Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Aktualitātes

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Aktualitātes


 

SATURS

 

1.   Novada attīstības stratēģija ................................................................................... 3

  1. Novadu raksturojošie galvenie parametri ........................................................... 3
  2. Novada priekšrocības un problēmas ...................................................................3
  3. Novada izveidošanas un darbības principi ...........................................................4
  4. Pašvaldību funkciju īstenošanas stratēģija novadā ...............................................4
  5. Efektīvas pārvaldes un labas pārvaldības izveides stratēģija novadā .......................16
  6. Investīciju prioritātes, reformas dotāciju no valsts budžeta izlietošanas plāns...........16

 

2.   Novada pašvaldības administratīvā struktūra .............................................................18

 1. Lēmējvara ..................................................................................................18
 2. Izpildinstitūcijas ...........................................................................................21

 

3.   Apvienošanās īstenošanas plāns .............................................................................31

4.   Apvienošanās projekta sabiedriskā apspriešana ..................................................................33

 

1. NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

1.1. Novadu raksturojošie galvenie parametri

 
Par projekta sagatavošanu atbildīgā pašvaldība

Cēsu pilsētas dome

Iesniegšanas datums RAPLM  
 
Novada nosaukums

Cēsu novads

Teritorijas platība

171.73 km2 (Vaive – 152.45 km2; Cēsis – 19.28 km2)

Iedzīvotāju skaits (gads)

19 981 (01.01.2009.)

Iedzīvotāju blīvums

116 iedz./1 km2

Novada teritoriālais dalījums

Cēsu pilsēta

Vaives pagasts

Administratīvais centrs

Cēsu pilsēta

Vaives pagasta pārvalde

Vaives pagasta „Kaķukrogs”

Reģiona nozīmes attīstības centri

Cēsis

Novada domes deputātu skaits

Cēsu pilsētā līdz 30.06.2009.

Vaives pagastā līdz 30.06.2009.

15

11

7

Pamatbudžeta ieņēmumi (2008. gads)

Cēsu pilsēta

Vaives pagasts

14 993 448 LVL

14 271 572 LVL

721 876 LVL

1.2. Novada priekšrocības un problēmas

Galvenās stiprās puses

Galvenās problēmas

 • Novada lielākās apdzīvotās vietas (ciemi) atrodas tuvu novada centram - pilsētai
 • Novada teritorija nodrošināta ar pamatpakalpojumu pieejamību gan administratīvajā centrā, gan lauku teritorijās
 • Novada teritorija ir pievilcīga dzīvošanai (pozitīva mehāniskā kustība)
 • Novadā attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība
 • Daudzveidīgi dabas un kultūrvēstures resursi

 • Novada ceļu sliktais tehniskais stāvoklis, kas pasliktina novada iedzīvotājiem administratīvā centra sasniedzamību
 • Nepietiekams sabiedriskā transporta nodrošinājums (laiki, biežums) starp novada apdzīvotajām vietām, novada administratīvo centru un pagasta administrācijas ēku
 • Augsti kvalificētu darba vietu trūkums
 • Dzīves kvalitātes atšķirības pilsētā un Vaives pagasta ciemu teritorijās

Galvenās iespējas

Galvenie draudi

 • Novada pilsētas un lauku teritorijas savstarpējā sadarbība, mijiedarbība, papildināšana
 • Rajona funkciju (iestāžu) pārņemšana uzliek papildus finanšu un administratīvo slogu pašvaldībai
  • 1.3. Novada izveidošanas un darbības principi

    • pašvaldības pakalpojumu pieejamības uzlabošana un kvalitātes paaugstināšana visā novada teritorijā
    • novada teritorijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana
    • novada teritorijas līdzsvarota attīstība, veicinot pilsētas un lauku partnerību

   1.4. Pašvaldības funkciju īstenošanas stratēģija novadā

   1. Komunālie pakalpojumi

   Esošā situācija

   Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija

   Cēsu pilsētā centralizētie ūdensvada un kanalizācijas tīkli atrodas Cēsu pilsētas SIA „Vinda” īpašumā, kas ir pašvaldības SIA un 100% kapitāldaļu pieder Cēsu pašvaldībai. Līdz ar to ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Cēsīs nodrošina Cēsu pilsētas SIA „Vinda”. Tāpat SIA „Vinda” nodrošina ūdensvada un kanalizācijas tīkla un pakalpojumu kvalitātes attīstību pilsētā. Cēsu pilsētas dome ir pieņēmusi šādus saistošos noteikumus saistībā ar ūdensvada un kanalizācijas jautājumiem:

   • Cēsu pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumi

   • Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanas un attīrīšanas noteikumi

    Vaives pagasta ciemos Rīdzenē, Krīvos, Rāmuļos un Mežmaļos centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu apsaimnieko un uztur pašvaldība.

    Lietusūdens savākšana un novadīšana

    Cēsu pilsētā ir kombinētā lietusūdens savākšanas sistēma. Slēgtie lietus ūdens kanalizācijas tīkli ir Cēsu pilsētas SIA „Vinda” īpašumā un tā tos arī apsaimnieko, Grāvju sistēmas apsaimniekošanu koordinē Cēsu pilsētas domes Komunālā nodaļa. Tiek veikti šādi iepirkumi: par sāngrāvju tīrīšanu; par caurteku apsaimniekošanu.

    Vaives pagastā slēgto lietus ūdens kanalizācijas tīklu nav, grāvju sistēmu ciemos un pie pagasta ceļiem uztur Vaives pagasta Komunālā daļa, savukārt valsts ceļiem piekrītošo grāvju sistēmu uzturēšanu nodrošina Valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts ceļi”.

    Siltumapgāde

    Cēsu pilsētā centralizēto siltumapgādi nodrošina privātā komercsabiedrība SIA „Cēsu siltumtīkli”, kurai Cēsu pilsētas dome ir nodevusi nomā tās īpašumā esošo Cēsu centralizēto siltumapgādes saimniecību (siltumtīkli, iekārtas, ēkas, u.c.) un apsaimnieko siltumapgādes sistēmu, ražo siltumu un sadarbībā ar Cēsu pilsētas domi nodrošina siltumapgādes attīstību.

    Vaives pagastā nav centralizētās siltumapgādes. Pagasta ciemos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 20.gs. 90-tajos gados ir likvidēta centralizētā siltumapgāde, pārejot uz individuālajām apkures sistēmām.

    Investīcijas 2008. – 2010.

    Cēsu pilsētā tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” 2009. – 2013. gadam, kura uzdevumi ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana. Kopējais plānotais finansējums- 10 609 822 EUR (ES Kohēzijas fonds, valsts budžets, Cēsu pilsētas SIA „Vinda”(pašu finansējums + kredīts)). Aktivitātes: Jaunu ūdensvada tīklu izbūve esošās apbūves vajadzībām – 12920 m, jaunu ūdensvada tīklu izbūve perspektīvās apbūves vajadzībām – 500 m, sūkņu stacijas rekonstrukcija – 1 gabals, esošo ūdensvada tīklu rekonstrukcija – 2535 m, ūdens mērītāju uzstādīšana – 15 gabali, spiediena regulēšanas vārstu uzstādīšana – 7 gabali, vadības kontroles un datu apkopošanas sistēma (SCADA), jaunu kanalizācijas tīklu izbūve esošas apbūve vajadzībām (pašteces cauruļvadi – 13870 m, spiedvadi – 750 m), kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība – 3 gabali, hidrodinamiskās un vakuumcisternas mašīnu iegāde – 3gabali, aku tamponēšana – 2 gabali, kanalizācijas cauruļvadu rehabilitācija – 7475 m, galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) rekonstrukcija – 1.

    Cēsu pilsētā ir veikta lietus ūdens savākšanas sistēmas izpēte (turpmāk tekstā LŪK), uz kuru pamatojoties tiek veikta turpmāka LŪK sistēmas sakārtošana un attīstība. Nepieciešams turpināt pilsētas teritoriju detalizētu analīzi, lai nodrošinātu efektīvu un pilnvērtīgu lietus ūdens savākšanas sistēmas izveidi.

    2008. gadā ir izstrādāta Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības stratēģija 2008. – 2013.gadam. Tās ietvaros ir noteiktas nepieciešamās investīcijas siltumapgādes sistēmā.

    Vaives pagasta Rīdzenes, Mežmaļu, Krīvu un Rāmuļu ciemiem ir izstrādāts ūdenssaimniecības attīstības plāns ERAF finansējuma piesaistei. Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanai paredzēta jaunu artēzisko urbumu izveide Krīvu un Mežmaļu ciemos, esošo urbumu remonts, skalošana un sūkņu nomaiņa Krīvu un Rīdzenes ciemos, ūdensapgādes sistēmas paplašināšana Rīdzenes ciemā, skalošana Krīvu ciemā uzlabos ūdensapgādes kvalitāti un drošību.

    Novada modelis

    Cēsu novadā centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiek nodrošināti:

      • pilsētā tīklus apsaimnieko un attīsta Cēsu novada pašvaldības SIA „Vinda”;

      • Vaives pagasta ciemos tīklus uztur pašvaldības Komunālā nodaļa. Ilgtermiņā tīkli tiek nodoti Cēsu novada pašvaldības SIA „Vinda”, kas nodrošinās uzturēšanu un attīstību.

    Par lietusūdens savākšanas grāvju sistēmas uzturēšanu un sakārtošanu novadā atbildīga ir Cēsu novada Komunālā nodaļa, bet slēgtos tīklus uztur un attīsta pašvaldības SIA „Vinda”.

    Centralizēto siltumapgādi Cēsu pilsētā nodrošina saskaņā ar Cēsu pilsētas domes pieņemtajiem lēmumiem – privāta komercsabiedrība SIA „Cēsu siltumtīkli”.

    2. Teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība

    Esošā situācija

    Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

    Cēsu pilsētas dome ir Ziemeļvidzemes pašvaldību dibinātas komercsabiedrības SIA „Ziemeļvidzemes Atkritumu Apsaimniekošanas organizācija” (turpmāk tekstā ZAAO) dalībniece. Cēsu pilsētas dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pilsētā 2009.gadā. Pašvaldībai sadarbojoties ar SIA „ZAAO” pilsētā ir izveidoti divi EKO laukumi, kuros iedzīvotāji var nogādāt šķirotos sadzīves atkritumus un dažu veidu bīstamos atkritumus. Cēsu pilsētas domē ir apstiprināti saistošie noteikumi „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.

    Vaives pagasta padome ir ZAAO dalībniece un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pagastā saskaņā ar individuāli noslēgtiem līgumiem veic ZAAO.

    Ielas, ceļi, laukumi

    Cēsu pilsētā ielu, ceļu, laukumu, ietvju un veloceliņu uzturēšanas, būvniecības un rekonstrukcijas darbus koordinē Cēsu pilsētas domes Komunālā nodaļa. Cēsu pilsētas domē darbojas Transporta komisija, kas risina dažādus ar satiksmi saistītus jautājumus. Ielu, ceļu un laukumu uzturēšanai tiek veikti šādi iepirkumi: ielu kopšanas un uzturēšanas darbi; Cēsu pilsētas teritorijas kopšanas darbi (gājēju trotuāri, veloceliņi, autobusu pieturas, pieguļošie zālienu, pašvaldības neapbūvēto zemes gabalu (pļavu) pļaušana); ceļazīmju uzstādīšana, nomaiņa un stabu izgatavošana, remonts; ceļazīmju izgatavošana un piegāde; apgaismes stabu izzāģēšana no zariem; strūklaku apkope, apstādījumu kopšana; luksoforu ekspluatācija; ielu apgaismojuma ekspluatācija; ielu nosaukumu, norāžu stabu atjaunošana, jaunu izgatavošana. Ielu rekonstrukciju koordinē Cēsu pilsētas domes Komunālā nodaļa veicot iepirkumus par ielu rekonstrukciju projektēšanu un būvniecību. Pilsētas domē apstiprināti saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves un dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā”.

    Vaives pagasta ceļu uzturēšanu veic Vaives pagasta Komunālā nodaļa. Vaives pagasta pašvaldības īpašumā ir aprīkojums ceļu greiderēšanai, savukārt ziemas sezonā ceļu apsaimniekošanas darbu veikšanai tiek piesaistīts ceļu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējs. Rīdzenes un Krīvu ciema teritorijās ietvju un apstādījumu uzturēšanu veic Komunālās nodaļas sētnieki.

    Parki, skvēri, zaļās zonas un kapsētas

    Cēsu pilsētā parku, skvēru un apstādījumu ierīkošanu un uzturēšanu koordinē Cēsu pilsētas domes Komunālā nodaļa. Lai nodrošinātu profesionālu lēmumu pieņemšanu, domes struktūrā ir izveidota Kokaugu aizsardzības komisija, kurā darbojas dažādi speciālisti gan no domes, gan citām institūcijām. Dabas pamatnes uzturēšanai tiek veikti iepirkumi par šādiem darbiem: apstādījumu kopšana, zaļo atkritumu savākšanu un aizvešana; zaru, koku šķeldošana, bīstamo koku un veco ābeļu izzāģēšana; celmu izfrēzēšana. Meža kapu un Bērzaines kapsētu, kā arī  Sīkdzīvnieku kapsētas uzturēšanu nodrošina Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas Kapu saimniecība. Pilsētas domē apstiprināti šādi saistošie noteikumi:

    • Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi

    • Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā

    • Cēsu pilsētas kapsētu uzturēšanas noteikumi

    • Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā

    • Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku kapsētas uzturēšanas noteikumi

    • Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu pilsētā

    • Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu

    Vaives pagastā apstādījumu un kapsētu uzturēšanu koordinē pašvaldības Komunālā nodaļa.

    Investīcijas

    Cēsu pilsētā 2009. gada janvārī ir sagatavoti un iesniegti šādi pilsētas ielu attīstības projekti:

     • ES struktūrfondu ERAF Pilsētvides programmas ietvaros iesniegts projekts „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija”, kura ietvaros paredzēts rekonstruēt Gaujas ielu, Valmieras ielu, Jāņa Poruka ielu, Līgatnes ielu, Cīrulīšu ielu, Vaives ielu. Kopējais plānotais finansējums 3 866 361.30 Ls, tai skaitā ERAF finansējums 3 286 407.11 Ls, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 405 967.94 Ls, valsts budžeta dotācija 173 986.26 Ls.

     • ES struktūrfondu ERAF Satiksmes drošības programmas ietvaros iesniegti 2 projekti „Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi”. Viena projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt Zaķu ielas pārvadu un kopējās projekta plānotās izmaksas ir 400 000 Ls, no tām 46 000 Ls pašvaldības līdzfinansējums (projekts nav guvis apstiprinājumu). Otra projekta ietvaros paredzēta Vāveres ielas rekonstrukcija un projekta kopējās izmaksas ir 122 550 Ls, no tām pašvaldības finansējums - 26 348 Ls.

    Vaives pagastā ir sagatavoti šādi pagasta labiekārtošanas projekti:

     • ES struktūrfondu ELFLA programmas ietvaros apstiprināts projekts „Ezera ielas Rīdzenes ciemā rekonstrukcija”. Kopējais plānotais finansējums 147 761,76 Ls, tai skaitā ELFLA finansējums 93 916.37 Ls, pašvaldības finansējums – 31 305,46 Ls

     • ES struktūrfondu ELFLA programmas ietvaros iesniegts projekts „Aktīvās atpūtas parks Rīdzenē”. Kopējais plānotais finansējums X Ls

    Cēsu novadā nepieciešams izveidot normatīviem atbilstošu zaļo atkritumu savākšanas un uzkrāšanas laukumu un Vaives pagasta ciemos veidot dalītās atkritumu šķirošanas laukumus.

    Novada modelis

    Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā nodrošina pamatojoties uz normatīvajiem aktiem izvēlēts atkritumu apsaimniekotājs. Novada teritorija tiks sadalīta divās zonās - pilsētas un lauku teritorijā. Sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem tiek nodrošināta dalīto atkritumu šķirošana gan izvietojot dalīto atkritumu savākšanas konteinerus pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, individuālo dzīvojamo māju rajonos un ierīkojot dalītās atkritumu šķirošanas laukumus.

    Ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu koordinē centralizēti novada Komunālā nodaļa. Novada ielu, ceļu un laukumu centralizētai uzturēšanai tiek noteikts pārejas posms. Līdz esošo pakalpojuma līgumu termiņa beigām uzturēšana tiek veikta saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Pēc līguma termiņa beigām tiek veikti centralizēti iepirkumi. Parkus, skvērus un apstādījumu ierīkošanu un uzturēšanu organizē centralizēti novada Komunālā nodaļa. Kapsētu apsaimniekošanu organizē centralizēti novada Komunālā nodaļas Kapu saimniecība.

    3. Iedzīvotāju izglītība

    Esošā situācija

    Cēsu pilsētā izglītības pārvaldības jautājumus risina Cēsu pilsētas Izglītības nodaļa. Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi Cēsu pašvaldība ir dibinājusi 5 pirmsskolas izglītības iestādes, 8 vispārizglītojošās skolas, 2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, 1 interešu izglītības iestāde un 1 izglītības atbalsta iestāde un nodrošina šo iestāžu uzturēšanas izdevumus. Cēsu rajona padome finansiāli atbalsta Cēsu bērnu un jauniešu centra un Cēsu pilsētas Sporta skolas organizētos metodiskos pasākumus, kuros piedalās Cēsu rajona vispārizglītojošo skolu skolēni. Par izglītības iestāžu ikdienas ekspluatāciju un uzturēšanu atbildīgas ir pašas izglītības iestādes, savukārt iestāžu kapitālos remontus koordinē domes Nekustamo īpašumu nodaļa. Pirmsskolas izglītības iestāžu metodisko darbu nodrošina domes Izglītības nodaļa. Cēsu pilsētas dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu iesniegšanas kārtību Cēsu pirmsskolas izglītības iestādēs”.

    Vaives pagastā nav atsevišķa speciālista, kas risina izglītības pārvaldības jautājumus. Vaives pagasta padome ir nodibinājusi un pagasta teritorijā darbojas 2 vispārizglītojošās skolas, kas īsteno arī pirmsskolas izglītības mācību programmas. Pagasta skolēniem tiek nodrošināts transports no mājvietas uz skolu un otrādi.

    Investīcijas 2009.-2011.

    Cēsu pilsētas dome īsteno Valsts investīciju programmas projektu Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes celtniecība. Kura ietvaros 2009.gadā plānots ieguldīt 2 076 690 Ls (no tiem pašvaldības finansējums 613 027 Ls) ēkas celtniecībai un papildus 300 000 Ls pašvaldība plāno ieguldīt iestādes aprīkošanai. Cēsu pilsētas dome ir iesniegusi un ir saņēmusi apstiprinājumu īstenošanai šādiem ES struktūrfondu izglītības programmu projektiem:

     • Četru pirmsskolas iestāžu renovācija ar kopējo finansējumu 722 817 Ls (tai sk. 150 834 Ls pašvaldības līdzfinansējums);
     • Dabas zinību kabinetu ierīkošana ar kopējo finansējumu 295 176 Ls (tai sk. 30 994 Ls pašvaldības līdzfinansējums);
     • Izglītības iestāžu informatizācija ar kopējo finansējumu 101 817 Ls (bez pašvaldības līdzfinansējuma);
     • Roku rokā bērnu atbalstam ar kopējo finansējumu 7 000 Ls.

    Vaives pagasta padome ir iesniegusi un ir saņēmusi apstiprinājumu ES struktūrfondu izglītības programmas projektam „Vaives pagasta skolu informatizācija” ar kopējo finansējumu 10 896,62 Ls.

    Novada modelis

    Cēsu novadā izglītības jautājumu koordinēšana, plānošana un izglītības politikas īstenošana notiek centralizēti, to veic novada Izglītības pārvalde, nodrošinot izglītības pieejamību visā novada teritorijā.

    Metodisko darbu Cēsu novadā organizē Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm (shēma Nr.1) un piedāvā metodiskā darba pakalpojumus citiem novadiem.


    Shēma Nr.1 Metodiskā darba jautājumu risināšanas shēma

    Cēsu novadā tiek saglabātas visas Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pirmsskolas un vispārizglītojošās mācību iestādes, kuru izglītības programmu piedāvājums dod iespēju nodrošināt izglītības iespēju visiem bērniem Cēsu novada teritorijā un novada mērogā tiek strādāts pie izglītības iestāžu turpmākas attīstības. Novadā tiek saglabāta Cēsu pilsētas Sporta skola, Cēsu bērnu un jauniešu interešu centrs un Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs, kas apkalpo gan Cēsu novadu, gan piedāvā pakalpojumus citiem ieinteresētajiem novadiem slēdzot sadarbības līgumu, kurā noteikti maksas pakalpojumu izcenojumi.

    Cēsu bērnu un jauniešu interešu centrs nodrošina interešu izglītības pieejamību katrā novada izglītības iestādē, pārskatāmību un savstarpēju koordināciju pašvaldības un valsts līmenī, pilnveido ārpusstundu pedagoģisko darbību un interešu izglītības sistēmu. Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs veic izglītojošo un konsultatīvo darbu, popularizējot jauniešu vidū veselīgu dzīves veidu, sadarbojoties ar skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, bērnu namiem un pašvaldībām (shēma Nr.2)


    Shēma Nr.2 Ārpusklases darba un interešu izglītības jautājumu risināšanas shēma

    Cēsu novads pēc Cēsu rajona padomes reorganizācijas pārņem Cēsu rajona pašvaldības iestādi „Cēsu sanatorijas internātpamatskola” un integrē kopējā novada izglītības iestāžu sistēmā.

    4.  Kultūra, kultūrvēsturiskās vērtības

    Esošā situācija

    Cēsu pilsētā kultūras darbu koordinē Cēsu pilsētas pašvaldības iestāde Cēsu kultūras centrs. Pašvaldības pakļautībā ir šādas kultūras iestādes Cēsu kultūras centrs, Cēsu centrālā bibliotēka, kas atbilstoši savai kompetencei veic arī metodisko darbu. Ar kultūras aktivitātēm saistīta arī domes pārraudzībā esoša pašvaldības aģentūra „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”, kā sastāvā ir Cēsu izstāžu nams, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, Cēsu tūrisma informācijas centrs un apsaimniekošanā atrodas Cēsu pils komplekss (Viduslaiku pilsdrupas, Cēsu jaunā pils, Pilsmuižas parks ar brīvdabas estrādi, Maija parks). Cēsu pilsētas dome nodrošina telpas un piešķir finansējumu amatiermākslas kolektīvu darbībai. Cēsu pilsētā atrodas 29 valsts nozīmes un 120 vietējas nozīmes kultūrvēstures, arhitektūras, mākslas u.c. pieminekļi un objekti.

    Vaives pagastā darbojas Tautas nams un divas bibliotēkas – Rāmuļos un Rīdzenē. Tautas namā aktīvi darbojas divi amatiermākslas kolektīvi - tautas deju kolektīvs, sieviešu vokālais ansamblis un amatierteātra kolektīvs. Vaives pagastā atrodas14 valsts nozīmes un 7 vietējas nozīmes kultūras, arhitektūras un mākslas pieminekļi.

    Novada modelis

    Cēsu novadā kultūras dzīvi koordinē un plāno centralizēti - Cēsu kultūras centrs. Kultūras norises Vaives pagastā tiek nodrošinātas, saglabājot Vaives Tautas namu kā Kultūras centra nodaļu. Līdz 01.01.2010. tiek noteikts pārejas posms, līdz kuram Vaives Tautas nams darbojas kā atsevišķa iestāde ar savu budžetu.

    Cēsu centrālā bibliotēka centralizēti koordinē bibliotēku darbību novadā, nodrošinot decentralizētus bibliotēkas pakalpojumus Rāmuļos un Rīdzenē. Rāmuļu ciemā tiek izveidota vienota Rāmuļu bibliotēka apvienojot Rāmuļu pamatskolas bibliotēku ar Rāmuļu pagasta bibliotēku. Cēsu centrālā bibliotēka pēc Cēsu rajona padomes reorganizācijas pārņem Cēsu novada izglītības iestāžu bibliotēku pārvaldes funkciju.

    Cēsu kultūras centrs un Cēsu centrālā bibliotēka metodiskā darba pakalpojumus piedāvā citiem novadiem saskaņā ar izcenojumu.

    Investīcijas 2009.-2011.

    Cēsu pilsētas dome gatavo projekta pieteikumu ES struktūrfondu finansējumam ar mērķi rekonstruēt Cēsu kultūras centru un izveidot Vidzemes daudzfunkcionālo kultūras centru. Projekta plānotās kopējās izmaksas – 8.1 miljons Ls. 2008. gadā tiek strādāts pie konkursa Eiropas kultūras galvaspilsēta otrās kārtas iesnieguma sagatavošanas. Ja pēc konkursa pieteikumu izvērtēšanas, Cēsis tiek apstiprinātas kā Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā, būs nepieciešamas ikgadējas investīcijas projekta īstenošanai. Tiek plānotas investīcijas, lai sakārtotu un attīstītu Cēsu centrālās bibliotēkas ēku, Raunas ielā 1, Cēsīs, un uzlabotu materiāli tehnisko bāzi.

    5.  Veselības aprūpe un iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids

    Esošā situācija

    Cēsu pilsētā veselības aprūpi nodrošina ar pašvaldību nesaistītas vai pastarpināti saistītas veselības iestādes – Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” un „Veselības aprūpes centrs”, kā arī ārstu privātprakses. Cēsu pašvaldības iestāde Bērnu un jauniešu veselības un izglītības centrs nodarbojas ar veselības izglītības jautājumiem.

    Vaives pagastā veselības aprūpes pakalpojumi ir pieejami Rīdzenes ciema feldšerpunktā, kur divreiz mēnesī pieņem ģimenes ārsts. Veselīgs dzīvesveids tiek veicināts organizējot reizi gadā pagasta sporta svētkus.

    Novada modelis

    Pēc Cēsu rajona padomes reorganizācijas Cēsu novads pārņem savā pārraudzībā rajona padomes iestādes „Cēsu rajona slimnīca” un „Veselības aprūpes centrs”. Sadarbībā ar Limbažu rajona pašvaldību veidotajiem novadiem tiek plānots dibināt Cēsu slimnīcas un Limbažu slimnīcas apvienību. Pēc Cēsu rajona slimnīcas pārņemšanas šī iestāde veic arī Veselības aprūpes koordināciju novada teritorijā. Veselības aprūpes pieejamība Vaives pagasta teritorijā tiek nodrošināta Rīdzenes ciema feldšerpunktā.

    6.  Sociālā palīdzība un pakalpojumi

    Esošā situācija

    Cēsu pilsētā sociālos palīdzību un sociālos pakalpojumus sniedz Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā Sociālā aģentūra). Sociālā aģentūra nodrošina šādus pakalpojumus: aprūpe mājās, sociālā rehabilitācija institūcijā pieaugušām personām un bērniem, dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centrs pensijas vecuma personām, sociālā darba pakalpojumi un psihologa pakalpojumi un šādus sociālos pabalstus: pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, bāreņiem, audžuģimenēm, brīvpusdienas skolēniem, mācību piederumu iegādei, daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai, sodu izcietušām personām, sociālā dzīvokļa uzturēšanai, dzīvokļa pabalsts, dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts, apbedīšanas pabalsts, ārkārtas un krīzes situācijās. Pašvaldības īpašumā atrodas pagaidu dzīvojamais fonds – 2 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (Lenču 40 un Saules 23) un trīs sociālās mājas (Caunas 8, Caunas 7 un Caunas 7A), kas nodotas valdījumā Sociālajai aģentūrai. Domē apstiprināti šādi saistošie noteikumi:

     • Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā
     • Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Cēsu pilsētā
     • Par sociālās palīdzības pabalstiem
     • Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā
     • Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
     • Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību
     • Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam

    Vaives pagastā sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sniedz Vaives pagasta sociālais dienests. Pagastā tiek nodrošināti šādi sociālie pabalsti: pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pabalsts audžuģimenēm, vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā, vienreizējais pabalsts personām pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas, ēdināšanas pabalsts, bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai, apbedīšanas pabalsts, pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai, svētku pabalsts, transporta pakalpojumi un citi pabalsti.

    Novada modelis

    Cēsu novadā sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība tiek koordinēta centralizēti un to nodrošina pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”, sniedzot pakalpojumus decentralizēti Cēsu pilsētā un Vaives pagasta pārvaldē un veic izbraukumus pie pakalpojumu saņēmējiem visā novada teritorijā. Līdz 2009.gada 31.decembrim tiek noteikts pārejas periods, kurā sociālo pabalstu un sociālās palīdzības veidi un apjomi iedzīvotājiem, pamatojoties uz deklarēto dzīvesvietu, tiek sniegti saskaņā ar katras pašvaldības līdz šim pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un lēmumiem. Līdz 2010.gada 1.janvārim tiek izstrādāti vienoti saistošie noteikumi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu viediem visā novada teritorijā.

    Saskaņā ar Cēsu rajona reorganizācijas plānu, pēc Cēsu rajona reorganizācijas novads pārņem savā pakļautībā pašvaldības iestādi „Cēsu pansionāts”, kas tiek iekļauts Sociālās aģentūras struktūrā.

    Investīcijas 2009.-2011.

    Cēsu pilsēta ir iesniegusi un saņēmusi apstiprinājumu projektam no ES struktūrfondu programmas sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības pasākumiem, „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošana Caunas ielā 8, Cēsīs” ar kopējo finansējumu 126 630 Ls, no tiem 32 202 Ls pašvaldības līdzfinansējums.

    7.  Aizgādnība, aizbildnība, adopcija un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzība;

    Esošā situācija

    Saskaņā ar normatīvajiem aktiem abās pašvaldībās darbojas Bāriņtiesa, kas veic likumā noteiktās Bāriņtiesas funkcijas.

    Novada modelis

    Cēsu novadā tiek veidota viena Bāriņtiesa, kas nodrošina Bāriņtiesas konsultācijas Vaives pagasta pārvaldes telpās un pēc nepieciešamības veic Bāriņtiesas izbraukuma sēdes uz Vaives pagasta pārvaldi. Bāriņtiesa līdzdarbojas arī Bērnu tiesību aizsardzības funkciju nodrošināšanā novadā.

    8.  Uzņēmējdarbības attīstība

    Esošā situācija

    Uzņēmējdarbības attīstību tūrisma jomā Cēsu pilsētā nodrošina pašvaldības aģentūra „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”, kuras viens no mērķiem ir sekmēt tūrisma nozares attīstību gan pilsētā, gan reģionā. 2006.gadā ir izstrādāta un apstiprināta Cēsu pilsētas nodarbinātības stratēģija, kas nosaka Cēsu pilsētas nodarbinātības vīziju, mērķus un uzdevumus.

    Vaives pagastā sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu darbojas lauku attīstības speciālists, kura galvenie pienākumi ir veicināt sabiedriskās aktivitātes un iniciatīvas, sniegt konsultācijas par ES un Valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, organizēt informācijas dienas par lauku attīstību veicinošiem tematiem.

    Novada modelis

    Cēsu novada attīstības plānošana un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana notiek centralizēti. To veic Attīstības plānošanas nodaļa, nodrošinot uzņēmējdarbības konsultācijas. Decentralizēti lauku attīstības speciālists sniedz pakalpojumus Vaives pagasta pārvaldes.

    Tūrisma politikas veidošana un koordinēšana novadā notiek centralizēti un to veic pašvaldības aģentūra „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”. Vaives pagasta pārvaldes telpās tiek izveidots Tūrisma informācijas punkts, kas sniedz informāciju par tūrisma un atpūtas iespējām novadā.

    Investīcijas 2009.-2011.

    Cēsu pilsētas dome ir sadarbības partneris Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstītajam projektam „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”.

    9.  Sabiedriskā kārtība

    Esošā situācija

    Cēsu pilsētā sabiedrisko kārtību nodrošina Cēsu pašvaldības policija sadarbojoties ar Valsts policijas Cēsu nodaļu. Kultūras, sporta un citu masu pasākumu un sabiedrisko aktivitāšu pasākumos sabiedrisko kārtību nodrošina pasākuma organizators.

    Vaives pagastā sabiedrisko kārtību nodrošina Valsts policijas Cēsu nodaļa.

    Novada modelis

    Sabiedrisko kārtību visā novadā nodrošina Cēsu novada pašvaldības policija sadarbībā ar Valsts policijas Cēsu nodaļu. Cēsu novada pašvaldības policija nodrošina pašvaldības policista darbību arī Vaives pagasta teritorijā.

    10.  Teritorijas attīstības plānošana

    Esošā situācija

    Cēsu pilsētā 2005.gadā ir apstiprināts Cēsu pilsētas Teritorijas plānojums 2005. – 2017.gadam, kurā noteikta zemes izmantošanas kārtība un apbūves noteikumi. Saskaņā ar Cēsu pilsētas Teritorijas plānojumu tiek izstrādāti detālplānojumi un zemes ierīcības projekti. Pilsētas teritorijas attīstības un plānošanas koordinēšanu nodrošina Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļa

    Vaives pagastā 2008.gadā ir apstiprināts Vaives pagasta teritorijas plānojums 2008. – 2020. gadam.

    Novada modelis

    Cēsu novada attīstības plānošana tiek nodrošināta centralizēti un to veic Attīstības plānošanas nodaļa. Pēc pašvaldību apvienošanās novada dome pieņem lēmumu par novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma apstiprināšanu vai jauna teritorijas plānojuma izstrādi.

    11.  Būvniecības procesa organizēšana

    Esošā situācija

    Cēsu pilsētā teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu nodrošina Cēsu pilsētas būvvalde, pilsētas arhitekts un būvinspektors. Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts izsniedz Plānošanas arhitektūras uzdevumus, saskaņo reklāmu izvietošanu, krāsu pases u.c. jautājumus, Būvvaldes komisija apstiprina būvniecības projektus, savukārt būvniecības kontroli veic būvinspektors.

    Vaives pagastā teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu nodrošina apvienotā Cēsu rajona pašvaldību būvvalde.

    Novada modelis

    Cēsu novadā būvniecības procesa tiesiskumu nodrošina centralizēti – Cēsu novada būvvalde, novada arhitekts un būvinspektors. Līdz 2010.gada 31.decembrim tiek noteikts pārejas posms, kurā Vaives pagastā būvniecības procesu organizē Cēsu rajona būvvalde. Līdz 2009.gada 31.decembrim tiek izveidota vienota Cēsu novada būvvalde un Vaives pagasta būvvaldes arhīvs tiek pārņemts no Cēsu rajona padomes būvvaldes.

    12.  Civilstāvokļa aktu reģistrācija

    Esošā situācija

    Abās pašvaldībās saskaņā ar normatīvajiem aktiem darbojas Dzimtsarakstu nodaļas, kas nodrošina civilstāvokļa aktu reģistrāciju.

    Novada modelis

    Cēsu novadā ir viena centralizēta Dzimtsarakstu nodaļa, kas darbojas administratīvajā centrā un sniedz konsultācijas un pakalpojumus arī Vaives pagasta pārvaldē.

    13.  Organizēt tiesu piesēdētāju vēlēšanas un veikt nepieciešamos pasākumus domes (padomes) vēlēšanās

    Esošā situācija - Novada modelis

    Cēsu pilsētas domes un Vaives pagasta padomes apvienotā deputātu sēdē ir izveidota Cēsu novada vēlēšanu komisiju, kas darbojas līdz Cēsu novada domes ievēlēšanai un Cēsu novada pašvaldības izveidošanai. Cēsu novada dome izveido pastāvīgu Cēsu novada vēlēšanu komisiju. Novadā tiek saglabāti esošie vēlēšanu iecirkņi.

    14.  Piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā

    Pēc rajona padomes reorganizācijas novadam jāpārņem civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanas funkcija. Pēc novada izveidošanas tiek izveidota Ārkārtas situāciju komisija un tiek izstrādāti operatīvās rīcības plāni ārkārtas situāciju gadījumiem.

    15.  Organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;

    Esošā situācija

    Cēsu pilsētā pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina A/S CATA. Starppilsētu sabiedriskā transporta pakalpojumus starp Cēsīm un citām Latvijas pilsētām nodrošina CATA, Nordeka, VTU un Latvijas pasažieru dzelzceļš.

    Vaives pagastā vietējos sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina A/S CATA. Vaives pagastu šķērso valsts nozīmes autoceļš Rīga – Veclaicene, pa kuru kursē vairāki starppilsētu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju maršruti. Taksometru licencēšanas funkciju nodrošina Transporta kustības organizācijas komisija.

    Novada modelis

    Sabiedriskā transporta pakalpojumus gan pilsētā, gan Vaives pagastā nodrošina A/S CATA. Pēc Cēsu rajona padomes reorganizācijas, rajona padomes daļas A/S CATA tiek sadalītas starp rajona pašvaldību veidotajiem novadiem proporcionāli iedzīvotāju skaitam. Līdz ar to Cēsu novads kļūs par A/S CATA daļu turētāju. Skolēnu pārvadājumus novada teritorijā nodrošina Cēsu novada pašvaldība.

     1.5. Efektīvas pārvaldes un labas pārvaldības izveides stratēģija novadā

    Labas pārvaldības princips, kas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Par labu pārvaldību liecina plaša pašvaldības komunikācija ar valsts institūcijām, sabiedrību un sabiedriskajām organizācijām, kā arī sociālo partneru un dažādu ieinteresēto pušu aktīva iesaistīšana pašvaldības jautājumu risināšanā. Tā ietver arī ilgtermiņa plānošanu, īstermiņa uzdevumu risināšanu, resursu aizsardzību, īstermiņa un ilgtermiņa mērķu izpildes kontroli un attīstības procesa uzraudzību.

    Lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības pārvaldi, Cēsu novadā:

     • lēmējvara ir nodalīta no izpildvaras;
     • pašvaldības pārvalde darbojas sabiedrības interesēs, samērīgi ievērojot privātpersonu tiesības un tiesiskās intereses;
     • aktīvi uztur dialogu ar sociālajiem partneriem (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, sabiedriskajām organizācijām u.c.) regulāri informējot par pašvaldības aktualitātēm un savas kompetences ietvaros risinot sociālo partneru problēmjautājumus;
     • pašvaldībā pastāvīgi tiek uzlaboti sniegto pakalpojumu kvalitāte, efektivitāte un pieejamība;
     • pašvaldības pārvaldes struktūra nodrošina pašvaldības stabilitāti un saistību pārmantojamību, ja lēmējvaras līmenī notiek izmaiņas.

    1.6. Investīciju prioritātes, reformas dotāciju no valsts budžeta izlietošanas plāns

    Nodrošinot esošo pašvaldību Cēsu pilsētas un Vaives pagasta izvirzīto attīstības mērķu sasniegšanu un nepārtrauktību, investīciju prioritātes novadam ir izvirzītas saskaņā ar Cēsu pilsētas Attīstības programmu un investīciju plānu un Vaives pagasta izvirzītajām investīciju prioritātēm pagasta attīstībai. Cēsu novada investīciju prioritātes:

     • kultūrvide
     • pilsētvide un lauku vide
     • izglītība
     • sabiedrība
     • uzņēmējdarbība

    Vienreizējā dotācija novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai Cēsu novadā:

     • Cēsu pilsētas dome – 200 000 LVL – Rožu laukums, Cēsīs, rekonstrukcija

    Vaives pagasta padome – 200 000 LVL – Autobusu iegāde bērnu un skolēnu pārvadāšanai un Līvu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija.

    2. CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ STRUKTŪRA

    2.1. Lēmējvara

    Dome

    Cēsu novada lēmējinstitūcija ir dome, ko saskaņā ar Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 2.pantu, veido 15 deputāti. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu ar jaunievēlētās novada domes pirmo sēdi izbeidzas Cēsu pilsētas domes un Vaives pagasta padomes pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Cēsu novada lēmējvaras struktūra parādītā shēmā Nr.3.

    Domes priekšsēdētājs

    Cēsu novada darbu vada domes priekšsēdētājs, kuru ievēl dome. Domes priekšsēdētāja darbs ir algots. Domes priekšsēdētāja kā pašvaldības lēmējinstitūcijas vadītāja kompetence ir noteikta tā, lai lēmējvara tiktu nodalīta no izpildvaras. Domes priekšsēdētāja darbība pamatā ir vērsta uz:

     • Pašvaldības politisko darbību;
     • Domes (lēmējvaras) darba vadību;
     • Darbu ar iedzīvotājiem;
     • Stratēģisko vadību;
     • Pašvaldības ārējo darbību (attiecības ar valsti un citām pašvaldībām, pārstāvēšana dažādās institūcijās)

    Domes priekšsēdētājs saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”:

     • Vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās;
     • Pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;
     • Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;
     • Domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;
     • Vada finanšu komitejas darbu;
     • Dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;
     • Ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās;
     • Sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
     • Atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;
     • Var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;
     • Veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

    Cēsu novada dome lemj par priekšsēdētāja vietnieku skaitu, nosaka to atalgojumu un ievēl tos. Galvenais priekšsēdētāja vietnieka uzdevums ir aizvietot priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā. Papildus pienākumi nosakāmi novada pašvaldības nolikumā.

    Komitejas

    Cēsu novada dome izveido četras pastāvīgās komitejas:

     • Finanšu komiteja
     • Sociālo lietu un veselības koordinācijas komiteja
     • Tautsaimniecības komiteja
     • Izglītības, kultūras un sporta komiteja

    Komitejas:

      • sagatavo izskatīšanai domes sēdē domes lēmumu projektus;
      • sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē;
      • pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu;
      • izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai;
      • apstiprina un kontrolē pašvaldību iestāžu izdevumu tāmes;
      • veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

    Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai no domes deputātiem, pašvaldības iestāžu speciālistiem un iedzīvotājiem novadā tiek izveidotas šādas komisijas un padomes:

      • tautsaimniecības komitejas pakļautībā darbojas:
        • Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija;
        • Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisija;
        • Attīstības un teritorijas plānošanas komisija;
        • Transporta kustības organizācijas komisija;
        • Vides attīstības padome;
        • Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
      • izglītības, kultūras un sporta komitejas pakļautībā darbojas:
        • Simbolikas komisija;
        • Tūrisma padome;
        • Kultūras padome;
        • Sporta padome;
        • Vispārizglītojošo skolu direktoru padome;
        • Pirmsskolas iestāžu vadītāju padome;
        • Vecāku dome;
        • Jauniešu dome;
      • no komitejām neatkarīgi darbojas:
        • Vēlēšanu komisija;
        • Ārkārtas situāciju komisija;
        • Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija;
        • Pašvaldības iepirkumu komisija;
        • Publisko pasākumu komisija;
        • Kokaugu aizsardzības komisija;
        • Administratīvā komisija un administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija;
        • Zemes komisija;
        • Bāriņtiesa;
        • Būvvalde;
        • Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija;
        • Ēku un būvju apsekošanas komisija;
        • Personāla atlases komisija;
        • Pirmsskolas izglītības iestāžu brīvo vietu sadales komisija;
        • IIPNI programmu licencēšanas komisija;
        • Dzīvokļu komisija;

    Shēma Nr.3 Novada domes lēmējvaras struktūra

    Pašvaldības iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā

    Lai nodrošinātu iespējami lielāku iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības aktualitātēm un iesaistītu iedzīvotājus pašvaldības lēmumu pieņemšanā Cēsu novadā īsteno šādus pasākumus:

     • tiek nodrošināta Domes lēmumu un sēžu protokolu pieejamība gan administratīvajā centrā, gan arī Vaives pagasta pārvaldē un Vaives pagasta bibliotēkās;
     • tiek nodrošināta regulāra novada avīzes un Vaives pagasta avīzes izdošana, kurā iedzīvotājus informē par pašvaldības aktualitātēm;
     • tiek uzturēta vienota novada mājas lapa, kas izveidota apvienojot Cēsu pilsētas un Vaives pagasta mājas lapas;
     • tiek veiktas iedzīvotāju aptaujas un sabiedriskās apspriešanas iedzīvotājiem svarīgos jautājumos;
     • tiek noteiktas izbraukuma sēdes ne retāk kā reizi trijos mēnešos;
     • tiek organizētas deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem.

     

    2.2. Izpildvara un izpildinstitūcijas

    Administrācija

    Cēsu novada administrācija ir pašvaldības izpildu un rīcības institūcija, kas sastāv no Domes (lēmējvaras) administrācijas un pašvaldības finansētām institūcijām, kas nodrošina pašvaldības kompetenču izpildi. Administrācijas kompetencē ietilpst:

    • Nodrošināt Domes (lēmējvaras) darbu;
    • Nodrošināt Doms pieņemto saistošo noteikumu izpildi un citus lēmumus pašvaldību autonomo funkciju jomā;
    • Nodrošināt deleģēto funkciju un uzdevumu izpildi.

    Izpilddirektors

    Cēsu novada dome ieceļ izpilddirektoru. Izpilddirektors ir pakļauts priekšsēdētājam un nedrīkst būt domes deputāts. Izpilddirektors ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Izpilddirektors nodrošina pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darba nepārtrauktību domes nomaiņas gadījumā. Izpilddirektors:

    • Organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;
    • Dod rīkojumus pašvaldību iestāžu vadītājiem;
    • Sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
    • Ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus;
    • Iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
    • Domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;
    • Organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;
    • Veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

    Vaives pagasta pārvalde

    Vaives pagasta pārvaldē nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Vaives pagastā. Pagasta pārvalde:

    • Nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
    • Pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
    • Nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā un pašvaldības saistošo noteikumu noteiktajā apmērā;
    • Pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;
    • Organizē civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, atjaunošanu un civilstāvokļa aktu reģistra grozīšanu un atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību izsniegšanu likumā „Par civilstāvokļa aktiem” noteiktajā kārtībā;
    • Nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem.

    Vaives pagasta pārvaldē darbojas:

     • Vaives pagasta Pārvaldes vadītājs;
     • Administratīvās nodaļas Iedzīvotāju konsultants – lietvedis;
     • Komunālās nodaļas divi Kominālinženieri;
     • Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma pārvaldnieks Vaivē;
     • Finanšu nodaļas Grāmatvedis – kasieris;
     • Cēsu kultūras centra Vaives Tautas nama vadītāja.

    Rīdzenes ciema feldšerpunktā darbojas feldšeris.

    Iedzīvotāju pieņemšanas laikos un pēc nepieciešamības veicot izbraukumus pie pakalpojuma saņēmējiem pagasta pārvaldē darbojas arī:

     • Pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Sociālais darbinieks;
     • Pašvaldības policijas Vaives pagasta policists;
     • Bāriņtiesas darbinieks;
     • Dzimtsarakstu nodaļas inspektors;
     • Lauku attīstības speciālists.

    Vaives pagasta pārvaldes darbinieki, izņemot Vaives pagasta pārvaldes vadītāju ir tieši pakļauti novada pašvaldības attiecīgās nodaļas vai aģentūras vadītājam.

    Līdz 2009. gada 31.decembrim tiek noteikts pārejas periods, kad Vaives pagasta pārvalde Cēsu novada struktūrā tiek iekļauta kā iestāde ar savu juridisko statusu. Vaives pagasta pārvaldi vada pārvaldes vadītājs, kuru ieceļ Cēsu novada dome vienlaicīgi ar Cēsu novada izpilddirektoru. Vaives pagasta pārvaldes pakļautībā līdz Cēsu novada dome lemj citādi ir šādas struktūrvienības:

     • Rāmuļu pamatskola;
     • Krīvu pamatskola;
     • Rāmuļu bibliotēka;
     • Rīdzenes bibliotēka;
     • Vaives tautas nams;
     • Rīdzenes feldšerpunkts;
     • Sociālā nodaļa;
     • Komunālā nodaļa;

    Vaives pagasta pārvaldes struktūrvienību iekļaušana kopējā Cēsu novada struktūrā notiek pakāpeniski līdz 2009.gada 31.decembrim.

    Domes administrācijas struktūrvienības

    Novada pārvalde un izpildinstitūciju struktūra ir organizēta pēc nozaru principa un tā sastāv no nodaļām, iestādēm, aģentūrām un pašvaldības kapitālsabiedrībām. Novada dome apstiprina pārvaldes struktūrvienību nolikumus, iestāžu nolikumus un kā kapitālsabiedrību dibinātājs – kapitālsabiedrību statūtus. Izpildinstitūcijas ir novada izpilddirektora padotībā, atsevišķas struktūrvienības un darbinieki ir novada domes priekšsēdētāja padotībā (shēma Nr.4)

    Domes struktūrā ir šādas struktūrvienības:

     • Vaives pagasta pārvaldes vadītājs;
     • Administratīvā nodaļa;
     • Attīstības plānošanas nodaļa;
     • Dzimtsarakstu nodaļa;
     • Finanšu nodaļa;
     • Informāciju tehnoloģijas nodaļa;
     • Izglītības pārvalde;
     • Juridiskā nodaļa;
     • Komunālā nodaļa;
     • Nekustāmā īpašuma nodaļa;
     • Pašvaldības policija;
     • Būvinspektors;
     • Revidents;
     • Sabiedrisko attiecību speciālists;
     • Feldšeris;
     • Automašīnas šoferis;
     • Autobusa šoferis;
     • Cēsu novada izglītības iestādes:
      • Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde;
      • Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde;
      • Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde;
      • Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde;
      • Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestāde, Bērnu attīstības centrs;
      • Cēsu 1.pamatskola;
      • Cēsu 2.paamtskola;
      • Cēsu pilsētas pamatskola;
      • Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola;
      • Rāmuļu pamatskola;
      • Līvu pamatskola;
      • Cēsu Valsts ģimnāzija;
      • Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
      • Cēsu 2.vidusskola;
      • Cēsu pilsētas vakara vidusskola;
      • Cēsu bērnu un jauniešu centrs;
      • Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs;

    Cēsu novada iestādes:

     • Cēsu novada bāriņtiesa;
     • Cēsu centrālā bibliotēka;
     • Cēsu Kultūras centrs;

    Pēc Cēsu rajona padomes reorganizācijas Cēsu novada pakļautībā tiek nodotas šādas iestādes:

     • Reģionālais izglītības centrs;
     • Cēsu pilsētas pansionāts;
     • Cēsu sanatorijas internātpamatskola.

    Cēsu novada pašvaldības aģentūras:

     • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra;
     • Vidzemes vēstures un tūrisma centrs (aģentūras dibinātājs ir arī Cēsu rajona padome);

    Pēc Cēsu rajona padomes reorganizācijas Cēsu novada pakļautībā tiek nodotas arī šādas pašvaldības aģentūras:

     • Cēsu veselības un aprūpes centrs;
     • Cēsu rajona slimnīca.

    Cēsu novada pašvaldības pakļautībā ir šādas kapitālsabiedrībās:

      • Cēsu pilsētas SIA „Vinda”;
      • Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Maksas autostāvvietas”;
      • SIA „Cēsu tirgus”;
      • SIA „Cēsu Vēstis”;

    Cēsu novada pašvaldība ir līdzdibinātājs šādām institūcijām:

      • SIA „Cēsu olimpiskais centrs” (20%);
      • SIA „ZAOO”;
      • Vidzemes Sabiedrisko pakalpojumu regulators.

    Pēc Cēsu rajona padomes reorganizācijas Cēsu novada domei tiek nodota daļa Cēsu rajona padomes akciju A/S CATA.

    Cēsu novada pašvaldības struktūrvienības

    Vaives pagasta pārvaldes vadītājs:

    • veic izpilddirektora vietnieka pienākumus saskaņā ar novada domes nolikumu;
    • koordinē pagasta pārvaldes darbu savas kompetences ietvaros;
    • atbild par pārvaldē sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti;
    • noteiktās kompetences ietvaros rīkojas ar Vaives pagasta budžeta finanšu līdzekļiem un atbild par to izlietojumu;
    • veic citus pašvaldības nolikumā un domes lēmumos paredzētos pienākumus;
    • organizē un vada pašvaldības attīstības projektu, kas attiecas uz Vaives pagastu, izstrādes un ieviešanas procesu.

    Administratīvā nodaļas funkcijas:

    • koordinēt dokumentu apriti, lēmumprojektu sagatavošanu;
    • koordinēt pašvaldības arhīva darbību;
    • koordinēt Iedzīvotāju apkalpošanas centra darbību;
    • koordinēt personāla vadības darbu;
    • izstrādāt ārējos un iekšējos normatīvos aktus, kas nepieciešami domes darbības nodrošināšanai;
    • reģistrēt pašvaldības saistošos noteikumus un koordinēt to publicēšanu.

    Administratīvās nodaļas iedzīvotāju konsultants – lietvedis ikdienā strādā Vaives pagasta pārvaldē nodrošinot iedzīvotāju apkalpošanu un konsultēšanu, iesniegumu pieņemšanu (t.sk. civilstāvokļa aktu reģistrēšanas pieteikumus), izziņu izsniegšanu savas kompetences ietvaros, iedzīvotāju deklarēšanu u.c.

    Attīstības plānošanas nodaļas funkcijas:

    • organizēt novada attīstības programmas izstrādi, ieviešanu, aktualizāciju;
    • organizēt pašvaldības investīciju plāna izstrādi, ieviešanu un aktualizāciju;
    • koordinēt uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu novadā;
    • koordinēt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām pārstāvot pašvaldības intereses;
    • koordinēt vides politikas izstrādi, ieviešanu un aktualizāciju;
    • koordinēt un izstrādāt investīciju projektu pieteikumus un projektu ieviešanu;
    • koordinēt teritorijas plānošanu (teritorijas plānojuma izstrāde, ieviešana, aktualizācija, zemes ierīcības projekti, adresācijas, zemes komisijas jautājumi, digitālā karte, izziņas);
    • līdzdarboties būvniecības procesa organizēšanā novadā.

    Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas:

    • veikt laulību, dzimšanas un miršanas reģistrāciju;
    • veidot dzimtsarakstu arhīvu, nodrošināt arhīva dokumentu uzskaiti, glabāšanu un izmantošanu;
    • kārtot civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošanas, labošanas, papildināšanas un anulēšanas lietas, pamatojoties uz personas iesniegumu vai tiesas spriedumu;
    • izdarīt labojumus un papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, tiesas spriedumu vai administratīvu aktu
    • sagatavot un izsniegt vai nosūtīt pa pastu civilstāvokļa aktu reģistru apliecības un reģistru izrakstus;
    • veikt baznīcās noslēgto laulību reģistru noformēšanu;
    • organizēt un nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu nodaļā un Vaives pagasta pārvaldē;
    • veikt saraksti ar fiziskām un juridiskām personām civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos.

    Dzimtsarakstu nodaļa sadarbojas ar Administratīvās nodaļas iedzīvotāju konsultantu – lietvedi, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem saņemt dzimtsarakstu nodaļas sniegtos pakalpojumus Vaives pagasta pārvaldē.

    Finanšu nodaļas funkcijas:

    • izstrādāt sabalansētu pilsētas budžeta projektu saimnieciskajam gadam pamatojoties uz pilsētas budžeta finansēto institūciju finansu tāmēm;
    • kontrolēt līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem un apstiprinātām budžeta tāmēm;
    • analizēt pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes gaitu un regulāri informēt par to domes priekšsēdētāju;
    • veikt pašvaldības vērtēto ieņēmumu analīzi, kas iekļauti finansu izlīdzināšanas fonda aprēķinā;
    • piedalīties no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamo investīciju projektu izvērtēšanā;
    • izstrādāt saistošos noteikumus un gatavot lēmumprojektus par atvieglojumu piešķiršanu ar nodokļiem un nodevām saistītos jautājumos;
    • izstrādāt priekšlikumus domes un padoto iestāžu darbinieku amatalgu un prēmiju noteikšanas kritērijiem;
    • nodrošināt pārskatu par budžeta izpildi savlaicīgu iesniegšanu Finansu ministrijā
    • veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu;
    • veikt pašvaldības budžeta uzskaiti, apkopot pašvaldības budžeta iestāžu datus;
    • veikt domes kā budžeta iestādes un no pašvaldības budžeta finansējamo iestāžu grāmatvedības uzskaiti;
    • veikt pašvaldības ieguldījumu uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās uzskaiti.

    Finanšu nodaļas grāmatvedis – kasieris ikdienā strādā Vaives pagasta pārvaldē nodrošinot pašvaldības administrēto nodokļu un pašvaldības noteikto nodevu par pašvaldības pakalpojumiem iekasēšanu un pabalstu izmaksu.

    Informācijas tehnoloģiju nodaļas funkcijas:

    • uzturēt darba kārtībā domes datortehniku un rūpēties par programmatūras funkcionēšanu;
    • nodrošināt programmu un aparatūras apkalpošanu;
    • rūpēties par regulāru datu kopiju veidošanu un to saglabāšanu;
    • atjaunot antivīrusu programmatūru un novērst „spiegošanas” programmu parādīšanos domes datortīklā;
    • kontrolēt Interneta pieslēgumu un nepieļaut nesankcionētu piekļūšanu domes datortīklam;
    • uzraudzīt domes serveru saimniecību;
    • piedalīties dažādos IT projektos, piesaistīt finansējumu domes IT infrastruktūras attīstībai;
    • veikt stratēģisko plānošanu IT attīstībā;
    • apgūt jaunās tehnoloģijas un izvērtēt to pielietojamību domes darbā;
    • iegādāties tehnisko literatūru, lai veicinātu domes IT infrastruktūras uzlabošanos;
    • palīdzēt domes darbiniekiem apgūt lietotājprogrammu spējas un sniegt konsultācijas ikdienas darba procesā.

    Informāciju tehnoloģiju nodaļas speciālisti nodrošina pakalpojumu sniegšanu gan novada administratīvajā centrā, gan Vaives pagasta pārvaldē.

    Izglītības pārvaldes funkcijas:

    • organizēt pieaugušo izglītību;
    • organizatoriski palīdzēt savā administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm to nodrošināšanā ar mācību un metodisko literatūru, citiem mācību līdzekļiem;
    • organizēt pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu;
    • organizēt novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskos lasījumus, salidojumus, konkursus, konferences un skates, kā arī skolēnu piedalīšanos tajās;
    • veidot un uzturēt izglītības informācijas bāzi;
    • organizēt novada pedagoģiski medicīnisko komisiju darbu;
    • risināt jautājumus, kas saistīti ar skolēnu atbrīvošanu no eksāmeniem;
    • analizēt novada izglītības iestāžu darbības un izglītības procesa kvalitāti, izstrādāt priekšlikumus novada izglītības iestāžu darba uzlabošanai un iesniegt tos attiecīgajās izglītības iestādēs un novada pašvaldībā;
    • izstrādāt priekšlikumus par valsts piešķirto līdzekļu sadali novada izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu pedagogu algām, pedagoģisko darbinieku tarifikāciju apstiprināšanai (sadarbībā ar Finansu nodaļas speciālistiem);
    • izstrādāt priekšlikumus novada audzināšanas darbības stratēģijai un koordinēt tās īstenošanu;
    • sadarbībā ar citu novadu pašvaldībām organizēt Cēsu rajona skolēnu Dziesmu un deju svētkus un koordinēt līdzdalību novada un valsts Skolu jaunatnes pasākumos;
    • organizēt un koordinēt valsts pārbaudes darbu norisi, vienoto vērtēšanu, sertifikātu saņemšanu un rezultātu analīzi Cēsu novada izglītības iestādēs;
    • koordinēt Latvijas izglītības informatizācijas sistēmu projekta darbību novada izglītības iestādēs;
    • nodrošināt informācijas apmaiņu starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, rajona vietējām pašvaldībām un izglītības iestādēm;
    • koordinēt ilgstoši slimo un bērnu ar īpašām vajadzībām apmācību Cēsu novadā
    • koordinēt jautājumus, kas saitīti ar pieaugušo izglītību;
    • savas kompetences ietvaros sagatavot dokumentus rajona pedagoģisko darbinieku apbalvošanai par ieguldījumu izglītības attīstībā;
    • savas kompetences ietvaros veicināt izglītības programmu izstrādi un īstenošanu, sniegt atzinumus Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai par izglītības iestādes atbilstību programmas īstenošanai;
    • nodrošināt savas kompetences ietvaros izglītības jautājumos spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu Cēsu novada izglītības iestādēs;
    • nodrošināt noteiktās kompetences ietvaros Cēsu novada domes lēmumu izpildi Cēsu novada izglītības iestādēs.

    Juridiskās nodaļas funkcijas:

    • sniegt juridiskās konsultācijas pašvaldības deputātiem un darbiniekiem;
    • sagatavot līgumu projektus, veic to reģistrāciju un uzglabāšanu;
    • sniegt juridiskus atzinumus;
    • pārstāvēt pašvaldību citās institūcijās un tiesā, sagatavo pieteikumus, paskaidrojumu u.c. dokumentus iesniegšanai tiesā;
    • pārstāvēt pašvaldību kreditoru sapulcēs;
    • koordinēt Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas darbu un sagatavo atzinumu un lēmumu projektus;
    • informēt par jaunāko likumdošanā;
    • sagatavot pretenzijas par līgumsaistību izpildi.

    Komunālā nodaļas funkcijas:

    • koordinēt notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu (lietus ūdens kanalizācija – grāvji);
    • koordinēt atkritumu apsaimniekošanu;
    • koordinēt satiksmes infrastruktūras (ielas, ceļi, ietves, ceļa zīmes, luksofori, apgaismojums u.c.) uzturēšanu, rekonstrukciju un labiekārtošanu;
    • koordinēt dabas pamatnes (parki, skvēri, apstādījumi u.c.) uzturēšanu, rekonstrukciju un labiekārtošanu;
    • koordinēt kapu apsaimniekošanu;
    • koordinēt piespiedu sabiedriskā darba veicēju un bezdarbnieku nodarbināšanu;
    • izstrādāt instrukcijas, ieteikumus, saistošos noteikumus u.c. rekomendējošus dokumentus un iepirkumu dokumentāciju par savā kompetencē esošajiem jautājumiem.

    Komunālās nodaļas divi komunālinženieri ikdienā strādā Vaives pagasta pārvaldē nodrošinot nodaļas sniegtos pakalpojumus pagasta teritorijā.

    Nekustamo īpašumu nodaļas funkcijas:

    • koordinēt pašvaldības nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā;
    • koordinēt zemes nomas, apsaimniekošanas līgumus;
    • koordinēt darba drošības prasību nodrošināšanu;
    • koordinēt pašvaldības ēku apsaimniekošanu un attīstību;
    • koordinēt pašvaldības īpašumu uzskaiti;
    • izstrādāt pašvaldības iestāžu ēku un būvju (izņemot pašvaldības aģentūrām valdījumā nodotās) sakārtošanas stratēģiju;
    • koordinēt būvniecības procesu (organizēšana, vadīšana, kontrole, iepirkuma procedūras).

    Nekustamā īpašuma nodaļas Nekustamā īpašuma pārvaldnieks Vaivē ikdienā strādā Vaives pagasta pārvaldē nodrošinot zemes ierīkotāja funkcijas pagasta teritorijā.

    Pašvaldības policijas funkcijas:

    • uzturēt un nodrošināt sabiedrisko kārtību Cēsu novada teritorijā;
    • kontrolēt pilsētas domes apstiprināto saistošo noteikumu, lēmumu un rīkojumu ievērošanu, kā arī veikt likumā noteiktā kārtībā naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšanu;
    • veikt likumpārkāpumu profilaksi.

    Pašvaldības policijas lauku teritorijas inspektors ikdienā strādā Vaives pagasta pārvaldē un pēc vajadzības veicot izbraukumus Vaives pagasta teritorijā.

    Pašvaldības aģentūras:

    Vidzemes vēstures un tūrisma centrs

    Vidzemes vēstures un tūrisma centra darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādejādi veicinot tūrisma nozares attīstību Cēsu novadā. Aģentūras pārziņā ir Cēsu viduslaiku pilsdrupas, Cēsu vēstures un mākslas muzejs, Cēsu Izstāžu nams, Cēsu tūrisma informācijas centrs, Pils parks, Maija parks. Vidzemes vēstures un tūrisma centrs piedāvā savus pakalpojumus citiem novadiem.

    Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras funkcijas:

    • organizēt un sniegt sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus un maksas pakalpojumus pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā;
    • organizēt un sniegt iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
    • informēt iedzīvotājus par sociālo palīdzību, palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, sociālajiem un maksas pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, Aģentūras darba organizāciju;
    • sadarbībā ar citām institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un reliģiskajām konfesijām sekmēt labvēlīgas sociālās vides veidošanu pašvaldības teritorijā;
    • piedalīties sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un attīstības prognozēšanā pašvaldības teritorijā, izstrādāt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības koncepcijas un mērķprogrammas;
    • organizēt valdījumā nodotā Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
    • vadīt un realizēt Cēsu pilsētas pašvaldības projektus savas kompetences ietvaros.

    Pašvaldības iestādes

    Bāriņtiesa:

    • aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
    • izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
    • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
    • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
    • informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
    • neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
    • sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
    • kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.

    Cēsu kultūras centrs

    Cēsu kultūras centrs koordinē kultūras politikas attīstību Cēsu novadā. Cēsu kultūras centrs nodrošina profesionālās mākslas piedāvājumu un sniedz plašas iespējas apkārtējiem iedzīvotājiem piedalīties amatiermākslas aktivitātēs. Cēsu kultūras centra struktūrā tiek nodrošināta Vaives Tautas nama darbība

    Cēsu centrālā bibliotēka

    Cēsu centrālā bibliotēka ir novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Cēsu centrālās bibliotēka nodrošina divu filiāļu darbību – viena Rīdzenē, otra Rāmuļos.

    3. APVIENOŠANĀS ĪSTENOŠANAS PLĀNS

    Novada izveidošana

    Cēsu novada izveides normatīvais pamats ir Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas nosaka Cēsu novada izveidi apvienojot Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldības. Cēsu novada dome ir Cēsu pilsētas domes un Vaives pagasta saistību pārņēmēja. Pašvaldībām apvienojoties tiek izveidota jauna juridiska persona un tā pārmanto iepriekš pastāvošo juridisko personu (pašvaldību) publiski tiesiskās un privāttiesiskās saistības.

    Vietējās pašvaldības turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2009.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās Cēsu novada domes pirmajai sēdei. Cēsu novada deputāti uz pirmo sēdi sanāk 2009.gada 1.jūlijā. Jaunievēlētās Cēsu novada domes pirmo sēdi sasauc un vada novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.

    Novada domes pirmajā sēdē tiek pieņemts lēmums par juridiskas personas Cēsu pilsētas pašvaldības izveidošanu un tiek ievēlēts domes priekšsēdētājs (un viņa vietnieki). Cēsu novada dome ir jauna juridiska persona.

    Novada pašvaldības nolikuma apstiprināšana

    Saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām” novada dome apstiprina novada pašvaldības nolikumu. Nolikumā atspoguļojot pārvaldes struktūru, nosakot novada domes struktūru, pašvaldības iestāžu, aģentūru un amatpersonu padotību un padotības apjomu. Atbilstoši apstiprinātajam Cēsu novada pašvaldības nolikumam un administratīvajai struktūrai tiek veidota novada administrācija. Līdz novada pašvaldības nolikuma apstiprināšanai pašvaldības funkciju īstenošanu nodrošina teritoriālo vienību izpilddirektori.

    Vienotas uzskaites un reģistrēšanas sistēmas izveidošana

    Izveidojot Cēsu novadu kā novada teritoriālās vienības tiek saglabātas Cēsu pilsēta un Vaives pagasts. Pēc Cēsu novada pašvaldības izveidošanas atbildīgās valsts iestādes veic Cēsu pilsētas un Vaives pagasta datu bāzu apvienošanu (Iedzīvotāju reģistra, Nekustamā īpašuma datu bāze). Cēsu novada pašvaldībā tiek izveidota vienota lietvedības, grāmatvedības u.c. sistēmas.

    Budžeta plānošana

    Izbeidzot Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību darbību, katra pašvaldība sastāda slēguma pārskatu likumā noteiktā kārtībā un iesniedz Valsts kasē. Sagatavojot pašvaldību darbības slēguma bilances un novada darbības sākuma bilanci, kā arī izstrādājot un apstiprinot novada grāmatvedības politikas dokumentāciju.

    Novada pašvaldībai tiek veidots vienots budžets. Līdz 2009.gada 31.decembrim tiek noteikts pārejas periods, kurā tiek konsolidēti abi budžeti un budžeta uzskaite tiek veikta centralizēta, bet līdz 2009.gada 31.decembrim visas pašvaldības iestādes un aģentūras darbojas budžeta ietvaros, kas apstiprināts konkrētās pašvaldības budžetā 2009.gadam. Amata algas pašvaldības darbiniekiem un sociālie pabalsti iedzīvotājiem līdz 2010.gada budžeta apstiprināšanai tiek izmaksāti atbilstoši konkrētajā teritoriālajā vienībā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem un darba samaksas nolikumam.

    Novada pašvaldības saistošie noteikumi

    Pēc Cēsu novada izveidošanas gada laikā tiek izvērtēti Vaives pagasta un Cēsu novada saistošie noteikumi un tiek apstiprināti vienoti Cēsu novada saistošie noteikumi. Līdz tam darbojas attiecīgajā teritoriālajā vienībā apstiprinātie saistošie noteikumi.

    Cēsu pilsētas un Vaives pagasta teritorijas plānojumi ir spēkā līdz Cēsu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanai. Jaunievēlētā novada dome izvērtē esošos teritorijas plānojumus un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par attiecīgu grozījumu izstrādi vai jauna teritorijas plānojuma izstrādi.

    Nekustamā īpašumu pārreģistrācija

    Cēsu novada pašvaldība pārņem Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību īpašumtiesības gan uz nekustamo īpašumu (zeme, ēkas), gan attiecībā uz kustamo mantu (transportlīdzekļi). Nekustamo īpašumu nepieciešams pārreģistrēt Zemesgrāmatā tikai gadījumā, kad ar to plāno veikt saimniecisko darbību (atsavināt, iznomāt, attīstīt piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondus).

    Cēsu rajona funkciju pārņemšana

    Cēsu rajona funkcijas, īpašumus un saistības novada dome pārņem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Cēsu rajona padomes apstiprināto reorganizācijas plānu.

    Cēsu novada izglītības pārvalde pilda arī tās funkcijas, kas līdz šim bija jāveic rajona padomei un tās Izglītības pārvaldei. Cēsu novada Izglītības pārvalde līdz 2009.gada 31.decembrim sadarbojas ar Cēsu rajona Izglītības pārvaldi izglītības funkciju īstenošanā un ar 2010.gada 1.janvāri novada Izglītības pārvalde pilnībā nodrošina visas Izglītības pārvaldes funkcijas.

    Cēsu novads Civilās aizsardzības funkciju sāk īstenot līdz ar Ārkārtas situācijas komisijas izveidošanu.

    Cēsu novada dome Cēsu rajona padomes nekustamo īpašumu, iestādes un aģentūras pārņems saskaņā ar Cēsu rajona padomes reorganizācijas plānā noteiktajiem termiņiem.

    4. APVIENOŠANĀS PROJEKTA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

    Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekts sabiedriskajai apspriešanai nodots no 2009.gada 11.maija līdz 25.maijam. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizētas divas sabiedriskās sanāksmes Vaives pagastā – 21.maijā plkt.17:00 un Cēsīs – 20.maijā plkst.17:00. Informācija par apvienošanās projekta redakciju ievietota abu pašvaldību mājas lapās, pašvaldību administratīvajās ēkās un citās plašai sabiedrībai pieejamās vietās.

    Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta sabiedriskajā apspriešanā netika saņemts neviens iesniegums, priekšlikums par pašvaldību apvienošanās projektu. Sabiedriskajā sanāksmē Cēsīs piedalījās viens iedzīvotājs, Vaivē – 9 iedzīvotāji.

    Sabiedriskās apspriešanas rezultātā veiktās izmaiņas projekta galīgajā variantā

    Sabiedriskās apspriešanas laikā turpinājās vairākas diskusijas starp Vaives pagasta padomes pārstāvjiem un Cēsu pilsētas domes pārstāvjiem par Cēsu novada struktūru un Vaives pagasta un Cēsu pilsētas struktūru konsolidāciju. Sarunu rezultātā apvienošanās projektā tika veiktas izmaiņas saistībā ar Cēsu novada struktūras veidošanu, nosakot, ka līdz 2009.gada 31.decembrim tiek noteikts pārejas periods, līdz kuram Vaives pagasta pārvalde darbojas kā Cēsu novada iestāde un Vaives pagasta pārvaldes struktūrvienības pakāpeniski tiek integrētas ar Cēsu pilsētas struktūrvienībām veidojot vienotas Cēsu novada nodaļas, iestādes, aģentūras.

    Pēc sarunām starp Vaives pagasta padomi, Cēsu pilsētas būvvaldi un Cēsu novada būvvaldi, tika mainīts datums no 01.09.2009. uz 01.01.2010., kad sāk darboties Cēsu novada būvvalde, līdz tam pārņemot ar Vaives pagasta būvniecības procesiem saistītās lietas no Cēsu rajona apvienotās būvvaldes.

     
    © Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv