Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.aprīlis   Vārda dienu svin: Edgars, Danute, Dana, Dans
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 8. martā protokols nr. 4

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 8. martā protokols nr. 4


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2007.GADA 08.MARTĀ

PROTOKOLS NR. 4

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

 

 

Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora apstiprināšanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 4. daļas 3. punktu un konkursa komisijas uz vakanto Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora vietu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

Apstiprināt Jāni NAGLI, par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktoru ar 2007.gada 12.martu.

 

 

 

Par zemes gabalu Saules ielā 10, Mēness ielā 3 un Mēness ielā 5, Cēsīs, izveidošanu

_____________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā ir reģistrēts zemes gabals ar adresi Saules iela 20, Cēsis, kad. nr.4201 004 0518, platība 5469 m2. Uz zemes gabalu nav pieteicies bijušais zemes īpašnieks vai tā mantinieki, zemes gabals ir neapbūvēts un nav piešķirts kādam lietošanā vai ilgtermiņa nomā. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 4.pantu zemes gabals līdz īpašuma tiesību nokārtošanai ir pašvaldības rīcībā un izmantojams zemes reformas pabeigšanai – kā kompensācija par vēsturiskajiem zemes gabaliem vai to daļām, uz kuriem nevar atjaunot īpašuma tiesības bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem saskaņā ar iepriekš minētā likuma 12.panta pirmās daļas trešo punktu (t.sk. zem ielām).

Cēsu pilsētas zemes komisija ir izskatījusi divus iesniegumus par vēsturisko zemes gabalu neatdodamās daļas, kura radusies izbūvējot ielas, kompensēšanu ar līdzvērtīgiem zemes gabaliem Izskatot jautājumu par vēsturiskā zemes gabala „Mellumi Nr.24,25,29” neatdodamās daļas, kura radusies izbūvējot Kovārņu ielu, kompensēšanu, aprēķināts, ka kompensācijas apmēram atbilst daļa no zemes gabala Saules ielā 20, Cēsīs, 2689 m2 platībā. Izskatot jautājumu par vēsturisko zemes gabalu Lauku ielā 7 un Līgatnes ielā 16 neatdodamo daļu, kura radusies paplašinot Lauku ielu, izbūvējot Jāzepa ielu un rezervējot platību Mazās Līgatnes ielas trasei, kompensēšanu, aprēķināts, ka kompensācijas apmēram atbilst daļa no zemes gabala Saules ielā 20, Cēsīs, 1821 m2 platībā.

Lai apstiprinātu zemes gabalu izveidošanu un piešķirtu tiem adreses, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 23.februāra lēmumiem Nr.12 un Nr.13 (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

 1. Izveidot no zemes gabala Saules ielā 20, Cēsīs, trīs jaunus zemes gabalus un piešķirt tiem sekojošas adreses:
  1. Saules iela 10, Cēsis, zemes gabala platība 2689 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Mēness iela 3, Cēsis, zemes gabala platība 1821 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  3. Mēness iela 5, Cēsis, zemes gabala platība 2245 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

 2. Zemes gabalu lietošanas mērķis – individuālās dzīvojamās apbūves zeme (0601);
 3. Likvidēt adresi Saules iela 20, Cēsis;
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Mēness ielā 5, Cēsīs, ja tas līdz zemes reformas beigām Cēsu pilsētā netiks izmantots kā kompensācijas zeme, ir valstij piekrītošs zemes gabals.

 

 

Par nekustamā īpašuma Spāres iela, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā

kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja

2005.gada 13. septembrī Cēsu pilsētas domē reģistrēts zemes gabala „Ozoli 2”, kurš atrodas Priekuļu pagastā un robežojas ar Cēsu pilsētas administratīvo robežu, īpašnieka Pētera Eglīša iesniegums par zemes gabalu rezervēšanu ielu izbūvei no Vaives ielas Cēsīs līdz zemes gabalam „Ozoli 2”. Izstrādājot zemes gabala „Ozoli 2” detālplānojumu, minēto ielu izveidošana ir saskaņota ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļu, kas paredz piebraukšanu apbūves gabaliem organizēt divās vietās no Vaives ielas. Izskatot Pētera Eglīša iesniegumu, ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 22.septembra lēmumu „Par jaunu ielu izveidošanu” (prot.Nr.22, 4.punkts) ir izveidotas divas jaunas ielas – Skudru iela un Spāres iela, kuras sākas no Vaives ielas un beidzas pie Cēsu pilsētas administratīvās robežas ar Priekuļu pagastu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 17.01.2007.gada atzinumu Nr.6 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Spāres iela, Cēsīs (kad. Nr.4201 004 0548), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,1187ha (1187m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.0050ha.

 

 

 

Par nekustamo īpašumu Vilku ielā 12 un Vilku ielā 12A, Cēsīs, apvienošanu

____________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs

 

Izskatot SIA „Remarks Nekustamie Īpašumi”, reģ.Nr.44103022799, jurid. adrese Zemitāna ielā 2B, Rīgā, iesniegumu (reģ.Nr.166/1-23; 06.02.2006.) par tai piederošu nekustamo īpašumu Vilku ielā 12 un Vilku ielā 12A, Cēsīs (zemesgrāmatas nod.Nr.1781; 08.02.2006. un nod.Nr.1000 00206466; 06.03.2007.), apvienošanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.02.2007. priekšlikumu (prot.Nr.6, 4.punkts), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apvienot nekustamos īpašumus Vilku ielā 12, Cēsīs (kad.nr. 4201 004 0704) un Vilku ielā 12A, Cēsīs (kad.nr. 4201 004 0744), un noteikt, ka nekustamais īpašums pēc apvienošanas sastāv no vienas zemes vienības un vienas jaunbūves ar adresi Vilku iela 12, Cēsis;
 2. Apvienotā zemes gabala platība 7880 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
 3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0702).

 

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs

__________________________________________________

Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs J.Rozenbergs

Zemes gabals Krūmiņu ielā 7, Cēsīs (kad.nr. 4201 008 1105) nostiprināts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (zemesgrāmatas nod.Nr.1000 0015 9354) un ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15.februāra lēmumu Nr.104 (prot.Nr.3, 47.punkts) nodots ilgtermiņa nomā ar apbūves tiesībām SIA „CEL TIK”.

Saskaņā ar konkursa nolikuma par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām 17.6, 17.7.1 un 17.7.2., 17.8. un 17.9. punktu, konkursa uzvarētājs par saviem līdzekļiem 10 mēnešu laikā zemes gabalam izstrādā detālplānojumu. Saskaņā ar konkursa uzvarētāja sniegto informāciju, detālplānojumu izstrādās SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.4. un 58.punktu, LR Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumu Nr.367 “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma finansēšanas kārtību” 6.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 27.februāra atzinumu (prot.Nr.8, 5.punkts), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs
 2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītāja vietnieci, pilsētas galveno teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;
 3. Noslēgt ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju SIA „CEL TIK”, reģ.nr.44103014842, jurid. adrese Saulrītu ielā 21, Cēsīs, līgumu par detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.2).

 

 

Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs

___________________________________________________

Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs J.Rozenbergs

 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 59.punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 27.februāra atzinumu (prot.Nr.8, 5.punkts), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojumam zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs .
 2. Organizēt detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2007.gada 19.martu.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu

___________________________________________________________

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (22.02.2007.prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.

 

 

 

 

Par būvniecību Valmieras ielā 2, Cēsīs

______________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Izsakās:

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Būvvaldes 23.02.2007. sēdes (prot. nr.9) atzinumu Nr.19 un Cēsu pilsētas Tautsaimniecības komitejas 22.02.2007. atzinumu (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

Pilnvarot Cēsu pilsētas Būvvaldi (būvvaldes vadītājs J.Zlaugotnis) izskatīt un akceptēt būtiskas atkāpes no 05.01.2006. ar Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.2 (prot. Nr.1) ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Valmieras ielā 2, Cēsīs’’ apstiprinātajā apbūves priekšlikumā objektā ‘’Cēsu pilsētas tirgus rekonstrukcija un tirdzniecības kompleksa jaunbūve Valmieras ielā 2, Cēsīs’’.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā.

 

 

 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu Stacijas laukumā 4, Cēsīs

___________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Izsakās:

Saskaņā ar 2007.gada 29.janvāra pirkuma līgumu (reģ.Nr.541) S.ŠAKINAS individuālais uzņēmums ‘’LAILAT’’ pārdevis nekustamo īpašumu - nedzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 4201-005-1301-001) Stacijas laukumā 4, Cēsīs, kas atrodas uz ēkai piesaistīta zemes gabala 100 m2 platībā.

Izskatot S.ŠAKINAS individuālā uzņēmuma ‘’LAILAT’’ iesniegumu (reģ.Nr.148/1-23; 02.02.2007.) par zemes nomas līguma, kas ir noslēgts līdz 01.03.2010., izbeigšanu Stacijas laukumā 4, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 22.februāra atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmumu (prot.Nr.3, 17.punkts) ‘’Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 4, Cēsīs’’.
 2. Izbeigt zemes nomas līgumu ar S.ŠAKINAS individuālo uzņēmumu ‘’LAILAT’, reģistrācijas Nr.44102007025, juridiskā adrese Lielā Skolas iela 7-1, Cēsis, par zemes gabalu Stacijas laukumā 4, Cēsīs, ar 2007.gada 1.martu.

 

 

 

 

 

Par zemes gabala Stacijas laukumā 4, Cēsīs, nomu

__________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Izsakās:

Saskaņā ar 2007.gada 29.janvāra pirkuma līgumu (reģ.Nr.541) Andris Jansons, nopircis nekustamo īpašumu - nedzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 4201-005-1301-001) Stacijas laukumā 4, Cēsīs, kas atrodas uz ēkai piesaistīta zemes gabala 100 m2 platībā.

Izskatot Andra Jansona iesniegumu (reģ.Nr.211/F-1-23; 19.02.2007.) par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 4, Cēsīs, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 4.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 22.februāra atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Andri Jansonu, par zemes gabalu Stacijas laukumā 4, Cēsīs, uz 1 gadu, sākot ar 2007.gada 1.martu.

2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 100 m2.

 1. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).
 2. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības, ņemot vērā augstāko vērtību.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
 4. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
 5. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.01.2005. „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu””

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Lai atvieglotu Cēsu sporta kompleksa zāles pārziņu darbu saistībā ar sporta kompleksa trenažieru zāles maksas pakalpojumu iekasēšanu , ņemot vērā trenažieru zāles maksas pakalpojumu izcenojumu palielinājumu ar 2007. gada 1.janvāri un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 22.02.2007. (prot.nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

 1. Izteikt šā lēmuma punktu 1.1.1 šādā redakcijā „Trenažieru zāles klientu reģistrācijas magnētiskā karte”:

„Sporta kompleksa trenažieru zāles apmeklētājiem klienta reģistrācijas magnētiskā karte tiek izsniegta bez maksas”.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2007. gada 1. martu.

 

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības atbalsta iestādes ‘’Cēsu jauniešu izglītības un veselības centrs’’ izveidošanu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Lai nodrošinātu izglītojamiem un viņu vecākiem un pedagogiem izglītības, informatīvu, intelektuālu un atbalsta pasākumu saņemšanu veselības izglītības jautājumos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 8 pantu, Izglītības likuma 19.panta 1.daļu, 22.panta 1.daļu, un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (2007.gada 22.februāra; prot. Nr 3.), Sociālo lietu komitejas (2007.gada 22.februāra; prot.Nr.2), Tautsaimniecības komitejas (2007.gada 22.februāra prot.Nr.3 ),un Finanšu komitejas (2007.gada 22.februāra; prot.Nr.3) sēdes atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Izveidot Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības atbalsta iestādi „Cēsu jauniešu izglītības un veselības centrs” ar 2007.gada 1.augustu.
 2. Cēsu jauniešu izglītības un veselības centrs ir Cēsu pilsētas domes pakļautībā esoša Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības atbalsta iestāde.
 3. Noteikt Cēsu jauniešu izglītības un veselības centra juridisko adresi Rīgas ielā 23, Cēsīs.
 4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļai (vadītāja Lolita Kokina ) līdz 2007.gada 1.aprīlim izstrādāt visus nepieciešamos dokumentus Cēsu jauniešu izglītības un veselības centra darbības uzsākšanai.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Mihaļovam.

 

 

 

 

 

 

 

Par Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu pilsētas

domes 22.09.2005. Saistošajos noteikumos Nr.13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

______________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 22.02.2007. Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 22.09. 2005. Saistošajos noteikumos Nr.13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”, saskaņā ar pielikumu

 

 

Par Cēsu pilsētas domes amata vienību saraksta apstiprināšanu

___________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 22.02.2007. Finanšu komitejas (prot. Nr. 3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstu.

 

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. domes sēdes lēmumā „Par Cēsu pilsētas Administratīvo komisiju” (protokols Nr. 13, punkts Nr. 23)

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 22.02.2007. (prot.Nr. 3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

 1. Aizstāt lēmuma 2.3.3. punktā vārdus “Cēsu pilsētas domes” ar vārdiem “Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.
 2. Izteikt Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikuma 3.3. punktu šādā redakcijā: “Administratīvās komisijas locekļi, kas nav Cēsu pilsētas domes vai tās dibinātas iestādes darbinieki, par darbu komisijā saņem samaksu proporcionāli nostrādāto stundu skaitam attiecīgajā mēnesī”.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. domes sēdes lēmumā „Par Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu administratīvo komisiju” (protokols Nr. 13, punkts Nr. 24)

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 22.02.2007. (prot.Nr. 3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Aizstāt lēmuma 2.3.3. punktā vārdus “Cēsu pilsētas domes” ar vārdiem “Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.
 2. Izdarīt šādus grozījumus Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas nolikumā:

  1. izteikt nolikuma 3.4. punktu šādā redakcijā: “Administratīvās komisijas locekļi, kas nav Cēsu pilsētas domes vai tās dibinātas iestādes darbinieki, par darbu komisijā saņem samaksu proporcionāli nostrādāto stundu skaitam attiecīgajā mēnesī”;
  2. aizstāt nolikuma 3.2. punktā vārdus “Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas” ar vārdiem “Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.

 

 

Par grozījumiem 2006.gada 19.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2)

_________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (16.02.2007., Nr.1-12/70) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (22.02.2006., prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Papildināt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmuma Nr.5 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.5) pielikuma 5.punktu ar šādu apakšpunktu šādā redakcijā:

„ – viena datora lietošana – viena stunda – Ls 0,45”.

 

 

Par grozījumiem 11.09.2003. domes lēmumā (protokols Nr.17, §18) „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas Dienas aprūpes centrā”

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 2007.gada 22.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.2) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2007.gada 22.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus 11.09.2003. domes lēmumā (protokols Nr.17, §18) „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas Dienas aprūpes centrā”:

 1. Aizstāt lēmuma nosaukumu „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas Dienas aprūpes centrā” ar nosaukumu „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Dienas aprūpes centrā pensijas vecuma personām”.
 2. Izdarīt šādus grozījumus lēmumā:
  1. izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā „Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Dienas aprūpes centrā pensijas vecuma personām (turpmāk – Dienas aprūpes centrā) sniedz lēmuma 2.1. punktā minētos pakalpojumus šādām personām:
   1. vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumi pārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pilna iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza vērtību,
   2. pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli ir lielāki par 90% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās valstī noteiktās minimālas darba algas.”

3. Papildināt lēmumu ar jaunu 2.1.6. punktu šādā redakcijā “pārsiešanas pakalpojumi (ar klienta materiāliem) personu dzīvesvietā, kuras objektīvu apstākļu dēļ nespēj ierasties Dienas aprūpes centrā Ls 1,50 ”.

 1. Papildināt lēmumu ar jaunu 2.3. punktu šādā redakcijā: “Par pakalpojumu sniegšanu personas dzīvesvietā, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties Dienas aprūpes centrā, tiek noteikta papildus samaksa Ls 1,00, izņemot lēmuma 2.1.6. punktā noteiktajam pakalpojumam.”
 2. Papildināt lēmumu ar jaunu 3. punktu šādā redakcijā: “tiesības saņemt pakalpojumus bez maksas ir:

  1. vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumi ir mazāki par Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pilna iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza vērtību vai kuri sasnieguši 80 gadu vecumu;
  2. ģimenēs vai mājsaimniecības dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumi (uz vienu mājsaimniecības locekli ir mazāki par 90 % no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās valstī noteiktās minimālas darba algas;
  3. trūcīgo ģimeņu locekļiem”.

 1. Līdzšinējo lēmuma 3. punktu noteikt par lēmuma 4. punktu.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumā

Nr. 340 „Par domes tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisiju”

_________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un domes 22.02.2007. Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr. 3 ), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumu Nr. 340 „Par domes tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisiju” , izslēdzot Juri CĪRULI no komisijas sastāva, jo ir izbeidzis darba attiecības ar Cēsu pilsētas domi.
  2. Iekļaut komisijas sastāvā Inesi ZUŠMANI, domes nekustamā īpašuma pārvaldnieku.

 

 

 

Par jaunas amata vienības izveidošanu

Cēsu pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju nodaļā

________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Lai nodrošinātu visu Cēsu pilsētas pašvaldības, tās aģentūru, kā arī Pašvaldību kompetenču centra datortīklu vienotu administrēšanu un apsaimniekošanu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

Izveidot Cēsu pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju nodaļā jaunu amata vienību -„ informācijas tehnoloģiju speciālists”, kods pēc profesiju klasifikatora 3121 12.

 

 

Par iestājpārbaudījumu organizēšanu Cēsu pilsētas ģimnāzijā

_______________________________________________

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja

Izskatot Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores Guntas Bērziņas 2007.gada 06.marta iesniegumu NR.411/1-24 un atbilstoši Vispārējās Izglītības likuma 31.panta 2.punktam, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Atļaut rīkot iestājeksāmenus, uzņemot izglītojamos Cēsu pilsētas ģimnāzijas pamatizglītības programmas 7.klasē, atbilstoši valsts pamatizglītības standartam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par sadarbības līguma par laikraksta “Cēsu Vēstis” izdošanu atcelšanu

_________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs

Izskatot SIA “Cēsu Vēstis” 06.03.2007. iesniegumu, (reģ. Nr. 417/1-20), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Atcelt 2006. gada 27. jūnijā starp Cēsu pilsētas domi un SIA “Cēsu Vēstis” noslēgto sadarbības līgumu par laikraksta “Cēsu Vēstis” izdošanu (reģ. Nr. 2-20-1-21/2006) sākot ar 2007. gada 1. martu.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu atcēlēja līgumu.

 

 

 

Par dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs rekonstrukciju

__________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, domes izpilddirektors

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumu „Par mājokļu politiku attīstības stratēģiju” (prot. Nr.21, &3), Ministru Kabineta 05.04.2005. noteikumiem Nr.237 „Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļu jautājumu risināšanai”, saskaņā ar Ekonomikas ministrijas rakstu (Nr.7200-02-393) un, lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā noteikto pašvaldību autonomu funkciju izpildi, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušiem sekojošus Cēsu pilsētas domes lēmumus:
  2. - 26.05.2005. lēmumu „Par dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, renovāciju un pagaidu dzīvojamās platības pārbūvi par vienistabas dzīvokļiem” (prot. Nr.13 &38);

   - 15.06.2006. lēmumu Nr. 360 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 26.maija lēmumā Nr.38 (prot. Nr.13) „Par dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, renovāciju un pagaidu dzīvojamās platības pārbūvi par vienistabas dzīvokļiem”” (prot. Nr.11, 1.p.);

  3. Veikt dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, rekonstrukciju energoefektivitātes paaugstināšanai un izbūvēt labiekārtotus dzīvokļus, piesaistot Valsts mērķdotāciju 30% apmērā dzīvokļa jautājumu risināšanai un darbus veicot divās kārtās:
  4. I kārta 2007. gadā: energoefektivitātes paaugstināšana – logu nomaiņa, fasādes renovācija, papildus siltinot, jumta ieseguma renovācija, papildus siltinot.

   II kārta 2008. gadā: rekonstrukcija, izbūvējot labiekārtotus dzīvokļus, iekšējo inženierkomunikāciju renovācija.

  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) līdzfinansējumu projekta realizācijai paredzēt, veicot grozījumus Cēsu pilsētas pašvaldības 2007. gada budžetā un 2008. gada budžetā.
  6. Dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, dzīvojamo telpu īres līgumi var tikt pagarināti līdz ēkas rekonstrukcijas II kārtas uzsākšanai, bet ne vēlāk kā līdz 01.04.2008, ar nosacījumu, ka beidzoties īres līguma termiņam, tas netiks pagarināts un dzīvojamās telpas atbrīvojamas ne vēlāk kā 1 (viens) nedēļas laikā pēc īres līguma termiņa beigām.

5. Pēc dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, rekonstrukcijas pabeigšanas dzīvojamās telpas īres līgumus noslēgt ar personām no Cēsu pilsētas palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumā.

 1. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.SIETIŅSONE).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 

 

PIELIKUMS

Līgums

par detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Krūmiņu ielā7, Cēsīs

Cēsīs, 2007.gada “ .” martā

Cēsu pilsētas dome, Reģ. Nr. 90000031048, Cēsīs, Raunas ielā 4, kuras vārdā, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, rīkojas tās priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS, no vienas puses, un

SIA “CEL TIK”, reģ.nr. 44103014842, jurid. adrese Saulrītu ielā 21, Cēsīs, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis GRUNTMANIS, kā detālplānojuma izstrādes ierosinātājs (turpmāk tekstā IEROSINĀTĀJS), no otras puses,

pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumu Nr.____ (prot.Nr.4, ___.punkts) “ Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs”,

noslēdz sekojošu Līgumu:

 1. IEROSINĀTĀJS pilnībā par saviem līdzekļiem apņemas izstrādāt detālplānojumu Cēsu pilsētas teritorijas daļai, kura grafiski uzrādīta 2007.gada 8.marta domes lēmuma Nr. ___ (prot.Nr.18, ____.punkts) “ Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs” 1.pielikumā, t.i., zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, kā arī tam pieguļošajiem Krūmiņu, Ērgļu un Rīgas ielas posmiem;
 2. Detālplānojums izstrādājams saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. noteikto zonējumu - zemes lietošanas veidiem mazstāvu dzīvojamā apbūve un sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve, un detālplānojuma darba uzdevumu;
 3. Ja tiek lauzts nomas priekšlīgums ar IEROSINĀTĀJU par zemes gabalu Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, nomu, IEROSINĀTĀJS zaudē pienākumu izstrādāt detālplānojumu minētajam zemes gabalam, par ieguldīto darbu nesaņemot kompensāciju no Cēsu pilsētas pašvaldības;
 4. IEROSINĀTĀJS izstrādā detālplānojumu saskaņā ar 2004.gada 19.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”;
 5. IEROSINĀTĀJS izstrādā detālplānojumu saskaņā ar Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” (2005.gada 9.jūnija domes lēmuma 39.punkts, prot.Nr.14);
 6. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju no Cēsu pilsētas pašvaldības puses ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumu Nr.___ (prot.Nr.4, ___. punkts) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs” 2.punktu apstiprināta Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītāja vietniece, pilsētas galvenā teritorijas plānotāja Zaiga Jēkabsone;
 7. Detālplānojuma izstrādātājs, pamatojoties uz IEROSINĀTĀJA konkursam par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, apbūvi iesniegtajiem dokumentiem ir SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”, reģ.Nr.49502000386, jurid. adrese Rīgas iela 23, Cēsis;
 8. Detālplānojums izstrādājams uz inženiertopogrāfiskā plāna ar mēroga noteiktību 1:500, LKS 92 koordinātu sistēmā, kura izgatavošanu par saviem līdzekļiem nodrošina IEROSINĀTĀJS;
 9.  

 10. Cēsu pilsētas dome apņemas nodrošināt telpas detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas posmiem, kā arī spēkā esošā teritorijas plānojuma materiālus, kuri nepieciešami detālplānojuma izstrādei un sabiedriskajai apspriešanai;
 11. Cēsu pilsētas dome apņemas veikt saraksti ar institūcijām nosacījumu un atzinumu saņemšanai;
 12. IEROSINĀTĀJS iesniedz detālplānojuma pirmo redakciju (nepieciešamības gadījumā arī gala redakciju) izskatīšanai Cēsu pilsētas domē sējumā vienā eksemplārā un neiesietā formā sabiedriskās apspriešanas posmos Domes telpās eksponējamos detālplānojuma grafiskos materiālus un būtiskos teksta materiālus;
 13. IEROSINĀTĀJS nodrošina izstrādes vadītāju ar detālplānojuma pirmās redakcijas (nepieciešamības gadījumā arī gala redakcijas) materiāliem digitālā formā, kuri nepieciešami atzinumu saņemšanai no institūcijām, kā arī papildus sējumu eksemplārus atzinumu sniegšanai institūcijām, ja tas noteikts institūciju izdotajos nosacījumos;
 14. Pēc detālplānojuma gala redakcijas apstiprināšanas divu nedēļu laikā, papildus Ministru kabineta noteikumos Nr.883 (19.10.2004.) noteiktajām un institūciju nosacījumos norādītajām institūcijām, kurās iesniedzams apstiprināts detālplānojums, trīs tā sējumu eksemplāri (divi no tiem noformēti atbilstoši arhivēšanas prasībām), kā arī grafiskie materiāli digitālā formā (DGN vai DWG formātā), iesniedzami Cēsu pilsētas domē;
 15. Puses ir izlasījušas šo Līgumu un piekrīt tā noteikumiem, kas tiek apstiprināts ar pušu rekvizītiem un parakstiem;
 16. Līgums sastādīts un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, divi atrodas Cēsu pilsētas domē, viens pie IEROSINĀTĀJA. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

Cēsu pilsētas pašvaldība Detālplānojuma izstrādes

IEROSINĀTĀJS

 

____________________________ ___________________________

z.v. z.v.

Cēsu pilsētas dome SIA “CEL TIK”

Raunas iela 4, Cēsis, LV 4101 juridiskā adrese Saulrītu iela 21, Cēsis

Reģ. Nr.: 90000031048 Reģ. Nr.: 44103014842

A/s SEB Latvijas Unibanka A/s SEB Latvijas Unibanka

Kods UNLALV2X Kods UNLALV2X

Konts LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 Konta LV39 UNLA 0050 0031 7864 5

Tālr. 4124571 Fax: 4124571 Tālr. 4122283 Fax: 4122283

 

Pielikums Nr.3, 19.punkts

 

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMAM

zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs,

Detālplānojuma izstrādes pamatojums:

Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.4. punktu – kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju un citu infrastruktūru izbūvi, uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 22.februāra lēmumu Nr.104 (prot.Nr.3, 47.punkts) Par atklāta konkursa „Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu„ ar kuru ilgtermiņa nomas tiesības ar apbūves tiesībām uz zemes gabalu Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, ieguva SIA „CEL TIK” un Cēsu pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumu Nr. ...... (prot.Nr.4, .... . p.) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs”.

.

Detālplānojuma robežas:

Detālplānojums izstrādājams Cēsu pilsētas teritorijai, kas ietver nekustamo īpašumu – zemes gabalu Krūmiņu ielā 7, Cēsīs (kad. Nr. 4201-008-1105), un tam pieguļošos Krūmiņu, Ērgļu un Rīgas ielas posmus.

Detālplānojuma mērķis:

Radīt priekšnosacījumus kompleksai, kvalitatīvai un funkcionētspējīgai mazstāvu dzīvojamā kvartāla ar komercobjektu un sabiedrisko objektu zonām apbūvei, īstenojot konkursam „Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” iesniegto apbūves priekšlikumu.

Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:

  1. Detālplānojumā risināt:

  • ielu tīkla struktūru (transporta, gājēju un velosipēdistu kustības organizāciju), ievērojot uz zemes gabala jau nodibināto Katrīnkalna ielu un Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā paredzēto trešā transporta loka savienojumu starp Rīgas un Krūmiņu ielu;
  • objektu optimālu izvietojumu;
  • inženierkomunikāciju shēmu;
  • zemes gabalu robežas un platības, adresāciju;
  • virsūdeņu novadīšanas sistēmas koncepciju un shēmu, optimālā variantā paredzot atklāto virsūdeņu novadīšanas sistēmu;
  • apzaļumošanas nosacījumus;
  • ēku augstuma, apjoma un tipa nosacījumus;
  • labiekārtojuma nosacījumus;
  • detalizētus apbūves noteikumus, ievērojot zemes gabala nomas tiesību konkursa nolikumā iekļautos apbūves nosacījumus;

  1. Pieprasīt un ievērot detālplānojuma izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:

  • Valmieras reģionālā vides pārvalde;
  • Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”;
  • VAS “Latvijas valsts ceļi”;
  • AS “Latvenergo” Sadales tīkla Ziemeļu reģions;
  • AS “Latvijas Gāze”;
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
  • SIA “Lattelecom”;
  • Cēsu pilsētas SIA “Vinda”;
  • VZD Vidzemes reģionālā nodaļa;

3. Realizēt detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar sekojošu laika grafiku:

  • paziņojuma sniegšana par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un informēšana par sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu un sabiedriskās apspriešanas pasākumu laikrakstos “Cēsu Vēstis“, „Druva” un “Latvijas Vēstnesis” laikā no 14.03.2007. līdz 19.03.2007.;
  • sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem, blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana, sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu un institūciju nosacījumu saņemšana - sākot ar 19.03.2007.;
  • detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādāšana līdz 2007.gada 1.oktobrim (termiņš detālplānojuma pirmās redakcijas iesniegšanai izskatīšanai Cēsu pilsētas domē);
  • pilsētas domes lēmuma pieņemšana par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai - 2007.gada oktobrī;
  • paziņojuma par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanu sniegšana laikrakstos “Cēsu Vēstis“, „Druva” un “Latvijas Vēstnesis” – 2007.gada oktobrī, konkrētu sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas datumu nosakot domes lēmumā par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai;
  • sabiedriskās apspriešanas posmu termiņi nosakāmi saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61. un 66. punktu – katrs divas nedēļas.
  • pieļaujama detālplānojuma izstrādes laika grafika apsteigšana, izstrādājot detālplānojuma pirmo redakciju īsākā laika posmā.

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

Lēmumam nr. 137

Cēsu jauniešu izglītības un veselības centra nolikums.

 1. Vispārīgie noteikumi,

  1. Centrs ir Cēsu pilsētas pašvaldības dibināta izglītības atbalsta iestāde.
  2. Centrs ir juridiska persona ar savu zīmogu, simboliku, norēķinu kontiem kredītiestādēs.
  3. Centra juridiskā adrese ir Rīgas iela 23, Cēsis, Latvija LV 4101.
  4. Centrs ir tiesīgs lietot zīmogu ar Cēsu pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu centra nosaukumu.
  5. 1.4.Centrs darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, ANO Konvenciju par bērna tiesībām, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumiem, Cēsu pilsētas domes lēmumiem, Centra nolikumu un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.

  6. Savas darbības nodrošināšanai Centrs ir tiesīgs izstrādāt papildus noteikumus, kas nosaka konkrētu centra darbības sfēru un nevar būt pretrunā ar šo nolikumu.
  7. Centrs sadarbojas ar Cēsu rajona padomi un tās Izglītības pārvaldi uz līguma pamata.

 1. Centra uzdevumi.

  1. Veicināt sabiedrības, īpaši jauniešu fizisko, garīgo un sociālo labklājību.
  2. Veicot izglītojošo un konsultatīvo darbu, popularizēt jauniešu vidū veselīgu dzīves veidu, sadarboties ar skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, bērnu namiem un pašvaldībām.
  3. Veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi veselības izglītības un jauniešu līdzatbildības jautājumos.
  4. Veicināt sociālo pedagogu izglītošanu sociālajos un veselības jautājumos.
  5. Nodrošināt centra izglītības un veselības atbalsta darbības publicitāti.
  6. Rosināt un atbalstīt pedagogu netradicionālas darba metodes, jaunradi, inovatīvo darbību.
  7. Piedāvāt un organizēt dažādus jauniešu izglītošanas pasākumus.
  8. Nodrošināt valsts mēroga jauniešu veselības atbalsta pasākumu norises Cēsu pilsētā un rajonā.
  9. Piedāvāt un organizēt bērniem un jauniešiem dažāda veida aktivitātes skolēnu brīvdienās un nometnes vasaras periodā;

3. Centra tiesības.

3.1. Saskaņojot ar pašvaldību, Cēsu jauniešu izglītības un veselības centram ir tiesības pārstāvēt pašvaldību jautājumos, kas saistīti ar jauniešu veselības izglītību

3.2. Sniegt priekšlikumus veselības izglītības pilnveidošanai izglītības iestādēm.

3.3. Centra darbības organizēšanai pieprasīt informāciju no pašvaldībām, skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm.

3.4. Izstrādāt mācību autorprogrammas, ievērojot Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijai pakļauto institūciju, Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra programmu izveidošanas ieteikumus, metodiskās rekomendācijas, norādījumus un citus LR spēkā esošos tiesību aktus.

4. Centra organizatoriskā struktūra.

4.1. Centru saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem, Cēsu pilsētas domes lēmumiem un šo nolikumu vada centra vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Cēsu pilsētas dome. Ieceļot vadītāju amatā, minētā institūcija noslēdz ar viņu darba līgumu, kurā nosaka viņa tiesības un pienākumus, darba samaksu un citus noteikumus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās garantijas.

4.2.Centra struktūru un amatu vienību sarakstu apstiprina Cēsu pilsētas dome.

4.3.Vadītājs izveido un sastāda darbinieku amatu vienību sarakstu, izstrādā darbinieku amata pienākumus, pieņem darbā un atlaiž no darba darbiniekus.

4.4.Centra darbu atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām pārbauda pašvaldība

4.5. Centra vadītāja pienākumi:

4.5.1. vadīt un organizēt Centra administratīvo darbu un nodrošināt tā darbības nepārtrauktību un tiesiskumu;

4.5.2. izstrādāt Centra darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un budžetu;

4.5.3. atbildēt par finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši to piešķirtajam mērķim;

4.5.4. apstiprināt darba kārtības noteikumus un noteikt darbinieku pienākumus un tiesības;

4.5.5. nodrošināt personāla dokumentācijas, grāmatvedības, lietvedības un pārējās dokumentācijas pareizu kārtošanu, izpildi un glabāšanu tiesību aktos noteiktajā kārtībā;

4.5.6. nodrošināt tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darba
aizsardzības un veselības aizsardzības jomās;

4.5.7. sniegt pārskatu par savu un centra darbu pašvaldībai.

4.6. Centra vadītajā tiesības:

4.6.1. bez papildus pilnvarojuma rīkoties centra vārdā;

4.6.2. pārstāvēt centra intereses valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos, kā arī
sabiedriskās un reliģiskās organizācijās;

4.6.3. Centra vārdā noslēgt un parakstīt līgumus;

4.6.4. izdot rīkojumus un dot norādījumus darbiniekiem;

4.6.5. savas kompetences ietvaros rīkoties ar centra īpašumu un naudas līdzekļiem;

4.6.6. atvērt norēķinu kontus.

5. Centra izglītojošā darbība

5.1. Centra darbības mērķauditorija ir Cēsu pilsētas un rajona bērni un jaunieši līdz 21 gada vecumam.

5.2. Centrs nodrošina bērniem un jauniešiem iespēju saņemt centra pakalpojumus 5 dienas nedēļā.

5.3. Centrs piedāvā izglītojoši interaktīvas nodarbības, saskarsmes treniņus un konsultācijas par veselību

bērniem un jauniešiem individuāli, pārim, grupai un kolektīvam.

5.4. Centra darbinieki var vadīt nodarbības bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs Cēsu rajonā ne vairāk kā 2 dienas nedēļā.

5.5. Centrā konsultācijas var saņemt arī pedagogi, bērnu un jauniešu vecāki un sociālie pedagogi.

5.6. Centra izglītojošā darbība realizējama jauniešu fiziskās, garīgās un sociālās labklājības nodrošināšanai šādos virzienos:

5.6.1. cilvēka organisms un tā funkcijas dažādos vecumos;

5.6.2. veselīga dzīvesveida kopšana-higiēna, uzturs, kustības, pirmā palīdzība;

5.6.3. cilvēka dzīve kolektīvā- saskarsme ar līdzaudžiem un pieaugušajiem, vardarbība;

5.6.4.savstarpējo attiecību veidošana – draudzība, iemīlēšanās, mīlestība un seksuālās attiecības;

5.6.5. veselīga attiecību veidošana pārī- drošas un līdzatbildīgas seksuālās attiecības, slimības,

grūtniecība;

5.6.6. līderu apmācība , viņu tālāko darbības organizēšana.

6. Centra finansiāla un saimnieciska darbība.

6.1.Centra darbībai nepieciešamie finanšu līdzekļi tiek piešķirti no Cēsu pilsētas un Cēsu rajona pašvaldību budžeta.

6.2.Centrs veic papildus finansējuma piesaisti ,kas izlietojami atbilstoši Centra darbībai tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

6.3.Centram var būt citi ieņēmumi- fizisko personu ziedojumi, dāvinājumi; finansu līdzekļi, kas iegūti veicot saimniecisko darbību

6.4.Centrs finansiālo un saimniecisko darbību veic saskaņā ar budžeta tāmi, ko apstiprinājusi pašvaldība.

 

 

7. Centra likvidācija un reorganizācija.

7.1.Lēmumu par Centra reorganizāciju un likvidāciju pieņem Cēsu pilsētas dome.

7.2.Reorganizācija un likvidācija tiek veikta Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Pielikums

Saistošie noteikumi Nr .4

Apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 08.03.2007.

Sēdes lēmumu Nr. 138 (prot. Nr.4, p.27)

 

Saistošie noteikumi Nr. 4

„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos noteikumos Nr. 13

„Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums””

izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.p.1.d.1.p. un 24.p.

 

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos noteikumos Nr. 13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā- Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:

  1. Izslēgt no Saistošo noteikumu pielikumā Nr.1 pievienotās Domes pārvaldes struktūras :
   1. Tehniskā nodrošinājuma nodaļu
   2. Sociālo nodaļu.

  2. Papildināt Saistošo noteikumu pielikumā Nr.1 pievienoto Domes pārvaldes struktūru ar :
  3. 2.1. Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūru;

   2.2. SIA „Cēsu Vēstis”

   2.3. Informācijas tehnoloģiju nodaļu papildināt ar Pašvaldību kompetenču centru.

  4. Izslēgt no Saistošo noteikumu pielikuma Nr. 2 sadaļas Domes pakļautībā ir šādas iestādes un aģentūras 11) punktu- Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.
  5. Papildināt Saistošo noteikumu pielikuma Nr. 2 sadaļu „Domes pārraudzībā esošās iestādes un aģentūras” ar 3. punktu - Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.
  6. Papildināt Saistošo noteikumu pielikuma Nr. 3 sadaļu „Dome ir šādu kapitāldaļu turētāja” ar 4. punktu – SIA „Cēsu Vēstis” – 33,33% kapitāla daļas.
  7. Izteikt Saistošo noteikumu pielikuma Nr.5 sadaļas –„Domē ir izveidotas un darbojas šādas pastāvīgās komisijas” jaunā redakcijā:
   1. 5. punktu :„5. Cēsu pilsētas zemes komisija”;
   2. 10.punktu: „10. Iepirkuma komisija par komunālās saimniecības jautājumiem”
   3. 19. punktu: „19. Domes tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisija cenu aptaujām”
   4. 24. punktu :”24. Cēsu pilsētas attīstības un teritorijas plānošanas komisija”.

  8. Papildināt Saistošo noteikumu pielikuma Nr.5. sadaļu: „Domē ir izveidotas un darbojas šādas pastāvīgās komisijas” ar 25. punktu šādā redakcijā: „25. Transporta kustības organizācijas komisija”.
  9. Izslēgt no Saistošo noteikumu pielikuma Nr.5 sadaļas „Domē ir izveidotas un darbojas šādas padomes” 8. punktu- „Viduslaiku pils padome”, jo beigusi darboties.
  10. Izslēgt no Saistošo noteikumu pielikuma Nr.5 sadaļu : „Domē ir izveidotas un pastāvīgi darbojas šādas darba grupas”.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv