Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 30.maijs   Vārda dienu svin: Vitolds, Lolita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11


 

 

CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2007.GADA 12.JŪLIJĀ

PROTOKOLS NR. 11

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 404

(prot.Nr. 11)

 

Par Rūdolfa Blaumaņa bulvāra rekonstrukcijas ieceres Cēsīs sabiedriskās apspriešanas rezultātiem

____________________________________________________________

Ziņo: J.Sirlaks, domes ainavu arhitekts

 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 29. augusta noteikumiem Nr. 717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes „ un Kokaugu aizsardzības komisijas ziņojumu, Cēsu pilsētas dome  nolemj:

 

 

1. Noslēgt izsludināto sabiedrisko apspriešanu par Rūdolfa Blaumaņa rekonstrukcijas ieceri Cēsīs.

2.      Apstiprināt sabiedriskās apspriešanas rezultātus ( pielikums  )

3.      Apstiprināt rekonstrukcijas ieceri Rūdolfa Blaumaņa bulvārim Cēsīs.

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 405

(prot.Nr. 11)

 

 

Par juridiskā statusa maiņu telpu nomai Raunas ielā 12, Cēsīs kultūras centrā

___________________________________________________________________

 

 

Pamatojoties uz Ineses Ezertēvas iesniegumu par juridiskā statusa maiņu viņas uzņēmumam, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1.Atcelt telpu nomas līgumu ar I.Ezertēvu telpām Raunas ielā 12, Cēsis, Cēsu kultūras centrā ar kopējo platību 45.76 kv.m., noslēgtu 2007.gada 29.maijā

2.Iznomāt telpas SIA,,LG STUDIJA” ( R.Nr.44103046231) Raunas ielā 12, Cēsīs Kultūras centrā ar kopējo platību 45.76 kv.m. mākslas galerijas darbībai

3.Telpu nomas līguma termiņš-līdz 2008.gada 30.maijam

4.Noteikt nomas maksu Ls 5.00(pieci lati) par vienu kvadrātmetru mēnesī

5.Pilnvarot Cēsu kultūras centra direktori I.Grozu slēgt telpu nomas līgumu, saskaņā ar pielikumu.

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 406

(prot.Nr. 11)

 

Par nekustamā īpašuma Valmieras iela, Cēsīs, posmā no Dzelzceļa ielas līdz pilsētas robežai, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

___________________________________________________________________

 

Saskaņā un Cēsu rajona Tautas Deputātu Padomes 1992.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 2-22-92 „Par Cēsu pilsētas labiekārtošanas objektu nodošanu pilsētas pašvaldības īpašumā” un 1992.gada 29.jūnijā sastādīto nodošanas – pieņemšanas aktu, ielas nodotas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, Cēsu pilsētas zemes komisijas atzinumu 17.01.2007. Nr.4 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Valmieras iela, Cēsīs, posmā no Dzelzceļa ielas līdz pilsētas robežai, kadastra Nr.4201 003 0166, kas sastāv no zemes gabala ar platību 20700m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

 

2.      Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101);

 

3.      Zemes gabala apgrūtinājumi – 02030401 aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu pilsētās un ciematos (4m no malējās sliedes); 020401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju; 020402 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju; 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciematos līdz 20 kilovoltiem; 020502 aizsargjoslu teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju; 020601 aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi; 020903 aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, piestātnēm un muliņiem, uzpildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem (Cēsu pilsētā naftas bāzei Birzes ielā 2 tiek noteikta 100m aizsargjosla no rezervuāra parka un iepildīšanas un izliešanas estakādēm); 060101 aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu; 060201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (sliežu ceļi).

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 419

(prot.Nr. 11)

 

 

Par kosmētiskā remonta veikšanu dzīvoklī 8, Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs

__________________________________________________________________

 

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15. un 16. punktu, domes Ēku un būvju apsekošanas komisijas aktu par dzīvokļa 8  Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, tehnisko stāvokli un Cēsu pašvaldības „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” iepirkumu komisijas 2007. gada 11. jūlija lēmumu Nr.3 „Par iepirkuma Kosmētiskais remonts dzīvoklim 8, Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs rezultātu”, Cēsu pilsētas dome  nolemj:

 

1. Apstiprināt  SIA „CDzP” kā kosmētiskā remonta darbu veicēju dzīvoklim 8 Lielajā Līvu ielā 1, un remonta darbu summu Ls 5184,24 (pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit četri lati un 24 santīmi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 18%;

 1. Līdzekļus kosmētiskajam remontam paredzēt no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžeta remontdarbiem un iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem paredzētajiem līdzekļiem (kods 2240).

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 420

(prot.Nr. 11)

 

Par zemes ierīcības projekta Ziemeļu iela 3 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

__________________________________________________________________

 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 2007. gada 1. janvārī, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017”,kas apstiprināti Cēsu pilsētas domes 2005. gada 9. jūnija sēdē(prot. Nr.14, un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 3.jūlija sēdes priekšlikumu (protokols Nr.23), Cēsu pilsētas dome  n o l e m j:

 

1.      Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi Ziemeļu ielā 3 (kad. Nr. 4201-006-1622), Cēsīs saskaņā ar pielikumu.

2.      Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Ziemeļu ielā 3 (kad. Nr. 4201-006-1622), Cēsīs (pielikums ).

3.      Apstiprināt par zemes ierīcības projekta Ziemeļu ielā 3 (kad. Nr. 4201-006-16221), Cēsīs izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Būvvaldes teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 421

(prot.Nr. 11)

 

 

Par zemes gabala Palmu ielā 11, Cēsīs, sadalīšanu

_____________________________________________________________________

 

 

Izskatot SIA „RDJ grupas”, reģ. Nr.LV40003688558, adrese:Laboratorijas iela 18-5, Rīga iesniegumu (reģ.Nr.560/1-23; 23.03.2007.) par viņai piederoša zemes gabala Palmu ielā 11, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 3.04.2007. priekšlikumu (prot.Nr.13, 9.punkts), Cēsu pilsētas dome  n o l e m j:

 

1.      Sadalīt zemes gabalu Palmu ielā 11, Cēsīs (kad.nr. 4201 003 0302), divās daļās saskaņā ar dalījuma skici (pielikums );

 

2.      Atdalītajai zemes gabala daļai, kas robežojas ar zemes gabaliem Palmu ielu 9, Palmu ielu 11  un Aldaru laukums 1, Cēsīs un ēkai ar kadastra Nr. 4201 003 0302 001,  piešķirt jaunu adresi Palmu iela 13, Cēsis:

2.1.  Zemes gabala platība 1250 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.2.  Inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalā nav apzināti;

2.3.  Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve(1001);

 

3.      Atlikušajai zemes gabala daļai un ēkai ar kadastra Nr.4201 003 0302 002 saglabāt adresi Palmu ielā 11, Cēsis;

3.1.  Zemes gabala platība 1057 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

3.2.  Inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalā nav apzināti;

3.3.  Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve(1001).

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 422

(prot.Nr. 11)

 

Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7.1 galīgās redakcijas atkārtotu  nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

__________________________________________________________

 

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.33 (prot.Nr.2, 27.punkts) „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7.1. pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, beidzoties sabiedriskās apspriešanas otrajam posmam, kas notika no 05.02.2007. līdz 16.03.2007., un saskaņā ar Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 20.marta priekšlikumu (prot. Nr. 11., 3.punkts) ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija.  Pamatojoties uz RAPLM atzinumu par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017. grozījumu nr. 7.1 galīgo redakciju, saskaņā ar Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 3. jūlija priekšlikumu (prot. Nr. 13., 4.punkts) un saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.punktu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1.      Atkārtoti izsludināt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 grozījumu Nr.7.1. gala redakcijas sabiedrisko apspriešanu, saskaņā ar pielikumu.

2.      Sabiedriskās paspriešanas otrā posma laiku noteikt no 30. jūlija līdz  20.augustam.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 423

(prot.Nr. 11)

 

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7.2. galīgās  redakcijas apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31. maija lēmumu Nr.342 (prot.Nr.9, 10.punkts) „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7.2. galīgās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, beidzoties sabiedriskās apspriešanas otrajam posmam, kas notika no 11.06.2007. līdz 29.06.2007., un saskaņā ar Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 10.jūlija priekšlikumu (prot. Nr. 24., 1.punkts) ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.punktu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas atzinumu, Cēsu pilsētas dome  nolemj:

 

 

 

1.        Apstiprināt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 grozījumu Nr.7.2. redakciju par galīgo redakciju, saskaņā ar pielikumu.

2.        Iesniegt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 grozījumus Nr.7.2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 424

(prot.Nr. 11)

 

Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.8 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

__________________________________________________________

 

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa sēdes lēmumiem „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.8 izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.7, p.Nr.23, lēmums Nr.226) un „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.8 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu” (prot.Nr.7, p.Nr.24, lēmums Nr.227), ir beidzies sabiedriskās apspriešanas pirmais posms, kas notika no 07.05.2007. līdz 01.06.2007., un ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.8 pirmā redakcija. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 38.punktu un Attīstības  un teritorijas plānošanas komisijas 2007. gada 26. jūnija protokolu nr. 22,   Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1.      Nodot sabiedriskajai apspriešanai Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.8 pirmo redakciju (pielikums )

2.      Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 30.07.2007. līdz 17.09.2007.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 425

(prot.Nr. 11)

 

 

Par kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 11 „Kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu

____________________________________________________________________

 

          Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumiem Nr.374 (prot.Nr.11, 15.p) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļai” un Nr.375 (prot nr.11, 16.p.) „Par darba uzdevuma apstiprināšanu kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas detālplānojumam” uzsākta detālplānojuma izstrāde minētā kvartāla daļai, kā arī apstiprināts darba uzdevums. 2006.gada 14. septembrī pieņemts domes lēmums Nr.535 (prot.nr.15, 27.p.) „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumos Nr. 374 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļai” un Nr.375 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas detālplānojumam” (prot.nr.11) un atkārtota sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu”, ar kuru paplašināta detālplānojuma teritorija, iekļaujot tajā vēl divus zemes gabalus.

          Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 29.marta lēmumu Nr.165 (prot.Nr.6, 9.punkts) „Par detālplānojuma kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļai pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” uzsākta detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas gaitā būtiski iebildumi no institūcijām vai zemju īpašniekiem un iedzīvotājiem nav saņemti. Līdz ar to, izskatot detālplānojuma pirmo redakciju, kurā veikti nebūtiski (citas institūcijas un iedzīvotājus neskaroši) labojumi atzinumu par detālplānojuma pirmo redakciju saņemšanas un sabiedriskās apspriešanas gaitā, un detālplānojuma izstrādes vadītājas Z.Jēkabsones apkopotos institūciju atzinumus un zemju īpašnieku iebildumus detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pasākumā 25.04.2007., pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2007. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1 un 72.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 19.06.2007. sēdes priekšlikumu (prot.nr.22), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt detālplānojuma kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļai, pirmo redakciju kā galīgo redakciju;

 

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas saistošos noteikumus Nr.11 „Kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ar grafiskajiem pielikumiem uz 4 lapām (pielikums ).

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 426

(prot.Nr. 11)

 

 

Par Augšbebru un Ūdru ielas izveidošanu Cēsīs

____________________________________________________________________

 

          Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes apstiprinātu detālplānojumu kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļai (Cēsu pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmums prot.Nr.11), LR Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 8.1. punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 19.06.2007. sēdes priekšlikumu (prot.nr.22), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

1.      Piešķirt nosaukumus ielām, kuru izveidošanu paredz detālplānojums kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļai (plāns pielikumā):

 

1.1.  ielai, kura atzarojas no Leona Paegles ielas (pret māju Nr.14B) un pievienojas Briežu ielai (pret zemes gabala Nr.23 dienvidu daļu) nosaukumu Augšbebru iela; ielas profila platums 10 m;

 

1.2.  ielai, kura atzarojas no jaunizveidojamās Augšbebru ielas un pievienojas Briežu ielai (pret zemes gabala Nr.25 dienvidu daļu) nosaukumu Ūdru iela; ielas profila platums 7 m;

 

2.      Ievērojot to, ka zemes gabalu reālā sadalīšana ielu izbūvei un apbūvei saskaņā ar detālplānojumu notiks pakāpeniski vairākos etapos, par apbūves gabalu adresēm katrā gadījumā tiks pieņemts  atsevišķs lēmums.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 427

(prot.Nr. 11)

Par zemes gabala Briežu ielā 22, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________________________________

 

          Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Zemes gabals Briežu ielā 22, Cēsīs (zemesgrāmatas nod.Nr.1901, kad. Nr. 4201 009 0611). Zemes gabals ietilpst teritorijā , kurai ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumu Nr.  ... (prot.Nr.11) apstiprināts detālplānojums, kurš paredz arī zemes gabala dalīšanas kārtību.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 19.06.2007. sēdes priekšlikumu (prot.nr.22), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

1.      Sadalīt zemes gabalu Briežu ielā 22, Cēsīs (kad. Nr. 4201 009 0611), sešos atsevišķos zemes gabalos (saskaņā ar plānu pielikumā );

 

2.      Atdalīt zemes gabalus ielu izbūvei:

2.1.  Zemes gabals Augšbebru iela, Cēsīs:

2.1.1.     Zemes gabala platība 2299 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2.1.2.     Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras apbūves zeme (1101);

2.2.  Zemes gabals Ūdru  iela, Cēsīs:

2.2.1.     Zemes gabala platība 1098 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2.2.2.     Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras apbūves zeme (1101);

 

3.      Atdalīt zemes gabalus mazstāvu rindu māju apbūvei:

3.1.  Zemes gabals Briežu ielā 28, Cēsīs:

3.1.1.     Zemes gabala platība 4047 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

3.1.2.     Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601);

3.2.  Zemes gabals Ūdru ielā 2, Cēsīs:

3.2.1.     Zemes gabala platība 4935 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

3.2.2.     Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601);

 

4.      Atdalīt zemes gabalu Augšbebru ielā 2, Cēsīs, daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūvei:

4.1.1.     Zemes gabala platība 7047 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

4.1.2.     Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0702):

 

5.      Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Briežu ielā 22, Cēsis;

5.1.1.     Zemes gabala platība 8358 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

5.1.2.     Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

 

6.      Pieņemt zināšanai, ka apbūves zemes gabalu tālāka sadalīšana atsevišķos zemes gabalos katrai ēkai veicama pēc apbūves skiču projektu saskaņošanas vai projektu  akceptēšanas būvvaldē.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 428

(prot.Nr. 11)

 

Par adrešu apstiprināšanu Beverīnas ielā, Cēsīs

_________________________________________________________________

 

Ievērojot to, ka Beverīnas ielai līdz šim Cēsu pilsētas pašvaldība nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 2007.gada 6.jūlija priekšlikumu par nekustamā īpašuma Beverīnas ielā 12, Cēsīs, adresēm (prot.Nr.27), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 

1.      Apstiprināt Beverīnas ielā, Cēsīs, reāli pastāvošās adreses:

1.1.  Beverīnas iela 2;

1.2.  Beverīnas iela 3;

1.3.  Beverīnas iela 3A;

1.4.  Beverīnas iela 3B;

1.5.  Beverīnas iela 3C;

1.6.  Beverīnas iela 3D;

1.7.  Beverīnas iela 3E;

1.8.  Beverīnas iela 4;

1.9.  Beverīnas iela 5;

1.10.                   Beverīnas iela 5A;

1.11.                   Beverīnas iela 6;

1.12.                   Beverīnas iela 7;

1.13.                   Beverīnas iela 8;

1.14.                   Beverīnas iela 9;

1.15.                   Beverīnas iela 10;

1.16.                   Beverīnas iela 12, ar telpu grupām no 1 līdz 10;

 

2.      Pieņemt zināšanai, ka:

2.1.   Beverīnas ielas ēkās nr.3 līdz 5A, 8 un 9 nepastāv atsevišķas telpu grupu adreses;

2.2.  Beverīnas ielas zemes gabali nr.2, 6, 7 un 10 līdz šim nav apbūvēti.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 429

(prot.Nr. 11)

 

 

Par telpu grupu (dzīvokļu) adrešu piešķiršanu Leona Paegles ielā 2D, Cēsīs

_________________________________________________________________

 

Lai Valsts adrešu reģistrā reģistrētu telpu grupu – dzīvokļu adreses dzīvojamā mājā (jaunbūvē) Leona Paegles ielā 2D, Cēsīs (projekts akceptēts 21.04.2006., reģ.Nr. S-38), pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 2007.gada 6.jūlija priekšlikumu (prot.Nr.27), saskaņā ar ēkas tehniskās inventarizācijas lietu (06.07.2007.), Cēsu pilsētas dome,   n o l e m j:

 

Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Leona Paegles ielā 2D, Cēsīs, telpu grupām adrešu numerāciju no 1 līdz 50.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 430

(prot.Nr. 11)

 

 

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu ēku un būvju Birzes ielā 2, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā

________________________________________________________________

 

Izskatījusi MPVAS „Latvijas Nafta” iesniegumu (reģ.Nr.1474/1-23; 05.07.2007.) un pamatojoties uz „Grozījumiem likumā “ Par 1937. gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome,  n o l e m j:

 

 1. Nosacītajam zemes gabalam Birzes ielā 2, Cēsīs, uz kura atrodas MPVAS „Latvijas Nafta”, reģ.Nr.40003003174, juridiskā adrese Lubānas iela 66, Rīga, piederošas ēkas un būves, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201 502 0032 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.

 

 1. Zemes gabala platība 48008 m2.

 

 1. Zemes gabala lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801) – 24004 m2, ražošanas objektu apbūves zeme (1002 – noliktavu apbūve) – 24004 m2.

 

 1. Pieņemt zināšanai, ka pašreizējais zemes gabals Birzes ielā 2, Cēsīs, atrodas uz pieciem vēsturiskajiem zemes gabaliem vai to daļām – Birzes ielā, Cēsīs (137Fb, adrese nav zināma), Birzes ielā 2, Cēsīs (F137F1b), Birzes ielā 4, Cēsīs (146F), Lazdu ielā 1, Cēsīs (597F), Lazdu ielas vēsturiskā trase.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 431

(prot.Nr. 11)

 

 

Par Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu

_____________________________________________________________

 

Izskatot Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores Guntas Bērziņas 2007.gada 2.jūlija  iesniegumu  atbilstoši  Izglītības likuma 22.panta 1.daļai un Cēsu pilsētas Izglītības kultūras un sporta komitejas (05.07.2007.,prot.Nr. 9) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 

 1. Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai atbilstoši normatīvo aktu prasībām informēt izglītības un zinātnes izglītības iestāžu reģistru par nolikuma apstiprināšanu.
 3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 432

(prot.Nr. 11)

 

 

Par Cēsu pilsētas mākslas skolas darbību Priekuļos 

_____________________________________________________________

 

Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu (Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā) un 15.panta pirmās daļas 4.punktu (pašvaldība gādā par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), pamatojoties uz Priekuļu pagasta padomes (REģ. Nr. 90000057511) 2007.gada 14.jūnija lēmumu “Par sadarbību ar Cēsu pilsētas domi par Cēsu pilsētas mākslas skolas darbību Priekuļu pagasta administratīvajā teritorijā” (prot.Nr.10, punktu Nr.19) un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.07.2007. atzinumu (protokols Nr. 9)  , Cēsu pilsētas dome  nolemj:

 

 1. Slēgt sadarbības līgumu ar Priekuļu pagasta padomi par Cēsu pilsētas mākslas skolas darbību Priekuļu administratīvajā teritorijā, saskaņā ar pielikumu.
 2. Sadarbības līguma nodrošināšanai pilnvarot Cēsu pilsētas mākslas skolu (direktors V.Kļaviņš) slēgt telpu nomas līgumu (termiņš- 5 gadi, nomas maksa LVL 12 (divpadsmit alti gadā) ar Priekuļu pagasta padomi, saskaņā ar pielikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 433

(prot.Nr. 11)

 

 

Par Saistošo noteikumu Nr. 12

Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. Saistošajos noteikumos Nr. 3 “Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu

__________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 05.07.2007. (prot. Nr.9) lēmumu un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt šādus grozījumus Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. Saistošajos noteikumos Nr. 3 “Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi):

 

1.      Papildināt Saistošo noteikumu 1.3. punktu aiz vārdiem “daudzdzīvokļu namu pagalmi” ar vārdiem “valsts un pašvaldības iestāžu teritorijas” .

2.      Papildināt Saistošos noteikumus ar 1.4. punktu šādā redakcijā:

“1.4. Norobežota teritorija - valstij, pašvaldībai vai privātpersonām piederoša nekustamā īpašuma teritorija, kas norobežota ar apstādījumiem, žogu, sētu, lentām utml.”

3.      Papildināt Saistošos noteikumus ar jauniem 3.28. un 3.29. punktiem šādā redakcijā:

“3.28. Pils kompleksa kārtības noteikumu pārkāpšana

3.28.1. Par pils kompleksa kārtības noteikumu neievērošanu pārkāpējam vai nepilngadīgā (līdz 14 gadu vecuma) vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 25.

3.28.2. Par pils kompleksa kārtības noteikumu neievērošanu atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas pārkāpējam vai nepilngadīgā (līdz 14 gadu vecuma) vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 25 līdz Ls 50.

3.29. Nepiederošu personu iekļūšana norobežotās teritorijās

3.29.1. Par nepiederošu personu nelikumīgu iekļūšanu norobežotā teritorijā pārkāpējam vai nepilngadīgā (līdz 14 gadu vecuma) vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 50.

3.29.2. Par nepiederošu personu nelikumīgu iekļūšanu norobežotā teritorijā atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas pārkāpējam vai nepilngadīgā (līdz 14 gadu vecuma) vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 50 līdz Ls 100.

4.      Uzskatīt līdzšinējo 3.28. punktu par 3.30. punktu

5.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Grantiņa) un sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai saistošos noteikumus un nodrošināt to publicēšanu.

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 434

(prot.Nr. 11)

 

Par nepieciešamo automašīnu stāvvietu  aprēķina nosacījumu apstiprināšanu

Cēsu  pilsētas tirgus rekonstrukcijai Valmieras ielā 2, Cēsīs

un tirdzniecības kompleksa jaunbūvei Dzintara ielā 3, Cēsīs

______________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Latvijas valsts standartu LVS 190-7 (2002)  (turpmāk tekstā LVS) , 09.06.2005. Cēsu pilsētas domes  Saistošajiem noteikumiem nr.9 ‘’Cēsu teritorijas plānojums 2005-2017’’ un to sastāvā Cēsu pilsētas  Apbūves noteikumiem 2005-2017 (turpmāk tekstā AN)  un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas  05.07.2007. sēdes atzinumu  (prot. Nr.9), Cēsu pilsētas dome  nolemj:

 

 

 1. Apstiprināt nepieciešamo automašīnu stāvvietu aprēķinu Cēsu pilsētas tirgus  rekonstrukcijai Valmieras ielā 2, Cēsīs un tirdzniecības kompleksa jaunbūvei Dzintara ielā 3, Cēsīs, atbilstoši LVS  un AN 22.nodaļas prasībām

 

1.1.

Lielveikali ar intensīvu izmantošanu

1 st uz 20m2 tirdzn.  pl. (LVS)

1.2.

Veikali, universālveikali

1 st uz 30m2 tirdzn.  pl. (LVS)

1.3.

Kafejnīcas

15 st uz 100 apmeklētāju vietām  (AN)

1.4.

Biroji

1 st uz 30m2  platības  (LVS)

1.5.

Dzīvokļi

1 st uz  1dzīvokli.   (LVS)

1.6.

Spēļu zāle

1 st uz 20m2 zāles  platības  (LVS)

1.7.

Fitnesa zāle

1 st uz 30m2  zāles  platības  

 

 1. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (vadītājs J.Zlaugotnis) veikt minēto stāvvietu aprēķinus ievērojot sekojošus nosacījumus:

     2.1.   1. punktā noteiktās prasības;

     2.2.aprēķinā ieskaitīt tirdzniecības, biroju, kafejnīcu, spēļu zāles, fitnesa, dzīvojamās  un citas publiski pieejamās telpas;

     2.3. aprēķinā neieskaitīt zemes gabaliem Valmieras ielā 2, Cēsīs un Dzintara ielā 3, Cēsīs, piegulošās  teritorijas automašīnu stāvvietas;

     2.4.aprēķinā summēt zemes gabalu Valmieras ielā 2, Cēsīs un Dzintara ielā 3, Cēsīs, apbūves stāvvietas kopsummā;

     2.5. stāvvietu aprēķinu veikt pirms Cēsu pilsētas tirgus rekonstrukcijas Valmieras ielā 2, Cēsīs un tirdzniecības kompleksa jaunbūves Dzintara ielā 3, Cēsīs, būvprojekta akceptēšanas.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 435

(prot.Nr. 11)

 

 

Par spēļu zāles atvēršanu Stacijas laukumā 1, Cēsīs

________________________________________________________________

 

           Izskatot  ēkas Stacijas laukumā 1, Cēsīs, īpašnieka Gunta Sprogas 10.11.2004. iesniegumu Cēsu pilsētas būvvaldei ar lūgumu atļaut ēkas rekonstrukciju, 09.12.2004. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par ēkas rekonstrukciju Stacijas laukumā 1, Cēsīs’’ ( protokols Nr.26, § 22). 04.02.2005. Guntis Sproga izsludina publisko apspriešanu objektam ‘’Kafejnīcas un spēļu automātu ēkas rekonstrukcijai Stacijas laukumā 1, Cēsīs’’, kur izvietotajā grafiskajā materiālā ar telpas nr.107 apzīmēta spēļu zāle ar kopējo platību 47,20 m2. 10.03.2005. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums ‘’Par būvniecības ieceres Stacijas laukumā 1, Cēsīs publiskās apspriešanas rezultātiem’’ (sēdes prot. nr.5, §1), kurā apstiprināti publiskās apspriešanas rezultāti un būvniecības iecere objektam, un 15.03.2005. Guntim Sprogam izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.33 ‘’Publiskās ēkas rekonstrukcija Stacijas laukumā 1, Cēsīs’’. 16.09.2005. akceptēts būvprojekts ‘’Publiskas ēkas rekonstrukcija Stacijas laukumā 1, Cēsīs’’, kura pirmā stāva risinājumā paredzēta telpa nr.106 – spēļu zāle 46,70 m2, rekonstruētā ēka nodota ekspluatācijā 05.07.2007..

Izskatot un ēkas īpašnieka Gunta Sprogas 2007.gada 3.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.795/F-1-23) un telpu nomnieka SIA „Barklajs spēles” 2007.gada 4.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.07-04-07/163) ar lūgumu izsniegt atļauju spēļu zāles ierīkošanai Stacijas laukumā 1, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 05.07.2007. priekšlikumu (prot.Nr.9, 5.punkts), Cēsu pilsētas dome  nolemj:

 

 1. Atļaut SIA „Barklajs spēles”, reģ.Nr.50003316101, juridiskā adrese Marijas ielā 15, Rīgā, ierīkot spēļu zāli Guntim Sprogam piederošajā namīpašumā Stacijas laukumā 1, Cēsīs;

 

 1. Pirms spēļu zāles darbības uzsākšanas izņemt Cēsu pilsētas domes Būvvaldē telpu reģistrācijas apliecību.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 436

(prot.Nr. 11)

 

Par zemes gabala Stacijas laukumā 10, Cēsīs, nomu

____________________________________________________________

 

       2007.gada 19.jūnijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts Dzintara Tetera,  iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Stacijas laukumā 10, Cēsīs, uz kura atrodas viņam piederoša ēka, kas reģistrēta Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1645 (22.04.2002.).

         Izskatot Dzintara Tetera iesniegumu (reģ.Nr.745/F-1-23); 19.06.2007.) par zemes nomu Stacijas laukumā 10, Cēsīs, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 4.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 5.jūlija atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1.      Pagarināt zemes nomas līgumu ar Dzintaru Teteri, par zemes gabalu Stacijas laukumā 10, Cēsīs, uz 1 (vienu) gadu, sākot ar 2007.gada 15.jūniju

 

2.      Iznomājamā zemes gabala platība 88 m2.

 

3.      Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).

 

4.      Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % gadā no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības).

 

5.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.

 

6.      Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

 

7.      Pieņemt zināšanai, ka

7.1.   nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram;

7.2.   nomas zemes gabals Stacijas laukumā 10, Cēsīs, ir daļa no zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1315), kas reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0015 1116; 01.10.2004.).

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 437

(prot.Nr. 11)

 

 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu Stacijas laukumā 6, Cēsīs

_________________________________________________________

                  

 

      Saskaņā ar 2007.gada 14.maija pirkuma līgumu Ņina Družiņina pārdevusi nekustamo īpašumu - nedzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 4201-005-1301-004) Stacijas laukumā 6, Cēsīs, kas atrodas uz ēkai piesaistīta zemes gabala 184 m2 platībā. Zemes nomas līgums Nr.2-7-114/2004 (15.09.2004.) par zemes gabalu Stacijas laukumā 6, Cēsīs, ar Ņinu Družiņinu ir noslēgts līdz 01.09.2007.

     Pamatojoties uz 2007.gada 14.maija pirkuma līgumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 5.jūlija atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 

1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.septembra lēmumu (prot.Nr.19, 20.punkts) ‘’Par zemes nomu Stacijas laukumā 6, Cēsīs’’.      

 

2.      Izbeigt zemes nomas līgumu ar Ņinu Družiņinu, par zemes gabalu Stacijas laukumā 6, Cēsīs, ar 2007.gada 1.jūliju.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 438

(prot.Nr. 11)

 

 

Par zemes gabala Stacijas laukumā 6, Cēsīs, nomu

 

 

      Saskaņā ar 2007.gada 14.maija pirkuma līgumu Lidija Gromova, nopirkusi nekustamo īpašumu - nedzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 4201 005 1301 004) Stacijas laukumā 6, Cēsīs, kas atrodas uz ēkai piesaistīta zemes gabala 184 m2 platībā.

      Izskatot Lidijas Gromovas 2007.gada 4.jūlija iesniegumu par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 6, Cēsīs, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 4.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 5.jūlija atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome   nolemj:

 

1.      Noslēgt zemes nomas līgumu ar Lidiju Gromovu, par zemes gabalu Stacijas laukumā 6, Cēsīs,  uz 1 gadu, sākot ar 2007.gada 1.jūliju.

 

2.      Iznomājamā zemes gabala kopplatība 184 m2.

 

 

3.      Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).

 

 

4.      Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % gadā no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības).

 

 

5.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.

 

 

6.      Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

 

 

7.      Pieņemt zināšanai, ka

 

7.1.                        nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram;

7.2.                       nomas zemes gabals Stacijas laukumā 6, Cēsīs, ir daļa no zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1315), kas reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0015 1116; 01.10.2004.).

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 439

(prot.Nr. 11)

 

 

Par zemes gabala daļas Valmieras ielā 1, Cēsīs, nomu

________________________________________________________________

 

      Cēsu pilsētas Būvvaldē 2007.gada 4.aprīlī saskaņots konkursa ‘’Par atdalāmā zemes gabala no zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2, nomu ar apbūves tiesībām un investīcijām atlikušajā zemes gabalā esošā tirgus kompleksa rekonstrukcijai un Cēsu pilsētas infrastruktūras attīstībai’’ uzvarētāja SIA ‘’Marno J’’ (reģ.Nr.40003529233) iesniegtais zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, apbūves skiču projekts. Skiču projekts ir saskaņots ar piezīmi, ka ‘’saskaņojums ir derīgs pie nosacījuma, ja SIA ‘’Marno J” noslēdz vienošanos ar pašvaldību par iztrūkstošo automašīnu stāvvietu projektēšanu un izbūvi’’. 

      2007.gada 12.jūnijā saņemts SIA ‘’Marno J’’ iesniegums ar lūgumu sagatavot vienošanos par autostāvvietu projektēšanu uz Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem Valmieras ielā 1 un Aldaru ielā 9, Cēsīs, un par autostāvvietu izbūvi uz zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs. Minētie zemes gabali, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. Saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, paredzēti autostāvvietu izbūvei.

      Izskatot SIA ‘’Marno J” 2007.gada 12.jūnija iesniegumu, ievērojot to, ka nekustamais īpašums Valmieras ielā 1, Cēsīs, reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0015 4823; 02.11.2004.), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 5.jūlija atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome  nolemj:

 

 

 1. Nodot nomā SIA ”Marno J”, reģ.Nr.40003529233, juridiskā adrese Šķūņu iela 15, Rīga, ar apbūves tiesībām zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1003) daļu (pielikums ), uz 10 gadiem, no 16.07.2007. 

 

 1. Iznomājamā zemes gabala platība 3522 m2.

 

 1. Zemes gabals tiek nodots nomā ar mērķi  – vieglo automašīnu stāvlaukuma un Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta Cēsu brigādes mācību torņa treniņiem uzkāpšanā ar triecienkāpnēm projektēšanai un būvniecībai.

 

 1. Noteikt, ka zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs, daļa, kas paredzēta autostāvvietu būvniecībai, ir saistīta ar SIA ‘’Marno J’’ plānoto apbūvi zemes gabalos Valmieras ielā 2, Cēsīs, un Dzintara ielā 3, Cēsīs, kā teritorija iztrūkstošo automašīnu stāvvietu projektēšanai un izbūvei.

 

 1. Zemes nomas maksa tiek noteikta ne mazāk kā 3,0% gadā no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības), ņemot vērā nomnieka ieguldījumus, t.sk., to amortizācija, iznomātajā zemes gabalā (vieglo automašīnu stāvlaukuma un Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta Cēsu brigādes mācību torņa treniņiem uzkāpšanā ar triecienkāpnēm projektēšana un izbūve), ko sadala proporcionāli visam līguma termiņam.

 

6.      Nomas maksa u.c. maksājumi tiek aprēķināti no brīža, kad starp līdzējiem tiek noslēgts nomas līgums.

 

7.      Ar nomas maksu, ieskaita veidā, tiek dzēsti nomnieka izdevumi par zemes gabala apbūves projektēšanu un izbūvi, ņemot vērā nomas maksas pārrēķinu un nomnieka veikto ieguldījumu amortizāciju, atbilstoši noteiktajam zemes gabala izmantošanas mērķim. Ieskaita rezultātā nomas līguma darbības termiņa beigās būve bez atlīdzības nododama Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā, inženierkomunikācijas – to uzturētāju organizāciju īpašumā.   

 

 1. Zemes gabala nomniekam jāievēro sekojoši zemes gabala apgūšanas termiņi:

8.1.     sešu mēnešu laikā no plānošanas arhitektūras uzdevuma saņemšanas nomniekam jāizstrādā un jāiesniedz Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojekts, kas izstrādāts iznomātā zemes gabala apbūvei, atbilstoši noteiktajam zemes gabala izmantošanas mērķim;

8.2.     līdz 01.09.2008., bet ne vēlāk kā līdz objektu Valmieras ielā 2, Cēsīs, un Dzintara ielā 3, Cēsīs, nodošanai ekspluatācijā, nomniekam jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā būves, saskaņā ar akceptēto būvprojektu, kas izstrādāts iznomātā zemes gabala apbūvei, atbilstoši noteiktajam zemes gabala izmantošanas mērķim.

 

 1. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.    

 

 1. Apstiprināt zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs, nomas līgumu (pielikums ).

 

 1. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (vadītājs J.Zlaugotnis) sagatavot plānošanas arhitektūras uzdevumu.

 

 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 440

(prot.Nr. 11)

 

 

Par zemes gabala Aldaru ielā 9, Cēsīs, nomu

 

 

      Cēsu pilsētas Būvvaldē 2007.gada 4.aprīlī saskaņots konkursa ‘’Par atdalāmā zemes gabala no zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2, nomu ar apbūves tiesībām un investīcijām atlikušajā zemes gabalā esošā tirgus kompleksa rekonstrukcijai un Cēsu pilsētas infrastruktūras attīstībai’’ uzvarētāja SIA ‘’Marno J’’ (reģ.Nr.40003529233) iesniegtais zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, apbūves skiču projekts. Skiču projekts ir saskaņots ar piezīmi, ka ‘’saskaņojums ir derīgs pie nosacījuma, ja SIA ‘’Marno J’’ noslēdz vienošanos ar pašvaldību par iztrūkstošo automašīnu stāvvietu projektēšanu un izbūvi’’. 

      2007.gada 12.jūnijā saņemts SIA ‘’Marno J’’ iesniegums ar lūgumu sagatavot vienošanos par autostāvvietu projektēšanu uz Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem Valmieras ielā 1 un Aldaru ielā 9, Cēsīs, un par autostāvvietu izbūvi uz zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs. Minētie zemes gabali, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. Saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, paredzēti autostāvvietu izbūvei.

      Izskatot SIA ‘’Marno J” 2007.gada 12.jūnija iesniegumu, ievērojot to, ka nekustamais īpašums Aldaru ielā 9, Cēsīs, reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0012 8631; 03.03.2004.), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 5.jūlija atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome  nolemj:

 

 

1.      Nodot nomā SIA ”Marno J”, reģ.Nr.40003529233, juridiskā adrese Šķūņu iela 15, Rīga,  zemes gabalu Aldaru ielā 9, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-0601) no 16.07.2007. līdz automašīnu stāvlaukuma būvprojekta izstrādāšanai un akceptēšanai Cēsu pilsētas būvvaldē (bet ne ilgāk kā līdz objektu Valmieras ielā 2, Cēsīs, un Dzintara ielā 3, Cēsīs, nodošanai ekspluatācijā), saskaņā ar pielikumu.

 

 1. Iznomājamā zemes gabala platība 4653 m2.

 

 1. Zemes gabals tiek nodots nomā ar mērķi  – vieglo automašīnu un tūrisma autobusu stāvlaukuma projektēšanai.

 

 1. Noteikt, ka zemes gabals Aldaru ielā 9, Cēsīs, (4653 m2), kas paredzēts autostāvvietu būvniecībai, ir saistīts ar SIA ‘’Marno J’’ plānoto apbūvi zemes gabalos Valmieras ielā 2, Cēsīs, un Dzintara ielā 3, Cēsīs, kā teritorija iztrūkstošo automašīnu stāvvietu projektēšanai un izbūvei.

 

 1. Zemes nomas maksa tiek noteikta ne mazāk kā 3,0% gadā no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības), ņemot vērā nomnieka ieguldījumus (automašīnu stāvlaukuma projektēšana), ko sadala proporcionāli visam līguma termiņam.

 

6.      Nomas maksa u.c. maksājumi tiek aprēķināti no brīža, kad starp līdzējiem tiek noslēgts nomas līgums.

 

 1. Ar nomas maksu, ieskaita veidā, tiek dzēsti nomnieka izdevumi par zemes gabala apbūves projektēšanu, ņemot vērā nomas maksas pārrēķinu un nomnieka veiktos ieguldījumus, atbilstoši noteiktajam zemes gabala izmantošanas mērķim. Ieskaita rezultātā nomas līguma darbības termiņa beigās Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēts būvprojekts bez atlīdzības nododams Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.   

 

 1. Zemes gabala nomniekam sešu mēnešu laikā no plānošanas arhitektūras uzdevuma saņemšanas jāizstrādā un jāiesniedz Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojekts iznomātā zemes gabala apbūvei.

 

 1. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.    

 

 1. Apstiprināt zemes gabala Aldaru ielā 9, Cēsīs, nomas līgumu (pielikums ).

 

 1. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (vadītājs J.Zlaugotnis) sagatavot plānošanas arhitektūras uzdevumu.

 

 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 441

(prot.Nr. 11)

 

 

Par valsts akciju sabiedrībai ‘’Latvijas dzelzceļš’’ piederošajām ēkām un būvēm Stacijas laukumā 5, Cēsīs

__________________________________________________________________

 

          Cēsu pilsētas dome 2003.gada 29.maijā pieņēma lēmumu ‘’Par nekustamo īpašumu Stacijas laukumā 5, Cēsīs’’ (prot. Nr. 11, 3.paragrāfs), ar kuru nolēma neiebilst pārņemt savā īpašumā nekustamo īpašumu Stacijas laukumā 5, Cēsīs pēc atbilstoša Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas.

          Ministru kabinets 2005.gada 8.jūnijā izdeva rīkojumu Nr. 375 ‘’Par valsts nekustamās mantas nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā’’ (prot. Nr. 34, 27.paragrāfs), kurā noteikts atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamo mantu Stacijas laukumā 5, Cēsīs, kas sastāv no stacijas ēkas un nojumes, perona tualetes, ūdenstorņa un kravas platformas, pēc tās izslēgšanas no valsts akciju sabiedrības ‘’Latvijas dzelzceļš’’ pamatkapitāla.

Ņemot vērā, ka līdz šim brīdim Cēsu pilsētas dome un valsts akciju sabiedrība ‘’Latvijas dzelzceļš’’ nav panākušas vienošanos par minētās mantas lietošanas kārtību pēc īpašuma tiesību reģistrēšanas uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, un valsts akciju sabiedrība ‘’Latvijas dzelzceļš’’ nav veikusi darbības, lai šo mantu izslēgtu no savas pamatkapitāla, kā rezultātā nav iespējams izpildīt Ministru kabineta 2005.gada 8.jūnija rīkojumu Nr. 475, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Neiebilst, ka Ministru kabinets atzīst par spēku zaudējušu 2005.gada 8.jūnija rīkojumu Nr. 375 ‘’Par valsts nekustamās mantas nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā’’ (prot. Nr. 34, 27.paragrāfs).

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 443

(prot.Nr. 11)

 

 

Par naudas balvu Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēniem un ģimnāzistiem

_____________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz 2002.gada 14.novembra Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju”””(prot.Nr.27;p.$8), 2003.gada 28.augusta Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14. novembra lēmumā (prot.Nr.27;p$8) „Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju”” Cēsu pilsētas domes izglītības, kultūras sporta komitejas (05.07.2007.prot. Nr. 9)  un Finansu komitejas (05.07.2007.prot. Nr.9)  sēdes atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 

1. Piešķirt naudas balvu Ls 75.00  apmērā

1.1. Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei Elīnai Baltrokai;

1.2. Lienei Amoltiņai – Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei.

2. Piešķirt naudas balvu Ls50.00 apmērā sekojošiem skolēniem:

2.1. Lienei Mairitai Liepiņai Cēsu pilsētas pamatskolas skolniecei;

2.2. Reinim Apsītim – Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam;

2.3. Norai Ķibildai – Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;

2.4. Agijai Lācei – Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;

2.5. Dārtai Andersonei – Cēsu 2.pamatskolas skolniecei;

2.6. Laurai Veldrai – Cēsu 2.pamatskolas skolniecei;

2.7. Sigitai Skujiņai – Cēsu 1.pamatskolas skolniecei.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 444

(prot.Nr. 11)

 

Par izmaiņām 2002.gada 30.augusta līgumā par telpu nomu( pēc nomnieku reģistra Nr.648/1-2002, pēc iznomātāju reģistra Nr.1-2002) starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskolu Turība”

__________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores iesniegumu  (Nr.1398/1-24 no  2007.gada 28.jūnija), Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (05.07.2007.,prot.Nr.9) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt vienošanās protokolu „ Par izmaiņām 2002.gada 30.augusta līgumā par telpu nomu( pēc nomnieku reģistra Nr.648/1-2002, pēc iznomātāju reģistra Nr.1-2002) starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskolu Turība” saskaņā ar pielikumu.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 446

(prot.Nr. 11)

 

Par grozījumiem Cēsu pašvaldības aģentūras

”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžetā

_________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktores I.Sietiņsones iesniegumu (reģ. 04.07.2007. Nr.1453/1-25) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (12.07.2007. prot. Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pamatbudžetā šādus grozījumus:

1.1. samazināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 1119 „Pārējo darbinieku mēneša amatalga” par Ls 8 400,00 (astoņi tūkstoši četri simti lati);

1.2. samazināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 6250 „Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem” par Ls 100,00 (viens simts latu);

1.3. palielināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 5238 „Datortehnika, sakaru un citas biroja tehnika” par Ls 3 500.00 (trīs tūkstoši pieci simti lati);

1.4. palielināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 5239 „Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi” par Ls 3 500.00 (trīs tūkstoši pieci simti lati);

1.5. palielināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 6230 „Valsts un pašvaldību sociālie pabalsti un palīdzība naudā” par Ls 1 500.00 (viens tūkstotis pieci simti lati).

2.                  Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) iekļaut 2007.gada Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta grozījumos.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 447

(prot.Nr. 11)

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes

Komunālās nodaļas amata vienību sarakstos

_________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 05.07.2007. (prot. Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome  nolemj:

 

Ar  2007.gada 1.augustu :

1.      likvidēt Cēsu pilsētas domes Komunālajā nodaļā amata vienību – tāmju inženieris (viena amata vienība).

2.      izveidot Cēsu pilsētas domes Komunālajā nodaļā amata vienību – nodaļas vadītāja vietnieks, komunālinženieris. Kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru – 1228 02

3.      uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai ( vadītāja p.i. S.Grantiņa) informēt darbinieku par būtiskam izmaiņām darba līguma nosacījumos un veikt attiecīgas izmaiņas domes amata vienību sarakstā.

4.      kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 448

(prot.Nr. 11)

Par Saistošo noteikumu Nr. 13

„ Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā „ apstiprināšanu

 

________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Likuma” Par pašvaldībām “ 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 9. punktu, Meža likuma 8. panta otro daļu un Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumiem Nr. 717 “ Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes “ un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 05.07.2007. (prot.nr.9) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 05.07.2007.(prot.nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome  nolemj:

  

 

1.      Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.13 „ Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā„, saskaņā ar pielikumu.

      2.   Atzīt par spēku zaudējušu  Cēsu pilsētas domes 2002. gada 22. augusta  saistošie noteikumi Nr.   3. „Par  Cēsu pilsētas  vides aizsardzību, teritoriju labiekārtošanu un apstādījumu kopšanu” , un 2004. gada 23. decembra  saistošie noteikumi Nr. 12 ” Grozījumi  2002. gada 22. augusta  saistošajos noteikumos Nr.3” „Par  Cēsu pilsētas  vides aizsardzību, teritoriju labiekārtošanu un apstādījumu kopšanu”.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 450

(prot.Nr. 11)

 

Par zemes gabala Līgatnes iela 26, Cēsīs, sadalīšanu

_____________________________________________________________________

 

 

Izskatot Neldas Veipānes  iesniegumu (reģ.Nr.821/F-1-23; 09.07.2007.) par viņai piederoša zemes gabala Līgatnes ielā 26, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.07.2007. priekšlikumu (prot.Nr.24, 7.punkts), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 

 1. Sadalīt zemes gabalu Līgatnes iela 26, Cēsīs (kad.nr. 4201 007 1428), divās daļās saskaņā ar dalījuma skici (pielikums );

 

2. Atdalītajai zemes gabala daļai, kas robežojas ar zemes gabaliem Līgatnes iela 26B un Līgatnes iela 26C,  Cēsīs piešķirt jaunu adresi Līgatnes iela 26A, Cēsis:

2.1.Zemes gabala platība 1500 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.2.Inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalā nav apzināti;

2.3.Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);

 

3. Atlikušajai zemes gabala daļai un ēkai ar kadastra Nr.4201 007 1428 001, 4201 007 1428 002 saglabāt adresi Līgatnes iela 26, Cēsis;

3.1.Zemes gabala platība 2648 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

3.2.Inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalā nav apzināti;

3.3.Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 451

(prot.Nr. 11)

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.137 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības atbalsta iestādes „Cēsu jauniešu izglītības un veselības centrs” izveidošanu”

_____________________________________________________________________

 

Lai nodrošinātu izglītības iestādes reģistrēšanu Izglītības un Zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā atbilstoši izglītības reģistra sadaļām, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1.                           Noteikt, ka „Cēsu bērnu un  jauniešu izglītības un veselības centrs” ir Cēsu pilsētas pašvaldības dibināta izglītības iestāde.

2.                           Grozīt Cēsu pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmuma Nr.137 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības atbalsta iestādes „Cēsu jauniešu izglītības un veselības centrs” izveidošanu” nosaukumu, izsakot to šādā redakcijā„Par Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs” izveidošanu”.

3.                           Cēsu pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmuma Nr.137 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības atbalsta iestādes „Cēsu jauniešu izglītības un veselības centrs” izveidošanu” lēmuma pirmajā, otrajā un trešajā punktos aizstāt   vārdus „Cēsu jauniešu izglītības un veselības centrs” ar vārdiem ”Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs” .

4.                           Cēsu pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmuma Nr.137 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības atbalsta iestādes „Cēsu jauniešu izglītības un veselības centrs” izveidošanu” pirmā un otrā punkta izslēgt vārdu „atbalsta”.

5.                           Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmuma Nr.137 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības atbalsta iestādes „Cēsu jauniešu izglītības un veselības centrs” izveidošanu” pielikumu.

6.                           Apstiprināt „Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra nolikumu saskaņā ar pielikumu.

7.                           Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

CĒSĪS

LĒMUMS

2007.gada 12.jūlijā                                                                       Nr. 452

(prot.Nr. 11)

 

Par grozījumiem Cēsu pašvaldības aģentūras

”Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” budžetā

_____________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības aģentūras ”Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” direktores J.Sausiņas iesniegumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1. Veikt Cēsu pašvaldības aģentūras ” Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” pamatbudžetā šādus grozījumus:

1.1. samazināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 2200 „Pakalpojumi” par Ls 800,00 ( astoņi simti lati );

1.2.palielināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 2512 „Pievienotās vērtības nodoklis” par Ls 800.00 ( astoņi simti lati).

 

2.Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vadītāja A.Zerne ) iekļaut 2007.gada Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta grozījumos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

12.07.2007.prot.nr.11

lēmumam nr. 404

 

Sabiedriskās apspriešanas par rekonstrukcijas ieceri

Rūdolfa Blaumaņa bulvārim Cēsīs, rezultāti.

 

 

1.      Paziņojums rajona laikrakstā „ Druva „ ievietots 22. 05. 2007., nosaucot apspriešanas termiņu līdz 07. 06. 2007.

2.      Sabiedriskās  apspriešanas laikā informācija par rekonstrukcijas ieceri tika nodrošināta:

2.1. ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa ) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, 2. stāvā, vestibilā;

2.2.  Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv

2.3. Cēsu rajona laikrakstā „ Druva „

2.4.  Cēsu pilsētas avīzē „ Cēsu vēstis „

2.5.  personīgi griežoties pie atbildīgās personas pa telefonu 4122377, e-pastu: janis.sirlaks@dome.cesis.lv

 

3.      Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:

3.1. Cēsu domes mājas lapā;

3.2. iesniedzot iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;

3.3. pa sabiedriskās apspriešanas atbildīgās personas e-pastu;

3.4. sabiedriskās apspriešanas laikā pēc iedzīvotāju lūguma 07. 06. 2007. tika dota iespēja organizētā sanāksmē Cēsu pilsētas domē  izteikt savu viedokli

 

 

REZULTĀTI.

 

              4. Saņemtie viedokļi sadalās šādi;

4.1.domes mājas lapā nav viedokļu;

4.2.atbildīgās personas e-pastā – viens viedoklis ( Ansis Martiņuks no R.Blaumaņa 27 ) – pozitīvs

4.3.Iesnieguma veidā no fiziskām  un juridiskām personām – saņemti 10 viedokļi:

 

·         05.06. 2007. saņemts iesniegums no Randijas Gabaliņas ( R. Blaumaņa bulv. 26 ), kurā norādīts , ka vēlas attīstību un uzlabojumus R. Blaumaņa bulvārī ( vēlas lai būtu gulošie policisti, ceļa zīmes, liepu stādījumi, nevēlas ielas paplašināšanu, ierosina ietves ieklāt ar vienkrāsainu bruģi, apšauba veloceliņa lietderību ). Kopumā viedoklis pozitīvs.

·         07.06. 2007. saņemts iesniegums no biedrības „Zaļās zemes „ valdes locekles Rudītes Svabadnieces, kurā izteiktas šaubas par R. Blaumaņa bulv. rekonstrukcijas patiesajiem mērķiem. Ierosina sākt nekavējoši celmu izfrēzēšanu un iestādīt Holandes liepu dižstādus un tad atkal rīkot sabiedrisko apspriešanu par tālāko darbību. Viedoklis nav saprotams , varētu uzskatīt arī par pozitīvu.

·         07.06. 2007. saņemts iesniegums no R. Blaumaņa bulvāra iedzīvotājiem   (8 paraksti ) kurā viedoklis ir pozitīvs.

·         07. 06. 2007. saņemts iesniegums no M. Āboltiņas ar 45 parakstiem. Iesniegumā nav apskatīts sabiedriskās apspriešanas objekts pēc būtības , bet gan cits.

·         07. 06. 2007. saņemts protokols par sapulci R.Blaumaņa bulvārī, kurā iedzīvotāji deva gan pozitīvu , gan negatīvu spriedumu.

4.4.Sabiedriskās aptaujas organizētajā sanāksmē , kurā piedalījās 5 iedzīvotāji un Cēsu pilsētas domes amatpersonas tika izteikti 7 viedokļi:

 

·         Ierīkot vienvirziena ielu

·         Rekonstruēt nozāģēto ielas daļu, nenozāģēto daļu neaiztikt

·         Veikt atlikušo papeļu vainagu  apzāģēšanu

·         Rekonstruēt nozāģēto ielas daļu un pēc tam rekonstruēt nenozāģēto daļu

·         Nozāģēt atlikušās papeles un rekonstruēt visu ielu

·         Paredzēt uz braucamās daļas „ gulošos policistus”

·         Ierīkot divvirzienu ielu

 

 

SECINĀJUMI

 

 1. Sabiedriskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par rekonstrukcijas ieceri Rūdolfa Blaumaņa bulvārī , Cēsīs.
 2. Sabiedriskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
 3. Cēsu pilsētas iedzīvotāju viedoklis par rekonstrukcijas ieceri Rūdolfa Blaumaņa bulvārī, Cēsīs, ir pozitīvs.

 

                        

Sabiedriskās apspriešanas atbildīgā persona:

Cēsu pilsētas domes ainavu arhitekts                                               J. SIRLAKS          

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                 G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

Lēmumam nr. 405

NOMAS  LĪGUMS

 

Cēsīs                                                                      2007.gada   

 

          Cēsu Kultūras centrs, Cēsīs, Raunas ielā 12, turpmāk tekstā – Iznomātājs, kura vārdā saskaņā ar tā nolikumu rīkojas  direktore Ija GROZA no vienas puses, un  SIA „LG STUDIJA”  juridiskā adrese Raunas iela 12 , Cēsis, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Nr. 44103046231 2007..gada 6.jūnijā, turpmāk tekstā – Nomnieks, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas tās valdes locekle Inese Ezertēva no otras puses,    noslēdza šo līgumu par sekojošo :

 

 

 1. Līguma priekšmets.

 

1.1.           Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā par maksu ēkā Cēsīs, Raunas ielā12 ar kopējo platību 45.76 kv.m., (turpmāk tekstā Telpas) un konkrēti:  

                  Telpa Nr.64 – 41.76 kv.m.

                      Telpa Nr.58 – 4.00 kv.m.

1.2.           Telpu platība sastāda 1.5 % no ēkas kopējās platības.

1.3.      Iznomātājs nodod Nomniekam Telpas(mērķis) – mākslas galerijas izveidei (darbības veidi: mākslas foto izstāžu rīkošana, mākslas priekšmetu tirdzniecība, reklāmas noformēšana, mākslas studija, bērnu mākslas pasākumu organizēšana)..

      1.4.     Nomas Telpas Iznomātājs nodod Nomniekam lietošanā saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

1.5. Nomniekam ir zināms Telpu tehniskais stāvoklis un šajā sakarā tam nav nekādu       pretenziju.

 1. Līguma termiņš.

 

2.1.            Nomas līgums stājas spēkā  ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2008.gada 30.maijam.

 1. “Nomnieka” tiesības  un pienākumi.

3.1.           “Nomniekam” ir pienākums:

3.1.1.      Telpas izmantot tikai tiem mērķiem, kuri norādīti šī līguma 1.3. punktā. Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstiska piekrišana,

3.1.2.      Savlaicīgi maksāt nomas maksu par Telpu izmantošanu, komunālajiem un citiem pakalpojumiem, kā arī visus nepieciešamos nodokļus saistītus ar nekustamo īpašumu Cēsīs, Raunas ielā 12 līgumā noteiktajā vai saņemto rēķinu uzrādītajā termiņā.

3.1.3.      Godprātīgi pildīt līguma saistības, saudzīgi un rūpīgi izturēties pret ēku, kurā atrodas Telpas, un tai pieguļošo teritoriju.

3.1.4.      Uzturēt kārtību un tīrību Telpās, ēkas koplietošanas telpās un ēkas pieguļošajā teritorijā.

3.1.5.     Izmantot Telpas tikai saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un darboties tajās, ievērojot ēkā atrodošos trešo personu intereses.

3.2.           Nomniekam nav tiesību izdarīt Telpu rekonstrukciju vai pārbūvi bez iepriekšējas Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

3.3.            Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas Telpas nodot apakšnomā vai kā citādi apgrūtināt un/vai piesaistīt trešās personas Telpu izmantošanā.

3.4.           Nomnieks apņemas ievērot iznomāto Telpu vispārīgos apkalpošanas un uzturēšanas noteikumus, sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības.

3.5.           Nomnieks ir atbildīgs par ugunsdrošības, elektroenerģijas izmantošanas, vides aizsardzības, sanitāro un citu noteikumu ievērošanu viņam lietošanā nodotajās Telpās un, parakstot šo līgumu, uzņemas pilnu materiālu atbildību šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā, sedzot visus zaudējumus, kas Iznomātājam radušies sakarā ar minēto noteikumu pārkāpšanu

3.6.           Avāriju gadījumā Nomniekam nekavējoties jāziņo Iznomātājam un institūcijai, kas veic steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanai. Nomniekam jā nodrošina Iznomātājs ar precīzām ziņām par Nomnieka pilnvaroto pārstāvi, kurš attiecīgi varētu rīkoties gadījumos, kad avārijas notiek ārpus darba laika.

3.7.           Ja Telpās un tajās esošo iekārtu bojājumi ir radušies trešo personu vainas dēļ, Nomnieks apņemas patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, risināt visus jautājumus, kas saistīti ar radīto bojājumu novēršanu un zaudējumu kompensāciju.

3.8.           Nomniekam nav tiesību atstāt Telpas bez uzraudzības visā šī Līguma darbības laikā.

3.9.           Nomniekam jānodrošina Telpu apsardze un neaizskaramība.

3.10.       Nomnieks apņemas apdrošināt Telpas par labu Iznomātājam uz visu Līguma darbības laiku. Telpu apdrošināšana jāveic 1 (viena) mēneša laikā no šī Līguma spēkā stāšanās brīža.

3.11.       Nomniekam ir pienākums nekavējoties, kad ir kļuvis zināms par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, par to ziņot Iznomātājam.

3.12.       Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas summa tiek izmantota ēku un Telpu sakārtošanai un atjaunošanai.

3.13.       Visu šī līguma darbības laiku Nomnieks ir atbildīgs par visu personu rīcību, kuras uzturas Telpās.

3.14.       Beidzoties šī līguma darbības termiņam vai izbeidzot to pirms termiņa, Nomniekam Telpas ir jānodod Iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kā tās tika pieņemtas.

3.15.       Ja uz Telpu atbrīvošanas brīdi to stāvoklis ir pasliktinājies, tad Nomniekam ir jāizdara Telpu remonts pēc ar Iznomātāju saskaņota plāna vai jāapmaksā remonta vērtība, ja Iznomātājs tam piekrīt. Ja Nomnieks nepilda iepriekš minēto noteikumu, tas maksā Iznomātājam līgumsodu Ls 1000,00 (viens tūkstotis) apmērā.

3.16.       Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 2 (divu) kalendāro nedēļu  laikā pēc šī līguma darbības termiņa beigām vai arī no tā izbeigšanas brīža. Šis termiņš netiek uzskatīts par šī Līguma darbības termiņa pagarinājumu.

3.17.       Izbeidzoties šī Līguma darbības termiņam vai izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Telpu nodošana notiek saskaņā ar Telpu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.18.       Atstājot telpas, saskaņā ar līguma termiņa izbeigšanos vai līguma izbeigšana pirms termiņa, Nomniekam ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.

3.19.       Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem, kuri paliek Telpās, ņemot vērā to amortizācijas nolietojumu, Nomnieks var prasīt tikai tajā gadījumā, ja šo uzlabojumu vērtība un raksturs pirms to iebūvēšanas ir ticis rakstiski saskaņots ar Iznomātāju, un Iznomātājs rakstiski ir izteicis savu piekrišanu tos kompensēt.

 

 

 1. Iznomātāja tiesības un pienākumi.

 

4.1.Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Nomnieka klātbūtnē Nomnieka saistību izpildi un iznomāto Telpu stāvokli.

4.2.Iznomātājam ir tiesības pieprasīt Telpu izmantošanu saskaņā ar līguma priekšmetu.

4.3.Iznomātājam ir pienākums nodrošināt pienācīgus Telpu ekspluatācijas apstākļus.

4.4. Ārkārtēju apstākļu gadījumā Iznomātājam ir tiesības iekļūt Telpās ar Nomnieka klātbūtni bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

5.Maksājumi.

 

5.1.Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas sastāda Ls 228.80 (divi simti divdesmit astoņi lati.80 sant.)) + PVN 18% Ls 41.18 (četrdesmit viens lats   18 sant.) pavisam kopā Ls 269.98  (divi simti sešdesmit deviņi lati 98  sant.), t.sk., PVN 18%, mēnesī.

 

5.2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par katru mēnesi uz priekšu līdz tekošā mēneša 30. (trīsdesmitajam) datumam, pārskaitot to Iznomātāja norādītajā kontā Nr. LV35 UNLA 0004 01513039 0; A/S Unibanka, kods UNLALV2X004.

 

 5.3.Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ noteikto kārtību un prasībām. Nomniekam ir pienākums maksāt arī citus nodokļus, kas tiktu noteikti saistībā ar Telpām un ēku.

 

5.4.Nomnieks maksā atsevišķi par izmantojamiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem (elektroenerģija, telekomunikācijas, ūdensvads 1 m3 mēnesī, kanalizācija 1 m3 mēnesī, apsardze, atkritumu izvešana) pēc attiecīgo pakalpojuma sniedzēju rēķina saņemšanas, tajā noteiktos termiņos vai arī pēc Iznomātāja piestādītā rēķina. Ja Nomnieks izmanto iepriekš minētos pakalpojumus, noslēdzot vienošanos par tiem tieši ar šo pakalpojumu sniedzēju, parādu gadījumā tie nav attiecināmi uz Iznomātāju.

 

5.5. Visi šajā Līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad tie pilnā apmērā ir nonākuši Iznomātāja kasē vai bankas kontā.

 

5.6.Nomas maksas termiņa nokavējuma gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma naudu 0,5% apmērā no nenomaksātās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, ja puses nav rakstiski vienojušās par maksājuma termiņa pagarināšanu.

 

 

6.Līguma grozīšanas, papildināšanas

un laušanas kārtība.

 

6.1.Visus šī līguma grozījumus un papildinājumus veic Puses rakstiskā formā, un tie ir pievienojami šim līgumam, un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

6.2.Pēc savas izvēles Nomnieks var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja tas kalpo Nomnieka interesēm un ja par to Iznomātājam ir paziņots vismaz 2 mēnešus iepriekš.

 

6.3.Iznomātājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, neizmaksājot Nomniekam nekādas kompensācijas, izņemot tās, kas norādītas šajā līgumā, ja :

 

6.3.1.Nomnieks izmanto Telpas mērķiem (1.3.p.), kādi nav paredzēti šajā Līgumā, vai arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus.

 

6.3.2.Nomnieks patvaļīgi bez saskaņošanas ar Iznomātāju, vai arī pārkāpjot attiecīgos normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu.

 

.

6.3.4.Nomnieks bez rakstiskas Iznomātāja atļaujas nodod Telpas apakšnomā vai arī izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām.

 

6.3.5.Nomnieks ir pieļāvis kāda maksājuma, kuru uzliek šis līgums, kavējumu.

 

6.3.6. Nomnieks tiek atzīts par maksātnespējīgu un bankrotējušu.

 

6.3.7. Nomnieks šajā līgumā noteiktajā termiņā nav apdrošinājis Telpas.

 

6.3.8. Nomnieks neizpilda apdrošināšanas līguma noteikumus.

 

6.4.Līguma izbeigšanas pirms termiņa gadījumos, no Iznomātāja puses (6.3.1.-6.3.9. punkti), Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu no tā brīža, kad Nomnieks ir saņēmis attiecīgu rakstisku paziņojumu.

 

6.5.Telpu nodošana Iznomātājam notiek ar nodošanas – pieņemšanas aktu, Nomniekam atbrīvojot Telpas no visām savām mantām, atstājot Telpas normālā ekspluatācijas kārtībā un tīras, atdodot visas atslēgas. Ja Nomnieks atsakās parakstīt Telpu nodošanas – pieņemšanas aktu, to paraksta divi liecinieki, kas ar saviem parakstiem apliecina aktā minēto faktu atbilstību faktiskajiem apstākļiem.

 

 

7. Nobeiguma noteikumi.

 

7.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šī Līguma izpildi, un ir atbildīgas saskaņā ar LR likumdošanu.

 

7.2. Domstarpības, kuras var rasties starp pusēm, puses risina pirmkārt savstarpēju sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos – pēc ieinteresētās puses prasības LR tiesā.

 

7.3. Puses saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem.

 

7.4. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem Iznomātājam’ vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem, ja tas nepilda šī Līguma noteikumus, t.sk., nepareizas kanalizācijas, apkures un citu komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā.

7.5. Ja šī Līguma izbeigšanas gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo Telpas, turpmāk par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nomas maksa 10 (desmit) kārtīgā apmērā.

7.6. Ja kādu Nomnieka darbības rezultātā Iznomātājam tiek uzlikts naudas sods vai aprēķinātas soda sankcijas, t.sk., saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildības par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta Nomniekam.

7.8.Katras puses pienākums ir paziņot otrai rakstiski par juridiskās personas nosaukuma, uzņēmējdarbības formas, adreses, bankas rekvizītu maiņu nekavējoties pēc to izmaiņu izdarīšanas.

 

7.9.Līgums sastādīts 2 eksemplāros uz 5 lapām, viens atrodas pie Iznomātāja, viens pie Nomnieka. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

“Iznomātājs”                                                                        “Nomnieks”

Cēsu Kultūras centrs                                        SIA „LG STUDIJA”

Raunas iela 12                                                          Raunas iela 12

Cēsis   LV 4101                                               Cēsis

Reģ. Nr. LV 90000031067                                  Reģ. Nr. 44103046231         A/S UNIBANKA                                                                   

Kods UNLALV2X                                    

Konts LV35 UNLA 0004 0151 3039 0                             

             

 

_____________________                                  ____________________

          I. Groza                                                         I. Ezertēva

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.4, 19.punkts

 

DARBA UZDEVUMS

Cēsu pilsētas zemes ierīcības projekta izstrādei Ziemeļu iela 3 (kad. Nr.4201-006-1622)

 

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: : Zemes ierīcības likums, stājies spēkā 2007. gada 1. janvārī, Cēsu pilsētas Saistošie noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 2005. gada 9. jūnija sēdē(prot. Nr.14), un Attīstības komisijas 2007.gada 3. jūlija sēdes priekšlikumu, protokols Nr.23.

 

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:

Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabalam Ziemeļu iela 3 (kad. Nr.4201-006-1622), Cēsīs:

·         zemesgabala sadalīšanai;

·         apgrūtinājumu konkretizēšanai;

·         zemes lietošanas veidu aktualizācijai.

 

2.     Izejas materiāli:

 • no 2005.gada 9.jūnija spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums;
 • īpašnieka priekšlikumi ;
 • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabalu robežām.
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.

 

3.     Izstrādes nosacījumi:

Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.

 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju, par projektā aptvertās teritorijas  kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesnieguma ,dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumenti par esošajām inženierkomunikācijām, īpašnieka apliecinājums par kredītsaistībām(ja tādas ir, jābūt kredītiestādes  saskaņojumam), zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92;
 • projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošās zemes vienības robežas, būves kontūras, projektētās zemes vienības robežas, norādot zemes vienības kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas katram zemes gabalam(vienībai),apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām.
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros;
 • projektu saskaņo ar VAS „Latvijas valsts ceļi” un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu

4.Izpilde:

 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;
 • zemes ierīcības projekts īstenojums 4. gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali  kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums lēmumam Nr. 422

 

Paskaidrojuma raksts

 

 

1. Ievads

 

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra sēdes lēmumiem „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.16, p.Nr.32, lēmums Nr.584) un „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu” (prot.Nr.16, p.Nr.33, lēmums Nr.585) un saskaņā ar:

§         Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);

§         LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);

§         Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;

§         Cēsu pilsētas attīstības programmu

Tie ir izstrādāti kā Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi darba uzdevuma minētajās teritorijās:

1.      teritorijai Piebalgas ielā 81, Cēsīs

2.      teritorijas daļai Gaujas ielā 88, Cēsīs

3.      kvartālam starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu

4.      kvartālam starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs

5.      teritorijai Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs

6.      teritorijas plānojuma sadaļai „Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”

 

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi

 

2.1. teritorija Piebalgas ielā 81, Cēsīs

 

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Piebalgas ielā 81, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”. Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma sadaļas „Cēsu pilsētas apbūves noteikumi 2005.-2017.” 3.2.9. punktā noteikts minētās teritorijas izmantošanas veida apbūves blīvums ir 40% un apbūves intensitāte ir 180% no zemes gabala kopējās platības.

Teritorija ir privātīpašums un šobrīd ir neapbūvēta. 2006.gada 17. maijā Cēsu pilsētas būvvaldē tika iesniegts būvniecības pieteikums par multifunkcionāla sporta un atpūtas kompleksa ar viesnīcu un daudzstāvu autostāvvietas būvniecību. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas apbūves noteikumiem, tika veikta objekta publiskā apspriešana, kuras mērķis bija informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņu viedokļi par būvniecības ieceri. Publiskās apspriešanas rezultāti rāda, ka Cēsu pilsētas iedzīvotāji principā atbalsta objekta būvniecību. Pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu „Par būvniecības ieceres Piebalgas ielā 81, Cēsīs publiskās apspriešanas rezultātiem” (14.09.2006. prot. Nr.15, p.19. lēmums Nr.527), kurā tika nolemts apstiprināt būvniecības ieceri objektam Piebalgas ielā 81, Cēsīs, pirms tam veicot teritorijas plānojuma grozījumus.

 

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar maģistrālo ielu – radiālo maģistrāli Piebalgas ielu un vietējās nozīmes ielām – Jauno ielu un Lāču ielu. Teritorijai ir iespējam piekļūt arī no Saulrītu ielas puses. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” robežojas ar zemes gabaliem, kas galvenokārt nodarbojas ar komercdarbību.

Teritorijai ir aprobežojumi – zemes gabalu šķērso elektropārvades līnijas, ūdensvads un sakaru kabeļu kanalizācija.

Zemes gabals Piebalgas ielā 81 atrodas pilsētas daļā ar ražošanas un komercdarbības nozarei raksturīgu apbūvi un apkārtējo vidi un veido pāreju starp rūpniecisko un komerciāla rakstura teritoriju un mazstāvu dzīvojamās apbūves zonu.

 

2.2. teritorijas daļa Gaujas ielā 88, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi tiek noteikti zemes gabala Gaujas ielā 88 austrumu daļai apmēram 30300m2 platībā (atbilstoši pievienotajai shēmai).

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Gaujas ielā 88, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā, kas ir vietējās nozīmes īpaši aizsargājamā teritorija. Teritorija robežojas ar pilsētas apvedceļu Gaujas ielu, vietējās nozīmes ielu Klints ielu. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautā teritorija ir raksturīga ar dabas pamatni, kurai ir augstvērtīgas ainavas nozīme. Teritorija ir piemērota četru līdz sešu atsevišķu zemes gabalu izdalīšanai veidojot vienģimenes dzīvojamo māju apbūvi.

 

2.3. kvartāls starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu

 

Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajā kvartālā starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu ietilpst pieci atsevišķi apbūvēti vai neapbūvēti zemes gabali - Lāču ielā 7, Lāču ielā 9, Vilku ielā 14, Saules ielā 13 un Saules ielā 13A.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „mazstāvu dzīvojamā apbūve”, „mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercapbūve un sabiedriskā darbība” un „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „daudzstāvu dzīvojamā apbūve” un „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar maģistrālo ielu – rajona maģistrāli Saules ielu un vietējās nozīmes ielām - Lāču ielu un Vilku ielu.

Apskatāmais kvartāls iekļaujas pilsētas daļā, kas raksturīga ar daudzstāvu dzīvojamo māju apbūvi un augstu apdzīvotību.

 

 

2.4. kvartāls starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajā kvartālā starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45 ietilpst trīs neapbūvēti zemes gabali - Ābolu ielā 2, Vaives ielā 41 un Vaives ielā 45.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „mazstāvu dzīvojamā apbūve” un „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar maģistrālo ielu – rajona maģistrāli Vaives ielu un vietējās nozīmes ielu – Ābolu ielu.

Kvartālā ietilpstošie zemes gabali atrodas dzīvojamā rajona zonā, kas veidojas abās pusēs Vaives ielai.

 

2.5. zemes gabals Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs

 

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabals Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar vietējās nozīmes ielu – Zvaigžņu ielu.

 

2.6. teritorijas plānojuma sadaļa „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”

 

Spēkā esošajā teritorijas plānojumā 14.3. sadaļā Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas, ir iekļauti zemes gabali un teritorijas, kas piekrīt vai pieder valstij vai atrodas fizisku vai juridisku personu īpašumā vai valdījumā, un kas ir nepieciešamas pašvaldībai tās funkciju realizēšanai.

 

3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni

 

Lai teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautās teritorijas attīstītos un spētu piedāvāt pilsētai nepieciešamos pakalpojumus tām jānosaka atbilstošs teritorijas izmantošanas veids un apbūves blīvums,, kurā atļautās izmantošanas nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un zemes gabalu īpašnieku intereses.

Teritoriju attīstības mērķis ir zemes gabalu ilgtspējīga apsaimniekošana, vides sakārtošana un dažādu saskarsmju teritoriju attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni.

Teritorijas plānojuma sadaļas „Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas” grozījumu mērķis ir paredzēt jaunas teritorijas, kas papildus nepieciešamas un svītrot teritorijas, kas ir reģistrētas zemesgrāmatā un jau šobrīd nodrošina pašvaldības funkciju realizēšanu.

 

 

 

4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

 

4.1. teritorija Piebalgas ielā 81, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalu Piebalgas ielā 81 iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonas „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve” (violets svītrojums plānotās izmantošanas plānā, apzīmējums G) apakšzonā (violets svītrojums plānotās izmantošanas plānā, apzīmējums G3) ar atšķirīgiem apbūves nosacījumiem, nosakot apakšzonas apbūves intensitāti līdz 275% un apbūves blīvums līdz 50% no zemes gabala kopējās platības.

Tās galvenais izmantošanas veids – sabiedriskās nozīmes objektu apbūve un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajās teritorijās atļauta ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu, sporta būvju apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, tirdzniecības kompleksu, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, darījumu iestāžu, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, dzīvokļi kā palīgizmantošana, parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, autostāvvietas.

Lai veidotu vidi, kura būvapjomu izmēra ziņā būtu līdzsvarota ar apkārtējo teritoriju atļauto apbūvi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos zemes gabalam Piebalgas ielā 81 tiek paredzēta no vispārējā teritorijas izmantošanas veidu zonas „sabiedriska rakstura objektu apbūve un komercapbūve” gadījuma atšķirīgi apbūves intensitātes rādītāji.

 

4.2. teritorijas daļa Gaujas ielā 88, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kas aptver daļu zemes gabala Gaujas ielā 88 iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonas „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve” (zaļš svītrojums ar gaiši brūnu šķērssvītrojumu, apzīmējums M)

Tās galvenais izmantošanas veids – parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamās teritorijas, parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas, mežu teritorijas, teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves, vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, vasarnīcu apbūve, viesu namu, pansijuapbūve, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, vietējās nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Lai veidotu vidi, kura būtu līdzsvarota ar Cēsu kultūrvēstures un dabas parka teritoriju un zemes gabala Gaujas ielā 88 rietumu daļas kultūrvēsturisko apbūvi un dabas pamatnes vērtībām, austrumu daļai tiek paredzēti no vispārējā teritorijas izmantošanas veidu zonas „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve” gadījuma papildus apsaimniekošanas nosacījumi.

 

4.3. kvartāls starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu

 

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu atrodas teritorijā, kur atļauta mazstāvu dzīvojamā apbūve, sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve. Teritorija atrodas pilsētas daļā, kas raksturīga ar daudzstāvu dzīvojamo apbūvi un mazstāvu dzīvojamo apbūvi.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kas aptver kvartālu starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu, iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonā „daudzstāvu dzīvojamā apbūve” (brūns rūtojums, apzīmējums D).

Tās galvenais izmantošanas veids – trīs līdz četru stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Šajās teritorijās atļauta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu pagaidu uzturēšanās ēku apbūve, vietējas nozīmes katlumāju apbūve, esošo vienģimenes un divģimeņu māju uzturēšana, parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, vietējas nozīmes autostāvvietas un garāžas, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Teritorijai tiek noteikti vienoti apbūves noteikumi ar vispārējiem Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem.

 

4.4. kvartāls starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs

 

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45 atrodas teritorijā, kur atļauta ražošanas un komerciāla rakstura apbūve. Teritorija atrodas pilsētas daļā, kas veidojas kā mazstāvu ģimeņu māju rajons abās pusēs Vaives ielai.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kas ietver zemes gabalus Ābolu ielā 2, Vaives ielā 41 un Vaives ielā 45, iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve” (gaisi brūns svītrojums, apzīmējums B).

Tās galvenais izmantošanas veids – vienģimenes māju apbūve. Šajās teritorijās atļauta vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, atsevišķā zemes gabalā, ja to nosaka ar detālplānojumu, vietējās nozīmes mazumtirdzniecības un pakalpojumu centri, un sporta un atpūtas būves un teritorijas, privātas mājas pirmsskolas izglītības iestādes kā palīgizmantošana, viesu nami kā palīgizmantošana, individuālais darbs, kas nepasliktina kaimiņu dzīves apstākļus kā palīgizmantošana, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Teritorijai tiek noteikti vienoti apbūves noteikumi ar vispārējiem Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem.

 

4.5. teritorija Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs

 

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabals Zvaigžņu ielā 5 atrodas pilsētas daļā, kur atsevišķi zemes gabali ir neapbūvēti, daļēji un pilnībā apbūvēti. Esošā apbūve galvenokārt ir mazstāvu dzīvojamo māju un ar to saistīta apbūve.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalu Zvaigžņu ielā 5 iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība (gaiši brūns svītrojums ar sarkanu šķērssvītrojumu, apzīmējums C).

Tās galvenais izmantošanas veids – vienģimenes māju apbūve. Šajā teritorijā atļauta vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, atsevišķu veikalu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, biroja ēku apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, kultūras objektu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izglītības iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, reliģisko iestāžu ēku apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, vietējās nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vietējās nozīmes autostāvvietas.

Teritorijai tiek noteikti vienoti apbūves noteikumi ar vispārējiem Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem.

 

4.6. teritorijas plānojuma sadaļa „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. sadaļu 14.3. grozīt šādā redakcijā:

 

4.6.1. svītrot no pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamo teritoriju saraksta šādus zemes gabalus:

§         ielu trasēm nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Jurģu ielā 1, Kovārņu ielā 31, Saulrītu ielā 13;

§         autostāvvietām nepieciešamās teritorijas – zemes gabals Vilku ielā 12A;

§         skolu vai pirmsskolas iestāžu būvniecība un rekonstrukcijai nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Zvirbuļu ielā 7;

§         teritorija augstskolas filiāles celtniecībai un ar informāciju tehnoloģijām saistītai apbūvei – zemes gabals Ata Kronvalda ielā 44;

§         dzīvojamai apbūvei nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Caunas ielā 7, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Palejas ielā 1B, Lielā Katrīnas ielā 5, Lielā Katrīnas ielā 7, Lielā Līvu ielā 6, Magoņu ielā 6, Magoņu ielā 14, Rīgas ielā 85, Rīgas ielā 89, Rīgas ielā 91

§         rekreācijas teritorijas un skvēri – Priedes ielā 12, Egļu ielā 12, Lenču ielā 31, Kvēpenes ielā 1, Kvēpenes ielā 4, Rūpniecības ielā 18, Priekuļu ielā 21;

§         teritorijas uzņēmējdarbības atbalstam – Jāņa Poruka ielā 34, Jāņa Poruka ielā 40, Zeltkalna ielā 8, Eduarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Valmieras ielā 24, Rūpniecības ielā 8

 

4.6.2. papildināt pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamo teritoriju sarakstu ar šādiem zemes gabaliem:

§         dzīvojamai apbūve nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Saules ielā 20, Vītolu ielā 3, Dzeguzes ielā 2, Dzeguzes ielā 4, Dzeguzes ielā 6, Cepļa ielā 4, Cepļa ielā 5, Vītolu iela 3, Smilšu ielā 6, Smilšu ielā 8, Gaujas ielā 67A

§         rekreācijas teritorijas un skvēri – zemes gabali Dzirnavu ielā 67, Dzirnavu ielā 70, Lauku ielā 3, Priedes iela 3, Ruckas parks

§         teritorijas uzņēmējdarbības atbalstam – zemes gabals Krasta ielā 1.

 

Veikt atbilstošas izmaiņas Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma kartogrāfiskā materiāla 33.lapā


Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi teritorijai Piebalgas ielā 81, Cēsīs

 

1.      Šie saistošie noteikumi attiecas uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai Piebalgas ielā 81;

2.      Teritorija, uz kuru attiecas šie teritorijas plānojuma grozījumi, tiek iekļauta zemes izmantošanas teritoriju veida (zonējuma), atbilstoši galvenajai izmantošanai, zonā „Sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”, apzīmēta ar violetu svītrojumu plānā, ar jaunizveidotu papildus apzīmējumu G3, kurā atšķiras prasības apbūvei;

3.      Prasības apbūvei:

Apbūves princips – brīvstāvošu vai bloķētu apjomu kompozīcija;

Arhitektūras kvalitāte – augstvērtīga arhitektūra, pielietojot mūsdienīgus materiālus (stiklotas virsmas, metāla un koka elementus, dekoratīvā apdares ķieģeļa un/vai apmetuma virsmas). Visi apjomi risināmi kompleksi un ar vienotas stilistikas iezīmēm (nepielietot metāla kastes, plastikāta apdari).

Apbūves blīvums ne vairāk kā 50% no zemes gabala kopējās platības

Apbūves intensitāte ne vairāk kā 275% no zemes gabala kopējās platības.

1.      Objektu stāvu skaits un dzegas augstums – līdz pieciem stāviem un izmantojams mansarda stāvs.

2.      Būvlaide – 10 m no zemes gabala robežas ar Piebalgas ielu; 6 m no zemes gabala robežas ar Jauno ielu un Lāču ielu.

3.      Autostāvvietas risināt atbilstoši LVS un Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 22.nodaļas prasībām.

 


Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi teritorijas daļai Gaujas ielā 88, Cēsīs

 

1. Šie saistošie noteikumi attiecas uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai Gaujas ielā 88;

2. Teritorija, uz kuru attiecas šie teritorijas plānojuma grozījumi, tiek iekļauta zemes izmantošanas teritoriju veidā (zonējumā) „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve”;

3. Zemes gabala apsaimniekošana veicama atbilstoši Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem un Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzības plānam;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums lēmumam nr. 424

 

Paskaidrojuma raksts.

 

 

1. Ievads

 

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi sadaļā „Apbūve noteikumi” izstrādāti pēc Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 11.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.1), saskaņā ar:

1. Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);

2. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);

3. Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;

4.      Cēsu pilsētas attīstības programmu.

 

2. Teritorijas plānojuma daļas „Apbūves noteikumi” patreizējais apraksts un grozījumu priekšnoteikumi

 

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā daļā „Apbūves noteikumi” ir Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma daļa, kas nosaka prasības zemes gabaliem, to apbūvei, teritorijas labiekārtošanai un citādai apsaimniekošanai.

Apbūves noteikumu uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju un īpašnieku interešu ievērošanu, lai būvniecība neradītu traucējumus, ierobežojumus vai bīstamību, nepasliktinātu ekoloģisko situāciju.

Apbūves noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar LR Ministru Kabineta : Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, „Teritorijas plānošanas likumu”, „Vispārīgajiem būvnoteikumiem”, „Būvniecības likumu”, „Civillikumu” u.c. ar attīstību, teritoriālplānošanu un būvniecību saistītiem likumdošanas aktiem. Cēsu pilsētas Apbūves noteikumi drīkst pastiprināt, taču nedrīkst atcelt vai mīkstināt augstākas kompetences noteiktās prasības.

Ņemot vērā, ka valsts noteiktajos normatīvajos aktos ir veikti grozījumi un Cēsu pilsētas domes ikdienas darbā nākas saskarties ar jautājumu risināšanu, kas nav definētas Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos, nepieciešams veikt grozījumus un papildinājumus vairākos Apbūves noteikumu punktos.

 

3. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

 

Veikt Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos šādus grozījumus:

 

I daļa

 

1.        Svītrot 15.37.

 

2.        Jauns punkts 15.42.1 Cokola stāvs – ēkas puspagrabstāvs (vai tā daļa), kas attiecībā pret planēto zemes līmeni iedziļināts ne vairāk kā par pusi no stāva augstuma

 

3.        Izteikt jaunā redakcijā 15.76. Jumta stāvs - plakanā jumta līmenī izbūvētas dzīvojamās, publiskās un tehniskās telpas vai palīgteltas, kurām ir izeja uz jumta terasi vai staigājamu jumtu

 

4.        Jauns punkts 15.87.1 Mansarda stāvs – starp jumta norobežojošām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu (bēniņos) izbūvēts stāvs (telpas ar iekšējo apdari), kuram ir noteikts izmantošanas mērķis.

 

5.        Izteikt jaunā redakcijā: 15.102. Pagrabstāvs- ēkas stāvs (vai tā daļa), kas attiecībā pret planēto zemes līmeni ir iedziļināts vairāk kā par pusi no stāva augstuma

 

6.        Izteikt jaunā redakcijā: 15.107. Piebraucamais ceļš – būve, kas paredzēta piekļūšanai pie atsevišķiem objektiem vai teritorijām zemes gabala robežās, arī servitūtu ceļš.

 

7.        Izteikt jaunā redakcijā: 15.108. Pilns stāvu skaits - stāvu skaitā ieskaita visus virszemes stāvus, kā arī cokola, mansarda un tehnisko stāvu. Neizbūvētu pagrabstāvu un bēniņus stāvu skaitā neieskaita. Stāvu skaitā ieskaita jumta stāvu, ja tajā ir iebūvētas dzīvojamās vai publiskās telpas.

 

8.        Jauns punkts 15.148. Galvenais izmantošanas veids – teritorijā (ne mazāk kā kvartālā) dominējošais (ne mazāk kā 70%) esošais vai plānotais izmantošanas veids.   

 

9.        Papildināt 3.1.1 redakciju „ ... atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajai funkcionālai ...”

 

10.     Izteikt jaunā redakcijā 3.1.4. izbūvēt ielas atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam ielu tīklam, veidot jaunas ielas, nosakot to trasējumu ar detālplānojumu, izņemot gadījumus, kuri minēti AN 7.1.2.punktā

 

11.     Aizstāt vārdus punktā 3.1.5.

-          „ izvietota” ar vārdiem „tiek realizēta”

-          „neizmantojamam” ar vārdiem „nav izmantojamas”

 

12.     Jauns punkts 3.1.6. Cēsu pilsētas teritorijā drīkst būvēt īpašus – unikālus objektus, kuru funkcionālā izmantošana atbilst teritorijas plānojuma zonējumā noteiktajam un kuru realizēšanai un uzturēšanai nepieciešams lielāks stāvu skaits, apbūves blīvums (ja tiek izpildītas AN 22.nodaļas prasības), apbūves intensitāte un kurus raksturo to īpašie parametri:

3.1.6.1.funkcionālais pielietojums, kas nosaka, ka šo objektu skaits pilsētā ir viens vai neliels skaits (piemēram – baznīca, peldbaseins, hokeja halle, ūdens atrakciju parks un taml.);

3.1.6.2.tehnoloģiskais risinājums;

3.1.6.3. īpaši augstvērtīgs, inovatīvs arhitektoniskais risinājums.

Šos gadījumus nosaka ar Būvvaldes atzinumu, Attīstības un plānošanas komisijas atzinumu, pozitīvas publiskās apspriešanas rezultātiem, Tautsaimniecības komitejas atzinumu un Cēsu pilsētas domes lēmumu

 

13.     Izteikt jaunā redakcijā 3.2.6.

Apbūves blīvums: līdz 80% no zemes gabala kopējās platības, ja tiek izpildītas AN 22.nodaļas prasības. Cēsu pilsētas daļā, kas ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā, apbūves blīvums drīkst pārsniegt 80%, ja to nosaka vēsturiskā zemes gabala un vēsturisko (arī atjaunojamo) būvapjomu laukumu attiecība.

Apbūves intensitāte: līdz 280% no zemes gabala kopējās platības 

 

14.     Jauns punkts 3.2.7. Apbūves intensitāte: līdz 175% no zemes gabala kopējās platības.

 

15.     Izteikt jaunā redakcijā 3.2.9. Apbūves intensitāte: līdz 120% no zemes gabala kopējās platības.

 

16.     Izteikt jaunā redakcijā 3.2.10. (l 4.) Teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistīta īslaicīgā apbūve

                        Apbūves blīvums: ne lielāks kā 1% no zemes gabala kopējās platības.                              Maksimālais stāvu skaits: viens pilns stāvs ar pieļaujamu jumta izbūvi.

 

Svītrot redakciju: ’’Apbūves intensitāte: līdz  __ no zemes gabala kopējās platības.’’

 

17.     Papildināt 4.2. redakciju . ......teritorijās, ja to nosaka Aizsargjoslu likums un tam pakārtotie LR Ministru kabineta noteikumi.

 

18.     Izteikt šādā redakcijā 4.3. Veikt būvniecību paaugstinātas bīstamības vai riska objektos bez reģionālās vides pārvaldes atzinuma saņemšanas, bet potenciāli piesārņotās vietās aizliegts veikt celtniecību bez papildus piesārņotās vietas izpētes un monitoringa.

 

19.     Jauns punkts 4.9. Aizliegts apbūvēt jaunas teritorijas, kurās teritorijas plānojums, detālplānojums vai zemes ierīcības projekts paredz nodrošināt piekļūšanu zemes gabaliem, veidojot jaunas ielas vai to posmus, pirms šo ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūves. Būvniecību atļauts veikt vienlaikus.

 

20.     Jauns punkts 4.10. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās uz viena zemes gabala, bez tā tālākas sadalīšanas, aizliegts būvēt vairāk kā divas atsevišķas dzīvojamās ēkas. Divu dzīvojamo ēku būvniecība, uz viena zemes gabala atļauta pie nosacījuma, ja, izstrādājot ēkas (ēku) būvprojektu, teritorijas ģenplānā tiek iestrādāta iespēja izveidot divus atsevišķus nekustamos īpašumus veidojot zemes gabalus atbilstoši AN 7.nodaļas prasībām (nodrošinot minimālās zemes gabalu platības un robežas ar ielu).

 

21.     Papildināt 5.2. redakciju Ielu posmus (atzarus), kuri veidojas dalot zemes gabalus AN 71.2. punktā noteiktajā kārtībā, platums sarkanajās līnijās ne mazāks kā 6m, vai lielāks, ja tas nepieciešams maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošanai

 

22.     Izteikt jaunā redakcijā 5.4. būvlaides 10m – 8m – 6m; Ielām, kuras paredzētas tikai gājēju un/vai velosipēdistu kustībai, būvlaidei 4 m.

 

23.     Izteikt jaunā redakcijā 5.6. Jaunus ielu posmus veido saskaņā ar teritorijas plānojumu, neapbūvētās teritorijās ielu trasējumu nosaka ar detālplānojumu. Ja zemes gabalu dalīšanai nav nepieciešams detālplānojums, ielu posmus veido AN 7.1.2. punktā noteiktajā kārtībā.

 

24.     Papildināt 5.7 redakciju. „... dinamiku, ielu šķērsprofilus un inženierkomunikāciju izvietojumu tajos projektēt saskaņā ar 15.06.2006. apstiprinātajiem „Raksturīgajiem ielu šķērsprofiliem inženierkomunikāciju izvietošanai Cēsu pilsētā” (skat. pielikumā Nr.1)”;

 

25.     Papildināt 5.15. redakciju „ ...robežās saskaņojot to trasējumus un parametrus ar Cēsu pilsētas Komunālo nodaļu un Būvvaldi”;

 

26.     Papildināt 5.16 redakciju. „.... ar detālplānojumu vai Cēsu pilsētas vai tās daļas virsūdeņu novadīšanas projektu, ...”

 

27.     Papildināt 6.1 redakciju. „... kuriem nodrošināta tieša piekļūšana no ielas vai ir nodibināts ceļa servitūts, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu 4.10.punktā.Jaunu ceļa servitūtu nodibināšana pieļaujama gadījumos, kad citādāk nav iespējams”

 

28.     Aizstāt vārdus punktā 7.1.1. „saskaņā ar” ar vārdiem: „ ...pamatojoties uz ...”

 

29.     Izteikt jaunā redakcijā: 7.1.2. vienkāršas konfigurācijas zemes gabalus ar platību līdz 15000 m2 un iespēju jaunizveidotajiem zemes gabaliem piekļūt no esošas vai jaunizveidojamas ielas ar garumu ne vairāk kā 100m – apstiprinot zemes īpašnieka iesniegtu zemes ierīcības projektu;

 

30.     Svītrot punktu 7.1.3.vienkāršos gadījumos (zemes gabaliem ar platību līdz 4000 m2), ja tam piekrīt Būvvalde, pamatojoties uz zemes īpašnieku iesniegtu dalījuma priekšlikumu;

 

31.     Izteikt jaunā redakcijā punktu 7.2.1. kuriem ir tieša piekļūšana pie ielas;

 

32.     Izteikt jaunā redakcijā 7.3. Zemes gabala sadalīšana nav atļauta:

 

33.     Jauns punkts 7.3.5. Rindu ēku gadījumā, ja tās atrodas zemes gabala iekšienē un nav iespējams izveidot zemes gabalus, kuri robežojas ar ielu;

 

34.     Izteikt jaunā redakcijā 7.4.1. jaunizveidota zemes gabala platībai jābūt ne mazākai par 1000 m2, rindu vai grupu ēku apbūvei ne mazākai par 400 m2 uz reāli nenodalāmu ēkas vienību, ja zemes gabalu nevar sadalīt atbilstoši AN un ne mazākai par 250m2 uz reāli nodalāmu ēkas vienību:

 

35.     Papildināt 7.4.2 redakciju: Cēsu pilsētas daļā, kas ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā, (saņemot LR VKPAI un Cēsu pilsētas būvvaldes piekrišanu), zemes gabalu platība pieļaujama arī mazāka kā 1000 m2, ja iespējams nodrošināt tiešu piekļūšanu no ielas;

 

36.     Aizstāt vārdu punktā 7.4.3. „austrumu” ar „rietumu”

 

37.     Jauns punkts 7.4.6. atļauts veidot jaunus zemes gabalus mazākus kā 1000 m2, kvartālos, kuros vēsturiski iedibināts cits zemes gabalu lielums.

 

38.     Jauns punkts 7.6. Ja zemes gabals tiek dalīts, izstrādājot zemes ierīcības projektu, Cēsu pilsētas domei ir tiesības pieprasīt no dalīšanas ierosinātāja apzināt inženiertehnisko komunikāciju radītos apgrūtinājumus zemes gabalam, ja tas var būtiski ietekmēt zemes gabalu robežu noteikšanu.

 

39.     Jauns punkts 7.7. Rindu ēku zemes gabalu sadalīšanas gadījumos jāparedz apgrūtinājums koplietošanas saimnieciskās piebrauktuves nodrošināšanai, ja nav iespējama iekšpagalma apsaimniekošana caur apbūves vienību.

 

40.     Apvienot 9.2.5. un 9.2.6. punktus un redakciju „pilsētbūvniecības pieminekļa Cēsu vecpilsētas robežās” aizstāt ar „valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā”.

 

41.     Papildināt 10.2 redakciju: „ ... prasībām un 15.06.2006. apstiprinātajiem ‘’Raksturīgajiem ielu šķērsprofiliem inženierkomunikāciju izvietošanai Cēsu pilsētā’’ (skat. pielikumā Nr.1). Neuzbūvētas ...’’

 

42.     Papildināt 11.1. redakciju „... jāizvieto ne tuvāk...”

 

43.     Jauns punkts 13.12. Mazstāvu dzīvojamai apbūvei (esošajai un jaunbūvējamai) atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes plastikāta un metāla apšuvumu fasāžu apdarē (kvalitātes prasības katrā konkrētā gadījumā nosaka Būvvalde);

 

44.     Jauns punkts 13.13. Daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei (esošai un jaunbūvējamai) atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes plastikāta un metāla apšuvumu fasāžu apdarē ne vairāk kā 60% no objekta kopējā fasāžu laukuma, (kvalitātes prasības katrā konkrētā gadījumā nosaka Būvvalde);

 

45.     Jauns punkts 13.14. Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei un sabiedriskas nozīmes apbūvei (esošai un jaunbūvējamai) Cēsu pilsētā atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes plastikāta un metāla apšuvumu fasāžu apdarē  ne vairāk kā 50% no objekta kopējā fasāžu laukuma, (kvalitātes prasības katrā konkrētā gadījumā nosaka Būvvalde);

 

46.     Jauns punkts 14.11. Cēsu pilsētā esošajā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvē aizliegts izveidot jaunas atsevišķas ieejas uz dzīvokļiem ēkas ārsienā 1.stāva līmenī, izņemot, ja dzīvoklis tiek pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

 

47.     Jauns punkts 16.1.1. Pietiekošas vēsturiskās informācijas (fotogrāfijas, projekts u.tt.) gadījumā iespējams veidot vēsturisko žogu un vārtu kopijas.

 

48.     Izteikt jaunā redakcijā 17.1: „Ielu, laukumu, skvēru un koplietošanas pagalmu apgaismošanai izmantojamiem apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra, vai koplietošanas pagalma robežās. Apgaismojuma izbūve vai rekonstrukcija jānoformē ar būvprojektu „

 

49.     Papildināt 22.1 redakciju.: „... esošajām būvēm, izņemot, ja ēkas raksturojošs lielums (tai skaitā satiksmes organizācijas nosacījumi vairs nepieļauj automašīnu stāvēšanu), kas prasītu ...’’,

 

50.     Papildināt redakciju

51.     No šīs normas izpildes minētajā teritorijā atbrīvoti:

52.     esošo ēku īpašnieki un nomnieki, kuru nekustamajos īpašumos esošās apbūves blīvums nepieļauj jaunu stāvvietu ierīkošanu;     

53.     atsevišķi uzņēmējdarbības veicēji, kuru telpu platība esošajā apbūvē nepārsniedz 40m2;

54.     Pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā noteikt, ka LVS un šo noteikumu 22.4.punkta prasībām par stāvvietu skaitu pielietot koeficientu 0,5.

 

 

55.     Grozīt punktu 22.2. „... atbilstoši LVS un šo noteikumu prasībām, tad objekta īpašnieks vai pusēm vienojoties objekta nomnieks vai būvētājs par ...’’

 

56.     Jauns punkts 22.2.1 Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai nomnieks apzināti samazina esošo automašīnu stāvvietu skaitu (piem. izbūvējot papildus apjomus, vai vasaras terases, vai labiekārtojumu un taml.) vai tajā dažādu apstākļu dēļ nav iespējams ierīkot nepieciešamo automašīnu stāvvietu skaitu un Būvvalde un Cēsu pilsētas dome tam piekrīt, tad tas iespējams pie AN 22.2.punkta nosacījumu izpildes;

 

57.     Papildināt 22.4. redakciju:

-    viesnīcas, viesu nami, moteļi- 1 st. uz 1numuru līdz 30% stāvvietu strādājošo vajadzībām,

-    sporta nami, sporta zāles, sporta laukumi (ar sēdvietām) – 1st. uz katrām 6 sēdvietām;

-    sporta zāles, sporta laukumi (bez sēdvietām) – ne mazāk kā 20 st. uz objektu;

-    privātās publiskās pirtis, atpūtas nami – ne mazāk kā 10 st. uz objektu;

-    finanšu darījumu iestādes (bankas, to klientu apkalpošanas centri, apdrošināšanas kompānijas, kredītiestādes un taml.), katriem 20m2 apkalpošanas zāles vai biroja platības – 1 st. (bet ne mazāk kā trīs uz objektu);

-    dzīvojamā platība – vienistabu dzīvoklis - 1 stāvvieta, divistabu un vairākistabu dzīvoklim ne mazāk kā 1,5 stāvvietas.

 

58.     Izteikt jaunā redakcijā: 25.13 „Esošo elektropārvades līniju rekonstrukcija vai jauna būvniecība (tai skaitā apgaismojuma) veicama kabeļus ieguldot gruntī saskaņā ar akceptētu būvprojektu un saņemtu būvatļauju. Būve nododama ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.”

 

59.     Papildināt 25.14 redakciju. „... PAU un akceptētu būvprojektu...”

 

60.     Jauns punkts 25.19. Lietus ūdeņu un virsūdeņu novadīšana no apbūves teritorijas, pielietojot iesūcināšanas metodi, atļaujama tikai pēc ģeotehniskās izpētes un atbilstoša slēdziena saņemšanas.

 

61.     Jauns punkts 27.1.11. atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.5 „Īslaicīgās lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi Cēsu pilsētā” (10.02.2005., sēdes prot. Nr.3, 14.punkts) un to papildinājumiem un grozījumiem perspektīvā.

 

62.     Papildināt 27.2 redakciju: „Ēkas vai nepabeigtas jaunbūves ...dzīvību. Šādām ēkām jāsaņem noteikta parauga objektu konservācijas atļauja Būvvaldē (paraugs pielikumā Nr.2)’’;

svītrot vārdu „...un...”

vārdu „...aizslēgtas...” aizstāt ar vārdu „..un...”

vārdus „.. aizvērti vai aizsisti” aizstāt ar vārdu „... norobežoti...”

vārdu „...aizžogojamas...” aizstāt ar vārdu „..nožogojamas...”

 

63.     Jauns punkts 27.4. Cēsu pilsētas pašvaldība bez kompensācijas pārņem īpašumā no fiziskajām un juridiskajām personām to privātīpašumā esošas nodalītās, jaunizbūvētās ielas tikai pēc maģistrālo inženiertīklu un ielas šķērsprofilu, garenprofilu un ieseguma pilnīgas izbūves pabeigšanas, ja puses nav vienojušās savādāk

 

64.     Jauna redakcija 28.1.2. Prasībām par ēku un būvju apsekošanas kārtību:

 

1.      Lai saņemtu ēku un būvju apsekošanas komisijas aktu par ēkas vai būves tehnisko stāvokli pašvaldības, valsts, juridisko personu un fizisko personu īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, Cēsu pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1.1.      Cēsu pilsētas domei adresēts iesniegums ar situācijas izklāstu un lūgumu nozīmēt ēku un būvju apsekošanas komisiju objekta apsekošanai;

1.2.      ēkas inventarizācijas plāni (ja nepieciešams);

1.3.      raksturīgo vietu fotofiksācija (ja nepieciešams);

1.4.      atbilstoši sertificētas personas vai licencētas firmas izstrādātu ēkas inženiertehniskās apsekošanas slēdzienu gadījumā , ja komisijas ierosinātājs vēlās ēkai vai būvei noteikt avārijas vai kapitāli remontējamas ēkas vai būves statusu.

 

 1. Dzīvojamās platības norakstīšanas no apdzīvojamās platības uzskaites kritēriji:

2.1.dzīvojamās ēkas atrodas rūpniecības, noliktavu vai ārējā transporta zonā, kurā pēc teritorijas plānojuma vai detālplānojuma dzīvojamā funkcija nav atļauta;

2.2.dzīvojamās ēkas vai telpas konstrukcijas atrodas avārijas stāvoklī;

2.3.dzīvojamās telpas platība mazāka par 8 m2;

2.4.platums taisnstūrveida vai trapecveida dzīvojamai telpai mazāks par 2m (nišu un izvirzījumu platums vai dziļums netiek ņemts vērā)

2.5.telpas augstums ar horizontāliem griestiem līdz 2.2.m vai arkveida griestiem līdz 2.2 m no grīdas līdz arkas izliekuma sākumam;

2.6.telpas grīdas līmenis atrodas zemāk par ārējās zemes (trotuāra apmales) līmeni vairāk par pusi no telpas augstuma;

2.7.telpai nav tiešā dabīgā izgaismojuma vai tā tiek izgaismota ar otro gaismu;

2.8.telpas logi (logs) atrodas iepretī arkai, slēgtai galerijai vai citas ēkas sienai;

2.9.telpas logi (logs) iziet uz slēgtu pagalmu;

2.10.attālums no loga līdz šķērssienai vai starpsienai lielāks par 1.4m (nišu un izvirzījumu platums un dziļums netiek ņemts vērā);

2.11.dzīvoklī telpa virtuvei nav dabīgi izgaismota;

2.12.troksnis un vibrācija no stacionāro mehānismu un inženieriekārtu darbības pārsniedz pieļaujamās sanitārās normas;

2.13.dzīvojamā telpā nav stacionāras apkures ierīces vai iekārtas;

2.14.tieši virs dzīvojamās telpas atrodas vannas un tualetes telpas;

2.15.caur dzīvojamo telpu vai starpstāvu pārsegumu vai virs telpas novietoti kanalizācijas vadi;

2.16.dzīvoklī nav tualetes;

2.17.dzīvojamās telpas durvju aile kapitālā sienā vai starpsienā mazāka par 70 cm;

2.18.dzīvojamā telpā atrodas lūka ieejai tehniskā pagrabā;

2.19.ieeja tualetē vai savienotajā sanitārajā mezglā notiek no istabas vai virtuves;

2.20.ieeja dzīvojamā telpā vai virtuvē notiek tieši no ielas vai kāpņu telpas bez priekštelpas;

2.21.dzīvojamā telpā pastāvīgs sienu , griestu , grīdas mitrums;

2.22.dzīvojamās telpas atrodas virs telpām , kas izdala paaugstinātu siltumu un temperatūra tajās pārsniedz normās noteiktās prasības.

 

 1. Lai apdzīvojamo platību norakstītu no apdzīvojamās platības uzskaites komisijai ir jākonstatē trīs 2.punkta nosacījumi.

                 

65.     Jauna redakcija 28.1.3. Prasībām par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas kārtību:  

1.Lai reģistrētu juridisko un fizisko darbības vietu un funkciju valsts, juridisko un fizisko personu īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos, Cēsu pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1.1.Cēsu pilsētas domei adresēts iesniegums ar lūgumu reģistrēt konkrētu funkciju konkrētās telpās vai objektā;

1.2.juridiskām personām – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

fiziskām personām - individuālā darba veicēja apliecības, patenta vai individuālā komersanta apliecības kopija;

1.3.nomas līguma, ar ēkas, telpu un zemes gabala īpašnieku (lietotāju), kopija;

1.4.juridiskām personām - valsts ieņēmuma dienesta izziņa, ka uzņēmumam nav nodokļu parādu;

1.5.specifiskiem darbības veidiem - licences, sertifikāta un taml. kopijas,

1.6.nekustamā īpašuma piederības apliecinošu dokumentu kopijas;

1.7.telpu vai objekta inventarizācijas plāns vai zemes gabala plāns ar norādēm, kuras precīzi telpas vai kura zemes gabala daļa (norādot robežas) tiek nomāta vai izmantota.

2. Lai reģistrētu juridisko un fizisko personu darbības vietu un funkciju Cēsu pilsētas
pašvaldības īpašumā vai pārvaldījumā esošajos nekustamajos īpašumos, Cēsu pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

2.1. Cēsu pilsētas domei un apsaimniekotājam (t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) adresēts iesniegums ar lūgumu atļaut ierīkot konkrētu funkciju konkrētās telpās vai objektā;

2.2. juridiskām personām – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija

fiziskām personām - individuālā darba veicēja apliecības, patenta vai individuālā komersanta apliecības kopija;

2.3.             juridiskām personām - valsts ieņēmuma dienesta izziņa , ka uzņēmumam nav nodokļu parādu;

2.4.             specifiskiem darbības veidiem - licences, sertifikāta un taml. kopijas,

2.5. apsaimniekotāja ( t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) sagatavots nomas līguma projekts;

2.6. Gadījumos, ja zeme nav Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā - zemes nomas līguma ar zemes īpašnieku (lietotāju) kopija.

3.   Lai reģistrētu individuālā darba veicējus un to darbības veikšanas vietu fiziskām personām Cēsu pilsētas domē jāiesniedz šādi dokumenti:

3.1.              noteikta parauga iesniegums (paraugs pielikumā Nr.2);

3.2.              ēkas īpašnieka vai tās pārvaldītāja rakstiska piekrišana, ja darbības vieta ir iesniedzēja patstāvīgā dzīves vieta;

3.3.              ēkas īpašnieku apvienības valdes vai tās pilnvarotās personas rakstiska piekrišana, ja darbības vieta ir iesniedzēja pastāvīgā dzīves vieta, dzīvoklis ir privatizēts un ēka ir dalīts īpašums;

3.4.     nomas līguma kopija, ja darbības vieta ir neapdzīvojamās telpas vai objekts, kuri atrodas valsts, juridisko vai fizisko personu īpašumā;

3.5. apsaimniekotāja ( t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) sagatavots nomas līguma projekts ja darbības vieta ir neapdzīvojamās telpas vai objekts, kuri atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā vai pārvaldījumā;

4.      Juridisko un fizisko personu iesniegumus darbības vietas un funkcijas reģistrācijai valsts, juridisko vai fizisko personu nekustamajos īpašumos izskata un dod atzinumu Cēsu pilsētas būvvalde; atzinumu apstiprina ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vai  izpilddirektora rīkojumu.

5.  Juridisko un fizisko personu iesniegumus darbības vietas un funkcijas reģistrācijai Cēsu pilsētas pašvaldības nekustāmajos īpašumos un pārvaldījumā esošajos īpašumos izskata un dod atzinumu Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskā komiteja, atzinumu apstiprina ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

6.                 Atzinuma pieņemšanai, Cēsu pilsētas būvvalde vai Cēsu pilsētas Tautsaimnieciskā komiteja ir tiesīga pieprasīt:

6.1. vienģimenes dzīvojamai ēkai piegulošo vai nepieciešamības gadījumā apkārtējo gruntsgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu paredzamās funkcijas ierīkošanai,

6.2. daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēkā vai tās daļā dzīvojošo īrnieku vai dzīvokļu īpašnieku rakstisku piekrišanu paredzamās funkcijas ierīkošanai.

7.   Lai reģistrētās funkcijas ierīkotu vienģimenes dzīvojamajās mājās nepieciešams

7.1.              pārplānot ēkas telpu plānojumu atbilstošu normatīvajām prasībām;

7.2.              atbilstoši mainīt zemes lietošanas mērķi.

8.   Lai reģistrētās funkcijas ierīkotu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās nepieciešams:

8.1.              saņemt, ar Cēsu pilsētas domes lēmumu apstiprinātu, Cēsu pilsētas ēku un būvju apsekošanas komisijas aktu, par to, ka dzīvoklis ir noņemts no apdzīvojamās platības uzskaites;

8.2.              pārplānot telpu plānojumu atbilstoši normatīvajām prasībām;

8.3.              mainīt zemes lietošanas mērķi.

9.   Lai saņemtu telpu vai objektu reģistrācijas apliecību Cēsu pilsētas domes sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisijai jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:

9.1.              iesniegums reģistrācijas apliecības saņemšanai;

9.2.              Cēsu pilsētas domes rīkojums vai domes lēmums par reģistrēto darbības vietu un funkciju;

9.3.              Nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja tehniskā pase;

9.4.Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigādes atzinumu;

9.5.pilsētas SIA „Vinda” atzinumu par ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves atbilstību tehniskajiem normatīviem (noteikumiem);

9.6.licencētas juridiskas personas atzinumu par izbūvēto elektroierīču atbilstību normatīvajām prasībām;

9.7.Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” Valmieras filiāles atzinumu;

9.8. VAS „Latvijas Valsts Ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas slēdziens, ja tas ir nepieciešams;

9.9.līgums ar juridisku personu, kurai ir Cēsu pilsētas domes atļauja atkritumu izvešanai Cēsu pilsētā ;

9.10.Valmieras reģionālās vides pārvaldes atzinums, kur tas ir nepieciešams;

10. Punkta 11. izpildi kontrolē Cēsu pilsētas domes sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisija.

11.            Pilsētas domes izsniegtās reģistrācijas apliecības var tikt anulētas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokolu un Cēsu pilsētas domes sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisijas rakstiska ierosinājuma pamata.

12.            Pilsētas domes izsniegto telpu un objektu reģistrācijas apliecību drīkst anulēt ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

13.            Reģistrācijas apliecības var tikt atjaunotas tikai saskaņā ar šiem noteikumiem.

14.            Ja juridiskas vai fiziskas personas pārtrauc darbību reģistrētajās telpās vai objektā, tad par to rakstiski jāinformē Cēsu pilsētas dome.

15.            Reģistrēto darbības vietu uzraudzību un kontroli savas kompetences ietvaros veic:

 

15.1.                pašvaldības pilnvarotas amatpersonas;

15.2.                pilsētas būvvaldes vadītājs, viņa vietnieks un būvinspektors;

15.3.                pašvaldības policijas darbinieki.

16. Juridiskās un fiziskās personas šajos noteikumos ietverto darbību realizēšanā ievēro Latvijas Republikas likumus un tiesību aktus.

 

66.     Jauns punkts 29.1.3. Saistošajiem noteikumiem Nr. 6. „Par Cēsu pilsētas dabas  un kultūrvēsturiskā  parka aizsardzību un uzturēšanu”(19.04.2007., sēdes prot. Nr. 7,) un to papildinājumu un grozījumu perspektīvām prasībām;

 

67.     Izteikt jaunā redakcijā: 31.3. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (apstiprināts ar LR Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr. 128) iekļauto Cēsu pilsētas objektu uzskaitījums ievietots teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 8.2. Kultūrvēsturiskais mantojums.  

 

68.     Jauns punkts 32.1.4: Saistošajiem noteikumiem Nr. 6. „Par Cēsu pilsētas dabas  un kultūrvēsturiskā  parka aizsardzību un uzturēšanu”(19.04.2007., sēdes prot. Nr. 7,) un to papildinājumu un grozījumu perspektīvām prasībām;

 

69.     Jauns punkts 34.4. Cēsu pilsētā  Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 37. panta 1. punkta 4. apakšpunktam noteikta teritorija  gar Gauju   ar appludinājuma varbūtību  vienu reizi simts gados (skatīt. teritorijas plānojuma karti “Aizsargjoslu shēma”);

 

70.     Jauns punkts 34.5.  zemes gabalam Valmieras ielā 8, Cēsis, kadastra Nr. 4201 002 0614  noteikta  25 metru aizsargjosla ap valsts aizsardzības objektiem, kā to paredz  2006. gada MK noteikumi Nr.508. „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu” skatīt. teritorijas plānojuma karti “Aizsargjoslu shēma”);

 

71.     Papildināt 38.2. redakciju : Cēsu pilsētā ir atļauta pazemes ūdeņu ieguve (tai skaitā artēzisko urbumu ierīkošana) ūdensapgādes un ražošanas procesu nodrošināšanai, fizisko un juridisko personu, vajadzībām atbilstoši:

 

72.     Izteikt jaunā redakcijā 40.1.4. „citi ar pilsētas domes lēmumu apstiprināti gadījumi pēc Būvvaldes vai Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas ierosinājuma;  

 

II daļa

 

73.     Papildināt 1.2. redakciju „... kas ir arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un mākslas pieminekļi, izņemot ciktāl to nosaka vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas procedūras nosacījumi’’;

 

74.     Jauns punkts 1.3.1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas būvprojekts izstrādājams vienā  (tehniskā projekta stadija) vai divās (skiču un tehniskā) projekta stadijās un būvprojekta sastāvs tiek noteikts:

1.3.1.1. paskaidrojuma raksts, kurā raksturoti projektējamo ēku un būvju kompozīcijas, ģenplāna un labiekārtojuma (tai sk. apstādījumu) nosacījumi, to plānojuma un apdares risinājumi, to konstruktīvais un ārējo inženiertīklu (elektroapgādes, gāzes apgādes, fekālās kanalizācijas, ūdensvada, virsūdeņu novadīšanas, sakaru un taml.) risinājumi un iekšējo inženiertīklu (elektroapgādes, gāzes apgādes vai apkures, kanalizācijas, ūdensvada, ventilācijas un taml.) risinājumu raksturojums;

1.3.1.2.grafiskā daļa(saīsinājumi pieņemti atbilstoši LBN 202-01 ‘’Būvprojekta saturs un noformēšana’’):

1.3.1.2.1. teritorijas sadaļa TS;

1.3.1.2.2.būvprojekta ģenplāns ĢP (M1:500) (teritorijas organizācija, ārējo inženiertīklu savietotais plāns, vertikālais plānojums, labiekārtojums);

1.3.1.2.3. arhitektūras risinājumi (tai sk. detalizēti) AR, ARD (M:100, M1:50, M1:25) (būves stāvu plāni, jumta ieseguma plāns, būves fasādes, raksturīgie griezumi, ja nepieciešams  detaļas un taml.)

1.3.1.2.4.būvkonstrukcijas BK (tai sk. MK,KK, DzK) (M1:100, M1:50, M1:25) (pamatu plāns, starpstāvu pārsegumu plāni, jumta konstrukciju plāni, raksturīgie griezumi, raksturīgie mezgli, ja nepieciešams atsevišķu detaļu rasējumi un taml.)

1.3.1.2.5. iekšējo inženiertīklu principiālās shēmas – apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana AVK, ūdensvads un kanalizācija ŪK, gāzes apgāde GA;

1.3.1.2.6.ārējie pieslēgumi pie inženiertīkliem- ūdensapgāde un kanalizācija ŪKT, lietus ūdens kanalizācija LKT, drenāžas tīkli DT, gāzes apgādes tīkli GAT, siltumapgāde SAT, elektroapgāde ELT, vājstrāvas VST.

 

Ja nepieciešams Būvvalde var noteikt arī citas būvprojekta sastāva prasības.

 

75.     Svītrot 5.18.

 

76.     Jauns punkts 6.5.8. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;

 

77.     Papildināt 6.12 redakciju.: „... uz īsāku laiku, vai šo noteikumu 27.2.punktā noteiktajos gadījumos, rakstiski jāinformē ...”;

 

78.     Izteikt jaunā redakcijā 

 

12.1.Par AN pārkāpšanu vainīgā persona (fiziskā vai juridiskā) tiek saukta pie administratīvās atbildības atbilstoši šiem noteikumiem.

        Par citu būvniecības normatīvo aktu pārkāpšanu vainīgā persona tiek saukta pie atbildības pārējos normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

12.2.Par AN pārkāpšanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 250,-, bet juridiskām personām līdz Ls 1000,-.

12.3.Par AN neievērošanu administratīvo protokolu tiesīgi sastādīt:

     12.3.1.būvvaldes vadītājs;

     12.3.2.būvvaldes vadītāja vietnieks;

     12.3.3.būvinspektors;

     12.3.4.pašvaldības policija;

12.4.Soda maksāšana neatbrīvo vainīgo personu no pārkāpuma seku novēršanas.

12.5.AN pārkāpuma sekas vainīgajai fiziskai vai juridiskai personai ir jānovērš Būvvaldes atzinumā un/vai Cēsu pilsētas pašvaldības lēmumā noteiktajā termiņā.

12.6. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumu pieņem Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija, kuras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā noteiktā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums lēmumam nr. 423

Paskaidrojuma raksts.

 

 

1. Ievads

 

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa sēdes lēmumiem „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.8 izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.7, p.Nr. 42, lēmums Nr.226) un „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.8 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu” (prot.Nr.7, p.Nr.24, lēmums Nr.227) un saskaņā ar:

§         Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);

§         LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);

§         Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;

§         Cēsu pilsētas attīstības programmu

Tie ir izstrādāti kā Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi darba uzdevuma minētajās sadaļās:

7.      teritorijas daļai Vaives ielā 31, Cēsīs

8.      teritorijas daļai Priedes ielā 9, Cēsīs

9.      teritorijai Bērzu ielā 4, Cēsīs

10.  teritorijas daļai Liepu ielā 7, Cēsīs

11.  Bērzu ielai un daļai Priedes ielas, Cēsīs

12.  teritorijas daļai Dzirnavu ielā 41, Cēsīs

13.  kvartālam starp Ausekļa ielu, Eduarda Treimaņa – Zvārguļa ielu un Ata Kronvalda ielu

14.  Ābeļu ielas izveide paralēli Vaives ielai

15.  Mētru ielas daļas likvidācija

16.  teritorijas plānojuma sadaļai „Aizsargjoslas”

 

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi

 

2.1. teritorijas daļa Vaives ielā 31, Cēsīs

 

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Vaives ielā 31, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” un „mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Apmēram 45% zemes gabala atļautais izmantošanas mērķis ir „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”.

Zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, (kadastra Nr. 4201 004 0411) platība ir 31322 m2. Zemes gabals ir valstij piekrītošs Zemesgrāmatā nereģistrēts īpašums un 16.03.2007. ir pieprasīts (Nr.1-23/446) atbildīgajām institūcijām reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda pašvaldību funkciju veikšanai.

Zemesgabals ir neapbūvēts un tam nav apgrūtinājumu.

Cēsu pilsētas austrumu daļa starp Vaives ielu un Jānā Poruka ielu veidojas par  ražošanas un komercapbūves teritoriju. Zemes gabals Vaives ielā 31, Cēsīs, ietilpst šajā teritorijā. Zemes gabalā paredzēts attīstīt rūpniecisko darbību. Zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs attīstība, veidojot jaunu ražojošu uzņēmumu, dos pilsētai pievienoto vērtību, iedzīvotājiem jaunas darba vietas, tādejādi paaugstinot iedzīvotāju dzīves līmeni un veicinot pašvaldības ekonomisko attīstību. Ņemot vērā ierobežoto ražošanai piemēroto teritoriju skaitu Cēsu pilsētā, nepieciešams lielākai zemes gabala daļai Vaives ielā 31, Cēsīs, noteikt atļauto izmantošanas veidu „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”. 

 

2.2. teritorijai Priedes ielā 9, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi tiek noteikti zemes gabalam Priedes ielā 9, Cēsīs. Zemes gabals ir pašvaldībai piekrītošs Zemesgrāmatā nereģistrēts īpašums (kadastra Nr. 4201 006 2012) ar platību aptuveni 545146 m2. Zemes gabals ir neapbūvēts un uz tā visā zemes gabala platībā atrodas mežs.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Priedes ielā 9, Cēsīs, atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „dabas pamatne” un „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Teritorija robežojas ar Priedes ielu, kurai posmā no zemes gabala Priedes ielā 5/7 robežas ar zemes gabalu Priedes ielā 9 līdz zemes gabala Priedes ielā 12 robežai ar zemes gabalu Priedes ielā 14 plānots noteikt kājnieku ielas statusu. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā, kas ir vietējas nozīmes īpaši aizsargājamā teritorija. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka Dabas aizsardzības plānu uz zemes gabala atrodas mežs ar vecām priedēm un noteikta kā meža teritorija, kur jāsaglabā veci, izcili koki. Tāpat zemes gabalā atrodas divi avoksnāji, kas ir ES biotops un šajās teritorijās ierobežojama jebkāda saimnieciskā darbība, kas varētu izmainīt biotopa hidroloģisko režīmu, veģetācijas sastāvu un struktūru.

Lai saglabātu dabas vērtības, kas raksturīgas Cēsu Dabas un kultūrvēsturiskajam parkam un nepalielinātu apbūves intensitāti šajā pilsētas daļā, nepieciešams visam zemes gabalam Priedes ielā 9 noteikt teritorijas izmantošanas veidu „dabas pamatne”.

 

2.3. teritorijai Bērzu ielā 4, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi tiek noteikti zemes gabalam Bērzu ielā 4, Cēsīs. Zemes gabals ir privātpersonai piekrītošs Zemesgrāmatā nereģistrēts īpašums (kadastra Nr.4201 006 1905) ar platību aptuveni 4541 m2.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Bērzu ielā 4, Cēsīs, atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā, kas ir vietējas nozīmes īpaši aizsargājama teritorija. Zemes gabals ir neapbūvēts un uz tā visā zemes gabala platībā atrodas mežs.

Lai saglabātu dabas vērtības, kas raksturīgas Cēsu Dabas un kultūrvēsturiskajam parkam un nepalielinātu apbūves intensitāti šajā pilsētas daļā, nepieciešams visam zemes gabalam Bērzu ielā 4 noteikt teritorijas izmantošanas veidu „dabas pamatne”.

 

2.4. teritorijai Liepu ielā 7, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi tiek noteikti zemes gabala Liepu ielā 7, Cēsīs, daļai. Zemes gabals ir pašvaldībai piekrītošs īpašums (kadastra Nr.4201 006 1201) ar platību aptuveni 26097 m2.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Liepu ielā 7, Cēsīs, atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „mazstāvu dzīvojamā apbūve ar zaļās zonas elementiem” un „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā, kas ir vietējas nozīmes īpaši aizsargājama teritorija. Zemes gabals ir neapbūvēts. Zemes gabalu šķērso Vinterupīte un daļa zemes gabala ir apaugusi ar kokiem un krūmiem.

Lai saglabātu dabas vērtības, kas raksturīgas Cēsu Dabas un kultūrvēsturiskajam parkam un nepalielinātu apbūves intensitāti šajā pilsētas daļā, nepieciešams zemes gabalam Liepu ielā 7, Cēsīs, noteikt teritorijas izmantošanas veidu „dabas pamatne”.

 

2.5. Bērzu ielai un daļai Priedes ielas, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi tiek noteikti Bērzu ielai un Priedes ielai posmā no zemes gabala Priedes ielā 5/7 robežas ar zemes gabalu Priedes ielā 9 līdz zemes gabala Priedes ielā 12 robežai ar zemes gabalu Priedes ielā 14.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā Bērzu ielai un Priedes ielai ir noteikts vietējas nozīmes dzīvojamo rajonu ielas statuss. Bērzu iela un teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautais Priedes ielas posms ir neizbūvēts un to izmanto kā gājēju taku.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā, kas ir vietējas nozīmes īpaši aizsargājama teritorija.

Lai saglabātu dabas vērtības, kas raksturīgas Cēsu Dabas un kultūrvēsturiskajam parkam un nepalielinātu apbūves intensitāti šajā pilsētas daļā, nepieciešams likvidēt Bērzu ielai un daļai Priedes ielas ielas statusu, saglabājot gājēju takas šajos posmos.

 

2.6. teritorijas daļai Dzirnavu ielā 41, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi tiek noteikti zemes gabala Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, daļai. Zemes gabals ir privātpersonai piekrītošs īpašums (kadastra Nr. 4201 001 0107) ar platību 120941 m2. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas. Lielu daļu zemes gabala aizņem mežs, tāpat uz zemes gabala ir krūmāji un pļavas. Zemes gabals robežojas ar Dzirnavu ielu no vienas puses un Gaujas upi no otras puses. Uz zemes gabala atrodas Gaujas atteka un saskaņā ar Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka Dabas aizsardzības plānu uz zemes gabala atrodas bioloģiski augstvērtīga pļava un no Dzirnavu ielas pāri zemes gabalam veidojas ainavisks skatupunkts uz Gauju.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabals Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „dabas pamatne” un „mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Saskaņā ar Gaujas Nacionālā parka likumu, Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu un Dabas aizsardzības plānu zemes gabals atrodas Gaujas Nacionālā parka lieguma zonā.

Lai nodrošinātu zemes gabala Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, vērtību saglabāšanu un racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu, nepieciešams zemes gabala daļai, kas pieguļ Dzirnavu ielai (aptuvenā platība 1000 m2), noteikt teritorija izmantošanas veidu „dabas pamatne, kurā atļauta mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

 

2.7. kvartālam starp Ausekļa ielu, Eduarda Treimaņa – Zvārguļa ielu un Ata Kronvalda ielu

 

Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļauti pašvaldībai piekrītoši zemes gabali A.Kronvalda ielā 18 (kad.Nr. 4201 003 0810, platība 1973 m2), Ausekļa ielā 5 (kad.Nr. 4201 003 0811, platība 1831 m2), Indriķa ielā 3 (kad.Nr. 4201 003 0812, platība 2010 m2), Indriķa ielā 4 (kad.Nr. 4201 003 0814, platība 19700 m2), Indriķa ielā 5 (kad.Nr. 4201 003 0813, platība 2000 m2), Indriķa ielā 6 (kad.Nr. 4201 003 0815, platība 1340 m2), Indriķa ielā 7 (kad.Nr. 4201 003 0816, platība 1755 m2), Indriķa ielā 8 (kad.Nr. 4201 003 0817, platība 1382 m2), Indriķa ielā 9 (kad.Nr. 4201 003 0818, platība 1694 m2) un privātīpašumā esošs zemes gabals A.Kronvalda ielā 14 (kadastra Nr. 4201 003 0804) ar platību 3799 m2. Zemes gabali ir neapbūvēti.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā augstākminētie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Kvartāls atrodas pilsētas daļā, kas raksturīga ar mazstāvu dzīvojamo apbūvi un robežojas ar teritoriju, kurā atļauta rūpnieciskā un komercdarbība. Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajiem zemes gabaliem blakus atrodas mazstāvu dzīvojamā apbūve, kā arī komercdarbības teritorijas. Zemes gabali robežojas ar pilsētas lokveida maģistrāli Ata Kronvalda ielu un vietējās nozīmes ielām Eduarda Treimaņa – Zvārguļa un Ausekļa ielām.

Lai nodrošināt teritorijas turpmāku attīstību un nodrošinātu pilsētas ekonomisko attīstību, veidojot jaunas teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai, vienlaicīgi nepasliktinot blakus esošās dzīvojamās teritorijas dzīves kvalitāti, nepieciešams noteikt kvartālam starp Ausekļa ielu, Ata Kronvalda ielu un Eduarda Treimaņa Zvārguļa ielu teritorijas izmantošanas veidu „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”, nosakot ierobežojumus ražojošajiem uzņēmumiem. 

 

2.8. Ābeļu ielas izveide paralēli Vaives ielai

 

Saskaņā ar spēkā esošu Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu teritorija starp Vaives ielu Saules ielu un Mēness ielu iekļauta teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Šī teritorija raksturīga ar esošu mazstāvu dzīvojamo apbūvi un zemes gabaliem, kas šobrīd nav apbūvēti. Teritorijā atrodas zemes gabali, kas ir privātīpašums un valstij piekrītoši Zemesgrāmatā nereģistrēti zemes gabali.

Lai nodrošinātu teritorijas starp Vaives ielu, Saules ielu un Mēness ielu ilgtspējīgu attīstību un piekļuvi perspektīvajai apbūvei, nepieciešams noteikt jaunas ielas trasējumu starp Vaives un Mēness ielām.

 

2.9. Mētru ielas daļas likvidācija

 

Saskaņā ar spēkā esošo teritorija splānojumu Mētru iela ir noteikta kā iela, kas nodrošina piekļuvi perspektīvē apbūvējamiem zemes gabaliem Mētru ielā 5, Mētru ielā 10, Mētru ielā 14, Mētru ielā 16, Mētru ielā 20.

Mētru iela nav izbūvēta un šobrīd uz daļas Mētru ielas trases atrodas mežs.

Lai nodrošinātu teritorijai raksturīgo dabas vērtību saglabāšanu, nepieciešams likvidēt daļu Mētru ielas.

 

2.10. teritorijas plānojuma sadaļai „Aizsargjoslas”

 

Spēkā esošajā teritorijas plānojumā 13. sadaļā ir noteiktas un kartogrāfiskā materiāla 27.shēma ir attēlotas aizsargjoslas Cēsu pilsētā.

Cēsu pilsētas teritorijas plānojums ir apstiprināts kā Cēsu pilsētas saistošie noteikumi 2005. gada 9.jūlijā. pēc teritorijas plānojuma stāšanās spēkā ir pieņemti vairāki normatīvie akti, kas nosaka papildus aizsargjoslas Cēsu pilsētā, kuras nepieciešams noteikt ar teritorijas plānojumu.

Lai ievērotu normatīvajos aktos noteikto aizsargjoslu ievērošanu, nepieciešams papildināt teritorijas plānojuma sadaļu „Aizsargjoslas” ar individuāli Cēsu pilsētai noteikto Gaujas upes 0.1 % applūšanas aizsargjoslu, aizsargjoslu ap Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas īpašumu Valmieras ielā 8, Cēsīs, un aizsargjoslu gar dzelzceļa pievadceļu Cēsīs.

 

3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni

 

Lai teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautās teritorijas attīstītos un spētu piedāvāt pilsētai nepieciešamos pakalpojumus tām jānosaka atbilstošs teritorijas izmantošanas veids un apbūves blīvums,, kurā atļautās izmantošanas nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un zemes gabalu īpašnieku intereses.

Teritoriju attīstības mērķis ir zemes gabalu ilgtspējīga apsaimniekošana, vides sakārtošana un dažādu saskarsmju teritoriju attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni.

 

4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

 

4.1. teritorijas daļai Vaives ielā 31, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs iekļaut Teritorijas izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”.

Tās galvenais izmantošanas veids ir ražošanas objektu un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajā teritorijā atļauta rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, noliktavu apbūve, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, auto apkalpes objektu apbūve, atsevišķu sporta objektu apbūve, katlumāju apbūve, atsevišķu valsts institūciju objektu apbūve, vietējās nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vairumtirdzniecības bāzes, kravu stacijas, dzelzceļa pievadceļi, garāžas, atkritumu šķirošanas laukumi, degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, autostāvvietas.

Nosakot apmēram 75% zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, teritorijas izmantošanas veidu „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” un 25% zemes gabala izmantošanas veidu „mazstāvu apbūve”, veidosies kompleksa mazstāvu dzīvojamā apbūve abās pusēs Vaives ielai, tālāk turpinoties rūpnieciskas un komerciāla rakstura apbūves teritorijai.

Zemes gabala apsaimniekošana un apbūve veicama atbilstoši Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem un citiem spēkā esošajiem pilsētas saistošajiem noteikumiem.

 

4.2. teritorijai Priedes ielā 9, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalu daļu Priedes ielā 9, Cēsīs, iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne” (zaļš svītrojums, apzīmējums Z plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids ir parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas; parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas; mežu teritorijas; teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Zemes gabals Priedes ielā 9 apvienojams ar zemes gabalu Priedes ielā 12 un likvidēto Priedes ielas posmu un ierakstāms Zemesgrāmatā kā vienots nekustamais īpašums. Zemes gabalā saglabājamas un veidojamas jaunas gājēju takas, nodrošinot teritorijas pieejamību iedzīvotājiem.

Zemes gabala apsaimniekošana veicama atbilstoši Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem un citiem spēkā esošajiem pilsētas saistošajiem noteikumiem.

 

4.3. teritorijai Bērzu ielā 4, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalu Bērzu ielā 4, Cēsīs, iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne” (zaļš svītrojums, apzīmējums Z plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids ir parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas; parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas; mežu teritorijas; teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Zemes gabalu Bērzu ielā 4 nepieciešams atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” noteikt kā pašvaldību funkcijas „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību” nodrošināšanai nepieciešamu teritoriju.

 

4.4. teritorijai Liepu ielā 7, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalu daļu Liepu ielā 7, Cēsīs, iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne” (zaļš svītrojums, apzīmējums Z plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids ir parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas; parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas; mežu teritorijas; teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Zemes gabalā saglabājama, sakārtojama un labiekārtojama upes grava. Zemes gabala apsaimniekošana veicama atbilstoši Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem un citiem spēkā esošajiem pilsētas saistošajiem noteikumiem.

 

4.5. Bērzu ielai un daļai Priedes ielas, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz Bērzu ielas likvidāciju un daļas Priedes ielas likvidāciju. Priedes ielai ielas statusa likvidācija tiek noteikta daļai no zemes gabala Priedes ielā 5/7 robežas ar Priedes ielu 9 līdz zemes gabala Priedes ielā 12 robežas ar zemes gabalu Priedes ielā 14. Likvidējamās Bērzu ielas un Priedes ielas daļai tiek noteikts teritorijas izmantošanas veids „dabas pamatne”.

Tās galvenais izmantošanas veids ir parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas; parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas; mežu teritorijas; teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Likvidējamais Priedes ielas posms tiek apvienots ar zemes gabaliem Priedes ielā 9 un Priedes ielā 12 un reģistrējams Zemesgrāmatā kā vienots īpašums.

Pa likvidētajiem Bērzu ielas un Priedes ielas posmiem saglabājamas un sakārtojamas gājēju takas, nodrošinot dabas pamatnes pieejamību iedzīvotājiem.

Autotransporta apgriešanās laukumi paredzami uz Priedes ielas pie zemes gabala Priedes 12  robežas ar zemes gabalu Priedes ielā 14, kā arī pie zemes gabala Priedes ielā 7/9 robežas ar Priedes ielu 9.

 

4.6. teritorijas daļai Dzirnavu ielā 41, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalu daļai Dzirnavu ielā 41, Cēsīs, iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve” (zaļš svītrojums ar gaiši brūnu šķērssvītrojumu, apzīmējums M plānā). Teritorijas plānojuma grozījumi noteikti zemes gabala daļai, kas pieguļ Dzirnavu ielai un atrodas reljefa pacēlumā (zemes robežu plānā eksplikācija pļava).

Tā Galvenais izmantošanas veids ir parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas; parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas; mežu teritorijas; teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves; vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve; vasarnīcu apbūve; viesu namu, pansiju apbūve; daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem; dzīvojamo māju palīgēku apbūve; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Būvju konkrētu izvietojums pamatojams ar detālplānojumu. Zemes gabalā sakārtojams un labiekārtojams skatu punkts uz Gauju (saskaņā ar Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka Dabas aizsardzības plānu). Zemes gabala apsaimniekošana un būvniecība veicama atbilstoši Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem, cietiem Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka atļautās un aizliektās darbības Gaujas Nacionālā parka teritorijā.

 

4.7. kvartālam starp Ausekļa ielu, Eduarda Treimaņa – Zvārguļa ielu un Ata Kronvalda ielu

 

Teritorijas plānojuma grozījumu paredz zemes gabalus A.Kronvalda ielā 18, Ausekļa ielā 5, Indriķa ielā 3, Indriķa ielā 4, Indriķa ielā 5, Indriķa ielā 6, Indriķa ielā 7, Indriķa ielā 8, Indriķa ielā 9 un A.Kronvalda ielā 14, Cēsīs, iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā ražošanas un komerciāla rakstura apbūve apakšzonā (tumši zils svītrojums, apzīmējums R plānā), nosakot ierobežojumus rūpniecisku uzņēmumu apbūvei.

Tā galvenais izmantošanas veids: ražošanas objektu un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; noliktavu apbūve; veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve; auto apkalpes objektu apbūve; atsevišķu sporta objektu apbūve; atsevišķu valsts institūciju objektu apbūve; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve; vairumtirdzniecības bāzes; garāžas; autostāvvietas.

Kvartālā iespējams izvietot tikai tādus rūpnieciskus objektus, kas nesaistās ar vides piesārņojuma un paaugstinātas skaņas radīšanu. Atbalstāmie uzņēmējdarbības nozares šajā teritorijā ir loģistika, vieglā rūpniecība, IT tehnoloģiju ražošana.

Zemes gabalu apsaimniekošana un apbūve veicama saskaņā ar Cēsu pilsētas apbūves noteikumiem un citiem Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem.

 

4.8. Ābeļu ielas izveide paralēli Vaives ielai

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz jaunas ielas ar nosaukumu Ābeļu iela trasējuma noteikšanu starp Vaives ielu un Mēness ielu Cēsīs. Ābeļu iela tiek noteikts vietējās nozīmes dzīvojamo rajonu iekškvartālu ielas statuss. Ābeļu iela tiek noteikta paralēli Vaives ielai līdz Cēsu pilsētas administratīvai robežai, paredzot apgriešanās laukumu. Ābeļu ielas turpinājums saskaņojams ar Cēsu rajona Priekuļu pagastu.

Ābeļu ielas izbūve veicama saskaņā ar Cēsu pilsētas Apbūves noteiktumiem un citiem Cēsu pilsētas sasitošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

 

4.9. Mētru ielas daļas likvidācija

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz daļas Mētru ielas trasējuma likvidāciju. Mētru iela tiek noteikta līdz zemes gabala Mētru ielā 16 robežai ar zemes gabalu Mētru ielā 20, nodrošinot apgriešanās laukumu. Likvidētajam Mētru ielas posmam tiek noteikts teritorijas izmantošanas veids „dabas pamatne” (zaļš svītrojums, apzīmējums Z plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids ir parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas; parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas; mežu teritorijas; teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Likvidējamais Mētru ielas posms reģistrējams Zemesgrāmatā kā rekreācijas teritorija. Teritorijas apsaimniekošana veicama saskaņā ar Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem un citiem Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem.

 

4.10. teritorijas plānojuma sadaļai „Aizsargjoslas”

 

Teritorijas plānojuma grozījumi atbilstoši normatīvajiem aktiem nosaka šādas jaunas aizsargjoslas Cēsu pilsētā:

·         Gaujas 0.1% applūstamības teritorija;

·         LR Aizsardzības ministrijas īpašuma Valmieras ielā 8, Cēsīs, aizsargjosla;

·         Dzelzceļa pievadceļa aizsargjosla.

·         Artēzisko ūdensapgādes urbumu ķīmiskā un bakterioloģiskā aizsargjosla

 

Gaujas 0.1% applūstamības teritorija tiek noteikta atbilstoši Aizsargjoslu likumam un individuāli aprēķināta Cēsu pilsētai.

Zemes gabalam Valmieras ielā, Cēsīs, aizsargjosla tiek noteikta 25 m no zemes gabala kadastra robežas.

Dzelzceļa pievadceļa aizsargjosla tiek noteikta 4m no dzelzceļa malējās sliedes.

Aizsargjoslu apsaimniekošana un saimnieciskā darbība aizsargjoslu teritorijā veicama saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.9, 24.punkts

 

Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr. 11

„Kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

 

1.      Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir spēkā detālplānojuma kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļai, teritorijā – t.i. pašreizējos zemes gabalos Briežu ielā 18 (kad.nr.4201 009 0601), Briežu ielā 18A (kad.nr.4201 009 0606), Briežu ielā 22 (kad.nr.4201 009 0611), Leona Paegles ielā 19 (kad.nr.4201 009 0603), Leona Paegles ielā 19A (kad.nr.4201 009 0609), Leona Paegles ielā 19B (kad.nr.4201 009 0607), Leona Paegles ielā 21 (kad.nr.4201 009 0604) un Leona Paegles   ielā 21A (kad.nr.4201 009 0610), kā arī perspektīvā no tiem izveidotajos zemes gabalos.

 

2.      Darbības, ko neregulē šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, veicamas saskaņā ar Cēsu pilsētas 09.06.2005. saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” sadaļā Apbūves noteikumi noteiktajām prasībām, kā arī to grozījumiem perspektīvā.

 

3.      Apbūve šajā teritorijā veicama saskaņā ar apbūves zonējumu, kas dots grafiskajā pielikumā Nr.1 „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, kā arī ievērojot pārējos grafiskajos materiālos attēlotos konkrētos nosacījumus inženierkomunikāciju un ielu izbūvei, zemes gabalu robežu pārkārtošanai, adresācijai, koku saglabāšanai, ielu sarkano līniju noteikšanai, piekļūšanas noteikšanai.

 

4.      Teritorija iedalīta sešās izmantošanas veidu zonās:

 

Nr.p.k.

Izmantošanas veids

Krāsu apzīmējums plānā

Apzīmējums ar burtiem

1.

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve

I tips

Tumšāk brūns rūtojums

D1

2.

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve

II tips

Vidēji brūns rūtojums

D2

3.

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve III tips

Gaišāk brūns rūtojums

D3

4.

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

Brūns svītrojums

B

5.

Dabas pamatne

Zaļš svītrojums

Z

6.

Satiksmes infrastruktūra

Bez krāsojuma

-

 

 

5.      Plānotajiem apbūves blokiem un saglabājamiem esošajiem zemes gabaliem tiek noteiktas šādas izmantošanas:

 

Nr.p.k.

Zemes gabala adrese.

Izmantošanas veids.

Platība izmantošanas

 veidam (m2)

1.

Briežu iela 18, Cēsis

(un no tā perspektīvā izveidotiem zemes gabaliem)

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve

II tips  (D2)

Dabas pamatne

 

 

6586

988

2.

Briežu iela 18A, Cēsis

 

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve

II tips  (D2)

 

 

1015

3.

Briežu iela 22, Cēsis

(un no tā perspektīvā izveidotiem zemes gabaliem)

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve III tips  (D3)

Dabas pamatne

 

7612

746

4.

Briežu iela 28, Cēsis

(un no tā perspektīvā izveidotiem zemes gabaliem)

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

Dabas pamatne

 

3669

378

5.

Leona Paegles iela 19, Cēsis

(perspektīvā pievienojams zemes gabalam Leona Paegles ielā 19B, Cēsīs)

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve I tips  (D1)

 

 

3345

6.

Leona Paegles iela 19A, Cēsis

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve I tips  (D1)

 

5974

7.

Leona Paegles iela 19B, Cēsis

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve I tips  (D1)

 

1409

8.

Leona Paegles iela 21, Cēsis

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve

II tips  (D2)

Dabas pamatne

 

 

5083

1544

9.

Leona Paegles iela 21A, Cēsis

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve

II tips  (D2)

 

 

1850

10.

Augšbebru iela 2, Cēsis

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve III tips  (D3)

Dabas pamatne

 

6605

442

11.

Leona Paegles iela 21C, Cēsis

(perspektīvā pievienojams zemes gabalam Leona Paegles ielā 21A, Cēsīs)

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve

II tips  (D2)

 

 

551

12.

Ūdru iela 2, Cēsis

(un no tā perspektīvā izveidotiem zemes gabaliem)

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

Dabas pamatne

 

4234

701

13.

Augšbebru iela (kopā ar gājēju/velosipēdistu celiņu)

Satiksmes infrastruktūra

 

3273

14.

Ūdru iela

Satiksmes infrastruktūra

 

1098

 

 

6.      Zemes izmantošanas veidu zonām noteikti šādi individuālie izmantošanas nosacījumi – plānotā (atļautā) izmantošana:

 

6.1.  Daudzstāvu dzīvojamā apbūve - I tips (D1) – esošā 5 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve:

6.1.1.     Esošo dzīvojamo māju uzturēšana, bez papildfunkcijām tajās;

6.1.2.     Atļauta ēku un inženiertīklu rekonstrukcija;

6.1.3.     Saglabājams esošais ēku stāvu skaits;

6.1.4.     Atļauta autostāvlaukumu vai brīvstāvošu garāžu zem zemes līmeņa, vai daļēji zem zemes līmeņa, būvniecība detālplānojumā norādītajās vietās  un citviet, kur to pieļauj būvnormatīvi;

6.1.5.     Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

6.1.6.     Atļauta vietējas nozīmes katlumāju izbūve, jaunos apjomus bloķējot pie esošajām ēkām;

6.1.7.     Atļauta teritorijas norobežošana ar kvalitatīvu materiālu žogiem ar augstumu līdz 1.2 m un caurskatāmību vismaz 50 %;

 

6.2.  Daudzstāvu dzīvojamā apbūve - II tips (D2) – plānotā daudzdzīvokļu māju apbūve:

6.2.1.     Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve;

6.2.2.     Apbūves blīvums līdz 30% no zemes gabala kopējās platības;

6.2.3.     Stāvu skaits - 4 pilni stāvi ar jumta izbūvi;

6.2.4.     Ēkās atļauta tikai dzīvojamā funkcija (ar izņēmumu punktā 6.2.5. noteiktajā gadījumā);

6.2.5.     Ja tiek būvētas pašvaldības mājas mazturīgo ģimeņu izmitināšanai, ēkās drīkst paredzēt atsevišķas telpas sociālo pakalpojumu sniegšanai (līdz 10 % no ēkas platības);

6.2.6.     Atļauta esošā transformatora punkta un inženiertīklu uzturēšana un rekonstrukcija;

6.2.7.     Zemes gabala Briežu ielā 18A brīvā platība, ko neaizņem transformatora punkts, izmantojama autostāvvietu būvniecībai pie blakus projektējamām daudzdzīvokļu mājām;

6.2.8.     Jaunizveidotais zemes gabals Leona Paegles ielā 21C izmantojams tikai dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 21A uzturēšanai (būvēm vai labiekārtojumam)

6.2.9.     Vietējas nozīmes katlumājas izvietojamas tieši ēkās vai bloķētas, veidojot vienotu būvapjomu;

6.2.10. Ieteicama autonovietņu, daļēji zem zemes līmeņa, būvniecība zem dzīvojamām mājām;

6.2.11. Atļauta autostāvlaukumu vai brīvstāvošu garāžu zem zemes līmeņa, vai daļēji zem zemes līmeņa, būvniecība;

6.2.12. Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

6.2.13. Atļauta teritorijas norobežošana ar kvalitatīvu materiālu žogiem ar augstumu līdz 1.2 m un caurskatāmību vismaz 50 %;

 

 

 

 

 

6.3.  Daudzstāvu dzīvojamā apbūve - III tips (D3) – plānotā daudzdzīvokļu māju apbūve:

6.3.1.     Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve;

6.3.2.     Apbūves blīvums līdz 30% no zemes gabala kopējās platības;

6.3.3.     Stāvu skaits - 3 pilni stāvi ar jumta izbūvi;

6.3.4.     Ēkās atļauta tikai dzīvojamā funkcija (ar izņēmumu punktā 6.3.5. noteiktajā gadījumā);

6.3.5.     Ja tiek būvētas pašvaldības mājas mazturīgo ģimeņu izmitināšanai, ēkās drīkst paredzēt atsevišķas telpas sociālo pakalpojumu sniegšanai (līdz 10 % no ēkas platības);

6.3.6.     Vietējas nozīmes katlumājas izvietojamas tieši ēkās vai bloķētas, veidojot vienotu būvapjomu;

6.3.7.     Ieteicama autonovietņu, daļēji zem zemes līmeņa, būvniecība zem dzīvojamām mājām;

6.3.8.     Atļauta autostāvlaukumu vai brīvstāvošu garāžu zem zemes līmeņa, vai daļēji zem zemes līmeņa, būvniecība;

6.3.9.     Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

6.3.10. Atļauta teritorijas norobežošana ar kvalitatīvu materiālu žogiem ar augstumu līdz 1.2 m un caurskatāmību vismaz 50 %;

 

6.4.  Mazstāvu dzīvojamā apbūve (B) – plānotā rindu māju apbūve:

6.4.1.     Rindu māju apbūve;

6.4.2.     Apbūves blīvums līdz 40 % no zemes gabala kopējās platības;

6.4.3.     Maksimālais stāvu skaits - 2 pilni stāvi ar jumta izbūvi;

6.4.4.     Ēkās atļauta tikai dzīvojamā funkcija;

6.4.5.     Jāparedz piekļūšana rindu ēku pagalmu apsaimniekošanas vajadzībām no ielas vai caur apbūves vienības saimnieciskajām telpām;

6.4.6.     Ja tiek paredzētas saimniecības ēkas, tās bloķējamas pie dzīvojamām ēkām;

6.4.7.     Katra zemes gabala īpašniekam jāuztur kārtībā virsūdeņu noteces sistēmas daļa, kas atrodas viņa teritorijā (izņemot drenāžu gruntī);

6.4.8.     Mājas priekšpagalmu nav atļauts iežogot;

6.4.9.     Atļauta žogu būvniecība pa zemes gabalu robežām aizmugures pagalmos, žoga augstums starp zemes gabaliem līdz 1.8 m, pret ielu līdz 1.65 m , vismaz 30% caurskatāmi;

6.4.10. Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

 

6.5.  Dabas pamatne (Z) – plānotā teritorijas zaļā zona ar atklāto virsūdeņu novadīšanas sistēmu:

6.5.1.     Atļauta labiekārtojuma būvju  - celiņu, apgaismojuma, atpūtas vietu būvniecība;

6.5.2.     Atļauta zonas šķērsošana ar māju pievedceļiem;

6.5.3.     Teritorijas apzaļumošana veicama pēc brīvā plānojuma principa un saskaņojama ar Cēsu pilsētas ainavu arhitektu;

6.5.4.     Izbūvējama un pastāvīgi uzturama funkcionālā kārtībā atklātā virsūdeņu novadīšanas sistēma;

 

6.6.  Satiksmes infrastruktūra:

6.6.1.     Ielu un gājēju/velosipēdistu celiņa izbūve;

6.6.2.     Inženierkomunikāciju un ielas apgaismojuma izbūve;

6.6.3.     Zaļās zonas ielas sarkanajās līnijās izveidošana un uzturēšana;

6.6.4.     Virsūdeņu noteces sistēmas izbūve un uzturēšana;

6.6.5.     Ielu braucamajai daļai izbūvējams  asfaltbetona segums;

6.6.6.     Ietvēm un gājēju/velosipēdistu celiņam izbūvējams asfaltbetona vai betona bruģa segums.

 

7.      Būvlaides attālums no ielas sarkanās līnijas:

7.1.  Briežu ielai 6 m;

7.2.  Leona Paegles ielai 10 m;

7.3.  Ata Kronvalda ielai 10 m;

7.4.  Augšbebru ielai 6 m;

7.5.  Ūdru ielai 6 m;

7.6.  gājēju/velosipēdistu celiņam 4 m.

 

8.      Kopējās prasības ēku izbūvei:

8.1.  Ēku fasāžu galvenie apdares materiāli – krāsots apmetums, koks, stiklojums;

8.2.  Nav atļautas guļbūves un plastikāta materiālu fasāžu apdare;

8.3.  Fasāžu apdarēs drīkst izmantot augstvērtīgu metāla apšuvumu līdz      20 % no fasādes kopējā laukuma;

8.4.  Ēku nulles līmenis paredzams ne augstāk 1.2 m virs pašreizējā zemes līmeņa; ja zem daudzdzīvokļu mājas tiek būvētas autonovietnes, nulles līmeni drīkst pacelt līdz 1.5 m virs pašreizējā zemes līmeņa;

8.5.  Ēku jumtu plakņu slīpums ne vairāk kā 300; atsevišķas arhitektoniski dekoratīvas jumta daļas drīkst būt ar slīpumu līdz 750;

8.6.  Ēku kopējais augstums līdz jumta augstākajai vietai no zemes līmeņa jaunbūvējamām mājām –18.5 m daudzdzīvokļu mājām zonā D2, 15.5 m daudzdzīvokļu mājām zonā D3, 11.0 m  rindu mājām.

 

9.      Prasības (ieteikumi, pielietojami atkarībā no ēku izvietojuma apbūves blokā) teritorijas plānošanai zonās D2 un D3:

9.1.  ieteicams veidot kopīgu iebrauktuvi pie vienas ielas blakus esošām ēkām;

9.2.  ieteicams paredzēt vairākām ēkām kopīgu atkritumu konteineru laukumu.

 

10.  Prasības autonovietņu skaitam (segto un/vai atklāto stāvvietu skaita aprēķināšana uz dzīvojamo māju):

10.1.                   Zonās D1, D2 un D3 autonovietņu kopskaita aprēķina normatīvs ir 1 stāvvieta uz 1-istabu dzīvokli, 1.5 stāvvietas uz 2-istabu un lielāku dzīvokli;

10.2.                   Zonā B ne mazāk kā divas autostāvvietas uz vienu dzīvojamo māju.

 

11.  Prasības segto autonovietņu izbūvei zonās D1, D2, D3:

11.1.                   Zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām zem zemes līmeņa vai daļēji zem zemes līmeņa drīkst izbūvēt autonovietnes;

11.2.                   Drīkst izbūvēt brīvstāvošas autonovietnes  pilnībā vai daļēji zem zemes līmeņa, ar konstrukciju virsmas līmeni ne vairāk kā 1.6 m virs zemes līmeņa;

11.3.                   Virs brīvstāvošam autonovietnēm veidojams zaļais segums, virs tām drīkst atrasties pagalma labiekārtojums.

 

12.  Atklātos autostāvlaukumus drīkst iežogot un veidot kā apsargājamas autostāvvietas; žoga augstums līdz 1.8 m, caurskatāms; nedrīkst pielietot drāšu pinuma žoga sietu.

 

13.  Daudzdzīvokļu māju projektu apzaļumošanas daļa, kā arī izmaiņas apzaļumojumā ēku uzturēšanas laikā saskaņojamas ar pašvaldības ainavu arhitektu.

 

14.  Dabas pamatnes (Z) robežas atsevišķos apbūves zemes gabalos, ja tas nepieciešams ēku optimālai izvietošanai, var tikt mainītas, bet neskarot blakus esošo zemes gabalu intereses un saglabājot plānoto atklāto virsūdeņu novadīšanas sistēmu.

 

15.  Zemes lietošanas mērķis zemes vērtības un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina vajadzībām zemes gabaliem, kuros ietilpst arī dabas pamatne, nosakāms kā pārējā zemes gabala daļā detālplānojumam atbilstošas nozīmes apbūves zeme. Dabas pamatne klasificējama kā apbūves ierobežojums, ja ierobežojuma teritorija attēlota zemes gabala plānā un reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā.

 

16.  Ielu un inženierkomunikāciju izbūve kvartāla teritorijā un tam pieguļošajās ielās veicama saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.2  „Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma un aizsargjoslas, ielu šķērsprofili”.

 

17.  Teritorijas ielu izbūvei, kā arī būvlaides nosakāmas saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.3 „Ielu sarkano līniju pagriezienu punktu koordinātas”.

 

18.  Zemes gabalu dalīšana un adresācija realizējama saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.4 „Zemes gabalu robežu veidošana un adresācija”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums nr. 13, 31.punkts

 

SADARBĪBAS LĪGUMS

 

Cēsis                                                                      2007.gada “___.”_____________

 

       Cēsu pilsētas dome, Nod.maksāt.reģ.Nr. 9000031048, adrese Cēsis, Raunas iela 4, turpmāk tekstā Cēsu dome, kuras vārdā, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Cēsu pilsētas pašvaldības nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs G.Šķenders un

Priekuļu pagasta padome, Nod.maksāt.reģ. Nr. 90000057511, adrese Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu raj., turpmāk tekstā Priekuļu padome, kuras vārdā, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Priekuļu pagasta pašvaldības nolikumu rīkojas tās priekšsēdētāja M.Juzupa

Cēsu pilsētas mākslas skola, Nod.maksāt.reģ. Nr. 90001609228, adrese Cēsis, Palasta iela 11, turpmāk tekstā Mākslas skola, kuras vārdā, saskaņā ar nolikumu un amata pilnvarām, rīkojas direktors V.Kļaviņš 

ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu (Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā) un 15.panta pirmās daļas 4.punktu (pašvaldība gādā par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)

pamatojoties uz Priekuļu pagasta padomes 2007.gada 14.jūnija lēmumu “Par sadarbību ar Cēsu pilsētas domi par Cēsu pilsētas mākslas skolas darbību Priekuļu pagasta administratīvajā teritorijā” (prot.Nr.10, punktu Nr.19) un Cēsu pilsētas domes 2007.gada _________ lēmumu Nr.___ “Par Cēsu pilsētas mākslas skolas darbību Priekuļos” (prot.Nr.____, punktu Nr.___)

izmantojot kopīgas finansu, organizatoriskās un citas iespējas,

apvienojot savus spēkus kopīgas darbības organizēšanai un veikšanai, kas ir vērsta uz sekojošo:

 

1.          Līguma priekšmets.

1.1.    Priekuļu padome sadarbībā ar Cēsu domi un Mākslas skolu nodrošina Mākslas skolas darbību Cēsu rajona Priekuļu pagasta administratīvajā teritorijā, ar mērķi nodrošināt Priekuļu pagasta administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem iespēju ārpusskolas profesionālās ievirzes izglītības iestādē apgūt mākslas teorētiskās un praktiskās zināšanas savā administratīvajā teritorijā, t.i., pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

1.2.    Līgums stājas spēkā ar 2007.gada 01.septembri.

 

2.     Sadarbības forma.

2.1. Cēsu dome:

2.1.1.     apņemas paredzēt finanšu līdzekļus Mākslas skolas klases Priekuļos pedagogu transporta izdevumus kompensēšanai vai piemaksai Mākslas skolas klases Priekuļos pedagogiem par darbu specifiskos apstākļos (ārpus Mākslas skolas telpām Cēsīs) atbilstoši koplīgumam.

 

2.2. Priekuļu padome:

2.2.1.     apmaksā Mākslas skolas klases uzturēšanās izdevumus, t.sk., izmantotos komunālos pakalpojumus, ēkā Cēsu rajons Priekuļu pagasts Priekuļi, Cēsu prospektā 1;

2.2.2.     savlaicīgi nodrošina ar nepieciešamajiem mācību materiāliem un pietiekamā apmērā Priekuļu pagasta bērnus un jauniešus, kas apmeklē Mākslas skolas klasi Priekuļos;

2.2.3.     pēc nepieciešamības veic pasākumus telpu remontam;

2.2.4.     nodrošina Mākslas skolas klasei Priekuļos sanitāri higiēniskos apstākļus;

2.2.5.     par saviem līdzekļiem nodrošina tehnisko darbinieku, kurš būtu atbildīgs par mācību procesam nepieciešamo materiālu piegādi, uzraudzītu telpu izmantošanu;

2.2.6.     ir tiesīga pieņemt un izpildīt lēmumu par maksājumu noteikšanu bērniem un jauniešiem, kas apmeklē Mākslas skolas klasi Priekuļos.

2.3.    Mākslas skola:

2.3.1.     nodrošina akreditētas mācību programmas realizēšanu noteiktajā mācību gadā;

2.3.2.     nodrošina ārpusskolas apmācību klasei Priekuļos kvalificētu pedagogu piesaistīšanu;

2.3.3.     šī sadarbības līguma darbības laikā atbrīvo bērnus un jauniešus, kas apmeklē Mākslas skolas klasi Priekuļos no līdzfinansējuma maksāšanas par mācību materiālu iegādi;

2.3.4.     izmaksā piemaksu Mākslas skolas klases Priekuļos pedagogiem par darbu specifiskos apstākļos (ārpus Mākslas skolas telpām Cēsīs) atbilstoši koplīgumam vai transporta kompensāciju pedagogiem, kuri veic mācību procesu Mākslas skolas klasē Priekuļos;

2.3.5.     reizi gadā organizē bērnu uzņemšanu, mācību procesu un pārbaudījumus,

2.3.6.     pēc mācību programmas gala pārbaudījumu veiksmīgas nokārtošanas izsniedz bērniem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Mākslas skolā.

         

3.     Līguma darbības termiņš.

3.1.     Līgums darbojas līdz 2012.gada 1.augustam.

3.2.     Līdzēji atsevišķi rakstveidā vienojas par citām līguma darbības termiņa izmaiņām.

3.3.     Līdzēji var vienpusēji rakstveidā paziņot par šīs sadarbības un Līguma darbības pārtraukšanu pirms termiņa 6 (sešus) mēnešus iepriekš.

3.4.     Iestājoties šī vai ______2007. starp līdzējiem parakstītā telpu nomas līguma darbības termiņam vai izbeidzot šī vai _______2007. starp līdzējiem parakstītā telpu nomas līguma darbību pirms termiņa, bērni un jaunieši turpina mācīties Mākslas skolā Cēsīs, bez transporta izdevumu kompensācijas un iekasējot līdzfinansējumu mācību materiālu iegādei.

 

4.     Nobeiguma noteikumi.

4.1.     Līdzēji var pievienot grozījumus un papildinājumus pie šī Līguma, par to iepriekš vienojoties, savu gribu rakstiski nostiprinot un apliecinot ar pušu rekvizītiem un parakstiem. Šādi grozījumi un papildinājumi, no to pieņemšanas brīža, kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

4.2.     Līdzēji, saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem ir viens otram materiāli atbildīgi par līgumsaistību pārkāpumiem, kā arī par zaudējumu nodarīšanu.

4.3.     Līdzēji par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi nav atbildīgi, ja to ir radījuši nepārvaramas varas apstākļi, t.i., tos iepriekš nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem.

4.4.     Nepieciešamības gadījumā līdzējiem ir tiesības šī Līguma izpildē ir tiesības piesaistīt trešās personas.

4.5.     Līdzēji risina strīdus, kas radušies sakarā ar šī Līguma izpildi, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.

4.6.     Līgums ir sastādīts trīs eksemplāros, pa vienam katram līdzējam. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

 

Cēsu dome                               Priekuļu padome                              Mākslas skola

___________________                         ____________________                  _____________________

/priekšsēdētājs G.Šķenders/                      /priekšsēdētāja M.Juzupa/            /direktors V.Kļaviņš/

 

Cēsu pilsētas dome

Priekuļu pagasta padome

Cēsu pilsētas  mākslas skola

Nod.maksāt.reģ. Nr. 90000031048

Nod.maksāt.reģ. Nr. 90000057511

Nod.maksāt.reģ. Nr. 90001609228

Adrese Cēsis, Raunas iela 4

Adrese Cēsu raj., Priekuļi, Cēsu prospekts 5

Adrese Palasta iela 11, Cēsis

 

 

z.v.                                      z.v.                                                z.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pielikums nr. 14, 31.punkts

 

                                                  Telpu NOMAS LĪGUMS

                                         

 

Cēsīs                                                                        2007.gada “___.”_____________

 

       Cēsu pilsētas mākslas skola, Nod. maksāt. reģ. nr. 90001609228, adrese Cēsis, Palasta iela 11, turpmāk tekstā– Nomnieks, kura vārdā, saskaņā ar nolikumu un amata pilnvarām, rīkojas direktors V.Kļaviņš, un 

Priekuļu pagasta padome, Nod. maksāt. reģ. nr. 90000057511, adrese – Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu raj., turpmāk tekstā – Iznomātājs, kura vārdā, saskaņā ar nolikumu un amata pilnvarām, rīkojas padomes priekšsedētāja Māra Juzupa, 

ievērojot Priekuļu pagasta padomes 2007.gada 14.jūnija lēmumu “Par sadarbību ar Cēsu pilsētas domi par  Mākslas skolas darbību Priekuļu pagasta administratīvajā teritorijā” (prot.Nr.10, punktu Nr.19.) un Cēsu pilsētas domes 2007.gada _________ lēmumu Nr.___ “Par Cēsu pilsētas mākslas skolas darbību Priekuļos” (prot.Nr.____, punktu Nr.___)

savstarpēji vienojas un noslēdz šo telpu nomas līgumu, turpmāk tekstā Līgumu,  par sekojošo :

 

 1. Līguma priekšmets

5.1.     Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā par maksu telpas ēkā Cēsu rajons Priekuļu pagasts Priekuļi, Cēsu prospekts 1, turpmāk tekstā – Telpas, saskaņā ar plānu pielikumā.

5.2.     Iznomātājs nodod Nomniekam Telpas (mērķis) – nodrošināt Priekuļu pagasta administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem ne mazāk kā  25 bērniem un jauniešiem iespēju apgūt Cēsu pilsētas Mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskās māksla”(kods:10V 21100) mākslas teorētiskās un praktiskās zināšanas.

5.3.     Telpu izmantošana – mācību procesa nodrošināšanai, saskaņā ar mācību grafiku, ko saskaņo līdz katra gada ___ par nākamo mācību pusgadu.

5.4.     Pusēm ir zināms Telpu izvietojums un tehniskais stāvoklis un šajā sakarā tām nav nekādu pretenziju.

 1. Līguma termiņš

6.1.     Nomas līgums stājas spēkā ar 2007.gada 01.septembra un ir spēkā uz 5 gadiem, t.i., līdz 2012.gada 01.augustam.

 

 1. Nomnieka tiesības un pienākumi

7.1.     Nomniekam ir pienākums:

7.1.1.     Telpas izmantot tikai tiem mērķiem, kuri norādīti šī līguma 1.2.punktā. Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstiska piekrišana;

7.1.2.     savlaicīgi maksāt nomas maksu par Telpu izmantošanu;

7.1.3.     godprātīgi pildīt līguma saistības, saudzīgi un rūpīgi izturēties pret ēku, kurā atrodas Telpas, un tai pieguļošo teritoriju;

7.1.4.     uzturēt kārtību un tīrību Telpās, ēkas koplietošanas telpās un ēkas pieguļošajā teritorijā;

7.1.5.     izmantot Telpas tikai saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un darboties tajās, ievērojot ēkā atrodošos trešo personu intereses.

7.2.     Nomniekam nav tiesību:

7.2.1.     bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas Telpas nodot apakšnomā vai kā citādi apgrūtināt un/vai piesaistīt trešās personas Telpu izmantošanā.

7.3.     Nomnieks apņemas:

7.3.1.     ievērot iznomāto Telpu vispārīgos apkalpošanas un uzturēšanas noteikumus, sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības;

7.3.2.     ievērot par ugunsdrošības, elektroenerģijas izmantošanas, vides aizsardzības, sanitāro un citu noteikumus viņam lietošanā nodotajās Telpās un, parakstot šo līgumu, uzņemas pilnu materiālu atbildību šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā, sedzot visus zaudējumus, kas Iznomātājam radušies sakarā ar minēto noteikumu pārkāpšanu;

7.3.3.     Avāriju gadījumā Nomniekam nekavējoties ziņot Iznomātāja atbildīgajai amatpersonai – saimniecības pārzinim A. Vīksnam (telef. 29103230) un institūcijai, kas veic steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanai. Nomniekam jānodrošina Iznomātājs ar precīzām ziņām par Nomnieka pilnvaroto pārstāvi,kurš attiecīgi varētu rīkoties gadījumos, kad avārijas notiek ārpus darba laika.

7.3.4.     nodrošināt, ka skolēni ir iepazīstināti un ievēro Telpu iekšējās kārtības noteikumus (pielikumā), t.sk., nebojā telpas un inventāru.

7.4.     Ja Telpās un tajās esošo iekārtu bojājumi ir radušies Nomnieka vai trešo personu vainas dēļ, Nomnieks apņemas patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, risināt visus jautājumus, kas saistīti ar radīto bojājumu novēršanu un zaudējumu kompensāciju.

7.5.     Visu šī līguma darbības laiku Nomnieks ir atbildīgs par visu personu rīcību, kuras uzturas Telpās.

7.6.     Iestājoties šī līguma darbības termiņam vai izbeidzot to pirms termiņa, Nomniekam Telpas ir jānodod Iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kā tās tika pieņemtas, izņemot to parasto nolietojumu.

7.7.     Atstājot telpas, saskaņā ar līguma termiņa izbeigšanos vai līguma izbeigšana pirms termiņa, Nomniekam ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.

7.8.     Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem, kuri paliek Telpās, ņemot vērā to amortizācijas nolietojumu, Nomnieks var prasīt tikai tajā gadījumā, ja šo uzlabojumu vērtība un raksturs pirms to iebūvēšanas ir ticis rakstiski saskaņots ar Iznomātāju, un Iznomātājs rakstiski ir izteicis savu piekrišanu tos kompensēt.

7.9.     Nomnieka pienākums ir saskaņot ar attiecīgajām institūcijām remontdarbu veikšanu un rīkoties saskaņā ar to norādījumiem, informējot par to arī Iznomātāju.

7.10. Nomniekam ir tiesības uz veikto kapitālieguldījumu summas ieskaitīšanu avansā iemaksātā nomas maksā, ja puses par to iepriekš savstarpēji ir vienojušās.

7.11. Gadījumā, ja Nomnieka darbības paplašināšanai, nepieciešamas papildus telpas, par tām tiek slēgta papildus vienošanās pie šī Līguma.

7.12. Nomniekam ir tiesības izmantot ēkas fasādi, kā arī ēkai piegulošo teritoriju izkārtņu un reklāmas izvietošanai, iepriekš saskaņojot ar Iznomātāju.

 

 1. Iznomātāja tiesības un pienākumi

8.1.     Iznomātājam ir tiesības:

8.1.1.     jebkurā laikā pārbaudīt Nomnieka saistību izpildi un iznomāto Telpu stāvokli;

8.1.2.     pieprasīt Telpu izmantošanu saskaņā ar līguma priekšmetu.

8.2.     Iznomātājs veic un organizē namīpašuma kapitālo remontu, iesaistot, pēc vienošanās, Nomnieka līdzekļus tajā. Saistībā ar kapitālā remonta darbiem Iznomātājs var apturēt vai pārtraukt Nomnieka darbību nomātajās Telpās, par to rakstiski brīdinot Nomnieku savlaicīgi – 2 mēnešus iepriekš pirms remonta (pārbūves, rekonstrukcijas) darbu uzsākšanas .

8.3.     Iznomātājam ir pienākums:

8.3.1.      nodrošināt pienācīgus Telpu ekspluatācijas apstākļus.

8.4.     Ārkārtēju apstākļu gadījumā Iznomātājam ir tiesības iekļūt Telpās bez iepriekšēja brīdinājuma.

5.Maksājumi

5.1.     Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu LVL 12,00 (divpadsmit lati) gadā, t.sk., PVN 18%.

5.2.     Izdevumus par apkuri, Nomnieka izmantotajiem ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, patērēto elektroenerģiju, atkritumu apsaimniekošanu, higiēnas precēm, telpu uzkopšanas izmaksas u.c. izdevumus, ka arī nekustamā īpašuma nodokli sedz Iznomātājs.

5.3.     Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu vienu reizi gadā Iznomātāja rēķinā norādītajā termiņā, pārskaitot to Iznomātāja izrakstītā rēķina norādītajā kontā.

5.4.     Visi šajā Līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad tie pilnā apmērā ir nonākuši Iznomātāja kasē vai bankas kontā.

5.5.     Nomas maksas termiņa nokavējuma gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma naudu 0,5% apmērā no nenomaksātās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, ja puses nav rakstiski vienojušās par maksājuma termiņa pagarināšanu.

 

6.     Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

6.1.     Visus šī līguma grozījumus un papildinājumus veic Puses rakstiskā formā, un tie ir pievienojami šim līgumam, un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

6.2.     Pēc savas izvēles Nomnieks var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja tas kalpo Nomnieka interesēm un ja par to Iznomātājam ir paziņots vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš, nepretendējot  uz avansā iemaksātās nomas maksas atmaksu.

6.3.     Iznomātājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, neizmaksājot Nomniekam nekādas kompensācijas, ja

6.3.1.     Nomnieks izmanto Telpas mērķiem (1.2.p.), kādi nav paredzēti šajā Līgumā, vai arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus;

6.3.2.     Nomnieks patvaļīgi bez saskaņošanas ar Iznomātāju, vai arī pārkāpjot attiecīgos normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu;

6.3.3.     Nomnieks bez rakstiskas Iznomātāja atļaujas nodod Telpas apakšnomā vai arī izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām;

6.3.4.     Nomnieks nav veicis norēķinus Līgumā un pretenzijā par saistību izpildes nokavējumu norādītajā termiņā un apmērā;

6.3.5.     Citos gadījumos, kad Nomnieks nepilda šajā Līgumā noteiktos pienākumus, saistības un pārkāpj savas tiesības.

6.4.     Telpu nodošana Iznomātājam notiek ar nodošanas – pieņemšanas aktu, Nomniekam atbrīvojot Telpas no visām savām mantām, atstājot Telpas normālā ekspluatācijas kārtībā un tīras, atdodot visas atslēgas. Ja Nomnieks atsakās parakstīt Telpu nodošanas – pieņemšanas aktu, to paraksta divi liecinieki, kas ar saviem parakstiem apliecina aktā minēto faktu atbilstību faktiskajiem apstākļiem.

6.5.     Ja Telpās vai ēkā nepieciešams veikt kapitālo remontu un to nevar veikt, ja Telpās atrodas Nomnieks, Iznomātājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, 2 (divus) mēnešus iepriekš par to rakstiski brīdinot Nomnieku.

6.6.     Iznomātājam ir tiesības izbeigt nomas līgumu, ja telpas ir nepieciešamas Iznomātāja vajadzībām, par to 6 (sešus) mēnešus iepriekš brīdinot Nomnieku.

 

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja puses nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiešā, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Puses saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem.

7.3. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem Iznomātājam vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem, ja tas nepilda šī Līguma noteikumus, t.sk., nepareizas kanalizācijas, apkures un citu komunikāciju, signalizācijas, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā.

7.5. Ja kādu Nomnieka darbības rezultātā Iznomātājam tiek uzlikts naudas sods vai aprēķinātas soda sankcijas, t.sk., saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildības par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta Nomniekam.

7.6. Katras puses pienākums ir paziņot otrai rakstiski par juridiskās personas nosaukuma, uzņēmējdarbības formas, adreses, bankas rekvizītu maiņu nekavējoties pēc to izmaiņu izdarīšanas.

7.7. Līgums var tikt grozīts un papildināts. Visi grozījumi un papildinājumi pie šī Līguma stājas spēkā pēc to rakstveida noformēšanas un abpusējas parakstīšanas, kļūstot par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.8.  Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katri līguma slēdzējai pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7.9.  Pielikumi:

7.9.1. pielikums nr. 1- lietošanā par maksu nodoto  mācību telpu plāns ēkā Cēsu rajons Priekuļu pagasta Priekuļos, ______ ielā ___;

7.9.2. pielikums nr. 2- lietošanā par maksu nodoto  mācību telpu plāns ēkā Cēsu rajons Priekuļu pagasta Priekuļos, ______ ielā ___ iekšējās kārtības noteikumi.

 

 

Nomnieks                                                      Iznomātājs

 

 

______________________                      ________________________

/direktors V.Kļaviņš/                               /priekšsēdētāja M.Juzupa/

z.v.                                                     z.v.

 

Cēsu pilsētas mākslas skola                                  Priekuļu pagasta padome

Adrese Cēsis, Palasta iela 11                    Adrese - Cēsu prospekts 5, Priekuļi,

                                                    Priekuļu pag., Cēsu raj., LV-4126

Nod.maksāt.reģ. Nr. 90001609228             Nod.maksāt.reģ.nr. 90000057511

banka a/s SEB Latvijas Unibanka               banka SEB Latvijas Unibanka

Konta Nr. LV50 UNLA 0050 0000 8152 8     Konta Nr. LV07UNLA0004011130808

Kontaktpersona ___________                            Kontaktpersona Māra Juzupa

Kontakttelefons ___________                            Kontakttelefons 4107870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

lēmumam nr. 444

Vienošanās protokols

par izmaiņām

2002.gada 30.augusta līgumā par telpu nomu( pēc Nomnieku reģistra Nr.648/1-2002, pēc Iznomātāju reģistra Nr.1-2002) starp Cēsu pilsētas ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskolu Turība”

Rīgā

2007.gada ........jūnijā                                                                            Nr.....

Cēsu Valsts ģimnāzija, turpmāk tekstā saukta Iznomātājs, tās direktores Guntas Bērziņas personā , no vienas puses, un SIA „Biznesa augstskolu Turība”, turpmāk tekstā saukta Nomnieks, tās Valdes priekšsēdētāja Aigara Rostovska  personā, no otras puses, vienojas par šādiem grozījumiem 2002.gada 30.augusta līgumā par telpu nomu pēc Nomnieku reģistra Nr.648/1-2002, pēc Iznomātāju reģistra Nr.1-2002 (turpmāk tekstā – līgums):

 1. Aizstāt līguma 2.1.1. punktā skaitli un vārdus „Ls1.53(viens lats, 53 santīmi)”ar skaitli un vārdiem „Ls 1.64(viens lats sešdesmit četri santīmi)”.
 2. Aizstāt līguma 2.1.2. punktā skaitli un vārdus „Ls1.83(viens lats, 83 santīmi)”ar skaitli un vārdiem „Ls 1.97(viens lats deviņdesmit septiņi santīmi)”.
 3. Aizstāt līguma 2.1.3. punktā skaitli un vārdus „Ls0.43 (nulle  lati, 43 santīmi)”ar skaitli un vārdiem „Ls 0.46(nulle  lati četrdesmit seši santīmi)”.
 4. Puses vienojas, ka šī vienošanās protokola 1.,2. un 3 punkti stājas spēkā ar 2007.gada 1.septembri.
 5. Vienošanās protokols stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, nemaina līguma pārējos noteikumus un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
 6. Pušu rekvizīti un paraksti:

 

 

Iznomātājs

Nomnieks

Cēsu Valsts ģimnāzija

SIA „Biznesa augstskolu Turība”

Nodokļu maks.reģ Nr. 90000082576

PVN maks.reģ Nr.LV40003135880

L.Paegles ielā 1, Cēsīs LV 4101

Graudu ielā 687, Rīgā LV1058

LV88 UNLA 0004 0141 3062 7

LV83 UNLA 0003 0194 6769 1

AS „SEB Latvijas Unibanka”

AS „SEB Latvijas Unibanka”

 

 

 

 

Direktore

Valdes priekšsēdētājs

 

 

___________________

 

 

___________________

G.Bērziņa

A.Rostovskis

 

______._______2007.

 

______._______2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

12.07.2007.prot.nr.11

lēmumam nr. 448

 

Saistošie noteikumi nr. 13

 

Par kokaugu un apstādījumu  aizsardzību Cēsu pilsētā

 

 

 

                Izdoti saskaņā ar likuma

” Par pašvaldībām “ 21. panta pirmās daļas 16. punktu,

 43. panta pirmās daļas 9. punktu,

Meža likuma 8. panta otro daļu un

Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumiem

Nr. 717 “ Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes “

 

Noteikumos lietotie termini:

 

Apstādījumi (zaļumstādījumi ) - ( turpmāk tekstā kopā saukti – apstādījumi ) visas ar augiem  apaudzētas un koptas teritorijas (t.sk parki, dārzi, košumdārzi, skvēri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi u.c.), kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu produkciju.

Atbildīgā persona – nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs, apsaimniekotājs

       Kokaugi – koki , krūmi un ilggadīgie vīteņaugi

Introducētie kokaugi – kokaugi, kas ieaudzēti ārpus to areāla (dabiskā izplatības vai kultivēšanas     apgabala).

Publiskie apstādījumi – atklātas koplietošanas apstādījumu teritorijas uz pašvaldības, valsts vai privātīpašumā esošas zemes vai atklātas sabiedrībai pieejamas apstādījumu teritorijas uz pašvaldības, valsts vai privātīpašumā esošas zemes

Privātie apstādījumi – apstādījumu teritorijas uz privātā īpašuma esošas zemes

Koks avārijas situācijā  – koks ar vizuāli redzamiem bīstamiem bojājumiem – vecuma vai dabas apstākļu rezultātā iztrupējis, saplaisājis, aizlūzis, nolūzis, daļēji sasvēries ar aprautu un izkustinātu sakņu sistēmu vai pilnīgi izgāzies koks vecuma vai dabas apstākļu rezultātā.

Nokaltis koks – koks, kurš pilnībā zaudējis augtspēju.

Koka vainaga veidošana  -vainaga kopšanas darbu komplekss, kas ietver zaru retināšanu, zaru nozāģēšanu, apzāģēšanu vai veidotu vainagu regulāru cirpšanu un pacelšanu.

Koka sakņu sistēmas platība – koka vainaga horizontālā projekcija uz zemes virsmas

Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie Noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus.

 

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi “Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kokaugu un  apstādījumu aizsardzības, uzturēšanas, kopšanas,  kokaugu ciršanas un zaudējumu atlīdzības kārtību, kāda jāievēro Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā - Cēsu pilsētā), paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.

 

 

 Kokaugu ciršanas un vainagu veidošanas noteikumi

 

1. Cēsu pilsētas teritorijā augošo kokaugu un apstādījumu stāvokļa novērtējumu un lēmumu pieņemšanu par to saglabāšanu, kopšanu vai likvidēšanu veic Cēsu pilsētas Kokaugu aizsardzības komisija (turpmāk tekstā – Komisija ), kas darbojas saskaņā ar tās reglamentu.

2. Kokaugu ciršanu un vainagu veidošanu Cēsu pilsētā (gan ārpus meža zemes, gan meža zemē) Atbildīgā persona saskaņo normatīvajos aktos un šajā Nolikumā paredzētajā kārtībā ar attiecīgām kompetentām iestādēm un Komisiju.

3.Atbildīgā persona, saskaņojot kokaugu ciršanu vai vainagu veidošanu ar Komisiju, aizpilda iesnieguma veidlapu.

4.Izvērtējot Atbildīgās personas iesniegumu koku ciršanai, Komisija nepieciešamības gadījumā  Atbildīgajai personai  norāda  kompetentās iestādes ar kurām nepieciešams  saskaņot  vēlamo darbību pirms  lēmuma pieņemšanas

5.Izvērtējot Atbildīgās personas iesniegumu koku ciršanai, Komisija nepieciešamības gadījumā nosaka piemērojamo sabiedriskās apspriešanas procedūru, ja:

1) plānots izcirst priedi, egli, ozolu, liepu, melnalksni un introducētos kokaugus.

2)  plānots izcirst jebkuras citas sugas kokus teritorijas rekonstrukcijai vai jaunas  būvniecības uzsākšanai;

6.Sabiedrisko apspriešanu par saviem līdzekļiem veic Atbildīgā persona;

7.Atbildīgā persona paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu publicē reģionālajā laikrakstā (“Druva”), Cēsu pilsētas domes mājas lapā (www.cesis.lv) un Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, sabiedriskā apspriešana jāveic ne mazāk kā 7 dienas .

8. Strīdus gadījumos jautājums tiek virzīts izskatīšanai uz Cēsu domes sēdi.

9. Sabiedriskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc sabiedriskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums . Sabiedriskās apspriešanas rezultātus apstiprina Komisija

10.Atļauju kokaugu ciršanai izsniedz Komisija, izvērtējot konkrēto situāciju un pieņemot attiecīgu lēmumu

11.Atbildīgajai personai, kas veic kokaugu ciršanu, atbilstoši normatīvo aktu un šo Noteikumu prasībām, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu

12.Zaudējumu par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu aprēķina šādi :

                                          Koku vērtību aprēķina pēc formulas V = A x D x k, kur

V – koka vērtība ( Ls )

A – valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī ( Ls )

D – koka diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ( cm )

k – koeficients, kuru nosaka atkarībā no koka sugas (ozols, liepa, priede, melnalksnis un introducētie skuju un lapu koki – 0,025; purva bērzs, āra bērzs, baltalksnis, parastā apse, osis, pīlādzis, ieva, vītols – 0,015; papele – 0,005 )

13.Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai pēc šo noteikumu 12. punkta nav iespējams noteikt koka sugu un koka diametru 1,3 m augstumā no sakņu kakla, par koeficientu “ k “ pieņem 0,025 un par “ D” pieņem koka celma diametru

14.Zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu Atbildīgā persona atlīdzina iemaksājot koku vērtības maksu Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā . Ja nocērtamais koks ir bojāts vai tiek izcirsts tā negatīvas ietekmes dēļ, koka vērtība samazināma proporcionāli bojājuma vai negatīvas ietekmes apmēram, kuru nosaka Komisija.

15.Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā ieskaitītā koku vērtības maksa jāizmanto jaunu apstādījumu veidošanai Cēsu pilsētā.

16.Zaudējumus par aizsargājamo koku ciršanas vai bojāšanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzina saskaņā ar Normatīvajos aktos noteikto kārtību.

17.Zaudējumus par koku bojāšanas vai patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu papildus IV nodaļas 6. punktā noteiktajam administratīvajam sodam , atlīdzina Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā, iemaksājot  trīskāršu  koka vērtības maksu.

 

Apstādījumu un pilsētas mežu apsaimniekošanas noteikumi.

 

       18.Cēsu pilsētā mežos aizliegta kailcirte

19.Cēsu pilsētā esošo mežu apsaimniekošana pieļaujama, atbilstoši izstrādātajam mežu apsaimniekošanas plānam, un mežu (meža zemes) transformācija pieļaujama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus saskaņojot ar Komisiju.

20. Atbildīgā persona ir atbildīga par savas teritorijas tīrību, kārtību, apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību;

21. Pārplānojot, rekonstruējot esošos un ierīkojot jaunus apstādījumus un veicot zemes rekultivācijas darbus,  Atbildīgās personas pienākums izstrādāt projektu vai darba skici, kas jāskaņo ar Cēsu pilsētas domes ainavu arhitektu ( neattiecas uz savrupmāju apbūvi ) un to realizēt ar Komisiju saskaņotā laikā.

 

 

 

 Atbildīgās personas pienākumi veicot būvniecību apstādījumos

 

 

22.Veicot  būvniecību apstādījumos, par šo Noteikumu  izpildi ir atbildīgs darbu pasūtītājs, ja līgumā starp pasūtītāju un izpildītāju nav   noteikts citādi.

23.Iežogot būvniecības teritorijā esošo koku stumbrus ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem, kas nostiprināti pie 6-8 cm resniem mietiem . Koku sakņu saglabāšanai nepieciešamības gadījumā jāiekārto 50 mm biezus līmenisku dēļu vairogus līdz 1,5 m rādiusā ap koku;

24. Veicot ielu un laukumu būvniecības darbus, ap koku stumbriem  atstāt apdobi bez cietā klājuma, kurai jābūt 1,5 m diametrā, bet krūmu apdobei jābūt vismaz 0,5 m  platai;

25. Veicot  inženierkomunikāciju būvniecības darbus, aizliegts rakt kokaugu tuvumā bez saskaņošanas dziļāk par 0,3 m: ja koka diametrs  ir līdz 15 cm –  tuvāk par 2 m , resnākiem kokiem –  tuvāk par 3 m, krūmiem –  tuvāk par 1,5 m (rēķinot no stumbra pamatnes);

26. Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielu u. c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10 m attālumā no kokaugiem ;

27. Ielu un laukumu būvniecības darbos  apstādījumos nepieļaut augstuma atzīmes vertikālās izmaiņas vairāk par 20 cm salīdzinājumā ar esošo. Ja grunts līmeni nepieciešams paaugstināt vai pazemināt, būvprojektā ir jāparedz īpaši pasākumi, kas nodrošinātu koku augšanu, rokot zem sakņu sistēmas, drīkst rakt ne seklāk par 1,5 m zem grunts līmeņa, neievainojot saknes;

28. Veicot būvniecības darbus, nepieļaut kokaugu apbēršanu vai atrakšanu;

29. Projektējot būvdarbus, topogrāfiskā plānā jāatzīmē visi esošie kokaugi, norādot sugu un diametru (kokiem), vai paskaidrojumā jānorāda, ka kokaugu nav. Topogrāfiskā plāna specifikācijā jābūt atzīmētam inventarizācijas datumam;

30. Ja būvniecības darbi saistīti ar rakšanas darbiem, tad augsnes auglīgā kārta jānoņem un jāuzglabā atsevišķi, lai pēc attiecīgo darbu veikšanas  tiktu nodrošināta labiekārtošanas  darbu veikšana.

 

 

 Atbildība par noteikumu pārkāpšanu.

 

31. Par šo noteikumu pārkāpšanu Atbildīgā persona tiek saukts pie administratīvās atbildības.

 1. Zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo no administratīvās atbildības.
 2. Atbildīgā persona ir atbildīga par dabai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem LR normatīvajos aktos un šajos Noteikumos noteiktā kārtībā.

34.                        Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Komisija. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt  Valsts policijas un Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

35.                        Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un pieņem lēmumu Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija.

36.                        Par šo Noteikumu neievērošanu, ja administratīvais sods nav paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Noteikumu pārkāpēju fizisku personu soda ar naudas sodu no Ls 150 līdz Ls 250 , juridisku personu no Ls 500 līdz Ls 1000.

 

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 2002. gada 22. augusta  saistošie noteikumi Nr. 3. „Par  Cēsu pilsētas  vides aizsardzību, teritoriju labiekārtošanu un apstādījumu kopšanu” , un 2004. gada 23. decembra  saistošie noteikumi Nr. 12 ” Grozījumi  2002. gada 22. augusta  saistošajos noteikumos Nr.3” „Par  Cēsu pilsētas  vides aizsardzību, teritoriju labiekārtošanu un apstādījumu kopšanu”.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                 G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums lēmumam nr. 451

Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra nolikums

 1. Vispārīgie noteikumi.
  1. Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs (turpmāk tekstā – Centrs)  ir Cēsu pilsētas pašvaldības dibināta izglītības atbalsta iestāde, kura īsteno individuālās izglītības vajadzības un vēlmes, neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības, nodrošinot izglītojamiem un viņu vecākiem informatīvu, intelektuālu un atbalsta pasākumu saņemšanu veselības izglītības jautājumos.
  2. Centrs ir juridiska persona ar savu zīmogu, simboliku un norēķinu kontiem kredītiestādēs.
  3. Centra juridiskā adrese ir Rīgas iela 23, Cēsis, Latvija LV 4101.
  4. Centrs ir tiesīgs lietot zīmogu ar Cēsu pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu centra nosaukumu.
  5. Centrs darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, ANO Konvenciju par bērna tiesībām, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumiem, Cēsu pilsētas domes lēmumiem, Centra nolikumu un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.
  6. Savas darbības nodrošināšanai Centrs ir tiesīgs izstrādāt papildus noteikumus, kas nosaka konkrētu centra darbības sfēru un nevar būt pretrunā ar šo nolikumu.
  7. Centrs sadarbojas ar Cēsu rajona padomi un tās Izglītības pārvaldi uz līguma pamata.

2.Centra uzdevumi.

  1. Veicināt sabiedrības, īpaši jauniešu fizisko, garīgo un sociālo labklājību.
  2. Veicot izglītojošo un konsultatīvo darbu, popularizēt jauniešu vidū veselīgu dzīves veidu, sadarboties ar skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, bērnu namiem un pašvaldībām.
  3. Veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi veselības izglītības un jauniešu līdzatbildības jautājumos.