Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu
Saistošie noteikumi Nr. 6
Pieņemti Cēsu pilsētas domes sēdē
19.04.2007.,prot.Nr.7, punkts nr. 73, lēmums nr. 274
Izdoti pamatojoties uz likuma
‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas 16. punktu,

43.panta pirmās daļas 2. punktu

Par Cēsu pilsētas dabas  un kultūrvēsturiskā 
 parka aizsardzību un uzturēšanu

1. Cēsu pilsētas domes saistošo noteikumu “Par Cēsu pilsētas dabas  un kultūrvēsturiskā 
 parka aizsardzību un uzturēšanu” (turpmāk tekstā – Noteikumi) uzdevums ir noteikt vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās teritorijas “Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskais parks” (turpmāk tekstā Parks) izveidošanas mērķiem atbilstošu uzturēšanas un aizsardzības kārtību.

2. Noteikumu mērķis ir veicināt Parka iekšējās kārtības ievērošanu un atturēt Cēsu iedzīvotājus un viesus no pārkāpumiem, kas Parkā traucētu tā aizsardzību un uzturēšanu.

3. Parks ir dabas un kultūrvēsturisku objektu komplekss, kuram ir īpaša, tikai Cēsīm raksturīga dabas un kultūrvēsturisku objektu daudzveidība un vērtība.

4. Parks izveidots ar mērķi novērst dabas un kultūrvēsturiskās vides  degradāciju, saglabāt  to nākamajām paaudzēm kā mantojumu, veicināt  teritorijas  līdzsvarotu attīstību, attīstīt izglītības un pētniecības darbu, veicināt iedzīvotāju rekreācijas iespējas un tūrisma attīstību, līdz ar to Parka teritorijā saudzējami un atjaunojami kultūrvēsturiskie un dabas objekti, vēsturiskā apbūve, dabiskais reljefs un Dabas aizsardzības plānā (apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē 2006. gada 14. septembrī, prot.15.p.30) ietvertie raksturīgie ainaviskie skatu punkti.

5. Parks aptver daļu Cēsu pilsētas teritorijas 767 ha platībā, saskaņā ar robežu aprakstu (1.pielikums). Parka funkcionālo zonu shēma pievienota šo noteikumu 2. pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu koordināšu apraksts – šo noteikumu 3. pielikumā.

6. Parka daļā, kas atrodas Gaujas Nacionālā parka (turpmāk tekstā - GNP ) dabas lieguma zonā, tā aizsardzību un uzturēšanu regulē spēkā esošie GNP apsaimniekošanas normatīvie akti.

7. Parka teritorijā pieļaujama jaunu zemes gabalu veidošana un jaunu objektu būvniecība saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005-2017 (apstiprināti Cēsu pilsētas domes sēdē 2005. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 14. p 39 ) un tā sastāvā esošajiem Apbūves noteikumiem.

8. Iepriekš minētās darbības veicamas uz apstiprināta detālplānojuma pamata, gadījumos, ja detālplānojumu izstrādes nepieciešamību nosaka valsts normatīvie akti, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumi vai Cēsu pilsētas domes īpašs lēmums.

9.Parkā ir noteikts šāds funkcionālais zonējums, atbilstoši Parka Dabas aizsardzības plānam:

9.1. dabas lieguma zona – noteikta, lai saglabātu aizsargājamos biotopus un sugas Gaujas ielejā un tās pieteku gravās;

9.2. dabas parka zona – noteikta, lai nodrošinātu visu dabas un kultūrvēsturisko vērtību kompleksa un ainaviskās daudzveidības saglabāšanu, lai veicinātu tūrisma attīstību un teritorijas ilgtspējīgu izmantošanu;

9.3. ainavu aizsardzības zona – noteikta, lai nodrošinātu kultūrvēsturisko vērtību un ainaviskās daudzveidības saglabāšanu, lai veicinātu tūrisma attīstību un teritorijas ilgtspējīgu izmantošanu;

9.4. neitrālā zona – noteikta, lai nodrošinātu Parka attīstību un veicinātu tūrisma infrastruktūras pilnveidošanu Parka teritorijā un veidotu buferzonu ap pārējo kategoriju zonām.

10. Visā parka teritorijā aizliegts:

10.1. jebkādas darbības, kas var izmainīt vai ietekmēt kultūrvēsturiskās vides īpatnības un vēsturiskās ainavas elementus vai samazināt to bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti, ir pretrunā ar parka izveidošanas mērķiem vai izraisa nevēlamas  pārmaiņas dabas procesu norisēs, kā arī kultūrvēsturiskās vides un ainavu telpiskajā struktūrā;

10.2. būvēt vidi degradējošus jaunus objektus un paplašināt esošas vidi degradējošas būves;

10.3. bojāt un iznīcināt kultūras pieminekļus, dabas un kultūrvēsturiskus objektus, kas definēti Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005-2017;

10.4. pārveidot virsmas reljefu un veikt citas darbības, ja tās pārveido Parka dabu un var veicināt zemes erozijas attīstību;

10.5. iznīcināt, bojāt un pārveidot vērtīgas ainavas un to  elementus, kas noved pie Parka degradēšanās;

11. Parka dabas lieguma, dabas parka un ainavu aizsardzības zonās aizliegts:

11.1. nobraukt no ceļiem ( izbūvētiem un iebrauktiem) un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem pa meža zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

11.2. bez rakstiskas saskaņošanas ar Cēsu pilsētas domes atbildīgām struktūrām..:

11.2.1. ierīkot jaunas tūristu apmetņu vietas;

11.2.2. ierīkot izziņas un atpūtas takas, kā arī citus tūrisma infrastruktūras objektus;

11.2.3. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 100 cilvēku.

12. Parka dabas lieguma zonā, kas lielā mērā atbilst GNP lieguma zonai, papildus GNP normatīvo aktu prasībām aizliegts:

12.1. veikt galveno cirti;

12.2. bez Cēsu pilsētas domes Kokaugu aizsardzības komisijas saskaņojuma veikt kritušu un atmirušu koku (vai to daļu) izvākšanu, ja to diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 cm;

12.3. uzsākt pļaušanu ātrāk par 15. jūliju dabas aizsardzības plānā norādītajās bioloģiski vērtīgajās pļavās, kurās izplatīti aizsargājamie orhideju dzimtas augi;

12.4. veikt zemes transformāciju, izņemot zemes transformāciju esošo ceļu un inženierkomunikāciju renovācijai vai rekonstrukcijai, jaunai ceļu un inženierkomunikāciju būvniecībai, un īpašos gadījumos, saskaņojot ar Cēsu pilsētas domes atbildīgām struktūrām.

12.5. būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus.

13. Parka dabas parka zonā aizliegts:

13.1. veikt pļavu mēslošanu dabas aizsardzības plānā norādītajās bioloģiski vērtīgās sausās, mēreni mitrās, mitrās pļavās;

13.2. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas kokus (izņemot augšanā atpalikušos, slimības inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

13.2.1. priežu un ozolu audzēs – 70 gadus;

13.2.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēs – 50 gadus;

13.2.3. apšu audzēs – 30 gadus;

13.3. bez Cēsu pilsētas domes Kokaugu aizsardzības komisijas saskaņojuma veikt kritušu un atmirušu koku (vai to daļu) izvākšanu no mežu teritorijas, ja to diametrs resnākajā vietā pārsniedz 50 cm;

14. Parka dabas parka zonā jāievēro, ka: cērtot kokus galvenajā un kopšanas cirtē, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā vismaz 10 (desmit) dzīvotspējīgus vecākos un lielāko izmēru kokus (ekoloģiskos kokus), vispirms izvēloties resnākos un dzīvīgākos (koku caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, tad vispirms saglabā apses un bērzus, kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus, kokus ar deguma rētām.

15. Parka ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

15.1. veikt jebkādas darbības, kas izjauc un degradē vērtīgo vēsturisko ainavu,

15.2. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas kokus (izņemot kokus tehnoloģiskajos koridoros, augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

15.2.1. priežu un ozolu audzēm – 80 gadus;

15.2.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 60 gadus;

15.2.3. apšu audzēm – 35 gadus.

 

16. Parka dabas lieguma un dabas parka zonā aizliegts:

16.1. veikt mežsaimniecisko darbību no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

16.2. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) Dabas aizsardzības plānā norādītos bioloģiski vērtīgos zālājus;

16.3. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;

16.4. nosusināt purvus, avoksnājus un vecupes;

16.5. dedzināt sauso zāli;

16.6. cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē;

16.7. iegūt derīgos izrakteņus;

16.8. lietot augu aizsardzības līdzekļus, biocīdus un minerālmēslus augsnes sagatavošanā meža zemēs un mežaudžu kopšanā;

16.9. veikt darbības, kas var izmainīt Gaujas pieteku, strautu un vecupju hidroloģisko režīmu.

17. Parka izveidošanas mērķu īstenošanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

Cēsu pilsētas domes pilnvarotas personas :

17.1.1. kontrolē un koordinē visas nepieciešamās un pieļaujamās darbības, kā arī pārtrauc destruktīvās darbības un procesus;

17.1.2. nodrošina Parka dabas un kultūrvēsturisko vērtību inventarizāciju, objektu aizsardzības zonu robežu un režīma noteikšanu;

17.1.3. nodrošina ilgtermiņa un ikgadējo apsaimniekošanas plānu izstrādi, pārrauga to realizāciju;

17.1.4. nepieciešamības gadījumos slēdz teritorijas apsaimniekošanas vienošanos un līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumi atrodas Parkā par teritorijas apsaimniekošanas nosacījumiem un neierobežotu apmeklētāju kustību pa Dabas aizsardzības plānā paredzētajām tūrisma takām , kas marķētas dabā.

17.1.5. parka uzturēšanai un pārvaldei izveido  Parka apsaimniekošanas Padomi;

17.1.6. koordinē GNP dabas lieguma zonā veicamās darbības un  savas kompetences ietvaros veic saskaņojumu ar GNP administrāciju tām darbībām, kuru saskaņošanu nosaka administratīvie akti ;

17.2. Cēsu pilsētas vides attīstības padome:

17.2.1. nodrošina izpildāmo darbu konsultatīvi metodisko vadību;

17.2.2. izskata un sniedz atzinumus attiecīgajām lemttiesīgajām institūcijām par teritorijas plānojumu, būvniecības iecerēm un būvprojektiem, kas var būtiski ietekmēt Parka vides kvalitāti, kā arī izvērtē to atbilstību Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka izveidošanas  mērķiem.

17.2.3. sagatavo teritorijas attīstības priekšlikumus un iesniedz Parka apsaimniekošanas padomei.

18. Parka aizsardzības un uzturēšanas nepieciešamo līdzekļu piesaistei Cēsu pilsētas dome izveido “Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka fondu”.

19.1. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Cēsu pilsētas domes atbildīgās amatpersonas. Administratīvo pārkāpumu protokolus par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt Valsts policijas un Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

19.2. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo Noteikumu pārkāpšanu izskata un pieņem lēmumu Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija.

19.3.Par šo noteikumu neievērošanu fiziskām personām uzliek naudas sodu līdz Ls 250.00, juridiskām personām – Ls 1000.00.

19.4.Naudas sodus, par administratīviem pārkāpumiem Parkā, atbildīgais iemaksā bankas iestādē vai Cēsu pilsētas domes kasē (Cēsīs, Raunas ielā 4, 1. stāvā).Pielikums Nr. 1.

Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka robežu apraksts

 • No pilsētas administratīvās robežas krustojuma ar Lenču ielu pa Lenču ielas nepāra numuru pusi centra virzienā līdz krustojumam ar Mazo Lenču ielu
 • Pa Mazās Lenču ielas nepāra numuru pusi 180 m
 • Gar upītes ielejas krasta augšējo malu līdz Lejas kapu robežlīnijas turpinājumam
 • Pa Lejas kapu robežu - līdz Lenču ielai, gar Lenču ielu līdz Palasta ielai
 • Pa Palasta ielas nepāra numuru pusi līdz Zaļajai ielai
 • Pa Zaļās ielas nepāra numuru pusi līdz zemes gabala Kanāla ielā 12 tālakajam robežpunktam, aiz tā pa robežu līdz Kanāla ielai
 • Pa Kanāla ielas pāra numuru pusi līdz zemes gabala Glūdas ielā 4 robežai
 • Pa zemes gabalu Glūdas ielā 4 un Glūdas ielā 8 robežām līdz Glūdas ielai
 • Pa Glūdas ielu līdz zemes gabala Bērzaines ielā 14 robežai
 • Pa zemes gabala Bērzaines ielā 14 robežu līdz Bērzaines ielai
 • Pa Bērzaines ielas nepāra numuru pusi līdz zemes gabala Bērzaines ielā 23 robežai
 • Pa zemes gabalu Bērzaines ielā 23 un Bērzaines ielā 21 robežām līdz kopējam robežpunktam ar zemes gabalu Gaujas ielā 36
 • Pa zemes gabalu Gaujas ielā 36 un Gaujas ielā 16A Z, A un D robežām līdz robežpunktam Nr.51
 • No zemes gabala Gaujas ielā 36 robežpunkta Nr.51 pa upītes ielejas augšējo malu līdz robežpunktam nr.95, tālāk pa robežu līdz Gaujas ielai
 • Pa Gaujas ielas nepāra numuru pusi līdz Vinterupītes nogāzei
 • Pa Vinterupītes ielejas augšējo malu līdz Līgatnes ielai
 • Pa Līgatnes ielas un Mazās Līgatnes ielas pāra numuru pusi līdz Vinterupītes pietekas ielejas kreisā krasta augšmalai
 • Pa Vinterupītes ielejas kreisā krasta augšmalu līdz Gaujas ielai
 • Pa Gaujas ielas pāra numuru pusi līdz Gravas ielai
 • Pa Gravas ielas pāra numuru pusi līdz Gravas ielas pagriezienam R virzienā
 • Pa Vinterupītes ielejas augšējo malu līdz Bērzaines kapu robežai
 • Pa Bērzaines kapu robežu ZA, pēc tam DA virzienā līdz zemes gabala Bērzaines ielā 33 robežai
 • Pa zemes gabala Bērzaines ielā 33 robežu līdz Bērzaines ielai
 • Pa Bērzaines ielas nepāra numuru pusi līdz krustojumam ar Emīla Dārziņa ielu
 • Pa Emīla Dārziņa ielas pāra numuru pusi līdz Dzirnavu ielai
 • Pa Dzirnavu ielas pāra numuru pusi līdz Jēkaba ielai
 • Pa zemes gabalu Dzirnavu ielā 5A un Gaujas ielā 68A robežām līdz ceļam zemes gabala Gaujas ielā 68 teritorijā
 • Gar zemes gabala Gaujas ielā 68 iekšējā ceļa malu līdz Gaujas ielai
 • Pa Gaujas ielas pāra numuru pusi līdz krustojumam ar Imantas ielu
 • Pa Imantas ielas pāra numuru pusi līdz Pāvila ielai
 • Pa zemes gabalu Gaujas ielā 59/59A, Avotu ielā 44 un Atpūtas ielā 11 robežām līdz Atpūtas ielai
 • Pa zemes gabala Atpūtas ielā 14 iekšējo robežu līdz Cīrulīšu ielai
 • Pa Cīrulīšu ielas pāra numuru pusi līdz Kovārņu ielai
 • Pa Kovārņu ielas pāra numuru pusi līdz Līgatnes ielai
 • Pa Līgatnes ielas pāra numuru pusi līdz pilsētas administratīvajai robežai
 • Pa Cēsu pilsētas administratīvo robežu līdz Lenču ielai

Pielikums nr 3.

Cēsu DKP teritorijas zonējuma robežu virsotņu koordināšu saraksts

 1. Lieguma zona

Punkta Nr. kartē

Punkta X koordināta

Punkta Y koordināta

1.1. Lieguma zona: Gaujas Nacionālais Parks un Siļķupītes grava

1

574466

6355285

2

574416

6355228

3

574432

6355011

4

574395

6355004

5

574380

6354979

6

574370

6354831

7

574324

6354831

8

574308

6354832

9

574296

6354803

10

574295

6354741

11

574330

6354728

12

574336

6354703

13

574302

6354637

14

574161

6354587

15

574166

6354492

16

574264

6354508

17

574273

6354466

18

574324

6354452

19

574366

6354474

20

574384

6354443

21

574313

6353917

22

574251

6353673

23

574332

6353712

24

574397

6353713

25

574495

6353658

26

574490

6353615

27

574436

6353562

28

574413

6353514

29

574417

6353487

30

574472

6353505

31

574517

6353482

32

574545

6353508

33

574580

6353506

34

574575

6353531

35

574636

6353557

36

574666

6353594

37

574763

6353561

38

574783

6353596

39

574868

6353585

40

574971

6353650

41

575026

6353662

42

575030

6353645

43

575018

6353618

44

574957

6353600

45

574911

6353566

46

574803

6353561

47

574794

6353548

48

574699

6353541

49

574672

6353522

50

574573

6353488

51

574364

6353432

52

574314

6353441

53

574270

6353425

54

574221

6353315

55

574272

6353239

56

574308

6353037

57

574202

6353061

58

574163

6352938

59

574127

6352907

60

574065

6352891

61

574025

6352846

62

573998

6352868

63

573960

6352864

64

573975

6352779

65

573956

6352803

66

573942

6352798

67

573908

6352793

68

573880

6352671

69

573830

6352599

70

573755

6352476

71

573792

6352441

72

573707

6352363

73

573707

6352312

74

573739

6352289

75

573725

6352268

76

573767

6352253

77

573787

6352215

78

573739

6352036

79

573760

6352008

80

573839

6351972

81

573681

6351522

82

573654

6351497

83

573630

6351429

84

573644

6351349

85

573617

6351330

86

573516

6351333

87

573483

6351372

88

573463

6351346

89

573443

6351370

90

573440

6351409

91

573463

6351445

92

573440

6351494

93

573318

6351479

94

573322

6351451

95

573294

6351439

96

573304

6351419

97

573288

6351334

98

573265

6351312

99

573240

6351229

100

573161

6351098

101

573130

6351100

102

573120

6351278

103

573156

6351395

104

573234

6351519

105

573277

6351561

106

573393

6351625

107

573494

6351736

108

573548

6351821

109

573543

6351971

110

573468

6352136

111

573449

6352256

112

573516

6352398

113

573663

6352552

114

573703

6352714

115

573798

6352826

116

573742

6353112

117

573519

6353080

118

573446

6353247

119

573223

6353378

120

573280

6353554

121

573354

6353541

122

573571

6353494

123

573634

6353455

124

573644

6353470

125

573643

6353503

126

573599

6353538

127

573388

6353571

128

573475

6353647

129

573598

6353878

130

573561

6353922

131

573567

6353956

132

573522

6354208

133

573559

6354242

134

573519

6354343

135

573614

6354387

136

573587

6354438

137

573572

6354611

138

573594

6354656

139

573569

6354687

140

573519

6354868

141

573434

6354986

142

573507

6355014

143

573527

6354957

144

573574

6354904

145

573611

6354893

146

573637

6354911

147

573695

6354862

148

573738

6354850

149

573796

6354890

150

573598

6354986

151

573524

6355082

152

573489

6355197

153

573505

6355403

154

573610

6355493

155

573765

6355583

156

573846

6355711

157

574524

6355452

158

574442

6355358

159

574439

6355327

1.2. Lieguma zona: Vintegrava starp Bērzaines un A. Kalniņa ielām

285

575551

6352613

286

575583

6352653

287

575531

6352751

289

575445

6352772

290

575432

6352755

291

575476

6352654

500

575499

6352655

1.3. Lieguma zona: Vintegrava starp Gauju un Līgatnes ielām

279

575606

6352239

278

575655

6352257

277

575713

6352304

276

575763

6352369

507

575779

6352310

508

575699

6352205

509

575670

6352099

510

575688

6352077

511

575806

6352047

512

575661

6351945

513

575659

6352006

514

575598

6352049

515

575586

6352086

516

575621

6352188

1.4. Lieguma zona: Cīrulīšu strauts

460

574133

6351479

461

574110

6351404

462

574069

6351361

537

574154

6351311

536

574167

6351260

535

574217

6351186

525

574209

6351155

526

574268

6351160

527

574276

6351213

528

574248

6351266

529

574240

6351341

530

574195

6351469

 

 

 

 

 

 

 

2. Dabas parka zona

Punkta Nr. Kartē

Punkta X koordināta

Punkta Y koordināta

2.1. Dabas parka zona: Siļķu mežs, Vintergrava un Pirtsupītes grava

180

574820

6355341

181

575021

6354952

182

575443

6354768

183

575665

6354752

184

575639

6354634

185

575747

6354086

186

575732

6354077

187

575749

6354044

188

575684

6353997

189

575683

6353941

190

575729

6353936

191

575738

6353875

192

575751

6353871

193

575743

6353847

194

575997

6353541

195

576039

6353411

196

576104

6353313

197

576132

6353232

198

576058

6353196

199

576029

6353150

200

576033

6353096

201

575999

6353099

202

575977

6353060

203

575967

6353070

204

575944

6353037

205

575955

6353007

206

575901

6352999

207

575897

6353039

208

575808

6352908

209

575778

6352816

210

575702

6352869

211

575776

6353002

212

575826

6353142

213

575882

6353119

214

575912

6353112

215

575930

6353131

216

576004

6353268

217

576027

6353277

218

576030

6353336

219

575923

6353403

220

575926

6353504

221

575889

6353562

222

575876

6353556

223

575807

6353597

224

575800

6353641

225

575772

6353660

226

575746

6353651

227

575719

6353677

228

575708

6353726

229

575683

6353735

230

575672

6353749

231

575663

6353781

232

575491

6353825

233

575382

6353776

234

575352

6353738

235

575243

6353684

236

575272

6353655

237

575405

6353611

238

575422

6353594

239

575414

6353575

240

575332

6353251

241

575335

6353166

242

575357

6353100

243

575431

6352983

244

575465

6352818

245

575300

6352814

246

575294

6352829

247

575338

6352864

248

575338

6352992

249

575257

6352991

250

575276

6353064

251

575229

6353083

252

575246

6353308

253

575211

6353317

254

575239

6353396

255

575231

6353442

256

575299

6353483

257

575255

6353529

258

575147

6353574

259

575133

6353617

260

575021

6353552

261

575039

6353478

262

575032

6353409

263

575058

6353358

264

575003

6353296

265

575010

6353266

266

575069

6353230

267

575064

6353182

268

575114

6353064

269

575117

6352956

270

575221

6352895

271

575218

6352791

272

575410

6352808

273

575581

6352788

274

575583

6352717

275

575650

6352630

276

575763

6352369

277

575713

6352304

278

575655

6352257

279

575606

6352239

280

575608

6352259

281

575676

6352293

282

575625

6352449

283

575610

6352528

284

575621

6352566

285

575551

6352613

286

575583

6352653

287

575531

6352751

288

575445

6352772

289

575432

6352755

290

575476

6352654

291

575492

6352646

292

575384

6352521

293

575298

6352579

294

575272

6352568

295

575253

6352612

296

575225

6352706

297

575064

6352647

298

575086

6352807

299

575132

6352806

300

575090

6352861

301

575031

6352894

302

574964

6352922

303

574934

6352885

304

574835

6352909

305

574847

6352982

306

574904

6353043

307

574915

6353103

308

574897

6353137

309

574834

6353156

310

574817

6353186

311

574851

6353304

312

574813

6353378

313

574752

6353422

314

574669

6353432

49

574672

6353522

48

574699

6353541

47

574794

6353548

46

574803

6353561

45

574911

6353566

44

574957

6353600

43

575018

6353618

42

575030

6353645

41

575026

6353662

40

574971

6353650

39

574868

6353585

38

574783

6353596

37

574763

6353561

36

574666

6353594

315

574659

6353641

316

574611

6353667

317

574530

6353668

20

574384

6354443

21

574313

6353917

22

574251

6353673

23

574332

6353712

24

574397

6353713

25

574495

6353658

26

574490

6353615

318

574480

6354595

319

574489

6354632

320

574447

6354700

321

574452

6354727

322

574581

6354670

323

574646

6354675

324

574616

6354873

325

574739

6354894

326

574638

6354974

327

574725

6355162

328

574779

6355240

329

574666

6355352

330

574539

6355358

331

574505

6355260

1

574466

6355285

159

574439

6355327

158

574442

6355358

157

574524

6355452

2.2. Dabas parka zona: Starp Klints, Vītolu, Jēkaba un Peldu ielām

50

574573

6353488

51

574364

6353432

52

574314

6353441

53

574270

6353425

54

574221

6353315

55

574272

6353239

56

574308

6353037

429

574289

6352990

428

574201

6352966

58

574163

6352938

59

574127

6352907

60

574065

6352891

427

574075

6352854

426

574087

6352807

425

574226

6352762

424

574275

6352795

423

574290

6352850

422

574506

6352712

421

574570

6352719

414

574633

6352739

415

574599

6352782

416

574584

6352896

417

574674

6352942

418

574606

6353143

419

574636

6353223

420

574566

6353314

2.3. Dabas parka zona: Murleja, Dzeguzes iela

66

573942

6352798

67

573908

6352793

68

573880

6352671

69

573830

6352599

499

573924

6352473

498

573910

6352404

497

573926

6352329

496

573981

6352306

477

574041

6352317

478

574173

6352304

479

574391

6352231

480

574432

6352020

481

574558

6352023

482

574568

6352040

483

574551

6352082

484

574615

6352098

485

574638

6352120

486

574545

6352238

487

574444

6352262

488

574429

6352302

489

574395

6352324

490

574258

6352362

491

574126

6352372

492

574115

6352386

493

574220

6352455

494

574020

6352565

495

573985

6352633

431

573986

6352703

432

573982

6352741

2.4. Dabas parka zona: kempings „Cīrulīši”

169

573557

6352023

170

573608

6352095

171

573612

6352126

172

573593

6352249

173

573546

6352293

174

573614

6352406

175

573593

6352427

176

573559

6352399

177

573510

6352311

178

573483

6352210

179

573488

6352166

3. Ainavu aizsardzības zona

3.1. Ainavu aizsardzības zona: Gaujas iela, Cīrulīši un kalnu slēpošanas komplekss „Žagarkalns”

426

574087

6352807

425

574226

6352762

424

574275

6352795

423

574290

6352850

422

574506

6352712

421

574570

6352719

433

574579

6352616

434

574611

6352621

435

574581

6352519

436

574621

6352444

437

574623

6352347

438

574683

6352118

439

574760

6352042

440

574735

6351987

441

574564

6351788

442

574513

6351785

443

574529

6351702

444

574356

6351638

445

574357

6351583

446

574338

6351627

447

574334

6351700

448

574271

6351762

449

574181

6351913

450

574155

6351899

451

574211

6351823

452

574177

6351782

453

574239

6351655

454

574219

6351607

455

574191

6351583

456

574126

6351572

457

574128

6351524

458

574103

6351518

459

574103

6351499

460

574133

6351479

461

574110

6351404

462

574069

6351361

463

574024

6351384

464

573908

6351384

465

573867

6351403

466

573729

6351401

84

573644

6351349

83

573630

6351429

82

573654

6351497

81

573681

6351522

80

573839

6351972

79

573760

6352008

78

573739

6352036

77

573787

6352215

76

573767

6352253

467

573791

6352281

468

573810

6352261

469

573862

6352320

470

573965

6352298

471

573965

6352241

472

573938

6352162

473

573944

6352112

474

574044

6352051

475

574043

6352067

476

574092

6352099

477

574041

6352317

478

574173

6352304

479

574391

6352231

480

574432

6352020

481

574558

6352023

482

574568

6352040

483

574551

6352082

484

574615

6352098

485

574638

6352120

486

574545

6352238

487

574444

6352262

488

574429

6352302

489

574395

6352324

490

574258

6352362

491

574126

6352372

492

574115

6352386

493

574220

6352455

494

574020

6352565

495

573985

6352633

430

574006

6352703

431

573986

6352703

3.2. Ainavu aizsardzības zona: Jēkaba iela

405

575038

6352635

406

574949

6352649

407

574962

6352730

408

574929

6352732

409

574865

6352706

410

574855

6352672

411

574877

6352665

412

574864

6352617

413

574716

6352668

414

574633

6352739

415

574599

6352782

416

574584

6352896

417

574674

6352942

418

574606

6353143

419

574636

6353223

420

574566

6353314

50

574573

6353488

49

574672

6353522

314

574669

6353432

313

574752

6353422

312

574813

6353378

311

574851

6353304

310

574817

6353186

309

574834

6353156

308

574897

6353137

307

574915

6353103

306

574904

6353043

305

574847

6352982

304

574835

6352909

303

574934

6352885

403

574994

6352853

404

574973

6352816

298

575086

6352807

297

575064

6352647

3.3. Ainavu aizsardzības zona: Peldu iela

56

574308

6353037

57

574202

6353061

58

574163

6352938

428

574201

6352966

429

574289

6352990

3.4. Ainavu aizsardzības zona: Florida

230

575672

6353749

231

575663

6353781

232

575491

6353825

233

575382

6353776

234

575352

6353738

235

575243

6353684

236

575272

6353655

237

575405

6353611

238

575422

6353594

239

575414

6353575

376

575502

6353597

375

575555

6353593

3.5. Ainavu aizsardzības zona – Viestura iela

213

575882

6353119

214

575912

6353112

215

575930

6353131

216

576004

6353268

217

576027

6353277

218

576030

6353336

219

575923

6353403

220

575926

6353504

221

575889

6353562

222

575876

6353556

223

575807

6353597

224

575800

6353641

225

575772

6353660

226

575746

6353651

227

575719

6353677

228

575708

6353726

229

575683

6353735

377

575713

6353609

378

575837

6353451

379

575857

6353401

380

575869

6353325

381

575860

6353236

382

575887

6353250

383

575901

6353200

3.6. Ainavu aizsardzības zona – Pirtsupīte, Zaļā iela, Luiziāna

192

575751

6353871

193

575743

6353847

194

575997

6353541

195

576039

6353411

196

576104

6353313

197

576132

6353232

198

576058

6353196

199

576029

6353150

200

576033

6353096

201

575999

6353099

202

575977

6353060

203

575967

6353070

204

575944

6353037

205

575955

6353007

374

575982

6353026

373

576021

6353001

372

576053

6353078

371

576041

6353098

370

576279

6353183

369

576390

6353295

368

576296

6353391

367

576206

6353403

366

576190

6353483

365

576128

6353425

364

576056

6353439

363

576069

6353489

362

576036

6353628

361

575967

6353662

360

575962

6353689

359

575901

6353732

358

575899

6353776

357

575836

6353809

3.7. Ainavu aizsardzības zona – Atpūtas bāze „Pipariņi”

1

574466

6355285

2

574416

6355228

3

574432

6355011

321

574452

6354727

322

574581

6354670

323

574646

6354675

324

574616

6354873

325

574739

6354894

326

574638

6354974

327

574725

6355162

328

574779

6355240

329

574666

6355352

330

574539

6355358

331

574505

6355260

3.8. Ainavu aizsardzības zona – Bērnu nams „Gaujaslīči”

7

574324

6354831

8

574308

6354832

9

574296

6354803

10

574295

6354741

11

574330

6354728

12

574336

6354703

13

574302

6354637

14

574161

6354587

15

574166

6354492

16

574264

6354508

352

574355

6354530

19

574366

6354474

20

574384

6354443

318

574480

6354595

319

574489

6354632

320

574447

6354700

4. Neitrālā zona

4.1. Neitrālā zona: Raiskumkrogs

121

573354

6353541

122

573571

6353494

123

573634

6353455

124

573644

6353470

125

573643

6353503

126

573599

6353538

127

573388

6353571

4.2. Neitrālā zona: starp Dzirnavu un Upes ielām

3

574432

6355011

4

574395

6355004

5

574380

6354979

6

574370

6354831

7

574324

6354831

8

574308

6354832

320

574447

6354700

321

574452

6354727

4.3. Neitrālā zona: pie bērnu nama „Gaujaslīči”

16

574264

6354508

17

574273

6354466

18

574324

6354452

19

574366

6354474

352

574355

6354530

4.4. Neitrālā zona: Siļķes

160

574133

6353360

161

574156

6353432

162

574218

6353435

163

574222

6353461

164

574206

6353599

165

574071

6353571

166

574058

6353552

167

574046

6353441

168

574105

6353364

4.5. Neitrālā zona:Krasta iela (1)

26

574490

6353615

27

574436

6353562

28

574413

6353514

29

574417

6353487

30

574472

6353505

31

574517

6353482

32

574545

6353508

33

574580

6353506

34

574575

6353531

35

574636

6353557

36

574666

6353594

315

574659

6353641

316

574611

6353667

317

574530

6353668

4.6. Neitrālā zona: Krasta iela (2)

346

574825

6353604

347

574938

6353639

348

574952

6353651

349

574945

6353673

350

574771

6353626

351

574780

6353604

4.7. Neitrālā zona: Gaujaslīču iela

332

575294

6353814

333

575351

6353856

334

575483

6353897

335

575525

6353936

336

575463

6354126

337

575429

6354164

338

575369

6354148

339

575367

6354161

340

575319

6354157

341

575325

6354130

342

575295

6354126

343

575266

6354056

344

575249

6353981

345

575275

6353837

4.8. Neitrālā zona: starp Lenču un mazo Lenču ielu

187

575749

6354044

188

575684

6353997

189

575683

6353941

190

575729

6353936

191

575738

6353875

192

575751

6353871

354

575754

6354052

355

576086

6353780

356

575934

6353789

357

575836

6353809

4.9. Neitrālā zona: teritorija starp Liepu, Turaidas un Viesturu ielām; Zaķu ielas un Egļu ielas apkārtne

229

575683

6353735

230

575672

6353749

377

575713

6353609

378

575837

6353451

379

575857

6353401

380

575869

6353325

381

575860

6353236

382

575887

6353250

383

575901

6353200

213

575882

6353119

212

575826

6353142

211

575776

6353002

210

575702

6352869

209

575778

6352816

208

575808

6352908

207

575897

6353039

206

575901

6352999

384

575901

6352947

385

575932

6352914

386

575925

6352845

387

575842

6352825

388

575797

6352795

389

575784

6352718

390

575886

6352668

391

575991

6352689

392

576156

6352652

393

576182

6352642

394

576178

6352612

395

576093

6352619

396

576089

6352588

397

575974

6352629

398

575903

6352617

399

575890

6352601

400

575882

6352457

401

575817

6352432

402

575780

6352398

276

575763

6352369

275

575650

6352630

274

575583

6352717

273

575581

6352788

272

575410

6352808

271

575218

6352791

270

575221

6352895

269

575117

6352956

268

575114

6353064

267

575064

6353182

266

575069

6353230

265

575010

6353266

264

575003

6353296

263

575058

6353358

262

575032

6353409

261

575039

6353478

260

575021

6353552

259

575133

6353617

258

575147

6353574

257

575255

6353529

256

575299

6353483

255

575231

6353442

254

575239

6353396

253

575211

6353317

252

575246

6353308

251

575229

6353083

250

575276

6353064

249

575257

6352991

248

575338

6352992

247

575338

6352864

246

575294

6352829

245

575300

6352814

244

575465

6352818

243

575431

6352983

242

575357

6353100

241

575335

6353166

240

575332

6353251

239

575414

6353575

376

575502

6353597

375

575555

6353593

4.10. Neitrālā zona: starp Bērzaines ielu un Bērzaines kapiem

292

575384

6352521

293

575298

6352579

294

575272

6352568

504

575318

6352461

4.11. Neitrālā zona: starp Emīla Dārziņa un Dzirnavu ielām

405

575038

6352635

406

574949

6352649

407

574962

6352730

408

574929

6352732

409

574865

6352706

410

574855

6352672

411

574877

6352665

412

574864

6352617

503

575023

6352566

4.12. Neitrālā zona: starp Dzirnavu un Baibas ielām

413

574716

6352668

414

574633

6352739

421

574570

6352719

403

574994

6352853

404

574973

6352816

502

574642

6352636

501

574643

6352662

4.13. Neitrālā zona: Meža skola

298

575086

6352807

299

575132

6352806

300

575090

6352861

301

575031

6352894

302

574964

6352922

303

574934

6352885

403

574994

6352853

404

574973

6352816

4.14. Neitrālā zona: starp Pētera un Gaujas ielām

436

574621

6352444

437

574623

6352347

505

574691

6352478

506

574737

6352369

4.15. Neitrālā zona: starp Peldu un Gaujas ielām

59

574127

6352907

60

574065

6352891

61

574025

6352846

62

573998

6352868

63

573960

6352864

64

573975

6352779

65

573956

6352803

66

573942

6352798

432

573982

6352741

431

573986

6352703

430

574006

6352703

426

574087

6352807

427

574075

6352854

4.16. Neitrālā zona: Murleja – Alkšņu iela

69

573830

6352599

70

573755

6352476

71

573792

6352441

72

573707

6352363

73

573707

6352312

74

573739

6352289

75

573725

6352268

76

573767

6352253

467

573791

6352281

468

573810

6352261

469

573862

6352320

470

573965

6352298

471

573965

6352241

472

573938

6352162

473

573944

6352112

474

574044

6352051

475

574043

6352067

476

574092

6352099

477

574041

6352317

478

574173

6352304

479

574391

6352231

480

574432

6352020

481

574558

6352023

482

574568

6352040

483

574551

6352082

484

574615

6352098

485

574638

6352120

486

574545

6352238

487

574444

6352262

488

574429

6352302

489

574395

6352324

490

574258

6352362

491

574126

6352372

492

574115

6352386

493

574220

6352455

494

574020

6352565

495

573985

6352633

496

573981

6352306

497

573926

6352329

498

573910

6352404

499

573924

6352473

4.17. Neitrālā zona: Cīrulīši – Kovārņu iela

445

574357

6351583

446

574338

6351627

447

574334

6351700

448

574271

6351762

449

574181

6351913

450

574155

6351899

451

574211

6351823

452

574177

6351782

453

574239

6351655

534

574261

6351661

533

574277

6351639

532

574284

6351569

531

574232

6351556

455

574191

6351583

456

574126

6351572

457

574128

6351524

458

574103

6351518

459

574103

6351499

460

574133

6351479

530

574195

6351469

529

574240

6351341

528

574248

6351266

527

574276

6351213

526

574268

6351160

525

574209

6351155

524

574212

6351095

523

574277

6350978

522

574310

6350938

521

574387

6350903

520

574445

6351004

519

574359

6351062

518

574314

6351132

517

574342

6351204

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv