Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 28.marts   Vārda dienu svin: Gunta, Ginta, Gunda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Marts 2020

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Saistošie noteikumi nr. 13, Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā
APSTIPRINĀTI

Cēsu pilsētas domes sēdē

12.07.2007.prot.nr.11

lēmums nr. 448

 

Saistošie noteikumi nr. 13

 

Par kokaugu un apstādījumu  aizsardzību Cēsu pilsētā

 

 

 

                Izdoti saskaņā ar likuma

” Par pašvaldībām “ 21. panta pirmās daļas 16. punktu,

 43. panta pirmās daļas 9. punktu,

Meža likuma 8. panta otro daļu un

Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumiem

Nr. 717 “ Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes “

 

Noteikumos lietotie termini:

 

Apstādījumi (zaļumstādījumi ) - ( turpmāk tekstā kopā saukti – apstādījumi ) visas ar augiem  apaudzētas un koptas teritorijas (t.sk parki, dārzi, košumdārzi, skvēri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi u.c.), kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu produkciju.

Atbildīgā persona – nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs, apsaimniekotājs

       Kokaugi – koki , krūmi un ilggadīgie vīteņaugi

Introducētie kokaugi – kokaugi, kas ieaudzēti ārpus to areāla (dabiskā izplatības vai kultivēšanas     apgabala).

Publiskie apstādījumi – atklātas koplietošanas apstādījumu teritorijas uz pašvaldības, valsts vai privātīpašumā esošas zemes vai atklātas sabiedrībai pieejamas apstādījumu teritorijas uz pašvaldības, valsts vai privātīpašumā esošas zemes

Privātie apstādījumi – apstādījumu teritorijas uz privātā īpašuma esošas zemes

Koks avārijas situācijā – koks ar vizuāli redzamiem bīstamiem bojājumiem – vecuma vai dabas apstākļu rezultātā iztrupējis, saplaisājis, aizlūzis, nolūzis, daļēji sasvēries ar aprautu un izkustinātu sakņu sistēmu vai pilnīgi izgāzies koks vecuma vai dabas apstākļu rezultātā.

Nokaltis koks – koks, kurš pilnībā zaudējis augtspēju.

Koka vainaga veidošana  -vainaga kopšanas darbu komplekss, kas ietver zaru retināšanu, zaru nozāģēšanu, apzāģēšanu vai veidotu vainagu regulāru cirpšanu un pacelšanu.

Koka sakņu sistēmas platība – koka vainaga horizontālā projekcija uz zemes virsmas

Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie Noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus.

 

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi “Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kokaugu un  apstādījumu aizsardzības, uzturēšanas, kopšanas,  kokaugu ciršanas un zaudējumu atlīdzības kārtību, kāda jāievēro Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā - Cēsu pilsētā), paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.

 

 

 Kokaugu ciršanas un vainagu veidošanas noteikumi

 

1. Cēsu pilsētas teritorijā augošo kokaugu un apstādījumu stāvokļa novērtējumu un lēmumu pieņemšanu par to saglabāšanu, kopšanu vai likvidēšanu veic Cēsu pilsētas Kokaugu aizsardzības komisija (turpmāk tekstā – Komisija ), kas darbojas saskaņā ar tās reglamentu.

2. Kokaugu ciršanu un vainagu veidošanu Cēsu pilsētā (gan ārpus meža zemes, gan meža zemē) Atbildīgā persona saskaņo normatīvajos aktos un šajā Nolikumā paredzētajā kārtībā ar attiecīgām kompetentām iestādēm un Komisiju.

3.Atbildīgā persona, saskaņojot kokaugu ciršanu vai vainagu veidošanu ar Komisiju, aizpilda iesnieguma veidlapu.

4.Izvērtējot Atbildīgās personas iesniegumu koku ciršanai, Komisija nepieciešamības gadījumā  Atbildīgajai personai  norāda  kompetentās iestādes ar kurām nepieciešams  saskaņot  vēlamo darbību pirms  lēmuma pieņemšanas

5.Izvērtējot Atbildīgās personas iesniegumu koku ciršanai, Komisija nepieciešamības gadījumā nosaka piemērojamo sabiedriskās apspriešanas procedūru, ja:

1) plānots izcirst priedi, egli, ozolu, liepu, melnalksni un introducētos kokaugus.

2)  plānots izcirst jebkuras citas sugas kokus teritorijas rekonstrukcijai vai jaunas  būvniecības uzsākšanai;

6.Sabiedrisko apspriešanu par saviem līdzekļiem veic Atbildīgā persona;

7.Atbildīgā persona paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu publicē reģionālajā laikrakstā (“Druva”), Cēsu pilsētas domes mājas lapā (www.cesis.lv) un Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, sabiedriskā apspriešana jāveic ne mazāk kā 7 dienas .

8. Strīdus gadījumos jautājums tiek virzīts izskatīšanai uz Cēsu domes sēdi.

9. Sabiedriskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc sabiedriskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums . Sabiedriskās apspriešanas rezultātus apstiprina Komisija

10.Atļauju kokaugu ciršanai izsniedz Komisija, izvērtējot konkrēto situāciju un pieņemot attiecīgu lēmumu

11.Atbildīgajai personai, kas veic kokaugu ciršanu, atbilstoši normatīvo aktu un šo Noteikumu prasībām, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu

12.Zaudējumu par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu aprēķina šādi :

                                          Koku vērtību aprēķina pēc formulas V = A x D x k, kur

V – koka vērtība ( Ls )

A – valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī ( Ls )

D – koka diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ( cm )

k – koeficients, kuru nosaka atkarībā no koka sugas (ozols, liepa, priede, melnalksnis un introducētie skuju un lapu koki – 0,025; purva bērzs, āra bērzs, baltalksnis, parastā apse, osis, pīlādzis, ieva, vītols – 0,015; papele – 0,005 )

13.Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai pēc šo noteikumu 12. punkta nav iespējams noteikt koka sugu un koka diametru 1,3 m augstumā no sakņu kakla, par koeficientu “ k “ pieņem 0,025 un par “ D” pieņem koka celma diametru

14.Zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu Atbildīgā persona atlīdzina iemaksājot koku vērtības maksu Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā . Ja nocērtamais koks ir bojāts vai tiek izcirsts tā negatīvas ietekmes dēļ, koka vērtība samazināma proporcionāli bojājuma vai negatīvas ietekmes apmēram, kuru nosaka Komisija.

15.Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā ieskaitītā koku vērtības maksa jāizmanto jaunu apstādījumu veidošanai Cēsu pilsētā.

16.Zaudējumus par aizsargājamo koku ciršanas vai bojāšanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzina saskaņā ar Normatīvajos aktos noteikto kārtību.

17.Zaudējumus par koku bojāšanas vai patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu papildus IV nodaļas 6. punktā noteiktajam administratīvajam sodam , atlīdzina Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā, iemaksājot  trīskāršu  koka vērtības maksu.

 

Apstādījumu un pilsētas mežu apsaimniekošanas noteikumi.

       18.Cēsu pilsētā mežos aizliegta kailcirte

19.Cēsu pilsētā esošo mežu apsaimniekošana pieļaujama, atbilstoši izstrādātajam mežu apsaimniekošanas plānam, un mežu (meža zemes) transformācija pieļaujama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus saskaņojot ar Komisiju.

20. Atbildīgā persona ir atbildīga par savas teritorijas tīrību, kārtību, apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību;

21. Pārplānojot, rekonstruējot esošos un ierīkojot jaunus apstādījumus un veicot zemes rekultivācijas darbus,  Atbildīgās personas pienākums izstrādāt projektu vai darba skici, kas jāskaņo ar Cēsu pilsētas domes ainavu arhitektu ( neattiecas uz savrupmāju apbūvi ) un to realizēt ar Komisiju saskaņotā laikā.

 

 

 

 Atbildīgās personas pienākumi veicot būvniecību apstādījumos

 

22.Veicot  būvniecību apstādījumos, par šo Noteikumu  izpildi ir atbildīgs darbu pasūtītājs, ja līgumā starp pasūtītāju un izpildītāju nav   noteikts citādi.

23.Iežogot būvniecības teritorijā esošo koku stumbrus ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem, kas nostiprināti pie 6-8 cm resniem mietiem . Koku sakņu saglabāšanai nepieciešamības gadījumā jāiekārto 50 mm biezus līmenisku dēļu vairogus līdz 1,5 m rādiusā ap koku;

24. Veicot ielu un laukumu būvniecības darbus, ap koku stumbriem atstāt apdobi bez cietā klājuma, kurai jābūt 1,5 m diametrā, bet krūmu apdobei jābūt vismaz 0,5 m  platai;

25. Veicot  inženierkomunikāciju būvniecības darbus, aizliegts rakt kokaugu tuvumā bez saskaņošanas dziļāk par 0,3 m: ja koka diametrs  ir līdz 15 cm –  tuvāk par 2 m , resnākiem kokiem –  tuvāk par 3 m, krūmiem –  tuvāk par 1,5 m (rēķinot no stumbra pamatnes);

26. Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielu u. c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10 m attālumā no kokaugiem ;

27. Ielu un laukumu būvniecības darbos  apstādījumos nepieļaut augstuma atzīmes vertikālās izmaiņas vairāk par 20 cm salīdzinājumā ar esošo. Ja grunts līmeni nepieciešams paaugstināt vai pazemināt, būvprojektā ir jāparedz īpaši pasākumi, kas nodrošinātu koku augšanu, rokot zem sakņu sistēmas, drīkst rakt ne seklāk par 1,5 m zem grunts līmeņa, neievainojot saknes;

28. Veicot būvniecības darbus, nepieļaut kokaugu apbēršanu vai atrakšanu;

29. Projektējot būvdarbus, topogrāfiskā plānā jāatzīmē visi esošie kokaugi, norādot sugu un diametru (kokiem), vai paskaidrojumā jānorāda, ka kokaugu nav. Topogrāfiskā plāna specifikācijā jābūt atzīmētam inventarizācijas datumam;

30. Ja būvniecības darbi saistīti ar rakšanas darbiem, tad augsnes auglīgā kārta jānoņem un jāuzglabā atsevišķi, lai pēc attiecīgo darbu veikšanas  tiktu nodrošināta labiekārtošanas  darbu veikšana.

 

 

 Atbildība par noteikumu pārkāpšanu.

 

31. Par šo noteikumu pārkāpšanu Atbildīgā persona tiek saukts pie administratīvās atbildības.

  1. Zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo no administratīvās atbildības.
  2. Atbildīgā persona ir atbildīga par dabai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem LR normatīvajos aktos un šajos Noteikumos noteiktā kārtībā.

34.                        Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Komisija. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt  Valsts policijas un Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

35.                        Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un pieņem lēmumu Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija.

36.                        Par šo Noteikumu neievērošanu, ja administratīvais sods nav paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Noteikumu pārkāpēju fizisku personu soda ar naudas sodu no Ls 150 līdz Ls 250 , juridisku personu no Ls 500 līdz Ls 1000.

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 12.jūliju.

 

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 2002. gada 22. augusta  saistošie noteikumi Nr. 3. „Par  Cēsu pilsētas  vides aizsardzību, teritoriju labiekārtošanu un apstādījumu kopšanu” , un 2004. gada 23. decembra  saistošie noteikumi Nr. 12 ” Grozījumi  2002. gada 22. augusta  saistošajos noteikumos Nr.3” „Par  Cēsu pilsētas  vides aizsardzību, teritoriju labiekārtošanu un apstādījumu kopšanu”.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                    /paraksts/                         G.ŠĶENDERS

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv