Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10


Par palīgceltnes - saimniecības ēkas - Zirņu ielā 2, Cēsīs, nodošanu tās īpašniekiem

____________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2007. gada 9. janvāra lēmumu nr. 4 (protokols Nr. 1) un 31. maija lēmumu nr. 6 (protokols Nr. 2) par palīgceltnes - saimniecības ēkas Zirņu ielā 2, Cēsīs, atdošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašniekiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

1. Ar 2007.gada 1. jūliju izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances un ar dzīvojamās mājas Zirņu ielā 2, Cēsīs, funkcionāli saistīto palīgceltni – saimniecības ēku, (kadastra apzīmējums Nr. 42010080301 - 002), reģistrēta 28.12.1999. Cēsu zemesgrāmatu nodaļā, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1342, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, un nodot dzīvokļu īpašniekiem.

2. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (komisijas priekšsēdētājs A. Mihaļovs) sagatavot saimniecības ēkas nodošanas aktu (sk.pielikumu Nr.1), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot ēkas Zirņu ielā 2, Cēsīs dzīvokļu īpašniekiem.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra
lēmuma 2.punktā (prot Nr.4) „Par jaunas ielas izveidošanu un
zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīšanu”
________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma 2.punktu (prot.Nr.4) „Par jaunas ielas izveidošanu un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīšanu” izveidota Dzidravota iela, kā arī sadalīts trīs atsevišķos zemes gabalos Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošs zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs. Viens no atdalītajiem zemes gabaliem ir Dzidravota ielas posms.

Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 26.maija lēmuma „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma 2.punktā (prot Nr.4) „Par jaunas ielas izveidošanu un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīšanu”” 12.punktu (prot.Nr.13) izdarīti grozījumi iepriekš minētajā domes lēmumā, mainot atdalīto zemes gabalu robežas un platības.

Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļa ir atteikusi atdalītā ielas posma (platība 2042 m2) reģistrēšanu zemesgrāmatā (zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 08.08.2005. lēmums), jo sadalāmais zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, atrodas GNP Gaujas dabas lieguma teritorijā, uz kuru attiecināmi LR Ministru kabineta 22.07.2003. noteikumi Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie izmantošanas un aizsardzības noteikumi”. Šo noteikumu 16.24.punktā teikts, ka dabas liegumu teritorijās aizliegts sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 ha.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem domes lēmumiem ir izgatavoti trīs atsevišķi plāni zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, dalījuma nostiprināšanai zemesgrāmatā, kā arī atdalītais Dzidravota ielas posms ir reģistrēts kadastra reģistrā.

Lai izgatavotu zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, plānu atbilstoši zemesgrāmatā reģistrētai platībai, kā arī novērstu neatbilstību zemesgrāmatas datiem kadastra reģistrā, saskaņā ar LR Ministru kabineta 22.07.2003. noteikumu Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie izmantošanas un aizsardzības noteikumi”16.24.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komitejas 05.06.2007. priekšlikumu (prot.Nr.20, 2.punkts), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Rasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – 1 (J.Žagars) ,n o l e m j:

 1. Izdarīt sekojošus grozījumus Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma 2.punktā (prot.Nr.4) „Par jaunas ielas izveidošanu un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīšanu”: 1.1. Izteikt lēmuma 2.punktu sekojošā redakcijā:
  „2. Sadalīt zemes gabalu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs (kad.nr.4201-007-0205), divās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.2);”

  1.2. Atzīt par spēku zaudējušu lēmuma 3.punktu ar apakšpunktiem;

 2. Izdarīt sekojošus grozījumus Cēsu pilsētas domes 2005.gada 26.maija lēmuma 12.punktā (prot.Nr.13) „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma 2.punktā (prot.Nr.4) „Par jaunas ielas izveidošanu un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīšanu””:

  2.1.Atzīt par spēku zaudējušu lēmuma 1.punktā teksta daļu, kas nosaka punkta 3.1. redakciju;

  2.2. Izteikt lēmuma 1.punktā teksta daļu, kas nosaka punkta 5.1. redakciju, sekojošā redakcijā:
  „5.1. Zemes gabala platība 424019 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;”

  2.3. Atzīt par spēku zaudējušu lēmuma 2.punktu;

 3. Aizstāt iepriekš minēto lēmumu pielikumu Nr.1 – zemes gabala dalījuma skices – ar šī lēmuma pielikumu Nr.2;

 4. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus apmaksā Cēsu pilsētas dome.

 

Par nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 83, Piebalgas ielā 85, Piebalgas ielā 85A un Saulrītu ielā 4, Cēsīs, apvienošanu
___________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

SIA „MEISTARS MT” reģ. Nr.5003746171 pieder sekojoši nekustamie īpašumi Cēsīs: zemes gabals Piebalgas ielā 83 (platība 3251 m2, zemesgrāmatas nod. Nr. 1000 0013 2892), zemes gabals Piebalgas ielā 85 (platība 3623 m2, zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0013 2900), zemes gabals Piebalgas ielā 85A (platība 3013 m2, zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0033 7335) un zemes gabals un ēka Saulrītu ielā 4 (platība 2759 m2, zemesgrāmatas nod. Nr. 831 un Nr.178-A). Visi minētie zemes gabali savstarpēji robežojas.

Izskatot SIA „MEISTARS MT”, reģ. Nr. 50003746171, juridiskā adrese Mellužu ielā 1, Rīgā, iesniegumu (reģ.Nr.1132/1-25; 30.05.2007.) par visu iepriekš minēto sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu apvienošanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 05.06.2007. priekšlikumu (prot.Nr.20, 3.punkts), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars,M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav ,n o l e m j:

 1. Apvienot nekustamos īpašumus – zemes gabalus Piebalgas ielā 83 (kad. Nr. 4201 004 0637), Piebalgas ielā 85 (kad. Nr. 4201 004 0638), Piebalgas ielā 85A (kad. Nr. 4201 004 0651) un Saulrītu ielā 4 (kad. Nr. 4201 004 0612), un ēku Saulrītu ielā 4 (kad. apz. 4201 004 0612 001) vienā nekustamajā īpašumā, sastāvošā no vienas zemes vienības un ēkas, un piešķirt apvienotajam nekustamajam īpašumam adresi Piebalgas iela 85, Cēsis;

 2. Likvidēt sekojošas adreses:
  2.1. Piebalgas iela 83, Cēsis;
  2.2. Piebalgas iela 85A, Cēsis;
  2.3. Saulrītu iela 4, Cēsis;

 3. Apvienotā zemes gabala platība 12646 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

 4. Zemes gabalam Piebalgas ielā 85, Cēsīs, ir sekojoši inženierkomunikāciju radīti apgrūtinājumi: ūdensvads ar aizsargjoslu (020101), pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijas ar aizsargjoslām (020401), sakaru tīklu gaisvadu līnija ar aizsargjoslu (020402), elektrisko tīklu kabeļu līnija ar aizsargjoslu (020502) un elektrisko tīklu gaisvadu līnijas (02050601);

 5. Zemes gabala robežās atrodas ģeodēziskais atbalsta punkts ar aizsargjoslu (060101);

 6. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

 

Par zemes gabala Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu
____________________________________________________________
Ziņo:J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

2006.gada 4.septembrī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA ‘’Rasmanis & Dankers”, reģistrācijas Nr.44103020463, juridiskā adrese Priekuļu iela 18, Cēsis, iesniegums (reģ.Nr.2082/1-23) ar lūgumu iznomāt SIA "Rasmanis & Dankers” Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esošu zemes gabalu Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, saimnieciskās darbības nodrošināšanai, kas saistīta ar birstošu būvmateriālu (grants, smilts, šķembas) uzglabāšanu un realizēšanu. Tālākā perspektīvā paredzēta arī ražošanas telpu izbūve. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domē iesniegto projekta priekšlikumu un apbūves laika grafiku, būvmateriālu uzglabāšanas laukumus plānots izbūvēt un nodot ekspluatācijā līdz 01.11.2008. Īstenojot šo projektu, paredzēts radīt 10 jaunas darba vietas.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. Saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, zemes gabals Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonā ”ražošanas un komerciāla rakstura apbūve’’, kurā ir atļauta iesniegumā minētā apbūve.

Izskatot SIA ‘’Rasmanis & Dankers” iesniegumu un projekta priekšlikumu,ievērojot to, ka zemes gabals Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0018 8347, 29.09.2005.), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”

14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumu ‘’Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā’’ (prot.Nr.20, 13.punkts), saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 29.maija atzinumu (prot.Nr.19), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Niklass, R.Sijāts, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, V.Vaivods, J.Žagars), pret- nav, atturas - nav, nepiedalās balsojumā – 1

(A.Rasmanis), n o l e m j:

 1. Nodot nomā SIA ”Rasmanis & Dankers”, reģistrācijas Nr.44103020463, juridiskā adrese Priekuļu iela 18, Cēsis, ar apbūves tiesībām zemes gabalu Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-0904), un noslēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadiem, sākot ar 2007.gada 1.jūliju (zemes gabala plāns pielikumā Nr.1).

 2. Iznomājamā zemes gabala platība 7755 m2.

 3. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).

 4. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības).

 5. Zemes gabala nomniekam, saskaņā ar iesniegto apbūves laika grafiku, jāievēro sekojoši zemes gabala apgūšanas termiņi:
  5.1. līdz 31.12.2007. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei;
  5.2. līdz 01.11.2008. izbūvēt un nodot ekspluatācijā ēkas un būves, saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

 6. Ja zemes gabalā tiek uzsākts tāda objekta būvniecības process, kas neatbilst šeit noteiktajam zemes lietošanas mērķim, bet nav pretrunā ar pilsētas teritorijas plānojumu, atbilstoši maināms zemes lietošanas mērķis un nomas maksas apmēri.

 7. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

 8. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 9. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot zemes nomas līgumu.

 10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
Par zemes ierīcības projekta Piebalgas ielā 74 , Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
_______________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, kas stājies spēkā 2007. gada 1.janvārī, Cēsu pilsētas Saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017”, kas apstiprināti Cēsu pilsētas domes 2005. gada 9. jūnija sēdē (prot. Nr.14), un Attīstības komisijas 2007.gada 19.jūnija sēdes priekšlikumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars,M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav ,n o l e m j:

 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi Piebalgas ielā 74 (kad. Nr. 4201-009-0531 un 4201-009-0551), Cēsīs saskaņā ar pielikumu Nr.4:

 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Piebalgas ielā 74 (kad. Nr. 4201-009-0531 un 4201-009-0551), Cēsīs (pielikums Nr.5)

 3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta Piebalgas ielā 74(kad. Nr. 4201-009-0531 un 4201-009-0551), Cēsīs izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Būvvaldes teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

 

Par Cēsu pilsētas attīstības programmas aktualizāciju
__________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma II nodaļas 13.pantu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (07.06.2007.,prot. Nr.8) atzinumu un saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu (apstiprināta 11.12.2003. Cēsu pilsētas domes sēdē, prot. Nr.23, & 44), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars,M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Uzsākt Cēsu pilsētas attīstības programmas aktualizāciju.

 2. Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu pilsētas attīstības programmas aktualizācijai saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr. 6)

 3. Apstiprināt Cēsu pilsētas attīstības programmas aktualizācijas darba grupu šādā sastāvā:

  3.1. Cēsu pilsētas domes izpilddirektors;

  3.2. Cēsu pilsētas domes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs;

  3.3. Cēsu pilsētas domes finansu nodaļas vadītāja;

  3.4. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis;

  3.5. Cēsu pilsētas Uzņēmēju padomes pārstāvis;

  3.6. Cēsu Kultūras centra vadītāja;

  3.7.Cēsu pašvaldības SIA „Vidzemes vēstures un tūrisma aģentūra” direktore;

  3.8. Izglītības nodaļas vadītāja;

  3.9. Vidzemes plānošanas reģiona padomes pārstāvis;

  3.10. Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”direktore;

  3.11. Jauniešu domes vadītāja;

  3.12. Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas pārstāvis

 4. Apstiprināt par Cēsu pilsētas attīstības programmas aktualizācijas vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas speciālisti stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos Ditu TRAPENCIERI.

 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

 

Par neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, izsoles
noteikumu apstiprināšanu
__________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma12.panta pirmo daļu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ 79. un 80.pantu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada 28.decembra lēmumu Nr. 727 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 20., 14.punkts), 2007.gada 19.aprīļa lēmumu Nr. 276 ‘’Par neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu’’ (prot. Nr.7, 75.punkts) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 1.jūnija (prot. Nr. 19) un 14.jūnija (prot. Nr. 20) priekšlikumiem , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, R.Sijāts) , pret – 4 (G.Šķenders, J.Žagars, J.Beikmanis, A.Rasmanis), atturas – nav, n o l e m j:

 

 1. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1006, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.7

 2. Noteikt neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, sākumcenu – Ls 108 000,00 (viens simts astoņi tūkstoši lati).

 3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

Par 6/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala
Jāņa Poruka ielā 45,Cēsīs, privatizācijas pabeigšanu
_________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 14.maija priekšlikumu (prot.Nr.20), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars,M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Atzīt 6/100 domājamo daļu no Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, kura kopējā platība ir 3845kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0313, privatizāciju par pabeigtu.

 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 

Par 35/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala
Jāņa Poruka ielā 45,Cēsīs, privatizācijas pabeigšanu
_________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas
un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 14.maija priekšlikumu (prot.Nr.20), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars,M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Atzīt 35/100 domājamo daļu no Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, kura kopējā platība ir 3845kv.m., kadastra Nr. 4201 003 0313, privatizāciju par pabeigtu.

 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.


 
Par 12/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala
Jāņa Poruka ielā 45,Cēsīs, privatizācijas pabeigšanu
_________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas
un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2007.gada 14.maija priekšlikumu (prot.Nr.20), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars,M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Atzīt 12/100 domājamo daļu no Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, kura kopējā platība ir 3845kv.m., kadastra Nr.4201 003 0313, privatizāciju par pabeigtu.

 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

 
Par zemes gabalu Skudru ielā 2 un Skudru ielā 7, Cēsīs, izveidošanu
___________________________________________________________
Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā ir reģistrēti zemes gabali ar adresēm Vaives iela 34A, Cēsis, platība 3820 m2, un Vaives iela 36A, Cēsīs, platība 9100 m2. Uz šiem zemes gabaliem nav pieteicies bijušais zemes īpašnieks vai tā mantinieki, zemes gabali ir neapbūvēti un nav piešķirti kādam lietošanā vai ilgtermiņa nomā. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 4.pantu zemes gabali līdz īpašuma tiesību nokārtošanai ir pašvaldības rīcībā un izmantojami zemes reformas pabeigšanai – kā kompensācija par vēsturiskajiem zemes gabaliem vai to daļām, par kuriem bijušie īpašnieki vai to mantinieki vēlas saņemt kompensāciju līdzvērtīga zemes gabala veidā.

07.05.2007. LR Centrālā zemes komisija ir atzinusi īpašuma tiesības uz vēsturisko zemes gabalu Piebalgas ielā 28, Cēsīs, Baibai Petrovai (lēmums nr. 6776, 315.protokols, 4.4§), atjaunojot īpašuma tiesības uz līdzvērtīgiem zemes gabaliem Skudru ielā 2 un Skudru ielā 7, Cēsīs (perspektīvās adreses, ar kurām kompensācijas zemes gabalus piedāvājusi Cēsu pilsētas zemes komisija).

Lai apstiprinātu zemes gabalu izveidošanu un piešķirtu tiem adreses, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 1.jūnija atzinumu Nr.14 (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars,M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Izveidot no zemes gabala Vaives ielā 34A, Cēsīs, daļas jaunu zemes gabalu (saskaņā ar plāna skici pielikumā Nr.8) un piešķirt tam adresi Skudru iela 2, Cēsis:

  1.1.Zemes gabala platība 2034 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  1.2. Zemes gabala Vaives ielā 34A, Cēsīs, atlikušo daļu reģistrēt kadastra reģistrā ar adresi Skudru iela 4, Cēsis, platība 1786 m2.

 2. Izveidot no zemes gabala Vaives ielā 36A, Cēsīs, daļas jaunu zemes gabalu (saskaņā ar plāna skici pielikumā Nr.8) un piešķirt tam adresi Skudru iela 7, Cēsis:

  2.1. Zemes gabala platība 3093 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2.2. Zemes gabala Vaives ielā 36A, Cēsīs, atlikušo daļu reģistrēt kadastra reģistrā ar platību 6007 m2.

 3. Zemes gabalu lietošanas mērķis – individuālās dzīvojamās apbūves zeme (0601).

 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabali Skudru ielā 4, Cēsīs un Vaives ielā 36A, Cēsīs, ja tie līdz zemes reformas beigām Cēsu pilsētā netiks izmantoti kā kompensācijas zeme, ir valstij piekrītoši zemes gabali.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs daļas nomu”
un par nomas priekšlīguma par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu, noslēgšanu
___________________________________________________________
Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Ar Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs daļas nomu”” noteikti nomas līgumu ar SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” slēgšanas un detāplānojuma izstrādāšanas nomas platībai termiņi. Valmieras reģionālās vides pārvalde izsniegusi nosacījumus (Nr.420100-60; 31.10.2006.) detālplānojuma izstrādei teritorijai, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72 un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām. Nosacījumos pieprasīts Vides ministrijas atzīta eksperta atzinums/slēdziens par paredzētās darbības iespējamību un nosacījumiem, aizsargājamo meža biotopu un augu sugu inventarizācijas rezultātiem, kā arī putnu eksperta atzinums par paredzētās darbības iespējamību un nosacījumiem. Ievērojot to, ka šādus pētījumus iespējams veikt tikai vasaras periodā, nav iespējams veikt detālplānojuma izstrādi iepriekš noteiktajos termiņos – iesniedzot detālplānojumu Cēsu pilsētas domē līdz 2007.gada 1.maijam. Bez tam 2006.gada 30.junijā ir beidzies zemes gabala nomas priekšlīguma termiņš.

Izskatot SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” reģ. Nr.44103024323, juridiskā adrese „Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj.05.06.2007. paskaidrojumu par radušos situāciju (reģ.Nr.1168/1-23), ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 05.06.2007. priekšlikumu (prot.Nr.20) un Tautsaimniecības komitejas 07.06.2007. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Rasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās - 1 (J. Žagars), n o l e m j:

 

 1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmumā „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs daļas nomu””, izsakot šī lēmuma 1.punktu sekojoši:
  „1.Izdarīt Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 „Par zemes Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs daļas nomu” (prot.Nr.7, 26.punkts) šādus grozījumus:

  1.1. Grozīt lēmuma 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

  „3. Noslēgt zemes nomas līgumus ar SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze”, reģ. Nr.44103024323, juridiskā adrese „Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj., par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļām ar nomas adresēm Dzidravota iela 2, Cēsīs un Kovārņu iela 2, Cēsīs, uz 12 gadiem, ar apbūves tiesībām. Nomas līgums slēdzams pēc detālplānojuma izstrādāšanas un apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.aprīlim.

  1. 2.Grozīt lēmuma 6.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

  „6. Pirms zemes gabala apgūšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.janvārim, izstrādājama un iesniedzama izskatīšanai Cēsu pilsētas domē zemes gabala detālplānojuma pirmā redakcija. Par detālplānojuma izstrādes organizēšanu un maksāšanas kārtību slēdzams atsevišķs līgums ar SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze”, nosakot, ka SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” sedz visus izdevumus, kas saistīti ar zemes gabala detālplānojuma izstrādi.”.

 2. Līdz nomas līguma noslēgšanai noslēgt ar SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze”, reģ. Nr.44103024323, juridiskā adrese „Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj., nomas priekšlīgumu par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļām ar nomas adresēm Dzidravota iela 2 un Kovārņu iela 2, Cēsīs, kopējā platība 192194 m2.

 3. Nomas priekšlīguma darbības termiņš līdz nomas līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.aprīlim.

 4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamo īpašumu nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot nomas priekšlīgumu.


Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Cēsu pilsētas domes 29.03.2007. lēmumā “Par izsniegtās atļaujas atvērt spēļu zāli Stacijas laukumā 8, Cēsīs atcelšanu” Nr. 182 (prot. Nr. 2, 26.p.).
______________________________________________________________
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs

Saņemot no Administratīvās rajona tiesas 17.02.2007. SIA “Joker Ltd.” 08.05.2007. pieteikumu (reģ. Nr. 990/1-22) par Cēsu pilsētas domes lēmuma “Par izsniegtās atļaujas atvērt spēļu zāli Stacijas laukumā 8, Cēsīs atcelšanu” Nr. 182 (prot. Nr. 2, 26.p.). atcelšanu, tika konstatēts, ka lēmuma pamatojuma pēdējā rindkopā - atsevišķā tiesību normu uzskaitījumā ir konstatēta pārrakstīšanās kļūda - “Azartspēļu un izložu likuma” (turpmāk tekstā – likums) 42. panta sestās daļas vietā norādīta 42.panta piektā daļa.

Saskaņā ar “Administratīvā procesa likuma” 72. panta pirmo daļu, iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību.” Ņemot vērā, ka lēmuma konstatējošajā daļā un pamatojumā iepriekš nav atsauce uz likuma 42. panta piekto daļu, konstatējams, ka minētā kļūda ir atzīstama par pārrakstīšanās kļūdu, kas nemaina lēmuma būtību, jo jautājums izskatīts pēc būtības un lēmums pieņemts saskaņā ar „Azartspēļu un izložu likuma „42. panta sesto daļu, kā arī lēmuma pamatojumā ir norādīta pareizā tiesību norma un norādīts, ka lēmums pieņemts ņemot vērā visu lēmumā iepriekš minēto.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz “Administratīvā procesa likuma” 72. panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 7. jūnija atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars,M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Labot pārakstīšanās kļūdu Cēsu pilsētas domes lēmumā “Par izsniegtās atļaujas atvērt spēļu zāli Stacijas laukumā 8, Cēsīs atcelšanu” Nr. 182 (prot. Nr. 2, 26.p.), aizstājot pamatojuma pēdējā rindkopā- atsevišķā tiesību normu uzskaitījumā vārdus “piekto daļu” ar vārdiem “sesto daļu”.

 2. Pieņemto lēmumu nosūtīt SIA “Joker Ltd.” un Administratīvajai rajona tiesai.

 

 
Par gadatirgu grafika apstiprināšanu 2007.gada 3.ceturksnim
______________________________________________________
Ziņo: G.Šķenders, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 388 (06. 10. 1998.) „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” , SIA „Cēsu tirgus” (reģ. Nr.44103027052) valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (07.06.2007.,prot.Nr.8 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 

Apstiprināt gadatirgu grafiku Cēsu tirgū Valmieras ielā 2, Cēsīs 2007. gada 3. ceturksnī:
13. un 14. jūlijā no plkst.7.00 – 16.00
10. un 11. augustā no plkst.7.00 – 16.00
14. un 15. septembrī no plkst. 7.00 – 16.00

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.novembra lēmumā „Par dokumentu paketes „Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs apstiprināšanu””
______________________________________________________
Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas ( 07.06.2007.prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 

1. Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.novembra lēmumā „Par dokumentu paketes „Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”” ( prot.Nr. 9 &26 ) veikt sekojošas izmaiņas:

1.1. izteikt 13.punkta 3. apakšpunktu sekojošā redakcijā : „bērnus, kuru vecāki strādā par pedagogu Cēsu pilsētas pašvaldības teritorijā esošajās izglītības iestādēs”;

1.2. papildināt 13.punktu ar jaunu apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā: „13.5. bērnus, kuru vecāki ir Cēsu pilsētas pašvaldības policijas vai Cēsu rajona Policijas pārvaldes atestētie darbinieki, kuriem ir piešķirtas speciālās dienesta vai amata pakāpes”.

 

 
Par bezmaksas tirdzniecības atļaujas piešķiršanu
Kultūras biedrībai "HARMONIJA"
_________________________________________________
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Kultūras biedrības ‘’HARMONIJA’’, reģistrācijas Nr.40008006105, juridiskā adrese Vaļņu ielā 12A, Cēsīs 22.05.2007.iesniegumu (Nr.13) un 07.06.2007.Finansu komitejas atzinumu (Nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – 1 (A.Rasmanis), n o l e m j:

 

Izsniegt Kultūras biedrībai ‘’HARMONIJA’’ bezmaksas tirdzniecības atļauju tirdzniecībai ar Cēsu novada literatūru un gleznotāju darbiem Cēsīs, Rīgas ielā starp ēkām Nr.12-16 no 2007.gada 21.jūnija līdz 1.septembrim.

 

 
Par mācību finansēšanu
_________________________________________________
Ziņo:G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties K.Jefremovas pārstāves Ņ.Jefremovas iesniegumu (07.06.2007.Nr.669/F-1-25 ) par mācību finansēšanas līguma slēgšanu par Kristīnes Jefremovas mācībām Cēsu 2.vidusskolā un saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta ceturto daļu (ārvalstniekiem jāmaksā maksa par izglītības iegūšanu), LR MK 27.09.2005.gada noteikumu Nr. 732 „Uzturēšanās atļauju noteikumu” 48..punktu (Ja ārzemnieks vēlas uzturēties Latvijā, lai mācītos Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē vai programmā, viņš iesniedz līgumu par mācībām Latvijas Republikā), ievērojot Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.06.2007. sēdes atzinumu (protokols Nr.8) un Finanšu komitejas 07.06.2007.sēdes atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 1. Noslēgt mācību finansēšanas līgumu ar Ņinu Jefremovu (dzīvo Cēsīs, Valmieras ielā 23 dz. 40, personas kods 100855-11298) par Kristīnes Jefremovas, dzimusi 01.03.1994.g. Baltkrievijā, Brestas apgabalā Stoņiskas rajonā, izglītības iegūšanu Cēsu 2.vidusskolā, saskaņā ar pielikumu Nr.6.

 2. Noteikt mācību maksu par Kristīnes Jefremovas apmācību Cēsu 2.vidusskolā LVL 100(simts lati) par vienu mācību gadu.

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).

 
Par mērķdotāciju pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai
__________________________________________________
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.03.2006. noteikumiem Nr.217 „Noteikumi par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai piešķirto mērķdotāciju” 7.punktu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (07.06.2007., prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, nepiedalās balsošanā - 1 (M.Niklass), n o l e m j:

Sākot ar 2008.gada 1.janvāri Cēsu pilsētas domes daļu no Cēsu rajonam paredzētās mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai saņemt bez Cēsu rajona padomes starpniecības.

 

 
Par ilgtermiņa aizņēmumu Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcijai
______________________________________________
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem“22.,221.,24.pantiem un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 07.06.2007. (protokols Nr.8, § 7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

 

 1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 600 000,00 (seši simti tūkstoši lati un 0 sant. ) vai ekvivalentu citā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcijai.

 2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2023.gadam.

 3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2008.gada jūnijā saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

 4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 
Par pirmpirkuma tiesībām
_______________________________________
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 1. Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 78.pantu, LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.110 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības" (07.06.1994.) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2007.gada 7.jūnija atzinumu (prot.Nr.8), ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Beikmanis, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, V.Vaivods, J.Žagars), pret- nav, atturas - nav, n o l e m j:

  1.1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Agra Kļaviņa, personas kods 080561-10409, dzīv. Maskavas ielā 319-21, Rīgā, nekustamo īpašumu - zemes gabalu 1870 m2 platībā (kadastra Nr.4201-007-0412), kas atrodas Cīrulīšu ielā 44, Cēsīs, par pirkuma maksu EUR 22196,93 (divdesmit divi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši, komats, deviņdesmit trīs eiro) kas uz Līguma slēgšanas dienu (04.06.2007.), saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu sastāda LVL 15 600,- (piecpadsmit tūkstoši seši simti lati).

 • Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 78.pantu un 1994.gada 7.jūnija LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.110 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības", ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītie nekustamie īpašumi nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Beikmanis, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders, M.Šķēle, D.Vasmanis, V.Vaivods, J.Žagars), pret- nav, atturas - nav, (2.2.punkta balsojumā nepiedalās G.Šķenders), n o l e m j:

  2.1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Jura Ķeņģa, personas kods , dzīv. Stabu ielā 21-7, Rīgā, nekustamajiem īpašumiem:

  2.1.1. nekustamo īpašumu, kas atrodas Valmieras ielā 20, Cēsīs, kopumā sastāvošu no zemes gabala 2800 m2 platībā (kadastra Nr.4201-003-0125) un vienas pamatceltnes (kadastra apzīmējums 4201-003-0125-001), par pirkuma maksu EUR 35571,79 (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens eiro un septiņdesmit deviņi centi), kas uz Līguma parakstīšanas brīdi (14.06.2007.), saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu sastāda Ls 25 000,- (divdesmit pieci tūkstoši lati);

  2.1.2. nekustamo īpašumu, kas atrodas Valmieras ielā 22, Cēsīs, kopumā sastāvošu no zemes gabala 8815 m2 platībā (kadastra Nr.4201-003-0120), vienas pamatceltnes (kadastra apzīmējums 4201-003-0120-001) un divām palīgceltnēm (kadastra apzīmējumi 4201-003-0120-002, 4201-003-0120- 003), par pirkuma maksu EUR 78257,94 (septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi eiro un deviņdesmit četri centi), kas uz Līguma parakstīšanas brīdi (14.06.2007.), saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu sastāda Ls 55 000,- (piecdesmit pieci tūkstoši lati).

  2.2. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Aleksandra Gāršas, personas kods, dzīv. 373 Belmore Road, North Balwyn, 3104, Victoria, Austrālijā, nekustamo īpašumu, kopumā sastāvošu no zemes gabala 2071 m2 platībā (kadastra Nr.4201-007-0701), dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4201-007-0701-001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 4201-007-0701-002), kas atrodas Avotu ielā 7, Cēsīs, par pirkuma maksu Ls 10 000,- (desmit tūkstoši lati).

 • Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz SIA "Ogus", reģ. Nr.47503002459, juridiskā adrese Uzvaras bulvāris 40, Cēsis, nekustamo īpašumu, kopumā sastāvošu no zemes gabala 3199 m2 platībā (kadastra Nr.4201-008-1209) un divām ēkām, kas atrodas Ķiršu ielā 53, Cēsīs, par pirkuma maksu EUR 66429,- (sešdesmit seši tūkstoši četri simti divdesmit deviņi eiro), kas uz Līguma parakstīšanas brīdi (07.06.2007.), saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu sastāda LVL 46 500,- (četrdesmit seši tūkstoši pieci simti lati).

 • Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz SIA "Salons Vidzeme", reģ.Nr.40003159978, juridiskā adrese Raunas iela 12, Cēsis, nekustamo īpašumu, kopumā sastāvošu no zemes gabala 3347 m2 platībā (kadastra Nr.4201-003-1112), kas atrodas Jāņa Poruka ielā 21, Cēsīs, par pirkuma maksu Ls 30 000,- (trīsdesmit tūkstoši lati).

     

     
    Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.9
    “Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Cēsu pilsētā” apstiprināšanu
    ______________________________________________________
    Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par sociālo drošību” 11.pantu, „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu., Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu 3.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,23. pantiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.06.2003. noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 27.05.2003. noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, 31.05.2005. noteikumiem Nr.373 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”, 21.11.2006. noteikumiem Nr.946 ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā” uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 07.06.2007. (protokols Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

    1.Pieņemt Cēsu pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr.9 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Cēsu pilsētā” (sk. pielikumu Nr.10)

    2.Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Grantiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.9 publicēšanu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

     

     
    Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumā Nr. 637 „ Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” darbības uzsākšanu
    _____________________________________________________
    Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

    Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. apstiprinātā Cēsu pašvaldības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras nolikuma 4.4.6. punktu un 26.02.2007. noslēgtā Pārvaldes līguma (starp Cēsu pilsētas domi un Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”) 6.1.6 3 punktu un Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone) 18.05.2007. rīkojumu Nr. 1-6-1/9 , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

    1. atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumā Nr. 637, 3. punktu;

    2. apstiprināt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” amatu vienības (sk. pielikumu Nr. 11) un to atalgojumu (sk. pielikumu Nr. 12).

     
    Par zemes nomas līgumu noslēgšanu
    ar SIA „MARNO J”
    ____________________________________________________
    Ziņo: G.Šķenders,Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu tirgus” kapitāldaļu turētāja pārstāvis

    Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes un SIA „MARNO J” reģ. Nr.400003529233 2006. gada 9.maijā noslēgto Nomas priekšlīgumu, 2007. gada 15. februārī starp Cēsu pilsētas domi, SIA „MARNO J” un SIA „Cēsu tirgus” reģ. Nr. 44103027052 noslēgtajiem „ Grozījumiem 2006. gada 9. maija nomas priekšlīgumā”, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars, M.Šķēle), pret - nav, atturas – 1 (R.Sijāts) nolemj:

    Apstiprināt Līgumu par zemes gabala Dzintara ielā 3, Cēsīs nomu (pielikums Nr. 13) un Līgumu par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs nomu (pielikums Nr.14 ).

     

     

     
    Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2006.gada publisko pārskatu
    ____________________________________________________________
    Ziņo: I.Karlsberga, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu un likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

    1.Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības 2006.gada publisko pārskatu, saskaņā ar pielikumu Nr.10

    2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Adminstratīvai nodaļai ( vadītājas p.i. S.Grantiņai ) publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” sekojošu informāciju:

    „Ar Cēsu pilsētas pašvaldības 2006.gada publisko pārskatu var iepazīties darba laikā Cēsu pilsētas domē, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Cēsīs, Raunas ielā 4 , Cēsu Centrālajā bibliotēkā Cēsīs, Raunas ielā 1 un Cēsu pilsētas mājas lapā- www.cesis.lv”.

    3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

     

     
    Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību pasākumā
    „Imantdiena 2007” 2007.gada 7.jūlijā
    _________________________________________________________
    Ziņo: I.Groza, Cēsu Kultūras centra direktore

    Pamatojoties uz LR Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.panta 1.daļu un Cēsu pilsētas domes 29.01.2004. Saistošie noteikumi Nr. 1 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” 38.panta 3.8.1.apakšpunktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, J.Beikmanis, D.Vasmanis, A.Rasmanis, V.Vaivods, J.Žagars, M.Niklass, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

    Pasākuma „Imantdienas 2007” laikā no 2007.gada 7.jūlija plkst.18.00 līdz 24.00 pasākuma teritorijā Cēsīs, Pils laukumā atļaut pārdot un lietot uz vietas izlejamos alkoholiskos dzērienus.

     

     
    Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja
    G.ŠĶENDERA atvaļinājumu
    _____________________________________________________
    Ziņo: S.Grantiņa, Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.

     

    Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta ŠĶENDERA iesniegumu un LR likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.PANTA 5.DAĻU.

   1.  
    © Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv