Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2006.GADA 16.NOVEMBRĪ

PROTOKOLS NR. 18

PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par zemes gabala Saules ielā 4A, Cēsīs, sadalīšanu

_____________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs


Izskatot Rasas Zigrīdas Kļaviņas, iesniegumu (reģ.Nr.2047/F-1-23; 31.10.2006.) par viņai piederoša zemes gabala Saules ielā 4A, Cēsīs, sadalīšanu, ar pievienotu SIA „Farads” valdes priekšsēdētāja Harija Spruģevica apliecinājumu, ka atdalītais zemes gabals tiks pievienots SIA „Farads” piederošam zemes gabalam Mēness ielā 8, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 07.11.2006.atzinumu (prot.Nr.16, 7.punkts), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:


 1. Sadalīt zemes gabalu Saules ielā 4A, Cēsīs (kad.nr.4201 004 0534), divās daļās saskaņā ar dalījuma skici


 1. Atdalītajai zemes gabala daļai bez piekļūšanas no ielas, piešķirt pagaidu adresi Mēness iela 8A, Cēsis:

  1. Zemes gabala platība 4320 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Pieņemt zināšanai, ka inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalam nav apzināti;


 1. Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Saules iela 4A, Cēsis;

  1. Zemes gabala platība 2710 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Apgrūtinājums – uz zemes gabala atrodas citām personām piederošs namīpašums;

  3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

  4. Pieņemt zināšanai, ka inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalam nav apzināti;


 1. Zemes gabalu ar pagaidu adresi Mēness iela 8A, Cēsīs, reģistrējot zemesgrāmatā pievienot nekustamajam īpašumam Mēness ielā 8, Cēsīs, veidojot nekustamo īpašumu, sastāvošu no vienas zemes vienības un trīs ēkām;

  1. Zemes gabala kopējā platība 10271 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

  2. Zemes lietošanas mērķi – rūpniecības objekti (1001) – 7561 m2, daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) – 4320 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

  3. Pieņemt zināšanai, ka, lai veiktu iespējamu rūpnieciska rakstura apbūvi zemes gabalam pievienotajā daļā, zemes gabala īpašnieks var ierosināt jautājumu par teritorijas plānojuma grozījumu procedūras uzsākšanu šai teritorijai.


Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs nodošanu apsaimniekošanā

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs


Izskatot SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegumu (07.09.2006. Nr.2111/1-23) ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabalu Kvēpenes ielā 1, pamatojoties uz 1994.gada 9.jūnija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības komisijas atzinumu (03.10.2006. prot.Nr.13, punkts Nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , (balsošanā nepiedalās J.Žagars, balsošanā nepiedalās M.Niklass, jo ir izgājis), nolemj : 1. Nodot zemes gabalu Kvēpenes ielā 1, Cēsīs (platība 2738 m2, kadastra Nr. 42740120027) apsaimniekošanā SIA „Cīruļkalns-atpūtas bāze” (reģ.Nr. 44103024323).


 1. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz vienu gadu, sākot ar 2007.gada1.janvāri.


 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītājai S.Zvirbulei) sagatavot atbilstošu līgumu saskaņā ar apsaimniekošanas nosacījumiem


 1. Kontroli par līguma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Jānim ROZENBERGAM

Par Cēsu pašvaldības aģentūras ‘’Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras’’ darbības uzsākšanu

___________________________________

Ziņo: Dz.Strauta, Sociālās nodaļas vadītāja

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.marta lēmuma (protokols Nr. 5, punkts 20) 5. punktu, domes Sociālo lietu komitejas 16.11.2006. (protokols Nr. 16), domes Finanšu komitejas 16.11.2006. (protokols Nr. 15) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :


 1. Noteikt, ka Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā - Aģentūra) darbība uzsākama ar 2007.gada 1.janvāri.

 2. Apstiprināt Aģentūras nolikumu, saskaņā ar pielikumu .

 3. Apstiprināt Aģentūras struktūru, saskaņā ar pielikumu .

 4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas domes sēdē Aģentūras budžetu 2007.gadam.

 5. Nodot Aģentūras valdījumā Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 006-0704 11381 m² platībā un septiņām ēkām: nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 001; nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 002; nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 003; dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 004; palīgēka ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 005; palīgēka ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 006; palīgēka ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 007 (Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.).

 6. Nodot Aģentūras valdījumā Cēsu pilsētas pašvaldības kustamo mantu, kas atrodas Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas un Bāriņtiesas rīcībā, pēc stāvokļa uz 2007.gada 1.janvāri.

 7. Uzdot Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai (vadītāja A.Bičuka) līdz 2007.gada 15.janvārim sastādīt nododamās kustamās mantas sarakstu pēc stāvokļa uz 2007.gada 1.janvāri.

 8. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt lēmuma 7.punktā minēto kustamās mantas nodošanas - pieņemšanas aktu.

 9. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamo īpašumu nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) līdz 2007.gada 15.janvārim ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodot Aģentūras valdījumā šā lēmuma 5.punktā minētos nekustamo īpašumu.

 10. Ar 2007.gada 15.janvāri reorganizēt Cēsu pilsētas domes struktūru un nodot Aģentūrai šādas Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas amata vienības:

  1. Sociālās nodaļas vadītājs - 1 amata vienība;

  2. Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem – 4 amata vienības;

  3. Sociālās palīdzības organizators – 2 amata vienības;

  4. Dienas aprūpes centra vadītājs – 1 amata vienība;

  5. Medmāsa – sociālais aprūpētājs – 3 amata vienības;

  6. Sociālais darbinieks darbam ar personām ar speciālām vajadzībām – 1 amata vienība;

  7. Speciālists dzīvokļu un privatizācijas jautājumos – 1 amata vienība;

  8. Lietvedis – 1 amata vienība;

  9. Strādnieks, vieglās automašīnas vadītājs – 1 amata vienība;

  10. Vieglās automašīnas vadītājs – 1 amata vienība;

  11. Apkopēja - 2,5 amata vienības.

 11. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Ķieģele) līdz 2007.gada 15.janvārim ar pieņemšanas – nodošanas aktu, nodot šā lēmuma 9.punktā minētās personāllietas.

 12. Pēc Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas reorganizācijas, Sociālā nodaļa uzskatāma par likvidētu.

 13. Noteikt, ka Aģentūra ir visu to saistību pārņēmēja, par kuru izpildi ir atbildīga Cēsu pilsētas domes Sociālā nodaļa un tās sastāvā esošās struktūrvienības.

 14. Noteikt, ka Aģentūra ir visu saistību, kas attiecas uz tās valdījumā nodoto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, pārņēmēja.

 15. Noteikt, ka Aģentūra nodrošina telpas un to aprīkojumu Cēsu pilsētas Bāriņtiesas vajadzībām.

 16. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Ķieģele) izsludināt likumā noteiktajā kārtībā konkursu uz Aģentūras direktora amatu.

 17. Noteikt Aģentūras direktoram amatalgu Ls 700,- mēnesī un noteikt darba līguma termiņu 3 gadi.

 18. Uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam nodrošināt Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas un tās struktūrvienību darbinieku brīdināšanu par grozījumiem darba līgumā.

 19. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.ĶIEĢELE) organizēt darbinieku brīdināšanu par būtiskām izmaiņām darba līgumā un nodrošināt attiecīgu grozījumu veikšanu Cēsu pilsētas pašvaldības nolikumā un amata vienību sarakstā.

 20. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.marta lēmuma (protokols Nr. 5, punkts 20) 2. un 3. punktu.
Par konkursa ‘’Lai top skaistāka mūsu pilsēta’’ rezultātiem 2006.gadā

___________________

Ziņo: J.Zlaugotnis, būvvaldes vadītājs


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 2006.gada 23.oktobra Būvvaldes sēdes atzinumu ( prot. Nr.45), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :


Pasniegt balvas un izteikt Atzinību : 1. Individuālo ēku grupā :

1.1.

1.vieta

Cēsīs, Jāņa ielā 3

Arhitekte Gunta AUKMANEĪpašnieks Vilmārs TOMSONS

1.2.

2.vieta

Cēsīs, Lienes ielā 6

Arhitekts Valdis LIGERSĪpašniece Ludmila TURA

1.3.

3.vieta

Cēsīs, Piebalgas ielā 40A

Arhitekte Gunta AUKMANE

projektēšanas firma ‘’Gradovska darbnīca’’


Īpašnieks Sergejs KOREŅKOVS

1.4.

3.vieta

Cēsīs, Meža ielā 2

Arhitekts Jānis ĶEVIŅŠ

Dīķa rekonstrukcijai projekta autore Māra SARMULE


Īpašnieks Salvis ZĒLA


1.6. Izsniegt Atzinības rakstus:


1.5.1.

Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 31

Īpašniece Kristīne DAMBĪTE

1.5.2.

Cēsīs, Dīķa ielā 8

Īpašniece Vija INDRUPE

1.5.4.

Cēsīs, Aveņu ielā 10

Īpašnieks Guntars ĢIPSLIS


 1. Sabiedrisko telpu (interjeru) grupā:


2.1.

1.vieta

Cēsu rajona pašvaldības aģentūra, Cēsu rajona slimnīca

Cēsīs, Slimnīcas ielā 9

Arhitekte Vēsma LUKSTIŅA


Direktors Valdis APINIS

2.2.

2.vieta

Kafejnīca ‘’LATERNA’’

Cēsis, Rīgas iela 25

Interjera autors arhitekts R.Riekstiņš

Telpu nomnieks SIA ‘’SOLAIJA’’

vadītājs Kaspars BRICMANIS

2.3.

3.vieta

Skaistumkopšanas salons un frizētava ‘’DEBESĪS’’

Cēsīs, Lenču ielā 7

Arhitekts Valdis LIGERS

Interjera autori Iveta DUBOVA, Diāna DANČAUSKA, Uģis DANČAUSKIS


Ēkas daļas īpašniece Iveta DUBOVA


2.4. izsniegt Atzinības rakstus


2.4.1.

Fitnesa klubs ‘’SALA’’

Cēsīs, Pļavas ielā 5


Telpu nomnieks SIA ‘’SaMeKa’’, rīkotājdirektore Sanita KRIEVIŅA

2.4.2.

Frizētava-salons ‘’ELFA’’

Cēsīs, Rīgas ielā 20


Telpu nomnieks Valentīna TUMUĻKĀNE

2.4.3.

Kafejnīca ‘’UGUNTIŅA’’

Cēsīs, Raunas ielā 12

Telpu nomnieks SIA ‘’OTRA PUSE’’

direktore Ilze BĒRZKALNE


2.4.4.


Veikals ‘’STENDERA ZIEPJU FABRIKA’’

Cēsīs, Lielā Skolas ielā 7


Telpu nomnieks IK ‘’I.Osīte’’

vadītāja Inese OSĪTE


3.Sabiedrisko ēku grupā:


3.1.

1.vieta

Teritorijas renovācija un labiekārtojums, administratīvās ēkas fasādes renovācija

Cēsīs, Valmieras ielā 8

Projektētājs SIA ‘’Arhitekta Imanta Timermaņa darbnīca’’

Īpašnieks Latvijas Valsts LR Aizsardzības ministrija, lietotājs NBS instruktoru skola, komandieris kapteinis Jānis LAKŠEVICS

3.2.

1.vieta

Grāmatu nams ‘’ZVAIGZNE’’

Cēsis, Rīgas iela 2

Arhitekte Sarmīte BUMBIERE

Īpašnieks SIA ‘’Apgāds Zvaigzne ABC’’, vadītāja Vija KILBLOKA

3.3.

2.vieta

Biznesa un tirdzniecības centrs

Cēsīs, Pļavas ielā 5

Projektētājs SIA ‘’Arhitekta Imanta Timermaņa darbnīca’’

Īpašnieks SIA ‘’CĒSU KLĒTS’’

Rīkotājdirektors Gundars DILBA

3.3.

2.vieta

Tirdzniecības centrs

Cēsīs, Raiņa ielā 26,28

Projektētājs SIA’’Dzintras Cīrules arhitektu birojs’’

Īpašnieks SIA ‘’ILGA SIGULDA’’

Valdes priekšsēdētājs Jānis BORMANIS

3.4.

3.vieta

Biroju ēka

Cēsīs, Uzvaras Bulvārī 12

Arhitekts Imants BUMBIERS

Īpašnieks SIA ‘’LATīpašums NAMI’’

Vadītāji Andrejs ZUŠEVICS, Ģirts LOZE

3.5.

3.vieta

Sabiedriskās ēkas (fasādes) rekonstrukcija

Cēsīs, Rīgas ielā 27

Projektētājs SIA ‘’Arhitekta Imanta Timermaņa darbnīca’’

Apsaimniekotājs SIA ‘’LATIO VĒRTĒTĀJI& KONSULTANTI VIDZEMĒ’’, īpašnieki Guntis JANSONS un Jānis BIERNIS

3.6. izsniegt Atzinības rakstus


3.6.1.

Pārtikas un rūpniecības preču veikals

Cēsīs, Gaujas ielā 70


Īpašnieks SIA ‘’DARO CĒSIS’’

vadītājs Aldis KRASNAJS

3.6.2.

Energoceltniecības firma SIA ‘’FARADS’’

administratīvā ēka

Cēsīs, Mēness ielā 10


Ēkas daļas īpašnieks energoceltniecības firma SIA ‘’FARADS’’

direktors Harijs SPRUĢEVICS4.Ražošanas ēku grupā


4.1.

1.vieta

Maiznīcas ‘’SOLO’’ rekonstrukcija un maizes ceptuves jaunbūve

Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 23

Arhitekts Gints CĒDERŠTRĒMS

Īpašnieks SIA ‘’BEĀTUS’’

valdes priekšsēdētājs Uldis KVANTS5.Daudzdzīvokļu māju grupā5.1.

1.vieta

Daudzdzīvokļu mājas fasādes rekonstrukcija

Cēsīs, Gaujas ielā 32

Rekonstrukcijas darbus veica SIA ‘’CDzP ’’


Mājas vecākais Raimonds SPULLE

Apsaimniekotājs SIA ‘’CDzP ’’ , valdes priekšsēdētājs Ģirts BEIKMANIS


5.2.

2.vieta

Daudzdzīvokļu mājas fasādes rekonstrukcija

Cēsīs, Ziedu ielā 18

Rekonstrukcijas darbus veica SIA ‘’CDzP ’’


Mājas vecākais Pēteris GUGĀNS

Apsaimniekotājs SIA ‘’CDzP ’’ , valdes priekšsēdētājs Ģirts BEIKMANIS5.3.

2.vieta

Daudzdzīvokļu mājas fasādes rekonstrukcija

Cēsīs, Leona Paegles ielā 6

Rekonstrukcijas darbus veica SIA ‘’CDzP ’’


Mājas vecākā Alda IĻĶENA


Apsaimniekotājs SIA ‘’CDzP ’’ , valdes priekšsēdētājs Ģirts BEIKMANIS5.4.

3.vieta

Daudzdzīvokļu mājas fasādes rekonstrukcija

Cēsīs, Raiņa ielā 12

Rekonstrukcijas darbus veica SIA ‘’CDzP ’’


Mājas vecākais Mareks KUDURS


Apsaimniekotājs SIA ‘’CDzP ’’ , valdes priekšsēdētājs Ģirts BEIKMANIS


5.5.

3.vieta

Daudzdzīvokļu mājas fasādes rekonstrukcija

Cēsīs, Maija ielā 4

Rekonstrukcijas darbus veica SIA ‘’CDzP ’’

Mājas vecākā Iveta JAUNZEME


Apsaimniekotājs SIA ‘’CDzP ’’ , valdes priekšsēdētājs Ģirts BEIKMANIS
5.6. izsniegt Atzinības rakstus


5.6.1.

Ēkas fasādes rekonstrukcija

Cēsīs, Kovārņu ielā 20


Cēsu pilsētas pansionāts

Pansionāta direktore Valentīna MIHAILOVA

5.6.2.

Daudzdzīvokļu mājas fasādes rekonstrukcija

Cēsīs, Krišjāņa Valdemāra ielā 3

Īpašnieks Andris BRAUČS

Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs


Cēsu pilsētas domē 2006.gada 04.septembrī (reģ.Nr.1603/F -1- 23) ir saņemts

Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai Cēsu pilsētas domei piederošu/piekrītošu zemes gabalu Cēsu pilsētā, kadastra numurs: 4201 001 0106.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairākkārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17.oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006.Nr. F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 26.10.2006.Nr. F-1-23/1579) , uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Iepazīstoties ar iepriekš minēto iesniegumu un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome konstatēja:

Saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1997.gada 16.decembra rakstu Nr. 1-07/5549 un valsts A/S „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” 1998.gada 2.janvāra rakstu Nr. 03-1/1, zemes gabals Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs rezervēts pašvaldību funkciju realizēšanai un reģistrējams zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums;

 1. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 001 0106, adrese Gaujaslīču iela 8, Cēsis, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0012 8322, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;

 2. Zemes gabala platība - 24.7330ha (247330kvm);

 3. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);

 4. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – dabas pamatne, kur galvenais izmantošanas veids - parki, dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids;

 5. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;

 6. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

 7. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to parku, skvēru un zaļo zonu teritorijas, kuras ir visiem pieejamas, kur Cēsu pilsētas izglītības iestādes organizē sporta pasākumus un iedzīvotāji tās izmanto pastaigām un sporta aktivitātēm – veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu ir saglabājamas pašvaldības īpašumā. Ja minēto zemes gabalu nodos privatizācijai, tad nebūs brīva pieejamība, varētu būt traucētas un ierobežotas sabiedrības intereses un aktivitātes.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 02.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.26), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :


Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 001 0106, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā.


Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Upes ielā 21, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs


Cēsu pilsētas domē 2006.gada 04.septembrī (reģ.Nr.1603/F -1- 23) ir saņemts

Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai Cēsu pilsētas domei piederošu/piekrītošu zemes gabalu Cēsu pilsētā, kadastra numurs: 4201 001 0115.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairākkārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17.oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006.Nr. F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 26.10.2006.Nr. F-1-23/1579) , uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Iepazīstoties ar iepriekš minēto iesniegumu un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome konstatēja:

 1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” 08. 11.2006. rakstu Nr. 1-6/358 uz zemes gabala Upes iela 21, Cēsīs atrodas Cēsu pilsētas ūdensapgāde „Gaujaslīči”, kura nodrošina pilsētu ar dzeramo ūdeni. Ūdensapgādes teritorijā atrodas lieljaudas artēziskās akas un novērošanas urbumi, maģistrālie ūdensvadi, pārplūdes cauruļvadi un ūdensapgādes elektropārvades sistēma. Minētajā zemes gabalā ietilpst ūdensapgādes aizsargjosla, kurā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. Cēsu pilsētas SIA ” Vinda” ir Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kuras pamatdarbības veids ir ūdensapgāde un sadzīves notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;

 2. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 001 0115, adrese Upes iela 21, Cēsis, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0011 4493, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;

 3. Zemes gabala platība – 12.2959ha (122959kvm);

 4. Zemes gabala lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);

 5. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – inženiertehniskās apgādes un satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas, kur galvenais izmantošanas veids – tehniska rakstura apbūve; viens no atļautās izmantošanas punktiem – ar ūdens apgādi saistīto objektu apbūve;

 6. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;

 7. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā , kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Līdz ar to ūdensapgādes organizēšana ir valsts pārvaldes funkcija, kas īstenojama sabiedrības interešu labā;

 8. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Ņemot vērā, ka uz zemes gabala Upes ielā 21, Cēsīs atrodas Cēsu pilsētas SIA „Vinda” piederošas būves, kas nodrošina ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu, zemes gabals nepieciešams pašvaldības komercdarbības veicināšanai. Minēto zemes gabalu plānots tuvākā laikā ieguldīt Cēsu pilsētas SIA „Vinda” pamatkapitālā.


Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 02.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.26), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :


Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Upes ielā 21, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 001 0115, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā.


Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs


Cēsu pilsētas domē 2006.gada 04.septembrī (reģ.Nr.1603/F -1- 23) ir saņemts

Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai Cēsu pilsētas domei piederošu/piekrītošu zemes gabalu Cēsu pilsētā, kadastra numurs: 4201 001 0130.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairākkārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17.oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006.Nr. F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 26.10.2006.Nr. F-1-23/1579) , uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Iepazīstoties ar iepriekš minēto iesniegumu un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome konstatēja:

 1. Saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1997.gada 16.decembra rakstu Nr. 1-07/5549 un valsts A/S „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” 1998.gada 2.janvāra rakstu Nr. 03-1/1, zemes gabals Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs rezervēts pašvaldību funkciju realizēšanai un reģistrējams zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums;

 2. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 001 0106, adrese Gaujaslīču iela 21, Cēsis, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0012 8302, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;

 3. Zemes gabala platība – 17.3121ha (173121kvm);

 4. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);

 5. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – dabas pamatne, kur galvenais izmantošanas veids - parki, dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids;

 6. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;

 7. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

 8. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to parku, skvēru un zaļo zonu teritorijas, kuras ir visiem pieejamas, kur Cēsu pilsētas izglītības iestādes organizē sporta pasākumus un iedzīvotāji tās izmanto pastaigām un sporta aktivitātēm – veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu ir saglabājamas pašvaldības īpašumā. Ja minēto zemes gabalu nodos privatizācijai, tad nebūs brīva pieejamība, varētu būt traucētas un ierobežotas sabiedrības intereses un aktivitātes.


Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 02.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.26), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :


Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 001 0130, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā.


Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Lenču ielā 39, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs


Cēsu pilsētas domē 2006.gada 04.septembrī (reģ.Nr.1603/F -1- 23) ir saņemts

Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai Cēsu pilsētas domei piederošu/piekrītošu zemes gabalu Cēsu pilsētā, kadastra numurs: 4201 001 0131.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairākkārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17.oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006.Nr. F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 26.10.2006.Nr. F-1-23/1579) , uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Iepazīstoties ar iepriekš minēto iesniegumu un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome konstatēja:

 1. Saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1997.gada 16.decembra rakstu Nr. 1-07/5549 un valsts A/S „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” 1998.gada 2.janvāra rakstu Nr. 03-1/1, zemes gabals Lenču ielā 39, Cēsīs rezervēts pašvaldību funkciju realizēšanai un reģistrējams zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums;

 2. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 001 0131, adrese Lenču iela 39, Cēsis, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0003 4392, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;

 3. Zemes gabala platība – 18.2473ha (182473kvm);

 4. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0909);

 5. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – kapi, kur galvenais izmantošanas veids: kapsētu teritorijas; atļautā izmantošana: ar kapsētām saistīto ceremoniālo ēku apbūve;

 6. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;

 7. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). Līdz ar to kapsētu izveidošana un uzturēšana ir valsts pārvaldes funkcija, kas īstenojama sabiedrības interešu labā un zemes gabals Lenču ielā 39, Cēsīs ir saglabājamas pašvaldības īpašumā.


 1. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Lai izpildītu 15.panta pirmās daļas 2.punktā minēto funkciju Cēsu pilsētas pašvaldība zemes gabalā Lenču ielā 39, Cēsīs ir ierīkojusi un uztur kapsētu „Meža kapi”. Kapsētu teritorijas ir visiem pieejamas, kur Cēsu pilsēta organizē mirušo piemiņas pasākumus un nodrošina kapsētas un ar to saistīto būvju uzturēšanu un sniedz apbedīšanas pakalpojumus.


Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 02.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.26), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :


Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Lenču ielā 39, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 001 0131, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā.


Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Upes ielā 20, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs


Cēsu pilsētas domē 2006.gada 04.septembrī (reģ.Nr.1603/F -1- 23) ir saņemts

Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai Cēsu pilsētas domei piederošu/piekrītošu zemes gabalu Cēsu pilsētā, kadastra numurs: 4201 001 0140.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairākkārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17.oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006.Nr. F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 26.10.2006.Nr. F-1-23/1579) , uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Iepazīstoties ar iepriekš minēto iesniegumu un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome konstatēja:

 1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” 08. 11.2006. rakstu Nr. 1-6/358 uz zemes gabala Upes iela 20, Cēsīs atrodas Cēsu pilsētas ūdensapgāde „Gaujaslīči”, kura nodrošina pilsētu ar dzeramo ūdeni. Ūdensapgādes teritorijā atrodas lieljaudas artēziskās akas un novērošanas urbumi, maģistrālie ūdensvadi, pārplūdes cauruļvadi un ūdensapgādes elektropārvades sistēma. Minētajā zemes gabalā ietilpst ūdensapgādes aizsargjosla, kurā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. Cēsu pilsētas SIA ” Vinda” ir Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kuras pamatdarbības veids ir ūdensapgāde un sadzīves notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;

 2. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 001 0140, adrese Upes iela 20, Cēsis, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0011 0980, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;

 3. Zemes gabala platība – 4.7564ha (47564kvm);

 4. Zemes gabala lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);

 5. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – inženiertehniskās apgādes un satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas, kur galvenais izmantošanas veids – tehniska rakstura apbūve; viens no atļautās izmantošanas punktiem – ar ūdens apgādi saistīto objektu apbūve;

 6. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;

 7. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā , kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Līdz ar to ūdensapgādes organizēšana ir valsts pārvaldes funkcija, kas īstenojama sabiedrības interešu labā;

 8. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Ņemot vērā, ka uz zemes gabala Upes ielā 20, Cēsīs atrodas Cēsu pilsētas SIA „Vinda” piederošas būves, kas nodrošina ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu, zemes gabals nepieciešams pašvaldības komercdarbības veicināšanai. Minēto zemes gabalu plānots tuvākā laikā ieguldīt Cēsu pilsētas SIA „Vinda” pamatkapitālā.


Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 02.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.26), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Upes ielā 20, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 001 0140, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā.


Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Upes ielā 19A, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs


Cēsu pilsētas domē 2006.gada 04.septembrī (reģ.Nr.1603/F -1- 23) ir saņemts

Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai Cēsu pilsētas domei piederošu/piekrītošu zemes gabalu Cēsu pilsētā, kadastra numurs: 4201 001 0141.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairākkārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17.oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006.Nr. F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 26.10.2006.Nr. F-1-23/1579) , uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Iepazīstoties ar iepriekš minēto iesniegumu un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome konstatēja:

 1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” 08. 11.2006. rakstu Nr. 1-6/358 uz zemes gabala Upes iela 19A, Cēsīs atrodas Cēsu pilsētas ūdensapgāde „Gaujaslīči”, kura nodrošina pilsētu ar dzeramo ūdeni. Ūdensapgādes teritorijā atrodas lieljaudas artēziskās akas un novērošanas urbumi, maģistrālie ūdensvadi, pārplūdes cauruļvadi un ūdensapgādes elektropārvades sistēma. Minētajā zemes gabalā ietilpst ūdensapgādes aizsargjosla, kurā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. Cēsu pilsētas SIA ” Vinda” ir Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kuras pamatdarbības veids ir ūdensapgāde un sadzīves notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;

 2. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 001 0115, juridiskā adrese Upes iela 19A, Cēsis, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0011 1011, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;

 3. Zemes gabala platība – 4.8346ha (48346kvm);

 4. Zemes gabala lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);

 5. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – inženiertehniskās apgādes un satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas, kur galvenais izmantošanas veids – tehniska rakstura apbūve; viens no atļautās izmantošanas punktiem – ar ūdens apgādi saistīto objektu apbūve;

 6. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;

 7. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā , kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Līdz ar to ūdensapgādes organizēšana ir valsts pārvaldes funkcija, kas īstenojama sabiedrības interešu labā;

 8. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Ņemot vērā, ka uz zemes gabala Upes ielā 19A, Cēsīs atrodas Cēsu pilsētas SIA „Vinda” piederošas būves, kas nodrošina ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu, zemes gabals nepieciešams pašvaldības komercdarbības veicināšanai. Minēto zemes gabalu plānots tuvākā laikā ieguldīt Cēsu pilsētas SIA „Vinda” pamatkapitālā.


Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 02.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.26), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Upes ielā 19A, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 001 0141, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā.


Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Lenču iela, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs


Cēsu pilsētas domē 2006.gada 04.septembrī (reģ.Nr.1603/F -1- 23) ir saņemts

Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai Cēsu pilsētas domei piederošu/piekrītošu zemes gabalu Cēsu pilsētā, kadastra numurs: 4201 001 0147.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairākkārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17.oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006.Nr. F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 26.10.2006.Nr. F-1-23/1579) , uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Iepazīstoties ar iepriekš minēto iesniegumu un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome konstatēja:

 1. Zemes gabals ar kadastra Nr. 4201 001 0147 nav reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums;

 2. Zemes gabalam ir vietējas ielas statuss (tas iekļauts Cēsu pilsētas ielu reģistrā);

 3. Lenču iela izbūvēta uz astoņiem zemes gabaliem;

 4. Zemes gabals ar kadastra Nr. 4201 001 0147 sākas no pilsētas robežas līdz Krasta ielai.

 5. Zemes gabala platība – 1.3121ha (13121kvm);

 6. Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme zem koplietošanas ceļiem un ielām (1101);

 7. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – satiksmes infrastruktūra, kur galvenais izmantošanas veids: satiksmes infrastruktūras objekti;

 8. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;

 9. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

 10. Likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas deviņpadsmitajā punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;

 11. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to publiskas ielas teritorijas uzturēšana un perspektīvā rekonstrukcija, kā arī sabiedriskā transporta apkalpošanas vajadzībām nepieciešamās teritorijas saglabāšana pašvaldības īpašumā ir valsts pārvaldes funkcija, kas īstenojama sabiedrības interešu labā.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 02.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.26), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Lenču iela , Cēsīs, kadastra Nr. 4201 001 0147, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā.


Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Festivāla ielā 40, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs


Cēsu pilsētas domē 2006.gada 04.septembrī (reģ.Nr.1603/F -1- 23) ir saņemts

Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai Cēsu pilsētas domei piederošu/piekrītošu zemes gabalu Cēsu pilsētā, kadastra numurs: 4201 002 0722.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairākkārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17.oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006.Nr. F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 26.10.2006.Nr. F-1-23/1579) , uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Iepazīstoties ar iepriekš minēto iesniegumu un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome konstatēja:

 1. Saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1997.gada 16.decembra rakstu Nr. 1-07/5549 un valsts A/S „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” 1998.gada 2.janvāra rakstu Nr. 03-1/1, zemes gabals Festivāla ielā 8, Cēsīs rezervēts pašvaldību funkciju realizēšanai un reģistrējams zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums;

 2. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 002 0722 adrese Festivāla iela 40, Cēsis, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0015 5594, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;

 3. Zemes gabala platība – 2.2844ha (22844kvm);

 4. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);

 5. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – dabas pamatne, kur galvenais izmantošanas veids - parki, dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids;

 6. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;

 7. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). Līdz ar to parku izveidošana un uzturēšana ir valsts pārvaldes funkcija, kas īstenojama sabiedrības interešu labā un zemes gabals Festivāla ielā 40, Cēsīs ir saglabājams pašvaldības īpašumā;

 8. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Lai izpildītu 15.panta pirmās daļas 2.punktā minēto funkciju, ir izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 2, 01.01.2006. „Avotu ielejas” parka ierīkošanai. Cēsu pilsētas pašvaldība organizē un veic parka ierīkošanu, rekonstruējot dīķu norobežojošās konstrukcijas un virsūdeņu novadīšanas sistēmas. Ja minēto zemes gabalu nodos privatizācijai, tad nebūs brīva pieejamība, varētu būt traucētas un ierobežotas sabiedrības intereses un aktivitātes.


Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 02.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.26), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Festivāla ielā 40, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 002 0722, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā.


Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Palasta ielā 24, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs


Cēsu pilsētas domē 2006.gada 04.septembrī (reģ.Nr.1603/F -1- 23) ir saņemts

Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai Cēsu pilsētas domei piederošu/piekrītošu zemes gabalu Cēsu pilsētā, kadastra numurs: 4201 005 1605.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairākkārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17.oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006.Nr. F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 26.10.2006.Nr. F-1-23/1579) , uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Iepazīstoties ar iepriekš minēto iesniegumu un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome konstatēja:

 1. Zemes gabals Palasta ielā 24, Cēsīs, saskaņā ar LV Vēstures arhīva 05.02.1998.gada izziņu Nr.5-JP-466 „Par nekustamā īpašuma piederību” atrodas uz vēsturiskā zemes gabala nr.88F, atdalīts no Cēsu pilsmuižas, Cēsu pilsētā, Palasta ielā 24 un Lenču ielā 7, kura īpašniece līdz 1940.gada 21.jūlijam bija Cēsu pilsētas pašvaldība;

 2. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 005 1605, adrese Palasta iela 24, Cēsis, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0012 3235, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda;

 3. Zemes gabala platība – 5.7838ha (57838kvm);

 4. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);

 5. Zemes gabals Palasta ielā 24, Cēsīs atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7626 „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr. 394 „Cēsu senpilsēta ” teritorijā.

 6. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve, kur galvenais izmantošanas veids - parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids;

 7. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;

 8. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). Līdz ar to parku izveidošana, labiekārtošana un uzturēšana ir valsts pārvaldes funkcija, kas īstenojama sabiedrības interešu labā un zemes gabals Palasta ielā 24, Cēsīs ir saglabājams pašvaldības īpašumā;

 9. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Lai izpildītu 15.panta pirmās daļas 2.punktā minēto funkciju, Cēsu pilsētas pašvaldība organizē un veic parka labiekārtošanu un uzturēšanu, rekonstruējot Cēsu pils parka galvenās kāpnes un lietus ūdens kanalizācijas būves, dīķa norobežojošās konstrukcijas, un arheoloģijas pieminekļa Riekstu kalns- pilskalns nostiprināšanas darbus. Ja minēto zemes gabalu nodos privatizācijai, tad nebūs brīva pieejamība, varētu būt traucētas un ierobežotas sabiedrības intereses un aktivitātes.


Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 02.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.26), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Palasta ielā 24, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1605, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā.


Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Lenču ielā 15, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs


Cēsu pilsētas domē 2006.gada 04.septembrī (reģ.Nr.1603/F -1- 23) ir saņemts

Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai Cēsu pilsētas domei piederošu/piekrītošu zemes gabalu Cēsu pilsētā, kadastra numurs: 4201 006 0206.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairākkārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17.oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006.Nr. F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 26.10.2006.Nr. F-1-23/1579) , uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Iepazīstoties ar iepriekš minēto iesniegumu un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome konstatēja:

 1. Saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr. 1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr. 03-1/7392, zemes gabals Lenču ielā 15, Cēsīs rezervēts pašvaldību funkciju realizēšanai un reģistrējams zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums;

 2. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 006 0206, adrese Lenču iela 15, Cēsis, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0011 8269, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;

 3. Zemes gabala platība – 2,2138ha (22138kvm);

 4. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0909);

 5. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – kapi, kur galvenais izmantošanas veids: kapsētu teritorijas; atļautā izmantošana: ar kapsētām saistīto ceremoniālo ēku apbūve;

 6. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;

 7. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). Līdz ar to kapsētu izveidošana un uzturēšana ir valsts pārvaldes funkcija, kas īstenojama sabiedrības interešu labā un zemes gabals Lenču ielā 15, Cēsīs ir saglabājamas pašvaldības īpašumā.


 1. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Lai izpildītu 15.panta pirmās daļas 2.punktā minēto funkciju Cēsu pilsētas pašvaldība zemes gabalā Lenču ielā 15, Cēsīs ir ierīkojusi un uztur kapsētu „Lejas kapi”. Kapsētu teritorijas ir visiem pieejamas, kur Cēsu pilsēta nodrošina kapsētas un ar to saistīto būvju uzturēšanu un sakopšanu.


Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 02.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.26), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :
Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Lenču ielā 15, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 0206, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā.


Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs


Cēsu pilsētas domē 2006.gada 04.septembrī (reģ.Nr.1603/F -1- 23) ir saņemts

Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai Cēsu pilsētas domei piederošu/piekrītošu zemes gabalu Cēsu pilsētā, kadastra numurs: 4201 004 0722.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairākkārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17.oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006.Nr. F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 26.10.2006.Nr. F-1-23/1579) , uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Iepazīstoties ar iepriekš minēto iesniegumu un Cēsu pilsētas domē esošajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome konstatēja:

 1. Saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr. 1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17. augusta rakstu Nr. 03-1/7392, zemes gabals Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs rezervēts pašvaldību funkciju realizēšanai un reģistrējams zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums;

 2. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 004 0722 adrese Ata Kronvalda iela 37, Cēsis, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0009 9447, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;

 3. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.janvāra lēmumu (prot.Nr.2,&13)”Par projektu pieteikuma „Jaunas pirmskolas iestādes būvniecība Cēsīs” iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2005.-2009.gadam), kā arī saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004. gada 12.augusta lēmumu (prot.Nr.17, 28.punkts) ierosināta jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecība uz daļas no zemes gabala Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs.

 4. Zemes gabala platība – 1,0818ha (1,0818kvm);

 5. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910);

 6. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – sabiedrisko objektu apbūve, kur galvenais izmantošanas veids: sabiedriskas nozīmes objektu apbūve, viena no atļautajām izmantošanām: izglītības un zinātnes iestāžu apbūve;

 7. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;

 8. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību( iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c). Līdz ar to jaunas izglītības iestādes būvniecība, teritorijas labiekārtošana un uzturēšana bērnu, jauniešu atpūtas un sporta aktivitātēm ir valsts pārvaldes funkcija, kas īstenojama sabiedrības interešu labā;

 9. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Lai izpildītu 15.panta pirmās daļas 4.punktā minēto funkciju, zemes gabals Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs ir saglabājams pašvaldības īpašumā;


Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 02.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.26), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 004 0722, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā.


Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

_____________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs


Cēsu pilsētas domē 2006.gada 4.septembrī (pasta zīmogs 2006.gada 31.augusts) ir saņemts Indras VEĢERES iesniegums (reģ. Nr. 1603/F-1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu ar kadastra Nr 4201 002 0402.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairākkārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17.oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006.Nr. F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 26.10.2006.Nr. F-1-23/1579) , uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Izskatot Indras VEĢERES iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentus, konstatēts:

 1. Zemes gabals ar kadastra Nr. 4201 002 0402 ir neapbūvēts zemes gabals Festivāla ielā 45, Cēsīs, 54 602 k.m. platībā;

 2. Zemes gabals Festivāla ielā 45, Cēsīs ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0011 2290, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda;

 3. Zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs lietošanas mērķis ir daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

 4. Atbilstoši Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 9 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, atrodas B zonā, kur pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve, un D zonā, kur pieļaujama daudzstāvu dzīvojamā apbūve;

 5. Zemes gabals Festivāla ielā 45, Cēsīs, nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu un 12.panta pirmo daļu un likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 31.panta trešo daļu un 66.panta otro daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 10.novembra priekšlikumu (prot. Nr.26), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj : 1. Nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Festivāla ielā 45, Cēsīs, ar kopējo platību 54 602 kv.m., kadastra Nr. 4201 002 0402.

 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS.

Par nedzīvojamo telpu nomu Rīgas ielā 7, Cēsīs

____________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs


Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 7, Cēsīs (lēmuma datums 08.05.1997.), kurš sastāv no zemes gabala ar kopplatību 1311 m2. Uz zemes gabala atrodas namīpašums, kas sastāv no divām pamatceltnēm un vienas palīgceltnes.


Pamatojoties uz 2005. gada 01. aprīlī noslēgto „Nomas līgumu par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 7”, Anda Kalniņa, iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006. gada 02. novembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 14) , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :


1.Pagarināt nomas līgumu ar Andi Kalniņu, (turpmāk tekstā Nomnieks), par nedzīvojamām telpām nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 7, Cēsīs (pamatceltnes pagraba stāvā) ar kopējo platību 40,3 m2. Līguma termiņš - 2007. gada 01. aprīlis uz nosacījumiem, ka:

1.1 Nomnieks ne vēlāk kā līdz 2007. gada 01. aprīlim Cēsu pilsētas būvvaldē saņem būvprojekta akceptu nomas telpu pārbūvei;

1.2 ja Nomnieks pretendē uz ieguldījumu nomas telpu pārbūves darbos atlīdzināšanu no Iznomātāja (Cēsu pilsētas dome) puses, tas savā darbībā vadās no Instrukcijā „Par kārtību, kādā telpu nomniekam tiek atlīdzināti izdevumi, veicot remontdarbus pašvaldības nedzīvojamās telpās” (apstiprināta ar 2003. gada 24. aprīļa Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 9, § 25) noteiktās kārtības.

2. Pilnvarot SIA „CDzP” (reģistrācijas numurs 49503000909, valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis) sagatavot un Cēsu pilsētas domes vārdā parakstīt nomas līgumu. Lēmuma 1.1 un 1.2 punktā dotie nosacījumi iekļaujami nomas līguma sastāvā.


Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Cēsīs, kas ietver

zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52, Griezes un Svīres ielas

_________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs


Zemes gabali Cēsīs, Griezes ielā 3 (kad.nr. 4201 007 1638), Griezes ielā 4 (kad.nr. 4201 007 1639), Līgatnes ielā 44 (kad.nr. 4201 007 1640), Līgatnes ielā 46 (kad.nr. 4201 007 1631), Griezes iela (kad.nr. 4201 007 1642) un Svīres iela (kad.nr. 4201 007 1674) nostiprināti zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda un iznomāti SIA „Property Development” satiksmes infrastruktūras objektu izbūvei (ielas un maģistrālās inženierkomunikācijas) un vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei. Zemes gabalu Cēsīs, Līgatnes ielā 40 (kad.nr. 4201 007 1604) un Līgatnes ielā 52 (agrāk Līgatnes ielā 38, kad.nr 4201 007 1607) īpašniece ir Daina Lukstiņa, kas šos zemes gabalus 10.11.2005. iznomājusi SIA „Property Development” ar apbūves tiesībām.

Saskaņā ar 2006.gada 30.augustā starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Property Development” noslēgtajiem zemes nomas līgumiem, SIA „Property Development” attīstāmajai teritorijai izstrādā detālplānojumu un 5 mēnešu laikā no nomas līguma parakstīšanas dienas iesniedz Cēsu pilsētas domē apstiprināšanai. Izskatot SIA „Property Development” iesniegumu (reģ.Nr.2559/1-23; 01.11.2006.) ar informāciju par detālplānojuma izstrādātāju, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.4. un 58.punktu, LR Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumu “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma finansēšanas kārtību” 6.punktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 2.novembra atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :
 1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52, Griezes un Svīres ielas (teritorijas plāns pielikumā );


 1. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītāja vietnieci, pilsētas galveno teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;


 1. Noslēgt ar detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem SIA „Property Development”, reģ.nr.40003780907, jurid. adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, līgumu par detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar pielikumu (pielikums ).

Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam teritorijai Cēsīs,

kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40,

Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52, Griezes un Svīres ielas

_________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs


Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 59.punktu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 2.novembra Tautsaimniecības komitejas atzinumu (prot.Nr...), Cēsu pilsētas dome nolemj:


 1. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojumam teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52, Griezes un Svīres ielas (pielikums );


 1. Organizēt detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2006.gada 22.novembri.


Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs

_________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs


Zemes gabals Jurģu ielā 20, Cēsīs (kad.nr. 4201 008 0902) pieder Mudītei Mežciemai, un Pārslai Mežciemai, zemesgrāmatas nod.Nr.100000087006; lēmuma dat.18.10.2006.).

Izskatot Pārslas Mežciemas un Mudītes Mežciemas iesniegumu par detālplānojuma izstrādāšanu (reģ.Nr.1793/F-1-23; 26.09.2006.), kurā viņas lūdz Cēsu pilsētas domes piekrišanu detālplānojuma izstrādāšanai un kā detālplānojuma izstrādātāju norāda Līgu Liepiņu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.4. un 58.punktu, LR Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumu “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma finansēšanas kārtību” 6.punktu , Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2006.gada 3.oktobra atzinumu (prot.Nr.13) un Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 2.novembra atzinumu (prot.Nr...), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs (plāns pielikumā );


 1. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītāja vietnieci, pilsētas galveno teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;


 1. Noslēgt ar detālplānojuma izstrādes ierosinātājām Mudīti Mežciemu, un Pārslu Mežciemu, līgumu par detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar pielikumu (pielikums ).
Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam

zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs

_________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs


Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 59.punktu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 2.novembra Tautsaimniecības komitejas atzinumu (prot.Nr...), Cēsu pilsētas dome nolemj:


 1. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojumam zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs (pielikums );


 1. Organizēt detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2006.gada 22.novembri.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. domes sēdes lēmumā „Par Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu administratīvo komisiju” (protokols Nr. 13, punkts Nr. 24)

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs


Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.panta 4. un 5.daļu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 02.11.2006. sēdes atzinumu (protokols Nr. 14), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :


 1. Aizstāt nosaukumu „Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu administratīvā komisija” ar nosaukumu „Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija”.

 2. Izdarīt sekojošus grozījumus Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas nolikumā:

2.1. papildināt nolikuma 2.1.punktu aiz vārdiem „administratīvajai komisijai” ar vārdiem „saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.pantu” ;

2.2. izslēgt no nolikuma 2.1.30.punkta vārdus „un palīdzību”;

2.3. grozīt nolikuma 3.4.punktu, nosakot, ka „Darbs Administratīvajā komisijā ir papildus darbs, par ko saņem samaksu proporcionāli nostrādāto stundu skaitam attiecīgajā mēnesī”;

2.4. grozīt nolikuma 3.2.punktu, nosakot, ka Administratīvā komisijas sastāvā ir 7(septiņi) locekļi, starp kuriem ir pārstāvji no:

- Cēsu pilsētas Vecāku domes;

- Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas;

- Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas;

- Cēsu pilsētas pašvaldības policijas;

- Valsts Probācijas dienesta;

- Cēsu rajona policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu inspekcijas;

- Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas.

2.5. noteikt, ka nolikuma 3.8.1. un 3.8.2. kļūst par 3.7. apakšpunktiem 3.7.10. un 3.7.11.;

2.6. izslēgt nolikuma 3.8.punktu;

2.7. papildināt nolikuma 3.6.punktu, ar sekojošiem apakšpunktiem:

3.6.6. nodod labprātīgai un piespiedu izpildei lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu un kontrolē to pareizu un tūlītēju izpildi;

3.6.7. sagatavo Administratīvās komisijas darba pārskatus;

3.6.8. veic nostrādāto stundu ikmēneša uzskaiti un rīkojumu par Administratīvās komisijas darba samaksu attiecīgā mēnesī;

2.8. izslēgt no nolikuma punktus 3.5.11., 3.7.3., 3.7.5. un 3.7.8.;

2.9. grozīt 3.7.6.punktu nosakot, ka „sagatavo Administratīvās komisijas sēdes darba kārtību, uzaicina administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekus uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu, sagatavo saņemtos materiālus un administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai Administratīvās komisijas sēdē, noformē rakstveidā Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu, atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam noformē sēdes protokolu, paziņo par pieņemto lēmumu”;

2.10. izteikt nolikuma 4.3.punktu šādā redakcijā „Administratīvās komisijas sēdes tiek sasauktas ievērojot LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un termiņu”;

2.11. izteikt nolikuma 4.8.punktu šādā redakcijā „Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu klātesošajam pārkāpējam paziņo tūlīt pēc administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas un izsniedz pret nepilngadīgā un nepilngadīgā aizbildņa vai bērnu tiesību aizsardzības speciālista parakstu. Izvērstu lēmumu (ar pamatojumu) administratīvā pārkāpuma lietā pārkāpējam (cietušajam pēc pieprasījuma) izsniedz LR spēkā esošajos noteiktajā kārtībā.”

2.12. grozīt nolikuma 4.10.punktu, nosakot, ka Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Cēsu pilsētas domes Administratīvajā komisijā, kuras pieņemto lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam var apstrīdēt Cēsu pilsētas domes Administratīvajā komisijā 10 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.”

2.13. grozīt nolikuma 5.4.punktu, nosakot, ka „Uzraudzību par lēmumu, ar kuru bērnam piemērots kāds no audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, veic Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem, sadarbībā ar Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu inspektoru”.

2.14. papildināt nolikumu ar 5.5.punktu, nosakot, ka „Lēmumu par bērnam piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa maiņu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem vai Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu inspektora motivētu iesniegumu un tam pievienotajiem pierādījumiem, pieņem Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija, piedaloties bērnam, bērna aizbildņa vai bērnu tiesību aizsardzības institūcijas speciālista klātbūtnē”.

2.15. papildināt 6.1.punktu ar teikumu „Administratīvajai komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, bez pārkāpēja un viņa aizbildņu piedalīšanās, ja pārkāpējs un viņa aizbildņi atkārtoti nav ieradušies uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu.”


3. Izdarīt sekojošus grozījumus Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sastāvā:

3.1. izslēgt no 2.3.1. punktu, no komisijas sastāva izslēdzot V.Ķeviņu, Cēsu pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāju;

3.2. grozīt 2.2.punktu, nosakot, ka Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētāja vietniece ir I.Sirmā, Cēsu pilsētas domes Juridiskā nodaļa;

3.3. grozīt 2.3.6.punktu, nosakot, ka D.Brakša, Cēsu pilsētas Vecāku domes pārstāve ir Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas locekle.

Par grozījumiem 26.05.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas Administratīvo komisiju” (protokols Nr. 13, punkts Nr. 23)

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 02.11.2006. sēdes atzinumu (protokols Nr. 14), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

 1. Aizstāt nosaukumu „Cēsu pilsētas Administratīvā komisija” ar nosaukumu „Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisija”.

 2. Izdarīt sekojošus grozījumus Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikumā:

  1. papildināt nolikuma 2.1.punktu aiz vārdiem „administratīvajai komisijai” ar vārdiem „saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.pantu” ;

  2. grozīt nolikuma 2.1.1.4.punktu, aizstājot vārdu „bērna vecumu” ar vārdiem „pārkāpēja vecumu”;

  3. izslēgt no nolikuma 2.1.13.punkta vārdus „un palīdzību”;

  4. grozīt nolikuma 3.3.punktu, nosakot, ka „Darbs Administratīvajā komisijā ir papildus darbs, par ko saņem samaksu proporcionāli nostrādāto stundu skaitam attiecīgajā mēnesī”;

  5. izteikt 3.6.2.punktu šādā redakcijā „sagatavo Administratīvās komisijas sēdes darba kārtību, uzaicina administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekus uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu, sagatavo saņemtos materiālus un administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai Administratīvās komisijas sēdē, noformē rakstveidā Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu, atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam noformē sēdes protokolu, paziņo par pieņemto lēmumu”;

  6. izslēgt no nolikuma 3.6.4.;

  7. izteikt nolikuma 3.8.punktu šādā redakcijā „Administratīvā komisija ir atbildīga par :

3.8.1. lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu izpildes kontroli un nodošanu piespiedu izpildei;

3.8.2. Administratīvās komisijas darba pārskatu sagatavošanu;

3.8.3. nostrādāto stundu ikmēneša uzskaiti;”

2.8. izteikt nolikuma 4.3.punktu šādā redakcijā „Administratīvās komisijas sēdes tiek sasauktas ievērojot LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un termiņu”;

2.9. izteikt nolikuma 4.7.punktu šādā redakcijā „Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu klātesošajam pārkāpējam paziņo tūlīt pēc administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas un izsniedz pret parakstu. Izvērstu lēmumu (ar pamatojumu) administratīvā pārkāpuma lietā pārkāpējam (cietušajam pēc pieprasījuma) izsniedz LR spēkā esošajos noteiktajā kārtībā.”

2.10. papildināt nolikumu ar 4.10.punktu šādā redakcijā „Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem vai Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu inspektora motivētu iesniegumu un tam pievienotajiem pierādījumiem, nepilngadīgā un nepilngadīgā aizbildņa vai bērnu tiesību aizsardzības institūcijas speciālista klātbūtnē, Administratīvā komisija izlemj jautājumu par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas bērnam piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu maiņu”.

2.11. papildināt nolikumu ar 4.11.punktu šādā redakcijā „Administratīvajai komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, bez pārkāpēja un viņa aizbildņu piedalīšanās, ja pārkāpējs un viņa aizbildņi atkārtoti nav ieradušies uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu.”

Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas attīstības plāna apstiprināšanu

______________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs


Pamatojoties uz Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores iesniegumu Nr.1 -12 - 1/128 no 26.10. 2006 Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (02.11.2006.,prot.Nr.13) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas attīstības plānu saskaņā ar pielikumu
Par Cēsu pilsētas Kultūras stratēģijas izstrādi

_____________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas attīstības plāna Rīcības stratēģijas 35.punktu, Cēsu pilsētas domes Izglītības un kultūras komitejas (02.11.2006.,prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :


 1. Izstrādāt rīcības programmu kultūrā: „Cēsu pilsētas Kultūras stratēģija 2007. – 2013.”


 1. Noteikt „Cēsu pilsētas kultūras stratēģijas 2007. – 2013.” izstrādes gala ziņojuma termiņu – 2007.gada 1.oktobris. 1. Apstiprināt „Cēsu pilsētas Kultūras stratēģijas 2007. – 2013” izstrādes darba grupu šādā sastāvā:

1. Gints ŠĶENDERS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs;

2. Ilona ASARE , grupas koordinatore; Cēsu Kultūras centrs;

3. Inta ĀDAMSONE; Cēsu pilsētas domes Attīstības nodaļa;

4. Jolanta SAUSIŅA; Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs;

5. LR Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas nodaļas pārstāvis;;

6. Līga GAISA, ārējais konsultants;

7. Ilze KALNIŅA, Cēsu rajona padome;

8. Raitis SIJĀTS, Cēsu pilsētas dome;

9. Juris ŽAGARS, Cēsu uzņēmēju pārstāvis.


 1. Cēsu pilsētas kultūras stratēģijas 2007.-2013. finansējumu iekļaut Cēsu pilsētas Kultūras centra budžetā.


 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu kultūras centra direktorei Ijai GROZAI.
Par Cēsu Mūzikas un mākslas festivāla organizēšanu

_______________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības un kultūras komitejas (02.11.2006.,prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret – 2 (D.Vasmanis, M.Niklass), atturas - nav , nolemj :


 1. Organizēt Cēsu Mūzikas un mākslas festivālu “Cēsis – pilsēta mākslai un atpūtai” Cēsu pilsētā no 2007.gada 4.augusta līdz 18.augustam.

 2. Noteikt Cēsu Mūzikas un mākslas festivālam Cēsu pilsētas domes līdzfinansējumu pēc precizētās tāmes.

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim MIHAĻOVAM.Par zemes nomas maksas apmērā nesamazināšanu

____________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Izsakās:


Cēsu pilsētas domē 2006.gada 16.oktobrī ir saņemts S.Šakinas I.U. „Lailat” (reģistrācijas Nr.44102007025,juridiskā adrese Kuldīgas ielā 38, Rīga) iesniegums (reģ. Nr.2391/1-25) par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu Stacijas laukumā 4, Cēsīs.


Pamatojoties uz Zemes komisijas ( 27.10.2006.) un Finanšu komitejas (02.11.2006. prot. Nr. 14 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav , (balsošanā nepiedalās J.Beikmanis, jo ir izgājis), nolemj :Nepiešķirt zemes nomas maksas samazinājumu S.Šakinas I.U. „Lailat”, reģistrācijas Nr.44102007025, juridiskā adrese Kuldīgas ielā 38, Rīga LV-1083, jo

Nolikums „Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” neparedz atvieglojumus, ja uzņēmums pārtrauc saimniecisko darbību uz nenoteiktu laiku .
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. gada lēmumā „Par Attīstības plānošanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu” ( prot. Nr. 20; lēm .42)

________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 02.11.2006. Finanšu komitejas (2.11.2006.,prot. Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav , (balsošanā nepiedalās J.Beikmanis, jo ir izgājis), nolemj :


 1. Ar 2006.gada 20.novembri likvidēt Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļā amata vienību - Cēsu 800 gades organizators.

 2. Grozīt Cēsu pilsētas domes 25.08.2005.lēmuma „Par Attīstības plānošanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 20; lēm. Nr. 42) pielikuma 5. apakšpunktu svītrojot amata vienību Cēsu 800gades organizators.

 3. Domes Administratīvajai nodaļai (nodaļas vadītāja I.ĶIEĢELE) veikt attiecīgus grozījumus Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā.
Par jaunu amata vienību izveidošanu

Cēsu pilsētas domes Sociālajā nodaļā

__________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz to, ka pēc renovācijas ekspluatācijā nodota ēka Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurā tiks iekārtots Sociālo pakalpojumu centrs, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 02.11.2006. sēdes (protokols Nr. 15) un Finanšu komitejas 02.11.2006. sēdes (protokols Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav , (balsošanā nepiedalās J.Beikmanis, jo ir izgājis), nolemj :


 1. Izveidot jaunas amata vienības Cēsu pilsētas domes Sociālajā nodaļā ar 2006. gada 20.novembri:

  1. apkopēja – 1,5 amata vienības, ar amata algu 1 vienībai valstī noteiktās minimālās amata algas apmērā un piemaksu 10 % apmērā , par darbu ar ķīmiskajiem līdzekļiem, mēnesī.

  2. vieglās automašīnas vadītājs – 1 amata vienība,

  3. sociālais darbinieks darbam ar personām ar speciālām vajadzībām – 1 amata vienība.


 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 12.09.2002. lēmuma (protokols Nr. 22, §34) „Par Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas nolikuma apstiprināšanu” un papildināt 5.5. punktu šādi: „ vieglās automašīnas vadītājs – 1 amata vienība; apkopēja - 1,5 amata vienības; sociālais darbinieks darbam ar personām ar speciālām vajadzībām – 1 amata vienība”.

 2. Papildināt Cēsu pilsētas domes 26.02.2004. lēmumu (protokols Nr. 5, § 29)”Par Cēsu pilsētas domes amata vienību apstiprināšanu” sadaļu Sociālā nodaļa – ar jaunām amata vienībām: - vieglās automašīnas vadītājs – kods pēc profesiju klasifikatora 8322 01; apkopēja – kods pēc profesiju klasifikatora 9132 02 ;

Sociālais darbinieks darbam ar personām ar speciālām vajadzībām – kods pēc klasifikatora 3461 09.

 1. Uzdot domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) veikt attiecīgus budžeta grozījumus.

 2. Uzdot domes Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Ķieģele) veikt attiecīgus grozījumus domes amatvienību sarakstā.
Par Cēsu pilsētas domes sporta bāžu nomas maksas sporta organizācijām.

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (02.11.2006.,prot.Nr. 14) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (02.11.2006.,prot.Nr. 14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass), pret - nav, atturas - nav , (balsošanā nepiedalās J.Beikmanis, jo ir izgājis), nolemj :


1. Pamatojoties uz sasniegtajiem sportiskajiem rezultātiem, ieguldīto darbu sporta veidu attīstībā un sociālo nozīmīgumu Cēsu pilsētā Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošajās un apsaimniekošanā esošajās sporta bāzēs noteikt nomas maksu par treniņu nodarbību un mājas spēļu organizēšanai Ls 1,18 ( viens lats, 18 santīmi, tai skaitā PVN) no 2007. gada 1. janvāra līdz 31.decembrim sekojošus sporta klubus, sporta veidu aktīvistu kopas:

1.1. S/K Cēsis vīriešu augstākās līgas florbola komandu „Cel Tik / Lekrings”;

1.2. S/K Cēsis vīriešu 1. līgas florbola komandu „Lekrings”;

1.3. S/K Cēsis sieviešu augstākās līgas komandu basketbolā sievietēm;

1.4. S/K Cēsis vīriešu augstākās līgas volejbola komandu „S/K Cēsis/ Cēsu Alus”;

1.5. S/K Cēsis vīriešu 1. līgas komandu volejbolā;

1.6. S/K Cēsis Latvijas Basketbola līgas vīriešu komandu basketbolā „Cēsis/Remarks”;

1.6. Cēsu sieviešu veterānu basketbola komandu;

1.7. Cēsu vīriešu veterānu basketbola komandu;

1.8. S/K „Saulrīti”;

1.9. S/K „Flote”;

1.10. Invalīdu S/K „Cēsis”.

1.11. Latvijas kaulu un saistaudu locītavu slimību slimnieku biedrības Cēsu nodaļa.

2. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta padomes izvērtējumu un ieteikumu, atbrīvot no maksas par Cēsu pilsētas domes sporta bāžu īri no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Cēsu rajona čempionātu organizēšanai basketbolā, volejbolā, florbolā, badmintonā, galda tenisā.

Cēsu rajona čempionāta organizatoram jāiesniedz Cēsu pilsētas sporta padomē:

  1. iepriekšējās sezonas sacensību organizēšanas ieņēmumu un izdevumu tāme;

  2. plānotā sacensību ieņēmumu un izdevumu tāme, tā, lai tiktu uzskatāmi atspoguļots visas sacensību organizēšanas ieņēmu un izdevumu pozīcijas;

  3. sacensību dalībnieku komandu nosaukumi, piederība;

  4. iespējamā citu Cēsu rajona sporta zāļu izmantošana.

3. Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošās un apsaimniekošanā esošās sporta bāzes:

  1. Sporta nams- Cēsīs, Pūces ielā 2a;

  2. Sporta komplekss- Cēsīs, Piebalgas ielā 18;

  3. Sporta zāle- Cēsīs, Lapsu ielā 17;

  4. Cēsu pilsētas stadions, Valmieras ielā 6;

  5. Cēsu Pastariņa pamatskolas sporta zāle, Raunas ielā 7;

  6. Cēsu 1. pamatskolas sporta zāle, Gaujas ielā 17;

  7. Cēsu pilsētas ģimnāzijas sporta zāle, L. Paegles ielā 1;

  8. Cēsu pilsētas 2. pamatskolas sporta zāle, Gaujas ielā 45

4. Sporta organizāciju pieteikums par nepieciešamību organizēt treniņu nodarbības un sacensības lēmuma 3. punktā minētājās sporta bāzēs jāiesniedz attiecīgās sporta bāzes apsaimniekotājam.

5. Sporta bāzes apsaimniekotājs saskaņojot ar iesniedzēju pieņem lēmumu par treniņu nodarbību un sacensību laikiem, ņemot vērā izglītības iestāžu mācību darba procesa organizēšanas prioritāti.

6. Ar šo lēmumu tiek atzīti par spēku zaudējušiem lēmumi:

6.1. Cēsu pilsētas domes 2005. gada 10. novembra (prot. Nr.26 § 28) lēmums „Par Cēsu pilsētas domes sporta bāzu nomas maksas apstiprināšanu sporta organizācijām”.


Par izmaiņām Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amatu vienību sarakstā

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājsPamatojoties uz 2006.gada 06.jūlija Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.430 „Instrukcijas „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (A.Mihaļovs, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, R.Sijāts, D.Vasmanis, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, (balsošanā nepiedalās J.Beikmanis, jo ir izgājis), n o l e m j:


 1. Ar 2007.gada 01.janvāri Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē likvidēt 0,25 likmes medicīnas māsas amata vienību.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai M.Virskulei brīdināt medicīnas māsu par izmaiņām.

Par izmaiņām Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amatu vienību sarakstā

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs


Pamatojoties uz 2006.gada 17.oktobra Aktu par nekustāmā īpašuma Bērzaines ielā 4, Cēsīs nodošanu un pieņemšanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (07.11.2006., Nr.1-11/23), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (A.Mihaļovs, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, R.Sijāts, D.Vasmanis, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, (balsošanā nepiedalās J.Beikmanis, jo ir izgājis), n o l e m j:


 1. Ar 2006.gada 20.decembri Cēsu bērnu un jauniešu centrā likvidēt sekojošas amata vienības:

 • kurinātājs – 2 amata vienības;

 • apkopējs – 2,75 amata vienības;

 • pirmsskolas skolotāja palīgs – 1,5 amata vienības.

 1. Ar 2006.gada 1.decembri Cēsu bērnu un jauniešu centrā izveidot sekojošas amata vienības:

 • dežurants – 1,5 amata vienības,

 • garderobists- 1 amata vienību,

 • strādnieks – 0,5 amata vienības,

 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu bērnu un jauniešu centra direktorei Dz. Matusēvičai.

Par dalības maksu apstiprināšanu īslaicīgām interešu izglītības programmām-kursiem

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs


Pamatojoties uz Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (30.10.2006., Nr.1-11/21), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (A.Mihaļovs, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, R.Sijāts, D.Vasmanis, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, (balsošanā nepiedalās J.Beikmanis, jo ir izgājis),

n o l e m j:


 1. Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra īslaicīgām interešu izglītības programmām-kursiem dalības maksu Ls 5,00 (pieci lati) vienam dalībniekam par 6 nodarbību (12 stundu) sekojošiem tematisko programmu-kursu cikliem:

 • Ziemassvētku, Lieldienu, u.c. svētku un svinīgu brīžu rotājumi-dekorējumi;

 • Apsveikumu pušķi svinīgiem pasākumiem;

 • Dažādu materiālu apgleznošana;

 • Rotaslietu darināšana;

 • Balles dejas;

 • Prezentāciju veidošana;

 • Datorgrafikas pamati;

 • Dažādi šūtie izstrādājumi;

 • Dažādi adīti-tamborēti izstrādājumi.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu bērnu un jauniešu centra direktorei Dz. Matusēvičai.
Par darbdienas pārcelšanu un brīvdienu noteikšanu

_______________________

Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs

Ņemot vērā 2006.gada 4.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu Nr. 771 „Par darba dienas pārcelšanu”, un 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu Nr. 450 „Par brīvdienu noteikšanu”, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

1. Pārcelt Cēsu pilsētas domē un tās padotībā esošajās iestādēs darbdienu no pirmdienas 2006.gada 27.novembra uz sestdienu 2006.gada 2.decembri un noteikt 2006.gada 28. novembri un 2006.gada 29.novembri par brīvdienām.

2. Noteikt, kā dežūrējošo pirmsskolas izglītības iestādi Cēsu pilsētā 2006.gada 28.novembrī un 2006.gada 29.novembrī Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādi.

3. Uzdot Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga) nodrošināt iestādes darba organizāciju 2006.gada 28. novembrī, 2006.gada 29.novembrī un 2006.gada 02.decembrī atbilstoši Darba likuma normām.


Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

16.11.2006.,prot.Nr. 18

Lēmums Nr. 636


Zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs apsaimniekošanas nosacījumi 1. Nodot zemes gabalu Kvēpenes ielā 1, Cēsīs apsaimniekošanā uz 1 gadu

 2. Apsaimniekotājam jānodrošina publiska pieejamība zemes gabalam

 3. Apsaimniekotājs nedrīkst ņemt samaksu par trešās personas uzturēšanos zemes gabalā

 4. Uzturēt zemes gabalu saskaņā ar Cēsu pilsētas domes saistošajiem noteikumiem

 5. Veidojot labiekārtojuma elementus, tie jāsaskaņo ar Cēsu pilsētas domi

 6. Visa veida saimnieciskās darbības saskaņot ar Gaujas Nacionālā parka administrāciju

 7. Pēc apsaimniekošanas līguma termiņa beigām zemes gabals nododams pašvaldībai ne sliktākā stāvoklī
Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERSPielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

16.11.2006.,prot.Nr. 18

Lēmums Nr. 637


CĒSU PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS AĢENTŪRAS
NOLIKUMS

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.Cēsu pašvaldības Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Cēsu pilsētas domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu – materiālu un/vai morālu atbalstu ar padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības tikai saviem spēkiem bez sabiedrības atbalsta un kurai ir vēlēšanās mainīt savu patreizējo situāciju, veicinot šo personu iesaistīšanos sabiedrības dzīvē un kura veic likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un 9. punkta – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā funkciju izpildi.

1.2.Aģentūras nosaukums latviešu valodā – Cēsu pašvaldības Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra.

1.3.Aģentūrai ir savs norēķinu konts un zīmogs ar Cēsu pilsētas ģerboņa attēlu un Aģentūras pilnu nosaukumu.

1.4.Aģentūras darbības pārraudzību veic Cēsu pilsētas dome. Attiecības starp Cēsu pilsētas domi un Aģentūru nosaka pārvaldes līgums, ko Cēsu pilsētas domes vārdā paraksta tās priekšsēdētājs, bet Aģentūras vārdā – Aģentūras direktors.

1.5.Aģentūra savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Cēsu pilsētas domes lēmumus un citus normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.

 1. AĢENTŪRAS FUNKCIJAS UN KOMPETENCE

  1. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

2.1.1.organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā;

2.1.2.sadarbībā ar citām institūcijām, sabiedriskām organizācijām un reliģiskām konfesijām sekmēt labvēlīgas sociālās vides veidošanu pašvaldības teritorijā;

2.1.3.piedalīties sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un attīstības prognozēšanā pašvaldības teritorijā, izstrādāt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības koncepcijas un mērķprogrammas;

2.1.4.vadīt un realizēt Cēsu pilsētas pašvaldības projektus un programmas savas kompetences ietvaros;

2.1.5.pārvaldīt un apsaimniekot tai valdījumā nodoto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu.

  1. Aģentūras kompetence:

2.2.1.informēt iedzīvotājus par sociālo palīdzību, sociālās palīdzības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, Aģentūras darba organizāciju;

2.2.2.sniegt pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem sociālo palīdzību un pakalpojumus, organizēt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu

2.2.3.veidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju loku Cēsu pilsētā, sniegto pakalpojumu veidiem, institūcijām, kas var palīdzēt sociālās palīdzības sniegšanā, finansu līdzekļu izlietojumu;

2.2.4.nodrošināt saņemtās informācijas par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju konfidencialitāti;

2.2.5.piedalīties projektu izstrādē un to finansējuma piesaistē;

2.2.6.plānot un koordinēt sociālās palīdzības darbu pašvaldības teritorijā;

2.2.7.iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs;

2.2.8.saņemt informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām.

  1. Aģentūra patstāvīgi uzņemas saistības normatīvajos aktos un šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

  2. Aģentūra sniedz publiskos pakalpojumus sociālajā jomā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes saistošajiem noteikumiem, Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem.

  3. Aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasēt maksu. Aģentūras sniegtos publiskos pakalpojumus un to izcenojumus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc Aģentūras direktora priekšlikuma, ja likumos un Ministru kabineta noteikumos nav paredzēta cita izcenojumu apstiprināšanas kārtība.

 1. CĒSU PILSĒTAS DOMES KOMPETENCE AĢENTŪRAS DARBĪBAS UZRAUDZĪBĀ

  1. Aģentūras darbības uzraudzībai Cēsu pilsētas dome veic šādus pasākumus:

3.1.1.apstiprina Aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un kopējo gada budžeta apjomu;

3.1.2.pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda Aģentūras direktoru, kā arī nosaka viņa amatalgu;

3.1.3.novērtē Aģentūras darbības rezultātus;

3.1.4.atceļ Aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.

  1. Cēsu pilsētas dome, izņemot Nolikuma 3.1.punkta apakšpunktos minēto pasākumu veikšanai, nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties Aģentūras darbā.

  2. Cēsu pilsētas domei Aģentūras darbības uzraudzības un savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras darbību.

  3. Aģentūras darbības uzraudzību veic Cēsu pilsētas domes izpilddirektors vai cita ar pilsētas domes lēmumu iecelta persona.

  4. Cēsu pilsētas domes izpilddirektora kompetence Aģentūras darbības uzraudzībā:

3.5.1.uzraudzīt Aģentūras darbību un informēt Cēsu pilsētas domi par Aģentūras darbības jautājumiem;

3.5.2.savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras darbību;

3.5.3.Cēsu pilsētas domes izpilddirektors nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties Aģentūras darbā.

  1. Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram ir šādi pienākumi:

3.6.1.sniegt Cēsu pilsētas domei atzinumu par Aģentūras direktora izstrādāto Aģentūras darbības un attīstības stratēģiju;

3.6.2.sniegt Cēsu pilsētas domei atzinumu par Aģentūras direktora izstrādāto Aģentūras gadskārtējo darbības plānu un gadskārtējā budžeta projektu;

3.6.3.sniegt Cēsu pilsētas domei atzinumu par Aģentūras direktora izstrādāto pārvaldes līgumu;

3.6.4.sniegt Cēsu pilsētas domei atzinumu par Aģentūras kārtējo un gada pārskatu, kā arī par Aģentūras darbību un finansu līdzekļu izlietojumu;

3.6.5.sniegt Cēsu pilsētas domei priekšlikumu attiecībā uz Aģentūras direktora darbības novērtēšanu (arī materiālās stimulēšanas vai disciplinārās sodīšanas jautājumos);

3.6.6.Cēsu pilsētas domes uzdevumā pieprasīt no Aģentūras direktora informāciju Aģentūras darbības jautājumos un izvērtēt to;

3.6.7.izskatīt sūdzības par Aģentūras darbību un sniegt priekšlikumu Cēsu pilsētas domei attiecībā uz nepieciešamo rīcību.

3.6.8. rosināt Cēsu pilsētas domi par Aģentūras direktora pieņemšanu-atbrīvošanu.

 1. AĢENTŪRAS VADĪBA UN DARBĪBAS PLĀNOŠANA

  1. Aģentūras darbu vada direktors, kas rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Aģentūras direktors ir atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi.

  2. Aģentūrā tiek izveidotas nodaļas, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

  3. Darba līgumu ar Aģentūras direktoru slēdz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs. Darba līguma termiņu nosaka ar Cēsu pilsētas domes lēmumu, ņemot vērā ka tas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties darba līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var atjaunot uz jaunu termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus.

  4. Aģentūras direktora kompetence:

4.4.1.vadīt un organizēt Aģentūras administratīvo darbu un nodrošināt tās darbības nepārtrauktību;

4.4.2.noteikt Aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību;

4.4.3.noteikt Aģentūras struktūru un amata vienību sarakstu;

4.4.4.izstrādāt Aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un budžetu;

4.4.5.nodrošināt pārvaldes līguma izpildi;

4.4.6.noteikt Aģentūras darbinieku atalgojumu, saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi;

4.4.7.pieņemt darbā un atlaist no darba Aģentūras darbiniekus;

4.4.8.bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Aģentūru, ja likums nenosaka citu pārstāvības kārtību;

4.4.9.nodrošināt Aģentūras personāla vadību;

4.4.10.atbildēt par Aģentūras funkciju veikšanu;

4.4.11.atbildēt par Aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;

4.4.12.atbildēt par Aģentūras darbības tiesiskumu;

4.4.13.sniegt Cēsu pilsētas domei un izpilddirektoram nepieciešamo informāciju un priekšlikumus Aģentūras darbības jautājumos;

4.4.14.veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  1. Aģentūras direktors izstrādā Aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju uz pārvaldes līguma darbības laiku, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos darbības rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai prognozējamos resursus. Aģentūras direktors iesniedz Aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju Cēsu pilsētas domei apstiprināšanai.

  2. Pamatojoties uz Aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, Aģentūra izstrādā Aģentūras gadskārtējo darbības plānu. Gadskārtējā darbības plānā nosaka gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus. Pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu, tiek apstiprināts Aģentūras gadskārtējais budžets. 1. AĢENTŪRAS MANTA UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

  1. Aģentūras manta ir nekustamā un kustamā Cēsu pilsētas pašvaldības manta, kura nodota Aģentūras valdījumā, izveidojot Aģentūru, kā arī cita Aģentūras valdījumā esoša pašvaldības manta.

  2. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu apstiprinātā budžeta ietvaros. Nekustamās mantas iegādei nepieciešams Cēsu pilsētas domes lēmums.

  3. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā atsavināt Aģentūras valdījumā esošo Cēsu pilsētas pašvaldības kustamo mantu un mantu, kuru tā iegādājusies savas darbības nodrošināšanai. Līdzekļi, kas iegūti Cēsu pilsētas pašvaldības kustamā mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaita Aģentūras budžetā.

  4. Aģentūrai nav tiesības uzņemties garantijas par citu fizisku un juridisku personu

  5. Aģentūrai ir tiesības ņemt aizņēmumus tikai ar Cēsu pilsētas domes piekrišanu likuma noteiktajā kārtībā.

  6. Aģentūra tiek finansēta no Cēsu pilsētas domes budžeta dotācijām, kā arī no pašu ieņēmumiem, to skaitā ieņēmumiem par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no valsts un pašvaldību pasūtījumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības.

 

 1. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN DARBA SAMAKSA

  1. Aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finanšu resursu izlietojumu atbilstoši likumu ‘’Par grāmatvedību’’, ‘’Par budžetu un finansu vadību’’ un ‘’Publisko aģentūru likums’’ un pilsētas domes lēmumu prasībām.

  2. Darba samaksa Aģentūrā:

6.2.1.Aģentūras direktora atalgojumu Cēsu pilsētas domes lēmumā noteiktajā apmērā nosaka Aģentūras direktora darba līgumā;

6.2.2.Aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka Aģentūras direktors Aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū.

 1. REVĪZIJA UN PĀRSKATI

  1. Lai kontrolētu Aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību pārvaldes līgumam, Aģentūrā tiek veikta revīzija un sagatavots revīzijas pārskats likumā ‘’Par pašvaldībām’’ noteiktajā kārtībā.

  2. Aģentūras kārtējais un gada pārskats:

7.2.1.Aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu resursu izlietojumu. Kārtējā un gada pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Cēsu pilsētas dome;

7.2.2.noslēdzot finanšu gadu, Aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par Aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par Aģentūras budžeta līdzekļu izlietojumu. Gada publiskajā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets. Gada pārskats iesniedzams Cēsu pilsētas domei apstiprināšanai Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumā noteiktajā termiņā.

 1. AĢENTŪRAS REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĒŠANA

  1. Aģentūru reorganizē vai likvidē ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

  2. Aģentūru reorganizējot vai likvidējot, sastāda Aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai Cēsu pilsētas pašvaldības iestādei.

  3. Aģentūru var reorganizēt:

8.3.1.pievienojot Aģentūru citai Cēsu pilsētas pašvaldības iestādei, kā rezultātā pievienojamā Aģentūra beidz pastāvēt;

8.3.2.apvienojot Aģentūru ar citu Cēsu pilsētas pašvaldības iestādi vai vairākām citām pašvaldības iestādēm, kā rezultātā apvienojamās iestādes beidz pastāvēt un uz to bāzes izveidota jauna pašvaldības iestāde.


Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERSPielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

16.11.2006.,prot.Nr. 18

Lēmums Nr. 637


Cēsu pašvaldības

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra


Amata vienību saraksts


Nodaļa

Amata nosaukums

Vienību skaitsDirektors

1

Administratīvā nodaļa

Lietvedis-sekretārs-kasieris

1


Grāmatvedis - finansists

1


Jurists – personāldaļas inspektors

1

Dzīvokļu daļa

Galvenais speciālists dzīvokļu un privatizācijas jautājumos

1


Speciālists dzīvokļu jautājumos

1

Sociālā nodaļa

Vadītājs

1

Sociālās palīdzības daļa

Sociālais darbinieks

1


Sociālās palīdzības organizators

2

Ģimenes atbalsta daļa

Sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem

3


Sociālais rehabilitētājs

1

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Vadītājs

1

Dienas centrs pensijas vecuma personām

Vadītājs – sociālais darbinieks

1


Sociālais darbinieks

1


Sociālais aprūpētājs vai rehabilitētājs

1


Sociālais aprūpētājs – pakalpojumu sniedzējs

1


Medmāsa

1

Rehabilitācijas centrs bērniem

Sociālais darbinieks


1


Centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm

Sociālais darbinieks vai sociālais pedagogs

2

Saimnieciskā daļa

Vadītājs

1

Tehniskie darbinieki

Automašīnas vadītājs

Apkopēji

IT speciālists

Sabiedriskās pirts administrators

1

2,5

0,5

2


KOPĀ:

30Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERSPielikums


DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMAM

teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4,

Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52,

Griezes un Svīres ielas

Detālplānojuma izstrādes pamatojums:


Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.4. punktu – kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju un citu infrastruktūru izbūvi, uz 2006.gada 30.augustā noslēgtajiem zemes nomas līgumiem starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Property Development” un Cēsu pilsētas domes 2006.gada 16.novembra lēmumu Nr. .... (prot.Nr.18, .... p.) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52, Griezes un Svīres ielas”.

.


Detālplānojuma robežas:

Detālplānojums izstrādājams Cēsu pilsētas teritorijai, kas ietver nekustamos īpašumus Griezes iela 3 (kad. Nr. 4201-007-1638), Griezes iela 4 (kad. Nr. 4201-007-1639), Līgatnes iela 40 (kad. Nr. 4201-007-1604), Līgatnes iela 44 (kad. Nr. 4201-007-1640), Līgatnes iela 46 (kad. Nr. 4201-007-1631), Līgatnes iela 52 (kad. Nr. 4201-007-1607), Griezes iela (kad. Nr. 4201 007 1642) un Svīres iela (kad. Nr. 4201 007 1674).


Detālplānojuma mērķis:

Radīt priekšnosacījumus kompleksai un kvalitatīvai mazstāvu dzīvojamā kvartāla apbūvei, nosakot optimālu infrastruktūras, būvju un labiekārtojuma elementu izvietojumu un apjomu, apbūves gabalu platības un robežas.


Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:


  1. Detālplānojumā risināt:

 • ielu tīkla struktūru (transporta kustības organizāciju);

 • zemes gabalu parcelāciju un adresāciju;

 • objektu iespējamo izvietojumu;

 • inženierkomunikāciju shēmu;

 • virsūdeņu novadīšanas sistēmas koncepciju;

 • apzaļumošanas koncepciju;

 • ēku augstuma, apjoma un tipa nosacījumus;

 • detalizētus apbūves noteikumus;

 • projekta risinājumos ņemt vērā 2005.gadā akceptēto Pētera ielas rekonstrukcijas projektu;


  1. Pieprasīt un ievērot detālplānojuma izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:

 • VAS “Latvijas valsts ceļi”;

 • VAS “Latvenergo” filiāle “ZET”;

 • AS “Latvijas gāze”;

 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

 • SIA “Lattelekom”;

 • SIA “Vinda”;

 • VZD Vidzemes reģionālā nodaļa;


3. Realizēt detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar sekojošu laika grafiku:

 • paziņojuma sniegšana par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un informēšana par sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu un sabiedriskās apspriešanas pasākumu laikrakstos “Cēsu Vēstis“ un “Latvijas Vēstnesis” laikā no 20.11.2006. līdz 24.11.2006.;

 • sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem, blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana, sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu un institūciju nosacījumu saņemšana - sākot ar 22.11.2006.;

 • detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādāšana līdz 2007.gada 30.janvārim;

 • pilsētas domes lēmuma pieņemšana par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai - 2007.gada janvāra pēdējā vai februāra pirmajā domes sēdē;

 • paziņojuma par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanu sniegšana laikrakstos “Cēsu Vēstis“ un “Latvijas Vēstnesis” – 2007.gada februārī, konkrētu sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas datumu nosakot domes lēmumā par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai;

 • sabiedriskās apspriešanas posmu termiņi nosakāmi saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61. un 66. punktu – katrs divas nedēļas.

 • iespējama detālplānojuma laika grafika apsteigšana, samazinot pirmās redakcijas izstrādāšanas laiku.


Pielikums

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMAM

zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs

Detālplānojuma izstrādes pamatojums:


Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.4. punktu – kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju un citu infrastruktūru izbūvi, un Cēsu pilsētas domes 2006.gada 16.novembra lēmumu Nr. .... (prot.Nr.18, .... p.) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs”.

.


Detālplānojuma robežas:

Detālplānojums izstrādājams Cēsu pilsētas teritorijai, kas ietver zemes gabalu Jurģu ielā 20, Cēsīs (kad.Nr.4201 008 0902), platība 46533 m2;


Detālplānojuma mērķis:

Radīt priekšnosacījumus kompleksai un kvalitatīvai mazstāvu dzīvojamā kvartāla apbūvei, nosakot optimālu infrastruktūras, būvju un labiekārtojuma elementu izvietojumu un apjomu, apbūves gabalu platības un robežas, saglabājot esošās dabas vērtības.


Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:


  1. Detālplānojumā risināt:

 • teritorijas zonējumu, ievērojot reljefa īpatnības un neplānojot ievērojamas tā izmaiņas;

 • ielu tīkla struktūru (transporta kustības organizāciju);

 • zemes gabalu parcelāciju un adresāciju;

 • objektu iespējamo izvietojumu;

 • inženierkomunikāciju shēmu;

 • virsūdeņu novadīšanas sistēmas koncepciju;

 • ēku augstuma, apjoma un tipa nosacījumus;

 • detalizētus apbūves noteikumus;


  1. Pieprasīt un ievērot detālplānojuma izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:

 • VAS “Latvijas valsts ceļi”;

 • VAS “Latvenergo” filiāle “ZET”;

 • AS “Latvijas gāze”;

 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

 • SIA “Lattelekom”;

 • SIA “Vinda”;

 • VZD Vidzemes reģionālā nodaļa;

 • Cēsu rajona Amatas novada pašvaldība;


3. Realizēt detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar sekojošu laika grafiku:

 • paziņojuma sniegšana par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, informēšana par sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu un tā sabiedrisko pasākumu laikrakstos “Cēsu Vēstis“ un “Latvijas Vēstnesis” – laikā no 20.11.2006. līdz 24.11.2006.;

 • sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem, blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana, sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu un institūciju nosacījumu saņemšana - sākot ar 22.11.2006.;

 • detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādāšana 2007.gada janvārī, februārī;

 • tālākie izstrādes termiņi nosakāmi domes lēmumā par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai;

 • sabiedriskās apspriešanas posmi realizējami saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61. un 66. punktu - katrs divas nedēļas.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv