Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 11.jūlijs   Vārda dienu svin: Leonora, Svens
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2006.GADA 26.OKTOBRĪ

PROTOKOLS NR. 17

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

Par nekustamā īpašuma Priekuļu ielā 21, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā

kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

_________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „MĒRNIEKS MMR” veikto zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. 9.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.- 2017.”un Cēsu pilsētas zemes komisijas 16.06.2006.gada atzinumu Nr.61 (prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Priekuļu ielā 21, Cēsīs, (kad. Nr.4201 003 0221), kas sastāv no zemes gabala ar platību 12.6800ha (126800m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 3. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. zemes gabals Priekuļu ielā 21, Cēsīs, noteikts kā teritorija, kura nepieciešama pašvaldību funkciju realizēšanai – rekreācijas teritorija pie ūdenskrātuves – bijušā dolomīta karjera;
 4. Zemes gabals bez apgrūtinājumiem.

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā

kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „MĒRNIEKS MMR” veikto zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. 9.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.- 2017.”un Cēsu pilsētas zemes komisijas 16.06.2006.gada atzinumu Nr.60 (prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, (kad. Nr.4201 003 0202), kas sastāv no zemes gabala ar platību 6.2254ha (62254m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 3. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. zemes gabals Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, noteikts kā teritorija, kura nepieciešama pašvaldību funkciju realizēšanai – rekreācijas teritorija pie ūdenskrātuves – bijušā dolomīta karjera;
 4. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciematos līdz 20 kV – 0.1660ha, aizsargjoslu teritorijas gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm – 0.0642ha, aizsargjoslu teritorijas gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400mm un lielāks – 0.1387ha, aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.0052ha, uz zemes gabala atrodas nenoskaidrotai personai piederoša sliktā tehniskā stāvoklī esoša būve / kadastra apzīmējums 4201 003 0202 001/, uz zemes gabala atrodas valsts nozīmes dižkoks Menzīsa duglāzija un vietējas nozīmes dižkoki - divas parastās kļavas un trīs parastie ozoli;
 5. Uz zemes gabala atrodas kultūrvēsturiskais objekts – Eduarda Veidenbauma piemiņas vieta „Glāznieki”.

 

 

Par nekustamā īpašuma Ainavu ielā 16, Cēsīs,

lietošanas mērķi

________________________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0017 7743 uz SIA ‘’Aimos’’, reģistrācijas Nr.44103008846, juridiskā adrese Ainavu ielā 25, Cēsīs, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Ainavu ielā 16, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala un ēkas (ēka līdz šim bija reģistrēta kā katlu māja). Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu un jaunas ielas izveidošanu’’ (prot.Nr.22, 5.punkts) zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

2006.gada 25.septembrī Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA ‘’Aimos’’ iesniegums par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Ainavu ielā 16, Cēsīs. Uz zemes gabala esošo ēku īpašnieks vēlas pārprojektēt par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku.

Izskatot nekustamā īpašuma Ainavu ielā 16, Cēsīs, īpašnieka SIA ‘’Aimos’’ iesniegumu (reģ.Nr.2247/1-23; 25.09.2006.) par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam, ievērojot to, ka, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, zemes gabals atrodas zemes izmantošanas veidu zonā “mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība’’, kurā atļauta arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem, saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’ (20.06.2006.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 13.oktobra atzinumu Nr.77 (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

Nekustamajam īpašumam Ainavu ielā 16, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-0129), noteikt lietošanas mērķi - daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve (0701).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 2A, Cēsīs,

lietošanas mērķi

________________________________________________________

Uz zemes gabala Dzintara ielā 2A, Cēsīs, atrodas ēka, kura līdz ar zemes gabala domājamām daļām, pieder fiziskām personām. Līdz šim pieņemtajos Cēsu pilsētas domes un zemes komisijas lēmumos (pēdējais lēmums par zemes gabala nomu pieņemts 2002.gada 14.februārī) zemes gabalam Dzintara ielā 2A, Cēsīs, noteikts zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorija (071102).

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 (20.06.2006.) ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’, zemes gabaliem, uz kuriem atrodas garāžu ēkas, atbilst lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve - 1106), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 13.oktobra atzinumu Nr.78 (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

Nekustamajam īpašumam Dzintara ielā 2A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-002-0721), noteikt lietošanas mērķi - satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve -1106).

 

Par telpu grupas adreses likvidēšanu Lauku ielā 13, Cēsīs

_____________________________________________________________

Dzīvojamā mājā Lauku ielā 13, Cēsīs, adrešu reģistrā pašlaik reģistrētas trīs telpu grupas (dzīvokļi).

Izskatot dzīvojamās mājas Lauku ielā 13, Cēsīs, īpašnieču Dzidras ĶEPĪTES, un Astras ORLOVAS, iesniegumu (1777/F-1-23; 25.09.2006.) par divu dzīvokļu reģistrēšanu šajā namīpašumā, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem Nr.384 “Adresācijas noteikumi” un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 2006.gada 3.oktobra atzinumu (prot.nr.14, 1.punkts), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Likvidēt telpu grupas (dzīvokļa) adresi Lauku iela 13-3, Cēsīs;
 2. Pieņemt zināšanai, ka spēkā esošas saglabājas adreses Lauku iela 13-1 un Lauku iela 13-2, Cēsīs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par viena iedzīvotāja saražoto sadzīves atkritumu apjomu gadā Cēsu pilsētā

______________________________________________________

 

Pamatojoties uz Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna 2006.-2013.gadam (apstiprināti ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumiem Nr. 797) 5.1.1.punktu un 6.1.punkta 3.apakšpunktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2000.gada 10.februāra lēmuma ‘’Par sauso atkritumu izvešanas normatīvu un tarifu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 3, 29.paragrāfs) 1., 2., 3., 5.punktu.
 2. Noteikt viena iedzīvotāja saražoto sadzīves atkritumu daudzumu gadā 1,5 m3 vai 0,3 tonnas.

 

 

 

Par transporta kustības organizāciju Cēsu

vecpilsētā līdz Rožu laukuma rekonstrukcijai

____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisijas 2006. gada 19.oktobra (protokols Nr.10) atzinuma un Cēsu pilsētas domes 2005. gada 15. novembra (protokols Nr.26) „Par maksas autostāvvietu ierīkošanu Cēsu pilsētā 2005 – 2006. gadā” un Cēsu pilsētas domes 2003. gada 10.aprīļa (protokols Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 10.04.2003. lēmuma „Par transporta kustības shēmu Cēsu vecpilsētā” pielikuma 1.punktu „Cēsu pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas reģenerācijas projekts „sadaļas III 2. „Transports un plānojuma struktūra „korekcijas (turpmāk tekstā – Transporta kustības shēma vecpilsētā) (prot.Nr. 8, § 19) un izteikt jaunā redakcijā:

„1. paredzēt vienvirziena transporta kustību šādās vecpilsētas ielās: Kases (no Vaļņu ielas līdz Rīgas ielai), Rīgas (no Kases ielas līdz Gaujas ielai un no Kases ielas līdz Pils ielai), Pils (no Rīgas ielas līdz Torņa ielai), Torņa (no Pils ielas līdz Lielās Katrīnas ielai un līdz Lielās Skolas ielai), Lielās Skolas (no baznīcas altāra gala līdz Pils ielai), Lielās Katrīnas (no Lielās Katrīnas ielas nama Nr. 2 līdz Rožu laukuma DR robežai un no Palasta ielas līdz Rožu laukuma DR robežai), Rožu laukuma ZA robežojošā ieliņa (no Rīgas ielas līdz Lielās Katrīnas ielai), Rožu laukuma DR robežojošā ieliņa (no Lielās Katrīnas ielas līdz Rīgas ielai), Lielā Kalēju (no Lielās Katrīnas ielas līdz Lielai Līvu ielai), Mazā Kalēju (no Mazās Katrīnas līdz Lielai Kalēju ielai), Mazā Katrīnas (no Lielās Katrīnas līdz Lielai Līvu ielai), Lielā Līvu (no Lielās Katrīnas ielas līdz Gaujas ielai), Pļavas (no Pļavas ielas nama Nr.1 A gala līdz Vaļņu ielai, Mazā Katrīnas ielā no Lielās Līvu ielas līdz gruntsgabalam Rīgas ielā 36 (divvirzienu kustība - strupceļš) , Rīgas ielas posmā virzienā no ēkas Rīgas 27 līdz ēkai Rīgas 25” (shēma pielikumā)

 

 1. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas” nodrošināt Transporta kustības shēmā, saistībā ar minētām izmaiņām, Cēsu vecpilsētā norādīto ceļa satiksmes zīmju uzstādīšanu.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšniekam V. Sviķim, savas kompetences ietvaros, nodrošināt Transporta kustības shēmā Cēsu vecpilsētā minēto pasākumu ievērošanas kontroli.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs).

 

 

 

Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

________________________________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 platībā un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.).

Pamatojoties uz Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļas mutisku lūgumu ( 09.10.2006.) un pilsētas domē 18.10.2006. reģistrētu iesniegumu Nr. 2424/1-24 par telpu iznomāšanu biedrības vajadzībām ( biroja telpas un veselības kabinetam), uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu (protokols Nr.9, § 24) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” un Sociālo lietu komitejas 12.10.2006.(prot. Nr. 14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Niklass), pret 1 (A.Mihaļovs), atturas 1 (J.Beikmanis), nolemj:

1. Iznomāt Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļai, reģistrācijas Nr. 40008036379, kuras vārdā rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Raita Randare telpas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, II stāvā ar kopējo platību 31,0 m² , t. sk. telpa biroja iekārtošanai 14,4 m² platībā, telpa veselības istabas iekārtošanai 16,6 m² platībā uz 5 (pieciem) gadiem sākot ar 2006.gada 15.decembri;

2. Noteikt nomas maksu Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 18% apmērā, piemērojot atlaidi 75% apmērā (Cēsu pilsētas domes 24.04.2003.lēmums „Par nedzīvojamo telpu īri” 3.punkts);

3. Ņemot vērā, ka biedrība iesaista pilsētas iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs, veicina viņu rūpes par veselības uzlabošanu un saglabāšanu, mazinot iedzīvotāju grupas sociālo atstumtību, atbrīvot to no maksas par pakalpojumiem ( ūdens, elektroenerģija, apkure, telefons, apsardze, atkritumu izvešana, telpu uzkopšana);

4. Uzdot domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu;

5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju parakstīt nomas līgumu.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

 

 

 

 

 

 

 

Par konkursu izsludināšanu zemes gabalu Rīgas ielā 85 un Rīgas ielā 89, Cēsīs nomai ar apbūves tiesībām

 

Pamatojoties uz 1994.gada 9.jūnija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un 15.panta 1.daļas 10.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības komisijas atzinumu (03.10.2006. prot.Nr.13, punkts Nr.9), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 

  1. Izsludināt atklātu konkursu par zemes gabala nomu ar apbūves tiesībām šādiem pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem kā vienotam objektam:
  2. * Rīgas ielā 85 (platība 6479 m2, Kadastra Nr.42010080528)

   * Rīgas ielā 89 (platība 4800 m2, Kadastra Nr.42010081236)

  3. Izveidot konkursa komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs – Jānis Rozenbergs, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors,

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Andris Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

  • Jānis Zlaugotnis – Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītājs, pilsētas galvenais arhitekts;
  • Viesturs Krastiņš – Cēsu pilsētas domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs;
  • Inta Ādamsone – Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;
  • Sigita Zvirbule - Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja;
  • Zaiga Jēkabsone – Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītāja vietniece;
  • Dita Trapenciere – Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste;

Komisijas sekretāre – Inga Sirmā – Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste;

  1. Uzdot konkursa komisijai izstrādāt konkursa nolikumu minētajiem zemes gabaliem un pilnvarot to apstiprināt.
  2. Konkursa rezultāti apstiprināmi Cēsu pilsētas domes sēdē.
  3. Kontroli par lēmuma aizpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par būvniecības ieceres par apbūvi Valmieras ielā 17A, Cēsīs,

publiskās apspriešanas rezultātiem

____________________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.panta 1. un 3. apakšpunktiem, LR MK noteikumiem Nr.309 ’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’, noteikumu 20.nodaļas 20.1.punktu un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītāja Jāņa Zlaugotņa ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par apbūvi Valmieras ielā 17A, Cēsīs, (2006.gada 24.augusta prot. Nr. 14, 20.p. punkts Nr.497).
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus .
 3. Apstiprināt SIA ‘’SINHRO –C’’ (reģ. nr. 44103007963, juridiskā adrese Valmieras iela 17A, Cēsis) būvniecības ieceri par apbūvi Valmieras ielā 17A, Cēsīs.
 4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt SIA‘’SINHRO –C’’ plānošanas un arhitektūras uzdevumu apbūves Valmieras ielā 17A, Cēsīs, projektēšanas darbu uzsākšanai, saskaņojot ar blakus zemes gabalu īpašniekiem avārijas izbrauktuves izbūvi.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas nodarbinātības stratēģijas 2007.-2013.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.10.2006. (Protokols Nr.13, Tautsaimniecības komitejas 12.10.2006. (Protokols Nr.14.) un Sociālo lietu komitejas 12.10.2006. (Protokols Nr. 14) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas nodarbinātības stratēģiju 2007.-2013.gadam, saskaņā ar pielikumu.

2. Lēmuma izpildi organizēt Attīstības nodaļai (vadītāja I.Ādamsone) un kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par izmaiņām 2005. gada 27. janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.10.2006. (prot.Nr. 13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 

1. Izteikt lēmuma punktu 1.1.1. šādā redakcijā:

Trenažieru zāles 1 mēneša abonements 1 personai neierobežotam apmeklējumu skaitam:

- personām no 19 gadu vecuma - Ls 16,- (ar PVN) mēnesī;

- personām līdz 19 gadu vecumam - Ls 8,- (ar PVN) mēnesī.

2. Izteikt lēmuma punktu 1.1.2. šādā redakcijā:

Trenažieru zāles 1 reizes apmeklējums 1 personai:

- personām no 19 gadu vecuma - Ls 2,- (ar PVN) 1 treniņu nodarbība;

- personām līdz 19 gadu vecumam Ls 1,- (ar PVN) 1 treniņu nodarbība.

3. Lēmums stājas spēkā ar 2006. gada 1.novembri.

4. Atzīt par spēku zaudējušu 2006. gada 14. septembra lēmumu Nr 542 prot. Nr. 15, p. 34 „Par izmaiņām 2005. gada 27. janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu.”

 

 

 

 

Par valsts ģimnāzijas statusu Cēsu pilsētas ģimnāzijai

_________________________________________________

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma VII nodaļas 40.panta 4.daļu, 2001.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji" Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores iesniegumu( nr. 2363/1 -24 no 2006.gada 10.oktobra), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (12.10.2006.,prot.Nr.13) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 

 1. Atbalstīt Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores Guntas Bērziņas iesniegumu un Cēsu pilsētas ģimnāzijas skolas padomes lēmumu par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Cēsu pilsētas ģimnāzijai.
 2. Uzdot Izglītības nodaļas vadītājai Lolitai Kokinai risināt jautājumu par dokumentu iesniegšanu valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanai Izglītības un zinātnes ministrijā jautājuma saskaņošanai.

 

 

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumā (protokols Nr.2, punkts Nr.2, lēmums Nr.6) „Par Cēsu ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu”

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores iesniegumu( nr. 2364/1 -24 no 2006.gada 10.oktobra), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (12.10.2006.,prot.Nr.13) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Veikt sekojošas izmaiņas Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumā (protokols Nr.2,punkts Nr.2, lēmums Nr.6) „Par Cēsu ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu” :

1.1. Svītrot no III sadaļas “Īstenojamās izglītības programmas” 11. punkta 11.3. apakšpunktu, līdz ar to izmanīt numerāciju: 11.4 par 11.3, 11.5 par 11.4, 11.6 par 11.5 un 11.7 par 11.6.;

1.2. 25.punktu izteikt šādā redakcijā: “25. Skolēna pārcelšana no vienas paralēlklases uz otru, no vienas izglītības programmas uz citu notiek, pamatojoties uz vecāku vai skolēna (ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu) iesniegumu, Pedagoģiskās padomes ieteikumu un direktora rīkojumu”;

1.3. 28.punktu izteikt šādā redakcijā: “28. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par izglītojamo uzņemšanu un pārcelšanu nākamajā klasē vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs un Pedagoģiskās padomes sēdes ieteikumu, direktors nosaka pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus (konsultācijas) skolēniem, kuru mācību sasniegumu vērtējums”;

1.4. 29.punktu izteikt šādā redakcijā: “29.Skolas Pedagoģiskās padomes ieteikumu par pēcpārbaudījumu un papildus mācību pasākumu noteikšanu skolēniem direktors apstiprina ar rīkojumu un par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts skolēna liecībā”;

1.5. 41.punkta 41.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “41.1. 7. – 9. klasēs skolēnu mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā; sociālajās zinībās - ieskaitīts vai neieskaitīts”.

1.6. 56.punkta 56.9. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “56.9. saskaņo Pedagoģiskās padomes nolikumu, Metodiskās padomes nolikumu, Skolas mācību gada darba plānu un Noteikumiem par pedagogu darba vērtēšanas kritērijiem”.

1.7. 100.punktu izteikt šādā redakcijā: “100. Skolēnu domes noteikumi un grozījumi tajos, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi”;

1.8. 102.punktu izteikt šādā redakcijā: “102. Metodisko komisiju noteikumi un grozījumi tajos, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi”;

1.9. 110.punktu izteikt šādā redakcijā: “110. Noteikumi par “Vērtēšanas sistēmu 7.-9.klasēs” un grozījumi tajos, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi”;

1.10. 111.punktu izteikt šādā redakcijā: “111. Noteikumi par “Ieskaišu sistēmu 10.-12.klasēs” un grozījumi tajos, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi”;

1.11. 112.punktu izteikt šādā redakcijā: “112. Noteikumi par rakstu darbu burtnīcu iekārtošanu un grozījumi tajos, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi”;

1.12. 113.punktu izteikt šādā redakcijā: “113. Noteikumi par mājas darbu sistēmu skolā un grozījumi tajos, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi”;

1.13. 114.punktu izteikt šādā redakcijā: “114. Noteikumi skolotāju darba algas piemaksas noteikšanai un grozījumi tajos, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi”;

1.14. 116.punktu izteikt šādā redakcijā: “116. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības nolikums un grozījumi tajā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi”;

1.15. 117.punktu izteikt šādā redakcijā: “117. Noteikumi par darbinieku apbalvošanu un grozījumi tajos, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar darba kolektīvu”;
1.16. 118. punktu izteikt šādā redakcijā : „118. uzņemšanas noteikumus Cēsu pilsētas ģimnāzijā un grozījumos tajos , apstiprina direktors saskaņojot ar Pedagoģisko padomi” un Cēsu pilsētas domi.

2. Uzdot Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām , informēt izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām nolikumā.

 

 

Par apbūvēta zemes gabala Lenču ielā 4A,Cēsīs nodošanu privatizācijai

_________________________________________________

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 30.augustā (reģ.Nr.1556/F-1-23) ir saņemts Jāņa Lasmaņa apbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājums, ar kuru ierosināts privatizēt pašvaldībai piederošu zemesgabalu ar kopējo platību 884kv.m., kura adrese ir Lenču iela 4A, Cēsis, kadastra Nr. 4201 005 1008. Uz minētā zemes gabala atrodas Jānim Lasmanim piederoša būve – mūra pagrabs (kadastra apzīmējums 4201 005 1008 001) ar lietderīgo platību 104,1 kv.m. Zemes gabals Lenču ielā 4A, Cēsīs, nostiprināts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10, lēmuma datums 03.03.2003.uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 17.oktobra priekšlikumu (prot.Nr.25), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 

  1. Nodot privatizācijai apbūvētu zemes gabalu Lenču ielā 4A, Cēsīs, kura kopējā platība 884 kv.m, kadastra Nr. 4201 005 1008.
  2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS).
  3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, atsavināšanu

________________________________________

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu., Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšlikumu (prot. Nr.24, 06.10.2006.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Atsavināt nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 561 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 2704, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, atsavināšanu

_________________________________________________

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu., Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšlikumu (prot. Nr.24, 06.10.2006.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Atsavināt nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 504 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 2703, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu

__________________________________________________

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu., Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšlikumu (prot. Nr.24, 06.10.2006.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Atsavināt nekustamo īpašumu Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 429 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 2702, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 20 000,00 (divdesmit tūkstoši lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 20, Cēsīs izsoles rezultātu apstiprināšanu

__________________________________________________

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 25.maija lēmumu Nr. 322 ‘’Par nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 20, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. 10, 17.punkts) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 22.septembra protokolu Nr. 21, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 20, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 2848 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 009 0904, 2006.gada 22.septembra izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījis Aigars BEDRĪTIS.
 2. Apstiprināt pirkuma līguma projektu.
 3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs nodošanu privatizācijai

_________________________________________________

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 31.augustā (reģ. Nr. 2056/1-23) ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Vidzemes Tehnoloģiskais parks’’, reģ. Nr. 40003746199, un 2006.gada 4.septembrī (reģ. Nr. 1603/F-1-23) – Indras Veģēres zemes gabala Ata Kornvalda ielā 44, Cēsīs, privatizācijas ierosinājumi.

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Vidzemes Tehnoloģiskais parks’’ un Indras Veģeres privatizācijas iesniegumu un lietā esošos dokumentus, konstatēts:

 1. Zemes gabals Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, kura kopējā platība ir 41 101 kv.m., kadastra Nr. 4201 004 0818, ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0017 6857, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. 2005.gada 13.jūnijā starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Vidzemes Tehnoloģiskais parks’’ kā nomnieku ir noslēgts līgums par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nomu. Līguma termiņš ir 10 gadi, tā 5.3.punktā paredzētas nomnieka tiesības būvēt uz iznomātā zemes gabala ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus, un nomas līgums ir reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0017 6857.
 3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Vidzemes Tehnoloģiskais parks’’ iesniegumā norāda, ka īpašumtiesības uz zemes gabala uzbūvētajām būvēm tiks nostiprinātas zemesgrāmatā līdz 2007.gada 1.septembrim, un arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 2.oktobrī sēdē (prot. Nr. 23) sabiedrības pārstāvji apliecināja, ka ēku (būvju) uz zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nulles cikls tiks uzbūvēts un reģistrēts zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda līdz 2007.gada 1.septembrim. 2006.gada 27.aprīlī ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 27.aprīļa lēmumu Nr. 300 (prot. Nr. 8, 38.punkts) ir apstiprināts detalplānojums tehnoloģiskajam parkam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs un tas ir stājies spēkā ar 2006.gada 24.maiju (publicēts laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ 2006.gada 24.maijā).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu un pārejas noteikumu 3. un 4.punktu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 2.oktobra priekšlikumu (prot. Nr. 23), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Nodot privatizācijai zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, 41 101 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 004 0818, kā apbūvētu zemes gabalu pēc tam, kad sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Vidzemes Tehnoloģiskais parks’’ ir iesniegusi visus dokumentus, kas apliecina tās pirmpirkuma tiesības, ņemot vērā, ka ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.septembrim zemesgrāmatā jābūt nostiprinātām īpašuma tiesībām uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes gabala.
 2. Noraidīt Indras Veģeres zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, privatizācijas ierosinājumu.
 3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV – 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos un pirkuma līgumā

____________________________________________

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 29.septembrī (reģ. Nr. 2284/1-23) ir saņemts SIA ‘’Vidzemes investīciju projekts’’, reģ. Nr. 44103029335, iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, tehniskā projekta iesniegšanas termiņu.

2005.gada 7.jūlijā starp Cēsu pilsētas domi kā pārdevēju un SIA ‘’Vidzemes investīciju projekts’’ kā pircēju noslēgts nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, pirkuma līgums, kura 1.5.punktā noteikts, ka ‘’Pircējam ir saistoši ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu’’ (protokols Nr. 3, punkts Nr. 10) apstiprināto nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu noteikumi, ko Pircējs ir apliecinājis 2005.gada 20.maijā parakstot minētos izsoles noteikumus’’, savukārt ar tā paša līguma 3.3.punktu SIA ‘’Vidzemes investīciju projekts’’ ir apņēmusies izpildīt šos izsoles noteikumus. Izsoles noteikumu 2.10.punktā ir noteikts, kādā termiņā SIA ‘’Vidzemes investīciju projekts’’ ir jāiesniedz Cēsu pilsētas būvvaldei akceptēšanai nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, rekonstrukcijas tehniskais projekts., t.i., sešu mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas. Cēsu pilsētas dome 2005.gada 8.septembrī pieņēma lēmumu ‘’Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos un pirkuma līgumā’’ (prot. Nr. 21, 27.punkts), ar kuru iepriekš minētais tehniskā projekta iesniegšanas termiņš ir pagarināts vēl par četriem mēnešiem, līdz ar to SIA ‘’Vidzemes investīciju projekts’’ Cēsu pilsētas būvvaldē nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, tehniskais projekts bija jāiesniedz līdz 2006.gada 6.maijam.

Iepazīstoties ar SIA ‘’Vidzemes investīciju projekts’’ iesniegtajiem dokumentiem un noklausoties Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja Jāņa Zlaugotņa ziņojumu, secināms, ka sabiedrībai no tās neatkarīgu iemeslu dēļ nav bijis iespēja uzsākt nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, tehniskā projekta izstrādi, jo Latvijas Republikas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izvirza nepamatotas prasības attiecībā uz nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, rekonstrukciju.

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ pirmās daļas 2.punktu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 12.oktobra atzinumu (prot. Nr. 14) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 17.oktobra priekšlikumu (prot. Nr. 25), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Grozīt ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmumu (protokols Nr. 3, 10. punkts) apstiprināto nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs izsoles ar pretendentu atlasi noteikumu 2.10.punktā minēto tehniskā projekta iesniegšanas termiņu, nosakot, ka nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, rekonstrukcijas tehniskais projekts iesniedzams Cēsu pilsētas būvvaldei akceptēšanai divpadsmit mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas.
 2. Nepiemērot 2005.gada 7.jūlija nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, pirkuma līguma 3.4.punktā minēto līgumsodu.
 3. Lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM).

 

Par 12/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

___________________________________________________

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 31.augustā (reģ. Nr. 1582/F-1-23) ir saņemts Edmunda Raudzēna iesniegums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, uz kura atrodas viņam piederošā 12/100 domājamās daļas no ēkas Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (garāža).

Izskatot Edmunda Raudzēna iesniegumu un lietā esošos dokumentus, konstatēts:

 1. zemes gabals Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, ar kopējo platību 3845 kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0313, ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1131, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. Uz zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, atrodas citām personām piederošas ēkas (būves), t.sk., Edmundam Raudzēnam piederošās 12/100 domājamās daļas no ēkas Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs;
 3. Īpašuma tiesības uz Edmundam Raudzēnam piederošajām 12/100 domājamām daļām no ēkas Jāna Poruka ielā 45, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 503 0032, ir reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1860;
 4. Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2004.gada 12.oktobra izziņu Nr. 8-5.2/4187 Edmundam Raudzēnam piederošās 12/100 domājamās daļas no ēkas Jāņa Poruka ielā 45 ir saistītas ar zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0313;
 5. Zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, lietošanas mērķis ir rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) un tas nav nepieciešams Cēsu pilsētas pašvaldības funkciju veikšanai;
 6. Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2006.gada 25.septembra izziņu Nr. 12-2.1C/506 visa zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, vērtība privatizācijas vajadzībām ir Ls 12 058 (divpadsmit tūkstoši piecdesmit astoņi lati).

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 6.oktobra priekšlikumu (prot. Nr. 24), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Nodot privatizācijai apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, kura kopējā platība ir 3845 kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0313, 12/100 domājamās daļas.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par 35/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

_____________________________________________________

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 25.augustā (reģ. Nr. 1504/F-1-23) ir saņemts Gunāra Voldemāra Birzieša pilnvarotās personas Intas Saatčiani iesniegums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, uz kura atrodas Gunāram Voldemāram Birzietim piederošās 35/100 domājamās daļas no ēkas Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (garāža).

Izskatot Gunāra Voldemāra Birzieša iesniegumu un lietā esošos dokumentus, konstatēts:

  1. zemes gabals Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, ar kopējo platību 3845 kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0313, ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1131, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  2. Uz zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, atrodas citām personām piederošas ēkas (būves), t.sk., Gunāram Voldemāram Birzietim piederošās 35/100 domājamās daļas no ēkas Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs;
  3. Īpašuma tiesības uz Gunāram Voldemāram Birzietim piederošajām 35/100 domājamām daļām no ēkas Jāna Poruka ielā 45, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 503 0032, ir reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1860;
  4. Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2004.gada 12.oktobra izziņu Nr. 8-5.2/4187 Gunāram Voldemāram Birzietim piederošās 35/100 domājamās daļas no ēkas Jāņa Poruka ielā 45 ir saistītas ar zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0313;
  5. Zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, lietošanas mērķis ir rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) un tas nav nepieciešams Cēsu pilsētas pašvaldības funkciju veikšanai;
  6. Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2006.gada 25.septembra izziņu Nr. 12-2.1C/506 visa zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, vērtība privatizācijas vajadzībām ir Ls 12 058 (divpadsmit tūkstoši piecdesmit astoņi lati).

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 6.oktobra priekšlikumu (prot. Nr. 24), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Nodot privatizācijai apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, kura kopējā platība ir 3845 kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0313, 35/100 domājamās daļas.

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par 6/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

____________________________________________

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 25.augustā (reģ. Nr. 1503/F-1-23) ir saņemts Raula Birzieša iesniegums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, uz kura atrodas viņam piederošā 6/100 domājamās daļas no ēkas Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (garāža).

Izskatot Raula Birzieša iesniegumu un lietā esošos dokumentus, konstatēts:

  1. zemes gabals Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, ar kopējo platību 3845 kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0313, ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1131, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  2. Uz zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, atrodas citām personām piederošas ēkas (būves), t.sk., Raulam Birzietim piederošās 6/100 domājamās daļas no ēkas Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs;
  3. Īpašuma tiesības uz Raulam Birzietim piederošajām 6/100 domājamām daļām no ēkas Jāna Poruka ielā 45, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 503 0032, ir reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1860;
  4. Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2004.gada 12.oktobra izziņu Nr. 8-5.2/4187 Raulam Birzietim piederošās 6/100 domājamās daļas no ēkas Jāņa Poruka ielā 45 ir saistītas ar zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0313;
  5. Zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, lietošanas mērķis ir rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) un tas nav nepieciešams Cēsu pilsētas pašvaldības funkciju veikšanai;
  6. Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2006.gada 25.septembra izziņu Nr. 12-2.1C/506 visa zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, vērtība privatizācijas vajadzībām ir Ls 12 058 (divpadsmit tūkstoši piecdesmit astoņi lati).

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 6.oktobra priekšlikumu (prot. Nr. 24), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 

  1. Nodot privatizācijai apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, kura kopējā platība ir 3845 kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0313, 6/100 domājamās daļas.
  2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
  3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

 

Par apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

______________________________________________

Cēsu pilsētas domē 2004.gada 15.aprīlī (reģ. Nr. 901/1-23) ir saņemts Annas Artimovičas, 2004.gada 20.aprīlī (reģ. Nr. 924/1-23) SIA ‘’CĒSU AGROĶĪMIJA’’, reģ. Nr. 44103005835, un 2006.gada 21.augustā (reģ. Nr. 1456/F-1-23) SIA ‘’J.D. BĒRZIŅI’’, reģ. Nr. 44103016114, iesniegumi, ar kuriem ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, uz kura atrodas viņiem piederoša ēka.

Izskatot iepriekš minētos privatizācijas ierosinājumus un lietā esošos dokumentus, konstatēts:

 1. zemes gabals Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, ar kopējo platību 1284 kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0139, ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1365, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. Uz zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, atrodas Annai Artimovičai, SIA ‘’Cēsu Agroķīmija’’ un SIA ‘’J.D. BĒRZIŅI’’ piederoša ēka, kas reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1846, un no kurām 1/5 domājamās daļas pieder SIA ‘’Cēsu Agroķīmija’’, 2/5 - Annai Artimovičai un 2/5 – SIA ‘’J.D. BĒRZIŅI’’;
 3. Saskaņā ar Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1846 1.daļas 1.iedaļas 2.1.punktu, ēka Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 503 0030, saistīta ar zemes gabalu Tirgoņu ielā 2, kadastra Nr. 4201 003 0139;
 4. Zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, lietošanas mērķis ir darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) un tas nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai;
 5. Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2006.gada 25.septembra izziņu Nr. 12-2.1C/505 zemes gabala Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, vērtība privatizācijas vajadzībām ir Ls 7550,00 (septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci lati).
 6. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 17.oktobra priekšlikumu (prot. Nr. 25), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

   

  1. Nodot privatizācijai apbūvētu zemes gabalu Tirgoņu ielā 2, Cēsīs, 1284 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 003 0139.
  2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
  3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par apbūvēta zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

_________________________________________________

Cēsu pilsētas domē 2004.gada 15.aprīlī (reģ. Nr. 901/1-23) ir saņemts Annas Artimovičas, 2004.gada 20.aprīlī (reģ. Nr. 924/1-23) SIA ‘’Cēsu Agroķīmija’’, reģ. Nr. 44103005835, un 2006.gada 21.augustā (reģ. Nr. 1456/F-1-23) SIA ‘’J.D. BĒRZIŅI’’ iesniegumi, ar kuriem ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, uz kura atrodas viņiem piederošās ēkas.

Izskatot iepriekš minētos privatizācijas ierosinājumus un lietā esošos dokumentus, konstatēts:

 1. zemes gabals Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, ar kopējo platību 13 995 kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0136, ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1367, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. Uz zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, atrodas Annai Artimovičai, SIA ‘’Cēsu Agroķīmija’’ un SIA ‘’J.D. BĒRZIŅI’’ piederošas ēkas (būves), kas reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1508, un no kurām 35 /100 domājamās daļas pieder SIA ‘’Cēsu Agroķīmija’’, 24 /100 - Annai Artimovičai un 41/100 – SIA ‘’J.D. BĒRZIŅI’’;
 3. Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2000.gada 21.marta izziņu Nr. 01-09/151 ēkas (būves) Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 503 0018, ir saistītas ar zemes gabalu Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0136;
 4. Zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, lietošanas mērķis ir rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) un darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801), un tas nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai;
 5. Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2006.gada 25.septembra izziņu Nr. 12-2.1C/507 zemes gabala Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, vērtība privatizācijas vajadzībām ir Ls 55 960,00 (piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit lati).
 6. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu, 7.panta ceturto daļu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 66.panta otro daļu un 70.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 17.oktobra priekšlikumu (prot. Nr. 25), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Nodot privatizācijai apbūvētu zemes gabalu Tirgoņu ielā 5, Cēsīs, 13 995 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 003 0136.
  2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
  3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

Par Saistošo noteikumu Nr.19

„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.saistošajos noteikumos Nr.20„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam”” apstiprināšanu

__________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Izsakās:

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 12.10.2006. atzinumu (protokols Nr. 13), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, n o l e m j:

 

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.saistošajos noteikumos Nr.20“Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam”” , saskaņā ar pielikumu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 3. Administratīvajai nodaļai ( vadītāja I.Ķieģele ) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 

 

 

 

 

 

 

Par finansiālu atbalstu pedagoģes I.Mazkalnes dalībai starptautiskajā Jauno pianistu konkursā Neapolē

_____________________________________________

Pamatojoties uz A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas direktora iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (12.10.2006., prot.nr.13) un Finanšu komitejas (12.10.2006., prot.Nr.13) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, n o l e m j:

Finansiāli atbalstīt A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pedagoģes I.Mazkalnes dalību starptautiskajā jauno pianistu konkursā Neapolē, piešķirot finansējumu no kultūras pasākumiem plānotiem līdzekļiem (valdības funkcijas klasifikācijas kods 08.250 ).

 

Par izmaiņām Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku

amatu vienību sarakstā

______________________________________________

Pamatojoties uz 2006.gada 17.oktobra Aktu par nekustāmā īpašuma Bērzaines ielā 4, Cēsīs nodošanu un pieņemšanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Ar 2006.gada 01.novembri Cēsu bērnu un jauniešu centrā izveidot amata vienību – sētnieks – 2 likmes.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu 2006.gada Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta grozījumos.

 

Par juridiskās adrese maiņu Cēsu bērnu un jauniešu centram

________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumu NR.508 „Par juridiskās adrese maiņu Cēsu 2.pamatskolai” un ņemot vērā, ka 2006.gada 17.oktobrī parakstīts pieņemšanas nodošanas akts par ēku un būvju Bērzaines ielā 4, Cēsīs nodošanu Cēsu bērnu un jauniešu centram un sakarā ar to, ka Cēsu bērnu un jauniešu centrs pārceļas uz telpām Bērzaines ielā 4,Cēsīs, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Noteikt Cēsu bērnu un jauniešu centra , (reģ.Nr. 90000579585) , juridisko adresi Bērzaines ielā 4, Cēsīs.
  2. Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centra direktorei Dzidrai Matusevičai informēt Valsts Ieņēmumu dienestu, kredītiestādes un sadarbības partnerus par izmaiņām iestādes rekvizītos.

 

 

 

Pielikums

Publiskās apspriešanas par apbūvi

Valmieras ielā 17A, Cēsīs, rezultāti

 

 1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Valmieras ielā 17A, Cēsīs’’, pieņemts 24.08.2006. , sēdes protokols Nr. 14, 20.p. Nr.497.
 2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēts Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītājs Jānis Zlaugotnis.
 3. Paziņojums rajona laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 23.09.2006. , nosaucot apspriešanas termiņu līdz 21.10.2006.
 4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

4.1.ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;

4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv

4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642, 9249517, e-pastu janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv;

4.4.pasūtītāja veikta anketēšana;

4.5.pasūtītāja informatīvs raksts laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’ 17.10.2006.

5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:

5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;

5.2.Iesniedzost iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;

5.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu;

5.4. pasūtītāja sagatavotajās anketās.

 

REZULTĀTI.

 

6.Pavisam kopā saņemti 72 (derīgi 55) viedokļi no kuriem:

6.1.domes mājas lapā 13 viedokļi:

Rihards Saule 4-pozitīvi

Pēteris Vīksna 0- negatīvi

Edgars Butlers 2-ievietoti divas reizes

Gvido Biezbārdis 7-nav parakstīti

derīgi 4 viedokļi

6.2. atbildīgā sekretāra e-pastā 2 viedokļi;

Jānis Butāns 1 pozitīvs

Dzintars Gulbis 1 negatīvs

6.3. iesnieguma veidā no fiziskām personām 2 iesniegumi:

Ivars Auziņš 1 negatīvs

27 paraksti 27 vairāk pozitīvi

 

 

7. pasūtītāja veikta anketēšana kopā 29 anketas:

20 pozitīvi

1 negatīvs

8 nedzīvo Cēsu pilsētas administratīvajās robežās.

derīgs 21 viedoklis

 

SECINĀJUMI

8.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt Cēsu pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņu viedokli par apbūvi Valmieras ielā 17A, Cēsīs.

9.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

10.Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par apbūvi Valmieras ielā 17A, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:

52 pozitīvi - 94,55 %

3 negatīvi - 5,45 %

 

 

 

Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:

Būvvaldes vadītājs J.ZLAUGOTNIS

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Nekustamā īpašuma

LIELĀ KATRĪNAS IELĀ 5, CēsĪs,

IZSOLES nOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.
  3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006.gada 22.decembrī, plkst. 11.00.
  4. Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši lati).
  5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 3000,00 (trīs tūkstoši lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati).
  8. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, Cēsu pilsētas domes laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’ u.c., kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 561 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 2704, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0023 6217, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla; zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7426 ‘’Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs’’ teritorijā; zemes gabals atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr. 394 ‘’Cēsu senpilsēta’’ teritorijā.
  4. Novietojums – atrodas Cēsu vecpilsētas vēsturiskajā centrā pie Lielās Katrīnas ielas un Šaurās ielas krustojuma, kvartālā, ko ierobežo Lielā Katrīnas iela, Šaurā iela, Mazā Katrīnas iela un Lielā Līvu iela.
  5. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu apbūve (0701), saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.zemes gabals atrodas zemes izmantošanas veidu zonā ‘’jauktas apbūves teritorijas’’. Šajā teritorijā kā atļautā izmantošana ietilpst veikalu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, biroju ēku apbūve, darījumu iestāžu apbūve, viesnīcu apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, kas ietilpst nekustamā īpašuma lietošanas veidam – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
  6. Sīkāka informācija par Nekustamo īpašumu pa tālruni 4122161 (Zaiga Jēkabsone).

 2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
  1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
  2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2006.gada 21.decembra plkst. 14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
  3. 3.2.1. juridiskai personai:

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;
    5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;
    7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
    8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
    10. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.

   1. Fiziskai personai:
    1. pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska personas ir individuālā darba veicējs);
    4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    5. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.

   Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.

 3. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.

  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

 4. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2007.gada 5.janvārim.
  2. Ja nosolītājs līdz 2007.gada 5.janvārim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

 5. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
   4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.

 6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

   

   

   

   

   

   

   

 7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

Pielikums

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

Cēsīs 2006. gada ‘’__’’___________

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, Raunas ielā 4, Cēsīs, turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un

______________________________________, turpmāk tekstā – PIRCĒJS,

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada _________ lēmumu Nr. _____ ‘’Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____) un 2006.gada ‘’___’’_____________ lēmumu Nr. ______‘’Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets

  1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 561 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 2704, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma Nr. 1000 0023 6217.
  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi - 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla; zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7426 ‘’Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs’’ teritorijā; zemes gabals atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr. 394 ‘’Cēsu senpilsēta’’ teritorijā.
  4. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, izņemot tām, kas minētas Līgumā, un par to nav tiesas strīdu.
  5. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas nekustamā īpašuma robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
  6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.

2.Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada ‘’___’’_____________ protokolu Nr. ___ un Cēsu pilsētas domes 2006.gada ‘’___’’_________________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 5, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, punkts ___), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls _________ (_____________________). Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.
  2. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.
  3. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu.

 1. Pušu tiesības un pienākumi
  1. PIRCĒJS apņemas, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī dokumentus, kas attiecas uz nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu.
  2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamajam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
  3. PĀRDEVĒJS apņemas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

4. Nobeiguma noteikumi

  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
  2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
  3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
  5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (_________________)

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

Pielikums

 

Nekustamā īpašuma

LIELĀ KATRĪNAS IELĀ 7, CēsĪs,

IZSOLES nOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.
  3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006.gada 22.decembrī, plkst. 12.00.
  4. Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši lati).
  5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati).
  8. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, Cēsu pilsētas domes laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’ u.c., kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 504 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 2703, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0023 6227, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla; zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7426 ‘’Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs’’ teritorijā; zemes gabals atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr. 394 ‘’Cēsu senpilsēta’’ teritorijā.
  4. Novietojums – atrodas Cēsu vecpilsētas vēsturiskajā centrā, kvartālā, ko ierobežo Lielā Katrīnas iela, Šaurā iela, Mazā Katrīnas iela un Lielā Līvu iela.
  5. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu apbūve (0701). Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.zemes gabals atrodas zemes izmantošanas veidu zonā ‘’jauktas apbūves teritorijas’’. Šajā teritorijā kā atļautā izmantošana ietilpst veikalu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, biroju ēku apbūve, darījumu iestāžu apbūve, viesnīcu apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, kas atbilst nekustamā īpašuma lietošanas veidam – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
  6. Sīkāka informācija par Nekustamo īpašumu pa tālruni 4122161 (Zaiga Jēkabsone).

 2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
  1. Izsolē var piedalīties jebkura persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
  2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2006.gada 21.decembra plkst. 14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
  3. 3.2.1. juridiskai personai:

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;
    5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;
    7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
    8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
    10. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.

   1. Fiziskai personai:
    1. pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska personas ir individuālā darba veicējs);
    4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    5. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.

   Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.

 3. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.

  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

 4. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2007.gada 5.janvārim.
  2. Ja nosolītājs līdz 2007.gada 5.janvārim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

 5. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
   4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.

 6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā komisija lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

Pielikums

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

Cēsīs 2006. gada ‘’__’’___________

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, Raunas ielā 4, Cēsis, turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un

______________________________________, turpmāk tekstā – PIRCĒJS,

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada _________ lēmumu Nr. _____ ‘’Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____) un 2006.gada ‘’___’’_____________ lēmumu Nr. ______‘’Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets

  1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 504 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 2703, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma Nr. 1000 0023 6227.
  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi - 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla; zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7426 ‘’Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs’’ teritorijā; zemes gabals atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr. 394 ‘’Cēsu senpilsēta’’ teritorijā.
  4. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, izņemot tām, kas minētas Līgumā, un par to nav tiesas strīdu.
  5. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas nekustamā īpašuma robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
  6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.

2.Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada ‘’___’’_____________ protokolu Nr. ___ un Cēsu pilsētas domes 2006.gada ‘’___’’_________________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 7, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, punkts ___), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls _________ (_____________________). Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.
  2. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.
  3. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu.

 1. Pušu tiesības un pienākumi
  1. PIRCĒJS apņemas, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī dokumentus, kas attiecas uz nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu.
  2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamajam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
  3. PĀRDEVĒJS apņemas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

4. Nobeiguma noteikumi

  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
  2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
  3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
  5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (_________________)

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

Pielikums

Nekustamā īpašuma

LIELĀ LĪVU IELĀ 6, CēsĪs,

IZSOLES nOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.
  3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006.gada 22.decembrī, plkst. 10.00.
  4. Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 20 000,00 (divdesmit tūkstoši lati).
  5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati).
  8. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, Cēsu pilsētas domes laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’ u.c., kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 429 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 2702, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0023 6240, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla; zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7426 ‘’Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs’’ teritorijā; zemes gabals atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr. 394 ‘’Cēsu senpilsēta’’ teritorijā.
  4. Novietojums – atrodas Cēsu vecpilsētas vēsturiskajā centrā pie Lielās Līvu ielas un Lielās Katrīnas ielas krustojuma, kvartālā, ko ierobežo Lielā Līvu iela, Lielā Katrīnas iela, Mazā Katrīnas iela.
  5. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu apbūve (0701), saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.zemes gabals atrodas zemes izmantošanas veidu zonā ‘’jauktas apbūves teritorijas’’. Šajā teritorijā kā atļautā izmantošana ietilpst veikalu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, biroju ēku apbuve, darījumu iestāžu apbūve, viesnīcu apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, kas ietilpst nekustamā īpašuma lietošanas veidam – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
  6. Sīkāka informācija par Nekustamo īpašumu pa tālruni 4122161 (Zaiga Jēkabsone).

 2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
  1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
  2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2006.gada 21.decembra plkst. 14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
  3. 3.2.1. juridiskai personai:

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;
    5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;
    7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
    8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
    10. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.

   1. Fiziskai personai:
    1. pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska personas ir individuālā darba veicējs);
    4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    5. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.

   Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.

 3. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.

  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

 4. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2007.gada 5.janvārim.
  2. Ja nosolītājs līdz 2007.gada 5.janvārī nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

 5. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
   4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.

 6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

   

   

   

   

   

   

   

   

 7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

Pielikums

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

Cēsīs 2006. gada ‘’__’’___________

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, Cēsīs, Raunas ielā 4, turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un

______________________________________, turpmāk tekstā – PIRCĒJS,

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada _________ lēmumu Nr. _____ ‘’Par nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____) un 2006.gada ‘’___’’_____________ lēmumu Nr. ______‘’Par nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets

  1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 429 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 2702, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0023 6240.
  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi - 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla; zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7426 ‘’Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs’’ teritorijā; zemes gabals atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr. 394 ‘’Cēsu senpilsēta’’ teritorijā.
  4. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, izņemot tām, kas minētas Līgumā, un par to nav tiesas strīdu.
  5. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas nekustamā īpašuma robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
  6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.

2.Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada ‘’___’’_____________ protokolu Nr. ___ un Cēsu pilsētas domes 2006.gada ‘’___’’_________________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Lielā Līvu ielā 6, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, punkts ___), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls _________ (_____________________). Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.
  2. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.
  3. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu.

 1. Pušu tiesības un pienākumi
  1. PIRCĒJS apņemas, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī dokumentus, kas attiecas uz nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu.
  2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamajam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
  3. PĀRDEVĒJS apņemas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

4. Nobeiguma noteikumi

  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
  2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
  3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
  5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (_________________)

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

26.10.2006.,prot.Nr. 17, 31.punkts

Apstiprinu

ar Cēsu pilsētas domes

2006.gada 26.oktobra lēmumu

(prot.Nr.17, p.31 )

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.20

„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam””.

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem

un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “.

Izteikt Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.20„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam” 1.,2.,3.,5.,6.punktus šādā redakcijā :

„1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2006.gadam ieņēmumos 9 570 235 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2006.gadam izdevumos 10 968 241 latu

apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

3. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz

pārskata perioda beigām 42 020 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

5. Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 1 116 317 latu apmērā un izdevumos 1 264 468 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.3.

6. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu

Nr.4”.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv