Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 2.aprīlis   Vārda dienu svin: Imgarde, Irmgarde
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  Grozījumi Nr.7.1.
  Grozījumi Nr.2
  Grozījumi Nr.3
  Grozījumi Nr.4
  Grozījumi Nr.1
  Grozījumi Nr.5
  Grozījumi Nr.6
  Grozījumi Nr.10
  Grozījumi Nr.9
  Grozījumi Nr.11
  Grozījumi Nr.8
  Grozījumi Nr.7.2.
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Grozījumi> Grozījumi Nr.10


Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. Grozījumi Nr.10


» Paskaidrojuma raksts

» Apbūves noteikumi

» Kartogrāfiskais materiāls


 

Paskaidrojuma raksts.


 

1. Ievads
 

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2009.gada 22.janvāra sēdes lēmumiem „Par teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.10) izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot.Nr.1, p.Nr.10, lēmums Nr.10) un saskaņā ar:

 • Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);

 • LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);

 • Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;

 • Cēsu pilsētas attīstības programmu


 

Tie ir izstrādāti kā Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi darba uzdevuma minētajās sadaļās:

  1. Zemes gabalam Rūpniecības ielā 18, Cēsīs (pielikums Nr.1);

  2. Zemes gabalam Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs (pielikums Nr.1);

  3. Zemes gabalam Bumbieru iela, Cēsīs (pielikums Nr.1);

  4. Zemes gabalam Aldaru laukums, Cēsīs (pielikums Nr.1);

  5. Kartogrāfiskajā materiālā „Teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai”;

  6. Kartogrāfiskajā materiālā „Aizsargjoslas”;

  7. Apbūves noteikumiem;


 

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi
 

2.1. zemes gabalam Rūpniecības iela 18, Cēsīs,


 

Zemes gabals Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0202, 62254 m2 platībā ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā daļa zemes gabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” un daļa „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve”. Saskaņā ar Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma sadaļas „Cēsu pilsētas apbūves noteikumi 2005.-2017.” 3.2.9. punktu daļai minētās teritorijas maksimālais apbūves blīvums ir 40% un maksimālā apbūves intensitāte 180% no zemes gabala kopējās platības un daļai maksimālais apbūves blīvums ir 10% un maksimālā apbūves intensitāte 25% no zemes gabala kopējās platības.


 

Lielākā daļa zemes gabala ir neapbūvēta, uz tā atrodas nenoskaidrotai personai piederoša sliktā tehniskā stāvoklī esoša būve. Zemes gabals ir apgrūtināts ar maģistrālo siltumtrasi, elektrisko tīklu gaisvadu līniju, elektrisko tīklu kabeļu līniju, valsts nozīmes un vietējas nozīmes dižkokiem un Eduarda Veidenbauma piemiņas vietu „Glāznieki”. Zemes gabals ir viena no pilsētas degradētajām teritorijām, kas ir aizaugusi ar krūmiem, veciem augļu kokiem, uz tā atrodas kādreiz izveidota autotrase, kuras darbības gaitā zemes gabalā ir manīts reljefs, bet šobrīd trasi neizmanto. Zemes gabalā bez teritorijas plānojumā jau norādītājiem dižkokiem, nav vērtīgu dabas objektu.

Zemes gabals atrodas pilsētas rūpnieciskajā teritorijā. Līdz ar to, lai nodrošinātu zemes gabala turpmāku attīstību un veicinātu racionālu teritorijas starp pilsētas robežu, Rūpniecības ielu, Palmu ielu un Priekuļu ielu sakārtošanu un attīstību, nepieciešams šai teritorijai noteikt tādu teritorijas izmantošanas veidu, kas ļauj pilnvērtīgi izmantot zemes gabala potenciālu un neradītu ietekmi uz apkārtējām teritorijām.


 

2.2 zemes gabalam Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs


 

Zemes gabals Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs, ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0201, 7171 m2 platībā ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz LR Finanšu ministrijas vārda.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā daļa zemes gabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” un daļa „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve”. Saskaņā ar Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma sadaļas „Cēsu pilsētas apbūves noteikumi 2005.-2017.” 3.2.9. punktu daļai minētās teritorijas maksimālais apbūves blīvums ir 40% un maksimālā apbūves intensitāte 180% no zemes gabala kopējās platības un daļai maksimālais apbūves blīvums ir 10% un maksimālā apbūves intensitāte 25% no zemes gabala kopējās platības.

Uz zemes gabala atrodas SIA „Lapeks” piederoša būve. Zemes gabals ir apgrūtināts ar kanalizācijas tīkliem, elektrisko tīklu kabeļu līniju, elektrisko tīklu gaisvadu līniju. 2007.gadā ir precizētas zemes gabala robežas līdz ar to ir nepieciešams noteikt vienotu teritorijas izmantošanas veidu, kas nodrošinās racionālu zemes gabala attīstību.


 

2.3. zemes gabalam Bumbieru iela, Cēsis


 

Zemes gabals Bumbieru iela, Cēsīs, ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0217, 1248 m2 platībā nav reģistrēts zemesgrāmatā un ir ieslēgts Cēsu pilsētas pašvaldības bilancē.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, zemes gabalam ir noteikts izmantošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekts. Zemes gabals ir neapbūvēts un šobrīd netiek izmantots. Līdz ar to, lai nodrošinātu zemes gabala turpmāku attīstību un veicinātu racionālu teritorijas starp pilsētas robežu, Rūpniecības ielu, Palmu ielu un Priekuļu ielu sakārtošanu un attīstību, nepieciešams šai teritorijai noteikt tādu teritorijas izmantošanas veidu, kas ļauj pilnvērtīgi izmantot zemes gabala potenciālu un neradītu ietekmi uz apkārtējām teritorijām.


 

2.4. zemes gabalam Aldaru laukums, Cēsīs


 

Zemes gabals Aldaru laukums, Cēsīs, ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0115, 2947 m2 platībā sastāv no divām zems vienībām un ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, zemes gabalam ir noteikts izmantošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekts. Zemes gabals ir neapbūvēts un šobrīd netiek izmantots. Lai nodrošinātu zemes gabala Aldaru laukumā racionālu izmantošanu un sekmētu blakus teritoriju attīstību, nepieciešams zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0178 noteikt teritorijas izmantošanas veidu „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”.


 

2.5. teritorijas plānojuma sadaļa „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”


 

Spēkā esošajā teritorijas plānojumā 14.3. sadaļā Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas, ir iekļauti zemes gabali un teritorijas, kas piekrīt vai pieder valstij vai atrodas fizisku vai juridisku personu īpašumā vai valdījumā, un kas ir nepieciešamas pašvaldībai tās funkciju realizēšanai.


 

2.6. teritorijas plānojuma sadaļai „Apbūves noteikumi”


 

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā daļā „Apbūves noteikumi” ir Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma daļa, kas nosaka prasības zemes gabaliem, to apbūvei, teritorijas labiekārtošanai un citādai apsaimniekošanai.

Apbūves noteikumu uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju un īpašnieku interešu ievērošanu, lai būvniecība neradītu traucējumus, ierobežojumus vai bīstamību, nepasliktinātu ekoloģisko situāciju.

Apbūves noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar LR Ministru Kabineta : Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, „Teritorijas plānošanas likumu”, „Vispārīgajiem būvnoteikumiem”, „Būvniecības likumu”, „Civillikumu” u.c. ar attīstību, teritoriālplānošanu un būvniecību saistītiem likumdošanas aktiem. Cēsu pilsētas Apbūves noteikumi drīkst pastiprināt, taču nedrīkst atcelt vai mīkstināt augstākas kompetences noteiktās prasības.

Ņemot vērā, ka valsts noteiktajos normatīvajos aktos ir veikti grozījumi un Cēsu pilsētas domes ikdienas darbā nākas saskarties ar jautājumu risināšanu, kas nav definētas Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos, nepieciešams veikt grozījumus un papildinājumus vairākos Apbūves noteikumu punktos.


 

3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni

 

Lai teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautās teritorijas attīstītos un spētu piedāvāt pilsētai nepieciešamos pakalpojumus, tām jānosaka atbilstošs teritorijas izmantošanas veids un apbūves blīvums, kurā atļautās izmantošanas nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un zemes gabalu īpašnieku intereses.

Teritoriju attīstības mērķis ir zemes gabalu ilgtspējīga apsaimniekošana, vides sakārtošana un dažādu saskarsmju teritoriju attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni.

Teritorijas plānojuma sadaļas „Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas” grozījumu mērķis ir paredzēt jaunas teritorijas, kas papildus nepieciešamas pašvaldību funkciju realizēšanai un svītrot teritorijas, kas ir reģistrētas zemesgrāmatā un jau šobrīd nodrošina pašvaldības funkciju realizēšanu.


 

4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi
 

4.1. zemes gabals Rūpniecības ielā 18, Cēsīs


 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz daļu zemes gabala Rūpneicības ielā 18, Cēsīs, iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonas „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” (tumši zils svītrojums, apzīmējums R plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids – ražošanas objektu un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajā teritorijā atļauta rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, noliktavu apbūve, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, auto apkalpes objektu apbūve, atsevišķu sporta objektu apbūve, katlumāju apbūve, atsevišķu valsts institūciju objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vairumtirdzniecības bāzes, kravu stacijas, dzelzceļa pievedceļi, garāžas, atkritumu šķirošanas laukumi, degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, autostāvvietas.

Lai nodrošinātu Eduarda Veidenbauma piemiņas vietas un vietējas nozīmes dižkoku saglabāšanu un pieejamību, un lai nodrošinātu pilsētas rūpnieciskās teritorijas starp pilsētas robežu, Rūpniecības ielu un Palmu ielu racionālu attīstību un transporta sistēmas saglabāšanu, zemes gabalam Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, kompleksā ar zemes gabalu Bumbieru iela, Cēsīs, izstrādājams detālplānojums.


 

4.2. zemes gabals Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz visu zemes gabalu Rūpneicības ielā 18B, Cēsīs, iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonas „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” (tumši zils svītrojums, apzīmējums R plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids – ražošanas objektu un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajā teritorijā atļauta rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, noliktavu apbūve, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, auto apkalpes objektu apbūve, atsevišķu sporta objektu apbūve, katlumāju apbūve, atsevišķu valsts institūciju objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vairumtirdzniecības bāzes, kravu stacijas, dzelzceļa pievedceļi, garāžas, atkritumu šķirošanas laukumi, degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, autostāvvietas.

Teritorijai tiek noteikti vienoti apbūves noteikumi ar vispārējiem Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem.


 

4.3. zemes gabals Bumbieru iela, Cēsīs

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz visu zemes gabalam Bumbieru iela, Cēsīs, likvidēt satiksmes infrastruktūras statusu un to iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonas „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” (tumši zils svītrojums, apzīmējums R plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids – ražošanas objektu un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajā teritorijā atļauta rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, noliktavu apbūve, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, auto apkalpes objektu apbūve, atsevišķu sporta objektu apbūve, katlumāju apbūve, atsevišķu valsts institūciju objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vairumtirdzniecības bāzes, kravu stacijas, dzelzceļa pievedceļi, garāžas, atkritumu šķirošanas laukumi, degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, autostāvvietas.

Zemes gabalam Bumbieru iela kompleksā ar zemes gabalu Rūpneicības iela 18, Cēsīs, izstrādājams detālplānojums.


 

4.4. zemes gabals Aldaru laukums, Cēsīs


Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabala Aldaru laukums, Cēsīs, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201-003-0178 likvidēt satiksmes infrastruktūras statusu un to iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonas „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” (tumši zils svītrojums, apzīmējums R plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids – ražošanas objektu un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajā teritorijā atļauta rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, noliktavu apbūve, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, auto apkalpes objektu apbūve, atsevišķu sporta objektu apbūve, katlumāju apbūve, atsevišķu valsts institūciju objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vairumtirdzniecības bāzes, kravu stacijas, dzelzceļa pievedceļi, garāžas, atkritumu šķirošanas laukumi, degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, autostāvvietas.

Teritorijai tiek noteikti vienoti apbūves noteikumi ar vispārējiem Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem.


 

4.5. teritorijas plānojuma sadaļa „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”

 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. sadaļu 14.3. grozīt šādā redakcijā:


4.5.1. svītrot no pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamo teritoriju saraksta šādus zemes gabalus:

 • Raiņa ielas rekonstrukcijai un savienošanai ar Gaujas ielu – zemes gabali Dārzniecības ielā 9, Dārzniecības ielā 11, Dārzniecības ielā 12;

 • Atsevišķai dzīvojamai apbūvei paredzēti neapbūvēti zemes gabali – Birzes ielā 8, Vaives ielā 14B, Vaives ielā 22A, Vaives ielā 34A, Vaives ielā 31, Saules ielā 24, Vītolu ielā 1A, Lenču ielā 52, Pils ielā, Lāču ielā 9, Magoņu ielā 10, Magoņu ielā 20, Lauku ielā 9A, Jurģu ielā 28, Bebru ielā 16, Saules ielā 20, Vītolu ielā 3, Dzeguzes ielā 2, Dzeguzes ielā 4, Dzeguzes ielā 6, Cepļa ielā 5, Smilšu ielā 6, Smilšu ielā 8;

 • Rekreācijas teritorijām un skvēru teritorijām – zemes gabali Liepu ielā 7, Lauku ielā 3, Bērzaines ielā 29, Piebalgas ielā 25, Lapsu ielā 15;

 • Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai – zemes gabals Austrumu ielā 5;

 • Uzņēmējdarbības atbalstam – zemes gabali Zeltkalna ielā 9, Kaļķu ielā 16.

4.5.2. papildināt pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamo teritoriju sarakstu ar šādiem zemes gabaliem:

 • Valmieras ielas divlīmeņu pārvada pār dzelzceļu izbūvei –zemes gabals Valmieras ielā 14;

 • Krasta ielas izbūvei – zemes gabala daļa Krasta ielā 14;

 • Dzīvojamai apbūvei nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Skudru ielā 4, Skudru ielā 5, Vaives ielā 36A, Lauku ielā 3A

 • Mežu teritorijas – zemes gabali Vītolu ielā 1A, Vītolu ielā 3, Dzeguzes ielā 4, Smilšu ielā 6, Smilšu ielā 8

 • Zaļās teritorijas – Lenču ielā 52, Birzes ielā 8, Jēkaba ielā, Alkšņu ielā 9, Peldu ielā 5

Veikt atbilstošas izmaiņas Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma kartogrāfiskā materiāla 33.lapā


 

4.6. teritorijas plānojuma sadaļa „Apbūves noteikumi”
 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz veikt šādas izmaiņas Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos:

 1. Papildināt ar jaunu punktu 19.1.1 šādā redakcijā:

No jauna projektējamo galveno objektu un rekonstruējamo objektu tehniskajos projektos, ēku fasādēs norādīt ēkas numura zīmes un karoga turētāja piesaisti;

 1. 28.nodaļas 4., 5., 6., punktā, II daļas 1.nodaļas 1.2., 1.4.2., 1.11., 1.13.1. punktā, 2.nodaļas 2.2., 2.3., 2.7., punktā, 3.nodaļas 3.7.2. punktā, 4.nodaļas 4.3. punktā, 5.nodaļas 5.4. punktā un 12.nodaļas 12.5. punktā vārdu atzinums aizstāt ar vārdu lēmums;

 1. izteikt II daļas 3.nodaļas 3.4. punktu šādā redakcijā:

PAU objekta projektēšanai tiek izsniegts uz 2 (diviem) gadiem. Ja būvprojekts 2 (divu) gadu laikā nav saskaņots vai akceptēts, PAU zaudē spēku. PAU jāpieprasa no jauna un tajā var tikt izdarītas izmaiņas atbilstoši tā brīža situācijai.

 1. izteikt II daļas 4. nodaļas 4.2. punktu šādā redakcijā:

Projekta sastāvu nosaka VB un šie noteikumi.

 1. izteikt II daļas 4.nodaļas 4.10. punktu šādā redakcijā:

Būvprojekta vadītājs uz būvprojekta vispārīgo rādītāju galvenās rasējuma lapas, bet būvprojekta daļas vadītājs uz attiecīgās būvprojekta daļas vispārīgo rādītāju galvenās rasējuma lapas paraksta apliecinājumu par būvprojekta (būvprojekta daļas) risinājumu atbilstību Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām”.

 1. izteikt 25.15. punktu šādā redakcijā:

Zemes gabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 6 m no tāda pilsētas novadgrāvja malas, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās. Līdz projekta apstiprināšanai novadgrāvju ierīkošanu nosaka un kontrolē Cēsu pilsētas domes Komunālā nodaļa

 1. aizstāt I daļas 5.17., 5.12.2., 14.10., 16.18., 16.19., 18.1., 27.1., 29.1., 30.1., 32.1., punktos konkrētu saistošo noteikumu nosaukumus ar vārdu salikumu Spēkā esošajiem Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem

 1. papildināt ar jaunu punktu 34.6. šādā redakcijā:

 

Valsts nozīmes vēstures piemineklim – vēsturisku notikumu vieta „Tēlnieku K.Jansona un A.Jansona dzīves un darba vieta” tiek noteikta individuālā aizsargjosla, kas sakrīt ar apstiprināto pieminekļa robežu:

 • 1-2 līnija Z/ZA virzienā pa zemes gabala Dzirnavu ielā 33 robežu 408 metri;

 • 2-3 līnija ZAA virzienā no zemes gabala Dzirnavu ielā 33 robežas lūzuma punkta līdz takas krustojumam ar meža ceļu 118 metri;

 • 3-4 līnija A virzienā pa mazlietotu meža ceļu 380 metri;

 • 4-5 līnija DR virzienā pa mazlietotu meža ceļu 75 metri;

 • 5-6 līnija DA virzienā pa taku pāri bijušā dambja vietai 52 metri;

 • 6-7 līnija D virzienā no dambja gala līdz Krasta ielai 32 metri;

 • 7-8 līnija DR virzienā pa Krasta ielu 160 metri;

 • 8 – līnija R virzienā pa Siļķupīti (zemes gabalu Krasta ielā 14 un Dzirnavu ielā 33D robeža ~ 660 metri.

 1. papildināt ar jaunu punktu 34.7. ūdensapgādes urbumiem Miera ielā 19, Krūmiņu ielā 4, Krūmiņu ielā 5, Aldaru laukumā 1, ir noteiktas individuālās aizsargjoslas pamatojoties uz īpašnieku sniegtajiem datiem par aizsargjoslas noteikšanu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”.

Veikt atbilstošas izmaiņas Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma kartogrāfiskā materiāla 33.lapā 

Apbūves noteikumi 

Pielikums

Cēsu novada domes

03.09.2009.gada sēdes

Lēmumam Nr.194 (prot.Nr.8)


 

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

„Grozījumi (Nr.10.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ””


 

 1. Noteikt teritorijas plānojuma grafiskā materiāla 34.karti „teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” saskaņā ar shēmu Nr.1 pielikumā

 2. Noteikt teritorijas plānojuma grafiskā materiāla 27.karti „Aizsargjoslas” saskaņā ar karti pielikumā Nr.2

 3. Cēsu pilsētas apbūves noteikumos veikt šādas izmaiņas:

  1. Papildināt ar jaunu punktu 19.1.1 šādā redakcijā:

No jauna projektējamo galveno objektu un rekonstruējamo objektu tehniskajos projektos, ēku fasādēs norādīt ēkas numura zīmes un karoga turētāja piesaisti;

  1. 28.nodaļas 4., 5., 6., punktā, II daļas 1.nodaļas 1.2., 1.4.2., 1.11., 1.13.1. punktā, 2.nodaļas 2.2., 2.3., 2.7., punktā, 3.nodaļas 3.7.2. punktā, 4.nodaļas 4.3. punktā, 5.nodaļas 5.4. punktā un 12.nodaļas 12.5. punktā vārdu atzinums aizstāt ar vārdu lēmums;

  1. izteikt II daļas 3.nodaļas 3.4. punktu šādā redakcijā:

PAU objekta projektēšanai tiek izsniegts uz 2 (diviem) gadiem. Ja būvprojekts 2 (divu) gadu laikā nav saskaņots vai akceptēts, PAU zaudē spēku. PAU jāpieprasa no jauna un tajā var tikt izdarītas izmaiņas atbilstoši tā brīža situācijai.

  1. izteikt II daļas 4. nodaļas 4.2. punktu šādā redakcijā:

Projekta sastāvu nosaka VB un šie noteikumi.

  1. izteikt II daļas 4.nodaļas 4.10. punktu šādā redakcijā:

Būvprojekta vadītājs uz būvprojekta vispārīgo rādītāju galvenās rasējuma lapas, bet būvprojekta daļas vadītājs uz attiecīgās būvprojekta daļas vispārīgo rādītāju galvenās rasējuma lapas paraksta apliecinājumu par būvprojekta (būvprojekta daļas) risinājumu atbilstību Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām”.

  1. izteikt 25.15. punktu šādā redakcijā:

Zemes gabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 6 m no tāda pilsētas novadgrāvja malas, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās. Līdz projekta apstiprināšanai novadgrāvju ierīkošanu nosaka un kontrolē Cēsu pilsētas domes Komunālā nodaļa

  1. aizstāt I daļas 5.17., 5.12.2., 14.10., 16.18., 16.19., 18.1., 27.1., 29.1., 30.1., 32.1., punktos konkrētu saistošo noteikumu nosaukumus ar vārdu salikumu Spēkā esošajiem Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem

  1. papildināt ar jaunu punktu 34.6. šādā redakcijā:

 

Valsts nozīmes vēstures piemineklim – vēsturisku notikumu vieta „Tēlnieku K.Jansona un A.Jansona dzīves un darba vieta” tiek noteikta individuālā aizsargjosla, kas sakrīt ar apstiprināto pieminekļa robežu:

 • 1-2 līnija Z/ZA virzienā pa zemes gabala Dzirnavu ielā 33 robežu 408 metri;

 • 2-3 līnija ZAA virzienā no zemes gabala Dzirnavu ielā 33 robežas lūzuma punkta līdz takas krustojumam ar meža ceļu 118 metri;

 • 3-4 līnija A virzienā pa mazlietotu meža ceļu 380 metri;

 • 4-5 līnija DR virzienā pa mazlietotu meža ceļu 75 metri;

 • 5-6 līnija DA virzienā pa taku pāri bijušā dambja vietai 52 metri;

 • 6-7 līnija D virzienā no dambja gala līdz Krasta ielai 32 metri;

 • 7-8 līnija DR virzienā pa Krasta ielu 160 metri;

 • 8 – līnija R virzienā pa Siļķupīti (zemes gabalu Krasta ielā 14 un Dzirnavu ielā 33D robeža ~ 660 metri.

  1. papildināt ar jaunu punktu 34.7. ūdensapgādes urbumiem Miera ielā 19, Krūmiņu ielā 4, Krūmiņu ielā 5, Aldaru laukumā 1, ir noteiktas individuālās aizsargjoslas pamatojoties uz īpašnieku sniegtajiem datiem par aizsargjoslas noteikšanu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”.

  1. svītrot II daļas 28.1.3. punktu

  1. Papildināt Cēsu pilsētas apbūves noteikumu I daļu ar 40.3. punktu šādā redakcijā: „detālplānojums izstrādājams zemes gabaliem Rūpniecības ielā18, un Bumbieru iela, Cēsīs.

 

4. Grozīt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. sadaļu 14.3. šādā redakcijā:
 

4.5.1. svītrot no pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamo teritoriju saraksta šādus zemes gabalus:

 • Raiņa ielas rekonstrukcijai un savienošanai ar Gaujas ielu – zemes gabali Dārzniecības ielā 9, Dārzniecības ielā 11, Dārzniecības ielā 12;

 • Atsevišķai dzīvojamai apbūvei paredzēti neapbūvēti zemes gabali – Birzes ielā 8, Vaives ielā 14B, Vaives ielā 22A, Vaives ielā 34A, Vaives ielā 31, Saules ielā 24, Vītolu ielā 1A, Lenču ielā 52, Pils ielā, Lāču ielā 9, Magoņu ielā 10, Magoņu ielā 20, Lauku ielā 9A, Jurģu ielā 28, Bebru ielā 16, Saules ielā 20, Vītolu ielā 3, Dzeguzes ielā 2, Dzeguzes ielā 4, Dzeguzes ielā 6, Cepļa ielā 5, Smilšu ielā 6, Smilšu ielā 8;

 • Rekreācijas teritorijām un skvēru teritorijām – zemes gabali Liepu ielā 7, Lauku ielā 3, Bērzaines ielā 29, Piebalgas ielā 25, Lapsu ielā 15;

 • Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai – zemes gabals Austrumu ielā 5;

 • Uzņēmējdarbības atbalstam – zemes gabali Zeltkalna ielā 9, Kaļķu ielā 16.

 

4.5.2. papildināt pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamo teritoriju sarakstu ar šādiem zemes gabaliem:

 • Valmieras ielas divlīmeņu pārvada pār dzelzceļu izbūvei –zemes gabals Valmieras ielā 14;

 • Krasta ielas izbūvei – zemes gabala daļa Krasta ielā 14;

 • Dzīvojamai apbūvei nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Skudru ielā 4, Skudru ielā 5, Vaives ielā 36A, Lauku ielā 3A

 • Mežu teritorijas – zemes gabali Vītolu ielā 1A, Vītolu ielā 3, Dzeguzes ielā 4, Smilšu ielā 6, Smilšu ielā 8

 • Zaļās teritorijas – Lenču ielā 52, Birzes ielā 8, Jēkaba ielā, Alkšņu ielā 9, Peldu ielā 5

 

Veikt atbilstošas izmaiņas Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma kartogrāfiskā materiāla 33.lapā


 

 

Kartogrāfiskais materiāls


Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumi Nr.10, Teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
 
Zemes gabalu Rūpniecības iela 18, Rūpniecības iela 18B, Bumbieru ielu un Aldara laukums plānotā (atļautā) izmantošana

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv