Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.aprīlis   Vārda dienu svin: Edgars, Danute, Dana, Dans
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Grozījumi Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. saistošajos noteikumos nr. 7
Saistošie noteikumi nr.18

(prot.Nr. 15)

 

2007.gada 13.septembrī

Cēsīs

 

 

„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. saistošajos noteikumos nr. 7

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma

„Par pašvaldībām”43. panta pirmās daļas 13. punktu,  14. panta trešo daļu,

 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  7. panta piekto daļu,

 14. panta pirmās daļas 6. punktu, 15. pantu,

17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu,

likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”

3. panta otro daļu, 5. panta ceturto daļu, 6. pantu,

 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. saistošajos noteikumos nr. 7 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumu nr. 348 “Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu nr. 7 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” pieņemšanu” (prot.nr. 9, 16.p.), turpmāk tekstā Saistošie notikumi, šādus grozījumus:

1.            Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

“1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka tās Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā savu dzīves vietu deklarējušās personas un viņu īrētajā dzīvojamā telpā iemitinājušos ģimenes locekļus un citas personas (turpmāk – Persona), kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumā, kārtību, kādā Personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – Palīdzība).

2.            Izteikt Saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Pašvaldība Palīdzību sniedz tai piederošā dzīvojamā fonda un apstiprinātā budžeta ietvaros, ja Personas īpašumā nav nekustamo īpašumu, kuru atsavinot var atrisināt dzīvokļa jautājumu, izņemot gadījumus, ja tā viņam piederošo nekustamo īpašumu, tai skaitā dzīvokļa īpašumu, bez maksas atsavina Pašvaldībai.”

3.            Izteikt Saistošo noteikumu 9.1.1. punktu šādā redakcijā:

“9.1.1. LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās Personas, kā arī Personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns vai pilngadīgs bērns, kurš turpina mācības vispārējās izglītības mācību iestādē vai pilna laika studiju programmā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam”;

4.            Izteikt Saistošo noteikumu 9.1.2. punktu šādā redakcijā:

“9.1.2. LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 1.1 punktā noteiktās Personas”;

5.            Izteikt Saistošo noteikumu 9.1.3. punktu un tā apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.1.3. LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās Personas, kā arī Personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns vai pilngadīgs bērns, kurš turpina mācības vispārējās izglītības mācību iestādē vai pilna laika studiju programmā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam”;

6.            Izteikt Saistošo noteikumu 9.1.4. punktu šādā redakcijā:

„9.1.4. LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 4. un 4.1 punktos noteiktās Personas”;

7.            Izteikt Saistošo noteikumu 9.3. punktu šādā redakcijā:

„9.3. trešajā grupā LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktās Personas”;

8.            Izteikt Saistošo noteikumu 9.4. punktu šādā redakcijā:

„9.4. ceturtajā grupā LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās Personas”;

9.            Izteikt Saistošo noteikumu 9.5.2. punktu šādā redakcijā:

“9.5.2. Persona, kuras apgādībā ir invalīds ar kustību traucējumiem, ja tā dzīvo īrētā dzīvojamā platībā mājas 2. (otrajā) vai augstākā stāvā bez vides pieejamības”;

10.        Izteikt Saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:

„12. Domei ir pamats atteikt Personas iekļaušanu Palīdzības dzīvokļa jautājumā reģistrā LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, ja:

12.1. persona piekritusi īrētā dzīvokļa privatizācijai citai personai un noslēgusi vai arī nav noslēgusi (bet nav arī parakstījusi vienošanos par dzīvojamās telpas atbrīvošanu) ar to vienošanos par turpmāku dzīvošanu tai pašā dzīvojamā telpā;

12.2. persona labprātīgi izbeigusi īres līgumu un atbrīvojusi īrēto dzīvojamo telpu;

12.3. bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, 6 (sešu) mēnešu laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas rakstveidā nav lūguši palīdzību dzīvokļa jautājumā;

12.4. persona atbrīvota no ieslodzījuma vietas un pēc soda izciešanas 6 (sešu) mēnešu laikā rakstveidā nav lūgusi Palīdzību dzīvokļa jautājumā.”;

11.        Svītrot Saistošo noteikumu 13., 14., 15., 16. un 28. punktu.

12.        Izteikt Saistošo noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:

„17. Dome pilnvaro Aģentūru sniegt LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. pantā noteikto neatliekamo palīdzību dzīvokļa jautājumā.”

13.        Izteikt Saistošo noteikumu 19.2.  punktu šādā redakcijā:

„19.2. ne vairāk kā 10 % no visa dzīvokļu skaita apstiprināt sociālā  dzīvokļa statusu;”

14.        Uzskatīt Saistošo noteikumu 19.2. punktu par 19.3. punktu.

15.        Papildināt Saistošo noteikumus ar jaunu 19.4. punktu šādā redakcijā:

„19.4. dzīvokļus ar vides pieejamību piedāvā Personām, kuras iekļautas Palīdzības reģistra piektajā grupā, pamatojoties uz 9.5.2. punktā noteiktajiem kritērijiem.”

16.        Izteikt Saistošo noteikumu 26. punktu apakšpunktus 26.2., 26.5. un 26.6.šādā redakcijā:

„26. Persona ir izslēdzama no Palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumā LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumā, ja:

26.2. saņēmusi iesniegumā pieprasīto Palīdzību;

26.5. 1 (viena) mēneša laikā pēc Domes lēmuma pieņemšanas bez pamatota iemesla nav noslēgusi izīrējamās dzīvojamās telpas īres līgumu.

26.6. ieguvusi nekustamo īpašumu.”

17.        Svītrot Saistošo noteikumu VI sadaļas nosaukumā un tekstā 46., 46.3., 54. un 57. punktā vārdu „daļējai”.

18.        Izteikt Saistošo noteikumu 48.9. punktu šādā redakcijā:

 „48.9. attiecīgā gada janvāra vai februāra mēneša īres un pakalpojumu maksas rēķinu.”

19.        Svītrot Saistošo noteikumu 53. punktu.

20.        Izteikt Saistošo noteikumu 61. punktu šādā redakcijā:

„61. Aģentūra izmaksā vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu (turpmāk – atbrīvošanas pabalsts) likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 panta pirmajā daļā noteiktajām un Palīdzības reģistrā iekļautajām Personām Ls2000,00 (divi tūkstoši) apmērā apstiprinātā budžeta ietvaros.”

21.        Svītrot Saistošo noteikumu 61.1., 61.2. un 61.3. apakšpunktus.

22.        Papildināt Saistošo noteikumus ar 65.1 punktu šādā redakcijā:

“65.1 Ja Domes lēmums par sociālā dzīvokļa statusa apstiprināšanu ir pieņemts pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas, tad sociālā dzīvokļa, kura atbildīgais īrnieks ir  atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai invalīds, īres līgums ir atjaunojams bez Personas ienākumu izvērtēšanas un ir spēkā līdz dienai, kad, abām pusēm vienojoties, tas tiek izbeigts.”

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv