Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.aprīlis   Vārda dienu svin: Dzinta, Zinta, Vīlips, Filips
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007.gada 27.decembris protokols nr.22

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007.gada 27.decembris protokols nr.22

Par zemes gabala Kanāla ielā 6, Cēsīs sadalīšanas ierosinājuma noraidīšanu

 
Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot Aldas Martinsones un Annas Lazdas 20.11.2007. iesniegumu (reģ.Nr.1234/F-1-23;), par zemes gabala Kanāla ielā 6, Cēsīs sadalīšanu atdalot no zemes gabala apmēram 1000 kv.m., un izvērtējot rīcībā esošo informāciju ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts:
1.    Nekustamais īpašums Kanāla ielā 6, Cēsīs (kad. Nr.42010060326, platība 1742 kv.m.) reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1780.
2.    Īpašnieki:
Alda Martinsone, kopīpašuma domājamā daļa ½;
Anna Lazda, kopīpašuma domājamā daļa ½.

  Iepriekšējais iesniegums (reģ. Nr.1171/F-1-23) no īpašniecēm par zemes gabala sadalīšanu, atdalot 600 kv. m, noraidīts ar Cēsu pilsētas domes 15.11.2007. lēmumu Nr.730(prot.Nr.19, 17.p). Cēsu pilsētas domes 15.11.2007. lēmumu Nr.730(prot.Nr.19, 17.p), nav pārsūdzēts.
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017.” 7. nodaļai, kas nosaka zemes gabalu sadales prasības, 4.punktu par sadalāmo zemes gabalu platību, ka jaunizveidoto zemes gabalu platībai jābūt ne mazākai par 1000 kv.m., ņemot vērā to, ka zemes gabala platība ir 1742 kv.m., to nevar reāli sadalīt, lai jaunizveidoto zemes gabalu platība nebūtu mazāka par 1000 kv.m. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 87. panta pirmajā daļā noteikto:„Ja administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, tajā pašā lietā administratīvo procesu var uzsākt no jauna uz adresāta iesnieguma pamata, ja ir vismaz viens no šādiem apstākļiem:
 
1) ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kuri bija par pamatu lēmuma pieņemšanai;
2) lietas tiesiskie apstākļi ir mainījušies adresātam par labu;
3) Eiropas Cilvēktiesību tiesa vai cita starptautiska vai pārnacionāla tiesa šajā lietā ir pieņēmusi nolēmumu, no kura izriet, ka administratīvais process jāuzsāk no jauna.”
Ņemot vērā to, ka attiecībā uz konkrēto lietu neattiecas ne viens no iepriekš minētajiem gadījumiem, nav pamata uzsākt administratīvo procesu šajā lietā no jauna un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 13.12.2007. (prot.Nr. 16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Neuzsākt administratīvo procesu lietā par zemes gabala Kanāla ielā 6, Cēsīs (kad. Nr.42010060326) sadalīšanu.
 
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV -1010).
 
 
 Par Saistošo noteikumu Nr. 22 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.01.2007.saistošajos noteikumos Nr.1„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam”” apstiprināšanu

 
Ziņo: A.Zerne, Finansu nodaļas vadītāja
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr. 16), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:
 

  Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.01.2007.saistošajos noteikumos Nr.1 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007.gadam”” . Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvai nodaļai (vadītāja I.Sirmā ) saistošos noteikumus nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 Par Cēsu pilsētas domes kultūras projektu konkursu

 
Ziņo: I.Groza, Cēsu Kultūras centra direktore
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, pamatojoties uz Cēsu Kultūras centra izstrādāto projektu konkursa nolikumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Kultūras projektu konkursa nolikumu.
 
 Par alkoholisko dzērienu lietošanu pasākumā „Jaunā gada sagaidīšana” 2007.gada 31.decembrī

 
Ziņo: I.Groza, Cēsu Kultūras centra direktore
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 29.01.2004. Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”38.panta 3.8.1.apakšpunktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par ( G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Pasākuma „Jaunā gada sagaidīšana” laikā no 2007.gada 31.decembra plkst. 23.00 līdz 2008.gada 1.janvāra plkst. 01.00 pasākuma teritorijā Vienības laukumā atļaut lietot uz vietas alkoholiskos dzērienus.
 
 
 Par adrešu apstiprināšanu Raiņa ielā 5, Cēsīs

Ziņo: Dz.Strauta, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Sociālās palīdzības un dzīvokļu nodaļas vadītāja
 
Izskatot namīpašuma Raiņa ielā 5, Cēsīs, īpašnieka Andreja Rūmnieka 28.11.2007. iesniegumu (reģ. Nr. 1277/F-1-23) par telpu grupu adrešu piešķiršanu mājā Raiņa ielā 5, Cēsīs, ievērojot to, ka Cēsu pilsētas pašvaldība līdz šim nav apstiprinājusi pilsētā spēkā esošo adrešu sarakstu, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.12.2007. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle), (balsošanā nepiedalās A.Rasmanis, jo ir izgājis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Cēsu pilsētā pastāvošu zemesgabala un ēku, kuras atrodas uz tā, adresi Raiņa iela 5, Cēsis .
2.        Piešķirt dzīvojamā ēkā Raiņa ielā 5, Cēsīs, pastāvošajām telpu grupām (dzīvokļiem) numerāciju no 1 līdz 10.
3.        Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļas Adrešu reģistram.
4.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 Par Cēsu pilsētas pašvaldības objekta – nedzīvojamas ēkas – garāžas Egļu ielā 4, Cēsīs, privatizācijas pabeigšanu

 
Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un Cēsu pilsētas domes 25.01.2007. lēmumu Nr.23 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības objekta – nedzīvojamas ēkas – garāžas Egļu ielā 4, Cēsīs, nodošanu privatizācijai (prot. Nr.2, 17.punkts), Cēsu pilsētas domes 02.08.2007. lēmumu Nr.462 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta – nedzīvojamas ēkas – garāžas Egļu ielā 4, Cēsīs, privatizācijas projekta apstiprināšanu (prot. Nr.13, 10.punkts), Cēsu pilsētas domes 13.09.2007. lēmumu Nr.557 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 2.augusta lēmumā Nr.462 (prot. Nr.13) „Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta – nedzīvojamas ēkas – garāžas Egļu ielā 4, Cēsīs, privatizācijas projekta apstiprināšanu” (prot.Nr.15., 32.punkts) un Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmumu Nr.618 „Par pirmpirkuma tiesību apstiprināšanu uz Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objektu – nedzīvojamo ēku – garāžu Egļu ielā 4, Cēsīs” (prot. Nr.16., 35.punkts), 2007.gada 19.oktobrī tika noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums, saskaņā ar kuru Inese Ciekure, ir nopirkusi Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Egļu ielā 4, Cēsīs, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas – garāžas (palīgēka), kadastra apzīmējums 4201 006 1206 002 un izpildījusi līgumā noteiktās saistības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 43. pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 10.12.2007. priekšlikumu (prot. Nr.37), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atzīt Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta - nedzīvojamas ēkas garāžas Egļu ielā 4, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 006 1206 002, privatizāciju par pabeigtu.
2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
 
 Par neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, privatizācijas pabeigšanu

 
Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un Cēsu pilsētas domes 28.12.2006. lēmumu Nr.727 „Par neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” (prot. Nr.20, 14.punkts), Cēsu pilsēta domes 19.04.2007. lēmumu Nr. 276 „Par neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu ” (prot. Nr.7, 75.punkts.), Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumu Nr. 382 „Par neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.10, 13.punkts) un Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmumu Nr.617 „Par tiesībām slēgt nekustamā īpašuma Lenču ielā 2, Cēsīs, pirkuma līgumu” (prot. Nr.16, 34.punkts), 2007.gada 18.oktobrī tika noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums, saskaņā ar kuru Ieva Plaude, ir nopirkusi Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Lenču ielā 2, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 1522 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 1006 un izpildījusi līgumā noteiktās saistības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 81. pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 10.12.2007. priekšlikumu (prot. Nr.37), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1. Atzīt neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, kura kopējā platība 1522kv.m., kadastra Nr. 4201 005 1006, privatizāciju par pabeigtu.
2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
 
 Par apbūvēta zemes gabala Lenču ielā 4A, Cēsīs, privatizācijas pabeigšanu

 
Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un Cēsu pilsētas domes 26.10.2006. lēmumu Nr.602 „Par apbūvēta zemes gabala Lenču ielā 4A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” (prot. Nr.17, 16.punkts), Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumu Nr. 344 „Par pirmpirkuma tiesību apstiprināšanu uz apbūvētu zemes gabalu Lenču ielā 4A, Cēsīs ” (prot. Nr.9, 12.punkts), 2007.gada 6.novembrī tika noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums, saskaņā ar kuru Jānis Lasmanis, ir nopircis Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Lenču ielā 4A, Cēsīs, kas sastāv no apbūvēta zemes gabala 880 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 005 1008 un izpildījis līgumā noteiktās saistības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 86. pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 10.12.2007. priekšlikumu (prot. Nr.37), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atzīt apbūvēta zemes gabala Lenču ielā 4A, Cēsīs, kura kopējā platība 880kv.m., kadastra Nr. 4201 005 1008, privatizāciju par pabeigtu.
2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
 
 Par detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 
Ziņo: detālplānojuma izstrādes vadītāja Z.Jēkabsone
 
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 42.panta otrās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, 61.1pantu, izskatot SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” izstrādāto detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, pirmo redakciju, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 64.punktu un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.12.2007. priekšlikumu (prot.Nr.45), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, pirmo redakciju.
2.        Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 2008.gada 21.janvāra līdz 2008.gada 11.februārim.
3.        Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei organizēt sabiedrisko apspriešanu un atzinumu pieprasīšanu;
4.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).
 
 Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.9 pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju

 
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs
 
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 42.panta otrās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumu Nr. 335 „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.9 izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot.Nr.9, p.Nr.3) un Cēsu pilsētas domes 13.09.2007. lēmumu Nr. 527 „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.9 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.15, p.Nr.2) ir beigusies teritorijas plānojuma grozījumu Nr.9 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likumu un LR Ministru kabineta 19.04.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 
1.        Noteikt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.9 1.redakciju par galīgo reakciju.
2.        Uzdot Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļai (vadītājs A.Seņkāns) nosūtīt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.9 galīgo redakciju Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).
 
 Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 70, Cēsīs, un Rīgas ielā 72, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktam, saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.12.2007. sēdes priekšlikumu (prot.Nr.47), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabaliem Rīgas ielā 70, Cēsīs (kad. Nr.42010080606), un Rīgas ielā 72, Cēsīs (kad. Nr. 42010080607).
2.        Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabaliem Rīgas ielā 70, Cēsīs (kad. Nr.42010080606), un Rīgas ielā 72, Cēsīs (kad. Nr. 42010080607).
3.        Apstiprināt par zemes ierīcības projekta zemes gabaliem Rīgas ielā 70, Cēsīs (kad. Nr.42010080606), un Rīgas ielā 72, Cēsīs (kad. Nr. 42010080607), izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.
4.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).
 
 Par Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmuma Nr.685 „Par zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, daļas nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu

 
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 1 (a) apakšpunktu, ar Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumu Nr.685 „Par zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.19) SIA „RECRO” (reģ.Nr.40003878797, adrese Akotu iela 3, Rīga), nodota nomā ar apbūves tiesībām zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, daļa 23750 m² platībā ražotnes, kurā paredzēts veikt automašīnu automātisko pārnesumkārbu rūpniecisko restaurāciju, izbūvei.
Ar Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmumu Nr.613 „Par zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.16, 30.p.) zemes gabals Vaives ielā 31, Cēsīs, sadalīts divās daļās, atdalot nomā nodoto zemes gabala daļu un piešķirot tai jaunu adresi Zeltkalna iela 15, Cēsis. Zemes gabals Zeltkalna ielā 15, Cēsīs, 11.12.2007. reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0041 9737).
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.12.2007. priekšlikumu (prot.Nr.47), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumu Nr.685 (prot.Nr.19) „Par zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, nomu”.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).
 
 Par zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs, nomu

 
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 1 (a) apakšpunktu, 05.12.2006. Cēsu pilsētas domē saņemts SIA „RECRO” (reģ.Nr.40003878797, adrese Akotu iela 3, Rīga), iesniegums (reģ.Nr.2833/1-23) ar lūgumu iznomāt SIA „RECRO” ar apbūves tiesībām zemes gabalu Vaives ielā 31, Cēsīs, ražotnes, kurā veiks automašīnu automātisko pārnesumkārbu rūpniecisko restaurāciju, izbūvei, saskaņā ar 16.11.2006. iesniegto Attīstības projektu. Projektu plānots realizēt trīs kārtās. Īstenojot šo projektu, paredzēts radīt 70-75 jaunas darba vietas.
Izskatot SIA „RECRO” iesniegumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, saskaņā ar kuru daļa no zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”, Cēsu pilsētas dome 07.12.2006. pieņēma lēmumu Nr.685 „Par zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.19, 11.p.).
Ar Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmumu Nr.613 „Par zemes gabala Vaives ielā 31, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.16, 30.p.), zemes gabals Vaives ielā 31, Cēsīs, sadalīts, atdalot nomā nodoto zemes gabala daļu un piešķirot tai jaunu adresi Zeltkalna iela 15, Cēsis. Zemes gabals Zeltkalna ielā 15, Cēsīs, 11.12.2007. reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0041 9737).
18.12.2007. Cēsu pilsētas domē saņemts SIA „RECRO” iesniegums (reģ.Nr.3034/1-23) ar lūgumu izmainīt apbūves laika grafiku un ņemot vērā to, ka starp Cēsu pilsētas domi un SIA ”RECRO” līdz šim nav noslēgts zemes nomas līgums, noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu Zeltkalna ielā 15, Cēsīs.
Izskatot SIA „RECRO” iesniegumus, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmumu „Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot.Nr.20, 13.p.), saskaņā ar LR Ministru kabineta 09.11.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.12.2007. priekšlikumu (prot.Nr.47 ), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.        Nodot nomā SIA „RECRO” (reģ.Nr.40003878797, adrese Akotu iela 3, Rīga) ar apbūves tiesībām, t.i. ar apbūves tiesībām uz zemes gabala celt ēkas (būves) kā patstāvīgu īpašuma objektu, zemes gabalu Zeltkalna ielā 15, Cēsīs (kad.Nr.4201-004-0422), 23772 m2 platībā, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadiem, sākot ar 2008.gada 1.janvāri (zemes gabala plāns pielikumā Nr.7).
2.        Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.
3.        Iznomājamā zemes gabala lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
4. Zemes gabala nomniekam, saskaņā ar iesniegto apbūves laika grafiku, jāievēro sekojoši zemes gabala apgūšanas termiņi:
4.1.1. līdz 01.02.2008. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala I kārtas apbūvei;
4.1.2. līdz 01.04.2008. izbūvēt un nodot ekspluatācijā I kārtas apbūvi, saskaņā ar akceptēto būvprojektu”.
5.        Sešu mēnešu laikā pēc nomas līguma abpusējas parakstīšanas dienas izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala visai apbūvei – skiču projekta stadijā.
6.        Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
7.        Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
8.        Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
9.        Nomas tiesiskās attiecības reģistrējamas zemesgrāmatā. Izdevumus par nomas tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz zemes nomnieks.
10.     Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
11.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).
 
 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa - Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”

 
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 1 (a) apakšpunktu, ar Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumu Nr.379”Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.10, 10.p.) SIA „Rasmanis & Dankers” (reģ.Nr.44103020463, adrese Priekuļu iela 18, Cēsis) nodots nomā ar apbūves tiesībām zemes gabals Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-0904). Iepriekš minētā domes lēmuma 1.punktā noteikts, ka zemes nomas līgumu slēdzams uz 12 gadiem, sākot ar 2007.gada 1.jūliju. Lēmuma 5.punktā, saskaņā ar SIA „Rasmanis & Dankers” iesniegto apbūves laika grafiku, noteikti sekojoši zemes gabala apgūšanas termiņi: līdz 31.12.2007. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei un līdz 01.11.2008. izbūvēt un nodot ekspluatācijā ēkas un būves, saskaņā ar akceptēto būvprojektu.
14.12.2007. Cēsu pilsētas domē saņemts SIA „Rasmanis & Dankers” iesniegums (reģ.Nr.3024/1-23) ar lūgumu grozīt Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumu Nr.379”Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”(prot.Nr.10), saskaņā ar precizēto apbūves laika grafiku un ņemot vērā to, ka starp Cēsu pilsētas domi un SIA ”Rasmanis & Dankers” līdz šim nav noslēgts zemes nomas līgums.
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuriem zemes gabala nomas maksa nosakāma 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.12.2007. priekšlikumu (prot.Nr.47), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379”Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.10, 10.p.) sekojošus grozījumus:
1.1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Nodot nomā SIA ”Rasmanis & Dankers” (reģ.Nr.44103020463, Priekuļu iela 18, Cēsis) ar apbūves tiesībām, t.i. ar apbūves tiesībām uz zemes gabala celt ēkas (būves) kā patstāvīgu īpašuma objektu, zemes gabalu Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-0904) un noslēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadiem, sākot ar 2008.gada 1.janvāri „
1.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”
1.3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Zemes gabala nomniekam, saskaņā ar iesniegto apbūves laika grafiku, jāievēro sekojoši zemes gabala apgūšanas termiņi:
5.1.1. līdz 01.06.2008. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei;
5.1.2. līdz 01.09.2009. izbūvēt un nodot ekspluatācijā ēkas un būves, saskaņā ar akceptēto būvprojektu.”
2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).
 
 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumā Nr.365 „Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu”

 
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 1 (a) apakšpunktu, ar Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumu Nr.365 „Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu”(prot.Nr.9) SIA „Cēsu tirgus” (reģ.Nr.44103027052, adrese Valmieras iela 2, Cēsis) nodota nomā zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, daļa 3080 m² platībā Cēsu tirgus darbības nodrošināšanai uz tirgus teritorijas Valmieras ielā 2, Cēsīs, rekonstrukcijas laiku un noslēgts zemes nomas priekšlīgums. Iepriekš minētajā domes lēmumā noteikts, ka nomas līgums slēdzams ne vēlāk kā ar 01.01.2008. un, saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību”, zemes nomas maksa noteikta 3,0 % no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības) gadā.
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuriem zemes gabala nomas maksa nosakāma 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumā Nr.365 „Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu”(prot.Nr.9, 33.p.), izsakot 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).
 
 
 Par grozījumiem Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (izglītības programmas kods 31011011, licences Nr.6444)

 
Ziņo: R.Sijāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis
 
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 33.panta otro daļu, uz LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”, uz LR Ministru Kabineta 07.08.2007.noteikumiem Nr. 544 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”, uz LR Ministru kabineta 01.03.2006. noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 20.09.2007. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Saskaņot grozījumus Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā ( izglītības programmas kods 31011011, licences Nr.6444) (saskaņā ar pielikumu).
2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) :
2.1. informēt par Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisiju par veiktajiem grozījumiem izglītības programmā;
2.2. nodrošināt lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.
 
 Par grozījumiem Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (izglītības programmas kods 31011011, licences Nr. 6872)

 
Ziņo: R.Sijāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 33.panta otro daļu, uz LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”, uz LR Ministru kabineta 07.08.2007 noteikumiem Nr. 544 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”, uz LR Ministru kabineta 01.03.2006. noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes 20.09.2007. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Saskaņot grozījumus Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā (izglītības programmas kods Nr. 31011011, licences Nr. 6872) (saskaņā ar pielikumu).
2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) :
2.1. informēt par Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisiju par veiktajiem grozījumiem izglītības programmā;
2.2. nodrošināt lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.
 
 Par Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmuma Nr. 687 „Par Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 19 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” atzīšanu par spēkā neesošu

Ziņo: R.Sijāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis
 
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktam, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.pantu, pamatojoties uz LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 16.11.2007.atzinumu (Nr. 2-13/13714/9044), kurā atteikta Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr. 19 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” reģistrācija, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Atzīt par spēkā neesošu Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 687 „Par Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 19 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu.”
2.        Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) informēt LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par pieņemto lēmumu.
3.        Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.
 
 Par Cēsu pilsētas pamatskolas Attīstības plāna 2007. – 2011. gadam apstiprināšanu

 
Ziņo: R.Sijāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas Attīstības plānu 2007. – 2011. gadam, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors Māris Šķēle ) nodrošināt lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.
 
 
Par Cēsu pilsētas vietējas nozīmes īpaši aizsargājamo koku saraksta papildināšanu
 
Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 9.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Kokaugu aizsardzības komisijas 16.11.2007. atzinumu (prot.Nr. 19), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr. 16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Iekļaut Cēsu pilsētas vietējas nozīmes īpaši aizsargājamo koku sarakstā sekojošus kokus:
1.    Lapegle (Larix sp.), apkārtmērs 314 cm – Egļu ielā 2, Cēsīs.
2.    Ozols (Quercus robur), apkārtmērs 380 cm – Egļu ielā 4, Cēsīs.
3.    Ozols (Quercus robur), apkārtmērs 284 cm – Egļu ielā 4, Cēsīs.
4.    Lapegle (Larix sp.), apkārtmērs 302 cm – Liepu ielā 7, Cēsīs.
5.    Tūja (Thuja occidentalis), apkārtmērs 130 cm – Egļu ielā 5, Cēsīs.
6.    Priede (Pinus sylvestris), apkārtmērs 345 cm – Priedes ielā 5/7, Cēsīs.
7.    Ozols (Quercus robur), apkārtmērs 314 cm – Priedes ielā 3, Cēsīs.
8.    Priedes dižmežs (Pinus sylvestris) 29 gb., apkārtmērs 300 - 350 cm – Priedes ielā 9, Cēsīs.
 
 Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāžu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu

 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu (par maksa par īpašuma izmantošanu), un 14.panta otrās daļas 3.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr.17 ) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt sekojošus maksas pakalpojumus un to izmantošanas kārtību:
1. Sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs maksas pakalpojumu izcenojumi un pakalpojumu izmantošanas kārtība:
1.1. Trenažieru zālei:
1.1.1. trenažieru zāles maksas apmeklējumi
N.p.k.
Cena (Ls) tai skaitā PVN
Periods
Apmeklējuma dienas
Laiks
Piezīmes
 
2,00
1 reize
Jebkurā zāles darba dienā
Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā
Uzrādot atbilstošus attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi
 
3,00
1 reize
Jebkurā zāles darba dienā
Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā
 
 
10,00
Mēnesis
Otrdienās, ceturtdienās, sestdienās, svētdienās
Zāles noteiktajā darba laikā
Uzrādot atbilstošus attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi
 
18,00
Mēnesis
Otrdienās, ceturtdienās, sestdienās, svētdienās
Zāles noteiktajā darba laikā
 
 
14,00
 
Mēnesis
 
Jebkurā zāles darba dienā
Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā
Uzrādot atbilstošus attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi
 
22,00
Mēnesis
Jebkurā zāles darba dienā
Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā
 
 
56,00
3 mēneši
Jebkurā zāles darba dienā
Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā
 
 
32,00
3 mēneši
Jebkurā zāles darba dienā
Jebkurā zāles noteiktajā darba laikā
Uzrādot atbilstošus attaisnojuma dokumentus - studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi
 
1.1.2. 1.1.2. Trenažieru zāles maksas apmeklējumu darba laiku nosaka sporta kompleksa vadītājs. Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušas izmantošana.
1.1.3. Trenažieru zāles bezmaksas apmeklējumi:
1.1.3.1. Cēsu Valsts Ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai sporta stundu mācību procesa nodrošināšanai darba dienās līdz plkst. 15.00 sporta skolotāja vadībā.
Attiecīgajām izglītības iestādēm trenažieru zāles izmantošanas grafiks iepriekš jāsaskaņo ar sporta kompleksa vadītāju, divas reizes gadā ne vēlāk kā līdz 20. augustam un līdz 30. decembrim)
1.1.3.2. Cēsu pilsētas sporta skolai mācību – treniņu procesa nodrošināšanai sporta trenera vadībā darba dienās no plkst. 15.00 – 17.00 vai saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju no 17.00-21.00.
Cēsu pilsētas sporta skolai jāiesniedz sporta kompleksa vadītājam audzēkņu saraksts, kuri apmeklēs trenažieru zāli pēc individuālā plāna pēc plkst. 17.00 darba dienās.
1.1.3.3. NBS Instruktoru skolas personālam, Zemessardzes 27. kājnieku bataljona personālam veselības uzlabošanai darba dienās no 8.00-10.00 un 17.00-22.00.
NBS Instruktoru skolai, Zemessardzes 27. kājnieku bataljonam 2 reizes gadā (ne vēlāk kā līdz 20. augustam un līdz 30. decembrim) jāiesniedz to personu saraksts, kas apmeklēs trenažieru zāli un jāsaskaņo ar Cēsu pilsētas sporta skolu treniņu nodarbību laikus un skaitu.
1.1.3.4. Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanas nolūkos 2 reizes nedēļā no plkst. 15.00-16.00.
Izglītības iestādēm jāiesniedz sporta kompleksa vadītājam darbinieku sarakts, kuri apmeklēs trenažieru zāli.
1.2. Aerobikas zālei:
1.2.1. Aerobikas zāles, ģērbtuvju un apskaņošanas iekārtu noma sporta nodarbībām darba dienās līdz plkst. 16.00 Ls 7,08 (tai skaitā PVN) viena stunda.
1.2.2. Aerobikas zāles, ģērbtuvju un apskaņošanas iekārtu noma sporta nodarbībām darba dienās no plkst. 16.00-22.00 Ls 9,44 (tai skaitā PVN) viena stunda.
1.2.3. Nomas maksā nav iekļauts laiks, kas nepieciešams, lai apmeklētāji pārģērbtos uz nodarbību. Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušas izmantošana.
1.2.4. Aerobikas zāles bezmaksas apmeklējumi
1.2.4.1. Cēsu Valsts Ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai un Cēsu bērnu un jauniešu centram darba dienās līdz plkst. 15.00 mācību procesa nodrošināšanai skolotāja vadībā.
1.2.4.2. Cēsu pilsētas sporta skolai mācību procesa nodrošināšanai sporta trenera vadībā.
1.2.4.3. Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanas nolūkos divas reizes nedēļā no plkst. 15.00-16.00.
1.3. Sporta spēļu zāles noma
1.3.1. Visa sporta zāle (60m*32m) sporta pasākumu organizēšanai, tai skaitā tribīņu izvilkšana, apskaņošana, un attiecīgā sporta veida aprīkojuma uzstādīšana- Ls 47,20 (tai skaitā PVN) viena stunda.
1.3.2. Visa sporta zāle (60m*32m) atpūtas un kultūras pasākumu organizēšanai, tajā skaitā tribīņu izvilkšana, apskaņošana, paklāja noma. - Ls 70,80 (tai skaitā PVN) viena stunda.
1.3.3. viens sporta spēļu laukums (32m*18m) – Ls 14,16 (tai skaitā PVN) viena stunda.
1.3.4. viena puse no sporta spēļu laukuma (32m*18m) pie nosacījuma, ka otru laukuma pusi vienlaicīgi izmanto cits īrnieks – Ls 7,08 (tai skaitā PVN) viena stunda.
1.3.5. Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta zāles darba laikā – viena stunda:
- personām līdz 18 gadu vecumam (vienai personai) - Ls 0,50 (tai skaitā PVN);
- personām no 18 gadu vecuma (vienai personai) – Ls 1,00 (tai skaitā PVN);
Sporta spēļu zāles nomas maksa ietver ģērbtuvju, dušu izmantošanu, kas netiek papildus uzskaitīta nomas laikā.
1.3.6. Sporta spēļu zāles bezmaksas izmantošana
1.3.6.1. Cēsu Valsts Ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai un Cēsu pilsētas sporta skolai- mācību procesa nodrošināšanai.
1.3.6.2. Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanai vienu reizi nedēļā ne vairāk kā divas stundas, iepriekš saskaņojot nodarbību norises laiku ar sporta kompleksa vadītāju un iesniedzot darbinieku sarakstu, kas apmeklēs sporta zāli.
1.3.6.3. Cēsu pilsētas domei „Cēsu pilsētas domes kausa volejbolā” rīkošanai, iepriekš saskaņojot pasākuma datumu.
1.3.6.4. NBS Instruktoru skolai, Zemessardzes 27. kājnieku bataljonam, Armijas Sporta klubam – apmācības procesa nodrošināšanai, personāla veselības uzlabošanai, sporta pasākumu organizēšanai.
1.4. Saunas noma:
1.4.1. visas saunas noma vienam nomniekam(fiziskai vai juridiskai personai) – Ls 12,00 (tai skaitā PVN) viena stunda;
1.4.2. vienreizējs saunas apmeklējums vienai personai – Ls 1,00 (tai skaitā PVN) viena stunda;
1.4.3. saunas nomas maksā tiek ietverta ģērbtuvju un dušu izmantošana.
1.4.4. trenažieru un aerobikas zāles individuālajiem apmeklētājiem maksa par saunas izmantošanu papildus netiek iekasēta.
1.4.5. Saunas bezmaksas izmantošana
1.4.5.1. Cēsu pilsētas sporta skolas audzēkņiem, trenerim iepriekš saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju, saunas izmantošana līdz vienai stundai pēc treniņu nodarbības.
1.4.5.2. Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem pēc trenažieru zāles, aerobikas zāles bezmaksas treniņu nodarbību apmeklējumiem;
1.4.5.3. Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem pēc sporta spēļu zāles bezmaksas treniņu nodarbību apmeklējumiem, iepriekš saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju.
2. Cēsu pilsētas sporta nama Pūces ielā 2a maksas pakalpojumu izcenojumi un pakalpojumu izmantošanas kārtība:
2.1. Sporta spēļu zāles noma:
2.1.1. Sporta zāles noma – viena stunda
Ls 11,80 (tai skaitā PVN);
2.1.2. Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta zāles darba laikā – viena stunda:
- personām līdz 18 gadu vecumam (viena personai) - Ls 0,50 (tai skaitā PVN);
personām no18 gadu vecuma (vienai personai) – Ls 1,00 (tai skaitā PVN)
nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju, dušu, rezultātu tablo un apskaņošanas iekārtu izmantošana.
2.2. Sporta spēļu zāles bezmaksas izmantošana
2.2.1. Cēsu Draudzīgā aicinājuma valsts ģimnāzijai un Cēsu pilsētas sporta skolai- mācību procesa nodrošināšanai;
2.2.2. Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanai 1 reizi nedēļā ne vairāk kā 2 stundas, iepriekš saskaņojot nodarbību norises laiku ar sporta kompleksa vadītāju un iesniedzot darbinieku sarakstu, kas apmeklēs sporta zāli
3. Sporta zāles Lapsu ielā 17 maksas pakalpojumu izcenojumi:
3.1 3.1. Sporta zāles noma regulāriem, kolektīviem apmeklējumiem – viena stunda:
Ls 7,08 (tai skaitā PVN);
3.2. Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta zāles darba laikā – viena stunda:
- personām līdz 18 gadu vecumam (viena personai) - Ls 0,50 (tai skaitā PVN);
- personām no 18 gadu vecuma (vienai personai) – Ls 1,00 (tai skaitā PVN);
3.3. nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju, dušu izmantošana.
3.4. Sporta zāles izmantošana bez maksas:
Cēsu 2.vidusskolai, Cēsu pilsētas sporta skolai mācību procesa nodrošināšanai – bez maksas.
4. Mācību – treniņu bāzes Priekuļos, Cēsu prospektā 1 maksas pakalpojumu izcenojumi:
4.1. uzturēšanās vienu diennakti, izmantojot gultas veļu (vienai personai) –
Ls 3,00 (tai skaitā PVN);
4.2. uzturēšanās vienu diennakti, neizmantojot gultas veļu (vienai personai) –
Ls 2,00 (tai skaitā PVN).
4.3. Cēsu pilsētas sporta skolai mācību –treniņu nometņu organizēšanai - bez maksas.
5. Cēsu pilsētas stadiona Valmieras ielā 6 maksas pakalpojumi:
5.1. noma maksas apmēru Cēsu pilsētas stadionam nosaka ar Cēsu pilsētas sporta skolas direktora rīkojumu, saskaņojot ar Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru. Nosakot nomas maksu ņemt vērā pasākuma nomnieka sniegto informāciju par nomas mērķi, papildus informāciju, kas saistīta ar nomas laikā plānotā pasākuma norisi.
5.2. Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas izglītības iestāžu organizētajiem sporta un atpūtas pasākumiem – bez maksas.
6. Īpašos gadījumos vai gadījumos, kas nav minēti šajā lēmumā, sporta bāžu izmantošanas nosacījumus var regulēt ar atsevišķu rakstisku vienošanos starp Cēsu pilsētas domi un pasākumu rīkotāju (pasūtītāju).
7 Atzīt par spēku zaudējušus Cēsu pilsētas domes lēmumus:
7.1. Cēsu pilsētas domes 13.09.2001. lēmumu „Par pagaidu maksas pakalpojumu noteikšanu Sporta zāles Cēsīs, Pūces ielā 2a izmantošanai”;
7.2. Cēsu pilsētas domes 11.10.2001. lēmumu „ Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2001. gada 13. septembra lēmumā „Par pagaidu maksas pakalpojumu noteikšanu Sporta zālēs Cēsīs, Pūces ielā 2a izmantošanai”;
7.3. Cēsu pilsētas domes 23.09.2004. lēmumu „Par Cēsu pilsētas sporta skolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”;
7.4 Cēsu pilsētas domes 27.01.2005. lēmumu Nr. 33 „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu”;
7.5. Cēsu pilsētas domes 14.09.2006. lēmumu Nr. 542 „Par izmaiņām 2005. gada 27. janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu”;
7.6. Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumu Nr. 703 „Par izmaiņām 2005.gada 27.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu.”;
7.7. Cēsu pilsētas domes 26.10.2006. lēmumu Nr.599 „Par izmaiņām 2005. gada 27. janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu.”;
7.8. Cēsu pilsētas domes 08.03.2007. lēmumu Nr.136 „Par izmaiņām 2005. gada 27. janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu.”
 
 Par sporta darba koordinēšanu

 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, un Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora 29.08.2007. iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr.17) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr.16) , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 14.12. 2000. lēmumu „Par sporta darba koordinēšanu pilsētā” ar 28.12.2007.
2. Uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam ar 2008.gada 02.janvāri noslēgt līgumu ar Cēsu pilsētas Sporta skolas direktoru Jāni Nagli, Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora vietnieci Rudīti Vanadziņu un sporta metodiķi Juri Kreili par sporta darba koordinēšanu pilsētā.
 
 Par līgumcenas izmaiņām apstādījumu kopšanas darbiem

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu pilsētas dome kā pasūtītājs un zemnieku saimniecība „KLIĢENI” (vienotais reģ. Nr.49501007086) kā izpildītājs, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem (iepirkuma identifikācijas Nr. Cēsu pilsētas dome 2004/22), 2004.gada 15. jūlijā noslēdza līgumu par apstādījumu kopšanas darbiem (reģ. Nr. 2-13J-44/2004) par kopējo līgumcenu Ls157982,42, t.sk.PVN 18%, un paredzot līguma izpildes termiņu – līdz 2009.gada 31.jūlijam, un 2007.gada 16.janvārī vienošanos par papildus darbu veikšanu par Ls 11827,64, t.sk. PVN 18%.
2007.gada 26.oktobrī (reģ. Nr.2607/1-24) Cēsu pilsētas domē ir saņemts zemnieku saimniecības „KLIĢENI” 2007.gada 23.oktobra iesniegums (reģ. Nr.0.1-07-72) „Par finansējuma palielināšanu”, ar kuru ierosināts palielināt Līgumā noteikto līgumcenu, ņemot vērā arvien augošo inflāciju.
Ņemot vērā straujo darba algu pieaugumu un cenu kāpumu energoresursu, preču un pakalpojumu jomā, ko apliecina Latvijas Republikas centrālās statistikas pārvaldes izziņas Nr.1007-10/2068 (06.09.2007.) „Par cenu pārmaiņām” un Nr. 1007-10/2185 15.11.2007.) „Par strādājošo mēneša vidējo darba samaksu”, lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldību autonomo funkciju (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību) un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Piekrist palielināt 2004.gada 15.jūlija līguma par apstādījumu kopšanas darbiem (reģ. Nr. 2-13J-44/2004) kopējo summu Ls 169810,06, t.sk. PVN 18%, par Ls 40505,74, t.sk.PVN 18% Ls 6178,84, tādējādi nosakot līguma kopējo summu Ls 210315.80 t.sk.PVN 18% Ls 32082.07, sākot ar 2008.gada 1.janvāri.
2.        Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot attiecīgus līguma grozījumus.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs).
 
 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”

 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu (par maksa par īpašuma izmantošanu), un 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot. Nr.16) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.03.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokols Nr. 9, §24) 2. punktu papildināt ar apakšpunktu 2.5. šādā redakcijā „2.5. par 500% par pagrabstāva telpām Bērzaines ielā 16 /18.”
 
 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18 nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) un AS Senator Farm aptiekas 10.07.2006. iesniegumu Nr.65-SFA un 14.11.2007. iesniegumu Nr. 184 ar lūgumu iznomāt telpas aptiekas ierīkošanai, Cēsu pilsētas Būvvaldes atzinumu Nr. 124, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokola Nr. 9, 24.punktu), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu (par maksa par īpašuma izmantošanu), un 14.panta otrās daļas 3.punktu, un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr. 15) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Iznomāt uz 10 gadiem AS Senator Farm aptiekas (vienotais reģistrācijas Nr.55403012521, Mūkusalas ielā 41B, Rīgā, LV 1004), turpmāk tekstā – Nomnieks, telpas ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 006 7040 01) pagrabstāvā ar kopējo platību 150,44 m2 aptiekas ierīkošanai, nosakot, ka:
        Nomnieks par saviem līdzekļiem, izmantojot savu darbaspēku veic telpu nepieciešamos remontdarbus kārtībā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumam „Par kārtību, kādā telpu nomniekam tiek atlīdzināti izdevumi, veicot remontdarbus pašvaldības nedzīvojamās telpās”(protokols Nr. 9, §25). Pirms remontdarbu veikšanas Nomnieks iesniedz atlīdzināmo izdevumu izmaksas (kapitāls), kuras tiek apstiprinātas ar Cēsu pilsētas domes lēmumu;
        Nomas priekšlīgums tiek noslēgts, kad Cēsu pilsētas dome apstiprinājusi atlīdzināmo izdevumu izmaksas, un nomas līgums – kad Nomnieks veicis telpu remontu, taču ne vēlāk kā 2008. gada 1. jūlijā.
2.        Nomas maksa ir Ls 2,50 (divi lati 50 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 18% par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas tiek iekasēta no nomas līguma spēkā stāšanās brīža.
        Ja Nomnieks izpilda 1.1. punkta nosacījumus, apstiprinātie atlīdzināmie izdevumi tiek segti ieskaita veidā no ikmēneša nomas maksas, atbrīvojot Nomnieku no telpu nomas maksas uz laiku, kurā tiek atlīdzināti nepieciešamie un derīgie (kapitālie) ieguldījumi, bet ne ilgāk par nomas līguma termiņu;
        Nomas maksa paliek nemainīga līdz ieguldījuma dzēšanai pilnā apmērā un vēlāk var tikt grozīta, pamatojoties uz atbilstošu Cēsu pilsētas domes lēmumu;
        Nomnieks atsevišķi norēķinās par iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroenerģija);
        Pārējos pakalpojumus (sakaru pakalpojumi, telpu uzkopšana, telpu apsardze) par saviem līdzekļiem nodrošina Nomnieks.
3.        Pilnvarot Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) sagatavot un parakstīt atbilstošu nomas priekšlīgumu un nomas līgumu saskaņā ar šī lēmuma 1.2. punkta nosacījumiem.
 
 Par AS Senator Farm aptiekas atlīdzināmo izdevumu akceptēšanu nomas telpās Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu (par maksa par īpašuma izmantošanu), un 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumu Nr.844 „Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs”, AS Senator Farm aptiekas Cēsu pilsētas domē iesniegto iekšējo telpu pārbūves darbu izmaksu tāmi par kopējo summu Ls 27 077, 37 Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr. 16) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr. 16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.        Apstiprināt AS Senator Farm aptiekas (vienotais reģistrācijas Nr. 55403012521, Mūkusalas ielā 41b, Rīgā, LV 1004), turpmāk tekstā – Nomnieks, veicamos atlīdzināmos izdevumus (kapitālieguldījumus) nomas telpās ēkā Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, aptiekas ierīkošanai par kopējo summu Ls 27 077,37 (divdesmit septiņi tūkstoši septiņdesmit septiņi lati 37 santīmi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 18%, saskaņā ar tāmi pielikumā.
2.        Noteikt, ka ieguldījumi tiek dzēsti no nomas maksas, veicot ikmēneša savstarpējo ieskaitu, laika periodā, sākot no nomas līguma noslēgšanas līdz ieguldījuma dzēšanai pilnā apmērā, taču ne ilgāk par nomas līguma termiņu.
3.        Noteikt, ka līgumā noteiktā nomas maksa paliek nemainīga līdz ieguldījuma dzēšanai pilnā apmērā un vēlāk var tikt grozīta, pamatojoties uz atbilstošu Cēsu pilsētas domes lēmumu.
4.        Noteikt, ka apstiprinātie Nomnieka veicamie kapitālieguldījumi par kopējo summu Ls27 077,37 (divdesmit septiņi tūkstoši septiņdesmit septiņi lati 37 santīmi) pāriet Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā ar būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi, vienlaicīgi ēkas uzskaites vērtību palielinot par Ls 27 077,37.
5.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone).
 
 Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 23, Cēsīs pārņemšanu apsaimniekošanā

 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Rīgas iela 23, Cēsīs (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums), sastāvošs no zemesgabala, kadastra numurs 4201-005-2610, platība 697 kv.m. un vienas ēkas, kadastra apzīmējums 4201-005-2610-001, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 493 (lēmuma datums: 10.03.2005).
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumu „Par pašvaldības pārvietojamā dzīvojamā fonda un garāžu nodošanu no bilances uz bilanci” (prot. Nr. 21, 37. punkts), 2003.gada 01.decembrī starp Cēsu pilsētas domi (Īpašnieks) un Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu „Dzīvokļu pārvalde” (Pārvaldnieks) noslēgts „Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pilnvarojuma līgums” (turpmāk tekstā – Līgums), ar kuru Īpašnieks uzdod un Pārvaldnieks apņemas pārvaldīt un apsaimniekot Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus, saskaņā ar Līgumam pievienoto īpašumu sarakstu.
2005. gada 03. janvārī starp Cēsu pilsētas domi (Dome), SIA „Cēsu dzīvokļu pārvalde” (SIA „Cēsu dzīvokļu pārvalde) un SIA „CDzP” (SIA „CDzP”) noslēgts „Sadarbības līgums par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu” (turpmāk tekstā - Sadarbības līgums).
Ņemot vērā, ka uz doto brīdi lielāko daļu telpu Nekustamajā īpašumā Īpašnieks izmanto pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai (Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs”, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Centrs ielu bērniem), kā arī 2006.gada 01.martā starp Īpašnieku un Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Pasts” noslēgto „Nedzīvojamo telpu nomas līgumu”, pamatojoties uz Līguma 5.2.1 punktu „Līgums tiek izbeigts pēc pušu vienošanās”, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot. Nr. 16) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Pārņemt nekustamo īpašumu Rīgas ielā 23, Cēsīs pārvaldīšanā un apsaimniekošanā sākot ar 2008. gada 01. janvāri.
2.        Veikt grozījumus 2003.gada 01.decembrī starp Cēsu pilsētas domi (Īpašnieks) un Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu „Dzīvokļu pārvalde” (Pārvaldnieks) noslēgtajā „Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumā”, izslēdzot no Līgumam pievienotā īpašumu saraksta „Cēsu pilsētas dzīvokļu pārvaldes saraksts Nr. 1 par pārvietojamo fondu un saimniecības ēkām uz 01.11.2003. gadu” 23. punktu „Rīgas iela 23 – nomas telpas”.
3.        Uzdot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 23, Cēsīs pārvaldīšanu un apsaimniekošanu organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).
4.        Uzdot SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ. Beikmanis) 2 (divu) nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas nodot un Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai pieņemt ar nekustamā īpašuma Rīgas ielā 23, Cēsīs pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistīto dokumentāciju.
5.        Uzdot SIA „CDzP” fiksēt ar nekustamā īpašuma Rīgas ielā 23, Cēsīs saistīto ieņēmumu – izdevumu bilanci uz 01.01.2008. un 2 (divu) nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas veikt finanšu norēķinus starp SIA „CDzP” un Cēsu pilsētas domi.
6.        Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) paredzēt budžeta līdzekļus nekustamā īpašuma Rīgas ielā 23, Cēsīs pārvaldīšanai un apsaimniekošanai sākot ar 2008. gada 01. janvāri.
7.        Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 2003. gada 01. decembrī starp Cēsu pilsētas domi (Īpašnieks) un Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu „Dzīvokļu pārvalde” (Pārvaldnieks) noslēgtajā „Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumā” un pārjaunojuma līgumus iepriekš starp SIA „CDzP” un Nomniekiem noslēgtajiem nedzīvojamo telpu nomas līgumiem.
8.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 Par izmaiņām Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un pamatojoties uz Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (03.10.2007., Nr.1-11/21), Cēsu pilsētas domes Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr.17) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( A.Mihaļovs, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.     Ar 2008.gada 01.janvāri Cēsu bērnu un jauniešu centrā izveidot amata vienību –garderobists – 0,5 amata vienības.
2.     Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu bērnu un jauniešu centra direktore Dz.Matusēviča.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.
 Par izmaiņām Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra darbinieku amata vienību sarakstā

 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un pamatojoties uz Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktores D.Briedes iesniegumu (26.11.2007., Nr.7/04), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr.17) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 13.12.2007., atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( A.Mihaļovs, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1.     Ar 2008.gada 01.janvāri Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā izveidot amata vienību –apkopēja – 0,5 amata vienības.

2.     Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktore D.Briede.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.
 
 Par zemes gabalu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VINDA” pamatkapitālā

 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
    Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēti šādi nekustamie īpašumi:
-    Lenču iela 27, Cēsis, sastāvošs no zemesgabala, kadastra numurs 4201-006-0104, platība 16793 m2, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1437 (lēmuma datums: 22.02.2000.);
-    Valmieras iela 10, Cēsis, sastāvošs no zemesgabala, kadastra numurs 4201-002-0615, platība 7926 m2 , un astoņām ēkām un būvēm, kadastra apzīmējumi Nr. Nr. 4201-002-0615-001; 4201-002-0615-002; 4201-002-0615-003; 4201-002-0615-004; 4201-002-0615-005; 4201-002-0615-006; 4201-002-0615-051; 4201-002-0615-052, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0007 8391 (lēmuma datums: 13.09.2002.).
     
     Ņemot vērā, ka uz iepriekš minētajiem zemesgabaliem esošās ēkas un būves (daļa no tām nav reģistrēta zemesgrāmatā), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 12.06.2003. lēmumu „Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda” sākuma bilances un nekustamā īpašuma saraksta apstiprināšanu” (prot.Nr.12, 6.punkts), atrodas Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) „VINDA”, (reģ.Nr.49503000754) bilancē un tās nepieciešamas sabiedrības pamatdarbības veikšanai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu un 40.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr. 16) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Rasmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Ieguldīt zemesgabalus Lenču ielā 27, Cēsīs, kadastra numurs 4201-006-0104, un Valmieras ielā 10, Cēsīs, kadastra numurs 4201-002-0615, Cēsu pilsētas SIA „VINDA” pamatkapitālā.
2.            Uzdot Cēsu pilsētas SIA „VINDA” valdei veikt visas darbības, kas saistītas ar sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un minēto zemesgabalu pārreģistrāciju zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas SIA „VINDA” vārda, tajā skaitā aktualizētu zemes robežu plānu izgatavošanu.
3.            Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) nodrošināt pašvaldības rīcībā esošo minēto zemesgabalu īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu pieejamību Cēsu pilsētas SIA „VINDA” valdei.
4.            Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar lēmuma izpildi, tiek segti no Cēsu pilsētas SIA „VINDA” līdzekļiem.
5.          Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas SIA „VINDA” valdei un lēmuma izpildi veikt līdz 01.07.2008.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 Par administratīvā pārkāpuma naudas sodu uzskaiti

 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 76.pantu, LR Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumiem Nr.867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Rasmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.        Mainīt grāmatvedības uzskaites politiku saistībā ar administratīvā pārkāpuma naudas sodu uzskaiti, izslēdzot no Cēsu pilsētas domes bilances debitoru uzskaites prasības par administratīvā pārkāpuma sodiem.
2.        Ieņēmumus par administratīvā pārkāpuma naudas sodiem atzīt iestādes bilancē naudas saņemšanas brīdī.
3.        Prasības par saņemamajiem administratīvā pārkāpuma naudas sodiem uzskaitīt zembilances prasībās „Saņemamās soda naudas”. Pārcelt no zembilances aktīviem „Bezcerīgie debitoru parādi” uzskaitītos administratīvā pārkāpuma naudas sodus uz zembilances prasībām „Saņemamās soda naudas”.
4.        Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) nodrošināt administratīvā pārkāpuma naudas sodu uzskaiti atbilstoši šim lēmumam grāmatvedības uzskaites datos sākot ar 2007.gada pārskatu.
5.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas pārņemšanu Cēsu pilsētas domes pakļautībā un nekustamo īpašumu pārņemšanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā

 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu pilsētas dome 30.11.2007. ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli NR.1 – 14/7283 „Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valdījumā” un Izglītības un zinātnes ministrijas Nekustamā īpašuma un valsts mantas apsaimniekošanas komisijas 2007.gada 12.oktobra sēdes lēmuma izrakstu ar lēmumu „2.5.......Piedāvāt Cēsu pašvaldībai pārņemt ēku valdījumā” (reģistrēta 2885/ 1 - 23).
Izvērtējot Cēsu sanatorijas internātpamatskolas tehnisko stāvokli, attīstības perspektīvas un sagatavotos projekta pieteikumus investīciju un Eiropas struktūrfondu saņemšanai saistībā ar Būvniecības likuma 1. panta 24. punktu, 3. panta pirmo daļu, 11. panta pirmo daļu konstatēja, lai Cēsu pilsētas dome kā dibinātājs varētu pretendēt uz finanšu piesaisti no Valsts investīcijām un Eiropas struktūrfondiem pašvaldību infrastruktūras attīstībai 2008. – 2013.gadam,
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļa 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta ceturtās daļas 1.punktu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7. panta ceturto daļu un pamatojoties Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr.17) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 13.12.2007. atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Lūgt Cēsu rajona padomi nodot Cēsu sanatorijas internātpamatskolu Cēsu pilsētas domes pakļautībā un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņot Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nodošanu Cēsu pilsētas domes pakļautībā.
2. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju nodot Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā sekojošu nekustamo īpašumu (ēkas un zemi):
2.1. Bērzaines ielā 34, Cēsīs ,
2.2.Dārtas ielā 1, Cēsīs,
2.3. Māras ielā 1, Cēsīs,
2.4.Māras ielā 3, Cēsīs,
2.5. Māras ielā 8, Cēsīs,
2.6.Jēkaba ielā 3, Cēsīs,
2.7.Jēkaba ielā 11,Cēsīs.
3. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju, izskatot jautājumu par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nekustamā īpašuma nodošanas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā ņemt vērā, ka termiņš projektu pieteikumu iesniegšanai Valsts investīcijām ir 2008.gada 1.februāris un Eiropas struktūrfondiem 2008.gada 1.ceturksnis.
4. Izveidot komisiju „Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas pārņemšanu Cēsu pilsētas domes pakļautībā un nekustamā īpašuma pārņemšanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā” šādā sastāvā:
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks - Andris Mihaļovs,
Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs - Viesturs Krastiņš,
Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja - Lolita Kokina,
Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas ekonomiste - Antra Jurševska,
Cēsu pilsētas domes iekšējā revidente - Biruta Kuplā,
Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste Sandra Ratnika.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) paziņot Cēsu rajona padomei un Izglītības un zinātnes ministrijai par pieņemto lēmumu.
6. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.
 
 
 Par telpu nomas maksas segšanu Kultūras biedrībai „Harmonija”

 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot Kultūras biedrības „Harmonija” priekšsēdētājas iesniegumu (12.12.2007. Nr.20), pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” (15.pants 5.punkts) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas ( 13.12.2007.,prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Piešķirt Kultūras biedrībai „Harmonija” finansējumu telpu nomas maksas segšanai, kurā ietilpst arī maksa par ūdeni, kanalizāciju, apkuri, elektroenerģiju.
 
2.Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) piešķirto finansējumu iekļaut 2008.gada budžetā.
 
 Par zemes gabala Pils ielā 5A, Cēsīs, pirkšanu

 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 2.augusta lēmumu Nr.460 „Par nekustamā īpašuma Pils ielā 5, Cēsīs daļas pirkšanu” (prot.Nr.13, 8.punkts) un 2007.gada 23.augusta lēmumu Nr. 504 „Par zemes gabala Pils ielā 5, Cēsīs, sadalīšanu” (prot. Nr.14, 25.punkts), 2007. gada 15.augustā noslēgts Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās lauku draudzes, reģ. Nr.LV 90000298210, adrese Lielā Skolas iela 8, Cēsis, un Cēsu pilsētas domes, reģ. Nr.90000031048 nodomu protokols, veikta zemes gabala Pils ielā 5, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 2002, sadalīšana divās daļās un atdalītajai daļai ar piešķirto pagaidu adresi Pils ielā 5A, Cēsīs, noteikta tirgus vērtība.
Zemes gabalam Pils ielā 5A, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 2009, kadastrāli uzmērot, noteikta platība 171m2. Zemes gabals reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0041 8745, īpašnieks Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze, nodokļu maksātāja kods 90000298210, lēmuma datums 04.12.2007.
Auditorfirmas SIA „Invest – Rīga’ Cēsis”, reģ. Nr.44103018948, noteiktā tirgus vērtība 2007.gada decembrī ir Ls 5 130.00 (pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit lati), t.i., Ls 30.00 (trīsdesmit lati) par zemes gabala Pils ielā 5A, Cēsīs, vienu m2.
Ņemot vērā Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskās draudzes, reģ. Nr. LV 90000298210, adrese Lielā Skolas iela 8, Cēsīs, iesniegumu (reģ.Nr.3109/1-23; 21.12.2007.) „Par Pils ielas 5A zemes gabala pārdošanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, lai nodrošinātu Cēsu pašvaldības aģentūrai „ Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” valdījumā nodotās teritorijas Baznīcas laukumā 1, Cēsīs turpmāko attīstību, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

  Pirkt Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskajai draudzei, reģ. Nr. LV 90000298210, piederošu zemes gabalu Pils ielā 5A, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 2009, zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas 171kv.m. Apstiprināt zemes gabala Pils ielā 5A, Cēsīs, nosacīto cenu Ls 5130,00 (pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit lati). Uzdot Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) veikt lēmuma 2.punktā noteiktās cenas par zemes gabalu Pils ielā 5, Cēsīs, samaksu desmit dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas (ja puses nevienojas par citu samaksas termiņu), ieskaitot to pārdevēja norēķinu kontā LV37 UNLA 0004000701604, AS SEB Latvijas Unibanka. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma - pārdevuma līgumu. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt nekustamā īpašuma pirkuma - pārdevuma līgumu. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt pirkšanas akta parakstīšanu, kā arī nekustamā īpašuma pārņemšanu un pārreģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Darījuma veikšanai nepieciešamos izdevumus apmaksā Pircējs. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam. Pieņemt zināšanai, ka perspektīvā zemes gabals Pils ielā 5A, Cēsīs, pievienojams nekutamajam īpašumam Baznīcas laukumā 1, Cēsīs.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV- 1010).
 
 Par azartspēļu zāles atvēršanu Pļavas ielā 5, Cēsīs

 
Ziņo: J.Zlaugotnis, būvvaldes vadītājs, pilsētas galvenais arhitekts
 
Pamatojoties uz SIA „Garkalns „, reģ. Nr. 40103038717, juridiskā adrese Maskavas ielā 20, Rīgā, LV 1063, 2007.gada 15.oktobra iesniegumu ( reģ. Nr. 2518/1-23), 2007.gada 19.decembra iesniegumu (reģ. Nr. 3065/1-23) ar lūgumu izsniegt atļauju azartspēļu zāles „Melnais Kaķis” ierīkošanai Pļavas ielā 5, Cēsīs, Azartspēļu un izložu likumu (17.11.2005.), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 1.novembra lēmumu (prot. Nr. 14), Būvvaldes sēdes 2007.gada 21.decembra atzinumu (prot. Nr. 51), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 5 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – 3 (R.Sijāts, G.Bērziņa, M.Šķēle), nolemj:
 

  Atļaut SIA „Garkalns „ ,reģ. Nr. 40103038717, juridiskā adrese Maskavas ielā 20, Rīgā, LV 1063, ierīkot azartspēļu zāli SIA „Cēsu Klēts” , reģ. Nr. 40003621442, juridiskā adrese Lāčplēša iela 87B, Rīga, piederošajā namīpašumā Pļavas ielā 5, Cēsīs; Pirms azartspēļu zāles darbības uzsākšanas izņemt Cēsu pilsētas domes Būvvaldē ( 308.kab., Raunas ielā 4, Cēsīs) telpu reģistrācijas apliecību.
 
 Par Kohēzijas fonda līdzfinansētajiem projektiem

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14., 15., 21., 77.pantu un 17.12.2007. LR Vides ministrijas uzaicinājumu Nr. 4.1.1-01/6272 par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem, lai pretendētu uz Kohēzijas fonda finansējumu 2007. - 2013. gadā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Piešķirt tiesības Cēsu pilsētas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vinda” (Reģ. Nr. 49503000754) pretendēt uz Kohēzijas fonda finansējumu 2007. - 2013. gadā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros.
2.       Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) nosūtīt lēmumu Vides ministrijai.
3.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 Par zemes gabala Caunas ielā 7, Cēsīs domājamās daļas nodošanu īpašumā

 
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
 
Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000-0018-9778 reģistrēts zemes gabals 4049 kv.m kopplatībā Caunas ielā 7, Cēsīs (lēmuma datums: 12.10.2005).
Ar Cēsu pilsētas domes 2007. gada 06. decembra lēmumu Nr. 810 „Par zemes gabala Caunas ielā 7, Cēsīs domājamās daļas nomu” (prot. Nr. 21, 47.p.) ir apstiprināts zemes gabala Caunas ielā 7, Cēsīs domājamās daļas „Zemes nomas līgums” ar apbūves tiesībām starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un Aizsardzības ministriju (Nomnieks).
2007. gada 14. decembrī Cēsu pilsētas domē apstiprināts AKTS par būves „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Caunas ielā 7, Cēsīs un Caunas ielā 7A, Cēsīs” zemes gabalā Caunas ielā 7, Cēsīs (kadastra numurs 4201-009-0414) pieņemšanu ekspluatācijā, kurā kā būves Pasūtītāji ir reģistrēti: Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija – 3731/21902 kopīpašuma domājamā daļa un Cēsu pilsētas dome – 18171/21902 domājamā daļa.
Cēsu pilsētas domē saņemts Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2007. gada 20. decembra iesniegums Nr. MV-N/4931, kurā izteikts lūgums izskatīt iespēju nodot īpašumā bez atlīdzības valstij Aizsardzības ministrijas personā zemes gabala Caunas ielā 7, Cēsīs domājamo daļu, kas nepieciešama Aizsardzības ministrijai piekrītošo dzīvokļu uzturēšanai un apsaimniekošanai.
 
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1. Nodot īpašumā bez atlīdzības valstij Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas personā, reģ. Nr. 90000022632, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga, zemes gabala Caunas ielā 7, Cēsīs, kadastra numurs 4201-009-0414, 3731/21902 domājamās daļas, kas piekritīgas 10 dzīvokļu kopējai platībai (saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu), Aizsardzības ministrijai piekritīgo dzīvokļu uzturēšanai un apsaimniekošanai.
 
2. Noteikt, ka izdevumus 1. punktā minētā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda sedz Aizsardzības ministrija.
 
3. Zemes gabala lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0702).
 
4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).
 
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Caunas ielā 7, Cēsīs nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”

 
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
 
Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000-0018-9778 reģistrēts zemes gabals 4049 kv.m kopplatībā Caunas ielā 7, Cēsīs (lēmuma datums: 12.10.2005).
2007. gada 14. decembrī Cēsu pilsētas domē apstiprināts AKTS par būves „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Caunas ielā 7, Cēsīs un Caunas ielā 7A, Cēsīs” zemes gabalā Caunas ielā 7, Cēsīs (kadastra numurs 4201-009-0414) pieņemšanu ekspluatācijā, kurā kā būves Pasūtītāji ir reģistrēti: Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija – 3731/21902 kopīpašuma domājamā daļa un Cēsu pilsētas dome – 18171/21902 domājamā daļa.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī, lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā (sniegt palīdzību iedzīvotāju dzīvokļa risināšanā) noteikto pašvaldību autonomās funkcijas izpildi, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 35.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.pantu, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikuma 1.1.punktu, 2.1.punkta 2.1.5.apakšpunktu un 5.1.punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.                   Nodot 18171/21902 domājamās daļas no nekustamā īpašumā Caunas ielā 7, Cēsīs (turpmāk tekstā – Īpašums), kas sastāv no zemes gabala Caunas ielā 7, Cēsīs, kadastra numurs 4201-009-0414, 4049 kvm platībā un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Caunas ielā 7, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201-009-0414-002) un Caunas ielā 7A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201-009-0414-001), valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā – Aģentūra) ar 2008. gada 01. janvāri.
2.                   Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt Īpašuma nodošanu valdījumā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.
3.                   Pilnvarot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru J. Rozenbergu Cēsu pilsētas pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
4.                   Īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus iesniegt Aģentūrai pēc Īpašuma nostiprināšanas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
5.                   Pieņemt zināšanai, ka nekustamā īpašuma Caunas ielā 7, Cēsīs 3731/21902 domājamā daļa ir piekritīga Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai.
6.                   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 Par ziedojuma pieņemšanu

 
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, lēmuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, 25.10.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (17.12.2007., Nr.1-12/716), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), (deputāte G.Bērziņa balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.  Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu Ls 100,00 (viens simts lati) no SIA „Virāža” – darba organizācijai – ziemassvētku pasākumu organizēšanai.
2.  Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējam revidentam B.Kuplai.
 
 Par ēku un būvju Birzes ielā 2C, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā

 
Ziņo: Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
 
Uz garāžu kooperatīva „Birzes” vārda 08.10.1996. nodotas ekspluatācijā individuālās garāžas Cēsīs, Birzes ielā 2a. Ar Cēsu pilsētas domes 12.11.1998. lēmumu Nr.524 (prot.Nr.19) „Par adreses maiņu garāžu kooperatīvam Cēsīs, Birzes ielā 2a”, garāžu kooperatīvam „Birzes” noteikta jauna adrese Cēsīs, Birzes ielā 2c. Garāžu kooperatīvs „Birzes” 25.07.2007. reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar nosaukumu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „BIRZES 2c”. Garāžu kooperatīva ēkas atrodas uz vēsturiskā zemes gabala 137 Fb. Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva 04.04.1996. izziņu Nr.5-JP-23474/21, zemesgabals nr.137Fb, atdalīts no Cēsu pilssaimniecības, ar atrašanās vietu Cēsu pilsētā, Birzes ielā 3, līdz 1940.gada 21.jūlijam piederējis Latvijas valstij Tieslietu ministrijas personā. Bijušā īpašnieka vai tā tiesību pārņēmēju zemes pieprasījumi Cēsu pilsētas domē nav reģistrēti. Uz pašreizējo zemes gabalu Birzes ielā 2C, Cēsīs, esošā zemes lietotāja zemes pieprasījums nav saņemts. Cēsu pilsētas domes rīcībā nav dokumenta, ar kuru garāžu kooperatīvam „Birzes” zeme piešķirta būvniecībai.
Izskatot garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „BIRZES 2c”, reģ. Nr. 44103046960, juridiskā adrese Palmu iela 4, Cēsis, 07.12.2007. iesniegumu par dokumenta izsniegšanu ēku Birzes ielā 2C, Cēsīs, ierakstīšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz 11.05.1995. grozījumiem likuma „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību” 7.pantā, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta 1.daļu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 21.12.2007. priekšlikumu (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Neiebilst ēku un būvju Birzes ielā 2C, Cēsīs, reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „BIRZES 2c”, reģ. Nr. 44103046960 (juridiskā adrese Palmu iela 4, Cēsis), vārda;
 
2.    Ēkas un būves Birzes ielā 2C, Cēsīs, atrodas uz zemes gabala ar platību 4875 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, saskaņā ar zemes gabala plāna skici pielikumā;
 
3.    Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2C, Cēsīs, lietošanas mērķis ir satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1104 – transporta līdzekļu garāžu apbūve);
 
4.    Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Birzes ielā 2C, Cēsīs, nostiprināms Zemesgrāmatā uz valsts vārda;
 
5.    Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) nosūtīt lēmumu garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai „BIRZES 2c”, uz adresi Loka ielā 1-42, Cēsīs;
 
6.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 
 
 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 27.12.2007.,prot.Nr.22 lēmumam Nr. 829 Paskaidrojuma raksts.

 
1. Ievads
 
Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija sēdes lēmumu „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.9 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot.Nr.9, p.Nr. 3, lēmums Nr.335) un saskaņā ar:
§  Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);
§  LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);
§  Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;
§  Cēsu pilsētas attīstības programmu
 
Tie ir izstrādāti kā Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi teritorijas daļai starp Piebalgas ielu, Raiņa ielu, perspektīvo Raiņa ielu un Dārzniecības ielu, Cēsīs
 
2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi
 
Teritorijas plānojuma grozījumi attiecas uz šādiem zemes gabaliem:
§  Piebalgas ielā 8A, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3405) ar platību 3787 m2, privātīpašums;
§  Piebalgas ielā 10, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3406) ar platību 952 m2, privātīpašums;
§  Piebalgas ielā 10A, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3421) ar platību 5549 m2, privātīpašums;
§  Piebalgas ielā 12, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3407) ar platību 2260 m2, privātīpašums;
§  Piebalgas ielā 14, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3408) ar platību 13108 m2, privātīpašums;
§  Piebalgas ielā 16, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3409) ar platību 2611 m2, privātīpašums;
§  Raiņa ielā 15, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3415) ar platību 4418 m2, privātīpašums;
§  Raiņa ielā 13, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3416) ar platību 5506 m2, privātīpašums;
§  Raiņa ielā 11A, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3417) ar platību 2885 m2, privātīpašums;
§  Raiņa ielā 9, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3414) ar platību 1347 m2, privātīpašums;
§  Raiņa ielā 7, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3305) ar platību 6230 m2, privātīpašums;
§  Raiņa ielā 5, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3306) ar platību 1771 m2, privātīpašums;
§  Dārzniecības ielā 15, Cēsīs, (kad.Nr. 4201 005 3413) ar platību 1349 m2, privātīpašums;
§  Dārzniecības ielā 11, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3410) ar aptuveno platību 13006 m2;
§  Dārzniecības ielā 9, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3401) ar platību 3487 m2, privātīpašums;
§  Dārzniecības ielā 7, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3402) ar platību 2466 m2, privātīpašums;
§  Dārzniecības ielā 7A, Cēsīs, (kad.Nr. 4201005 3420) ar platību 4214 m2, privātīpašums;
§  Dārzniecības ielā 5, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3403) ar platību 1296 m2, privātīpašums;
§  Dārzniecības ielā 3, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 005 3404) ar platību 948 m2, privātīpašums;
 
Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Piebalgas ielu, Raiņa ielu, Perspektīvo Raiņa ielu un Dārzniecības ielu ir iekļauts teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība” un to šķērso perspektīvais Raiņa ielas posms, kas plānots kā pilsētas maģistrāles Raiņa ielas savienojums ar Rīgas un Gaujas ielām, veidojot pilsētas otro loku.
Teritorija ir daļēji apbūvēta - apbūvēti ir zemes gabali gar Piebalgas ielu, daļēji gar Dārzniecības un Raiņa ielu. Teritorija, kas iekļauj perspektīvo Raiņa ielu un zemes gabalus gar to, ir neapbūvēta. Nelielu daļu neapbūvētās teritorijas aizņem mazdārziņi, savukārt pārējā neapbūvētās teritorijas daļā atrodas mazdārziņiem raksturīgi apstādījumi un citi elementi.
Kvartāls starp Piebalgas, Raiņa, perspektīvo Raiņa un Dārzniecības ielu robežojas ar valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs un daļa zemes gabalu Dārznicības ielā 7, Dārzniecības ielā 5, Dārzniecības ielā 3 un Piebalgas ielā 8A, Cēsīs atrodas tā aizsargjoslā. Kvartāls atrodas starp Zvirbuļkalnu un Cēsu vecpilsētu un daļai šīs teritorijas noteikts kā vietējās nozīmes ainavu apgabals - Pirtsupītes ainavu apgabals. Teritorija, kas ietilpst Pirtsupītes ainavu apgabalā ir viens no galvenajiem skatu punktiem un zonām vecpilsētas panorāmas uztveršanai.
Kvartālu iekļauj pilsētas radiālā maģistrāle Piebalgas iela, lokveida maģistrāle Raiņa iela un rajona maģistrāle Dārzniecības iela. Kvartāla atrašanās pilsētas centra daļā ir priekšnosacījums tā turpmākai attīstībai ar komerciāla rakstura apbūvi.
Ņemot vērā kvartāla atrašanos Cēsu pilsētas centra daļā blakus Cēsu vecpilsētai un vienā no vērtīgākajām vecpilsētas panorāmas uztveršanas zonām, kvartālam starp Piebalgas ielu, Raiņa ielu, Perspektīvo Raiņa ielu un Dārzniecības ielu nepieciešams noteikt tādu teritorijas izmantošanas veidu un apbūves noteikumus, kas atbalstītu vecpilsētai pieguļošo teritoriju attīstību vienlaicīgi saglabājot Cēsu vēsturiskā centra vērtības.
 
3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni
 
Lai teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautās teritorijas attīstītos un spētu piedāvāt pilsētai nepieciešamos pakalpojumus tām jānosaka atbilstošs teritorijas izmantošanas veids un apbūves blīvums, kurā atļautās izmantošanas nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un zemes gabalu īpašnieku intereses.
Teritoriju attīstības mērķis ir zemes gabalu ilgtspējīga apsaimniekošana, vides sakārtošana un dažādu saskarsmju teritoriju attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni.
 
4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi
 
Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalus Piebalgas ielā 8A, Cēsīs, Piebalgas ielā 10, Cēsīs, Piebalgas 10A, Cēsīs, Piebalgas ielā 12, Cēsīs, Piebalgas ielā 14, Cēsīs, Piebalgas ielā 16, Cēsīs, Raiņa ielā 15, Cēsīs, Raiņa ielā 13, Cēsīs, Raiņa ielā 11, Cēsīs, Raiņa ielā 9, Cēsīs, Raiņa ielā 7, Cēsīs, daļu Raiņa ielā 5, Cēsīs, Dārzniecības ielā 15, Cēsīs, Dārzniecības ielā 11, Cēsīs, Dārzniecības ielā 9, Cēsīs, Dārzniecības ielā 7, Cēsīs, Dārzniecības ielā 7A, Cēsīs, Dārzniecībs ielā 5, Cēsīs, Dārzniecības ielā 3, Cēsīs iekļaut teritorijas izmantošanas veidu zonā „jauktas apbūves teritorija”.
Tās galvenais izmantošanas veids daudzdzīvokļu māju apbūve, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve un sabiedriskas nozīmes objekti. Šajā teritorijā atļauta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu pagaidu uzturēšanās ēku apbūve, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, dzīvojamo ēku palīgēku apbūve, veikalu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, biroju ēku apbūve, darījumu iestāžu apbūve, izglītības iestāžu apbūve, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, reliģisko iestāžu ēku apbūve, drošības un policijas iestāžu apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, nelielu vieglās ražošanas uzņēmumu, kas nelabvēlīgi neietekmē vidi, apbūve, vietējas nozīmes garāžu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, vietējas nozīmes katlumāju apbūve, autostāvvietas.
Kvartālam starp Piebalgas ielu, Raiņa ielu, perspektīvo Raiņa ielu un Dārzniecības ielu izstrādājams detālplānojums, izvērtējot katra zemes gabala nozīmi un ietekmi un detalizēti nosakot atļauto apbūves intensitāti un apbūves blīvumu, kas var būt atšķirīgi no atļautās izmantošanas vispārīgajām normām. Detālplānojumu izstrādā Cēsu pilsētas dome.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
 
 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 27.12.2007.,prot.Nr.22 lēmumam Nr. 830 DARBA UZDEVUMS

 
zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabaliem Rīgas ielā 70, Cēsīs (kad. Nr.42010080606) un Rīgas ielā 72, Cēsīs (kad. Nr. 42010080607).
 
1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: : Zemes ierīcības likums, stājies spēkā 01.01.2007., Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokola Nr.14), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.12.2007. sēdes priekšlikums (prot. Nr.47).
 
2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabaliem Rīgas ielā 70, Cēsīs (kad. Nr.42010080606), un Rīgas ielā 72, Cēsīs (kad. Nr. 4201 008 0607):
·         zemesgabalu savstarpējo robežu maiņai un sadalei;
·         adrešu sakārtošanai;
·         apgrūtinājumu konkretizēšanai;
·         zemes lietošanas veidu aktualizācijai.
 
2.    Izejas materiāli:

  no 09.06.2005. spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums, tā sastāvā esošo Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai; īpašnieka priekšlikumi ;
  Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabalu robežām; inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesamību; dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūtu nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīti zemesgrāmatā.
 
3.    Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
  projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumentiem par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumentiem un dabā veiktiem uzmērījumiem par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācijas par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
  projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000; projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošā zemes gabala robežas, būvju kontūras, zemes lietošanas veidus, projektētās zemes gabalu robežas, norādot zemes gabalu kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas katram zemes gabalam (ar iebrauktuves piesaisti), apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām; atļauts veidot tikai kompaktus zemes gabalus (bez starpgabaliem), ne mazākus par 1000 kv.m., kuriem ir tieša piekļūšana no ielas un robeža ar ielu ir ne mazāka par 20 m; zemes gabalu robeža pret ielu veidojama 90°, vai tuvu tam (robežās no 86° -94°); projektu izstrādā 3 eksemplāros;
·         projektu saskaņo ar VAS „Latvijas valsts ceļi”, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu un pasūtītāju.
 
4.Izpilde:
  izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanās;
  zemes ierīcības projekts īstenojums 4 gadu laikā; zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 27.12.2007.,prot.Nr.22 lēmumam Nr. 835 Grozījumi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (izglītības programmas kods 31011011), licences Nr. 6444

 
Grozīt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu ( izglītības programmas kods 31011011, licences Nr. 6444) :
 

  Izsakot 1.punktu šādā redakcijā
„Vispārējās vidējās izglītības programmu mērķis ir izglītības satura un izglītības ieguves procesa organizācija tādā kvalitātē, lai radītu visus nosacījumus Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.544 ”Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” definēto vispārējās vidējās izglītības programmu galveno mērķu sasniegšanai. Tas ir: „
 
  Izsakot 4.punktu šādā redakcijā
„Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmas saturs veidots balstoties uz Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.544 ”Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”. Izglītības programmas obligāto saturu veido:”
 
3. Izsakot III.punktu šādā redakcijā
„Izglītības programmas īstenošanu nosaka šāds mācību plāns:
 
 
Mācību priekšmeti
Stundu skaits nedēļā pa klasēm
 
10.kl.
11.kl.
12.kl.
 
Obligātie priekšmeti
Latviešu valoda un literatūra
 
5
5
5
Pirmā svešvaloda -angļu valoda
 
3
3
3
Otrā svešvaloda – vācu vai krievu val.
 
3
3
3
Matemātika (algebra un ģeometrija)
 
4
4
4
Vēsture
 
2
2
2
Sports
 
3
3
3
Informātika
 
2
 
 
Biznesa ekonomiskie pamati
 
 
2
1
 
Kopā
22
22
21
 
Skolas obligātie priekšmeti programmai
Pirmā svešvaloda- angļu val. padziļināti
 
 
2
2
Matemātika padziļināti (algebra un ģeometrija)
 
2
2
2
Fizika
 
3
3
3
Ķīmija
 
2
2
2
Bioloģija
 
1
2
2
Veselības mācība
 
1
 
 
Biznesa priekšmeti
 
2
 
2
Ģeogrāfija
 
1
2
 
Kultūras vēsture
 
2
1
2
 
Kopā
36
36
36
 
4. Izsakot 8.punktu šādā redakcijā
„Kārtība, kādā izglītojamo uzņem vispārējās vidējās izglītības iestādē, noteikta Vispārējās izglītības likumā un Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumos Nr. 822 „
Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs”.”
 
5. Izsakot 9.punktu šādā redakcijā
„Izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumi Nr.544 ”Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”.”
 
  Izsakot10.punktu šādā redakcijā
„Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumi Nr.544 ”Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” nosaka vērtēšanas sistēmu un valsts pārbaudes darbus.”
 
 
Minētie grozījumi stājas spēkā ar 2007.gada 31. augustu
 
Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore D.Eglīte
 

 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
 
 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 27.12.2007.,prot.Nr.22 lēmumam Nr. 836 Grozījumi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011), licences Nr. 6872

 
Grozīt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (izglītības programmas kods 31011011, licences Nr. 6872):
 
1. Izsakot 1.punktu šādā redakcijā
„Vispārējās vidējās izglītības programmu mērķis ir izglītības satura un izglītības ieguves procesa organizācija tādā kvalitātē, lai radītu visus nosacījumus Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.544 ”Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” definēto vispārējās vidējās izglītības programmu galveno mērķu sasniegšanai. Tas ir: „
 
2. Izsakot 4.punktu šādā redakcijā
„Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmas saturs veidots balstoties uz Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.544 ”Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”. Izglītības programmas obligāto saturu veido:
·         visām vispārējās vidējās izglītības programmām obligātie mācību priekšmeti – latviešu valoda un literatūra, matemātika (algebra un ģeometrija), vēsture, pirmā svešvaloda (angļu val.), otrā svešvaloda (vācu vai krievu val.), sports, informātika, biznesa ekonomiskie pamati:”
 
3. Izsakot 9.punktu šādā redakcijā
„Izglītības programmas īstenošanu nosaka šāds mācību plāns:
 
 
Mācību priekšmeti
Stundu skaits nedēļā pa klasēm
 
10.kl.
11.kl.
12.kl.
 
Obligātie priekšmeti
Latviešu valoda un literatūra
 
5
5
5
Pirmā svešvaloda -angļu valoda
 
3
3
3
Otrā svešvaloda – vācu vai krievu val.
 
3
3
3
Matemātika (algebra un ģeometrija)
 
4
4
4
Vēsture
 
2
2
2
Sports
 
3
3
3
Informātika
 
2
 
 
Biznesa ekonomiskie pamati
 
 
1
2
 
Kopā
22
21
22
 
Skolas obligātie priekšmeti programmai
Pirmā svešvaloda- angļu val.padziļināti
 
2
2
2
Matemātika padziļināti (algebra un ģeometrija)
 
2
2
2
Fizika
 
3
3
3
Ķīmija
 
2
2
2
Bioloģija
 
2
2
2
Politika un tiesības
 
 
 
2
Kultūras vēsture
 
2
2
1
Ģeogrāfija
 
1
2
 
 
Kopā
36
36
36
 
 
 
4. Izsakot 12.punktu šādā redakcijā
„Izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumi Nr.544 ”Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”.”
 

  Izsakot 19.punktu šādā redakcijā
„Apmaksājamās stundas un tām atbilstošo pedagogu likmju skaits tiek aprēķināts pēc stāvokļa uz 1.septembri atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Vidējās izglītības programmu papildināt ar līdz 6.st. kora vadīšanai.”
 
 
Minētie grozījumi stājas spēkā ar 2007.gada 31. augustu
 
Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore D.Eglīte
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv