Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2006. GADA 28. DECEMBRĪ

PROTOKOLS NR. 20

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 19A, Cēsīs, lietošanas mērķi

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0017 7575 uz SIA ‘’Auttex’’, reģistrācijas Nr.54103034291, juridiskā adrese Lenču ielā 19A, Cēsīs, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Lenču ielā 19A, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu un jaunas ielas izveidošanu’’ (prot.Nr.22, 5.punkts) zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas objekti (1001).

2006.gada 11.decembrī Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA ‘’Auttex’’ iesniegums par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Lenču ielā 19A, Cēsīs, no rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves uz darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvi (uz zemes gabala atrodas automašīnu tirdzniecības laukums un biroja ēka).

Izskatot nekustamā īpašuma Lenču ielā 19A, Cēsīs, īpašnieka SIA ‘’Auttex’’ iesniegumu (reģ.Nr.2886/1-23; 11.12.2006.) par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam, ievērojot to, ka, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, zemes gabals atrodas zemes izmantošanas veidu zonā “sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve’’, saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’ (20.06.2006.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 15.decembra atzinumu Nr.87 (prot.Nr.20), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Nekustamajam īpašumam Lenču ielā 19A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-0123), noteikt lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 

Par nekustamā īpašuma Rīta ielā 9, Cēsīs, lietošanas mērķi

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja

 

Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 13.jūnija rīkojumu Nr.245-r individuālajā dzīvojamā ēka Rīta ielā 9, Cēsīs, apstiprināta i/u ‘’Mārtiņš’’ viesnīcas funkcija. Zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

Cēsu pilsētas dome saņēmusi SIA ‘’Mārtiņš VR’’ valdes priekšsēdētāja Raita Sijāta un namīpašuma Rīta ielā 9, Cēsīs, īpašnieces Austras Lesdorfas iesniegumus par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Rīta ielā 9, Cēsīs, no darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūves uz vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvi, sakarā ar viesu mājas pakalpojumu darbības izbeigšanu.

Izskatot Raita Sijāta, un Austras Lesdorfas, iesniegumus (reģ.Nr.2745/1-23, 23.11.2006; reģ.Nr.2292/F-1-23, 11.12.2006.) par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam, ievērojot to, ka, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, zemes gabals atrodas zemes izmantošanas veidu zonā “mazstāvu dzīvojamā apbūve’’, saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’ (20.06.2006.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 15.decembra atzinumu Nr.88 (prot.Nr.20), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Nekustamajam īpašumam Rīta ielā 9, Cēsīs (kadastra Nr.4201-009-0733), noteikt lietošanas mērķi – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
 2. Pieņemt zināšanai, ka namīpašums Rīta ielā 9, Cēsīs, atrodas uz Lidijai Ķibermanei piekrītoša zemes gabala Rīta ielā 9, Cēsīs (platība 720 m2), uz kuru īpašuma tiesības vēl nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

 

 

Par nolikuma „Par Cēsu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba algas noteikšanu” apstiprināšanu

Ziņo: I.Groza, Cēsu Kultūras centra vadītāja

Pamatojoties uz Cēsu Kultūras centra direktores ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Apstiprināt Nolikumu „Par Cēsu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba algas noteikšanu” .
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu Kultūras centra direktorei

I. Grozai.

 

 

Par neapbūvētu zemes gabalu Egļu ielā 12, Egļu ielā 14

un Egļu ielā 16, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

________________________________________________________

Ziņo: Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas

priekšsēdētājs A.Mihaļovs

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 4.septembrī (pasta zīmogs 2006.gada 31.augusts) ir saņemts Indras VEĢERES iesniegums (reģ. Nr. 1603/F-1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu ar kadastra Nr. 4201 006 1107.

Izskatot Indras VEĢERES iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentus, konstatēts:

 1. Zemes gabals ar kadastra Nr. 4201 006 1107 ir neapbūvēts zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs, ar platību 18237 m2;
 2. Zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0020 9504 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (31.03.2006.);
 3. Zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, lietošanas mērķis pašlaik ir sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 4. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 9 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs, atrodas daļēji „B” zonā – mazstāvu dzīvojamā apbūve, un daļēji „M” zonā – dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve;
 5. 2006.gada aprīļa mēnesī uzsākta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, sagatavošana sadalīšanai apbūves zemes gabalos, un ar 2006.gada 7.decembra domes lēmumu Nr.684 (prot.Nr.19, 10.punkts) zemes gabals sadalīts trīs atsevišķos zemes gabalos Egļu ielā 12, Egļu ielā 14 un Egļu ielā 16, Cēsīs;
 6. Zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs, un no tā atdalītie zemes gabali Egļu ielā 14 un Egļu ielā 16, Cēsīs, nav nepieciešami valsts pārvaldes funkciju vai pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu un 12.panta pirmo daļu un likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 31.panta trešo daļu un 66.panta otro daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 12.decembra priekšlikumu (prot. Nr.31, 3.punkts), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Nodot privatizācijai neapbūvētus zemes gabalus:

1.1. Egļu ielā 12, Cēsīs, ar platību 4054 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

1.2. Egļu ielā 14, Cēsīs, ar platību 4163 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

  1. Egļu ielā 16, Cēsīs, ar platību 10020 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

 1. Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.KRASTIŅŠ) veikt zemes gabalu dalījuma reģistrēšanu zemesgrāmatā;
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs

_________________________________________________________________

Ziņo: Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas

priekšsēdētājs A.Mihaļovs

 

 

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 3.augustā saņemts iesniegums (reģ.Nr.1352/F-1-23) no Larisas BITELES, kurā lūgts atļaut privatizēt zemes gabalu apmēram 1000 m2, kas pēc norādītās atrašanās vietas apraksta ir daļa no Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, kad.nr.4201 006 0107.

Izskatot Larisas BITELES iesniegumu un Cēsu pilētas domes rīcībā esošos dokumentus, konstatēts:

 1. Zemes gabals ar kadastra Nr. 4201 006 0107 ir neapbūvēts zemes gabals Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, ar platību 22974 m2;
 2. Zemes gabals Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0012 7280 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (19.02.2004.);
 3. Zemes gabala Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, lietošanas mērķis pašlaik ir sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 4. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 9 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs, atrodas daļēji „A” zonā – dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve, un daļēji „C” zonā – mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība;
 5. Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.aprīļa domes lēmuma 21.punktu (prot.Nr.11) uzsākta detālplānojuma izstrāde brīvdabas estrādes un ar to saistīto objektu teritorijai Cēsīs. Šajā teritorijā ietilpst arī zemes gabals Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs. Detālplānojums atrodas izstrādāšanas stadijā, projektētājs iesniedzis Cēsu pilsētas domē detālplānojuma pirmo redakciju;
 6. Detālplānojumā netiek plānota zemes gabala Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, sadalīšana mazākos zemes gabalos, kas atbilstu privatizācijas ierosinātājas iecerētajam privatizācijas objektam;
 7. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā.) un 9.panta (Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas , kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;
 8. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otrajā punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana...), piektajā punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt sestajā punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. Uz zemes gabala tiek plānota būvniecība un labiekārtojums, kas ir sastāvdaļa no brīvdabas estrādes kompleksa (tajā skaitā labiekārtota, apgaismota zaļā zona - parks ar publiskiem pastaigu celiņiem un slēpošanas trasēm, skeitborda zona ar autostāvvietām);
 9. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15. pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to publiskas labiekārtotas zaļās zonas izveidošanai un uzturēšanai, pilsētas iedzīvotāju kultūras, rekreācijas un masu sporta aktivitāšu nodrošināšanai nepieciešamais zemes gabals Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, saglabājams pašvaldības īpašumā valsts pārvaldes funkciju veikšanai sabiedrības interešu labā.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 10.11.2006. atzinumu (prot.Nr.27, 10.punkts), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Noraidīt Larisas BITELES, privatizācijas ierosinājumu un atteikt nodot privatizācijai zemes gabalu Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteiktas likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punktā, 5.punktā un 6.punktā.
 2. Saglabāt zemes gabalu Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, kā nedalītu īpašumu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības objekta – nedzīvojamas ēkas

Gaujas ielā 10A, Cēsīs nodošanu privatizācijai

_____________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas domē 25.08.2006. ir saņemts Jāņa BĒRZIŅA, privatizācijas ierosinājums, ar kuru ierosināts nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošas ēkas Cēsīs, Gaujas ielā 10A.

Izskatot Jāņa BĒRZIŅA iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentus, konstatēts:

 1. Uz zemes gabalu un uz tā atrodošos namīpašumu, kas sastāv no divām pamatceltnēm un vienas palīgceltnes, Gaujas iela 8/10, Cēsis (zemes kadastra numurs 4201-006-0410) īpašuma tiesības nostiprinātas Jānim BĒRZIŅAM, (Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 52, Lēmuma datums:02.09.1999. – ½ domājamā daļa; 03.09.1999. – ½ domājamā daļa). Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: Uz zemes īpašuma daļēji atrodas Cēsu pilsētas Dzīvokļu pārvaldes ražošanas bāze (...).
 2. Uz zemes gabala Gaujas iela 8/10, Cēsīs daļas atrodas Cēsu pilsētas domes bilancē esošs Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekts – nedzīvojamās ēkas (ražošanas bāze), kurai ar 23.02.1993. Cēsu pilsētas Tautas deputātu padomes Valdes lēmumu Nr. 48 piešķirta adrese: Cēsis, Gaujas iela 10A un kas ar Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumu (protokols Nr. 21, § 37) no bilances uz bilanci nodota Cēsu pilsētas domei;
 3. Saskaņā ar likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 35.panta pirmās daļas 1.punktu tiesības uz privatizējamā pašvaldības objekta pirmpirkumu ir tam privatizācijas subjektam, kura īpašumā ir zemes gabals, uz kura atrodas objekts (..), ja uz šā zemes gabala atrodas vairāk nekā puse no privatizējamā objekta aizņemtās teritorijas, izņemot ražošanas ēkas un būves, kas saistītas ar dzīvojamo mēju, piemēram, kūtis, klētis, garāžas, pagrabi un tamlīdzīgas ēkas un būves, uz kurām pirmpirkuma tiesības ir to pašreizējiem īrniekiem;
 4. 2004. gada 15. novembrī noslēgts nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „CDzP” (Nomnieks) par ēku Gaujas ielā 10A, Cēsīs ar kopējo platību 690,2 m2 nodošanu nomā un lietošanā. Līguma termiņš: 2014. gada 30. novembris;
 5. Īpašuma tiesības uz pašvaldības īpašuma objektu – nedzīvojamas ēkas Gaujas ielā 10A, Cēsīs uz zemes gabala Gaujas ielā 8/10, Cēsīs nav reģistrētas zemesgrāmatā;
 6. Pašvaldības īpašuma objekts – nedzīvojamās ēkas Gaujas ielā 10A, Cēsīs nav nepieciešams pašvaldības funkcijas vai pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6. panta trešo, sesto un septīto daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 4. panta pirmo daļu, 6. panta pirmo un otro daļu, 31. panta trešo daļu un 35. panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006. gada 19. decembra priekšlikumu (sēdes protokols Nr. 32), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objektu – nedzīvojamas ēkas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, kas izvietotas uz zemes gabala Gaujas iela 8/10, Cēsīs pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) risināt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašuma objekta – nedzīvojamu ēku Gaujas ielā 10A, Cēsis reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 3. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašuma objekta – nedzīvojamu ēku Gaujas ielā 10A reģistrēšanu zemesgrāmatā sedz īpašuma objekta pircējs, maksājot latos.
 4. Līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā noslēgt zemes nomas līgumu starp Jāni Bērziņu (Iznomātājs) un Cēsu pilsētas domi (Nomnieks) par zemes gabala Gaujas ielā 8/10, Cēsīs daļas nomu ar apbūves tiesībām uz termiņu – 10 gadi;
 5. Noteikt, ka pašvaldības īpašuma objekta – nedzīvojamas ēkas Gaujas ielā 10A, Cēsīs pircējam ir saistošs 2004. gada 15. novembrī noslēgtais nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „CDzP” (Nomnieks) par ēku Gaujas ielā 10A ar kopējo platību 690,2 m2 nodošanu nomā un lietošanā ar termiņu 2014. gada 30. novembris.
 6. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (vadītājs A. Mihaļovs).
 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu maksas autostāvvietas’’

__________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas domē 31.08.2006. (reģ. Nr. 2054/1-23) ir saņemts SIA ‘’BMS TEHNOLOĢIJA’’ un 2006.gada 4.septembrī (reģ. Nr. 2081/1-23) SIA ‘’JS RISKA VADĪBAS GRUPA’’ privatizācijas ierosinājumi, ar kuriem ierosināts nodot privatizācijai sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu maksas autostāvvietas’’, vienotais reģ. Nr. 44103018454, turpmāk tekstā – Sabiedrība.

Izskatot SIA ‘’BMS TEHNOLOĢIJA’’ un SIA ‘’JS RISKA VADĪBAS GRUPA’’ privatizācijas ierosinājumus, Cēsu pilsētas dome konstatē:

 1. Sabiedrība ir izveidota ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 14.oktobra lēmumu Nr. 715 ‘’Par Cēsu pilsētas domes bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu maksas autostāvvietas’’ izveidošanu’’ (prot. Nr. 18) un 1999.gada 9.decembra lēmumu Nr. 857 ‘’Par Cēsu pašvaldības bezpeļņas organizācijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu maksas autostāvvietas’’ statūtu apstiprināšanu’’. Sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā 1999.gada 27.decembrī, bet atbilstoši Komerclikuma prasībā pārreģistrēta komercreģistrā 2004.gada 29.oktobrī.
 2. Sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 16 875,00, vienas daļas vērtība Ls 1,00. Cēsu pilsētas domei pieder 100% no Sabiedrības pamatkapitāla, tas nozīmē, ka Cēsu pilsētas domei ir izšķirošā ietekme Sabiedrībā.

 3. Sabiedrības dibināšanas mērķi ir - Sabiedrībai apsaimniekošanā nodotā pilsētas nekustamā īpašuma – ielu (sarkano līniju robežās), zemes gabalu un cita nekustamā īpašuma pārvaldīšana un racionāla apsaimniekošana, ierīkojot dažāda veida stāvvietas transporta līdzekļu novietošanai; ceļu satiksmes drošības sekmēšana; pilsētas ielu saimniecības attīstīšana. Sabiedrības dibināšanas mērķi izriet no sākotnējiem Sabiedrības statūtos, kas apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 9.decembra lēmumu Nr. 857.
 4. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
 5. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā ‘’Par pašvaldībām’’ noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta (Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un atbildības par to izpildi) izriet, ka likumā ‘’Par pašvaldībām’’ minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē.
 6. Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 6.panta 1. un 2.punktā noteikts, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir: 1) šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas (7.pants’’; 2) citos likumos noteiktās autonomās funkcijas (8.pants). Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), bet 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Likuma ‘’Par autoceļiem’’ 1.panta 2.punktā noteikts, ka pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes un Ceļu satiksmes likuma 1.panta 1.punktā noteikts, ka ceļa īpašnieks ir valsts, pašvaldība, fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš pieder uz īpašuma tiesību pamata, savukārt, 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka ceļu satiksmes vispārējo pārvaldi realizē Ministru kabinets un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei un 6.panta pirmajā daļā - (1) Ceļa pārvaldītājam ir pienākums: 1) nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā; 2) organizēt satiksmi un nodrošināt ceļa, tā mākslīgo būvju un inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā; 3) nodrošināt, lai nekavējoties tiktu novērsti šķēršļi, kas traucē satiksmi un apdraud tās drošību, bet, ja tas nav iespējams, nodrošināt bīstamo vietu aprīkošanu ar atbilstošiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem līdz šo šķēršļu likvidēšanai.
 7. Lai pildītu iepriekš minētās pašvaldības funkcijas un uzdevumus, kā arī lai, ievērotu likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 3.punktu, pamatojoties uz tā paša likuma 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu pilsētas dome ir dibinājusi Sabiedrību.
 8. Transporta līdzekļu stāvēšanas organizēšana ielās to sarkanajās līnijās ir viens no satiksmes organizēšanas veidiem. Cēsu pilsētā ir ļoti izteikts pilsētas centrs, kurā atrodas lielākā daļa institūciju (valsts pārvaldes iestādes, bankas, apdrošināšanas sabiedrības, veikali, tirgus u.c.), savukārt, kuru darbiniekiem un klientiem ir nepieciešamas autostāvvietas. Cēsu pilsētā ielas (ceļi), t.sk., ielās tp sarkanajās līnijās, un laukumi, kur ir izveidotas Cēsu pašvaldības maksas autostāvvietas, pieder Cēsu pilsētas pašvaldībai un tās ir Cēsu pilsētas domes pārziņā. Lai pildītu lēmuma 5.punktā minēto pašvaldības funkciju, racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu un, sakarā ar transporta līdzekļu kustības intensitātes pieaugumu, daļēji segtu ielu uzturēšanas, remonta un būvniecības izmaksas, Cēsu pilsētas dome, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 1999.gada 14.oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 712 ‘’Par transporta līdzekļu maksas autostāvvietu ierīkošanu, uzturēšanu un apkalpošanu Cēsu pilsētā’’ (prot. Nr. 18), kurā noteikts, ka Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošo īpašumu robežās dome ir tiesīga ierīkot transporta līdzekļu maksas autostāvvietas (1.p.) un tiesības ierīkot, uzturēt un apkalpot maksas autostāvvietas Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošo īpašumu robežās ir ar domes lēmumu apstiprinātam pārvaldītājam. 1999.gada 9.decembrī Cēsu pilsētas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 860 ‘’Par maksas autostāvvietu pārvaldītāju’’ (prot. Nr. 860), ar kuru nolemts apstiprināt Sabiedrību par Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošo īpašumu robežās ierīkojamo maksas autostāvvietu pārvaldītāju.
 9. Sabiedrība sekmīgi veic Cēsu pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un vienu no satiksmes organizēšanas funkcijām - transporta līdzekļu stāvēšanu ielu sarkanās līnijās -, nodrošinot autostāvvietu pieejamību Cēsu pilsētas centrā. Autostāvvietu pieejamība tiek nodrošināta limitējot transporta līdzekļu stāvēšanas laiku, nosakot saprātīgu samaksu par autostāvvietas izmantošanu, kā arī nodrošinot bezmaksas stāvvietas invalīdiem, operatīvajiem transporta līdzekļiem un transporta līdzekļiem, kuriem ir operatīvās ceļa zīmes, kā arī citās vietās, piem., zemes gabalā Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs. Samaksu par autostāvvietu izmantošanu nosaka Cēsu pilsētas dome un, ņemot vērā, ka Cēsu pilsētas domes kā Sabiedrības īpašnieka pamatmērķis nav peļņas gūšana, bet gan savu funkciju izpildes nodrošināšana un sabiedrības interešu aizstāvība, šī samaksa ir samērīga. Sabiedrība par saviem līdzekļiem, bet, ņemot vērā Cēsu pilsētas domes norādījumus, veic šo autostāvvietu izveidošanu, uzturēšanu kārtībā un daļu no iekasētās naudas par autostāvvietu izmantošanu izlieto Cēsu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā, piem., 1999.gadā Raunas ielas, Cēsīs asfaltbetona seguma rekonstrukcija, 2005.gadā – Lielās Katrīnas ielas, Cēsīs gājēju ietves rekonstrukcija, 2006.gadā – maksas un bezmaksas autostāvvietu ierīkošana jubilejas pasākuma ‘’Cēsis 800’’ ietvaros. Tāpat Sabiedrība veic transporta līdzekļu bezmaksas stāvvietu organizēšanu un kontrolēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības organizēto publisko pasākumu laikā. No iepriekš minētā secināms, ka Sabiedrība veic tikai Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un izpilda tās dotos uzdevumus, par to nesaņemot papildus finansējumu. Sabiedrības privatizēšanas gadījumā Cēsu pilsētas dome nevarētu nodrošināt Sabiedrībai kā privātpersonai iepriekš minēto uzdevumu veikšanu, jo tā nekādā gadījumā nevarētu radīt kādai privātpersonai jebkādas priekšrocības vai pat monopolstāvokli. Bez tam Cēsu pilsētas domei ir tiesības izvēlēties tās īpašuma apsaimniekotāju, slēdzot privāttiesisku līgumu vai dibinot kādu institūciju. Pie šādiem nosacījumiem var rasties situācija, ka Cēsu pilsētas domei vajadzētu noteikt citu ielu to sarkanajās līnijās apsaimniekotāju, veidojot jaunu institūciju, kas nebūtu lietderīgi pie nosacījuma, ka šobrīd šāds veidojums jau pastāv.
 10. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešajā daļā noteikts, ka Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesiski interešu ievērošana, bet Administratīvā likuma 66.panta pirmās daļas 4 punktā – Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību (65.pants), iestāde lemj: (...) 4) par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka privātpersonas tiesību ierobežošanu var attaisnot tikai ar ievērojamu sabiedrības ieguvumu. No Sabiedrības sekmīgas darbības ir atkarīga pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes kvalitāte un nepārtrauktība. Turpretī privātpersona nav atbildīga par pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi. Pie šajā lēmumā iepriekš minētajiem apsvērumiem konstatējams, ka vienas privātpersonas tiesību ierobežošana, kas izpaužas atteikumā nodot privatizācijai Sabiedrības kapitāla daļas, ir samērojama ar sabiedrības interešu ieguvumu.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšana likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 12.12.2006. priekšlikumu (prot. Nr. 31), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , ( balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis), nolemj:

Noraidīt SIA ‘’BMS TEHNOLOĢIJA’’ un SIA ‘’JS RISKA VADĪBAS GRUPA’’ privatizācijas ierosinājumus un atteikt nodot privatizācijai Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu maksas autostāvvietas.’’, vienotais reģ. Nr. 44103018454, jo tā nepieciešama valsts pārvaldes (pašvaldības autonomās) funkcijas veikšanai, kas noteikta likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktā un Ceļu satiksmes likuma 6.panta pirmajā daļā.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV – 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

__________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 4.septembrī (pasta zīmogs 2006.gada 31.augusts) ir saņemts Indras VEĢERES iesniegums (reģ. Nr. 1603/F-1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 4201 006 2303.

Izskatot Indras VEĢERES iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentus, konstatēts:

1. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 4201 006 2303 ir nekustamais īpašums Gaujas ielā 88, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 66 288 kv.m. platībā (kadastra Nr. 4201 006 2303) un 3 pamatēkām (4201 006 2303 002; 4201 006 2303 003; 4201 006 2303 004), 3 būvēm (4201 006 2303 005; 4201 006 2303 006; 4201 006 2303 051) un 5 palīgēkām (4201 006 2303 007; 4201 006 2303 008; 4201 006 2303 009; 4201 006 2303 010; 4201 006 2303 011), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums; ;

2. Nekustamais īpašums Gaujas ielā 88, Cēsīs, ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 8355, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda;

3. Zemes gabala Gaujas ielā 88, Cēsīs, lietošanas mērķis ir sabiedriskas nozīmes objekti (0902);

4. Atbilstoši Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 9 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017’’ nekustamais īpašums Gaujas ielā 88, Cēsīs, atrodas A zonā, t.i., dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedriskā apbūve. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumu Nr. 584 ‘’Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr. 7 izstrādes uzsākšanu’’ un lēmumu Nr. 585 ‘’Par darba uzdevumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr. 7 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu’’ (prot. Nr. 16, 33.punkts) ir uzsākti teritorijas plānojuma grozījumi attiecībā uz zemes gabalu Gaujas ielā 88, Cēsīs, ierosinot zemes gabala daļu Gaujas ielā 88, Cēsīs, iekļaut zemes izmantošanas veidu zonā ‘’dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamās apbūve’’. Teritorijas plānojuma grozījumu process vēl nav pabeigts, līdz ar to minētie grozījumi vēl nav stājušies spēkā;

5. 2006.gada 1.februārī starp Cēsu pilsētas domi un biedrību ‘’Dzīvības Straume’’, reģ. Nr. 40008093920, ir noslēgts sadarbības līgums (reģ. Nr. 2-20-1-6/2006). par pansijas izveidi ēkā Gaujas ielā 88, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 006 2303 002. Līguma darbības termiņš ir 2007.gada 31.decembris.

6. Nekustamais īpašums Gaujas ielā 88, Cēsīs, nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 2.panta otrās daļas 1.punktu, 3.panta trešās daļas 1.punktu, 31.panta trešo daļu, 66.panta otro daļu un 87.panta otro daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 1.decembra priekšlikumu (prot. Nr. 29), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , ( balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis), nolemj:

1. Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Gaujas ielā 88, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 66 288 kv.m. platībā (kadastra Nr. 4201 006 2303) un 3 pamatēkām (4201 006 2303 002; 4201 006 2303 003; 4201 006 2303 004), 3 būvēm (4201 006 2303 005; 4201 006 2303 006; 4201 006 2303 051) un 5 palīgēkām (4201 006 2303 007; 4201 006 2303 008; 4201 006 2303 009; 4201 006 2303 010; 4201 006 2303 011).

2. Noteikt privatizācijas metodi – pārdošana, privatizācijas paņēmienu – pārdošana izsolē.

3. Maksājumi par nekustamo īpašumu izdarāmi latos.

4. Nosakot nekustamā īpašuma cenu ņemt vērā Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 585 ‘’Par darba uzdevumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr. 7 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu’’ (prot. Nr. 16, 33.punkts) ierosinātajiem plānotajiem zemes gabala Gaujas ielā 88, Cēsīs zemes izmantošanas veidiem atbilstošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.

 1. Nekustamā īpašuma pircējam ir saistošs 2006.gada 1.februārī starp Cēsu pilsētas domi un biedrību ‘’Dzīvības straume’’, reģ. Nr. 40008093920, noslēgtais sadarbības līgums (reģ. Nr. 2-20-1-6/2006).
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

_________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 30.augustā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’CAFE POPULAR’’, reģ. Nr. 40003124942, iesniegums (reģ. Nr. 2045/1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu Lenču ielā 2, Cēsīs.

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’CAFE POPULAR’’ iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentus, konstatēts:

1. Zemes gabals Lenču ielā 2, Cēsīs, ir neapbūvēts zemes gabals 1514 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 1006;

2. Zemes gabals Lenču ielā 2, Cēsīs ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 9, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda;

3. Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 9 ir nostiprinātas nomas tiesības uz zemes gabalu Lenču ielā 2, Cēsīs, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’HOTEL CĒSIS’’, reģ. Nr. 40003124942;

4. Zemes gabala Lenču ielā 9, Cēsīs, lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

5. Atbilstoši Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 9 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ Zemes gabals Lenču ielā 2, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonā ‘’sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve’’;

6. Zemes gabals Lenču ielā 2, Cēsīs, nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu un 12.panta pirmo daļu un likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 31.panta trešo daļu un 66.panta otro daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 19.decembra priekšlikumu (prot. Nr. 32), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , ( balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis), nolemj:

1. Nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Lenču ielā 2, Cēsīs, ar kopējo platību 1514 kv.m., kadastra Nr. 4201 005 1006.

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

 

Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

__________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 4.septembrī (pasta zīmogs 2006.gada 31.augusts) ir saņemts Indras VEĢERES iesniegums (reģ. Nr. 1603/F-1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu ar kadastra Nr. 4201 003 0221.

Izskatot Indras VEĢERES iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentus, konstatēts:

1. Zemes gabals ar kadastra Nr. 4201 003 0221 ir neapbūvēts zemes gabals Priekuļu ielā 21, Cēsīs, 126 800 kv.m. platībā;

2. Zemes gabals Priekuļu ielā 21, Cēsīs ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0029 7256, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda;

3. Zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0908);

4. Atbilstoši Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 9 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ zemes gabals Priekuļu ielā 21, Cēsīs, atrodas A zonā, t.i., dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve;

5. Zemes gabals Priekuļu ielā 21, Cēsīs, nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu un 12.panta pirmo daļu un likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 31.panta trešo daļu un 66.panta otro daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 19.decembra priekšlikumu (prot. Nr. 32), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis), (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

1. Nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Priekuļu ielā 21, Cēsīs, ar kopējo platību 126 800 kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0221.

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

 

 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu nodošanu privatizācijai

__________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Izskatot SIA ‘’BMS TEHNOLOĢIJA’’, vienotais reģ. Nr. 50003510331, 2006.gada 30.augusta privatizācijas ierosinājumu (saņemts 2006.gada 01.septembrī, reģ. Nr. 2069/1-25) par sabiedrības ar ierobežotas atbildības ‘’CĒSU TIRGUS’’, vienotais reģistrācijas Nr. 44103027052, kapitāla daļu nodošanu privatizācijai, un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 6.panta otro daļu un 31.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 12.decembra priekšlikumu (prot. Nr. 31) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 14.decembra atzinumu (prot. Nr. 17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – 2 (R.Sijāts, D.Vasmanis), atturas -nav , nolemj:

 1. Nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’CĒSU TIRGUS’’, vienotais reģistrācijas 44103027052, turpmāk tekstā – Sabiedrība, 167970 (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit) kapitāla daļas, nosakot šādus privatizācijas pamatprincipus:
  1. Sabiedrības kapitāla daļas pārdodamas atklātā izsolē.
  2. Maksājumi par Sabiedrības kapitāla daļām izdarāmi latos.
  3. Sabiedrības īpašumā esošajā nekustamajā īpašumā Valmieras ielā 2, Cēsīs jānodrošina lauksaimniecības un amatniecības tirgus funkcija, piemērojot šobrīd esošās Sabiedrības noteiktās un ar Cēsu pilsētas domes lēmumu apstiprinātās pakalpojuma cenas 5 gadus no Sabiedrības kapitāla daļu pirkuma līguma spēkā stāšanās. Pakalpojuma cenas var mainīt tikai, ņemot inflācijas koeficientu.
  4. Jānodrošina Sabiedrības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Valmieras ielā 2, Cēsīs apbūve un attīstība, atbilstoši atklāta konkursa ‘’Par atdalāmā zemes gabala no zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2 nomu ar apbūves tiesībām un investīcijām atlikušajā zemes gabalā esošā tirgus kompleksa rekonstrukcijai un Cēsu pilsētas infrastruktūras attīstībai’’ rezultātiem (Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 243, prot. Nr. 7, 37.punkts).

 2. Sabiedrības kapitāla daļu cenu noteikt, ņemot vērā sertificēta vērtētāja novērtējumu.
 3. Sabiedrības privatizācijas laikā tās nosaukumam pievienojams vārds ‘’privatizējamā’’.
 4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

Par apbūvēta zemes gabala Vienības laukums 1, Cēsīs nodošanu atsavināšanai

___________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 30.augustā (reģ.Nr.1555/F-1-23) ir saņemts Jāņa Lasmaņa apbūvēta zemesgabala atsavināšans ierosinājums, ar kuru ierosināts atsavināt pašvaldībai piederošu zemesgabalu ar kopējo platību 3721kv.m., kura adrese ir Vienības laukums 1, Cēsis, kadastra Nr. 4201 005 1005. Uz minētā zemes gabala atrodas Jānim Lasmanim piederoša būve – divstāva mūra ēka (viesnīca) (kadastra apzīmējums 4201 005 1005 001) ar kopējo platību 1405.4 kv.m. Zemes gabals Vienības laukums 1, Cēsis, nostiprināts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.11, lēmuma datums 03.03.2003.uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” no 18.,19.,20.pantu, un likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 1. panta 7.daļu un 4.panta 4.daļas 3.punktu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 17.oktobra priekšlikumu (prot.Nr.25) un 2006.gada 19.decembra priekšlikumu (prot.Nr.32) Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes gabalu Vienības laukums 1, Cēsis, kura kopējā platība 3721 kv.m, kadastra Nr. 4201 005 1005.
  2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS).
  3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

 

 

 

Par neapbūvēta zemes gabala Liepu ielā 7, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

____________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 4.septembrī (pasta zīmogs 2006.gada31.augusts) ir saņemts Indras Veģeres iesniegums (reģ.Nr. 1603/F – 1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu ar kadastra Nr.4201 006 1201.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairāk kārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17. oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006. Nr.F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 20.10. 2006. Nr. F 1 23/1579), uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Izskatot Indras Veģeres iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentu , konstatēts:

  1. Zemes gabals ar kadastra Nr. 4201 006 1201 ir neapbūvēts zemes gabals Liepu ielā 7, Cēsīs, 26847 kv.m. platībā;
  2. Saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr. 1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr. 03-1/7392 zemes gabals Liepu ielā 7, Cēsīs rezervēts pašvaldību funkciju realizēšanai un reģistrējams zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums;
  3. Zemes gabals tiek gatavots reģistrācijai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda;
  4. Atbilstoši Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9 Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” Zemes gabals Liepu ielā 7, atrodas B un E zonās, kur pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve ar zaļās zonas elementiem;
  5. Zemes gabals Liepu ielā 7, Cēsīs, nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu un 12.panta pirmo daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 31.panta trešo daļu un 66.panta otro daļu, kā arī Cēsu pilsētas mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 19.novembra priekšlikumu (prot Nr.32), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Liepu ielā 7, Cēsīs, ar kopējo platību 26847kv.m., kadastra Nr. 4201 006 1201;
  2. Cēsu pilsētas domes nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot un iesniegt dokumentus Cēsu zemesgrāmatu nodaļā, lai nekustamo īpašumu Liepu ielā 7, Cēsīs, reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;
  3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs);
  4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

 

Par neapbūvēta zemes gabala Lauku ielā 9A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

__________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 28.augustā ir saņemts Romualdas Kūlupas pilnvarotās personas Edvīna Logina iesniegums (reģ.Nr. 1524/F–1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu Lauku ielā 9A, Cēsīs. Izskatot Edvīna Logina iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentus, konstatēts:

  1. Zemes gabals ar kadastra Nr. 4201 007 0937 ir neapbūvēts zemes gabals Lauku ielā 9A, Cēsīs, 1623 kv.m. platībā, kura tiks precizēta izgatavojot zemes robežu plānu;
  2. Zemes gabals tiek gatavots reģistrācijai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  4. Atbilstoši Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” zemes gabals Lauku ielā 9A, atrodas B zonā, kur pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve. Zemes gabals Lauku ielā 9A, Cēsīs, nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu un 12.panta pirmo daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 31.panta trešo daļu un 66.panta otro daļu, kā arī Cēsu pilsētas mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 19.decembra priekšlikumu (prot Nr.32), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Lauku ielā 9A, Cēsīs, ar platību 1623kv.m., vairāk vai mazāk, kura tiks noteikta izgatavojot zemes robežu plānu, kadastra Nr. 4201 007 0937;
  2. Cēsu pilsētas domes nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot un iesniegt dokumentus Cēsu zemesgrāmatu nodaļā, lai nekustamo īpašumu Lauku ielā 9A, Cēsīs, reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;
  3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs);
  4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Priedes ielā 9, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 4.septembrī (pasta zīmogs 2006.gada 31.augusts) ir saņemts Indras Veģeres iesniegums (reģ.Nr. 1603/F – 1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu ar kadastra Nr.4201 006 2012.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairāk kārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17. oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006. Nr.F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 20.10. 2006. Nr. F 1 23/1579), uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Izskatot Indras Veģeres iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentu, konstatēts:

 1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – dabas pamatne, kur galvenais izmantošanas veids - parki, dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids;
 2. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 006 2012 adrese Priedes iela 9, Cēsis, nav reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;
 3. Zemes gabala platība –50000kv.m., vairāk vai mazāk, kura tiks precizēta izgatavojot zemes robežu plānu
 4. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 5. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;
 6. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 7. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to parku, skvēru un zaļo zonu teritorijas, kuras ir visiem pieejamas, kur iedzīvotāji tās izmanto pastaigām un sporta aktivitātēm – veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu ir saglabājamas pašvaldības īpašumā. Ja minēto zemes gabalu nodos privatizācijai, tad nebūs brīva pieejamība, varētu būt traucētas un ierobežotas sabiedrības intereses un aktivitātes.
 8. Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas domes mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 19.12.2006. priekšlikumu (prot.Nr.32), Cēsu pilsētas dome nolemj:

   

  Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Priedes ielā 9, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 2012, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā.

  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

   

   

  Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs

  Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

  Cēsu pilsētas domē 2006.gada 4.septembrī (pasta zīmogs 2006.gada 31.augusts) ir saņemts Indras Veģeres iesniegums (reģ.Nr. 1603/F – 1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu ar kadastra Nr.4201 006 2119.

  Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairāk kārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17. oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006. Nr.F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 20.10. 2006. Nr. F 1 23/1579), uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

  Izskatot Indras Veģeres iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentu, konstatēts:

  1. Saskaņā ar LV Vēstures arhīva izziņu Nr.5-JP-22847; 29.05.1996. „Par nekustama īpašuma piederību” vēsturiskā nekustamā īpašuma – bijušās pilsētas Dzirnavas nr.17, kuras atradušās Cēsu pilsētas teritorijā pie Gaujas, īpašnieks uz 1940.gada 21.jūliju bija Cēsu pilsētas pašvaldība. Zemes gabals Dzirnavu ielā 11, Cēsīs aizņem daļu no minētā vēsturiskā zemes gabala;
  2. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – dabas pamatne, kur galvenais izmantošanas veids - parki, dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids;
  3. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 006 2119, adrese: Dzirnavu iela 11, Cēsis, nav reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;
  4. Zemes gabala platība 56353 kv.m., vairāk vai mazāk, kura tiks precizēta izgatavojot zemes robežu plānu:
  5. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
  6. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;
  7. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
  8. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to parku, skvēru un zaļo zonu teritorijas, kuras ir visiem pieejamas, kur iedzīvotāji tās izmanto pastaigām un sporta aktivitātēm – veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu ir saglabājamas pašvaldības īpašumā. Ja minēto zemes gabalu nodos privatizācijai, tad nebūs brīva pieejamība, varētu būt traucētas un ierobežotas sabiedrības intereses un aktivitātes.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas domes mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 10.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.27), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 0119, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Dzirnavu ielā 24, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 4.septembrī (pasta zīmogs 2006.gada 31.augusts) ir saņemts Indras Veģeres iesniegums (reģ.Nr. 1603/F – 1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu ar kadastra Nr.4201 006 2116.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairāk kārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17. oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006. Nr.F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 20.10. 2006. Nr. F 1 23/1579), uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Izskatot Indras Veģeres iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentu, konstatēts:

 1. Saskaņā ar LV Vēstures arhīva izziņu Nr.5-JP-22847; 29.05.1996. „Par nekustama īpašuma piederību” vēsturiskā nekustamā īpašuma – bijušās pilsētas Dzirnavas nr.17, kuras atradušās Cēsu pilsētas teritorijā pie Gaujas, īpašnieks uz 1940.gada 21.jūliju bija Cēsu pilsētas pašvaldība. Zemes gabals Dzirnavu ielā 24, Cēsīs aizņem daļu no minētā vēsturiskā zemes gabala;
 2. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – dabas pamatne, kur galvenais izmantošanas veids - parki, dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids;
 3. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 006 2116, adrese: Dzirnavu iela 24, Cēsis, nav reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;
 4. Zemes gabala platība – 87138 kv.m., vairāk vai mazāk, kura tiks precizēta izgatavojot zemes robežu plānu:
 5. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 6. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;
 7. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 8. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to parku, skvēru un zaļo zonu teritorijas, kuras ir visiem pieejamas, kur iedzīvotāji tās izmanto pastaigām un sporta aktivitātēm – veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu ir saglabājamas pašvaldības īpašumā. Ja minēto zemes gabalu nodos privatizācijai, tad nebūs brīva pieejamība, varētu būt traucētas un ierobežotas sabiedrības intereses un aktivitātes.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas domes mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 10.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.27), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Dzirnavu ielā 24, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 0116, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Dzirnavu ielā 25, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 4.septembrī (pasta zīmogs 2006.gada 31.augusts) ir saņemts Indras Veģeres iesniegums (reģ.Nr. 1603/F – 1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu ar kadastra Nr.4201 006 2115.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairāk kārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17. oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006. Nr.F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 20.10. 2006. Nr. F 1 23/1579), uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Izskatot Indras Veģeres iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentu, konstatēts:

 1. Saskaņā ar LV Vēstures arhīva izziņu Nr.5-JP-22847; 29.05.1996. „Par nekustama īpašuma piederību” vēsturiskā nekustamā īpašuma – bijušās pilsētas Dzirnavas nr.17, kuras atradušās Cēsu pilsētas teritorijā pie Gaujas, īpašnieks uz 1940.gada 21.jūliju bija Cēsu pilsētas pašvaldība. Zemes gabals Dzirnavu ielā 25, Cēsīs aizņem daļu no minētā vēsturiskā zemes gabala;
 2. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – dabas pamatne, kur galvenais izmantošanas veids - parki, dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids;
 3. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 006 2119, adrese: Dzirnavu iela 11, Cēsis, nav reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;
 4. Zemes gabala platība 65877 kv.m., vairāk vai mazāk, kura tiks precizēta izgatavojot zemes robežu plānu;
 5. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 6. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;
 7. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 8. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to parku, skvēru un zaļo zonu teritorijas, kuras ir visiem pieejamas, kur iedzīvotāji tās izmanto pastaigām un sporta aktivitātēm – veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu ir saglabājamas pašvaldības īpašumā. Ja minēto zemes gabalu nodos privatizācijai, tad nebūs brīva pieejamība, varētu būt traucētas un ierobežotas sabiedrības intereses un aktivitātes.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas domes mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 10.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.27), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Dzirnavu ielā 25, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 0115, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Par atteikumu nodot privatizācijai zemes gabalu Dzirnavu ielā 26, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 4.septembrī (pasta zīmogs 2006.gada 31.augusts) ir saņemts Indras Veģeres iesniegums (reģ.Nr. 1603/F – 1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu ar kadastra Nr.4201 006 2114.

Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija ir vairāk kārt aicinājusi Indru Veģeri un viņas pilnvaroto personu uz 2006.gada 2.oktobra, 17. oktobra un 2.novembra sēdēm (21.09.2006. Nr.F-1-23/1409; 10.10.2006. Nr.F-1-23/1493; 20.10. 2006. Nr. F 1 23/1579), uz kurām viņa neieradās nezināmu iemeslu dēļ.

Izskatot Indras Veģeres iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentu, konstatēts:

 1. Saskaņā ar LV Vēstures arhīva izziņu Nr.5-JP-22847; 29.05.1996. „Par nekustama īpašuma piederību” vēsturiskā nekustamā īpašuma – bijušās pilsētas Dzirnavas nr.17, kuras atradušās Cēsu pilsētas teritorijā pie Gaujas, īpašnieks uz 1940.gada 21.jūliju bija Cēsu pilsētas pašvaldība. Zemes gabals Dzirnavu ielā 11, Cēsīs aizņem daļu no minētā vēsturiskā zemes gabala;
 2. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017., apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.lēmumu (prot.Nr.14, 39.punkts), minētais zemes gabals atrodas zonā – dabas pamatne, kur galvenais izmantošanas veids - parki, dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids, kā ari zemes gabalu šķērso Krasta iela, kura pagaidām nav nodalī6ta kā atsevišķs zemes gabals;
 3. Zemes gabals, kadastra Nr.4201 006 2119, adrese: Dzirnavu iela 11, Cēsis, nav reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ;
 4. Zemes gabala platība 56353 kv.m., vairāk vai mazāk, kura tiks precizēta izgatavojot zemes robežu plānu:
 5. .Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 6. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par Pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā) un 9.panta ( Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē;
 7. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 8. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to parku, skvēru un zaļo zonu teritorijas, kuras ir visiem pieejamas, kur iedzīvotāji tās izmanto pastaigām un sporta aktivitātēm – veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu ir saglabājamas pašvaldības īpašumā. Ja minēto zemes gabalu nodos privatizācijai, tad nebūs brīva pieejamība, varētu būt traucētas un ierobežotas sabiedrības intereses un aktivitātes.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un sesto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta un 10.panta trešo un ceturto daļu, kā arī Cēsu pilsētas domes mantas un atsavināšanas un izsoles komisijas 10.11.2006. priekšlikumu (prot.Nr.27), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Noraidīt Indras Veģeres, privatizācijas ierosinājumu, un atteikt nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Dzirnavu ielā 26, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 006 0114, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Par zemes gabala Leona Paegles ielā 24, Cēsīs, sadalīšanu

_________________________________________________________________

Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs J.Rozenbergs

Mārim Upmanim, pieder zemes gabals Leona Paegles ielā 24, Cēsīs, kad.nr.4201 009 0802, ar zemesgrāmatā reģistrētu platību 42200 m2 (zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0006 0759; 22.02.2002.). No zemes gabala ar Cēsu pilsētas domes lēmumiem atdalīti atsevišķi zemes gabali Niedru ielā 5, Niedru ielā 6 un Niedru ielā 8, Cēsīs (kopējā atdalītā platība aptuveni 3158 m2), zemesgrāmatā dalījums nav reģistrēts. Cēsu pilsētas teritorijas plānojums perspektīvā paredz Niedru ielas savienojumu ar Leona Paegles ielu caur zemes gabalu Leona Paegles ielā 24, Cēsīs, bet reāli ielas trasei nepieciešamā teritorija kā atsevišķs zemes gabals ielas statusā nav atdalīts, līdz ar to jaunizveidojamiem zemes gabaliem nav nodrošināta piekļūšana no ielas.

Izskatot Māra Upmaņa, iesniegumu (reģ.Nr.2080/F-1-23; 03.11.2006.) par viņam piederoša zemes gabala Leona Paegles ielā 24, Cēsīs, sadalīšanu, atdalot no zemes gabala divus zemes gabalus – vienu patstāvīgu, otru pievienošanai pie zemes gabala Pureņu ielā 2, Cēsīs (pievienota zemes gabala Pureņu ielā 2, Cēsīs, īpašnieces Rasmas Bebres rakstiska piekrišana), pamatojoties uz Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.9 (09.06.2005.) „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.) sadaļas Apbūves noteikumi 7.nodaļu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komitejas 05.12.2006. atzinumu (prot.Nr.19, 4.punkts), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Atdalīt no zemes gabala Leona Paegles ielā 24, Cēsīs, plānā norādīto zemes gabala daļu (pielikums ) aptuveni 390 m2 platībā, kura, reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojama zemes gabalam Pureņu ielā 2, Cēsīs, veidojot vienu zemes vienību;
 2. Zemes lietošanas mērķis zemes gabalam Pureņu ielā 2, Cēsīs, pēc apvienošanas saglabājams esošais – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Zemes gabala Leona Paegles ielā 24, Cēsīs, zemes lietošanas mērķi pēc iepriekš minētās daļas atdalīšanas ir fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā mežsaimniecībā izmantojamā zeme (0201) – 17367 m2, vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 38652 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 4. Zemes gabala Leona Paegles ielā 24, Cēsīs, tālāka sadalīšana veicama tikai uz detālplānojuma, kura izstrādāšanu ierosina un finansē zemes īpašnieks, pamata.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Par zemes gabala Saulrītu ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu

_________________________________________________________________

Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs J.Rozenbergs

Nekustamais īpašums – zemes gabals un uz tā esoša nedzīvojama ēka Saulrītu ielā 6, Cēsīs (kad.nr.4201 004 0610) pieder SIA „R.K.B.” (zemesgrāmatas nodalījums Nr.830; 15.04.2002.). Zemes gabala platība 4412 m2.

Izskatot SIA „R.K.B.”, reģ.Nr.49503002539, juridiskā adrese Saulrītu ielā 6, Cēsīs, iesniegumu (reģ.Nr.2933/1-23; 14.12.2006.) par tam piederoša zemes gabala Saulrītu ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu, un iesniegto deklarāciju par ēkas un tās daļu izmantošanas veidiem, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komitejas 19.12.2006. atzinumu (prot.Nr.20, 8.punkts), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Saulrītu ielā 6, Cēsīs, divās daļās saskaņā ar dalījuma skici (pielikums ), nodalot zemes gabala neapbūvēto daļu ne tuvāk kā 4 m attālumā no esošās ēkas sienas;
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Piebalgas ielas piešķirt jaunu adresi Piebalgas iela 85A, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 3000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

 3. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Saulrītu iela 6, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1412 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

 4. Pieņemt zināšanai, ka inženiertehnisko komunikāciju radītos apgrūtinājumus zemes gabaliem pirms zemes gabalu iemērīšanas dabā pie inženiertīklu turētājām organizācijām apzin zemes īpašnieks.

 

 

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu

_________________________________________________________________

Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs J.Rozenbergs

Nekustamais īpašums – zemes gabals un ēka Lenču ielā 19, Cēsīs (zemes gabala kad.nr.4201 006 0102, ēkas kadastra apzīmējums 4210 006 0102 001) pieder SIA „Elektrons” un SIA „VAS” (zemesgrāmatas nodalījums zemei Nr.684, ēkai Nr.458). Zemes gabala platība 6048 m2.

Izskatot SIA „Elektrons”, reģ.Nr.49503000805, juridiskā adrese Lenču iela 19, Cēsis, un SIA „VAS”, reģ.Nr.40103051344, juridiskā adrese Trikātas iela 10, Rīga, iesniegumu (reģ.Nr.2906/1-23; 12.12.2006.) par tiem piederoša nekustama īpašuma zemes gabala un ēkas sadalīšanu divos atsevišķos zemes un ēku īpašumos, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komitejas 19.12.2006. atzinumu (prot.Nr.20, 6.punkts), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt ēku Lenču ielā 19, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4210 006 0102 001) divās daļās, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums ), piešķirot atdalītajai daļai ar lielāko apbūves laukumu jaunu adresi Lenču iela 19C, Cēsis;
 2. Sadalīt zemes gabalu Lenču ielā 19, Cēsīs (kad nr.4201 006 0102) divās daļās, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.4), dalījuma robežlīniju veidojot atbilstoši ēkas dalījuma līnijai, un atdalītajai daļai, uz kuras atrodas ēkas daļa Lenču ielā 19C, Cēsīs, piešķirt ēkai atbilstošu adresi Lenču iela 19C, Cēsis;
  1. Atdalītā zemes gabala Lenču ielā 19C, Cēsīs, platība 4348 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Atlikušā zemes gabala Lenču ielā 19, Cēsīs, platība 1700 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  3. Zemes lietošanas mērķis abiem zemes gabaliem – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

 3. Ēkas īpašniekiem veikt ēkas reālo sadali atbilstoši Būvnormatīvu prasībām;
 4. Pieņemt zināšanai, ka inženiertehnisko komunikāciju radītos apgrūtinājumus zemes gabaliem pirms zemes gabalu iemērīšanas dabā pie inženiertīklu turētājām organizācijām apzin zemes īpašnieki.

 

 

 

Par nekustamo īpašumu Lenču ielā 11, Lenču ielā 13 un Palasta ielā 24A, Cēsīs, apvienošanu un adrešu likvidāciju

_________________________________________________________________

Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs J.Rozenbergs

Nekustamie īpašumi – zemes gabali un ēkas Lenču ielā 11, Lenču ielā 13 un Palasta ielā 24A, Cēsīs (zemes gabalu kad.nr. 4201 005 1601, 4201 005 1638, 4201 005 1637) pieder SIA „Remarks Nekustamie Īpašumi”, reģ.Nr.44103022799, jurid. adrese Zemitāna iela 2B, Rīga.

Izskatot SIA „Remarks Nekustamie Īpašumi” iesniegumu (reģ.Nr.2512/1-23; 26.10.2006.) par tiem piederošo minēto nekustamo īpašumu apvienošanu vienā īpašumā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komitejas 05.12.2006. atzinumu (prot.Nr.19, 4.punkts), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

 1. Apvienot nekustamos īpašumus Lenču ielā 11, Lenču ielā 13 un Palasta ielā 24A, Cēsīs, vienā nekustamajā īpašumā ar adresi Lenču iela 11, Cēsis, nosakot, ka nekustamais īpašums pēc apvienošanas sastāv no vienas zemes vienības un ēkām uz tā;
 2. Likvidēt adreses Lenču iela 13, Cēsis, un Palasta iela 24A, Cēsis.

 

 

Par detālplānojuma brīvdabas estrādes un ar to saistīto objektu teritorijai Cēsīs pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

_______________________________________________________________

Ziņo: Detālplānojuma izstrādes vadītāja Z.Jēkabsone

Izskatot SIA „Carl Bro” iesniegto detālplānojuma brīvdabas estrādes un ar to saistīto objektu teritorijai Cēsīs izstrādāto pirmo redakciju, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 64.punktu un Attīstības un teritorijas plānošanas komitejas 17.11.2002. atzinumu (prot.Nr.17, 6.punkts), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

 1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma brīvdabas estrādes un ar to saistīto objektu teritorijai Cēsīs pirmo redakciju;
 2. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 2007.gada 3.janvāra līdz 2007.gada 24.janvārim.

 

Par nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Nodot nomā Kooperatīva sabiedrībai “Cēsu rajona patērētāju biedrība” (Reģ. Nr. 49503001069, adrese Cēsis, Vienības laukums 2) telpas Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā Cēsīs, Raunas ielā 7 ar kopējo platību 67,6 kv.m., t.sk., virtuve 40.9 kv.m. un palīgtelpas 26.7 kv.m. uz šādiem noteikumiem:
  1. Mērķis – ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā;
  2. Līguma termiņš - 3 gadi sākot no 2007. gada 1. janvāra;
  3. Telpu nomas maksa tiek noteikta par virtuvi Ls 0.20, par vienu kv.m. un par palīgtelpām Ls 0.03, par vienu kv.m.;
  4. Nomas maksā tiek iekļauta samaksa par ūdensapgādi un kanalizāciju;
  5. Kooperatīva sabiedrība “Cēsu rajona patērētāju biedrība” papildus nomas maksai veic samaksu par elektroenerģiju.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot nomas un ēdināšanas pakalpojumu līgumu, kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi, Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolu un kooperatīvo sabiedrību „Cēsu rajona patērētāju biedrība”.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktorei I. Eglītei.

 

Par izglītības programmas saskaņošanu

__________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33. panta 2.punktu un Cēsu 2.pamatskolas direktora iesniegumu Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (14.12.2006.,prot.Nr. 16) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

Saskaņot „Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem” - programmas kods 01015811 (programma pielikumā )

 

 

 

„Par gadatirgu grafika apstiprināšanu 2007. gada 1. ceturksnim”

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 388 no 06. 10. 1998. „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (sēdes prot. Nr. 17; no 14. 12. 2006.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

Apstiprināt gadatirgu grafiku Cēsu tirgū, 2007. gada 1. ceturksnim:

12. un 13. janvārī no 8 – 16

16. un 17. februārī no 8 -16

23. un 24. martā no 8 – 16

 

 

 

Par patvaļīgu būvniecību Paegļu ielā 6, Cēsīs

____________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 14.12.2006. sēdes atzinumu (prot. Nr. 17) , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

1. noteikt Ingai MEIKSTUMAI pārtraukt jebkādus būvniecības darbus objektā Paegļu ielā 6, Cēsīs līdz tehniskā projekta ‘’Divģimeņu dzīvojamās mājas daļēja rekonstrukcija piebūvējot piebūvi Paegļu ielā 6, Cēsīs’’ akceptam un būvatļaujas saņemšanai;

2. uzdot par pienākumu Ingai MEIKSTUMAI pieaicināt nekavējoties Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigādes speciālistus, atzinuma saņemšanai par būves atbilstību ugunsdrošības normām. Atzinumu iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē līdz 2007.gada 5.janvārim;

3. noteikt Ingai MEIKSTUMAI savstarpēji vienoties (vienošanās skiču projekta stadijā) ar nekustamā īpašuma kopīpašniekiem par piebūves būvniecību Paegļu ielā 6, Cēsīs līdz 2007.gada 1.februārim;

4. uzdot par pienākumu Ingai MEIKSTUMAI tehniskā projekta izstrādes gaitā saņemt sertificēta speciālista atzinumu, kurā izvērtēta nelikumīgi uzbūvētā objekta saglabāšanas vai nojaukšanas lietderība, ņemot vērā pašreizējo situāciju būvobjektā. Atzinums par objekta saglabāšanu vai nojaukšanu iekļaujams tehniskā projekta ‘’Divģimeņu dzīvojamās mājas daļēja rekonstrukcija piebūvējot piebūvi Paegļu ielā 6, Cēsīs’’ sastāvā.

5. uzdot par pienākumu Cēsu pilsētas būvinspektoram Leopoldam URBANOVIČAM regulāri kontrolēt objektu Paegļu ielā 6, Cēsīs.

6. gadījumā, ja Inga MEIKSTUMA līdz 2007.gada 1.februārim nav izpildījusi lēmuma 1.,2.,3. punktu prasības, uzdot par pienākumu Cēsu pilsētas būvvaldei organizēt piebūves Paegļu ielā 6, Cēsīs, nojaukšanu, nosakot, ka visus ar demontāžu saistītos finansu izdevumus sedz Inga MEIKSTUMA .

7.kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (vadītājs Jānis ZLAUGOTNIS).

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).

 

 

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

_______________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 3.punktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 14.decembra atzinumu (prot. Nr. 17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Nodot Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Lenču ielā 40, Saules ielā 23, Vītolu ielā 9 un Kungu ielā 1, Cēsīs, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’CDzP’’, vienotais reģ Nr. 44103029458, ar 2007.gada 2.janvāri, saskaņā pielikumā Nr. 6 esošo pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanās pilnvarojuma līgumu projektus.
 2. Lēmuma izpildi organizēt un kontroli par lēmuma 1.punktā minētā līguma izpildi veikt Cēsu pašvaldības aģentūrai ‘’Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra’’.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM.

 

 

Par zemes gabala Stacijas laukumā 7, Cēsīs, daļas apakšnomu

_______________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Ilutai Bērziņai, Daigai Ūdrei un Irinai Suharževskai pieder ēka Stacijas laukumā 7, Cēsīs (īpašuma tiesības zemesgrāmatā nostiprinātas 01.11.1999. nodalījumā Nr.1265). Ēka atrodas uz Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs. 2003.gada 17.oktobrī Cēsu pilsētas dome noslēgusi zemes nomas līgumus ar Ilutu Bērziņu, Daigu Ūdri un Irinu Suharževsku par ēkai Stacijas laukumā 7, Cēsīs, kurā atrodas frizētava, piesaistīto zemes gabalu (131 m2 platībā) līdz 2008.gada 1.oktobrim. Zemes gabala lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

2006.gada 8.decembrī Cēsu pilsētas domē reģistrēts Ilutas Bērziņas, iesniegums (reģ.Nr.2255/F-1-23), ar lūgumu atļaut savu nomājamo zemes gabala daļu nodot apakšnomā Daigai Ūdrei un Irinai Suharževskai.

Izskatot Ilutas Bērziņas iesniegumu, saskaņā ar 2003.gada 17.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.2-7-36/2003 4.4.punktu, pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 14.decembra atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

Piekrist, ka ēkas Stacijas laukumā 7, Cēsīs, daļas īpašniece Iluta Bērziņa, nodod apakšnomā Daigai Ūdrei un Irinai Suharževskai 1/3 domājamo daļu no ēkai piesaistītā zemes gabala Stacijas laukumā 7, Cēsīs, kura kopējā platība ir 131 m2, ievērojot visus 2003.gada 17.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma nosacījumus.

 

 

 

 

Par Saistošo noteikumu Nr. 20

“Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā” apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 10.punktu un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 14.12.2006. atzinumu (protokols Nr.17) , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 20 “Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā”, saskaņā ar pielikumu .
 2. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vad.I.Mercs).
 3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 10.04.2003. sēdes lēmumu (prot. Nr.8, paragrāfs Nr.1) Saistošie noteikumi Nr.5 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā”.

 

 

 

 

Par amata vienības izveidošanu Cēsu pilsētas Pašvaldības policijā

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Pašvaldības policijas nolikuma 4.nod.11.p. un darba apjoma palielināšanos Pašvaldības policijā, kā arī Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 14.12.2006. (prot.Nr.17) un Finanšu komitejas 14.12.2006. (prot.Nr. 17) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 

Ar 2007.gada 1.janvāri apstiprināt Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas Administratīvās uzraudzības nodaļā vienu amata vienību – inspektors

 

 

 

 

 

 

 

Par SIA „Otra puse” kapitālieguldījumu akceptēšanu nomas telpās

Raunas ielā 12, Cēsīs

_____________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 1. 2005. gada 20. janvārī noslēgts „Nomas līgums” starp Cēsu Kultūras centru (Iznomātājs) un SIA „M&I Plus” (Nomnieks) par telpām 96,8 m2 platībā ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs. Līguma termiņš – 2010. gada 31. janvāris;
 2. 2005. gada 1. jūnijā noslēgts „Pielikums nomas līgumam”, ar kuru tiek mainīta nomas telpu platība – 130,3 m2;
 3. 2005. gada 5. jūlijā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005. gada 14. jūlija lēmumu „Par saistību pārjaunošanu” (sēdes protokols Nr. 17, § 16), noslēgts „Vienošanās līgums” starp Cēsu Kultūras centru (Iznomātājs) – no vienas puses un SIA „M&I Plus” (esošais Nomnieks) un SIA „Otra Puse” (turpmākais Nomnieks) – no otras puses;
 4. 2005. gada 1. augustā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005. gada 14. jūlija lēmumu „Par saistību pārjaunošanu” (sēdes protokols Nr. 17, § 16), noslēgts „Nomas līgums starp Cēsu Kultūras centru (Iznomātājs) un SIA „Otra Puse” (Nomnieks) par telpām 130,3 m2 platībā ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs. Līguma termiņš – 2010. gada 31. marts;
 5. 2005. gada 1. augustā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005. gada 14. jūlija lēmumu „Par nomas maksas neiekasēšanu no SIA „M&I Plus” telpu nomā Cēsīs, Raunas ielā 12” (sēdes protokols Nr. 17, § 17), noslēgts „Ieskaita līgums” starp Cēsu Kultūras centru (Iznomātājs) un SIA „M&I Plus” (Nomnieks) par nomas maksas neiekasēšanu Ls 21 547,79 apmērā, lai segtu Nomnieka veiktos kapitālieguldījumus nomas telpās. Maiņas darījuma termiņš – 2010. gada 7. marts;
 6. 2005. gada 27. decembrī būve „Kafejnīcas rekonstrukcija Cēsu Kultūras centra ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs” I kārta pieņemta ekspluatācijā Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” (ar grozījumiem) paredzētajā kārtībā, Pasūtītājs – SIA „Otra Puse”;
 7. 2006. gada 1. novembrī, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006. gada 5. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 16, lēmums Nr.565) noslēgts „Pielikums nomas līgumam” un „Ieskaita līgums” starp Cēsu Kultūras centru (Iznomātājs) un SIA „Otra Puse” (Nomnieks), ar kuru tiek mainīta nomas telpu platība – 205,1 m2 un 5. punktā minētā maiņas darījuma termiņš – 2008. gada 08. janvāris;
 8. 2006. gada 24. novembrī SIA „Otra Puse” Cēsu pilsētas domei iesniedza Iesniegumu (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2006. gada 01. decembrī ar Nr. 2793/1-25) veikt ieguldīto līdzekļu nomas telpu remontā pārrēķinu un veikt izmaiņas „Ieskaita līgumā”. Iesniegumam pievienotas būvdarbu līgumu, darbu pieņemšanas aktu un maksājuma uzdevumu kopijas.

Pamatojoties uz SIA „Otra Puse” Cēsu pilsētas domei adresēto Iesniegumu (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2006. gada 01. decembrī ar Nr. 2793/1-25), veikto ieguldījumu kapitālo raksturu, aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā 2005. gada 27. decembrī, uz iepriekš noslēgtā „Ieskaites līguma” maiņas darījuma termiņu – 2008. gada 08. janvāris un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006. gada 14. decembra atzinumu (protokols Nr. 17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

1.Apstiprināt SIA „Otra Puse”, reģistrācijas numurs 40003742638 veiktos kapitālieguldījumus nomas telpās Cēsu Kultūras centra ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs kafejnīcas ierīkošanai par summu Ls 31 345,73 (trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti četrdesmit pieci lati 73 santīmi);

  1. Noteikt, ka atbilstoši nomas līguma nosacījumiem, ieguldījumi tiek dzēsti avansā iemaksātai nomas maksai par periodu no 2008. gada 07. marta (iepriekšnoslēgtā „Ieskaita līguma” maiņas darījuma termiņa beigas) līdz 2012. gada 03. maijam, t.i. katru mēnesi, ieskaitot to ikmēneša nomas maksā;
  2. Mainoties īres maksai, ieguldījumu dzēšanas periods tiek pārrēķināts;
  3. Pamatojoties uz ieguldījumu dzēšanai nepieciešamo laika periodu, noteikt nomas līguma termiņu – 2012. gada 03. maijs;
  4. Noteikt, ka Iznomātāja apstiprinātie Nomnieka veiktie kapitālieguldījumi par kopējo summu Ls 52893,52 (piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs lati 52 santīmi) pāriet Iznomātāja īpašumā un Cēsu Kultūras centra ēkas uzskaites vērtība jāpalielina par Ls 52893,52 no lēmuma pieņemšanas brīža.

a3 xektroenerikmru mtam pak09 santeptiinumu (Protokols Nr. /____�6. Pilnvarot Cēsu Kultūras centru (direktore I. Groza) sagatavot un parakstīt

vienošanos par ieguldījumu summas ieskaitīšanu avansā iemaksātajā nomas

maksā.

 

Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra maksas pakalpojumos

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas(14.12.2006., prot.Nr.16) un Finanšu komitejas (14.12.2006., prot.Nr.17) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes sēdes 15.12.2005., prot.Nr. 28, 37.punkts lēmuma „Maksas pakalpojumi Cēsu Kultūras centrā” 1., 6. un 7.punktu un izteikt sekojošā redakcijā:
  1. Telpu īslaicīgās nomas maksas par vienu stundu:

   1. Lielā zāle – Ls 29,50 ( Ls 25,00 + Ls 4,50 PVN 18%)
   2. Ērģeļu zāle – Ls 18,75 ( Ls 15,00 + Ls 3,75 PVN 18%)
   3. Vidzemes zāle Ls 18,75 ( Ls 15,00 + Ls 3,75 PVN 18%)
   4. Beverīnas zāle Ls 18,75 ( Ls 15,00 + Ls 3,75 PVN 18%)
   5. Nodarbību telpa Ls 5,90 ( Ls 5,00 + Ls 0,90 PVN 18%).

6. Inventāra un aparatūras apkalpošana – Ls 17,70 ( Ls 15,00 + Ls 2,70 PVN 18%) vienā stundā.

7. Garderobes un kontroles pakalpojumi par vienu darbinieku stundā – Ls 2,36 ( Ls 2,00 + Ls 0,36 PVN 18%).

 

 1. Papildināt Cēsu pilsētas domes sēdes 15.12.2005., prot.Nr. 28, 37.punkts lēmumu „Maksas pakalpojumi Cēsu Kultūras centrā” ar 9.punktu sekojošā redakcijā:
 2. 9. Cēsu pilsētas domes izglītības iestādēm noteikt telpu īslaicīgās nomas maksas samazinājumu 50% apmērā , ja telpu izmantošanas mērķis ir Zinību dienas, Mātes dienas, Valsts svētku, Ziemassvētku svinīgā sarīkojuma, izlaiduma organizēšana.

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu Kultūras centra direktorei I.Grozai.

 

 

 

 

Par Saistošo noteikumu Nr. 21

„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.saistošajos noteikumos Nr.20„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam”” apstiprināšanu

_____________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 14.12.2006. atzinumu (protokols Nr. 17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 21 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.12.2005.saistošajos noteikumos Nr.20“Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam”” , saskaņā ar pielikumu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 3. Administratīvajai nodaļai ( vadītāja I.Ķieģele ) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra

lēmumā „Par instrukcijas apstiprināšanu” ( prot.Nr.4,§ 43 )

___________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1032 „Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju”, Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumiem Nr.934 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”, Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (14.12.2006., prot.Nr.17 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , (balsošanā nepiedalās M.Šķēle, jo ir izgājis), nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmumā „Par instrukcijas apstiprināšanu” ( prot.Nr.4 § 43 ) 2.punkta pielikumā Nr.2 šādu grozījumu:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma „Par instrukcijas apstiprināšanu” ( prot.Nr.4 § 43 ) 2.punkta pielikuma Nr.2 instrukcijas Nr.2 „Par Cēsu pilsētas budžeta iestāžu ( struktūrvienību, programmu ) ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšanu un apstiprināšanu” 7.1. un 7.2. punktu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vadītāja A.Zerne ) līdz 2007.gada 1.februārim apstiprināt instrukcijas Nr.2 „Par Cēsu pilsētas budžeta iestāžu (struktūrvienību, programmu ) ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšanu un apstiprināšanu” 7.1. un 7.2. punktu.

3. Lēmums stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

 

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta

„ Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana”

realizēšanai

_____________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”22.,221., 24.pantiem, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas ( 14.12.2006. prot.Nr. 17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , (balsošanā nepiedalās M.Šķēle, jo ir izgājis), nolemj:

 1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 1 186 000 (viens miljons viens simts astoņdesmit seši tūkstoši lati ) ar Valsts kases noteikto procentu likmi Eiropas Reģionālās attīstības fonda apstiprinātajam projektam „ Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.
 2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2022.gadam.
 3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2008.gada septembrī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes lēmumā

„Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu”

_____________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Pašvaldības policijas priekšnieka Valda Sviķa iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (14.12.2006., prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Šķēle, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 

 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes lēmumu (15.12.2005. prot.28, 54.p.) „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu” un izteikt 4.3. punktu šādā redakcijā:

„4.3. Cēsu pašvaldības policijas rīcībā esošajā automašīnām – 580 litri mēnesī (gada laikā nepārsniedzot 6960 litrus)”.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

 

 

Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2007.gadam

_________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz LR Bibliotēku likuma 16.pantu, Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (21.11.2006., Nr.01-12/59), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas(14.12.2006., prot.Nr.16) un Finanšu komitejas (14.12.2006., prot.Nr.17) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Šķēle, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Ar 2007.gada 01.janvāri atzīt par spēku zaudējušu 2005.gada 29.decembra Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2006.gadam” (prot.Nr.29, p.32).
 2. Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus 2007.gadam saskaņā ar pielikumu
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei N.Kramai.

 

 

 

Par izmaiņām Cēsu Kultūras centra darbinieku amata vienību sarakstā,

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu Kultūras centra direktores I.Grozas iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas(14.12.2006., prot.Nr.16) un Finanšu komitejas (14.12.2006., prot.Nr.17) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Ar 2007.gadu 01.janvāri Cēsu Kultūras centrā atbilstoši profesiju klasifikatoram un veicamajiem pienākumiem pārdēvēt sekojošās amata vienības:

 • „dežurants” par amata vienību „administrators”;
 • „direktora vietnieks mākslinieciskā darbā” par amata vienību „direktora vietnieku mārketinga jautājumos”;
 • „kultūras pasākumu organizators” par amata vienību „speciālists organizatoriskajā darbā”.

 1. Ar 2007.gadu 01.janvāri Cēsu Kultūras centrā izveidot sekojošas amata vienības:
 2. - kasieris – 0,5 amata vienības;

  - administrators – 0,5 amata vienības

 3. Ar 2007.gada 01.februāri Cēsu Kultūras centrā likvidēt sekojošās amata vienības:
 4. - kopēšanas mašīnas operators – 0,25 amata vienības;

  - noliktavas pārzinis – 0,5 amata vienības;

  - telpu administrators – 0,5 amata vienības;

  - santehniķis – 0,5 amata vienības.

 5. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu Kultūras centra direktorei I.Grozai.

 

Par šaubīgo debitoru parādu izslēgšanu

no Cēsu pilsētas domes bilances

_______________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 15.11.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (14.12.2006. protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

  1. Izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances pēc stāvokļa uz 01.12.2006. šaubīgos debitoru parādus no norēķiniem ar pārējiem debitoriem par administratīvā pārkāpuma sodu (pielikums ) LVL 1808.00 (Viens tūkstotis astoņi simti astoņi lati, 00 santīmi) apmērā.
  2. Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) nodrošināt šaubīgo debitoru parādu uzskaiti zembilances kontā „Norakstītie bezcerīgie un šaubīgie debitoru parādi” Civillikuma 1895.pantā noteiktajā noilguma termiņā.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā nr. 462 (protokols Nr. 13., p.19) „Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu”

________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta otro daļu, ar kuru pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome tās noteiktajā kārtībā, 12. pantu par īres maksas maksāšanas kārtību, LR likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta otro daļu par to, ka līdz brīdim, kamēr ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas – pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, maksu par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu nosaka LR Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā, LR Ministru Kabineta 29.01.2002. MK noteikumiem nr. 45 “Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika”, 26.03.2002. noteikumiem nr. 133 “Kārtība, kādā īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” un 22.02.2005. noteikumiem nr. 135 “Kārtība, kā nosakāma maksa par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu”, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 14.12.2006. (protokols Nr. 17) un Finanšu komitejas 14.12.2006. (protokols Nr. 17) atzinumiem, lai nodrošinātu pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līguma pilnvērtīgu izpildi , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmuma Nr. 462 „Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (protokols Nr. 13, p.19) 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:
 2. „1. Noteikt Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu Ls 0,20 par kopējās platības (viena vai divas istabas un koplietošanas telpu daļa, kura aprēķināta, izdalot to ar istabu skaitu stāvā) vienu m² mēnesī dzīvojamās mājās:

  1. Caunas ielā 8;
  2. Lenču ielā 40;
  3. Saules ielā 23. ”

 3. Grozīt šī lēmuma 3.punktu, izsakot šādā redakcijā:
 4. „3. Noteikt Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu Ls 0,20 par kopējās platības (viena vai vairākas istabas un koplietošanas telpu daļa, kura aprēķināta, izdalot to ar istabu skaitu stāvā) vienu m² mēnesī dzīvojamā mājā Vītolu ielā 9, Cēsīs”.

 5. Cēsu pilsētas domes pilnvarotajam punktos 1.1., 1.2., 1.3. un 2. minēto dzīvojamo telpu apsaimniekotājam 3 (trīs) mēnešus iepriekš rakstiski brīdināt dzīvojamo telpu īrniekus par pieņemto lēmumu paaugstināt apsaimniekošanas izmaksas un uz apsaimniekošanas un pilnvarojuma līguma pamata noslēgt ar viņiem papildus vienošanos pie dzīvojamo telpu īres līguma.

 

 

 

Par Darba samaksas nolikuma apstiprināšanu

_____________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldībām” un Darba likumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (14.12.2006., prot. Nr. 17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 12.06.2006. lēmumu ( prot. Nr. 12; § 24) „”Par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas dome darbiniekiem, deputātiem un komisiju locekļiem, kas nav domes darbinieki”.
  2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Darba samaksas nolikumu.
  3. Noteikt, ka Cēsu pilsētas domes Darba samaksas nolikums stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.
  4. Uzdot domes Administratīvajai nodaļai (nodaļas vadītāja I.ĶIEĢELE) izstrādāt Cēsu pilsētas domes darbinieku prēmēšanas nolikumu.
  5. Ņemot vērā, ka ar 2007.gada 15.janvāri Cēsu pašvaldības Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūrai tiks nodotas Sociālās nodaļas 18 amata vienības un Tehniskā nodrošinājuma nodaļas 2 amata vienības , šiem darbiniekiem Darba samaksas nolikuma netiek piemērots.
  6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Jānim ROZENBERGAM.

 

 

Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Cēsu pilsētas vakara vidusskolas informatīvais paziņojuma, saskaņā ar „Publisko iepirkuma likuma” 8.panta 9.daļu, rezultātiem ( 24.11.2006.) un Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores I.Smelteres iesniegumu (18.12.2006., Nr.1-12/363), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu pilsētas vakara vidusskolas datortehnikas un programmatūras nomai ar izpirkuma tiesībām uz 36 mēnešiem par summu Ls 8136,00 (astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši lati un 00 santīmi).
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu saistību izpildei Cēsu pilsētas vakara vidusskolas budžetā.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktorei I.Smelterei.

 

 

 

Par Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: V.Ķeviņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra lēmumu un Cēsu Bāriņtiesas priekšsēdētājas Velgas Ķeviņas ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas Bāriņtiesas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.

 

 

Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka amatalgu noteikšanu

______________________________________________________________

Ziņo: S.Grantiņa, Administratīvās nodaļas personāla inspektore

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu , Cēsu pilsētas domes nolikumu „Darba samaksas nolikums” 3.3. un 4.3.punktiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, A.Mihaļovs), nolemj:

 1. Atcelt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumu ( prot. Nr. 28, 50.punkts) „Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora amatalgu noteikšanu”.
 2. Noteikt ar 2007.gada 1.janvāri :
  1. Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam amatalgu Ls 1200,- (viens tūkstotis divi simti lati) mēnesī.
  2. Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Ls 1080,- (viens tūkstotis astoņdesmit lati) mēnesī.

 

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes izpilddirektora darba algas noteikšanu

________________________________________________

Ziņo: S.Grantiņa, Administratīvās nodaļas personāla inspektore

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu , Cēsu pilsētas domes nolikumu „Darba samaksas nolikums” 5.2. punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Atcelt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumu ( prot. Nr. 28, 50.punkts) „Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora amatalgu noteikšanu”.
 2. Noteikt ar 2007.gada 1.janvāri Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram darba algu Ls 1080,- (viens tūkstotis astoņdesmit lati) mēnesī.

Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

____________________________________________________________________

Cēsu pilsētas domē 04.09.2006. saņemts (pasta zīmogs 31.08.2006.) Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas iesniegums (reģ.Nr. 2063/1-23), kurā izteikta vēlme iegādāties īpašumā privatizējot zemes gabalu Bērzaines ielā 1, Cēsīs, augstskolas tālākai attīstībai.

Izskatot Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas iesniegumu un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošos dokumentu , konstatēts:

  1. Zemes gabals Bērzaines ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 006 0403) ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 4194 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (22.04.2004.);
  2. Zemes gabala platība ir 5789 m2;
  3. Uz zemes gabala daļēji atrodas Cēsu pilsētas domei piederošs vieglo automašīnu stāvlaukums Palasta ielā 11 un Bērzaines ielā 1, Cēsīs, nodots ekspluatācijā 01.02.2005., nav reģistrēts zemesgrāmatā;
  4. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, zemes gabals Bērzaines ielā 1, Cēsīs, atrodas jauktas apbūves teritorijas zonā;
  5. Pašreizējais zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
  6. Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.marta lēmuma 62.punktu (prot.Nr.5) „Par jaunas katoļu baznīcas ēkas celtniecību uz zemes gabaliem Bērzaines ielā 1 un Palasta ielā 11, Cēsīs” nolemts neiebilst jaunas Cēsu Romas katoļu draudzes baznīcas būvniecībai daļēji uz Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Bērzaines ielā 1 , Cēsīs, un Palasta ielā 11, Cēsīs, daļām, nosakot, ka zemes gabalu reālā atdalīšana un iznomāšana ar apbūves tiesībām veicama pēc sekojošu nosacījumu izpildīšanas: tiek izstrādāts apbūves priekšlikums skiču stadijā un saskaņots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, apbūves publiskās apspriešanas pozitīva rezultāta gadījumā. Neviens no šiem nosacījumiem līdz šim nav izpildīts.
  7. Zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, neapbūvētā daļa nav nepieciešama valsts pārvaldes funkciju vai pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu un 12.panta pirmo daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 31.panta trešo daļu un 66.panta otro daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 27.decembra priekšlikumu (prot Nr.36), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.marta lēmuma 62.punktu (prot.Nr.5) „Par jaunas katoļu baznīcas ēkas celtniecību uz zemes gabaliem Bērzaines ielā 1 un Palasta ielā 11, Cēsīs”;
 2. Uzsākt zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, sadalīšanas procesu, atdalot zemes gabala daļu, uz kuras atrodas autostāvlaukums;
 3. Pēc zemes gabala dalījuma reģistrēšanas zemesgrāmatā nodot privatizācijai neapbūvēto zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, daļu ar platību 5189 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot zemes gabalu pēc sadalīšanas;
 4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs);
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

 

Par finansējumu projekta līgumam LV 22-7-2005-R5

________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs

Pamatojoties uz projekta līgumu LV 22-7-2005-R5 un Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Atļaut Cēsu bērnu un jauniešu centram no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt projekta līguma LV 22-7-2005-R5 pēcapmaksas finansējuma daļu EUR 1593,84 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit trīs eiro 84 centi).
 2. Noteikt, ka Cēsu bērnu un jauniešu centram finansējums atgriežams iestādes pamatbudžetā 5 dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par pamatskolu Cēsīs, Gaujas ielā 45

Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs

Pamatojoties uz 2004.gada 03.jūnijā starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Cēsu būvnieks” (vienotais reģ. Nr. 40003001934) noslēgto būvuzņēmuma līgumu par jaunas pamatskolas Cēsīs, Gaujas ielā 45 būvniecību 11.8.punktu (būtiskas izmaiņas līgumā (t.sk., darbu izpildes termiņu un cenu izmaiņas) jāapstiprina ar Cēsu pilsētas domes lēmumu) un ņemot vērā, ka 2006.gada 28.septembrī starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Cēsu būvnieks” noslēgta vienošanās par 2004.gada 03.jūnija būvuzņēmuma līguma Nr. 2-14-6/2004 grozījumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

Apstiprināt 2006.gada 28.septembrī starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Cēsu būvnieks” noslēgto vienošanos par 2004.gada 03.jūnija būvuzņēmuma līguma Nr. 2-14-6/2004 grozījumiem (pielikumā), kurā noteikts, ka jaunās pamatskolas Cēsīs, Gaujas ielā 45 būvniecības izmaksas ir LVL 2 563 853.19 (divi miljoni pieci simti sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs lati 19 santīmi), t.sk., PVN 18%.

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Bebru ielā 16, Cēsīs, atsavināšanu

_______________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu., Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšlikumu (prot. Nr.30, 08.12.2006.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 

 1. Atsavināt nekustamo īpašumu Bebru ielā 16, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 3065 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 009 0526, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 33 000,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
 6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

 

 

Par Cēsu pašvaldības aģentūras

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktora iecelšanu

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, personāla atlases komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, „Publisko aģentūru likuma” 28.panta pirmās daļas 2.punktu , Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumu Nr.637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” un Cēsu pilsētas domes Personāla atlases komisijas 28.12.2006. atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (J.Žagars, G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas -nav , nolemj:

 1. Iecelt Ivetu SIETIŅSONI, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktora amatā ar 2007.gada 15.janvāri.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas vadītājai Dzintrai STRAUTAI pildīt Aģentūras direktora pienākumus līdz 2007.gada 15.janvārim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

28.12.2006.,prot.Nr. 20, p.64

lēmums nr. 777

 

CĒSU PILSĒTAS BĀRIŅTIESAS

NOLIKUMS

 

Cēsu pilsētas bāriņtiesa (turpmāk tekstā bāriņtiesa) ir Cēsu pilsētas domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Cēsu pilsētas administratīvā teritorija.

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.

Bāriņtiesas sastāvs: bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, trīs bāriņtiesas locekļi.

Bāriņtiesas darbinieki: bāriņtiesas sekretārs.

Bāriņtiesa atbilstoši darba apjomam ir tiesīga pieņemt darbā citus darbiniekus bāriņtiesas darba nodrošināšanai.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: otrdienās no 10.00 – 12.00;

trešdienās no 14.00 – 18.00.

Administratīvā procesa dalībnieki ar lietas materiāliem var iepazīties apmeklētāju pieņemšanas laikā.

 

Nolikums stājas spēkā ar 2007.gada 01.janvāri.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.20

Pieņemti Cēsu pilsētas domes sēdē 28.12.2006.
Protokols Nr.20, 36.punkts

Lēmums Nr. 749

 

SUŅU UN KAĶU TURĒŠANAS NOTEIKUMI
CĒSU PILSĒTĀ

Izdoti pamatojoties uz likuma

‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas 16. punktu,

43.panta pirmās daļas 10. punktu

1. Lietotie termini un to skaidrojums

  1. Dzīvnieks - suns, kaķis.
  2. Dzīvnieka īpašnieks – juridiska vai fiziska persona, kurai pieder dzīvnieks.
  3. Dzīvnieka turētājs – juridiska vai fiziska persona, kuras rīcībā vai aprūpē atrodas dzīvnieks.
  4. Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas) tuneļi, laukumi, dzelzceļa stacija un autoostas zāles un gaiteņi, kā arī parki, skvēri, daudzdzīvokļu namu pagalmi, stāvlaukumi citas speciāli iekārtotas publiski pieejamas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas.
  5. Dzīvnieku patversme „Lācīši”– speciāli aprīkota vieta, kur mitinās notvertie klaiņojošie, konfiscētie un bezsaimnieka dzīvnieki, kas atrodas Cēsu rajona, Amatas novada Drabešu pagasta “Muižniekos”.
  6. Sīkdzīvnieku kapsēta – nožogota teritorija Cēsīs, Rīgas 105, kurai piešķirts sīkdzīvnieku kapsētas statuss.
  7. Žetons – vienota parauga numurēts suņa reģistrācijas žetons, kurš tiek izsniegts, reģistrējot suni un kurā norādīta informācija par suņa identifikāciju.
  8. Uzskaites karte – vienota parauga numurēta kaķa uzskaites karte, kas tiek izsniegta, reģistrējot kaķi.
  9. Dzīvnieka piespiedu izolācija – pasākumu kopums, kas tiek veikts, lai dzīvniekam nebūtu tiešs kontakts ar citiem dzīvniekiem un cilvēkiem, izņemot tos, kuri dzīvnieku uzrauga un aprūpē.
  10. Eitanāzija – dzīvnieka humāna un nesāpīga nogalināšana.

2. Vispārīgie jautājumi

2.1. Šie noteikumi nosaka vienotu dzīvnieku reģistrācijas un turēšanas kārtību Cēsu pilsētā, dzīvnieku īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus.

2.2. Šie noteikumi ir saistoši visiem dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem Cēsu pilsētā, un par to pārkāpšanu ir paredzēta administratīvā atbildība.

 

 

 

 

 

2.3. Šo noteikumu mērķis ir panākt vienotu dzīvnieku reģistrāciju , kā arī nodrošināt, lai to turēšana neapdraudētu un netraucētu sabiedrību, kā arī nepiesārņotu vidi.

2.4. Cēsu pilsētas dome savā administratīvajā teritorijā:

2.4.1. organizē suņu un kaķu reģistrāciju;

2.4.2. izsniedz vienota parauga numurētus suņu reģistrācijas žetonus un kaķu uzskaites kartes;

2.4.3. nosaka ikgadējās dzīvnieku turēšanas nodevas apmēru;

2.4.4.organizē klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu un izolēšanu, eitanāziju, dzīvnieku līķu savākšanu;

2.4.5.organizē dzīvnieku patversmes darbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

2.4.6.apsaimnieko sīkdzīvnieku kapsētu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

2.4.7. kontrolē šo noteikumu ievērošanu.

3. Dzīvnieka īpašnieku un turētāju tiesības

3.1. Dzīvnieka īpašniekam un turētājam ir tiesības:

   1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā turēt dzīvniekus;
   2. reģistrējot suni, saņemt žetonu un tā otrā pusē iegravēt papildus informāciju par dzīvnieku (vārds, īpašnieks, adrese u.c.);
   3. reģistrējot kaķi, saņemt kaķa uzskaites karti;
   4. apglabāt dzīvnieku sīkdzīvnieku kapsētā;
   5. ir citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības, kas regulē dzīvnieka turēšanu.

4. Dzīvnieka īpašnieku un turētāju pienākumi.

4.1. Dzīvnieka īpašniekam un turētājam ir šādi pienākumi:

4.1.1. reģistrēt dzīvniekus Cēsu pilsētas domē;

4.1.2. veikt samaksu par dzīvnieku reģistrāciju;

4.1.3. samaksāt dzīvnieku turēšanas ikgadējo nodevu līdz 1.aprīlim;

4.1.4. vakcinēt dzīvniekus pret trakumsērgu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;

4.1.5. nepieļaut dzīvnieku nekontrolētu vairošanos;

4.1.6.nepieļaut dzīvnieku atrašanos veikalos, skolās, stadionos, pludmalēs, bērnu spēļu laukumos, kā arī citās sabiedriskās vietās un pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), nepeldināt dzīvniekus cilvēku atpūtas vietās, parku dīķos un peldvietās;

4.1.7. nepieļaut dzīvnieku izkrišanu pa logu un turēšanu mājas balkonos un lodžijās;

4.1.8. dzīvniekus tirgot īpaši noteiktās un tam paredzētās vietās, ievērojot normatīvo aktu prasības;

4.1.9.nekavējoties ziņot par katru gadījumu, kad dzīvnieka īpašniekam vai turētājam piederošie dzīvnieki ir kontaktējušies ar plēsīgiem savvaļas dzīvniekiem vai klaiņojošiem suņiem vai kaķiem, vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, vai īpašnieka vai turētāja dzīvnieks ir sakodis cilvēku, vai ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar trakumsērgu, LR Pārtikas un veterinārā dienesta Cēsu pārvaldei (turpmāk - PVD Cēsu pārvalde) vai praktizējošam veterinārārstam;

4.1.10. paziņot Cēsu pilsētas domē par dzīvnieka nāvi vai īpašnieka maiņu divu nedēļu laikā;

4.1.11. meklēt dzīvniekam citu īpašnieku, ja dzīvnieka turpmākā turēšana nav iespējama;

4.1.12. pienākums ir nodrošināt, lai dzīvniekiem atrodoties ārpus telpām, mājām vai pagalmiem, būtu kakla siksna ar tai piestiprinātu žetonu vai citu identifikācijas zīmi, kurā norādīts suņa reģistrācijas numurs un kaķa īpašnieka vai turētāja adrese.

4.1.13. dzīvnieka īpašniekam un turētājam ir citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi, kas regulē dzīvnieka turēšanu.

5. Dzīvnieku reģistrācijas kārtība

  1. Dzīvnieku reģistrācija tiek veikta Cēsu pilsētas domē – Cēsīs, Raunas ielā 4, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā. Reģistrējot suni, tiek izsniegts žetons ar numuru 4200-XXXXX, bet veicot kaķa reģistrāciju – kaķa uzskaites karte.
  2. Jauniegūtie dzīvnieki reģistrējami un nodeva samaksājama divu nedēļu laikā pēc to iegūšanas.
  3. Dzīvnieki reģistrējami trīs mēnešu laikā pēc to piedzimšanas.

6. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana un izolācija

  1. Dzīvnieki, kuri bez īpašnieka vai turētāja klātbūtnes atrodas sabiedriskās vietās, tajā skaitā dzīvojamo māju koplietošanas telpās, uzskatāmi par klaiņojošiem.
  2. Klaiņojošo suņu, neatkarīgi no to šķirnes, tajā skaitā arī ar uzpurni un kakla siksnu ar tai piestiprinātu žetonu, un klaiņojošo kaķu izķeršanu veic Cēsu pilsētas domes noteikta institūcija.
  3. Izķertie dzīvnieki tiek ievietoti Dzīvnieku patversmē.
  4. Dzīvnieku patversmē ievietotos dzīvniekus dzīvnieka īpašnieks vai turētājs piecu dienu laikā var saņemt, uzrādot konkrētā dzīvnieka vakcinācijas apliecību un apmaksājot visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka izķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Ja īpašnieks vai turētājs nav pieteicies, tad ar sesto dienu dzīvniekam tiek meklēts jauns saimnieks vai arī tas pēc 14 dienām tiek eitanizēts.

7. Atbildība par noteikumu pārkāpšanu

  1. Par šo noteikumu pārkāpšanu dzīvnieka īpašnieks vai turētājs tiek saukts pie administratīvās atbildības.
  2. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs ir atbildīgs par dzīvnieka nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem vai veselības kaitējumu LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
  3. Dzīvojamo māju apsaimniekotāji kontrolē, lai viņu apsaimniekošanā esošajos namos dzīvnieki būtu reģistrēti un vakcinēti pret trakumsērgu, bet pārējos īpašumos šo kontroli veic Cēsu pilsētas dome.
  4. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Cēsu pilsētas domes atbildīgās amatpersonas. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt valsts policijas un Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.
  5. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un pieņem lēmumu Cēsu pilsētas domes administratīvā komisija.
  6. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas soda ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz Ls 25.00.
  7. Par atkārtotu šo noteikumu pārkāpumu gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00.
  8. Par pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā tiek informēta PVD Cēsu pārvalde.

8. Pārejas noteikumi

  1. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.martu.
  2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 1996. gada 26. janvāra Saistošie noteikumi Nr.5 “Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā”.

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes 28.12.2006.
Protokols Nr.20, 45.punkts

Lēmums Nr. 758

Maksas pakalpojumi Cēsu Centrālā bibliotēkā 2007.gadā.

 

1. Vienreizēja bibliotēkas lietotāja gada maksa Ls 0,50

1.1. Vienreizēja bibliotēkas lietotāja maksa bērnu literatūras nodaļā Ls 0,20

2. Kavējuma (soda) nauda

- par katru kavētu dienu pēc noteiktā termiņa Ls 0,01

3. Maksas abonements

- par vienu iespieddarbu uz 7 dienām Ls 0,30

4. Starpbibliotēku abonementa pakalpojums

- iespieddarba pasūtīšana no citām valsts bibliotēkām Ls 0,30

5. Kopēšanas pakalpojumi

- A4 formāta 1 lpp Ls 0,04

- A4 formāta lapa no abām pusēm Ls 0,07

- A3 formāta 1 lpp Ls 0,08

- A3 formāta lapa no abām pusēm Ls 0,15

6. Interneta lasītavas pakalpojumi:

- datorlietošana (Microsoft biroja programmas) bezmaksas

- internets 1 stunda Ls 0,40

- printēšanas pakalpojumi A4 formāta:

* teksts 1 lpp:

melnbalta izdruka Ls 0,05

krāsaina izdruka Ls 0,20

* teksta attēls – krāsains:

1/25 Ls 0,20

1/50 Ls 0,40

1/75 Ls 0,60

1/100 Ls 0,80

- skenēšana 1 vienība (fotogrāfija, attēls, teksta lapa) Ls 0,25

7. Laminēšanas pakalpojumi:

- A4 formāta Ls 0,50

- A5 formāta Ls 0,30

- A6 formāta Ls 0,20

- 65 x 95 mm Ls 0,20

8. Brošēšanas pakalpojumi:

- līdz 50 lapām Ls 0,60

- 51 – 100 lapām Ls 0,90

- 101 – 200 lapām Ls 1,10

- virs 200 lapām Ls 1,30

9. Telpu noma:

- 1 stunda Ls 5,00

- 1 stunda ar tehnisko nodrošinājumu Ls 10,00

 

 

 

Šie maksas pakalpojumi noteikti saskaņā ar LR Bibliotēku likuma 16.panta 9.punktu un Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumu:

„Bibliotēkai ir tiesības izmantojot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēkas darbības attīstīšanai – darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, bibliotēkas krājumu palielināšanai, darbinieku materiālai stimulēšanai un darba procesu uzlabošanai.”

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes 28.12.2006.
Protokols Nr.20, 70.punkts

Lēmums Nr. 783

Nekustamā īpašuma

BEBRU IELĀ 16, CēsĪs,

IZSOLES nOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Bebru ielā 16, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.
  3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2007.gada 23.februārī, plkst. 10.00.
  4. Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 33 000,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši lati).
  5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati).
  8. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, Cēsu pilsētas domes laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’ u.c., kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Bebru ielā 16, Cēsīs, un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 3065 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 009 0526, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0025 6261, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  3. Novietojums – atrodas Cēsu pilsētas dienvidaustrumu rajonā, robežojas ar Bebru ielu ziemeļaustrumu daļā un individuālo dzīvojamo māju zemi. Apkārtējā apbūve ir daudzstāvu un vienģimenes ēkas, tuvumā atrodas Cēsu pilsētas ģimnāzija, Cēsu pilsētas pamatskola, Cēsu pilsētas sporta komplekss un tirdzniecības centri.
  4. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  5. Sīkāka informācija par Nekustamo īpašumu pa tālruni 4122161 (Zaiga Jēkabsone).

   

 2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
  1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
  2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2007.gada 22.februātra plkst. 14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
  3. 3.2.1. juridiskai personai:

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;
    5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;
    7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
    8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
    10. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.

   1. Fiziskai personai:
    1. pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska personas ir individuālā darba veicējs);
    4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    5. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.

   Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.

 3. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.

  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

 4. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2007.gada 9.martam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2007.gada 9.martam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

   

   

   

   

   

   

 5. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
   4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.

   

 6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

 7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes 28.12.2006.
Protokols Nr.20, 70.punkts

Lēmums Nr. 783

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

Cēsīs 2007. gada ‘’__’’___________

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, Raunas ielā 4, Cēsīs, turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un

______________________________________, turpmāk tekstā – PIRCĒJS,

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumu Nr. _____ ‘’Par nekustamā īpašuma Bebru ielā 16, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____) un 2007.gada ‘’___’’_____________ lēmumu Nr. ______‘’Par nekustamā īpašuma Bebru ielā 16, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets

  1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Bebru ielā 16, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 3065 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 009 0526, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma Nr. 1000 0025 6261.
  3. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, un par to nav tiesas strīdu.
  4. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas nekustamā īpašuma robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
  5. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.
  6. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

2.Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada ‘’___’’_____________ protokolu Nr. ___ un Cēsu pilsētas domes 2007.gada ‘’___’’_________________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Bebru ielā 16, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, punkts ___), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls _________ (_____________________). Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.
  2.  

    

  3. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.
  4. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu.

 1. Pušu tiesības un pienākumi
  1. PIRCĒJS apņemas, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī dokumentus, kas attiecas uz nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu.
  2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamajam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
  3. PĀRDEVĒJS apņemas 2 (divu) nedēļu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

4. Nobeiguma noteikumi

  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
  2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
  3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
  5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (_________________)

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

28.12.2006.,prot.Nr.__, __.punkts

Apstiprinu

ar Cēsu pilsētas domes

2006.gada 28.decembra lēmumu

(prot.Nr.__, p.__ )

 

 

 

 

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.__

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.20

„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam””.

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem

un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “.

 

 

 

Izteikt Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.20„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam” 1.,2.,3.,5.,6.punktus šādā redakcijā :

„1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2006.gadam ieņēmumos 10 184 887 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2006.gadam izdevumos 10 216 236 latu

apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

3. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz

pārskata perioda beigām 1 408 677 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

5. Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 1 075 920 latu apmērā un izdevumos 929 486 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.3.

6. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu

Nr.4”.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv