”;
2.2.4        Zemes gabalus ābolu ielā 2, Vaives ielā 41 unViaves ielā 45, Cēsīs iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „Mazstāvu dzīvojamā apbūve”;
2.2.5        Zemes gabalu Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „Mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība”;
2.2.6        Veikt izmaiņas Teritorijas plānojuma apbūves noteikumos;
2.2.7        Veikt izmaiņas sadaļā „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”.
 
3.2.Pieprasīt un ievērot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:
·        Valmieras reģionālā vides pārvalde;
·        Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
·        VAS “Latvijas valsts ceļi”;
·        VA “Sabiedrības veselības aģentūra”;
·        Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa;
·        VAS “Latvenergo” filiāle Ziemeļu elektriskie tīkli;
·        AS “Latvijas gāze”.
·        Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
·        Cēsu rajona padome;
·        Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome;
·        Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde;
·        Valsts meža dienesta Cēsu virsmežniecība;
·        VAS “Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecība;
·        Gaujas Nacionālais parks;
·        Telekomunikāciju turētāji;
·        Cēsu pilsētas SIA “Vinda”.
 
4.      Izejas materiāli:
 • no 2005.gada 14.jūnija spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums;
 • Cēsu pilsētas topogrāfiskā karte LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga noteiktību 1:2000;
 • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabalu robežām.
 
5.      Izstrādāšanas nosacījumi - teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
 
6.      Izstrādes laika grafiks:
·        paziņojuma par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu sniegšana laikrakstos “Cēsu Vēstis” un “Latvijas Vēstnesis”, iesaistīto nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana – līdz 2006.gada 16.oktobrim;
·        sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem, sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu un institūciju nosacījumu saņemšana – no 2006.gada 16.oktobra līdz 2006.gada 10.novembrim;
·        sabiedriskās apspriešanas otrā posma (ilgums sešas nedēļas) uzsākšanas laiku, vietu un apspriešanas pasākumus noteikt domes lēmumā par sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanu.
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs            G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
05.10.2006.,prot.Nr. 16
Lēmums Nr. 568
 
 
 
 
DETĀLPLĀNOJUMA
teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72
un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām
DARBA UZDEVUMS
 
 
Detālplānojuma izstrādes pamatojums:
 
Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumu Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 17.punktu un Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.235 (prot.Nr.7, 29 p.).
 
Detālplānojuma robežas:
  
Detālplānojums izstrādājams Cēsu pilsētas teritorijas daļai, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā10, Cīrulīšu ielā 72, un nomas platības ar nomas adresēm Cīrulīšu iela 68A/2, Kovārņu iela 2 un aktīvās izmantošanas daļai no nomas platības Dzidravota ielā 2 zemes gabalā Cīrulīšu ielā 68A.
 
Detālplānojuma mērķis:
  
   Radīt tiesisko pamatojumu apbūves, labiekārtojuma un sporta būvju izvietojumam un meža zemes transformācijai Gaujas nacionālā parka Gaujas dabas lieguma teritorijas daļā.
 
Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:
 
1.      Detālplānojumā risināt:
·        teritorijas zonējumu;
·        ielu, celiņu tīkla struktūru (transporta un gājēju kustības organizāciju);
·        objektu iespējamo izvietojumu;
·        ēku augstuma, apjoma un tipa nosacījumus;
·        inženierkomunikāciju shēmu;
·        ainavisko risinājumu;
·        dabas aizsardzības pasākumus;
·        detalizētus apbūves noteikumus;
 
2.      Pieprasīt un ievērot detālplānojuma izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:
·        Valmieras reģionālā vides pārvalde;
·        VA “Sabiedrības veselības aģentūra”;
·        VAS “Latvijas valsts ceļi”;
·        VAS “Latvenergo” filiāle “ZET”;
·        Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
·        SIA “Lattelekom”;
·        SIA “Vinda”;
·        Gaujas nacionālā parka administrācija;
·        Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra;
·        VZD Vidzemes reģionālā nodaļa;
·        Valsts meža dienesta Cēsu virsmežniecība;
 
3.      Realizēt detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar sekojošu laika grafiku:
·        paziņojuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu sniegšana laikrakstos “Druva “ un “Latvijas Vēstnesis”, 2006.gada oktobrī;
·        sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem, sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu un institūciju nosacījumu saņemšana – no 2006.gada 11.oktobra līdz 2006.gada 25.oktobrim;
·        detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādāšana – 2006.gada novembrī;
·        pilsētas domes lēmuma pieņemšana par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai – 2006.gada decembrī;
·        paziņojuma par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanu sniegšana laikrakstos “Druva “ un “Latvijas Vēstnesis”, 2006.gada decembrī, precīzu sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku nosakot lēmumā par sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanu.
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs            G.ŠĶENDERS
 
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv