Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 3.aprīlis   Vārda dienu svin: Daira, Dairis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 10. maijā protokols nr. 8


 

CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2007.GADA 10.MAIJĀ

PROTOKOLS NR. 8

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

Par nekustamā īpašuma

Eduarda Veidenbauma ielā 3, Cēsīs, lietošanas mērķi

_________________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja

Cēsu pilsētas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.575) uz Jura Brīkša, un Vladimira Fjodorova, vārda reģistrēts nekustamais īpašums – zemes gabals Eduarda Veidenbauma ielā 3, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 27.maija lēmumu Nr.460 (prot.Nr.11) ‘’Par zemes gabalu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 3 un Jāņa Poruka ielā 24, apvienošanu’’ zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis – rūpnieciskā izmantošana. Zemes gabala īpašnieki ar 1999.gada 8.oktobra nekustamā īpašuma nomas, uzturēšanas un apsaimniekošanas līgumu nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma ielā 3, Cēsīs, iznomājuši SIA „BRIKS-F”, reģ.Nr.44103011013, autoservisa, autoveikala un autostāvvietas vajadzībām. SIA „BRIKS-F” uz zemes gabala uzbūvējusi autoservisu, automašīnu rezerves daļu un to apkopes līdzekļu veikalu (akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā 20.06.2006.).

Ievērojot iepriekš minēto, nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 3, Cēsīs, mainās lietošanas mērķis atbilstoši reālajai izmantošanai. Saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’ (20.06.2006.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2007.gada 19.aprīļa atzinumu Nr.12 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0239), noteikt lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 

 

Par nekustamā īpašuma Magoņu ielā 1, Cēsīs, sadalīšanu

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs

 

Izskatot Jāņa Stepanova, iesniegumu (reģ.Nr.448/F-1-23; 11.04.2007.) par viņam piederoša nekustamā īpašuma Magoņu ielā 1, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.04.2007. priekšlikumu (prot.Nr.15, 5.punkts), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu Magoņu ielā 1, Cēsīs (kad.nr. 4201 004 0255), divās daļās saskaņā ar dalījuma skici ;

 2. Atdalītajai zemes gabala daļai, kas robežojas ar zemes gabalu Putnu ielā 8, Cēsīs, un uz kuras atrodas namīpašums, piešķirt jaunu adresi Lilijas iela 3, Cēsis:

  1. Zemes gabala platība 1310 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);

 3. Namīpašumam ar līdzšinējo adresi Magoņu iela 1, Cēsis (ēku kadastra Nr. 4201 004 0204 004 un 4201 004 0204 005) mainīt adresi, piešķirot zemes gabalam atbilstošu adresi Lilijas iela 3, Cēsis;

 4. Atlikušajai neapbūvētajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Magoņu iela 1, Cēsis;

  1. Zemes gabala platība 1150 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).

 

 

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 91, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu

__________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.25 ‘’Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 91, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. 2, 19.punkts), un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 12.aprīļa protokolu Nr. 15, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rīga ielā 91, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 1649 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 008 1212, 2007.gada 12.aprīļa izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījis Aleksejs STAŠĶEVIČS, par Ls 16 500,00 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti latiem).

 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).

 

 

Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs,

Privatizācijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 12.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 76., 79., un 80.pantu, Cēsu pilsētas domes 2006.novembra lēmumu Nr. 650 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 18., 26.punkts) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 20.04.2007.gada (prot.Nr.16) un 10.05.2007. (prot. Nr. 17) priekšlikumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. lēmumu Nr. 105 ‘’Par nepabūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, privatizācijas apturēšanu’’ (prot. Nr. 3, 48.punkts).

 2. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, privatizācijas noteikumus saskaņā ar pielikumiem Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3.

 3. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, sākumcenu Ls 980 000,00 (deviņi simti astoņdesmit tūkstoši lati), nosakot maksāšanas līdzekļus 100% lati.

 4. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai ( priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

Par neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs,

privatizācijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 12.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 76., 79. un 80.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 20.04.2007.gada (prot.Nr.16) un 10.05.2007. (prot. Nr. 17) priekšlikumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, privatizācijas noteikumus saskaņā ar pielikumu

 2. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, sākumcenu Ls 130 000,00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši lati), nosakot maksāšanas līdzekļus 100% lati.

 3. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

 4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai ( priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

 

Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izstrādāto „Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošo programmu (ar iepriekšējo arodizglītību)”

____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Izskatot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores Ilgas Šķesteres 2007.gada 20.aprīļa iesniegumu, atbilstoši Izglītības likuma 33.panta 2.daļai, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Saskaņot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izstrādāto„Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošo programmu (ar iepriekšējo arodizglītību) ( kods 36011011), saskaņā ar pielikumu.

  2. Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktorei Ilgai Šķesterei līdz 2007.gada 25.maijam iesniegt licencēšanai Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisijai „Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošo programmu (ar iepriekšējo arodizglītību) ( kods 36011011).

  3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izstrādāto „Vispārējās vidējās izglītības neklātienes izglītības programmu ”

____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Izskatot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores Ilgas Šķesteres 2007.gada 20.aprīļa iesniegumu, atbilstoši Izglītības likuma 33.panta 2.daļai, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Saskaņot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izstrādāto „Vispārējās vidējās izglītības neklātienes izglītības programmu” ( kods 31011013), saskaņā ar pielikumu.

  2. Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktorei Ilgai Šķesterei līdz 2007.gada 25.maijam iesniegt licencēšanai Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisijai „Vispārējās vidējās izglītības neklātienes izglītības programmu” ( kods 31011013).

  3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

 

Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izstrādāto „Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības programma vakara(maiņu ) skolām

_____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Izskatot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores Ilgas Šķesteres 2007.gada 20.aprīļa iesniegumu, atbilstoši Izglītības likuma 33.panta 2.daļai, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Saskaņot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izstrādāto „Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības programma vakara(maiņu ) skolām” ( kods 23011812), saskaņā ar pielikumu.

  2. Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktorei Ilgai Šķesterei līdz 2007.gada 25.maijam iesniegt licencēšanai Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisijai „Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu vakara(maiņu ) skolām” ( kods 23011812)

  3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

 

Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izstrādāto „Vispārējās vidējās vakara (maiņu) izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu”

____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Izskatot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores Ilgas Šķesteres 2007.gada 20.aprīļa iesniegumu, atbilstoši Izglītības likuma 33.panta 2.daļai, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Saskaņot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izstrādāto „Vispārējās vidējās vakara (maiņu) izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu” (kods 31011012), saskaņā ar pielikumu.

  2. Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktorei Ilgai Šķesterei līdz 2007.gada 25.maijam iesniegt licencēšanai Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisijā „Vispārējās vidējās vakara (maiņu) izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu” ( kods 31011012).

  3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

 

Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izstrādāto „Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) izglītības programmu vakara (maiņu) skolām”

____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Izskatot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores Ilgas Šķesteres 2007.gada 20.aprīļa iesniegumu, atbilstoši Izglītības likuma 33.panta 2.daļai, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Saskaņot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas izstrādāto „Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) izglītības programmu vakara (maiņu) skolām”( kods 23011112), saskaņā ar pielikumu.

  2. Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktorei Ilgai Šķesterei līdz 2007.gada 25.maijam iesniegt licencēšanai Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisijai „Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) izglītības programmu vakara (maiņu) skolām” ( kods 23011112).

  3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikumā

____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Izskatot Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores Guntas Bērziņas 2007.gada 25.aprīļa iesniegumu, atbilstoši Izglītības likuma 22.panta 1.punktam un Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo dokumentāciju”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Veikt izmaiņas Cēsu pilsētas ģimnāzijas nolikumā

  1. 32., 33. un 34.punktā vārdus “mācību stundu saraksts”, aizstāt ar vārdiem “mācību priekšmetu stundu saraksts”,

  2. 56.3.punktu izteikt šādā redakcijā: “Veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas pamatjautājumos”;

  3. 56.4.punktu izteikt šādā redakcijā: “Izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu”.

  4. Anulēt punktus 56.5., 56.6., 56.7., 56.8., 56.9., 57.

  5. 62.punktu izteikt šādā redakcijā “Direktora vietnieku mācību un audzināšanas jautājumos vispārīgie pienākumi un tiesības”:

  6. Mainīt numerāciju sekojošiem punktiem: no 62.1. uz 62.1.1., no 62.2. uz 62.1.2., no 62.3. uz 62.1.3., no 62.4. uz 62.1.4., no 62.5. uz 62.1.5., no 62.6. uz 62.1.6, no 62.7. uz 62.1.7., no 62.8. uz 62.1.8., no 62.9. uz 62.1.9., no 62.10. uz 62.1.10., no 62.11. uz 62.1.11., no 62.12. uz 62.1.12., no 62.13. uz 62.1.13., no 62.14. uz 62.1.14., no 62.15. uz 62.1.15., no 62.16. uz 62.1.16., no 62.17. uz 62.1.17., no 62.18. uz 62.1.18., no 62.19. uz 62.1.19., no 62.20. uz 62.1.20;

  7. 62.2.punktu “tiesības” izteikt šādā redakcijā:

62.2.1. Izraudzīties darba formas un metodes, lai sasniegtu vēlamos rezultātus;

62.2.2. Izteikt priekšlikumus un tikt uzklausītam skolas attīstības, iekšējās kārtības nodrošināšanas u.c. jautājumos;

62.2.3. Paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju;

62.2.4. Saņemt valsts garantētu apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu.

1.8. 64.punktu izteikt šādā redakcijā: “Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs”.

1.9. Anulēt 85.4.punktu.

1.10. 87.11.punktu izteikt šādā redakcijā: “izglītošanās procesā izmantot izglītības telpas, sporta zāli, bibliotēku, lasītavu, kā arī izglītības iestādē esošos mācību līdzekļus.”

  1. Anulēt 90.punktu.

  2. Anulēt 91., 92.punktu.

  3. Anulēju 14.nodaļu “Izglītojamo vecāku vispārīgās tiesības un pienākumi”.

 1. Mainīt nodaļu numerāciju15.nodaļu “Izglītības iestādes darbību reglamentējošie dokumenti” izsakot kā 14., 16.nodaļu “Izglītības iestādes finansēšanas kārtība” izsakot kā 15.nodaļu, 17.nodaļu “Izglītības iestādes saimnieciskā darbība” izsakot kā 16.nodaļu.

 2. Nodaļu “Izglītības iestādes darbību reglamentējošie dokumenti” izteikt šādā redakcijā:

  1. “Izglītības iestādes vadītājs izdod un veic grozījumus šādos iekšējos normatīvos aktos:

93. Izglītības iestādes nolikumu, apstiprinot Cēsu pilsētas domē;

94. Izglītības iestādes attīstības plānu, apstiprinot Cēsu pilsētas domē;

95. Izglītības iestādes izglītības programmas, saskaņojot Cēsu pilsētas domē;

96. Darba kārtības noteikumus, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar arodkomiteju;

97. Iekšējās kārtības noteikumus, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar izglītības iestādes padomi un skolēnu domi;

98. Izglītības iestādes padomes nolikumu, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar izglītības iestādes padomi;

99. Pedagoģiskās padomes nolikumu, ko apstiprina direktors;

100. Skolēnu domes nolikumu, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar skolēnu domi;

101. Metodiskās padomes nolikumu, ko apstiprina direktors;

102. Metodisko komisiju nolikumu, ko apstiprina direktors;

103. Bibliotēkas nolikumu, ko apstiprina direktors;

104. Nolikumu par arhīvu, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Cēsu zonālo valsts arhīvu;

105. Mācību priekšmetu autorprogrammas, ko apstiprina direktors;

106. Gada darba plānu, ko apstiprina direktors;

107. Mācību stundu, fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību sarakstu, ko apstiprina direktors;

108. Lietvedības instrukciju, ko apstiprina direktors;

109. Izglītības iestādes lietu nomenklatūru, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Cēsu zonālo valsts arhīvu;

110. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 7.-9.klasēs, ko apstiprina direktors;

111. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 10.-12.klasēs, ko apstiprina direktors;

112. Pedagogu darba algas piemaksas noteikšanas kārtība, ko apstiprina direktors;

113. Līgums ar 10.klases izglītojamo, ko apstiprina direktors ;

114.Izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības kārtība, ko apstiprina direktors;

115.Darbinieku apbalvošanas un materiālās stimulēšanas kārtība, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar arodkomiteju;

116. Uzņemšanas noteikumi Cēsu pilsētas ģimnāzijā, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi.

4. Uzdot Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai atbilstoši normatīvo aktu prasībām informēt Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām nolikumā.

5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

 

Par Cēsu 2. vidusskolas izstrādāto „Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu”

____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Izskatot Cēsu 2.vidusskolas direktores Innas Semjonovas 2007.gada 25.aprīļa iesniegumu, atbilstoši Izglītības likuma 33.panta 2.daļai, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Saskaņot Cēsu 2. vidusskolas izstrādāto „Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu” (kods 31013021), saskaņā ar pielikumu.

  2. Uzdot Cēsu 2.vidusskolas direktorei Innai Semjonovai līdz 2007.gada 25.maijam iesniegt licencēšanai Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisijā „Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu” (kods 31013021).

  3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

Par Cēsu 2. vidusskolas izstrādāto „Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma”

____________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Izskatot Cēsu 2.vidusskolas direktores Innas Semjonovas 2007.gada 25.aprīļa iesniegumu , atbilstoši Izglītības likuma 33.panta 2.daļai, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Saskaņot Cēsu 2. vidusskolas izstrādāto „Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma (kods 31014011)”.

  2. Uzdot Cēsu 2.vidusskolas direktorei Innai Semjonovai līdz 2007.gada 25.maijam iesniegt licencēšanai Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisijā „Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma (kods 31014011)”.

  3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 25.05.2006.sēdes lēmuma Nr. 353

„Instrukcijas „Par iepirkumu veikšanu Cēsu pilsētas pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu” (protokols Nr. 10, 48.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Ņemot vērā, ka Iepirkumu uzraudzības birojs ir izdevis vadlīnijas par iepirkumu norisi, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 26.aprīļa atzinumu (protokols nr. 6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. sēdes lēmumu Nr. 353 (protokols Nr. 10, 48.p.) ar kuru apstiprināta instrukcija „Par iepirkumu veikšanu Cēsu pilsētas pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu”.

 

Par grozījumu izdarīšanu Cēsu pilsētas domes 23.03.2006. sēdes lēmumā Nr. 193 (protokols Nr. 6, 57.punkts) „Par instrukcijas „Par kārtību, kādā piemēro inflācijas koeficientu, izmaksu pieauguma aprēķinu un būvdarbu izmaksu aprēķinu būvdarbu līgumiem Cēsu pilsētā” apstiprināšanu”

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu (izdod iekšējos normatīvos aktus pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos), 73.panta pirmās daļas 6. punktu (izdod iekšējos normatīvos aktus par pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedību, darba drošību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību) un 73.panta otro daļu (Iekšējo normatīvo aktu izdošanas kompetenci, saturiskos noteikumus, spēkā stāšanos un spēkā esamību nosaka to saturs, nevis nosaukums), ņemot vērā, ka ar Cēsu pilsētas domes 23.03.2006. sēdes lēmumu Nr. 193 (protokols Nr. 6, 57.punkts) apstiprinātā instrukcija „Par kārtību, kādā piemēro inflācijas koeficientu, izmaksu pieauguma aprēķinu un būvdarbu izmaksu aprēķinu būvdarbu līgumiem Cēsu pilsētā” pēc savas būtības neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam instrukcijas jēdzienam (ārējo normatīvo aktu vai vispārējo tiesību principu piemērošanu), saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 26.aprīļa atzinumu (protokols Nr. 6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 23.03.2006. sēdes lēmuma Nr. 193 „Par instrukcijas „Par kārtību, kādā piemēro inflācijas koeficientu, izmaksu pieauguma aprēķinu un būvdarbu izmaksu aprēķinu būvdarbu līgumiem Cēsu pilsētā” apstiprināšanu” (protokols Nr. 6, 57.punkts) un dokumenta nosaukumu izsakot to sekojošā redakcijā „Kārtība, kādā piemēro inflācijas koeficientu, izmaksu pieauguma aprēķinu un būvdarbu izmaksu aprēķinu būvdarbu līgumiem Cēsu pilsētā”.

 2. Aizstāt Cēsu pilsētas domes 23.03.2006. sēdes lēmumā Nr. 193 „Kārtība, kādā piemēro inflācijas koeficientu, izmaksu pieauguma aprēķinu un būvdarbu izmaksu aprēķinu būvdarbu līgumiem Cēsu pilsētā”” (protokols Nr. 6, 57.punkts) vārdus „instrukcija” ar vārdu „kārtība” attiecīgā locījumā.

 3. „Kārtība, kādā piemēro inflācijas koeficientu, izmaksu pieauguma aprēķinu un būvdarbu izmaksu aprēķinu būvdarbu līgumiem Cēsu pilsētā” ir saistoša līdzējiem būvdarbu iepirkuma līgumā, ja ir panākta vienošanās par būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, bet nav atrunāta būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma aprēķināšanas kārtība.

 

Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs

_________________________________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas ( protokols Nr. 6 ) un Tautsaimniecības komitejas ( protokols Nr. 6) atzinumu , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Iznomāt telpas individuālā darba veicējai Inesei EZERTĒVAI Raunas ielā 12, Cēsīs Kultūras centrā ar kopējo platību 45.76 m2 mākslas galerijas darbībai saskaņā ar telpu nomas līgumu pielikumā

  2. Telpu nomas līguma termiņš- līdz 2008.gada 30.maijam

  3. Pilnvarot Cēsu kultūras centra direktori I.GROZU slēgt telpu nomas līgumu.

  4. Noteikt nomas maksu Ls 5,00 (pieci lati) par vienu kvadrātmetru mēnesī.

 

 

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs

_______________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.panta otro daļu, MK noteikumiem Nr.112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ 35.punktu, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 20.nodaļas 20.1.punktu, Cēsu pilsētas Būvvaldes sēdes 20.04.2007. atzinumu (prot. Nr. 17), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 26.04.2007. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Piebalgas ielā 20 , Cēsīs, uz laiku, kas nav mazāks par četrām kalendārām nedēļām.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (Būvvaldes vadītājs J.Zlaugotnis):

  2.1.sagatavot nosacījumus būvniecības publiskās apspriešanas organizēšanai par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs;

  2.2.pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA ‘’TKM Latvija‘’, (reģ. nr. 40003874174, juridiskā adrese Ieriķu iela 3, Rīga) sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

  2.3.iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic būvniecības publiskās apspriešanas vadīšanu, organizē nepieciešamās informācijas sniegšanu iedzīvotājiem, apkopo būvniecības publiskās apspriešanas rezultātus un sagatavo attiecīgu ziņojumu;

 3. Noteikt, ka SIA ‘’TKM Latvija‘’ būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).

 

 

33.

Par Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu zemes gabalam Meža ielā 15, Cēsīs neierosināšanu

Ziņo: Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.ŽAGARS

Iesniegtais lēmuma projekts.

2007.gada 19.janvārī Cēsu pilsētas domē saņemts iesniegums (Nr.33/1-23) no SIA „ELZA P” valdes locekļa Aigara Lazdiņa ar lūgumu veikt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus, iekļaujot uzņēmumam piederošo zemes gabalu Meža ielā 15, Cēsīs, izmantošanas veidu zonā, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve. Cēsu pilsētas domē iesniegts SIA „TAXATIO” izstrādāts zemes gabala Meža ielā 15 meža inventarizācijas un apsaimniekošanas plāns 2006. – 2016.gadam un SIA „ARHAJS” izstrādāts ģeotehniskās priekšizpētes pārskats, projektēšanas izmaksu un ekonomisko aprēķinu veikšanai. Cēsu pilsētas dome ir saņēmusi Valmieras reģionālās vides pārvaldes rakstu(2007.gada 2.maijā Nr.877/1-23) par apbūvi zemes gabalā Meža ielā 15, Cēsīs.

Cēsu pilsētas Teritorijas plānojums ir izstrādāts atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam un no tā izrietošajiem normatīvajiem aktiem. Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma atbilstību augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem visas kompetentās institūcijas (t.sk. Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Valmieras Reģionālā vides pārvalde u.c.) ir devušas pozitīvu atzinumu. Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļās 2.punktu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu apstiprina kā saistošos noteikumus, kas ir ārējais normatīvais akts, līdz ar to personai Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā ir tiesības Satversmes tiesā iesniegt pieteikumu par šī normatīvā akta vai tā daļas atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām (aktiem).

Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017., kurš stājies spēkā 2005.gada 14.jūnijā, zemes gabals Meža ielā 15, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonās „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve” un „dabas pamatne”. Zemes gabala īpašnieks SIA „ELZA-P” vēlas mainīt teritorijas izmantošanas veidu daļai zemes gabala no „dabas pamatne” uz „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve” ar mērķi zemes gabalā veidot mazstāvu dzīvojamo māju ciematiņu ar 7 – 10 dzīvojamām mājām.

Iesniegums vairākkārt izskatīts Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā (2007.gada 23.janvārī, 2007.gada 6.martā un 2007.gada 17.aprīlī) un Vides padomē (2007.gada 13.aprīlī, prot. Nr.3).

Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, zemes gabalā Meža ielā 15, Cēsīs, ar kopējo platību 18179 m2, atļauts veidot mazstāvu dzīvojamo apbūvi aptuveni 4300 m2 lielā zemes gabala daļā, kas robežojas ar jau apbūvētiem zemes gabaliem. Pārējā daļā, aptuveni 13879 m2 saglabājama dabas pamatne, kas veido pāreju starp blīvi apbūvētu dzīvojamo zonu un meža teritoriju.

Zemes gabals Meža ielā 15, Cēsīs no vienas puses robežojas ar blīvi apbūvētu mazstāvu dzīvojamo rajonu, no otras puses ar mežu. Cēsu pilsētas austrumu daļā esošais mežs darbojas kā rekreācijas teritorija, kuru izmanto daudzstāvu un mazstāvu dzīvojamo māju rajonu iedzīvotāji. Zemes gabala apbūve saistīta ar meža zemes transformāciju un meža izciršanu, kas samazinātu pieguļošo dzīvojamo rajonu vides kvalitāti.

Teritorijas plānošanas likuma 3.pants nosaka, ka teritorijas plānošanā jāievēro ilgtspējības un daudzveidības principi. Pieļaujot 7 – 10 mazstāvu dzīvojamo māju apbūvi zemes gabalā Meža ielā 15, Cēsīs, netiks ievērots ilgtspējības princips, kas nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu, kā arī netiks ievērots daudzveidības princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojuma izstrādē tiek ņemta vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidība.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas Vides politikas plānu (apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē 2005.gada 22.septembrī), pilsētā nav vēlama turpmāka apbūves teritoriju izveidošana samazinot pilsētas zaļās teritorijas.

Ņemot vērā augstāk minētos faktorus, zemes gabals Meža ielā 15, Cēsīs, dienvidu daļā nav piemērots blīvas mazstāvu dzīvojamās apbūves veidošanai.

2007.gada 6.martā SIA „ELZA-P” pārstāvji tika uzaicināti uz attīstības un teritorijas plānošanas komisijas sēdi, kurā tika iepazīstināti ar komisijas noraidījumu mainīt zemes gabala Meža ielā 15, Cēsīs, daļai teritorijas izmantošanas veidu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu un Teritorijas plānošanas likuma 7.panta 6.daļas 1.punktu un 3.pantu, un saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (30.01.2007., prot.Nr.4, p.2) Cēsu pilsētas dome nolemj:

Neierosināt zemes gabala Meža ielā 15, Cēsīs, īpašnieka SIA „ELZA-P” valdes locekļa Aigara Lazdiņa priekšlikumu Cēsu pilsētas domei veikt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus, mainot minētā zemes gabala daļas izmantošanas veidu no „dabas pamatne” uz „dabas pamatne, kurā iespējama mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Cēsu pilsētas dome nolemj:

1) Noraidīt Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas lēmuma projektu;

2) Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas speciālistei stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos D.Trapencierei sagatavot lēmuma projektu par grozījumu ierosināšanu;

3) Izskatīt jautājumu atkārtoti Tautsaimniecības komitejā.

 

 

Par Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu zemes gabalam Upes ielā 19, Cēsīs neierosināšanu

Ziņo: Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.ŽAGARS

2007.gada 16.martā Cēsu pilsētas domē saņemts zemes gabala Upes ielā 19, Cēsīs īpašnieka SIA „Lapeks” direktora Pētera Eglīša iesniegums (Reģ. Nr. 491/F-1-23) ar lūgumu veikt teritorijas plānojuma grozījumus teritorijai, kas ietver zemes gabalu Upes ielā 19, Cēsīs mainot minētā zemes gabala teritorijas izmantošanas veidu. Iesnieguma pielikumā pievienots Gaujas Nacionālā parka izsniegts saskaņojums būvniecības vietas izvēlei dabas lieguma zonā, ainavu aizsardzības vai kultūrvēsturiskajā zonā (2007.gada 22.aprīlis Nr.3-24/03 k).

Cēsu pilsētas Teritorijas plānojums ir izstrādāts atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam un no tā izrietošajiem normatīvajiem aktiem. Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma atbilstību augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem visas kompetentās institūcijas (t.sk. Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Valmieras Reģionālā vides pārvalde u.c.) ir devušas pozitīvu atzinumu. Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļās 2.punktu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu apstiprina kā saistošos noteikumus, kas ir ārējais normatīvais akts, līdz ar to personai Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā ir tiesības Satversmes tiesā iesniegt pieteikumu par šī normatīvā akta vai tā daļas atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām (aktiem).

Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005-2017, kurš stājies spēkā 2005.gada 14.jūnijā, zemes gabals Upes ielā 19, Cēsīs atrodas zemes lietošanas veidu zonā „dabas pamatne”. Zemes gabala īpašnieks vēlas mainīt teritorijas izmantošanas veidu zemes gabalam no „dabas pamatne” uz „dabas pamatne, kur pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Iesniegums ir izskatīts Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā (2007.gada 3.aprīlī prot.Nr.12) un Vides padomē (2007.gada 13.aprīlī prot. Nr.3).

Zemes gabals Upes ielā 19, Cēsīs robežojas ar neapbūvētu zemes gabalu Upes ielā 1, zemes gabalu, uz kura atrodas artēziskie urbumi, Upes ielu un Gauju. Zemes gabals atrodas Gaujas Nacionālā parka lieguma zonā un saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras sniegtajiem datiem (2007.gada 10.aprīlī Nr.713/1-23) zemes gabals atrodas teritorijā ar Gaujas upes applūdinājuma varbūtību 1%.

Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka „aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētas aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu”.

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 15.panta 13.punktu un Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 1.punktu un Aizsargjoslu likuma 37.punkta 1.daļas 4.punktu, un saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (2007.gada 3.aprīlis prot.Nr.13 p.1) un Vides padomes priekšlikumu (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Neierosināt zemes gabala Upes ielā 19, Cēsīs īpašnieka SIA „Lapeks” Pētera Eglīša priekšlikumu Cēsu pilsētas domei veikt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus, mainot minētā zemes gabala izmantošanas veidu no „dabas pamatne” uz „dabas pamatne, kur pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

 

 

Par Cēsu pilsētas domes līdzfinansējumu

Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursam

„Sporta inventāra iegādes palīdzības programma” projektam „Sporto ar prieku Cēsīs”

_______________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta izsludināto projekta konkursu „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma” un domes Finanšu komitejas atzinumu (26.04.2007.,prot.Nr. 6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Atbalstīt Cēsu pilsētas sporta skolas, Cēsu pilsētas pamatskolas un Cēsu pilsētas ģimnāzijas vēlmi piedalīties projektā „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma”

 2. Projekta „Sporto ar prieku Cēsīs” īstenošanai piešķirt līdzfinansējumu 50% apmērā summā līdz Ls 3 000 (trīs tūkstoši lati).

 

Par Cēsu pilsētas domes līdzfinansējumu

Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursam

„Sporta inventāra iegādes palīdzības programma” projektam „.Sporta inventāra iegāde Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai”

_______________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta izsludināto projekta konkursu „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma” un domes Finanšu komitejas atzinumu (26.04.2007.,prot.Nr. 6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Atbalstīt Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vēlmi piedalīties projektā „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma”

 2. Projekta „.Sporta inventāra iegāde Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai” īstenošanai piešķirt līdzfinansējumu 50% apmērā no kopējām projekta izmaksām( kopējā projekta izmaksa Ls 1105) .

 

 

Par līdzfinansējumu projektam

„Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija no Rūpniecības un E.Veidenbauma ielas krustojuma līdz Valmieras ielai Nr.17”

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz 2005. gadā izstrādāto Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniski ekonomisko pamatojumu, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju un Finanšu komitejas (26.04.2007. protokols Nr. 6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Iesniegt projekta pieteikumu „Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija no Rūpniecības un E.Veidenbauma ielas krustojuma līdz Valmieras ielai Nr.17” pašvaldību energoefektivitātes programmas projektu konkursam;

2. Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (nodaļas vad. A. Zerne) paredzēt finansējumu 83500 LVL (t.i. 25% no kopējām projekta attiecināmam izmaksām) apmērā projekta realizācijai;

3. Kontroli par projekta izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

Par līdzfinansējumu projektam

„Cēsu rajona Centrālās bibliotēkas ēkas Raunas ielā 1, Cēsīs, energoefektivitātes paaugstināšana”

_____________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, un Finanšu komitejas (26.04.2007. protokols Nr. 6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Iesniegt projekta pieteikumu „Cēsu rajona Centrālās bibliotēkas ēkas Raunas ielā 1, Cēsīs, energoefektivitātes paaugstināšana” pašvaldību energoefektivitātes programmas projektu konkursam;

  2. Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai ( nodaļas vad. A. Zerne) paredzēt līdzfinansējumu 36 650.00 LVL (t.i. 25% no kopējām projekta attiecināmam izmaksām) apmērā projekta realizācijai;

  3. Kontroli par projekta izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par līdzfinansējumu projektam

„Biotopu aizsardzības pasākumi Gaujasmalas dabas takās Cēsu pilsētā”

_____________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24. aprīļa priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Iesniegt projekta pieteikumu „Biotopu aizsardzības pasākumi Gaujasmalas dabas takās Cēsu pilsētā ” Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijai Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības projektu konkursam 2. pusgadam.

 2. Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (nodaļas vad. A. Zerne) paredzēt līdzfinansējumu 2 250 LVL (t.i. 15% no kopējām projekta attiecināmam izmaksām) apmērā projekta realizācijai;

 3. Kontroli par projekta izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

Par Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātuves

būvniecību Pils ielā 1, Cēsis

_________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.04.2007. atzinumu (prot. Nr. 13) un Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” Padomes 03.05.2007. lēmumu „Par Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātuves būvniecības Pils ielā 1, Cēsīs, atbalstīšanu ” (protokols Nr.2, punkts Nr. 5), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Akceptēt Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātuves būvniecības novietni zemes gabalā Pils ielā 1, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 2003.

 2. Pilnvarot Cēsu pašvaldības aģentūru ‘’Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs’’ (direktore J.SAUSIŅA) veikt ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātuves būvniecības procesa organizēšanu saistītas darbības.

 3. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (vadītājs J.Zlaugotnis) izdot atbilstošu Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātuves būvprojekta izstrādei.

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

 

Par grozījumiem Cēsu 1.pamatskolas vispārējās pamatizglītības(1. – 9. kl.) programmā (mūzika)

____________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs

Izskatot Cēsu 1. pamatskolas direktores 08.05.2007. iesniegumu Nr...... , atbilstoši Izglītības likuma 33.panta 2.punktam, Ministru kabineta 19.12.2006.gada noteikumiem Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” un Ministru kabineta 01.03.2006. noteikumu Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 19.punktam, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt šādus grozījumus Cēsu 1. pamatskolas vispārējās pamatizglītības(1.. – 9. kl.) programmā(mūzika) kods 2101111:

  1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā: ”Cēsu 1. pamatskolas izglītības programmas ar padziļinātu mūzikas mācīšanu mērķis ir izglītības procesa organizācija tādā kvalitātē, lai tiktu radīti visi nosacījumi LR Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1027 ‘’ Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem’’ definēto pamatizglītības mērķu sasniegšanai.”

  2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „Kārtība izglītojamo uzņemšanai Cēsu 1. pamatskolā notiek ievērojot Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr. 822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” prasības.

  3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā : „Pamatizglītības programmas plānotie rezultāti gan visas programmas apjomā, gan pa posmiem (3.,6.,9.klase) noteikti LR Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1027 ”Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem’’.

  4. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā: „Personības vispārējo spēju un prasmju attīstību nosaka LR Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1027 ‘’Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem’’ nosauktie izglītošanās aspekti.

  5. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā: „Izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē vai arī jautājuma izskatīšanu par atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē, notiek ievērojot Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 822 ”Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” prasības.

  6. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā: ’’Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās Izglītības likums un Ministru kabineta noteikumi’’.

  7. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:’’ Izglītojamā maksimālo mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums un mācību stundas ilgumu skolas nolikums.’’

  8. Izteikt 23.1. punktu šādā redakcijā: ‘’izglītojamo skaitu vienā klasē nosaka LR Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumi Nr. 735 „Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu valsts un pašvaldību vispārējās izglītības klasēs , pirmskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs.’’

  9. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā: „Izglītojamo iegūtās pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, kā arī mācību sasniegumu vērtēšanu nosaka Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumi Nr. 1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem.’’

  10. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā: ” Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumi Nr. 1027 „ Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem’’ nosaka izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanu un valsts pārbaudes darbus 3., 6., 9. klases beigās.”

  11. Izteikt Pielikumu NR.1 jaunā redakcijā

   Mācību priekšmetu un stundu plāns 2006./2007.māc.g

   Izglītības un mācību priekšmets

   Stundu skaits nedēļā pa klasēm

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

   Valodas

   Latviešu valoda

   7

   7

   7

   7

   5

   4

   3

   3

   3

   Angļu valoda

      

   4

   3

   3

   3

   3

   3

   3

   Krievu – Vācu valoda

            

   3

   3

   3

   3

   Tehnoloģiju un zinātņu pamati

   Matemātika

   4

   5

   5

   5

   5

   5

   6

   5

   6

   Informātika

        

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   Dabas zinības

   2

   2

   1

   2

   2

          

   Bioloģija

            

   1

   2

   2

   2

   Fizika

                

   2

   2

   Ķīmija

                

   2

   2

   Ģeogrāfija

            

   2

   2

   2

   2

   Cilvēks un sabiedrība

   Sociālās zinības

   1

   1

    

   2

   2

    

   1

   1

   1

   Ētika, kristīgā mācība

   1

   1

   1

              

   Vēsture

            

   2

   2

   2

   2

   Mājturība (rokdarbi)

   1

   1

   1

   1

   2

   2

   2

   2

   2

   Sports

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   Mākslas

   Literatūra

          

   2

   2

   2

   2

   2

   Mūzika

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   2

   1

   1

   Vizuālā māksla

   2

   2

   2

   2

   1

   1

   1

   1

   1

   Skolēna mācību stundu slodze

   22

   22

   24

   26

   28

   30

   32

   34

   34

   Solfedžo, mūzikas literatūra

   1

   3

   3

   3

   3

   3

   3

   3

   2

   Instrumentapmācība

    

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   Fakultatīvās nodarbības

   3

   2

   2

   3

   2

   2

   2

   3

   3

  12. Papildināt programmu ar 38. punktu, izsakot to šādā redakcijā: „Grozījumi vispārējās pamatizglītības programmā stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Cēsu pilsētas domi’’.

 1. Uzdot Cēsu 1.pamatskolas direktorei Annai Būrei līdz 2007.gada 25.maijam informēt Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisiju par grozījumiem Cēsu 1.pamatskolas vispārējās pamatizglītības(1. – 9. kl.) programmā(mūzika) kods 2101111.

 2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Andrim Mihaļovam.

 

 

Par Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas juridiskās adreses maiņu

Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs

Sakarā ar Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas juridiskās adreses maiņu no Pils laukums 5, Cēsis uz Pils iela 12, Cēsis un Nomas līgumu, kas noslēgts 2007. gada 20. aprīlī starp Cēsu pilsētas domi un Cēsu rajona policijas pārvaldi, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Noteikt Cēsu pilsētas Pašvaldības policijai juridisko adresi – Pils iela 12, Cēsis.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes pārstāvja deleģēšanu uz Interreg III B projekta „Baltic Sea cycling „ konferenci Kalmārā

____________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Interreg III B projekta „Baltic Sea cycling” noslēguma konferencē Kalmārā notiks projektā iesaistīto mēru tikšanās, Baltijas valstu velo stratēģijas parakstīšanas ceremonija un preses konference. Konferences darba valoda – angļu valoda. Lai nodrošinātu Cēsu pilsētas domes pārstāvja dalību Interreg III B projekta „Baltic Sea cycling noslēguma konferencē „Kalmārā, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Deliģēt Raiti Sijātu uz Interreg III B projekta „Baltic Sea cycling „ Baltijas valstu reģiona velo stratēģijas parakstīšanas ceremoniju un projektā iesaistīto pilsētu mēru tikšanos Kalmārā no š. g. 22. maija līdz 25. maijam;

2. Noformēt Raitim Sijātam komandējumu no 22. maija līdz 25. maijam uz Kalmāru atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem un apmaksāt ceļa izdevumus .

 

 

Par adreses maiņu ēkai Raunas ielā 6, Cēsīs

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts (zemesgrāmatas nod.Nr.1024; 03.06.1999.) nekustamais īpašums Raunas ielā 6, Cēsīs, kad.Nr.4201-005-1406, sastāvošs no namīpašuma – divām dzīvojamām ēkām ar 12 dzīvokļu īpašumiem un divām palīgceltnēm, un zemes gabala 1191 m2 platībā. Viena dzīvojamā ēka līdz ar vienu palīgēku un zemes gabalu nodota privatizācijai kā dzīvokļu īpašumi (8 dzīvokļi privatizēti, 4 nav privatizēti). Otra pamatēka joprojām atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā un tajā esošās nedzīvojamās telpas tiek iznomātas. Lai nodrošinātu atsevišķu adresi nomas telpām, saskaņā ar saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 “Adresācijas noteikumi” 21.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.05.2007. priekšlikumu (prot.Nr.17, 2.punkts), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Mainīt adresi ēkai ar līdzšinējo adresi Raunas iela 6, Cēsis, kad .apz. 4201 005 1406 002 un piešķirt tai jaunu adresi Raunas iela 6A, Cēsis.

 

Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu

________________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvvaldes vadītāja vietniece

Nekustamais īpašums Valmieras ielā 2, Cēsīs, sastāvošs no zemes gabala 11950 m2 platībā un trīs ēkām, pieder SIA „Cēsu tirgus”. Ievērojot to, ka SIA „Cēsu tirgus” 100% kapitāla daļu īpašnieks ir Cēsu pilsētas pašvaldība, lai attīstītu šo teritoriju pilsētas centrā, tika rīkots konkurss „Par atdalāmā zemes gabala no zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2 nomu ar apbūves tiesībām un investīcijām atlikušajā zemes gabalā esošā tirgus kompleksa rekonstrukcijai un Cēsu pilsētas infrastruktūras attīstībai”. Ar konkursa uzvarētāju SIA „Marno J” ir noslēgts nomas priekšlīgums (09.05.2006.) ar grozījumiem tajā (15.02.2007.), saskaņā ar kuriem SIA „Cēsu tirgus” apņēmies organizēt zemes gabala sadalīšanu atbilstoši SIA „Marno J” Būvvaldē apstiprinātam zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, apbūves skiču projektam. Skiču projekts Cēsu pilsētas būvvalde saskaņots 2007.gada 4.aprīlī (reģ.Nr.S-28).

Izskatot SIA „Cēsu tirgus”, reģ.Nr.44103027052, juridiskā adrese Valmieras iela 2, Cēsis, iesniegumu (reģ.Nr.811/1-23; 20.04.2007.) par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu atbilstoši apstiprinātajam skiču projektam, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.05.2007. priekšlikumu (prot.Nr.17, 3.punkts), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, V.Vaivods, M.Šķēle, J.Beikmanis, J.Žagars), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu Valmieras ielā 2, Cēsīs (kad.nr. 4201 005 1101), divās daļās saskaņā ar dalījuma skici .

 2. Atdalītajai neapbūvētajai zemes gabala daļai, kas robežojas ar Dzintara ielu, piešķirt jaunu adresi Dzintara iela 3, Cēsis:

  1. Zemes gabala platība 6170 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801);

  3. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso siltumtrase, elektropārvades un ielas apgaismojuma kabeļi , zemes gabala robežās atrodas elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija.

 3. Atlikušajai zemes gabala daļai un ēkām saglabāt adresi Valmieras iela 2, Cēsis;

  1. Zemes gabala platība 5780 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801);

  3. Apgrūtinājumi – uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas ēkas, zemes gabalu šķērso siltumtrase un elektropārvades kabeļi, zemes gabala robežās atrodas elektronisko sakaru tīklu kabeļi.

 4. Abiem nekustamajiem īpašumiem savstarpējs apgrūtinājums – nodrošināt gājēju un transporta kustības iespēju saimnieciskās darbības veikšanai blakus esošajā funkcionāli saistītajā nekustamajā īpašumā.

 

 

 

Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 29.marta lēmumam „Par zemes gabala Saulrītu ielā 13A, Cēsīs, sadalīšanu”

__________________________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, būvvaldes vadītāja vietniece

Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 29.marta lēmumu „Par zemes gabala Saulrītu ielā 13A, Cēsīs, sadalīšanu” ir sadalīts Artim Kerliņam piederošs zemes gabals Saulrītu ielā 13A, Cēsīs, atdalot zemes gabalu ar platību 296 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, kurš nepieciešams Saulrītu ielas turpinājuma izbūvei, veidojot savienojumu ar dzīvojamo māju rajonu „Vecozoli” Priekuļu pagastā. Ievērojot to, ka teritorija ielas izbūvei nepieciešama pilsētas transporta infrastruktūras veidošanai un plānots to maiņas ceļā iegūt Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā, zemes gabala dalījuma uzmērīšana un reģistrācija zemesgrāmatā būtu veicama par Cēsu pilsētas pašvaldības līdzekļiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Papildināt Cēsu pilsētas domes 2007.gada 29.marta lēmumu „Par zemes gabala Saulrītu ielā 13A, Cēsīs, sadalīšanu” ar 4.punktu:

„4. Visus ar zemes gabala Saulrītu ielā 13A, Cēsīs, dalīšanu saistītos izdevumus sedz

Cēsu pilsētas dome”.

 

 

 

Pielikums

cēsu pilsētas domes sēdes

10.05.2007.,prot.nr.8

lēmumam nr. 301

neapbūvēta zemes gabala

festivāla ielā 45, CēsĪs,

IZSOLES nOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole.

  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.

  3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2007.gada 19.jūlijā, plkst. 10.00.

  4. Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 980 000,00 (deviņi simti astoņdesmit tūkstoši lati).

  5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 98 000,00 (deviņdesmit astoņi tūkstoši lati), kas ar pārskaitījumu jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

  6. Reģistrācijas nauda – Ls 200,00 (divi simti lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.

  7. Izsoles solis – Ls 10 000,00 (desmit tūkstoši lati).

  8. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.

  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 1. Nekustamā īpašuma raksturojums

  1. Nekustamais īpašums atrodas Festivāla ielā 45, Cēsīs, un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 52 322 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 002 0402, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.

  2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0011 2290, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – to šķērso elektropārvades līnijas, Cēsu pilsētas SIA ‘’Vinda’’, reģ. Nr. 49503000754, piederošs ūdensvads, tā teritorijā atrodas sakaru kabeļi gruntī.

  4. Nekustamajā īpašumā ir izveidoti mazdārziņi, kuru lietotājiem lietošanas tiesības ir izbeigušās. Nekustamā īpašuma pircējam Nekustamais īpašums tiek nodots tādā stāvoklī, kāds tas ir dabā, un tam ar saviem spēkiem un līdzekļiem jāveic Nekustamā īpašuma atbrīvošana no pagaidu būvēm, kas atrodas šajā Nekustamajā īpašumā.

    

    

  5. Novietojums – atrodas Cēsu pilsētas ziemeļaustrumu daļā, robežas ar Birzes ielu ziemeļu un ziemeļrietumu daļā, Loka ielu austrumu daļā, Akmens ielu rietumu daļā, Festivāla ielu dienvidu daļā un zemes īpašumu Akmens ielā 43, Cēsīs, dienvidu daļā. Tuvumā atrodas individuālās dzīvojamās mājas un daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas, garāžu kooperatīvs.

  6. Zemes gabala lietošanas mērķis – saskaņā ar Nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumiem.

  7. Sīkāka informācija par Nekustamo īpašumu pa tālruni 4122161 (Aija Malnača).

 2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI

  1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

  2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2007.gada 18.jūlija plkst.14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:

   3.2.1. juridiskai personai:

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

    3. statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;

    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;

    5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

    6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;

    7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;

    8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu Nekustamā īpašuma iegādei pieejamību;

    9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;

    10. zvērināta revidenta pozitīvs atzinums par personas maksātspēju;

    11. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu;

    12. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu.

   1. Fiziskai personai:

    1. pases kopija;

    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;

    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska personas ir individuālā darba veicējs);

    4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu Nekustamā īpašuma iegādei pieejamību;

    5. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu;

    6. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu.

   Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek atzīta par pretendentu un reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.

  4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:

   1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus vai tas neatbilst minētā punkta prasībām;

   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;

   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;

   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.

 3. Izsoles process

  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.

  2. Ja uz Nekustamā īpašuma izsoli ir pieteicies viens privatizācijas subjekts vai tikai viens privatizācijas subjekts ir atzīts par pretendentu, tad viņa tiek piešķirtas tiesības slēgt pirkuma līgumu, saskaņā ar Nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumiem.

  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles komisija pieņem lēmumu slēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, saskaņā ar privatizācijas noteikumiem, ar izsoles dalībnieku, kurš ieradies uz izsoli.

  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.

  6. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.

  7. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.

  8. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.

  9. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

  10. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

  11. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.

  12. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

  13. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

  14. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.

  15. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.

  16. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.

  17. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.

  18. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.

  19. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.

  20. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.

  21. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

  22. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un viņš zaudē nodrošinājuma naudu. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.

  23. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.

  24. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atdod atpakaļ iesniegto nodrošinājuma naudas bankas garantiju 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

 4. Samaksas kārtība

  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2007.gada 17.augustam.

  2. Ja nosolītājs līdz 2007.gada 17.augustam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētājs zaudē nodrošinājuma naudu.

  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

 5. Nenotikusi izsole

  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

   2. sākumcena nav pārsolīta;

   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;

   4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.

 6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.

  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. Ja nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

 7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.

  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

Pielikums

cēsu pilsētas domes sēdes

10.05.2007.,prot.nr.8

lēmumam nr. 301

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

Cēsīs 2007. gada ‘’__’’___________

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese - Raunas ielā 4, Cēsīs, turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un

______________________________________, turpmāk tekstā – PIRCĒJS,

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 16.novembra lēmumu Nr. 650 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 18, 26.punkts), 2007.gada 10.maija lēmumu Nr. 301 ‘’Par nepabūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, privatizācijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 8, 19.punkts) un 2007.gada 10.maija lēmumu Nr. 301 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 8, 19.punkts),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets

  1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Festivāla ielā 45, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 52 322 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 002 0402, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.

  2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma Nr. 1000 0011 2290.

  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi - to šķērso elektropārvades līnijas, Cēsu pilsētas SIA ‘’Vinda’’, reģ. Nr. 49503000754, piederošs ūdensvads, tā teritorijā atrodas sakaru kabeļu gruntī.

  4. PIRCĒJAM ir zināms, ka nekustamajā īpašumā ir izveidoti mazdārziņi, kuru lietotājiem lietošanas tiesības ir izbeigušās, kā arī uz tā atrodas pagaidu būves, un PIRCĒJS apliecina, ka viņam šajā sakarā pret PĀRDEVĒJU nav nekādu pretenziju.

  5. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, izņemot tām, kas minētas Līgumā, kā arī par to nav tiesas strīdu.

  6. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas nekustamā īpašuma robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.

  7. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.

  8. Nekustamā īpašuma izmantošanas mērķis - saskaņā ar nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumiem (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 10.maija lēmumu Nr. 301, prot. Nr. 8, 19.punkts).

2.Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada ‘’___’’_____________ protokolu Nr. ___ un Cēsu pilsētas domes 2007.gada ‘’___’’_________________ lēmumu ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, punkts ___), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls _________ (_____________________). Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.

  2. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.

  3. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu.

 1. Pušu tiesības un pienākumi

  1. PIRCĒJS apņemas, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumus (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 10.maija lēmumu Nr. 301 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs, privatizācijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu (prot. Nr. 8, 19.punkts), kā arī dokumentus, kas attiecas uz nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu.

  2. Nepieciešamības gadījumā PIRCĒJS apņemas pēc saviem ieskatiem un ar saviem līdzekļiem veikt nekustamā īpašuma atbrīvošanu no tajā esošajām Līguma 1.4.punktā minētajām pagaidu būvēm un citiem priekšmetiem, kas tajā atrodas bez tiesiska pamata.

  3. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamajam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.

  4. PĀRDEVĒJS apņemas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

 1. Pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības

  1. PĀRDEVĒJAM ir pirmpirkuma tiesības attiecībā nekustamo īpašumu, ja PIRCĒJS to pārdod tālāk.

  2. Gadījumā, ja PIRCĒJS, nekustamo īpašumu lietojot, neievēro tā izmantošanas noteikumus, neizmanot nekustamo īpašumu Līguma 1.7.punktā noteiktajam mērķim un/vai nepilda Līguma 3.1.1.punktā noteiktos pienākumus, PĀRDEVĒJAM attiecībā nekustamo īpašumu ir atpakaļpirkuma tiesības, kas tiek reģistrētas zemesgrāmatā. Atpakaļpirkuma cena ir tāda pati, kāda tā ir noteikta šī Līguma 2.1.punktā.

 2. Nobeiguma noteikumi

  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.

  2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

  3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.

  5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

 

 

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (_________________)

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

Pielikums nr.4

cēsu pilsētas domes sēdes

10.05.2007.,prot.nr.8

lēmumam nr. 302

NEAPBŪVĒTA ZEMES GABALA

EGĻU IELĀ 12, CĒSĪS,

IZSOLES NOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole.

  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.

  3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2007.gada 19.jūlijā, plkst. 11.00.

  4. Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 130 000,00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši lati).

  5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 13 000,00 (trīspadsmit tūkstoši lati), kas ar pārskaitījumu jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

  6. Reģistrācijas nauda – Ls 200,00 (divi simti lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.

  7. Izsoles solis – Ls 5000,00 (pieci tūkstoši lati).

  8. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.

  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 1. Nekustamā īpašuma raksturojums

  1. Nekustamais īpašums atrodas Egļu ielā 12, Cēsīs, un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 18 237 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 006 1107, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.

  2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0020 9504, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – ūdensteces Vinterupīte; atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parkā.

  4. Nekustamajā īpašumā ir izveidoti mazdārziņi, kuru lietotājiem lietošanas tiesības ir izbeigušās. Nekustamā īpašuma pircējam Nekustamais īpašums tiek nodots tādā stāvoklī, kāds tas ir dabā, un tam ar saviem spēkiem un līdzekļiem jāveic Nekustamā īpašuma atbrīvošana no pagaidu būvēm, kas atrodas šajā Nekustamajā īpašumā.

  5. Novietojums – atrodas Cēsu pilsētas rietumu daļā ‘’Bērzaines’’ mikrorajonā. Zemes gabals robežojas ar Egļu ielu rietumu daļā, Vinterupīti austrumu daļā un privātīpašumiem ziemeļu un dienvidu daļā. .

  6. Zemes gabala lietošanas mērķis – saskaņā ar Nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumiem.

  7. Sīkāka informācija par Nekustamo īpašumu pa tālruni 4122161 (Aija Malnača).

 2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI

  1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

  2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2007.gada 18.jūlija plkst.14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:

   3.2.1. juridiskai personai:

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

    3. statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;

    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;

    5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

    6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;

    7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;

    8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu Nekustamā īpašuma iegādei pieejamību;

    9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;

    10. zvērināta revidenta pozitīvs atzinums par personas maksātspēju;

    11. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu;

    12. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu.

   1. Fiziskai personai:

    1. pases kopija;

    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;

    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska personas ir individuālā darba veicējs);

    4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu Nekustamā īpašuma iegādei pieejamību;

    5. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu;

    6. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu.

   Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek atzīta par pretendentu un reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.

  4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:

   1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus vai tas neatbilst minētā punkta prasībām;

   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;

   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;

   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.

 3. Izsoles process

  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.

  2. Ja uz Nekustamā īpašuma izsoli ir pieteicies viens privatizācijas subjekts vai tikai viens privatizācijas subjekts ir atzīts par pretendentu, tad viņa tiek piešķirtas tiesības slēgt pirkuma līgumu, saskaņā ar Nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumiem.

  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles komisija pieņem lēmumu slēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, saskaņā ar privatizācijas noteikumiem, ar izsoles dalībnieku, kurš ieradies uz izsoli.

  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.

  6. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.

  7. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.

  8. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.

  9. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

  10. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

  11. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.

  12. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

  13. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

  14. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.

  15. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.

  16. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.

  17. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.

  18. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.

  19. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.

  20. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.

  21. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

  22. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un viņš zaudē nodrošinājuma naudu. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.

  23. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.

  24. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atdod atpakaļ iesniegto nodrošinājuma naudas bankas garantiju 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

   

   

 4. Samaksas kārtība

  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2007.gada 17.augustam.

  2. Ja nosolītājs līdz 2007.gada 17.augustam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētājs zaudē nodrošinājuma naudu.

  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

 5. Nenotikusi izsole

  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

   2. sākumcena nav pārsolīta;

   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;

   4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.

 6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.

  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. Ja nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

 7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.

  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

Pielikums

cēsu pilsētas domes sēdes

10.05.2007.,prot.nr.8

lēmumam nr. 302

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

Cēsīs 2006. gada ‘’__’’___________

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, Raunas ielā 4, Cēsīs, turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un

______________________________________, turpmāk tekstā – PIRCĒJS,

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15.februāra lēmumu Nr. 112 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 3, 55.punkts), 2007.gada 10.maija lēmumu Nr. _____ ‘’Par nepabūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, privatizācijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. ____, ___.punkts) un 2007.gada _______ lēmumu Nr. ____ ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. ____, ___.punkts),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets

  1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Egļu ielā 12, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 18 237 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 006 1107, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.

  2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma Nr. 1000 0020 9504.

  3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi - ūdensteces Vinterupīte; atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parkā.

  4. PIRCĒJAM ir zināms, ka nekustamajā īpašumā ir izveidoti mazdārziņi, kuru lietotājiem lietošanas tiesības ir izbeigušās, kā arī uz tā atrodas pagaidu būves, un PIRCĒJS apliecina, ka viņam šajā sakarā pret PĀRDEVĒJU nav nekādu pretenziju. Nepieciešamības gadījumā PIRCĒJAM nekustamā īpašuma atbrīvošana no pagaidu būvēm, kas atrodas šajā nekustamajā īpašumā, jāveic ar saviem spēkiem un līdzekļiem.

  5. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, izņemot tām, kas minētas Līgumā, kā arī par to nav tiesas strīdu.

  6. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas nekustamā īpašuma robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.

  7. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.

  8. Nekustamā īpašuma izmantošanas mērķis – saskaņā ar nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumiem (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 10.maija lēmumu Nr. ____, prot. Nr. ___, ___.punkts).

2.Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada ‘’___’’_____________ protokolu Nr. ___ un Cēsu pilsētas domes 2007.gada ‘’___’’_________________ lēmumu ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, punkts ___), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls _________ (_____________________). Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.

  2. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.

  3. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu.

 1. Pušu tiesības un pienākumi

  1. PIRCĒJS apņemas, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumu (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 10.maija lēmumu Nr. ____ ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, privatizācijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu (prot. Nr. ___, ___.punkts), kā arī dokumentus, kas attiecas uz nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu.

  2. Nepieciešamības gadījumā PIRCĒJS apņemas pēc saviem ieskatiem un ar saviem līdzekļiem veikt nekustamā īpašuma atbrīvošanu no tajā esošajām Līguma 1.4.punktā minētajām pagaidu būvēm un citiem priekšmetiem, kas tajā atrodas bez tiesiska pamata.

  3. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamajam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.

  4. PĀRDEVĒJS apņemas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

 1. Pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības

  1. PĀRDEVĒJAM ir pirmpirkuma tiesības attiecībā nekustamo īpašumu, ja PIRCĒJS to pārdod tālāk.

  2. Gadījumā, ja PIRCĒJS, nekustamo īpašumu lietojot, neievēro tā izmantošanas noteikumus, neizmanot nekustamo īpašumu Līguma 1.7.punktā noteiktajam mērķim un/vai nepilda Līguma 3.1.1.punktā noteiktos pienākumus, PĀRDEVĒJAM attiecībā nekustamo īpašumu ir atpakaļpirkuma tiesības, kas tiek reģistrētas zemesgrāmatā. Atpakaļpirkuma cena ir tāda pati, kāda tā ir noteikta šī Līguma 2.1.punktā.

 2. Nobeiguma noteikumi

  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.

  2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

  3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.

  5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (_________________)

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 1. Pielikums:

Cēsu pilsētas domes sēdes 10.05.2007.

Protokols Nr.8, 19.punkts

Lēmums Nr.301

Neapbūvēta zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs,

privatizācijas noteikumi

 

 1. Zemes gabala adrese - Festivāla iela 45, Cēsis, Cēsu raj.;

 2. Zemes gabala robežu plāns un kadastra numurs - zemes robežu plāns Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistrā reģistrēts 10.04.2007., kadastra numurs: 4201 002 0402;

 3. Zemes gabala kopējā platība 5,2322ha ( 52322kv.m.);

 4. Kādiem mērķiem zemesgabalu var izmantot - saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” zemes gabals Festivāla ielā 45, Cēsīs, atrodas B zonā, kur pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve, un D zonā, kur pieļaujama daudzstāvu dzīvojamā apbūve;

 5. Zemes gabala piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam - atrodas uz vēsturiskajiem zemes gabaliem Birzes iela 5(145F), Birzes ielā 7, Cēsu pilsētā, kura īpašnieki uz 1940. gada 21.jūliju nav zināmi;

 6. Zemes gabala īpašumu tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā - Cēsu zemesgrāmatu nodaļa Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0011 2290, lēmuma datums 26.04.2007.;

 7. Ziņas par personām, kuras nomā vai lieto zemes gabalu vai tā daļu, un šo nomas vai citu līgumu termiņiem – nav noslēgti zemes nomas līgumi;

 8. Iesniegtie prasījumi attiecībā uz privatizējamo objektu - Cēsu pilsētas domē saņemts Indras Veģeres iesniegums (reģ. Nr.1603/F-1-23), pasta zīmogs 31.08.2006., ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu ar kadastra Nr. 4201 002 0402 un saņemts SIA „Kurmis” iesniegums (reģ. Nr. 2880/1-23, 11.12.2006, vēlas iegādāties zemes gabalu Festivāla ielā 45,Cēsīs, lai apbūvētu ar daudzdzīvokļu namiem un individuālajām dzīvojamām mājām;

 9. Zemes gabala privatizācijā izmantojamā metode un paņēmiens – pārdodot izsolē;

 10. Zemes gabala kadastrālā vērtība - uz 2007.gada 11.aprīli sastāda Ls 62159 (sešdesmit divi tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi lati), LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas izziņa Nr.12-2.1C/139, 11.04.2007.;

 11. Zemes gabala cena - 980 000 (deviņi simti astoņdesmit tūkstoši lati) t.i. Ls18.7/kv.m.;

 12. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas - noteikt maksāšanas līdzekļus 100% lati;

 13. Samaksas termiņi- tūlītēja samaksa;

 14. Samaksas kārtība – nosolītājam summa par izsolē iegūto zemes gabalu jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sēdē;

 15. Privatizācijas pasākumu veikšanas kārtība pēc privatizācijas noteikumu apstiprināšanas - divu nedēļu laikā pēc neapbūvēta zemes gabala privatizācijas noteikumu apstiprināšanas publicē paziņojumu par šo noteikumu apstiprināšanu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā „Druva”, Cēsu pilsētas domes laikrakstā Cēsu Vēstis”, kā arī internetā www.cesis.lv.;

 16. Dokumenti, kas jāiesniedz privatizācijas subjektam, lai viņu varētu atzīt par zemesgabala privatizācijas pretendentu – juridiskai personai:

  • komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

  • PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

  • statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;

  • izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;

  • izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6nēdēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

  • Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;

  • juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;

  • izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;

  • juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;

  • zvērināta revidenta atzinumu pa personas maksātspēju;

Fiziskai personai:

  • pases kopija;

  • izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;

  • izziņa, kas izdota no Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas ( ja fiziska persona ir individuālā darba veicējs);

  • izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu pieejamību.

 1. Pirkuma līguma atcelšanas kārtība – nav noteikta;

 2. Nododamās tiesības un saistības – nav;

 3. Zemes gabala izmantošanas nosacījumi – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un individuālo dzīvojamo māju celtniecībai;

 4. Citi nosacījumi, kas jāpilda pircējam – nav;

 5. Īpašumu tiesību iegūšana un pāreja – saskaņā ar pirkuma līgumu, pēc pirkuma maksas samaksu;

   

   

 6. Pašvaldības pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības – pašvaldībai ir atpakaļpirkuma tiesības attiecībā uz privatizēto objektu, ja pircējs to neizmanto līgumā noteiktajiem mērķiem un noteiktajā kārtībā un privatizācijas subjekts attiecīgo objektu pārdod tālāk.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

1.Pielikums:

Cēsu pilsētas domes sēdes 10.05.2007.

Protokols Nr.8, 20.punkts

Lēmums Nr.302

 

Neapbūvēta zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs,

privatizācijas noteikumi

 1. Zemes gabala adrese – Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu raj.;

 2. Zemes gabala robežu plāns un kadastra numurs - zemes robežu plāns Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistrā reģistrēts 17.02.2006., kadastra numurs: 4201 006 1107;

 3. Zemes gabala kopējā platība – pēc kadastrālās uzmērīšanas 1.8237ha (18237 kv.m.);

 4. Kādiem mērķiem zemesgabalu var izmantot - saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs, daļēji atrodas zemes lietošanas veidu „B” zonā - mazstāvu dzīvojamā apbūve un daļēji „M” zonā - dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve ;

 5. Zemes gabala piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam - zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs, atrodas uz četriem vēsturiskajiem zemes gabaliem EGĻU iela 12,14,16,18, ar atrašanās vietu Cēsu pilsētā, kuru īpašnieki uz 1940.gada 21.jūliju nav zināmi;

 6. Zemes gabala īpašumu tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā - Cēsu zemesgrāmatu nodaļa Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0020 9504, lēmuma datums 31.03.2006. Īpašnieks – Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048;

 7. Ziņas par personām, kuras nomā vai lieto zemes gabalu vai tā daļu, un šo nomas vai citu līgumu termiņiem – zemes gabals ir neapgūta teritorija un nav noslēgti zemes nomas līgumi;

 8. Iesniegtie prasījumi attiecībā uz privatizējamo objektu - Cēsu pilsētas domē saņemts Indras Veģeres iesniegums (reģ. Nr. 1603/F-1-23), pasta zīmogs 31.08.2006. ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu ar kadastra Nr.4201 006 1107;

 9. Zemes gabala privatizācijā izmantojamā metode un paņēmiens – metode-pārdot; paņēmiens - izsolē;

 10. Zemes gabala kadastrālā vērtība – uz 2006.gada 02.martu sastāda Ls 7295(septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci lati), LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas izziņa Nr.12-2.1C/106, 02.03.2006.;

 11. Zemes gabala cena – noteikta Ls 130 000 (viens simts trīsdesmit tūkstoši lati), t.i.Ls 7,13/kv.m. ;

 12. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas - 100% lati;

 13. Samaksas termiņi- tūlītēja samaksa;

 14. Samaksas kārtība – nosolītājam summa par izsolē iegūto zemes gabalu jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sēdē;

 15. Privatizācijas pasākumu veikšanas kārtība pēc privatizācijas noteikumu apstiprināšanas - divu nedēļu laikā pēc neapbūvēta zemes gabala privatizācijas noteikumu apstiprināšanas Cēsu pilsētas domes sēdē, publicē paziņojumu par šo noteikumu apstiprināšanu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā „Druva”, kā arī internetā www.cesis.lv.; izstrādā izsoles noteikumus, kurus apstiprina domes sēdē un nosaka izsoles datumu, izsoles rezultātu apstiprināšana; pēc samaksas par nosolīto īpašumu - pirkuma līgums; nodošanas - pieņemšanas akts; īpašnieka pārreģistrācija Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0020 9504;

 16. Dokumenti, kas jāiesniedz privatizācijas subjektam, lai viņu varētu atzīt par zemesgabala privatizācijas pretendentu – juridiskai personai:

  • komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

  • PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

  • statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;

  • izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;

  • izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

  • Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;

  • juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;

  • izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;

  • juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;

  • zvērināta revidenta atzinumu pa pretendenta maksātspēju;

Fiziskai personai:

  • pases kopija;

  • izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;

  • izziņa, kas izdota no Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska persona ir individuālā darba veicējs);

  • izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu pieejamību.

 1. Pirkuma līguma atcelšanas kārtība – nav noteikta;

 2. Nododamās tiesības un saistības – nav;

 3. Zemes gabala izmantošanas nosacījumi – Apbūve zemes gabalā veicama tikai pie Egļu ielas uz zemes gabala augšējās platformas. Ja zemes gabalā tiek būvēta vairāk kā viena dzīvojamā māja vai zemes gabala dalīšanas gadījumā izstrādājams detālplānojums.

 4. Citi nosacījumi, kas jāpilda pircējam – atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskajā parkā 1.8237ha, ūdensteces Vinterupīte aizsargjosla 0.3353ha;

 5. Īpašumu tiesību iegūšana un pāreja – pēc samaksas par nosolīto īpašumu - pirkuma līgums; nodošanas - pieņemšanas akts; īpašnieka pārreģistrācija Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0020 9504;

 6. Pašvaldības pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības – pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības uz privatizēto objektu, ja privatizācijas subjekts attiecīgo objektu pārdod tālāk.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv