Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2007.GADA 19.APRĪLĪ

PROTOKOLS NR. 7

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 204

(prot.Nr. 7)

 

Par nekustamā īpašuma Ainavu ielā 8, Cēsīs, lietošanas mērķi

_______________________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0028 3090 (18.01.2007.) uz SIA ‘’LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS’’, reģistrācijas Nr.44103028861, juridiskā adrese Raunas iela 17, Cēsis, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Ainavu ielā 8, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala un jaunbūves. Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 9.februāra lēmumu Nr.27 (prot.nr.3) ‘’Par nekustamā īpašuma Ainavu ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu’’ zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

2007.gada 28.martā Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA ‘’LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS’’ iesniegums par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Ainavu ielā 8, Cēsīs. Uz zemes gabala esošo ēku īpašnieks vēlas pārprojektēt par biroja ēku.

Izskatot nekustamā īpašuma Ainavu ielā 8, Cēsīs, īpašnieka iesniegumu (reģ.Nr.585/1-23; 28.03.2007.) par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam, ievērojot to, ka, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu, zemes gabals atrodas zemes izmantošanas veidu zonā “mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība’’, kurā atļauta arī biroja ēku apbūve, saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’ (20.06.2006.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2007.gada 30.marta atzinumu Nr.10 (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

1. Nekustamajam īpašumam Ainavu ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-0131), noteikt lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 205

(prot.Nr. 7)

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu

ēku un būvju Pāvila ielā 14, Cēsīs,

reģistrēšanai zemesgrāmatā
__________________________________________________________________

Saskaņā ar Valsts pieņemšanas komisijas aktu, kas apstiprināts ar Cēsu rajona TDP izpildkomitejas 1992.gada 25.februāra rīkojumu Nr.20, Ivetai Liepiņai, pieder namīpašums Pāvila ielā 14, Cēsīs.

Izskatot Ivetas Liepiņas, iesniegumu (reģ.Nr.4651/F-1-23; 13.04.2007.) par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu ēku reģistrēšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz likumu “Grozījumi likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Nosacītajam zemes gabalam Pāvila ielā 14, Cēsīs, uz kura atrodas Ivetai Liepiņai, piederošas ēkas, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-507-0041, ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.
  2. Zemes gabala platība 1050 m².
  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

4. Pieņemt zināšanai, ka apbūves zemes gabals Pāvila ielā 14, Cēsīs, atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Pētera ielā 3 un Pāvila ielā 1 (569F), uz kuru īpašuma tiesības atjaunotas Dainai Ševčenko, Mildai-Vairai Jakovļevai, Arvīdam Desmitniekam, Līgai Mārai Lielpēterei, Austrim Oļģertam Desmitniekam un Katei Ausmai Desmitniecei. Saskaņā ar Cēsu rajona tiesas spriedumu lietā Nr.C11077701 (19.10.2001.), par Arvīda Andreja Desmitnieka (miris 2001.gada 7.aprīlī) likumisko mantinieci apstiprināta Marita Krūmiņa. Ar Cēsu rajona tiesas spriedumu lietā Nr.C11118401, C11014102 (08.10.2002.) par Austra Oļģerta Desmitnieka (miris 2001.gada 6.oktobrī) likumiskajiem mantiniekiem apstiprināti Alla Hristina un Andrejs Desmitnieks, līdzīgās daļās.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 218

(prot.Nr. 7)

Par zemes gabala Lauku ielā 3A, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā

________________________________________________________

Zemes gabals Lauku ielā 3A, Cēsīs, ir daļa no vēsturiskā zemes gabala Lauku ielā 3A, Cēsīs. Uz šo zemes gabalu nav saņemti bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku zemes pieprasījumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Saskaņā ar likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 4.panta 2.daļu, līdz īpašuma tiesību nokārtošanai zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā. Minētais zemes gabals izmantojams kā kompensācijas zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem par zemes gabaliem vai to daļām, kurus tie nevar vai nevēlas atgūt vēsturiskajās vietās. Ja zemes gabals līdz zemes reformas beigām netiek atdots kā kompensācija, tad tas piekrīt valstij.

Izskatot Dzintara Berkolta, 2006.gada 14.novembra iesniegumu (reģ.Nr.2147/F-1-23) ar lūgumu nodot viņam apsaimniekošanā neapbūvētu zemes gabalu Lauku ielā 3A, Cēsīs, ar mērķi – teritorijas sakopšanai un dekoratīvo augu dārza ierīkošanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.14; 10.04.2007.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Nodot Dzintaram Berkoltam, apsaimniekošanā neapbūvētu zemes gabalu Lauku ielā 3A, Cēsīs, 2424 m2 platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (pielikums ).

2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 2007.gada 20.aprīļa līdz 2008.gada 19.aprīlim ar sekojošiem nosacījumiem:

  1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ (23.12.2004.) un citiem normatīvajiem aktiem;
  2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – teritorijas sakopšanai un dekoratīvo augu dārza ierīkošanai;
  3. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš:
   1. ja minētais zemes gabals tiks nodots īpašumā kādai fiziskai vai juridiskai personai kā kompensācija par citā vietā Cēsu pilsētas administratīvajās robežās neatdoto zemi;
   2. ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda.

 1. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā, nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
 2. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.
 4. Kontroli par līguma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Jānim ROZENBERGAM.

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 219

(prot.Nr. 7)

Par zemes gabala Aveņu ielā 2, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā

_______________________________________________________

Zemes gabals Aveņu ielā 2, Cēsīs, ir daļa no vēsturiskā zemes gabala Lauku ielā 6, Cēsīs. Uz šo zemes gabalu nav saņemti bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku zemes pieprasījumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Saskaņā ar likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 4.panta 2.daļu, līdz īpašuma tiesību nokārtošanai zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā. Minētais zemes gabals izmantojams kā kompensācijas zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem par zemes gabaliem vai to daļām, kurus tie nevar vai nevēlas atgūt vēsturiskajās vietās. Ja zemes gabals līdz zemes reformas beigām netiek atdots kā kompensācija, tad tas piekrīt valstij.

Izskatot Andra Lakstīgala, 2007.gada 2.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.414/F-1-23) ar lūgumu nodot viņam apsaimniekošanā neapbūvētu zemes gabalu Aveņu ielā 2, Cēsīs, ar mērķi – teritorijas sakopšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.14; 10.04.2007.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Nodot Andrim Lakstīgalam, apsaimniekošanā neapbūvētu zemes gabalu Aveņu ielā 2, Cēsīs, 991 m2 platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (pielikums ).
 2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 2007.gada 20.aprīļa līdz 2008.gada 19.aprīlim ar sekojošiem nosacījumiem:
  1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ (23.12.2004.) un citiem normatīvajiem aktiem;
  2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – teritorijas sakopšanai;
  3. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš:
   1. ja minētais zemes gabals tiks atdots kā kompensācijas zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai to mantiniekiem;
   2. ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda.

 3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā, nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
 4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.
 6. Kontroli par līguma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Jānim ROZENBERGAM.

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 220

(prot.Nr. 7)

Par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu

________________________________________________________

 

Izskatot Kārļa Nordena, iesniegumu (reģ.Nr.397/F-1-23; 29.03.2007.) par viņam piederoša zemes gabala Ata Kronvalda ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.04.2007. priekšlikumu (prot.Nr.13, 7.punkts), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 6, Cēsīs (kad.nr. 4201 003 0513), divās daļās saskaņā ar dalījuma skici (pielikums );
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Rūpniecības ielas, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Ata Kronvalda iela 6A, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 1052 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalam nav apzināti;
  3. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);

 3. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Ata Kronvalda ielā 6, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1190 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalam nav apzināti;
  3. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 221

(prot.Nr. 7)

 

Par zemes gabala Andreja Pumpura ielā 9, Cēsīs, sadalīšanu

________________________________________________________

Izskatot Ērika Pirro, iesniegumu (reģ.Nr.365/F-1-23; 21.03.2007.) par viņam piederoša zemes gabala Andreja Pumpura ielā 9, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.03.2007. priekšlikumu (prot.Nr.12, 5.punkts), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Andreja Pumpura ielā 9, Cēsīs (kad.nr. 4201 003 1207), divās daļās saskaņā ar dalījuma skici (pielikums );
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai, kas robežojas ar Zvaigžņu ielu 5, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Zvaigžņu iela 3, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 1540 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalam nav apzināti;
  3. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);

 3. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Andreja Pumpura ielā 9, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2028 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalam nav apzināti;
  3. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 222

(prot.Nr. 7)

 

Par zemes gabalu Kanāla ielā 6 un Kanāla ielā 8, Cēsīs,

savstarpējās robežas maiņu

________________________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Kanāla ielā 6, Cēsīs, īpašnieču Aldas Martinsones, un Annas Lazdas, un nekustamā īpašuma Kanāla ielā 8, Cēsīs, īpašnieču Dagnijas Jāvaldes, un Alises Ķirsonas, iesniegumu (reģ.Nr.416/F-1-23; 03.04.2007.) par viņām piederošu zemes gabalu Kanāla ielā 6 un Kanāla ielā 8, Cēsīs, savstarpējās robežas maiņu, atdalot no zemes gabala Kanāla ielā 6, Cēsīs, zemes gabala daļu, saskaņā ar pievienoto plāna skici, un pievienojot to pie zemes gabala Kanāla ielā 8, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.04.2007. priekšlikumu (prot.Nr.14, 3.punkts), Cēsu pilsētas dome,n o l e m j:

 1. Atdalīt no zemes gabala Kanāla ielā 6, Cēsīs (kad. Nr. 4201 006 0326), plānā norādīto zemes gabala daļu (pielikums ) aptuveni 483 m2 platībā, kura, reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojama zemes gabalam Kanāla ielā 8, Cēsīs (kad.Nr.4201 006 0320), veidojot vienu zemes vienību;
 2. Zemes gabalu platības pēc robežu maiņas:
  1. Kanāla ielai 6, Cēsīs – 1259 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Kanāla ielai 8, Cēsīs – 1746 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

 3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nekustamajiem īpašumiem Kanāla ielā 6 un Kanāla ielā 8, Cēsīs, pēc robežu un platību maiņas – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 223

(prot.Nr. 7)

 

Par zemes gabala Kaļķu ielā 14, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________________________________________

SIA „MARCA” pieder nekustamie īpašumi Kaļķu ielā 12, Cēsīs (kad. Nr. 4201 004 0129, zemesgrāmatas nod. Nr.842), sastāvošs no zemes gabala ar platību 16537 m2 un ēkām, un Kaļķu ielā 14, Cēsīs (kad.Nr.4201 004 0128, zemesgrāmatas nod. Nr.1632), sastāvošs no zemes gabala ar platību 9346 m2. Uz zemes gabala Kaļķu ielā 14, Cēsīs, atrodas citām personām piederoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar četriem dzīvokļu īpašumiem.

Saskaņā ar 2006.gada 6.decembrī noslēgto pirkuma līgumu Nr.43/06/2 starp SIA „MARCA” un dzīvojamās mājas Kaļķu ielā 14, Cēsīs, īpašniekiem Sanitu Cielaviņu-Čerņišovu, Imantu Gailumu, Uldi Cielaviņu un Juri Gailumu, SIA „MARCA” ir pārdevusi zemes gabala Kaļķu ielā 14, Cēsīs, daļu aptuveni 1400 m2 platībā, uz kuras atrodas minētā dzīvojamā ēka. Pirkuma līgumā atrunāta piekļūšanas kārtība atdalītajam zemes gabalam pa piebraucamo ceļu caur blakus esošu zemes gabalu Kaļķu ielā 12, Cēsīs, kurš nostiprināms zemesgrāmatā kā ceļa servitūts par labu nekustamajam īpašumam Kaļķu ielā 14, Cēsīs. Nekustamā īpašuma Kaļķu ielā 12, Cēsīs, zemesgrāmatas nodalījumā 20.03.2007. ierakstīts apgrūtinājums „Nostiprināts ceļa servitūts par labu nekustamajam īpašumam Kaļķu iela 14, Cēsis, Cēsu raj., LV-4101 (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0000 0185)”, savukārt savukārt nekustamā īpašuma – ēkas – Kaļķu ielā 14, Cēsīs, ierakstīts servitūts „Nostiprināts ceļa servitūts. Kalpojošs nekustams īpašums Kaļķu ielā 12, Cēsis, Cēsu raj., LV-4101 (Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.842)”.

Izskatot SIA „MARCA”, reģ.Nr. 40003592798, juridiskā adrese Doma laukumā 6, Rīgā, iesniegumu (reģ.Nr.2958/1-23; 18.12.2006.) par tai piederoša zemes gabala Kaļķu ielā 14, Cēsīs, sadalīšanu, lai nodrošinātu vienota ēkas uz zemes īpašuma izveidošanu, izvērtējot konkrēto situāciju - ēkas Kaļķu ielā 14, Cēsīs, attālināto izvietojumu attiecībā pret ielu, kas apgrūtina tieši pie ielas pieguļoša zemes gabala izveidošanas iespējamību, ņemot vērā Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 28.03.2007. lēmumu (reģ.Nr.1-22/533) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.04.2007. priekšlikumu (prot.Nr.13, 1.punkts), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Kaļķu ielā 14, Cēsīs (kad.nr. 4201 004 0128), divās daļās saskaņā ar dalījuma skici (pielikums );
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai, uz kuras atrodas citām personām piederoša dzīvojamā māja Kaļķu ielā 14, Cēsīs, saglabāt adresi Kaļķu iela 14, Cēsis:
  1. Zemes gabala platība 1400 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalam nav apzināti;
  3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701);

 3. Atlikušajai zemes gabala daļai piešķirt jaunu adresi Apšu iela 1, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 7946 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Uz zemes gabala atrodas citai personai piederošs slēgtais transformatora punkts Apšu ielā 3, Cēsīs (zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0017 4573); citi inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalam nav apzināti;
  3. Zemes lietošanas mērķis – ražošanas objektu apbūves zeme (1001).

Cēsu pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 226

(prot.Nr. 7)

 

Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.8 izstrādes uzsākšanu

__________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumu (protokols Nr.11, 18.p. lēmums Nr.377) „Par Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma 2005.-2017.grozījumu procedūru” un saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu, un Cēsu pilsētas domes Attīstības un Teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 17.aprīļa. priekšlikumu (prot. Nr.15), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Uzsākt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi:
  1. Teritorijas daļai Vaives ielā 31 (saskaņā ar pielikumu Nr.1);

  1. Teritorijai Priedes ielā 9 (saskaņā ar pielikumu Nr.2)
  2. Teritorijai Bērzu ielā 4 (saskaņā ar pielikumu Nr.2)
  3. Bērzu ielai un daļai Priedes ielas (saskaņā ar pielikumu Nr.2)
  4. Teritorijas daļai Liepu ielā 7, Cēsīs (saskaņā ar pielikumu Nr.2)
  5. Teritorijas daļai Dzirnavu ielā 41, Cēsīs (saskaņā ar pielikumu Nr.3)
  6. Kvartālam starp Ausekļa ielu, Eduarda Treimaņa – Zvārguļa ielu un Ata Kronvalda ielu (saskaņā ar pielikumu Nr.4)
  7. Ābeļu ielas izveide paralēli Vaives ielai (saskaņā ar pielikumu Nr.5)
  8. Mētru ielas daļas likvidācija (saskaņā ar pielikumu Nr.6)
  9. Teritorijas plānojuma kartogrāfiskā materiāla 27.lapai „Aizsargjoslu shēma”

 1. Apstiprināt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos Ditu TRAPENCIERI.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 227

(prot.Nr. 7)

 

Par darba uzdevuma apstiprināšanu

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.8 izstrādāšanai

un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu

_________________________________________________________

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 31.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 17.aprīļa priekšlikumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 1. Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar pielikumu (pielikums );
 2. Organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2007.gada 7.maiju.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 228

(prot.Nr. 7)

 

Par Saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ” apstiprināšanu

 

 

Saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu un Cēsu pilsētas Teritorijas plānojumu un pamatojoties uz Likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu, Ministru Kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu un Cēsu pilsētas Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007.gada 17.aprīļa priekšlikumu (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi 2005.gada 9.jūnija sasitošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, saskaņā ar pielikumu.

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 224

(prot.Nr. 7)

 

Par Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu zemes gabalam Upes ielā 19, Cēsīs neierosināšanu

2007.gada 16.martā Cēsu pilsētas domē saņemts zemes gabala Upes ielā 19, Cēsīs īpašnieka SIA „Lapeks” direktora Pētera Eglīša iesniegums (Reģ. Nr. 491/F-1-23) ar lūgumu veikt teritorijas plānojuma grozījumus teritorijai, kas ietver zemes gabalu Birzes ielā 27, Cēsīs mainot minētā zemes gabala teritorijas izmantošanas veidu. Iesnieguma pielikumā pievienots Gaujas Nacionālā parka izsniegts saskaņojums būvniecības vietas izvēlei dabas lieguma zonā, ainavu aizsardzības vai kultūrvēsturiskajā zonā (2007.gada 22.aprīlis Nr.3-24/03 k).

Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005-2017, kurš stājies spēkā 2005.gada 14.jūnijā, zemes gabals Upes ielā 19, Cēsīs atrodas zemes lietošanas veidu zonā „dabas pamatne”. Zemes gabala īpašnieks vēlas mainīt teritorijas izmantošanas veidu zemes gabalam no „dabas pamatne” uz „dabas pamatne, kur pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Iesniegums ir izskatīts Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā (2007.gada 3.aprīlī prot.Nr.12) un Vides padomē (2007.gada 13.aprīlī prot. Nr.3).

Zemes gabals Upes ielā 19, Cēsīs robežojas ar neapbūvētu zemes gabalu Upes ielā 1, zemes gabalu, uz kura atrodas artēziskie urbumi, Upes ielu un Gauju. Zemes gabals atrodas Gaujas Nacionālā parka lieguma zonā un saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras sniegtajiem datiem (2007.gada 10.aprīlī Nr.713/1-23) zemes gabals atrodas teritorijā ar Gaujas upes applūdinājuma varbūtību 1%.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 6.nodaļas 37.panta par aprobežojumiem virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 3.punktu „aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētas aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu”.

Pamatojoties uz „Likuma par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu un „Teritorijas plānošanas likuma” 7.panta 6.punkta 1.apakšpunktu un Aizsargjoslu likuma 6.nodaļas 37.punkta 3.daļu, un saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (2007.gada 3.aprīlis prot.Nr.13 p.1) un Vides padomes priekšlikumu (prot.Nr.3) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Noraidīt zemes gabala Upes ielā 19, Cēsīs īpašnieka SIA „Lapeks” Pētera Eglīša priekšlikumu Cēsu pilsētas domei veikt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus, mainot minētā zemes gabala izmantošanas veidu no „ražošana dabas pamatne” uz „dabas pamatne, kur pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 229

(prot.Nr. 7)

 

Par atklāta konkursa „Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu

 

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 26.oktobra lēmumu Nr. 596 „Par konkursa izsludināšanu zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs, nomai ar apbūves tiesībām” (prot. Nr. 17, 9.punkts) un atklāta konkursa „Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” komisijas 2007.gada 13.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr. 7), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt atklāta konkursa „Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātus, saskaņā ar kuriem zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 008 0528) ar kopējo platību 6479 kv.m. un zemes gabals Rīgas ielā 89, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 008 1236) ar kopējo platību 4800 kv.m, ilgtermiņa nomas tiesības ar apbūves tiesībām ir ieguvusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’CEL TIK’’, vienotais reģ. Nr. 44103014842, nosakot nomas termiņu 12 gadi no nomas līguma noslēgšanas un nomas maksu 3% apmērā no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības, ņemot vērā augstāko vērtību.
 2. Nomas līgums slēdzams ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.ZVIRBULE) sagatavot zemes gabala nomas līgumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 230

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pilsētas pašvaldības

dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas

reglamenta apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61. pantu, atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Cēsu pilsētas pašvaldība no domes deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem veido valdes, komisijas vai darba grupas, 06.02.1007. Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas (protokols nr. 2) un 05.04.2007. Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas (protokols nr. 4) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas reglamentu, saskaņā ar pielikumu.

  1. Atzīt par spēku zaudējušiem :

2.1. Cēsu pilsētas domes 08.07.2004. lēmuma (protokols nr. 15, punkts 13) “Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu” pirmo punktu;

2.2. Cēsu pilsētas domes 25.11.2004. lēmumu (protokols nr. 25, punkts 11) “Par Cēsu pilsētas domes 08.07.2004. (prot. nr. 15) dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas nolikuma papildināšanu”.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 231

(prot.Nr. 7)

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā „ Par Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju” (prot. nr. 13, punkts 46)

______________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61. pantu, kurā paredzēts atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai no Cēsu pilsētas pašvaldības domes deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem veidot valdes, komisijas vai darba grupas, 06.02.1007. Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas (protokols nr. 2) un 05.04.2007. Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas (protokols nr. 4) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumu „ Par Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju” (prot. nr.13, 46.punkts), izslēdzot no komisijas sastāva Ievu EGLĪTI, Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktori.
  2. Iekļaut komisijas sastāvā komisijas priekšsēdētāja vietnieci Guntu BĒRZIŅU, Cēsu pilsētas domes deputāti, Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktori.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 232

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izstrādāto „Pirmsskolas izglītības programmu”

_________________________________________________________

Izskatot Cēsu pilsētas1.pirmsskolas iestādes vadītājas iesniegumu, atbilstoši Izglītības likuma 33.panta 2.punktam un pamatojoties uz pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas (05.04.2007. prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Saskaņot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas iestādes izstrādāto izglītības programmu „Pirmsskolas izglītības programma”( programmas kods 01011111), saskaņā ar pielikumu.
  2. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Mārai Virskulei līdz 2007.gada 15.maijam licencēt izglītības programmu „Pirmsskolas izglītības programma”( programmas kods 01011111).
  3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 233

(prot.Nr. 7)

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumā NR.35 „Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem”

_____________________________________________________

Pamatojoties uz 2005.gada 1.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” 2. punktu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (05.04.2007..,prot.Nr.5) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Veikt grozījumus Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumā NR.35 „Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem”, izsakot otro punktu sekojošā redakcijā: „2. Noteikt, ka Cēsu 1.pamatskolā, Cēsu 2.pamatskolā un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā, komplektējot pirmo klašu komplektus 2007./2008. mācību gadam, skolēnu skaits vienā komplektā nepārsniedz 26 skolēnus.”

2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 234

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu 2.vidusskolas izstrādāto izglītības programmu „Pamatizglītības mazākumtautību programma” (3.modelis)

_______________________________________________________

Izskatot Cēsu 2.vidusskolas direktores iesniegumu, atbilstoši Izglītības likuma 33.panta 2.daļai, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Saskaņot Cēsu 2.vidusskolas izstrādāto izglītības programmu „Pamatizglītības mazākumtautību programma”(kods 21011121), saskaņā ar pielikumu.

 1. Uzdot Cēsu 2.vidusskolas direktorei Innai Semjonovai līdz 2007.gada 15.maijam licencēt izglītības programmu „Pamatizglītības mazākumtautību programma”(kods 21011121).
 2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 235

(prot.Nr. 7)

Par atteikumu nodot atsavināšanai

apbūvēta zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļu

______________________________________________________

 

Cēsu pilsētas domē 2007.gada 13.martā saņemts SIA „Lansan Group”, reģ.Nr.44103032335, juridiskā adrese Pļavas iela 1, Straupes pag., Cēsu raj., iesniegums (reģ.Nr.458/1-23), kurā lūgts atsavināt zemes gabala atdalītu daļu, uz kuras atrodas SIA „Lansan Group” piederoša nedzīvojama ēka, vai nesadalīta zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, domājamo daļu.

Izskatot SIA „Lansan Group” iesniegumu un Cēsu pilētas domes rīcībā esošos dokumentus, konstatēts:

 1. Zemes gabals Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0007 2886 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (11.07.2002.);
 2. Zemes gabala kadastra Nr. 4201 007 1650, platība 6613 m2;
 3. Uz zemes gabala atrodas trīs ēkas – Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša nedzīvojama ēka – katlumāja ar adresi Zīļu iela 10, Cēsis (zemesgrāmatas nod. Nr. 1000 0002 2413), Artim Dorilam piederoša ēka ar adresi Zīļu iela 8, Cēsis (zemesgrāmatas nod. Nr. 1046) un SIA „Lansan Group” piederoša ēka ar adresi Zīļu iela 8/10, Cēsis (zemesgrāmatas nod. Nr.477)
 4. Zemes gabals atrodas Gaujas Nacionālā parka Gaujas dabas lieguma zonā, uz kuru attiecas LR Ministru kabineta 22.07.2003. noteikumi Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kuru 16.24.punktā noteikts, ka dabas liegumu teritorijā aizliegts sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10ha, līdz ar to zemes gabals Zīļu ielā 8/10, Cēsis, nav dalāms;
 5. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 19.panta ceturtajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome nedrīkst nodot atsavināšanai apbūvētu zemesgabalu, par kuru tā ir pieņēmusi lēmumu, ka zemes gabals saglabājams pašvaldības īpašumā, jo tas ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.panta (Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.), 8.panta ceturtās daļas (Pašvaldības, pildot valsts pārvaldes funkcijas, kas saskaņā ar likumu nodotas tās kompetencē, atrodas Ministru kabineta pārraudzībā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un apjomā.) un 9.panta (Valsts pārvalde Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas (valsts pārvaldes funkcijas), kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un ir atbildīgas par to izpildi) izriet, ka likuma „Par pašvaldībām”15.pantā minētās pašvaldības autonomās funkcijas ir valsts pārvaldes funkcijas , kas saskaņā ar likumu nodotas tās autonomā kompetencē. Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā attiecībā uz pašvaldībām noteikts Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai;
 6. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmajā punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir ..organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds... Uz zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, atrodas katlumāja, kas nodrošina siltumapgādi Cīrulīšu apbūves rajonā, kā arī ūdenstornis ūdensapgādes nodrošināšanai;
 7. Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteikts, ka šā likuma 15. pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to komunālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamais zemes gabals Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, saglabājams pašvaldības īpašumā valsts pārvaldes funkciju veikšanai sabiedrības interešu labā, kā arī nav mērķtiecīgi atsavināt zemes gabala domājamo daļu, kas radītu juridiskus apgrūtinājumus zemes gabala apsaimniekošanas procesā.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 19.panta trešo un ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 30.03.2007. priekšlikumu (prot.Nr.13, 2.punkts), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Noraidīt SIA „Lansan Group”, reģ. Nr. 44103032335, juridiskā adrese Pļavas iela 1, Straupes pag., Cēsu raj., atsavināšanas ierosinājumu un atteikt nodot atsavināšanai zemes gabalu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļu, jo šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteiktas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā.

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 236

(prot.Nr. 7)

Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nomu

_________________________________________________________

2007.gada 3.aprīlī Cēsu pilsētas domē reģistrēts Akciju sabiedrības ”RUKS” Cēsu gaļas kombināta, reģ.Nr.950300484, juridiskā adrese Miera iela 19, Cēsis, valdes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Bāliņa iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Krūmiņu ielā 5, Cēsīs. Uz zemes gabala atrodas Akciju sabiedrības ‘’RUKS’’ Cēsu gaļas kombinātam piederoša artēziskā aka.

Zemes gabals Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, 2821 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (30.11.2000.; nodalījuma Nr.1796).

Izskatot Akciju sabiedrības ”RUKS” Cēsu gaļas kombināta iesniegumu par nomas līguma termiņa pagarināšanu (reģ.Nr.1657/1-25; 03.04.2007.), saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 4.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 5.aprīļa atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar Akciju sabiedrības ”RUKS” Cēsu gaļas kombinātu, reģ.Nr.950300484, juridiskā adrese Miera iela 19, Cēsis, par zemes gabalu Krūmiņu ielā 5, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1109) uz 1 (vienu) gadu, sākot ar 2007.gada 1.aprīli.

2. Zemes gabala kopplatība 2821 m2.

 1. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (1201).
 2. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala augstākās vērtības - vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
 4. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
 5. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 237

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbu 2007.gada vasaras periodā no 01.jūnija līdz 31.augustam

_______________________________________________________

Ņemot vērā, ka 2007. gada 29. janvārī starp Cēsu pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgts līgums par atklāta konkursa projekta ieviešanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu (līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000026/020, projekts „Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” (reģistrēts Cēsu pilsētas domē Nr. 2-21-07/2007), ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un “Darba likuma” 56., 57. un 97. pantu, un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (05.04.2007. prot. Nr.5) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (05.04.2007. prot. Nr.5) sēdes atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt, ka projekta „Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas laikā Cēsu pilsētas 3. un 4. pirmsskolas izglītības iestādēs no 2007.gada 1. jūnija līdz 2007. gada 31. augustam (turpmāk – projekta īstenošanas laikā) netiek īstenotas izglītības programmas pirmsskolas vecuma izglītojamiem.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Solveigai Lejietei projekta īstenošanas savstarpēji vienoties ar darbiniekiem (atbilstoši viņu ieņemamajam amatam) par šādu darba kārtību (t.sk. darba vietu), veicot attiecīgus grozījumus darba līgumā :
  1. uz Cēsu speciālo pirmsskolas izglītības iestādi (Briežu ielā 7, Cēsīs) laikā no 2007. gada 4. jūnija līdz 30. jūnijam (ieskaitot) norīkot piecus pirmsskolas izglītības skolotājus un četrus pirmsskolas izglītības skolotāja palīgus, saglabājot iepriekšējo amatalgu;
  2. uz Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādi (Raunas ielā 2, Cēsīs) laikā no 2007. gada 2. jūlija līdz 29. jūlijam (ieskaitot) norīkot sešus pirmsskolas izglītības skolotājus, divus pirmsskolas izglītības skolotāja palīgus un vienu medicīnas māsu, saglabājot iepriekšējo amatalgu;
  3. uz Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādi (Palasta ielā 14, Cēsīs) laikā no 2007. gada 2. jūlija līdz 29. jūlijam (ieskaitot) norīkot četrus pirmsskolas izglītības skolotājus un divus pirmsskolas izglītības skolotāja palīgus, saglabājot iepriekšējo amatalgu;
  4. uz Cēsu speciālo pirmsskolas izglītības iestādi (Briežu iela 7, Cēsīs) laikā no 2007. gada no 4.jūnija līdz 30.jūnijam(ieskaitot) un 2. jūlija līdz 29. jūlijam (ieskaitot) pavāri, saglabājot iepriekšējo amatalgu;
  5. uz Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādi (Raunas ielā 2, Cēsīs) laikā no 2007. gada 30. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) norīkot trīs pirmsskolas izglītības skolotājas un divus pirmskolas izglītības skolotāja palīgus, saglabājot iepriekšējo amatalgu;
  6. uz Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādi (Palasta ielā 14, Cēsīs) laikā no 2007. gada 30. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) norīkot sešus pirmsskolas izglītības skolotājus, saglabājot iepriekšējo amatalgu;
  7. Organizēt inventāra un bērnu rotaļlietu nodošanu uz laiku no 2007. gada 1. jūnija līdz 26. augustam Cēsu speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja D. Zavadska) un Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns).

 3. Uzdot Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Mārai Rozenbergai projekta īstenošanas laikā savstarpēji vienoties ar darbiniekiem (atbilstoši viņu ieņemamajam amatam) par šādu darba kārtību (t.sk. darba vietu), veicot attiecīgus grozījumus darba līgumā:
  1. uz Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādi (Palasta ielā 14, Cēsīs) laikā no 2007. gada 4. jūnija līdz 30. jūnijam (ieskaitot) norīkot četras pirmskolas izglītības skolotājas un vienu pirmskolas izglītības skolotāju palīgu, saglabājot iepriekšējo amatalgu;
  2. uz Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādi (Raunas iela 2, Cēsīs) laikā no 2007. gada 4. jūnija līdz 30. jūnijam (ieskaitot) norīkot trīs pirmskolas izglītības skolotājas un divus pirmskolas izglītības skolotāju palīgus, saglabājot iepriekšējo amatalgu;
  3. uz Cēsu speciālo pirmsskolas izglītības iestādi (Briežu ielā 17, Cēsīs) laikā no 2007. gada 4. jūnija līdz 30. jūnijam (ieskaitot) norīkot vienu pirmsskolas izglītības skolotāja palīdzi par Cēsu speciālo pirmsskolas izglītības iestādes sētnieci un vienu pirmsskolas izglītības skolotāju, saglabājot iepriekšējo amatalgu;
  4. uz Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādi laikā no 2007. gada 2. jūlija līdz 29. jūlijam (ieskaitot) norīkot divus pirmsskolas izglītības un vienu medicīnas māsu , saglabājot iepriekšējo amatalgu;
  5. uz Cēsu speciālo pirmsskolas izglītības iestādi laikā no 2007. gada 2. jūlija līdz 29. jūlijam (ieskaitot) norīkot četrus pirmskolas izglītības skolotājas par pirmskolas izglītības skolotājām un trīs pirmsskolas izglītības skolotāju palīgus, saglabājot iepriekšējo amatalgu;
  6. uz Cēsu speciālo pirmsskolas izglītības iestādi laikā no 2007. gada 30. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) norīkot trīs pirmsskolas izglītības skolotājas par un vienu pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu, saglabājot iepriekšējo amatalgu;
  7. uz Cēsu speciālo pirmsskolas izglītības iestādi laikā no 2007. gada 30. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) norīkot pirmsskolas iestādes virtuves strādnieci, saglabājot iepriekšējo amatalgu.;
  8. uz Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādi laikā no 2007. gada 30. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) norīkot vienu pirmsskolas izglītības skolotāju palīgu, saglabājot iepriekšējo amatalgu.

 4. Lai nodrošinātu iespēju apgūt pirmsskolas izglītības programmu pirmsskolas izglītības iestādēs vasaras periodā no 2007. gada 1. jūnija līdz 31. augustam izglītojamiem, kuri 2006./2007. mācību gadā apmeklē Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, uzdodu:
  1. Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Dacei Zavadskai Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādē izveidot vienu papildus grupu papildus 20 izglītojamo uzņemšanai laikā no 2007. gada 2. jūnija līdz 26. augustam;
  2. Cēsu 2.pamatskolas direktoram Ojāram Bicānam Cēsu 2.pamatskolā izveidot vienu papildus grupu papildus 25 izglītojamo izņemšanai laikā no 2007. gada 4. jūnija līdz 30. jūnijam;
  3. Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Dacei Zavadskai, Cēsu 2.pamatskolas direktoram Ojāram Bicānam, Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Mārai Virskulei, Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Lienei Kazakai
   1. iepazīstināt darbiniekus ar attiecīgās iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un spēkā esošām instrukcijām, parakstoties par iepazīšanos ar norādītajiem dokumentiem;
   2. nodrošināt darbiniekus ar atbilstošiem darba apstākļiem.

 5. Noteikt, ka no 2007. gada 4. jūnija līdz 26. augustam (ieskaitot) Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē vecāku maksa par ēdināšanas izdevumiem ir Ls1.20 (viens lats divdesmit santīmi) par vienu dienu Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu 2. pamatskolas izglītojamajiem (t.i., izglītojamajiem bez pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmuma).
 6. Uzdot Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Solveigai Lejietei, Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Mārai Rozenbergai un Cēsu 2. pamatskolas Ojāram Bicānam informēt izglītojamo vecākus, par kārtību, kādā veicami norēķini ar izglītības iestādi par ēdināšanas izdevumiem vasaras periodā laikā 2007. gada 4. jūnija līdz 26. augustam(ieskaitot).
 7. Uzdot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Dacei Zavadskai, Cēsu pilsētas 2. pamatskolas direktoram Ojāram Bicānam, Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Mārai Virskulei, Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Lienei Kazakai no 2007. gada 4. jūnija līdz 26. augustam (ieskaitot) izglītības iestādēs uzņemt izglītojamos no Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm projekta īstenošanas un atvaļinājuma laikā un organizēt izglītības procesu.
 8. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne ) paredzēt finansējumu pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizēšanai vasaras periodā no 2007. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.
 9. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 238

(prot.Nr. 7)

Par siltumtrases: Inv. Nr. 217 „Siltumtrase Palmu – Kronvalda 8” daļas demontāžu

__________________________________________________________

Pamatojoties uz Kaspara Zustera (nekustamā īpašuma Magoņu ielā 18, Cēsīs īpašnieks) pilnvarotas personas Normunda Balmaņa 17.01.2007. parakstītu iesniegumu Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2007. gada 17. janvārī ar Nr. 12/F-1-25) par atļauju demontēt virszemes siltumtrases daļu gar īpašumu Magoņu ielā 18, Cēsīs (minētā siltumtrases daļa ietilpst kopējā siltumtrasē ar Inv. Nr. 217 „Siltumtrase Palmu – Kronvalda 8”, kas 80-tajos gados tika izbūvēta (nepabeigta un nenodota ekspluatācijā) AS „CATA” siltumapgādes nodrošināšanai; uz SIA „Cēsu būvnieks” 24.01.2007. vēstuli Nr. 01/07-33 (iereģistrēta Cēsu pilsētas domē 2007. gada 24.janvārī ar Nr. 20/1-24), kurā dota SIA „Cēsu būvnieks” piekrišana minētā siltumtrases posma demontāžai; uz AS „CATA” 06.02.2007. vēstuli Nr. 01-2-65/01 (iereģistrēta Cēsu pilsētas domē 2007. gada 07. februārī ar Nr. 210/1-23), ar kuru AS „CATA” neiebilst minētā siltumtrases posma demontāžai, vienlaicīgi lūdzot atļauju demontēt tās teritorijā esošo tās pašas siltumtrases posma daļu; uz SIA „CB” 08.03.2007. vēstuli Nr. 03/07-148 (iereģistrēta Cēsu pilsētas domē 2007. gada 09. martā ar Nr. ), kurā doti nosacījumi siltumtrases daļas demontāžai un cauruļvadu noglabāšanai; uz Ināras Ivanovas (nekustamā īpašuma Magoņu ielā 18, Cēsīs īpašniece no 14.02.2007.) parakstītu iesniegumu (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2007. gada 04. aprīlī ar Nr. 426/F-1-23 ) par atļauju demontēt virszemes siltumtrases daļu gar īpašumu Magoņu ielā 18, Cēsīs; uz 27.02.2001. Līguma „Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”; saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 5. panta pirmo daļu; likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu , lai nodrošinātu Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamās mantas racionālu un lietderīgu izmantošanu (demontējamā siltumtrases daļa nav un nākotnē nebūs nepieciešama pašvaldības funkcijas - ...organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (...siltumapgāde...) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds nodrošināšanai), kā arī lai veicinātu vides sakārtošanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007. gada 05. aprīļa atzinumu (protokols Nr. 5) un Finanšu komitejas 2007. gada 05. aprīļa atzinumu (protokols Nr. 5) , Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 1. Atļaut Inārai Ivanovai, personas kods 261069-11028 demontēt virszemes siltumtrases Inv. Nr. 217 „Siltumtrase Palmu-Kronvalda 8” daļu, kas atrodas uz zemes gabala Magoņu ielā 20, Cēsīs piegulošā zemes gabala Magoņu iela 18, Cēsīs robežās pēc lēmuma 3. punkta izpildes;
 2. Atļaut AS „CATA”, vienotais reģistrācijas numurs 40003016840 demontēt virszemes siltumtrases Inv. Nr. 217 „Siltumtrase Palmu-Kronvalda 8” daļu, kas atrodas uz zemesgabaliem Puķu ielā 4, Cēsīs; Ata Kronvalda ielā 29, Cēsīs; Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs to robežās pēc lēmuma 3. punkta izpildes;
 3. Līdz demontāžas darbu uzsākšanai inventarizācijas komisijai, kas apstiprināta ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja 2006. gada 17. marta rīkojumu Nr. 205-r, veikt siltumtrases Inv. Nr. 217 „Siltumtrase Palmu-Kronvalda 8” inventarizāciju, lai noteiktu demontējamās daļas proporciju kopējā trases sastāvā;
 4. Pēc 3. punktā minētās inventarizācijas rezultātu apstiprināšanas domes sēdē, mesgabalus uzevienoto shēmu -n� Grāmatvedības nodaļai (vadītāja A. Bičuka) nodrošināt inventarizācijas rezultātu uzskaiti;
 5. Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) sagatavot grozījumos 27.02.2001. Līgumā „Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”;
 6. Siltumtrases daļu demontāžu veikt pilnā būves komplektācijā (cauruļvadi un balsti, tajā skaitā balstu pamati), par saviem līdzekļiem, izmantojot savu darbaspēku, demontētos cauruļvadus (sagarinātus puslīdz vienādos garumos, nedeformētus) ar nodošanas – pieņemšanas aktu nododot glabāšanā SIA „CB”, katlu mājas Rūpniecības ielā 13 teritorijā demontētos balstus noglabājot saskaņā ar būvgružu noglabāšanas noteikumiem; sakārtojot teritoriju trases vietā
 7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J. Rozenbergam.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 239

(prot.Nr. 7)

Par papildinājumiem 2003.gada 24.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokols Nr.9, §24)

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (05.04.2007., Nr.5) un Finanšu komitejas (05.04.2007., Nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Papildināt 2003.gada 24.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot.Nr.9, §24) ar 1.7.punktu šādā redakcijā;

„1.7. par telpām ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs – ne mazāk kā Ls 0.01 par 1 m2 mēnesī bez PVN.”

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 240

(prot.Nr. 7)

Par grozījumiem 2005.gada 24.novembra Cēsu pilsētas domes lēmumā „„Noteikumu par darba samaksas sistēmu Cēsu pilsētas izglītības iestādēs nodarbinātām ārstniecības personām” apstiprināšanu” (prot.nr.27, p.28)

Pamatojoties uz 2006.gada 30.novembra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.980 „Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (05.04.2007., Nr.5) un Finanšu komitejas (05.04.2007., Nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Veikt grozījumus 2005.gada 24.novembra Cēsu pilsētas domes lēmuma „„Noteikumu par darba samaksas sistēmu Cēsu pilsētas izglītības iestādēs nodarbinātām ārstniecības personām” apstiprināšanu” (prot.Nr.27, p.28) pielikuma 3.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā::

„3. Darbinieku amatalgas konkrēto apmēru nosaka atbilstoši noteiktai kvalifikācijas kategorijai, 2005.gada 24.novembra Cēsu pilsētas domes lēmuma „„Instrukcijas par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” 1.pielikumam un 2006.gada 06.jūlija Cēsu pilsētas domes lēmuma „„Instrukcijas par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” 1.pielikumam.”

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 243

(prot.Nr. 7)

Par grozījumiem 2006.gada 19.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2)

_________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Cēsu vispārizglītojošo skolu direktoru ierosinājuma, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (05.04.2007., Nr.5) un Finanšu komitejas (05.04.2007., Nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Veikt Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.nr.2) sekojošus grozījumus:

1. Aizstāt 1.1.punktā vārdus „vai A4 formāta kopēšanas vienreizēja maksa par mācību gadu Ls 2,00” ar vārdiem „vai A4 formāta kopēšanas vienreizēja maksa par mācību gadu:

- 1.-9.klašu un vidusskolas skolēniem – Ls 3,00

- 10.-12.klašu ģimnāzijas skolēniem – Ls 4,00.”

2. Izteikt punktu 1.3. sekojošā redakcijā:

„1.3.1.Mācību grāmatas nomas maksa (mācību gadā):

 • par vienu mācību grāmatu - Ls 0,40

vai vienreizēja maksa par mācību gadu pa klašu grupām:

1. - 2.klase – Ls 1,50

3.- 4.klase – Ls 2,00

5. – 6.klase – Ls 3,00

7.- 12.klase – Ls 4,00.

1.3.2. Mācību grāmatas nozaudēšanas gadījumā – atmaksāt grāmatas vērtību.”

3. Grozījumi stājas spēkā ar 2007./2008.mācību gadu.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 244

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pilsētas domes

2006.gada pārskata apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

24 064 850

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

2 087 037

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 245

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes

2006.gada pārskata apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

103 120

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

66 172

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 246

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes

2006.gada pārskata apstiprināšanu

_________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

103 320

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

-7 696

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 247

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes

2006.gada pārskata apstiprināšanu

_________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

85 976

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

10 418

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 248

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda”

2006.gada pārskata apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

3 032

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

-5 006

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 249

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

2006.gada pārskata apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

96 746

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

-2 771

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 250

(prot.Nr. 7)

 

Par Cēsu 1.pamatskolas

2006.gada pārskata apstiprināšanu

_________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

224 414

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

78 186

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 251

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu 2.pamatskolas

2006.gada pārskata apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

42 541

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

-117 522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 252

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas

2006.gada pārskata apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

135 652

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

30 998

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 253

(prot.Nr. 7)

 

Par Cēsu pilsētas pamatskolas

2006.gada pārskata apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

36 781

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

-30 685

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 254

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pilsētas ģimnāzijas

2006.gada pārskata apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas ģimnāzijas 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

517 863

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

68 918

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 255

(prot.Nr. 7)

Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas

2006.gada pārskata apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

158 295

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

45 397

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 256

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu 2.vidusskolas

2006.gada pārskata apstiprināšanu

__________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu 2.vidusskolas 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

133 184

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

24 246

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 257

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas

2006.gada pārskata apstiprināšanu

_________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas vakara vidusskolas 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

34 890

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

-8 499

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 258

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pilsētas mākslas skolas

2006.gada pārskata apstiprināšanu

____________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

70 476

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

36 227

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 259

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pilsētas sporta skolas

2006.gada pārskata apstiprināšanu

_________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolas 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

52 935

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

-12 483

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 260

(prot.Nr. 7)

 

Par Cēsu bērnu un jauniešu centra

2006.gada pārskata apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

125 104

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

92 055

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 261

(prot.Nr. 7)

 

 

Par Cēsu Centrālās bibliotēkas

2006.gada pārskata apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

137 928

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

5 522

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 262

(prot.Nr. 7)

 

Par Cēsu Kultūras Centra

2006.gada pārskata apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu Kultūras Centra 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

264 827

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

483

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 263

(prot.Nr. 7)

Par Cēsu pašvaldību aģentūras

„Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs”

2006.gada pārskata apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

Apstiprināt Cēsu pašvaldību publiskās aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs” 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

350 711

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

25 486

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 264

(prot.Nr. 7)

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības

2006.gada pārskata apstiprināšanu

_______________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finanšu komitejas (05.03.2007., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības 2006.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

26 745 318

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

2 386 889

 

2. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 08.07.2004. lēmumu „Par pašvaldību publiskās aģentūras „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators” budžeta iekļaušanu pašvaldības budžetā un finanšu pārskatos” (sēdes protokols Nr.15, lēmums Nr.54), Cēsu pilsētas pašvaldības 2006.gada pārskatā iekļauti sekojoši „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators” finanšu dati:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

2 673

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 265

(prot.Nr. 7)

 

Par nomas līguma pārslēgšanu ar

SIA „NORLATS” Cēsīs, Rīgas ielā 23

_______________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (05.04.2007.,prot.nr.5) un Finanšu komitejas (05.04.2007.,prot.nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 

  1. Pārslēgt nomas līgumu ar SIA „NORLATS” par nomas telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23 ar kopējo platību 29,9 m2 (nomas līgums pielikumā ).
  2. Līguma termiņš 31.12.2010. Nomas maksa Ls 2,00/m2 bez PVN.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 266

(prot.Nr. 7)

 

Par nomas līguma pārslēgšanu ar

SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” Cēsīs, Rīgas ielā 23

_______________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (05.04.2007.,prot.nr.5) un Finanšu komitejas (05.04.2007.,prot.nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 

  1. Pārslēgt nomas līgumu ar SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” par nomas telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23 ar kopējo platību 55,0 m2 (nomas līgums pielikumā ).
  2. Līguma termiņš 31.12.2010. Nomas maksa Ls 2,00/m2 bez PVN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 271

(prot.Nr. 7)

 

Par finansējumu projektam Nr.LV-31-58-2006-R4 „Tu neesi viens”

____________________________________________________________

Pamatojoties uz projekta Nr.LV-31-58-2006-R4 „Tu neesi viens” līgumu un Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (10.04.2007., Nr.1-11/7), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 1. Atļaut Cēsu bērnu un jauniešu centram no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt projekta Nr.LV-31-58-2006-R4 „Tu neesi viens” pēcapmaksas finansējuma daļu Ls 729,51 (septiņi simti divdesmit deviņi lati 51 santīms).
 2. Noteikt, ka Cēsu bērnu un jauniešu centram finansējums atgriežams iestādes pamatbudžetā 5 dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 272

(prot.Nr. 7)

 

Par radošās izstādes – konkursa „Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu” nolikuma apstiprināšanu

_________________________________________________________

Izskatot Cēsu pilsētas jauniešu domes priekšsēdētājas Alises Freimanes 14.aprīļa iesniegumu , „Par radošās izstādes – konkursa „Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu” nolikuma apstiprināšanu, atbilstoši Likuma par pašvaldībām 15 panta 4.punktam, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1.Apstiprināt radošās izstādes – konkursa „Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu” nolikumu saskaņā ar pielikumu.

 1. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 273

(prot.Nr. 7)

 

Par iepirkuma komisijas izveidošanu atklātam konkursam

„Rožu laukuma Cēsīs rekonstrukcija 1. kārta”

_________________________________________________________

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 22.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma 25.8. punktu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Izveidot Iepirkuma komisiju atklātam konkursam „Rožu laukuma Cēsīs rekonstrukcija 1. kārta” šādā sastāvā:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

Jānis Rozenbergs, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Igors Mercs, Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas vadītājs

Iepirkuma komisijas locekļi:

Liene Jurģēna, Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas tāmju inženiere

Laura Prikule, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste

Aija Riekstiņa, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas ekonomiste

Komisijas sekretāre:

Iveta Beķere, Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas tehniskā sekretāre.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 274

(prot.Nr. 7)

 

Par Saistošo noteikumu Nr. 6 „Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu ” apstiprināšanu

______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 15.03.2007. Tautsaimniecības komitejas atzinumu (prot. Nr. 4) un Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumu (29. 03.2007. prot. Nr. 6, 27. p.), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 6 „Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu ”, saskaņā ar pielikumu .

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 276

(prot.Nr. 7)

 

 

Par neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs

privatizācijas noteikumu apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 76.pantu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 30.03.2007.gada (prot. Nr.13, 1.punkts) priekšlikumu Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs, privatizācijas noteikumus saskaņā ar pielikumu
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai ( priekšsēdētājs A.Mihaļovs);
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 4.  

   

   

   

  Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

  domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LĒMUMS

  Cēsīs

  2007.gada 19.aprīlī Nr. 280

  (prot.Nr. 7)

   

  Par Cēsu rajona invalīdu biedrības atlīdzināmo izdevumu akceptēšanu nomas telpās Raunas ielā 6, Cēsīs

  _______________________________________________________

  Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007. gada 15. februāra lēmumu Nr. 91 „Par nedzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 6, Cēsīs” ( sēdes protokols Nr. 3, 34.p.); Cēsu rajona invalīdu biedrības iesniegto un Cēsu pilsētas būvvaldē 2007. gada 19. martā ar Nr. S-26 saskaņoto „Cēsu rajona invalīdu biedrības nomu telpu vienkāršotas rekonstrukcijas projekta dokumentāciju”; Vienošanos, kas noslēgta 2007. gada 20. martā starp SIA „Vidzemes investīciju projekts” un Cēsu rajona invalīdu biedrību; SIA „Vidzemes investīciju projekts” Cēsu pilsētas domē iesniegto „Remontdarbu Raunas ielā 6, Cēsīs izmaksu aprēķinu” par kopējo summu Ls 25722,04 (tajā skaitā PVN 18%), no kuriem kā atlīdzināmie izdevumi (kapitālie ieguldījumi) uzskatāmi būvdarbi par kopējo summu Ls 19404,31 (tajā skaitā PVN 18%), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

   

  1.Apstiprināt Cēsu rajona invalīdu biedrības, reģistrācijas numurs 40008039591, veicamos atlīdzināmos izdevumus (kapitālieguldījumus) nomas telpās ēkā Raunas ielā 6, Cēsīs Cēsu rajona invalīdu biedrības darbības nodrošināšanai par kopējo summu Ls 19404,31 (deviņpadsmit tūkstoši četri simti četri lati 31 santīms), tajā skaitā PVN 18%;

  2.Noteikt, ka atbilstoši Cēsu pilsētas domes 2007. gada 15. februāra lēmuma Nr. 91 „Par nedzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 6, Cēsīs” ( sēdes protokols Nr. 3, 34.p.) 1.2, 1.3 un 1.4 punktiem, ieguldījumi tiek dzēsti no nomas maksas, veicot ikmēneša savstarpējo ieskaitu laika periodā no 2007. gada 01. jūnija līdz 2017. gada 04. februārim;

  3.Mainoties īres maksai, ieguldījumu dzēšanas periods tiek pārrēķināts;

 5. Noteikt, ka Iznomātāja apstiprinātie Nomnieka veicamie kapitālieguldījumi par kopējo summu Ls 19404,31 (deviņpadsmit tūkstoši četri simti četri lati 31 santīms) pāriet Iznomātāja īpašumā ar būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi, vienlaicīgi ēkas uzskaites vērtību palielinot par Ls 19404,31.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 279

(prot.Nr. 7)

 

Par iepirkuma komisijas atklātam būvdarbu un būvuzraudzības konkursam „Pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs” izveidošanu

_________________________________________________________

Ņemot vērā, ka ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007. gada 15. marta rīkojumu Nr. 148 „Par valsts budžeta programmā 03.00.00 „Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” paredzētās apropriācijas sadalījumu pašvaldību investīciju projektu īstenošanai 2007. gadā” un tā pielikumu „Pašvaldību investīciju projektu saraksts” Cēsu pilsētas domei ir piešķirts finansējums 350 000 latu apmērā projekta „Jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” īstenošanai, pamatojoties uz likuma „Publisko iepirkumu likums” 22. pantu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot iepirkuma komisiju atklātam būvdarbu un būvuzraudzības konkursam „Pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs” šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs:

Andris MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;

komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Viesturs KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;

komisijas locekļi:

Gints ŠĶENDERS – Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs;

Antra JURŠEVSKA – Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas ekonomiste;

Inga SIRMĀ – Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste;

Dzintra KOZAKA – Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas izglītības metodiķe;

Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvis;

komisijas sekretāre:

Daiga BERNOVSKA – Cēsu pilsētas būvvaldes sekretāre.

2. Komisijas darbā kā ekspertus pieaicināt divus būvinženierus no Ekonomikas ministrijas apstiprinātā „Sertificēto būvinženieru saraksta” .

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 277

(prot.Nr. 7)

 

Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu

dzīvojamai mājai Caunas ielā 8, Cēsīs

____________________________________________________________

Pamatojoties LR likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4. panta pirmo daļu par pašvaldības domes tiesībām ar savu lēmumu noteikt sociālās dzīvojamās mājas statusu, Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 03.04.2007. (protokols nr. 5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Noteikt sociālās dzīvojamās mājas statusu dzīvojamai mājai Caunas ielā 8, Cēsīs, kadastra numurs 42010090413.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 278

(prot.Nr. 7)

 

Par finansējumu Socrates programmas apakšprogrammas Comenius 1 skolu projekta Līgumam Nr.06-LVA01-S2C01-00069-2

_________________________________________________________

Pamatojoties uz Socrates programmas apakšprogrammas Comenius 1 skolu projekta Līgumu Nr.06-LVA01-S2C01-00069-2 un Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (17.04.2007., Nr.1-12/137), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atļaut Cēsu pilsētas ģimnāzijai no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt Socrates programmas apakšprogrammas Comenius 1 skolu projekta Līguma Nr.06-LVA01-S2C01-00069-2 pēcapmaksas finansējuma daļu Ls 819,33 (astoņi simti deviņpadsmit lati 33 santīmi).
 2. Noteikt, ka Cēsu pilsētas ģimnāzijai finansējums atgriežams iestādes pamatbudžetā 5 dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 281

(prot.Nr. 7)

Par zemes gabalu Kovārņu ielā 33 un Kovārņu ielā 33A, Cēsīs, apvienošanu

______________________________________________________

Lai nodrošinātu papildus teritoriju autostāvvietu būvniecībai pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būvniecības stadijā) Kovārņu ielā 33, Cēsīs, atdalot daļu no blakus esošā zemes gabala Kovārņu ielā 35, Cēsīs, tika izveidots zemes gabals Kovārņu ielā 33A, Cēsīs, ar piekļūšanu tam caur zemes gabalu Kovārņu ielā 33, Cēsīs, un nosacījumu, ka zemes gabals nav paredzēts patstāvīgai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvei. Nekustamā īpašuma Kovārņu ielā 33, Cēsīs, īpašnieks ir SIA „BLP PROJEKTS” (zemesgrāmatas nod.Nr.479), bet zemes gabala Kovārņu ielā 33A, Cēsīs, īpašnieks ir Māris Mūrmanis (zemesgrāmatas nod.Nr.1000 0020 4690). Ar 2007.gada 4.aprīļa pirkuma līgumu Māris Mūrmanis pārdevis zemes gabalu Kovārņu ielā 33A, Cēsīs, SIA „BLP PROJEKTS”, īpašnieku maiņa vēl nav nostiprināta zemesgrāmatā.

Izskatot nekustamā īpašuma Kovārņu ielā 33, Cēsīs, īpašnieka SIA „BLP PROJEKTS”, reģ.Nr. 40003743188, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, un zemes gabala Kovārņu ielā 33A, Cēsīs, īpašnieka Māra Mūrmaņa iesniegumu (reģ.Nr.736/1-23; 11.04.2007.) par zemes gabala Kovārņu ielā 33A, Cēsīs, pievienošanu pie zemes gabala Kovārņu ielā 33, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.04.2007. priekšlikumu (prot.Nr.15, 8.punkts), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 

 1. Pievienot zemes gabalu Kovārņu ielā 33A, Cēsīs, kad.Nr.4201 007 1684, zemes gabalam Kovārņu ielā 33, Cēsīs, kad.Nr.4201 007 1614, veidojot vienu zemes vienību;
 2. Likvidēt adresi Kovārņu iela 33A, Cēsis;
 3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis apvienotajam īpašumam – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0702).

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 282

(prot.Nr. 7)

 

Par detālplānojuma brīvdabas estrādes un ar to saistīto objektu teritorijai Cēsīs nodošanu galīgās redakcijas sagatavošanai

_______________________________________________________

 

Ar Cēsu pilsētas domes 28.04.2005. lēmumu Nr.21 (protokols Nr.11) tika uzsākta detālplānojuma brīvdabas estrādes un ar to saistīto objektu teritorijai Cēsīs izstrāde. Ar Cēsu pilsētas domes 28.12.2006. lēmumu Nr.742 (protokols Nr.20, 29.punkts) izstrādātā detālplānojuma pirmā redakcija tika nodota sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Sabiedriskās apspriešanas otrais posms notika no 05.01.2007. līdz 24.01.2007., bet iedzīvotāju atsauksmes tika pieņemtas līdz 26.februārim.

Ņemot vērā darba uzdevumā noteikto institūciju atzinumus un izskatot iedzīvotāju sniegtās atsauksmes, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.03.2007. priekšlikumu (prot.Nr.10, 1.punkts) un LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.2.punktu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Nodot detālplānojuma brīvdabas estrādes un ar to saistīto objektu teritorijai Cēsīs izstrādāto pirmo redakciju pilnveidošanai atbilstoši darba uzdevumam, institūciju nosacījumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot detālplānojuma galīgo redakciju.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 283

(prot.Nr. 7)

 

Par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu

_________________________________________________________

2007.gada 10.aprīlī Cēsu pilsētas domē reģistrēts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’, reģ.Nr.44103027052, juridiskā adrese Valmieras iela 2, Cēsis, valdes priekšsēdētāja Māra Bērziņa iesniegums (reģ.Nr.701/1-23) ar lūgumu iznomāt tirgus funkciju veikšanai zemes gabalu Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs. Zemes gabals reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0010 8224 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.52 (prot.Nr.2) ‘’Par tirgus statusa noteikšanu zemes gabalam Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs’’, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’, reģ.Nr.44103027052, juridiskā adrese Valmieras iela 2, Cēsis, par zemes gabalu Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1324), Cēsu tirgus darbības nodrošināšanai, uz tirgus teritorijas Valmieras ielā 2, Cēsīs, rekonstrukcijas laiku, sākot ar 2007.gada 20.aprīli (pielikums Nr.1).

2. Zemes gabala kopplatība 3932 m2.

 1. Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 2. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības, ņemot vērā augstāko vērtību.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
 4. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
 5. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2007.gada 19.aprīlī Nr. 284

(prot.Nr. 7)

 

 

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7.2. sabiedriskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu un gala redakcijas izstrādāšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.34 (prot.Nr.2, 28.punkts) „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7.2. pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, ir beigusies sabiedriskās apspriešanas otrais posms, kas notika no 05.02.2007. līdz 16.03.2007.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.2. punktu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (2007.gada 20.marts prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005-2017 grozījumu Nr.7.2. sabiedriskās apspriešanas rezultātus;
  2. Pilnveidot Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu Nr.7.2. 1.redakciju un sagatavot gala redakciju.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

19.04.2007.,prot.nr.7

lēmumam nr. 230

CĒSU PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

DZĪVOKĻU UN PERSONU REĢISTRĀCIJAS KOMISIJAS

REGLAMENTS

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61. pantu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Cēsu pilsētas pašvaldība no domes deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem veido valdes, komisijas vai darba grupas, pieaicinot speciālistus, kuras savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru Kabineta noteikumus, Cēsu pilsētas domes saistošos noteikumus, lēmumus un nolikumus.

Lai nodrošinātu Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas devītā punktā pašvaldībām noteikto autonomo funkciju sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumā, Cēsu pilsētas pašvaldības dome izveido Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju un nosaka tās darbības apjomu un kārtību.

 

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
 2. 1.1. Cēsu pilsētas pašvaldības Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir Cēsu pilsētas domes pastāvīgā komisija, kas izskata visus jautājumus, kas saistīti ar personu dzīvesvietas deklarēšanu un palīdzību dzīvokļa jautājumos.

  1.2. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Civillikumu, Administratīvā procesa likumu, likumus “Par dzīvojamo telpu īri”, “Par palīdzību dzīvokļa jautājumā”, “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, “Dzīvesvietas deklarēšanas likumu”, “Par dzīvokļa īpašumu”, saistībā ar tiem Ministru Kabineta izdotos noteikumus, Cēsu pilsētas pašvaldības domes (turpmāk tekstā – Dome) pieņemtos lēmumus, kā arī šo Komisijas nolikumu (turpmāk tekstā – Reglaments).

  1.3. Komisiju izveido un tās sastāvu apstiprina, kā arī izmaiņas tajā izdara Dome ar savu lēmumu.

  1.4. Nav ieteicams Komisijas sastāvā ar balsstiesībām apstiprināt Domes Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras, kā arī Administratīvās nodaļas darbiniekus, kuri gatavo jautājumus izskatīšanai Komisijas sēdē.

  1.5. Komisijas sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs vai tā prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks. Tās gaitu protokolē, izrakstus sagatavo un rakstisku informāciju Domes grāmatvedībai par Komisijas locekļu nostrādātajām stundām iesniedz Komisijas loceklis, kurš raksta protokolu. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolists, lēmumus un izrakstus no protokola – Komisijas priekšsēdētājs.

  1.6. Komisijas loceklim uz ievēlēšanas laiku Dome izsniedz dienesta apliecību.

 3. KOMISIJAS FUNKCIJAS UN KOMPETENCE

  1. Komisijai ir šādas funkcijas:
   1. izskata personu dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu likumā noteiktajos gadījumos;
   2. dzīvokļa jautājumos izskata šādas lietas:

 • par iekļaušanu, izslēgšanu vai pārreģistrēšanu Domes palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumos;
 • par dzīvojamās telpas statusa noteikšanu;
 • par dzīvojamās telpas izīrēšanu Domes dzīvojamā fondā;
 • par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu;
 • par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu;
 • par personu ievietošanos izīrētā dzīvojamā telpā Domes dzīvojamā fondā gadījumos, kad nepieciešama izīrētāja piekrišana;
 • par sociālā dzīvokļa izīrēšanu;
 • par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu;
 • par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu;
 • par palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Domes dzīvojamā fondā;
 • par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu;
 • par dzīvokļu adresācijas jautājumiem Cēsu pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās dzīvojamās mājās.

2.1.3. Reglamenta 2.1. punkta 2.1.1. apakšpunktā noteiktajos jautājumos, kā arī nelabvēlīgā administratīvā akta izdošanas vai lietas izbeigšanas dzīvokļa jautājumos Komisija pieņem lēmumu, bet 2.1. punkta 2.1.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos - sniedz atzinumu jautājuma izskatīšanai Domes sēdē.

  1. Komisijai ir šādas tiesības:
   1. izskatīt lietas un pieņemt lēmumus Reglamenta 2.1. punkta 2.1.1. apakšpunktā noteiktajos jautājumos;
   2. izskatīt lietas un sniegt atzinumus jautājumu izskatīšanai Domes sēdē Reglamenta 2.1. punkta 2.1.2. apakšpunktā noteiktajos jautājumos;
   3. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm savu funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju;
   4. pārstāvēt savas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī Domes sēdēs, komitejās un komisijās;
   5. uzaicināt speciālistus piedalīties Komisijas sēdē;
   6. atlikt lietas izskatīšanu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
   7. uzaicināt uz sēdi iesnieguma iesniedzēju, adresātu un trešās personas, kā arī pieprasīt no tām paskaidrojumus;
   8. savas kompetences ietvaros izstrādāt un ierosināt Domei izdarīt grozījumus Domes lēmumos un saistošajos noteikumos;
   9. citas tiesības, kas izriet no šī Reglamenta.
  2. Komisijas pienākumi:
   1. pieņemot lēmumus un sniedzot atzinumus, ievērot spēkā esošos normatīvos aktus dzīvokļa jautājumos;
   2. uzklausīt lietas administratīvā procesa dalībniekus;
   3. 2.3.3. pamatot atzinumu un sniegt Domes sēdē ziņojumu par Komisijas sagatavotajiem lēmuma projektiem;

   4. pēc Domes ieteikuma, pamatojoties uz papildus saņemto informāciju, atkārtoti izskatīt Domes sēdē skatīto jautājumu.

 1. KOMISIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA
  1. Komisija pieņem lēmumus un izsaka atzinumus savās sēdēs.
  2. Komisijas sēdes ir atklātas.
  3. Kārtējās Komisijas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī otrdienās nedēļā pirms Domes sēdes, bet izņēmuma gadījumos to var sasaukt arī citā laikā, iepriekš Komisijā par to vienojoties.
  4. Ārkārtas komisijas sēdes var sasaukt pēc šī Reglamenta punktā 1.4. minēto darbinieku ierosinājuma.
  5. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem
  6. Komisijas sēdes vada priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.
  7. Komisija izskata lēmumu projektus un:
   1. organizē pieņemto lēmumu nosūtīšanu iesnieguma iesniedzējiem, adresātiem vai trešām personām;
   2. atzinumus iesniedz jautājumu izskatīšanai Domes sēdēs.

  8. Komisija lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Komisijas locekļiem. Līdzīga balsojuma gadījumā izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
  9. Komisijas sēdes gaitu protokolē un izrakstus no protokola sagatavo Komisijas protokolists. Komisijas protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks un protokolists.
  10. Komisijas protokolists uzskaita Komisijas locekļu nostrādātās stundas un iesniedz Domes Grāmatvedības nodaļai.
  11. Komisija noformē lēmumu protokola izraksta veidā, to apliecina Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā viņa vietnieks ar savu parakstu.
  12. Saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru protokolists noformē Komisijas sēdes protokolus par iepriekšējo gadu un nodod glabāšanai Domes arhīvā.

4. KOMISIJAS LOCEKĻU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  1. Komisijas locekļu pienākumi:

4.1.1. bez attaisnojoša iemesla nekavēt un piedalīties Komisijas sēdēs;

4.1.2. iedziļināties iesnieguma iesniedzēja ierosinājumā un izskatīt Komisijas sēdēs pēc būtības Cēsu pilsētas iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības;

4.1.3. izteikt savu viedokli Komisijas sēdē izskatāmajos jautājumos, pamatojot to ar spēkā esošo normatīvo aktu

4.1.4. ievērot konfidencialitāti Komisijas sēdēs izskatītajos jautājumos un, darbojoties ar ierobežotas pieejamības informāciju,;

4.1.5. iepazīties ar normatīvo aktu izmaiņām dzīvokļa un dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos, apmeklējot seminārus un studējot materiālus individuāli;

4.1.6. pēc iepriekš saskaņotas Komisijas sēdes darba kārtības uzklausīt Cēsu pilsētā dzīvojošu un jautājuma izskatīšanā ieinteresētu iedzīvotāju, ja viņš to vēlas.

4.2. Komisijas locekļu tiesības:

4.2.1. izteikt viedokli jebkura Komisijas sēdes darba kārtības jautājuma, Komisijas kompetencē esoša dokumenta projekta apspriešanā;

4.2.2. ieteikt izdarīt izmaiņas sagatavotajos dokumentu projekts ar šī Reglamenta 2.1. punktā Komisijai uzlikto funkciju veikšanai un jautājumu izskatīšanai;

4.2.3. saņemt par savu darbu atlīdzību saskaņā ar Domes apstiprinātajiem samaksas kritērijiem;

4.2.4. uzrakstot iesniegumu un nododot dienesta apliecību, atteikties no turpmākā darba Komisijā.

 1. KOMISIJAS ATBILDĪBA

5.1. Komisija savā darbībā un galīgo lēmumu pieņemšanā balstās uz Latvijas Republikas likumiem, normatīvajiem aktiem, kā arī Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem un nolikumiem, līdz ar to Komisijas lēmumi var tikt atcelti vienīgi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

5.2. Par Komisijas darbību, tās pieņemto lēmumu un sniegto atzinumu tiesiskumu atbild Komisijas locekļi.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMAS LĪGUMS

par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23

Cēsīs 2007.gada_________

Cēsu pilsētas dome, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 19.04.2007., prot.Nr.7 lēmumu Nr.265 “Par nedzīvojamo telpu nomu Rīgas ielā 23, Cēsīs”, kuru pārstāv SIA “CDzP”, Cēsīs, Gaujas ielā 7, turpmāk tekstā – Iznomātājs- valdes priekšsēdētāja Ģirta Beikmaņa personā no vienas puses un SIA “NORLATS” direktore Inta Timermane, turpmāk tekstā – Nomnieks, no otras puses, pārsslēdza šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets.

  1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā par maksu telpas ar kopējo platību 29,9 m2 , turpmāk tekstā sauktas Telpas, kas izvietotas Cēsīs, Rīgas ielā 23.
  2. 1.2. Iznomātājs nodod Telpas Nomniekam (mērķis) – biroja vajadzībām.

   1.3. Nomas Telpas Iznomātājs nodod Nomniekam lietošanā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

   1.4. Nomniekam ir zināms Telpu tehniskais stāvoklis un šajā sakarā tam nav nekādu pretenziju.

   2. Līguma termiņš.

   2.1. Nomas līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts līdz 31.12.2010.

   3. Nomnieka tiesības un pienākumi.

   3.1. Nomniekam ir pienākums:

   3.1.1. Telpas izmantot mērķiem, kuri norādīti šī līguma 1.2. punktā. Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstiska piekrišana,

   3.1.2. savlaicīgi maksāt nomas maksu par Telpu izmantošanu, kā arī visus nepieciešamos nodokļus saistītus ar nekustamo īpašumu Cēsīs, Rīgas ielā 23, līgumā noteiktajā vai saņemto rēķinu uzrādītajā termiņā.

   3.1.3. godprātīgi pildīt līguma saistības, saudzīgi un rūpīgi izturēties pret ēku, kurā atrodas Telpas un tai pieguļošo teritoriju.

   3.1.4. uzturēt kārtību un tīrību Telpās, ēkas koplietošanas telpās un ēkas pieguļošajā teritorijā,

   3.1.5. izmantot Telpas tikai saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un darboties tajās, ievērojot ēkā atrodošos trešo personu intereses.

   3.1.6. uz sava rēķina un ar saviem līdzekļiem savlaicīgi veikt iznomāto Telpu kosmētisko remontu.

   3.2. Nomniekam nav tiesību izdarīt Telpu rekonstrukciju vai pārbūvi bez iepriekšējas Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

   3.3. Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas Telpas nodot apakšnomā vai kā citādi apgrūtināt un/vai piesaistīt trešās personas Telpu izmantošanā.

   3.4. Nomnieks apņemas ievērot iznomāto Telpu vispārīgos apkalpošanas un uzturēšanas noteikumus, sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības.

   3.5. Nomnieks ir atbildīgs par ugunsdrošības, elektroenerģijas izmantošanas, vides aizsardzības, sanitāro un citu noteikumu ievērošanu viņam lietošanā nodotajās Telpās un, parakstot šo līgumu, uzņemas pilnu materiālu atbildību šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā, sedzot visus zaudējumus, kas Iznomātājam radušies sakarā ar minēto noteikumu pārkāpšanu.

   3.6. Avāriju gadījumā Nomniekam nekavējoties jāziņo Iznomātājam un institūcijai, kas veic steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanai. Nomniekam jānodrošina Iznomātājs ar precīzām ziņām par Nomnieka pilnvaroto pārstāvi, kurš attiecīgi varētu rīkoties gadījumos, kad avārijas notiek ārpus darba laika.

   3.7. Ja Telpās bojājumi ir radušies trešo personu vainas dēļ, Nomnieks apņemas patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, risināt visus jautājumus, kas saistīti ar radīto bojājumu novēršanu un zaudējumu kompensāciju.

   3.8. Nomniekam nav tiesību atstāt Telpas bez uzraudzības visā šī Līguma darbības laikā.

   3.9. Nomniekam jānodrošina Telpu apsardze un neaizskaramība.

   3.10.Nomnieks ir atbildīgs par telpu un tajās esošo iekārtu apdrošināšanu .

   3.11.Visu šī līguma darbības laiku Nomnieks ir atbildīgs par visu personu rīcību, kuras uzturas Telpās.

   3.12. Beidzoties šī līguma darbības termiņam vai izbeidzot to pirms termiņa, Nomniekam Telpas ir jānodod Iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kā tās tika pieņemtas.

   3.13. Ja uz Telpu atbrīvošanas brīdi to stāvoklis ir pasliktinājies, tad Nomniekam ir jāizdara Telpu remonts pēc ar Iznomātāju saskaņota plāna vai jāapmaksā remonta vērtība, ja Iznomātājs tam piekrīt. Ja Nomnieks nepilda iepriekš minēto noteikumu, tas maksā Iznomātājam līgumsodu Ls 300 apmērā.

   3.14. Nomnieks sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Telpu atbrīvošanu nodošanu Iznomātājam, kā arī sedz citus izdevumus, kas Pusēm šajā sakarā varētu rasties.

   3.15. Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā pēc šī līguma darbības termiņa beigām vai arī no tā izbeigšanas brīža. Šis termiņš netiek uzskatīts par šī Līguma darbības termiņa pagarinājumu.

   3.16. Izbeidzoties šī Līguma darbības termiņam vai izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Telpu nodošana notiek saskaņā ar Telpu nodošanas – pieņemšanas aktu. Gadījumā, ja 2 /divu / kalendāro nedēļu laikā no šī Līguma darbības termiņa izbeigšanās Nomnieks nav atbrīvojis Telpas, tajās atstātās mantas Puses uzskatīs par pamestām, un Iznomātājam ir tiesības rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem.

   3.17. Atstājot telpas, saskaņā ar līguma termiņa izbeigšanos vai līguma izbeigšana pirms termiņa, Nomniekam ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.

   3.18. Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem, kuri paliek Telpās, ņemot vērā to amortizācijas nolietojumu, Nomnieks var prasīt tikai tajā gadījumā, ja šo uzlabojumu vērtība un raksturs pirms to iebūvēšanas ir ticis rakstiski saskaņots ar Iznomātāju, un Iznomātājs rakstiski ir izteicis savu piekrišanu tos kompensēt.

   4. Iznomātāja tiesības un pienākumi

   4.1. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Nomnieka saistību izpildi un iznomāto Telpu stāvokli.

   4.2. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt Telpu izmantošanu saskaņā ar līguma priekšmetu.

   4.3. Iznomātājs veic un organizē namīpašuma kapitālo remontu, iesaistot, pēc vienošanās, Nomnieka līdzekļus tajā. Saistībā ar kapitālā remonta darbiem Iznomātājs var apturēt vai pārtraukt Nomnieka darbību nomātajās Telpās, par to rakstiski brīdinot Nomnieku savlaicīgi – 2 mēnešus iepriekš pirms remonta (pārbūves, rekonstrukcijas) darbu uzsākšanas

   4.4. Iznomātājam ir pienākums nodrošināt pienācīgus Telpu ekspluatācijas apstākļus.

   4.5. Ārkārtēju apstākļu gadījumā Iznomātājam ir tiesības iekļūt Telpās bez iepriekšēja brīdinājuma.

   5. Norēķinu kārtība

   5.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 59,80 + PVN 18% Ls 10,76 ( Ls 2,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī ), par nomas telpām ar kopējo platību 29,9 m2, kas sastāda Ls 70,56.

   5.2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par tekošo mēnesi līdz nākošā mēneša 20. datumam, pārskaitot to Iznomātāja norādītajā kontā – LV09 UNLA 0004 0005 0810 8. A/S SEB Latvijas Unibanka, kods: UNLALV2X.

   5.3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto kārtību un prasībām. Nomniekam ir pienākums maksāt arī citus nodokļus, kas tiktu noteikti saistībā ar Telpām un ēku.

   5.4. Nomnieks maksā atsevišķi par izmantojamiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem (elektroenerģija, telekomunikācijas, ūdensvads, kanalizācija, apkure, apsardze, atkritumu izvešana) pēc attiecīgo pakalpojuma sniedzēju rēķina saņemšanas, tajā noteiktos termiņos vai arī pēc Iznomātāja piestādītā rēķina. Ja Nomnieks izmanto iepriekš minētos pakalpojumus, noslēdzot vienošanos par tiem tieši ar šo pakalpojumu sniedzēju, parādu gadījumā tie nav attiecināmi uz Iznomātāju.

   5.5. Visi šajā Līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad tie pilnā apmērā ir nonākuši Iznomātāja kasē vai bankas kontā.

   5.6. Nomas maksas termiņa nokavējuma gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma naudu 0,5% apmērā no nenomaksātās maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

   5.7. Nomas maksa atkarībā no vidējās tirgus cenas un/vai ēkas, kurā atrodas Telpas uzturēšanas izdevumu lieluma, nodokļu un normu likmju izmaiņām, vai ja ir izdoti vai tiek grozīti likumdošanas akti, kas ietekmē nomas maksas apmēru, kā arī ņemot vērā inflācijas koeficientu, tiek koriģēta pusēm vienojoties vienu reizi gadā. Par nomas maksas apmēra palielināšanu Iznomātājam rakstiski jābrīdina Nomnieks vienu mēnesi iepriekš.

   6.Līguma grozīšanas, papildināšanas

   un laušanas kārtība

   6.1. Visus šī līguma grozījumus un papildinājumus veic Puses rakstiskā formā, un tie ir pievienojami šim līgumam, un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

   6.2. Pēc savas izvēles Nomnieks var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja tas kalpo Nomnieka interesēm un ja par to Iznomātājam ir paziņots vismaz 2 mēnešus iepriekš.

   6.3. Iznomātājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, ja :

   6.3.1. Nomnieks izmanto Telpas mērķiem (1.2.p.), kādi nav paredzēti šajā Līgumā, vai arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus.

   6.3.2. Nomnieks patvaļīgi bez saskaņošanas ar Iznomātāju, vai arī pārkāpjot attiecīgos normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu.

   6.3.3. Nomnieks neveic kārtējo remontu šajā Līgumā noteiktajā termiņā.

   6.3.4. Nomnieks bez rakstiskas Iznomātāja atļaujas nodod Telpas apakšnomā vai arī izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām.

   6.3.5. Nomnieks ir pieļāvis kāda maksājuma, kuru uzliek šis līgums, kavējumu.

   6.3.6. Nomnieks tiek atzīts par maksātnespējīgu un bankrotējušu.

   6.3.7. Citos gadījumos, kad Nomnieks nepilda šajā Līgumā noteiktos pienākumus, saistības un pārkāpj savas tiesības.

   6.4. Līguma izbeigšanas pirms termiņa gadījumos, no Iznomātāja puses (6.3.1.-6.3.7. punkti), Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu no tā brīža, kad Nomnieks ir saņēmis attiecīgu rakstisku paziņojumu.

   6.5. Telpu nodošana Iznomātājam notiek ar nodošanas – pieņemšanas aktu, Nomniekam atbrīvojot Telpas no visām savām mantām, atstājot Telpas normālā ekspluatācijas kārtībā un tīras, atdodot visas atslēgas. Ja Nomnieks atsakās parakstīt Telpu nodošanas – pieņemšanas aktu, to paraksta divi liecinieki, kas ar saviem parakstiem apliecina aktā minēto faktu atbilstību faktiskajiem apstākļiem.

   6.6. Iznomātājam ir tiesības izbeigt nomas līgumu, ja telpas ir nepieciešamas Iznomātāja vajadzībām, par to 6 mēnešus iepriekš brīdinot Nomnieku.

   7. Nobeiguma noteikumi

   7.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šī Līguma izpildi, un ir atbildīgas saskaņā ar LR likumdošanu.

   7.2. Domstarpības, kuras var rasties starp pusēm, puses risina pirmkārt savstarpēju sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos – pēc ieinteresētās puses prasības tiesā.

   7.3. Puses saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem.

   7.4. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem Iznomātājam vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem, ja tas nepilda šī Līguma noteikumus, t.sk., nepareizas kanalizācijas, apkures un citu komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā.

   7.5. Ja šī Līguma izbeigšanas gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo Telpas, turpmāk par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nomas maksa 10 (desmit) kārtīgā apmērā.

   7.6. Ja kādu Nomnieka darbības rezultātā Iznomātājam tiek uzlikts naudas sods vai aprēķinātas soda sankcijas, t.sk., saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildības par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta Nomniekam.

   7.7. Iznomātājs nav atbildīgs par bojājumiem un ievainojumiem, kas radušies cilvēkiem vai mantai ūdens noplūdes gadījumos, atkalas, sniega nobrukuma gadījumos un citos negadījumos.

   7.8. Katras puses pienākums ir paziņot otrai rakstiski par juridiskās personas nosaukuma, uzņēmējdarbības formas, adreses, bankas rekvizītu maiņu nekavējoties pēc to izmaiņu izdarīšanas.

   7.9. Līgums sastādīts 2 eksemplāros, viens atrodas pie Iznomātāja, viens pie Nomnieka. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

    

    

    

   8. Īpašie noteikumi

   _________________________________________________________

    

   Pušu rekvizīti un paraksti

   IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS

   SIA “CDzP” SIA “NORLATS”

   Reģ.Nr.LV 44103029458 Reģ.Nr.44103016082

   Gaujas ielā 7, Cēsīs, LV –4101 Rīgas ielā 23, Cēsīs, LV-4101

   LUB Cēsu filiāle kods UNLALV2X ____________________

   Konts Nr.LV09 UNLA 0004 0005 0810 8 ____________________

   _____________________ Ģ. Beikmanis ____________________ I.Timermane

   / paraksts / / paraksts /

    

    

    

    

    

   Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

   domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Pielikums lēmumam nr. 266

   NOMAS LĪGUMS

   par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23

   Cēsīs 2007.gada_________

   Cēsu pilsētas dome, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 19.04.2007., prot.Nr.7 lēmumu Nr.266 “Par nedzīvojamo telpu nomu Rīgas ielā 23, Cēsīs”, kuru pārstāv SIA “CDzP”, Cēsīs, Gaujas ielā 7, turpmāk tekstā – Iznomātājs- valdes priekšsēdētāja Ģirta Beikmaņa personā no vienas puses un SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” vadītājs Imants Timermanis, turpmāk tekstā – Nomnieks, no otras puses, pārslēdza šo līgumu par sekojošo:

   1. Līguma priekšmets.

  3. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā par maksu telpas ar kopējo platību 55,0 m2 , turpmāk tekstā sauktas Telpas, kas izvietotas Cēsīs, Rīgas ielā 23.

1.2. Iznomātājs nodod Telpas Nomniekam (mērķis) – biroja vajadzībām.

1.3. Nomas Telpas Iznomātājs nodod Nomniekam lietošanā ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.4. Nomniekam ir zināms Telpu tehniskais stāvoklis un šajā sakarā tam nav nekādu pretenziju.

2. Līguma termiņš.

2.1. Nomas līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts līdz 31.12.2010.

3. Nomnieka tiesības un pienākumi.

3.1. Nomniekam ir pienākums:

3.1.1. Telpas izmantot mērķiem, kuri norādīti šī līguma 1.2. punktā. Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstiska piekrišana,

3.1.2. savlaicīgi maksāt nomas maksu par Telpu izmantošanu, kā arī visus nepieciešamos nodokļus saistītus ar nekustamo īpašumu Cēsīs, Rīgas ielā 23, līgumā noteiktajā vai saņemto rēķinu uzrādītajā termiņā.

3.1.3. godprātīgi pildīt līguma saistības, saudzīgi un rūpīgi izturēties pret ēku, kurā atrodas Telpas un tai pieguļošo teritoriju.

3.1.4. uzturēt kārtību un tīrību Telpās, ēkas koplietošanas telpās un ēkas pieguļošajā teritorijā,

3.1.5. izmantot Telpas tikai saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un darboties tajās, ievērojot ēkā atrodošos trešo personu intereses.

3.1.6. uz sava rēķina un ar saviem līdzekļiem savlaicīgi veikt iznomāto Telpu kosmētisko remontu.

3.2. Nomniekam nav tiesību izdarīt Telpu rekonstrukciju vai pārbūvi bez iepriekšējas Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

3.3. Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas Telpas nodot apakšnomā vai kā citādi apgrūtināt un/vai piesaistīt trešās personas Telpu izmantošanā.

3.4. Nomnieks apņemas ievērot iznomāto Telpu vispārīgos apkalpošanas un uzturēšanas noteikumus, sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības.

3.5. Nomnieks ir atbildīgs par ugunsdrošības, elektroenerģijas izmantošanas, vides aizsardzības, sanitāro un citu noteikumu ievērošanu viņam lietošanā nodotajās Telpās un, parakstot šo līgumu, uzņemas pilnu materiālu atbildību šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā, sedzot visus zaudējumus, kas Iznomātājam radušies sakarā ar minēto noteikumu pārkāpšanu.

3.6. Avāriju gadījumā Nomniekam nekavējoties jāziņo Iznomātājam un institūcijai, kas veic steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanai. Nomniekam jānodrošina Iznomātājs ar precīzām ziņām par Nomnieka pilnvaroto pārstāvi, kurš attiecīgi varētu rīkoties gadījumos, kad avārijas notiek ārpus darba laika.

3.7. Ja Telpās bojājumi ir radušies trešo personu vainas dēļ, Nomnieks apņemas patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, risināt visus jautājumus, kas saistīti ar radīto bojājumu novēršanu un zaudējumu kompensāciju.

3.8. Nomniekam nav tiesību atstāt Telpas bez uzraudzības visā šī Līguma darbības laikā.

3.9. Nomniekam jānodrošina Telpu apsardze un neaizskaramība.

3.10.Nomnieks ir atbildīgs par telpu un tajās esošo iekārtu apdrošināšanu .

3.11.Visu šī līguma darbības laiku Nomnieks ir atbildīgs par visu personu rīcību, kuras uzturas Telpās.

3.12. Beidzoties šī līguma darbības termiņam vai izbeidzot to pirms termiņa, Nomniekam Telpas ir jānodod Iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kā tās tika pieņemtas.

3.13. Ja uz Telpu atbrīvošanas brīdi to stāvoklis ir pasliktinājies, tad Nomniekam ir jāizdara Telpu remonts pēc ar Iznomātāju saskaņota plāna vai jāapmaksā remonta vērtība, ja Iznomātājs tam piekrīt. Ja Nomnieks nepilda iepriekš minēto noteikumu, tas maksā Iznomātājam līgumsodu Ls 300 apmērā.

3.14. Nomnieks sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Telpu atbrīvošanu nodošanu Iznomātājam, kā arī sedz citus izdevumus, kas Pusēm šajā sakarā varētu rasties.

3.15. Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā pēc šī līguma darbības termiņa beigām vai arī no tā izbeigšanas brīža. Šis termiņš netiek uzskatīts par šī Līguma darbības termiņa pagarinājumu.

3.16. Izbeidzoties šī Līguma darbības termiņam vai izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Telpu nodošana notiek saskaņā ar Telpu nodošanas – pieņemšanas aktu. Gadījumā, ja 2 /divu / kalendāro nedēļu laikā no šī Līguma darbības termiņa izbeigšanās Nomnieks nav atbrīvojis Telpas, tajās atstātās mantas Puses uzskatīs par pamestām, un Iznomātājam ir tiesības rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem.

3.17. Atstājot telpas, saskaņā ar līguma termiņa izbeigšanos vai līguma izbeigšana pirms termiņa, Nomniekam ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.

3.18. Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem, kuri paliek Telpās, ņemot vērā to amortizācijas nolietojumu, Nomnieks var prasīt tikai tajā gadījumā, ja šo uzlabojumu vērtība un raksturs pirms to iebūvēšanas ir ticis rakstiski saskaņots ar Iznomātāju, un Iznomātājs rakstiski ir izteicis savu piekrišanu tos kompensēt.

4. Iznomātāja tiesības un pienākumi

4.1. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Nomnieka saistību izpildi un iznomāto Telpu stāvokli.

4.2. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt Telpu izmantošanu saskaņā ar līguma priekšmetu.

4.3. Iznomātājs veic un organizē namīpašuma kapitālo remontu, iesaistot, pēc vienošanās, Nomnieka līdzekļus tajā. Saistībā ar kapitālā remonta darbiem Iznomātājs var apturēt vai pārtraukt Nomnieka darbību nomātajās Telpās, par to rakstiski brīdinot Nomnieku savlaicīgi – 2 mēnešus iepriekš pirms remonta (pārbūves, rekonstrukcijas) darbu uzsākšanas

4.4. Iznomātājam ir pienākums nodrošināt pienācīgus Telpu ekspluatācijas apstākļus.

4.5. Ārkārtēju apstākļu gadījumā Iznomātājam ir tiesības iekļūt Telpās bez iepriekšēja brīdinājuma.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 110,00 + PVN 18% Ls 19,80 ( Ls 2,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī ), par nomas telpām ar kopējo platību 55,0 m2, kas sastāda Ls 129,80.

5.2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par tekošo mēnesi līdz nākošā mēneša 20. datumam, pārskaitot to Iznomātāja norādītajā kontā – LV09 UNLA 0004 0005 0810 8. A/S SEB Latvijas Unibanka, kods: UNLALV2X.

5.3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto kārtību un prasībām. Nomniekam ir pienākums maksāt arī citus nodokļus, kas tiktu noteikti saistībā ar Telpām un ēku.

5.4. Nomnieks maksā atsevišķi par izmantojamiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem (elektroenerģija, telekomunikācijas, ūdensvads, kanalizācija, apkure, apsardze, atkritumu izvešana) pēc attiecīgo pakalpojuma sniedzēju rēķina saņemšanas, tajā noteiktos termiņos vai arī pēc Iznomātāja piestādītā rēķina. Ja Nomnieks izmanto iepriekš minētos pakalpojumus, noslēdzot vienošanos par tiem tieši ar šo pakalpojumu sniedzēju, parādu gadījumā tie nav attiecināmi uz Iznomātāju.

5.5. Visi šajā Līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad tie pilnā apmērā ir nonākuši Iznomātāja kasē vai bankas kontā.

5.6. Nomas maksas termiņa nokavējuma gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma naudu 0,5% apmērā no nenomaksātās maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

5.7. Nomas maksa atkarībā no vidējās tirgus cenas un/vai ēkas, kurā atrodas Telpas uzturēšanas izdevumu lieluma, nodokļu un normu likmju izmaiņām, vai ja ir izdoti vai tiek grozīti likumdošanas akti, kas ietekmē nomas maksas apmēru, kā arī ņemot vērā inflācijas koeficientu, tiek koriģēta pusēm vienojoties vienu reizi gadā. Par nomas maksas apmēra palielināšanu Iznomātājam rakstiski jābrīdina Nomnieks vienu mēnesi iepriekš.

6.Līguma grozīšanas, papildināšanas

un laušanas kārtība

6.1. Visus šī līguma grozījumus un papildinājumus veic Puses rakstiskā formā, un tie ir pievienojami šim līgumam, un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

6.2. Pēc savas izvēles Nomnieks var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja tas kalpo Nomnieka interesēm un ja par to Iznomātājam ir paziņots vismaz 2 mēnešus iepriekš.

6.3. Iznomātājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, ja :

6.3.1. Nomnieks izmanto Telpas mērķiem (1.2.p.), kādi nav paredzēti šajā Līgumā, vai arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus.

6.3.2. Nomnieks patvaļīgi bez saskaņošanas ar Iznomātāju, vai arī pārkāpjot attiecīgos normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu.

6.3.3. Nomnieks neveic kārtējo remontu šajā Līgumā noteiktajā termiņā.

6.3.4. Nomnieks bez rakstiskas Iznomātāja atļaujas nodod Telpas apakšnomā vai arī izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām.

6.3.5. Nomnieks ir pieļāvis kāda maksājuma, kuru uzliek šis līgums, kavējumu.

6.3.6. Nomnieks tiek atzīts par maksātnespējīgu un bankrotējušu.

6.3.7. Citos gadījumos, kad Nomnieks nepilda šajā Līgumā noteiktos pienākumus, saistības un pārkāpj savas tiesības.

6.4. Līguma izbeigšanas pirms termiņa gadījumos, no Iznomātāja puses (6.3.1.-6.3.7. punkti), Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu no tā brīža, kad Nomnieks ir saņēmis attiecīgu rakstisku paziņojumu.

6.5. Telpu nodošana Iznomātājam notiek ar nodošanas – pieņemšanas aktu, Nomniekam atbrīvojot Telpas no visām savām mantām, atstājot Telpas normālā ekspluatācijas kārtībā un tīras, atdodot visas atslēgas. Ja Nomnieks atsakās parakstīt Telpu nodošanas – pieņemšanas aktu, to paraksta divi liecinieki, kas ar saviem parakstiem apliecina aktā minēto faktu atbilstību faktiskajiem apstākļiem.

6.6. Iznomātājam ir tiesības izbeigt nomas līgumu, ja telpas ir nepieciešamas Iznomātāja vajadzībām, par to 6 mēnešus iepriekš brīdinot Nomnieku.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šī Līguma izpildi, un ir atbildīgas saskaņā ar LR likumdošanu.

7.2. Domstarpības, kuras var rasties starp pusēm, puses risina pirmkārt savstarpēju sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos – pēc ieinteresētās puses prasības tiesā.

7.3. Puses saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem.

7.4. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem Iznomātājam vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem, ja tas nepilda šī Līguma noteikumus, t.sk., nepareizas kanalizācijas, apkures un citu komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā.

7.5. Ja šī Līguma izbeigšanas gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo Telpas, turpmāk par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nomas maksa 10 (desmit) kārtīgā apmērā.

7.6. Ja kādu Nomnieka darbības rezultātā Iznomātājam tiek uzlikts naudas sods vai aprēķinātas soda sankcijas, t.sk., saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildības par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta Nomniekam.

7.7. Iznomātājs nav atbildīgs par bojājumiem un ievainojumiem, kas radušies cilvēkiem vai mantai ūdens noplūdes gadījumos, atkalas, sniega nobrukuma gadījumos un citos negadījumos.

7.8. Katras puses pienākums ir paziņot otrai rakstiski par juridiskās personas nosaukuma, uzņēmējdarbības formas, adreses, bankas rekvizītu maiņu nekavējoties pēc to izmaiņu izdarīšanas.

7.9. Līgums sastādīts 2 eksemplāros, viens atrodas pie Iznomātāja, viens pie Nomnieka. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. Īpašie noteikumi

_____________________________________________

 

Pušu rekvizīti un paraksti

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS

SIA “CDzP” SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”

Reģ.Nr.LV 44103029458 Reģ.Nr.49502000386

Gaujas ielā 7, Cēsīs, LV –4101 Rīgas ielā 23, Cēsīs, LV-4101

LUB Cēsu filiāle kods UNLALV2X ____________________

Konts Nr.LV09 UNLA 0004 0005 0810 8 ____________________

_____________________ Ģ. Beikmanis ____________________ I.Timermanis

/ paraksts / / paraksts /

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

19.04.2007.,prot.nr. 7

lēmumam nr. 276

 

Neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs,

privatizācijas noteikumi

 1. Zemes gabala adrese – Lenču iela 2, Cēsis, Cēsu raj.;
 2. Zemes gabala robežu plāns un kadastra numurs - zemes robežu plāns Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistrā reģistrēts 02.03.2007., kadastra numurs: 4201 005 1006;
 3. Zemes gabala kopējā platība – pēc kadastrālās uzmērīšanas 0.1522ha (1522 kv.m.);
 4. Kādiem mērķiem zemesgabalu var izmantot - saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” zemes gabals Lenču ielā 2, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu G zonā, kur pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”;
 5. Zemes gabala piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam - zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs īpašnieki uz 1940.gada 21.jūliju nav zināmi;
 6. Zemes gabala īpašumu tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā - Cēsu zemesgrāmatu nodaļa Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 9, lēmuma datums 03.03.2003. Īpašnieks – Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048;
 7. Ziņas par personām, kuras nomā vai lieto zemes gabalu vai tā daļu, un šo nomas vai citu līgumu termiņiem – zemes nomas līgums, kas noslēgts 1992.gada 15.decembrī, starp Cēsu pilsētas valdi (tagad Cēsu pilsētas dome) un akciju sabiedrību DANLAT PROPERTIES A/S un 2005.gada 20.oktobra vienošanās par zemes nomas tiesībām SIA „ Hotel Cēsis”, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003124942, kā rezultātā zemes gabals Lenču ielā 2, Cēsīs, ir apgrūtināts par labu SIA „CAFE POPULAR”. Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.9 nostiprināta nomas tiesība uz zemi Lenču ielā 2, Cēsīs ar kopējo platību 1514kvm, nomnieks: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CAFE POPULAR”, nodokļu maksātāja kods 40003124942, lēmuma datums: 13.03.2007.; 2007.gada 11.aprīlī starp Cēsu pilsētas domi un Jāni Lasmani ir noslēgta vienošanās pie 15.12.1992. nomas līgumiem, saskaņā ar kuru zemes nomas tiesības ir Jānim Lasmanim.
 8. Iesniegtie prasījumi attiecībā uz privatizējamo objektu - Cēsu pilsētas domē saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CAFE POPULAR” neapbūvēta zemes gabala Lenču ielā 2, Cēsīs privatizācijas ierosinājums (reģ. Nr. 2045/1-23; 30.08.2006.);
 9. Zemes gabala privatizācijā izmantojamā metode un paņēmiens – metode-pārdot; paņēmiens - izsolē;
 10. Zemes gabala kadastrālā vērtība – uz 2007.gada 08.martu sastāda Ls 10228(desmit tūkstoši divi simti divdesmit divi lati), LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas izziņa Nr.9B-3C/459, 08.03.2007.;
 11. Zemes gabala cena – noteikta Ls 108 000 (viens simts astoņi tūkstoši lati), t.i.Ls 70,95/kv.m. ;
 12. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas - 100% lati;
 13. Samaksas termiņi- tūlītēja samaksa;
 14. Samaksas kārtība – nosolītājam summa par izsolē iegūto zemes gabalu jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sēdē;
 15. Privatizācijas pasākumu veikšanas kārtība pēc privatizācijas noteikumu apstiprināšanas - divu nedēļu laikā pēc neapbūvēta zemes gabala privatizācijas noteikumu apstiprināšanas Cēsu pilsētas domes sēdē, publicē paziņojumu par šo noteikumu apstiprināšanu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā „Druva”, kā arī internetā www.cesis.lv.; izstrādā izsoles noteikumus, kurus apstiprina domes sēdē un nosaka izsoles datumu, izsoles rezultātu apstiprināšana; pēc samaksas par nosolīto īpašumu - pirkuma līgums; nodošanas - pieņemšanas akts; īpašnieka pārreģistrācija Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.9;
 16. Dokumenti, kas jāiesniedz privatizācijas subjektam, lai viņu varētu atzīt par zemesgabala privatizācijas pretendentu – juridiskai personai:

  • komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
  • PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
  • statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
  • izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;
  • izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
  • Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;
  • juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
  • izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
  • juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
  • zvērināta revidenta atzinumu pa pretendenta maksātspēju;

Fiziskai personai:

  • pases kopija;
  • izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
  • izziņa, kas izdota no Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska persona ir individuālā darba veicējs);
  • izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu pieejamību.

 1. Pirkuma līguma atcelšanas kārtība – nav noteikta;
 2. Nododamās tiesības un saistības – zemes nomas līgums, kas noslēgts 1992.gada 15.decembrī, starp Cēsu pilsētas valdi (tagad Cēsu pilsētas dome) un akciju sabiedrību DANLAT PROPERTIES A/S un 2005.gada 20.oktobra vienošanās par zemes nomas tiesībām SIA „ Hotel Cēsis”, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003124942, kā rezultātā zemes gabals Lenču ielā 2, Cēsīs, ir apgrūtināts par labu SIA „CAFE POPULAR”. Nomas līgums, kas noslēgts 1992.gada 15.decembrī, nomnieks: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CAFE POPULAR”, nodokļu maksātāja kods 40003124942, pamats: 2006.gada 3.maija Uzņēmuma reģistra lēmums Nr. 6-12/40433/1, nostiprināts Cēsu zemesgrāmatu nodaļa Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 9, lēmuma datums: 13.03.2007.;
 3. Zemes gabala izmantošanas nosacījumi – saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” zemes gabals Lenču ielā 2, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu G zonā, kur pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”;
 4. Citi nosacījumi, kas jāpilda pircējam – zemes gabals atrodas Valsts nozīmes arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7426 „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā; zemes gabals atrodas Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr.394 „Cēsu senpilsēta” teritorijā; noteikti un kadastrāli uzmērīti sekojoši apgrūtinājumi: aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu kabeļu līnijām - 0.0264ha, aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadiem līdz 2m dziļumam – 0.0623ha, aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadiem –0.0317ha, aizsargjoslu teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.028ha;
 5. Īpašumu tiesību iegūšana un pāreja – pēc samaksas par nosolīto īpašumu - pirkuma līgums; nodošanas - pieņemšanas akts; īpašnieka pārreģistrācija Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.9;
 6. Pašvaldības pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības – pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības uz privatizēto objektu, ja privatizācijas subjekts attiecīgo objektu pārdod tālāk.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

Par Cēsu pilsētas dabas  un kultūrvēsturiskā 
 parka aizsardzību un uzturēšanu

1. Cēsu pilsētas domes saistošo noteikumu “Par Cēsu pilsētas dabas  un kultūrvēsturiskā 
 parka aizsardzību un uzturēšanu” (turpmāk tekstā – Noteikumi) uzdevums ir noteikt vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās teritorijas “Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskais parks” (turpmāk tekstā Parks) izveidošanas mērķiem atbilstošu uzturēšanas un aizsardzības kārtību.

2. Noteikumu mērķis ir veicināt Parka iekšējās kārtības ievērošanu un atturēt Cēsu iedzīvotājus un viesus no pārkāpumiem, kas Parkā traucētu tā aizsardzību un uzturēšanu.

3. Parks ir dabas un kultūrvēsturisku objektu komplekss, kuram ir īpaša, tikai Cēsīm raksturīga dabas un kultūrvēsturisku objektu daudzveidība un vērtība.

4. Parks izveidots ar mērķi novērst dabas un kultūrvēsturiskās vides  degradāciju, saglabāt  to nākamajām paaudzēm kā mantojumu, veicināt  teritorijas  līdzsvarotu attīstību, attīstīt izglītības un pētniecības darbu, veicināt iedzīvotāju rekreācijas iespējas un tūrisma attīstību, līdz ar to Parka teritorijā saudzējami un atjaunojami kultūrvēsturiskie un dabas objekti, vēsturiskā apbūve, dabiskais reljefs un Dabas aizsardzības plānā (apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē 2006. gada 14. septembrī, prot.15.p.30) ietvertie raksturīgie ainaviskie skatu punkti.

5. Parks aptver daļu Cēsu pilsētas teritorijas 767 ha platībā, saskaņā ar robežu aprakstu (1.pielikums). Parka funkcionālo zonu shēma pievienota šo noteikumu 2. pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu koordināšu apraksts – šo noteikumu 3. pielikumā.

6. Parka daļā, kas atrodas Gaujas Nacionālā parka (turpmāk tekstā - GNP ) dabas lieguma zonā, tā aizsardzību un uzturēšanu regulē spēkā esošie GNP apsaimniekošanas normatīvie akti.

7. Parka teritorijā pieļaujama jaunu zemes gabalu veidošana un jaunu objektu būvniecība saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005-2017 (apstiprināti Cēsu pilsētas domes sēdē 2005. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 14. p 39 ) un tā sastāvā esošajiem Apbūves noteikumiem.

8. Iepriekš minētās darbības veicamas uz apstiprināta detālplānojuma pamata, gadījumos, ja detālplānojumu izstrādes nepieciešamību nosaka valsts normatīvie akti, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumi vai Cēsu pilsētas domes īpašs lēmums.

9.Parkā ir noteikts šāds funkcionālais zonējums, atbilstoši Parka Dabas aizsardzības plānam:

9.1. dabas lieguma zona – noteikta, lai saglabātu aizsargājamos biotopus un sugas Gaujas ielejā un tās pieteku gravās;

9.2. dabas parka zona – noteikta, lai nodrošinātu visu dabas un kultūrvēsturisko vērtību kompleksa un ainaviskās daudzveidības saglabāšanu, lai veicinātu tūrisma attīstību un teritorijas ilgtspējīgu izmantošanu;

9.3. ainavu aizsardzības zona – noteikta, lai nodrošinātu kultūrvēsturisko vērtību un ainaviskās daudzveidības saglabāšanu, lai veicinātu tūrisma attīstību un teritorijas ilgtspējīgu izmantošanu;

9.4. neitrālā zona – noteikta, lai nodrošinātu Parka attīstību un veicinātu tūrisma infrastruktūras pilnveidošanu Parka teritorijā un veidotu buferzonu ap pārējo kategoriju zonām.

10. Visā parka teritorijā aizliegts:

10.1. jebkādas darbības, kas var izmainīt vai ietekmēt kultūrvēsturiskās vides īpatnības un vēsturiskās ainavas elementus vai samazināt to bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti, ir pretrunā ar parka izveidošanas mērķiem vai izraisa nevēlamas  pārmaiņas dabas procesu norisēs, kā arī kultūrvēsturiskās vides un ainavu telpiskajā struktūrā;

10.2. būvēt vidi degradējošus jaunus objektus un paplašināt esošas vidi degradējošas būves;

10.3. bojāt un iznīcināt kultūras pieminekļus, dabas un kultūrvēsturiskus objektus, kas definēti Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005-2017;

10.4. pārveidot virsmas reljefu un veikt citas darbības, ja tās pārveido Parka dabu un var veicināt zemes erozijas attīstību;

10.5. iznīcināt, bojāt un pārveidot vērtīgas ainavas un to  elementus, kas noved pie Parka degradēšanās;

11. Parka dabas lieguma, dabas parka un ainavu aizsardzības zonās aizliegts:

11.1. nobraukt no ceļiem ( izbūvētiem un iebrauktiem) un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem pa meža zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

11.2. bez rakstiskas saskaņošanas ar Cēsu pilsētas domes atbildīgām struktūrām..:

11.2.1. ierīkot jaunas tūristu apmetņu vietas;

11.2.2. ierīkot izziņas un atpūtas takas, kā arī citus tūrisma infrastruktūras objektus;

11.2.3. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 100 cilvēku.

12. Parka dabas lieguma zonā, kas lielā mērā atbilst GNP lieguma zonai, papildus GNP normatīvo aktu prasībām aizliegts:

12.1. veikt galveno cirti;

12.2. bez Cēsu pilsētas domes Kokaugu aizsardzības komisijas saskaņojuma veikt kritušu un atmirušu koku (vai to daļu) izvākšanu, ja to diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 cm;

12.3. uzsākt pļaušanu ātrāk par 15. jūliju dabas aizsardzības plānā norādītajās bioloģiski vērtīgajās pļavās, kurās izplatīti aizsargājamie orhideju dzimtas augi;

12.4. veikt zemes transformāciju, izņemot zemes transformāciju esošo ceļu un inženierkomunikāciju renovācijai vai rekonstrukcijai, jaunai ceļu un inženierkomunikāciju būvniecībai, un īpašos gadījumos, saskaņojot ar Cēsu pilsētas domes atbildīgām struktūrām.

12.5. būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus.

13. Parka dabas parka zonā aizliegts:

13.1. veikt pļavu mēslošanu dabas aizsardzības plānā norādītajās bioloģiski vērtīgās sausās, mēreni mitrās, mitrās pļavās;

13.2. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas kokus (izņemot augšanā atpalikušos, slimības inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

13.2.1. priežu un ozolu audzēs – 70 gadus;

13.2.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēs – 50 gadus;

13.2.3. apšu audzēs – 30 gadus;

13.3. bez Cēsu pilsētas domes Kokaugu aizsardzības komisijas saskaņojuma veikt kritušu un atmirušu koku (vai to daļu) izvākšanu no mežu teritorijas, ja to diametrs resnākajā vietā pārsniedz 50 cm;

14. Parka dabas parka zonā jāievēro, ka: cērtot kokus galvenajā un kopšanas cirtē, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā vismaz 10 (desmit) dzīvotspējīgus vecākos un lielāko izmēru kokus (ekoloģiskos kokus), vispirms izvēloties resnākos un dzīvīgākos (koku caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, tad vispirms saglabā apses un bērzus, kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus, kokus ar deguma rētām.

15. Parka ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

15.1. veikt jebkādas darbības, kas izjauc un degradē vērtīgo vēsturisko ainavu,

15.2. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas kokus (izņemot kokus tehnoloģiskajos koridoros, augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

15.2.1. priežu un ozolu audzēm – 80 gadus;

15.2.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 60 gadus;

15.2.3. apšu audzēm – 35 gadus.

 

16. Parka dabas lieguma un dabas parka zonā aizliegts:

16.1. veikt mežsaimniecisko darbību no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

16.2. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) Dabas aizsardzības plānā norādītos bioloģiski vērtīgos zālājus;

16.3. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;

16.4. nosusināt purvus, avoksnājus un vecupes;

16.5. dedzināt sauso zāli;

16.6. cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē;

16.7. iegūt derīgos izrakteņus;

16.8. lietot augu aizsardzības līdzekļus, biocīdus un minerālmēslus augsnes sagatavošanā meža zemēs un mežaudžu kopšanā;

16.9. veikt darbības, kas var izmainīt Gaujas pieteku, strautu un vecupju hidroloģisko režīmu.

17. Parka izveidošanas mērķu īstenošanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

Cēsu pilsētas domes pilnvarotas personas :

17.1.1. kontrolē un koordinē visas nepieciešamās un pieļaujamās darbības, kā arī pārtrauc destruktīvās darbības un procesus;

17.1.2. nodrošina Parka dabas un kultūrvēsturisko vērtību inventarizāciju, objektu aizsardzības zonu robežu un režīma noteikšanu;

17.1.3. nodrošina ilgtermiņa un ikgadējo apsaimniekošanas plānu izstrādi, pārrauga to realizāciju;

17.1.4. nepieciešamības gadījumos slēdz teritorijas apsaimniekošanas vienošanos un līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumi atrodas Parkā par teritorijas apsaimniekošanas nosacījumiem un neierobežotu apmeklētāju kustību pa Dabas aizsardzības plānā paredzētajām tūrisma takām , kas marķētas dabā.

17.1.5. parka uzturēšanai un pārvaldei izveido  Parka apsaimniekošanas Padomi;

17.1.6. koordinē GNP dabas lieguma zonā veicamās darbības un  savas kompetences ietvaros veic saskaņojumu ar GNP administrāciju tām darbībām, kuru saskaņošanu nosaka administratīvie akti ;

17.2. Cēsu pilsētas vides attīstības padome:

17.2.1. nodrošina izpildāmo darbu konsultatīvi metodisko vadību;

17.2.2. izskata un sniedz atzinumus attiecīgajām lemttiesīgajām institūcijām par teritorijas plānojumu, būvniecības iecerēm un būvprojektiem, kas var būtiski ietekmēt Parka vides kvalitāti, kā arī izvērtē to atbilstību Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka izveidošanas  mērķiem.

17.2.3. sagatavo teritorijas attīstības priekšlikumus un iesniedz Parka apsaimniekošanas padomei.

18. Parka aizsardzības un uzturēšanas nepieciešamo līdzekļu piesaistei Cēsu pilsētas dome izveido “Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka fondu”.

19.1. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Cēsu pilsētas domes atbildīgās amatpersonas. Administratīvo pārkāpumu protokolus par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt Valsts policijas un Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

19.2. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo Noteikumu pārkāpšanu izskata un pieņem lēmumu Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija.

19.3.Par šo noteikumu neievērošanu fiziskām personām uzliek naudas sodu līdz Ls 250.00, juridiskām personām – Ls 1000.00.

19.4.Naudas sodus, par administratīviem pārkāpumiem Parkā, atbildīgais iemaksā bankas iestādē vai Cēsu pilsētas domes kasē (Cēsīs, Raunas ielā 4, 1. stāvā).

 

Pielikums Nr. 1.

Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka robežu apraksts

 No pilsētas administratīvās robežas krustojuma ar Lenču ielu pa Lenču ielas nepāra numuru pusi centra virzienā līdz krustojumam ar Mazo Lenču ielu

 Pa Mazās Lenču ielas nepāra numuru pusi 180 m

 Gar upītes ielejas krasta augšējo malu līdz Lejas kapu robežlīnijas turpinājumam

 Pa Lejas kapu robežu - līdz Lenču ielai, gar Lenču ielu līdz Palasta ielai

 Pa Palasta ielas nepāra numuru pusi līdz Zaļajai ielai

 Pa Zaļās ielas nepāra numuru pusi līdz zemes gabala Kanāla ielā 12 tālakajam robežpunktam, aiz tā pa robežu līdz Kanāla ielai

 Pa Kanāla ielas pāra numuru pusi līdz zemes gabala Glūdas ielā 4 robežai

 Pa zemes gabalu Glūdas ielā 4 un Glūdas ielā 8 robežām līdz Glūdas ielai

 Pa Glūdas ielu līdz zemes gabala Bērzaines ielā 14 robežai

 Pa zemes gabala Bērzaines ielā 14 robežu līdz Bērzaines ielai

 Pa Bērzaines ielas nepāra numuru pusi līdz zemes gabala Bērzaines ielā 23 robežai

 Pa zemes gabalu Bērzaines ielā 23 un Bērzaines ielā 21 robežām līdz kopējam robežpunktam ar zemes gabalu Gaujas ielā 36

 Pa zemes gabalu Gaujas ielā 36 un Gaujas ielā 16A Z, A un D robežām līdz robežpunktam Nr.51

 No zemes gabala Gaujas ielā 36 robežpunkta Nr.51 pa upītes ielejas augšējo malu līdz robežpunktam nr.95, tālāk pa robežu līdz Gaujas ielai

 Pa Gaujas ielas nepāra numuru pusi līdz Vinterupītes nogāzei

 Pa Vinterupītes ielejas augšējo malu līdz Līgatnes ielai

 Pa Līgatnes ielas un Mazās Līgatnes ielas pāra numuru pusi līdz Vinterupītes pietekas ielejas kreisā krasta augšmalai

 Pa Vinterupītes ielejas kreisā krasta augšmalu līdz Gaujas ielai

 Pa Gaujas ielas pāra numuru pusi līdz Gravas ielai

 Pa Gravas ielas pāra numuru pusi līdz Gravas ielas pagriezienam R virzienā

 Pa Vinterupītes ielejas augšējo malu līdz Bērzaines kapu robežai

 Pa Bērzaines kapu robežu ZA, pēc tam DA virzienā līdz zemes gabala Bērzaines ielā 33 robežai

 Pa zemes gabala Bērzaines ielā 33 robežu līdz Bērzaines ielai

 Pa Bērzaines ielas nepāra numuru pusi līdz krustojumam ar Emīla Dārziņa ielu

 Pa Emīla Dārziņa ielas pāra numuru pusi līdz Dzirnavu ielai

 Pa Dzirnavu ielas pāra numuru pusi līdz Jēkaba ielai

 Pa zemes gabalu Dzirnavu ielā 5A un Gaujas ielā 68A robežām līdz ceļam zemes gabala Gaujas ielā 68 teritorijā

 Gar zemes gabala Gaujas ielā 68 iekšējā ceļa malu līdz Gaujas ielai

 Pa Gaujas ielas pāra numuru pusi līdz krustojumam ar Imantas ielu

 Pa Imantas ielas pāra numuru pusi līdz Pāvila ielai

 Pa zemes gabalu Gaujas ielā 59/59A, Avotu ielā 44 un Atpūtas ielā 11 robežām līdz Atpūtas ielai

 Pa zemes gabala Atpūtas ielā 14 iekšējo robežu līdz Cīrulīšu ielai

 Pa Cīrulīšu ielas pāra numuru pusi līdz Kovārņu ielai

 Pa Kovārņu ielas pāra numuru pusi līdz Līgatnes ielai

 Pa Līgatnes ielas pāra numuru pusi līdz pilsētas administratīvajai robežai

 Pa Cēsu pilsētas administratīvo robežu līdz Lenču ielai

 

 

Pielikums nr 3.

Cēsu DKP teritorijas zonējuma robežu virsotņu koordināšu saraksts

 1. Lieguma zona

Punkta Nr. kartē

Punkta X koordināta

Punkta Y koordināta

1.1. Lieguma zona: Gaujas Nacionālais Parks un Siļķupītes grava

1

574466

6355285

2

574416

6355228

3

574432

6355011

4

574395

6355004

5

574380

6354979

6

574370

6354831

7

574324

6354831

8

574308

6354832

9

574296

6354803

10

574295

6354741

11

574330

6354728

12

574336

6354703

13

574302

6354637

14

574161

6354587

15

574166

6354492

16

574264

6354508

17

574273

6354466

18

574324

6354452

19

574366

6354474

20

574384

6354443

21

574313

6353917

22

574251

6353673

23

574332

6353712

24

574397

6353713

25

574495

6353658

26

574490

6353615

27

574436

6353562

28

574413

6353514

29

574417

6353487

30

574472

6353505

31

574517

6353482

32

574545

6353508

33

574580

6353506

34

574575

6353531

35

574636

6353557

36

574666

6353594

37

574763

6353561

38

574783

6353596

39

574868

6353585

40

574971

6353650

41

575026

6353662

42

575030

6353645

43

575018

6353618

44

574957

6353600

45

574911

6353566

46

574803

6353561

47

574794

6353548

48

574699

6353541

49

574672

6353522

50

574573

6353488

51

574364

6353432

52

574314

6353441

53

574270

6353425

54

574221

6353315

55

574272

6353239

56

574308

6353037

57

574202

6353061

58

574163

6352938

59

574127

6352907

60

574065

6352891

61

574025

6352846

62

573998

6352868

63

573960

6352864

64

573975

6352779

65

573956

6352803

66

573942

6352798

67

573908

6352793

68

573880

6352671

69

573830

6352599

70

573755

6352476

71

573792

6352441

72

573707

6352363

73

573707

6352312

74

573739

6352289

75

573725

6352268

76

573767

6352253

77

573787

6352215

78

573739

6352036

79

573760

6352008

80

573839

6351972

81

573681

6351522

82

573654

6351497

83

573630

6351429

84

573644

6351349

85

573617

6351330

86

573516

6351333

87

573483

6351372

88

573463

6351346

89

573443

6351370

90

573440

6351409

91

573463

6351445

92

573440

6351494

93

573318

6351479

94

573322

6351451

95

573294

6351439

96

573304

6351419

97

573288

6351334

98

573265

6351312

99

573240

6351229

100

573161

6351098

101

573130

6351100

102

573120

6351278

103

573156

6351395

104

573234

6351519

105

573277

6351561

106

573393

6351625

107

573494

6351736

108

573548

6351821

109

573543

6351971

110

573468

6352136

111

573449

6352256

112

573516

6352398

113

573663

6352552

114

573703

6352714

115

573798

6352826

116

573742

6353112

117

573519

6353080

118

573446

6353247

119

573223

6353378

120

573280

6353554

121

573354

6353541

122

573571

6353494

123

573634

6353455

124

573644

6353470

125

573643

6353503

126

573599

6353538

127

573388

6353571

128

573475

6353647

129

573598

6353878

130

573561

6353922

131

573567

6353956

132

573522

6354208

133

573559

6354242

134

573519

6354343

135

573614

6354387

136

573587

6354438

137

573572

6354611

138

573594

6354656

139

573569

6354687

140

573519

6354868

141

573434

6354986

142

573507

6355014

143

573527

6354957

144

573574

6354904

145

573611

6354893

146

573637

6354911

147

573695

6354862

148

573738

6354850

149

573796

6354890

150

573598

6354986

151

573524

6355082

152

573489

6355197

153

573505

6355403

154

573610

6355493

155

573765

6355583

156

573846

6355711

157

574524

6355452

158

574442

6355358

159

574439

6355327

1.2. Lieguma zona: Vintegrava starp Bērzaines un A. Kalniņa ielām

285

575551

6352613

286

575583

6352653

287

575531

6352751

289

575445

6352772

290

575432

6352755

291

575476

6352654

500

575499

6352655

1.3. Lieguma zona: Vintegrava starp Gauju un Līgatnes ielām

279

575606

6352239

278

575655

6352257

277

575713

6352304

276

575763

6352369

507

575779

6352310

508

575699

6352205

509

575670

6352099

510

575688

6352077

511

575806

6352047

512

575661

6351945

513

575659

6352006

514

575598

6352049

515

575586

6352086

516

575621

6352188

1.4. Lieguma zona: Cīrulīšu strauts

460

574133

6351479

461

574110

6351404

462

574069

6351361

537

574154

6351311

536

574167

6351260

535

574217

6351186

525

574209

6351155

526

574268

6351160

527

574276

6351213

528

574248

6351266

529

574240

6351341

530

574195

6351469

 

 

 

 

 

 

 

2. Dabas parka zona

Punkta Nr. Kartē

Punkta X koordināta

Punkta Y koordināta

2.1. Dabas parka zona: Siļķu mežs, Vintergrava un Pirtsupītes grava

180

574820

6355341

181

575021

6354952

182

575443

6354768

183

575665

6354752

184

575639

6354634

185

575747

6354086

186

575732

6354077

187

575749

6354044

188

575684

6353997

189

575683

6353941

190

575729

6353936

191

575738

6353875

192

575751

6353871

193

575743

6353847

194

575997

6353541

195

576039

6353411

196

576104

6353313

197

576132

6353232

198

576058

6353196

199

576029

6353150

200

576033

6353096

201

575999

6353099

202

575977

6353060

203

575967

6353070

204

575944

6353037

205

575955

6353007

206

575901

6352999

207

575897

6353039

208

575808

6352908

209

575778

6352816

210

575702

6352869

211

575776

6353002

212

575826

6353142

213

575882

6353119

214

575912

6353112

215

575930

6353131

216

576004

6353268

217

576027

6353277

218

576030

6353336

219

575923

6353403

220

575926

6353504

221

575889

6353562

222

575876

6353556

223

575807

6353597

224

575800

6353641

225

575772

6353660

226

575746

6353651

227

575719

6353677

228

575708

6353726

229

575683

6353735

230

575672

6353749

231

575663

6353781

232

575491

6353825

233

575382

6353776

234

575352

6353738

235

575243

6353684

236

575272

6353655

237

575405

6353611

238

575422

6353594

239

575414

6353575

240

575332

6353251

241

575335

6353166

242

575357

6353100

243

575431

6352983

244

575465

6352818

245

575300

6352814

246

575294

6352829

247

575338

6352864

248

575338

6352992

249

575257

6352991

250

575276

6353064

251

575229

6353083

252

575246

6353308

253

575211

6353317

254

575239

6353396

255

575231

6353442

256

575299

6353483

257

575255

6353529

258

575147

6353574

259

575133

6353617

260

575021

6353552

261

575039

6353478

262

575032

6353409

263

575058

6353358

264

575003

6353296

265

575010

6353266

266

575069

6353230

267

575064

6353182

268

575114

6353064

269

575117

6352956

270

575221

6352895

271

575218

6352791

272

575410

6352808

273

575581

6352788

274

575583

6352717

275

575650

6352630

276

575763

6352369

277

575713

6352304

278

575655

6352257

279

575606

6352239

280

575608

6352259

281

575676

6352293

282

575625

6352449

283

575610

6352528

284

575621

6352566

285

575551

6352613

286

575583

6352653

287

575531

6352751

288

575445

6352772

289

575432

6352755

290

575476

6352654

291

575492

6352646

292

575384

6352521

293

575298

6352579

294

575272

6352568

295

575253

6352612

296

575225

6352706

297

575064

6352647

298

575086

6352807

299

575132

6352806

300

575090

6352861

301

575031

6352894

302

574964

6352922

303

574934

6352885

304

574835

6352909

305

574847

6352982

306

574904

6353043

307

574915

6353103

308

574897

6353137

309

574834

6353156

310

574817

6353186

311

574851

6353304

312

574813

6353378

313

574752

6353422

314

574669

6353432

49

574672

6353522

48

574699

6353541

47

574794

6353548

46

574803

6353561

45

574911

6353566

44

574957

6353600

43

575018

6353618

42

575030

6353645

41

575026

6353662

40

574971

6353650

39

574868

6353585

38

574783

6353596

37

574763

6353561

36

574666

6353594

315

574659

6353641

316

574611

6353667

317

574530

6353668

20

574384

6354443

21

574313

6353917

22

574251

6353673

23

574332

6353712

24

574397

6353713

25

574495

6353658

26

574490

6353615

318

574480

6354595

319

574489

6354632

320

574447

6354700

321

574452

6354727

322

574581

6354670

323

574646

6354675

324

574616

6354873

325

574739

6354894

326

574638

6354974

327

574725

6355162

328

574779

6355240

329

574666

6355352

330

574539

6355358

331

574505

6355260

1

574466

6355285

159

574439

6355327

158

574442

6355358

157

574524

6355452

2.2. Dabas parka zona: Starp Klints, Vītolu, Jēkaba un Peldu ielām

50

574573

6353488

51

574364

6353432

52

574314

6353441

53

574270

6353425

54

574221

6353315

55

574272

6353239

56

574308

6353037

429

574289

6352990

428

574201

6352966

58

574163

6352938

59

574127

6352907

60

574065

6352891

427

574075

6352854

426

574087

6352807

425

574226

6352762

424

574275

6352795

423

574290

6352850

422

574506

6352712

421

574570

6352719

414

574633

6352739

415

574599

6352782

416

574584

6352896

417

574674

6352942

418

574606

6353143

419

574636

6353223

420

574566

6353314

2.3. Dabas parka zona: Murleja, Dzeguzes iela

66

573942

6352798

67

573908

6352793

68

573880

6352671

69

573830

6352599

499

573924

6352473

498

573910

6352404

497

573926

6352329

496

573981

6352306

477

574041

6352317

478

574173

6352304

479

574391

6352231

480

574432

6352020

481

574558

6352023

482

574568

6352040

483

574551

6352082

484

574615

6352098

485

574638

6352120

486

574545

6352238

487

574444

6352262

488

574429

6352302

489

574395

6352324

490

574258

6352362

491

574126

6352372

492

574115

6352386

493

574220

6352455

494

574020

6352565

495

573985

6352633

431

573986

6352703

432

573982

6352741

2.4. Dabas parka zona: kempings „Cīrulīši”

169

573557

6352023

170

573608

6352095

171

573612

6352126

172

573593

6352249

173

573546

6352293

174

573614

6352406

175

573593

6352427

176

573559

6352399

177

573510

6352311

178

573483

6352210

179

573488

6352166

3. Ainavu aizsardzības zona

3.1. Ainavu aizsardzības zona: Gaujas iela, Cīrulīši un kalnu slēpošanas komplekss „Žagarkalns”

426

574087

6352807

425

574226

6352762

424

574275

6352795

423

574290

6352850

422

574506

6352712

421

574570

6352719

433

574579

6352616

434

574611

6352621

435

574581

6352519

436

574621

6352444

437

574623

6352347

438

574683

6352118

439

574760

6352042

440

574735

6351987

441

574564

6351788

442

574513

6351785

443

574529

6351702

444

574356

6351638

445

574357

6351583

446

574338

6351627

447

574334

6351700

448

574271

6351762

449

574181

6351913

450

574155

6351899

451

574211

6351823

452

574177

6351782

453

574239

6351655

454

574219

6351607

455

574191

6351583

456

574126

6351572

457

574128

6351524

458

574103

6351518

459

574103

6351499

460

574133

6351479

461

574110

6351404

462

574069

6351361

463

574024

6351384

464

573908

6351384

465

573867

6351403

466

573729

6351401

84

573644

6351349

83

573630

6351429

82

573654

6351497

81

573681

6351522

80

573839

6351972

79

573760

6352008

78

573739

6352036

77

573787

6352215

76

573767

6352253

467

573791

6352281

468

573810

6352261

469

573862

6352320

470

573965

6352298

471

573965

6352241

472

573938

6352162

473

573944

6352112

474

574044

6352051

475

574043

6352067

476

574092

6352099

477

574041

6352317

478

574173

6352304

479

574391

6352231

480

574432

6352020

481

574558

6352023

482

574568

6352040

483

574551

6352082

484

574615

6352098

485

574638

6352120

486

574545

6352238

487

574444

6352262

488

574429

6352302

489

574395

6352324

490

574258

6352362

491

574126

6352372

492

574115

6352386

493

574220

6352455

494

574020

6352565

495

573985

6352633

430

574006

6352703

431

573986

6352703

3.2. Ainavu aizsardzības zona: Jēkaba iela

405

575038

6352635

406

574949

6352649

407

574962

6352730

408

574929

6352732

409

574865

6352706

410

574855

6352672

411

574877

6352665

412

574864

6352617

413

574716

6352668

414

574633

6352739

415

574599

6352782

416

574584

6352896

417

574674

6352942

418

574606

6353143

419

574636

6353223

420

574566

6353314

50

574573

6353488

49

574672

6353522

314

574669

6353432

313

574752

6353422

312

574813

6353378

311

574851

6353304

310

574817

6353186

309

574834

6353156

308

574897

6353137

307

574915

6353103

306

574904

6353043

305

574847

6352982

304

574835

6352909

303

574934

6352885

403

574994

6352853

404

574973

6352816

298

575086

6352807

297

575064

6352647

3.3. Ainavu aizsardzības zona: Peldu iela

56

574308

6353037

57

574202

6353061

58

574163

6352938

428

574201

6352966

429

574289

6352990

3.4. Ainavu aizsardzības zona: Florida

230

575672

6353749

231

575663

6353781

232

575491

6353825

233

575382

6353776

234

575352

6353738

235

575243

6353684

236

575272

6353655

237

575405

6353611

238

575422

6353594

239

575414

6353575

376

575502

6353597

375

575555

6353593

3.5. Ainavu aizsardzības zona – Viestura iela

213

575882

6353119

214

575912

6353112

215

575930

6353131

216

576004

6353268

217

576027

6353277

218

576030

6353336

219

575923

6353403

220

575926

6353504

221

575889

6353562

222

575876

6353556

223

575807

6353597

224

575800

6353641

225

575772

6353660

226

575746

6353651

227

575719

6353677

228

575708

6353726

229

575683

6353735

377

575713

6353609

378

575837

6353451

379

575857

6353401

380

575869

6353325

381

575860

6353236

382

575887

6353250

383

575901

6353200

3.6. Ainavu aizsardzības zona – Pirtsupīte, Zaļā iela, Luiziāna

192

575751

6353871

193

575743

6353847

194

575997

6353541

195

576039

6353411

196

576104

6353313

197

576132

6353232

198

576058

6353196

199

576029

6353150

200

576033

6353096

201

575999

6353099

202

575977

6353060

203

575967

6353070

204

575944

6353037

205

575955

6353007

374

575982

6353026

373

576021

6353001

372

576053

6353078

371

576041

6353098

370

576279

6353183

369

576390

6353295

368

576296

6353391

367

576206

6353403

366

576190

6353483

365

576128

6353425

364

576056

6353439

363

576069

6353489

362

576036

6353628

361

575967

6353662

360

575962

6353689

359

575901

6353732

358

575899

6353776

357

575836

6353809

3.7. Ainavu aizsardzības zona – Atpūtas bāze „Pipariņi”

1

574466

6355285

2

574416

6355228

3

574432

6355011

321

574452

6354727

322

574581

6354670

323

574646

6354675

324

574616

6354873

325

574739

6354894

326

574638

6354974

327

574725

6355162

328

574779

6355240

329

574666

6355352

330

574539

6355358

331

574505

6355260

3.8. Ainavu aizsardzības zona – Bērnu nams „Gaujaslīči”

7

574324

6354831

8

574308

6354832

9

574296

6354803

10

574295

6354741

11

574330

6354728

12

574336

6354703

13

574302

6354637

14

574161

6354587

15

574166

6354492

16

574264

6354508

352

574355

6354530

19

574366

6354474

20

574384

6354443

318

574480

6354595

319

574489

6354632

320

574447

6354700

4. Neitrālā zona

4.1. Neitrālā zona: Raiskumkrogs

121

573354

6353541

122

573571

6353494

123

573634

6353455

124

573644

6353470

125

573643

6353503

126

573599

6353538

127

573388

6353571

4.2. Neitrālā zona: starp Dzirnavu un Upes ielām

3

574432

6355011

4

574395

6355004

5

574380

6354979

6

574370

6354831

7

574324

6354831

8

574308

6354832

320

574447

6354700

321

574452

6354727

4.3. Neitrālā zona: pie bērnu nama „Gaujaslīči”

16

574264

6354508

17

574273

6354466

18

574324

6354452

19

574366

6354474

352

574355

6354530

4.4. Neitrālā zona: Siļķes

160

574133

6353360

161

574156

6353432

162

574218

6353435

163

574222

6353461

164

574206

6353599

165

574071

6353571

166

574058

6353552

167

574046

6353441

168

574105

6353364

4.5. Neitrālā zona:Krasta iela (1)

26

574490

6353615

27

574436

6353562

28

574413

6353514

29

574417

6353487

30

574472

6353505

31

574517

6353482

32

574545

6353508

33

574580

6353506

34

574575

6353531

35

574636

6353557

36

574666

6353594

315

574659

6353641

316

574611

6353667

317

574530

6353668

4.6. Neitrālā zona: Krasta iela (2)

346

574825

6353604

347

574938

6353639

348

574952

6353651

349

574945

6353673

350

574771

6353626

351

574780

6353604

4.7. Neitrālā zona: Gaujaslīču iela

332

575294

6353814

333

575351

6353856

334

575483

6353897

335

575525

6353936

336

575463

6354126

337

575429

6354164

338

575369

6354148

339

575367

6354161

340

575319

6354157

341

575325

6354130

342

575295

6354126

343

575266

6354056

344

575249

6353981

345

575275

6353837

4.8. Neitrālā zona: starp Lenču un mazo Lenču ielu

187

575749

6354044

188

575684

6353997

189

575683

6353941

190

575729

6353936

191

575738

6353875

192

575751

6353871

354

575754

6354052

355

576086

6353780

356

575934

6353789

357

575836

6353809

4.9. Neitrālā zona: teritorija starp Liepu, Turaidas un Viesturu ielām; Zaķu ielas un Egļu ielas apkārtne

229

575683

6353735

230

575672

6353749

377

575713

6353609

378

575837

6353451

379

575857

6353401

380

575869

6353325

381

575860

6353236

382

575887

6353250

383

575901

6353200

213

575882

6353119

212

575826

6353142

211

575776

6353002

210

575702

6352869

209

575778

6352816

208

575808

6352908

207

575897

6353039

206

575901

6352999

384

575901

6352947

385

575932

6352914

386

575925

6352845

387

575842

6352825

388

575797

6352795

389

575784

6352718

390

575886

6352668

391

575991

6352689

392

576156

6352652

393

576182

6352642

394

576178

6352612

395

576093

6352619

396

576089

6352588

397

575974

6352629

398

575903

6352617

399

575890

6352601

400

575882

6352457

401

575817

6352432

402

575780

6352398

276

575763

6352369

275

575650

6352630

274

575583

6352717

273

575581

6352788

272

575410

6352808

271

575218

6352791

270

575221

6352895

269

575117

6352956

268

575114

6353064

267

575064

6353182

266

575069

6353230

265

575010

6353266

264

575003

6353296

263

575058

6353358

262

575032

6353409

261

575039

6353478

260

575021

6353552

259

575133

6353617

258

575147

6353574

257

575255

6353529

256

575299

6353483

255

575231

6353442

254

575239

6353396

253

575211

6353317

252

575246

6353308

251

575229

6353083

250

575276

6353064

249

575257

6352991

248

575338

6352992

247

575338

6352864

246

575294

6352829

245

575300

6352814

244

575465

6352818

243

575431

6352983

242

575357

6353100

241

575335

6353166

240

575332

6353251

239

575414

6353575

376

575502

6353597

375

575555

6353593

4.10. Neitrālā zona: starp Bērzaines ielu un Bērzaines kapiem

292

575384

6352521

293

575298

6352579

294

575272

6352568

504

575318

6352461

4.11. Neitrālā zona: starp Emīla Dārziņa un Dzirnavu ielām

405

575038

6352635

406

574949

6352649

407

574962

6352730

408

574929

6352732

409

574865

6352706

410

574855

6352672

411

574877

6352665

412

574864

6352617

503

575023

6352566

4.12. Neitrālā zona: starp Dzirnavu un Baibas ielām

413

574716

6352668

414

574633

6352739

421

574570

6352719

403

574994

6352853

404

574973

6352816

502

574642

6352636

501

574643

6352662

4.13. Neitrālā zona: Meža skola

298

575086

6352807

299

575132

6352806

300

575090

6352861

301

575031

6352894

302

574964

6352922

303

574934

6352885

403

574994

6352853

404

574973

6352816

4.14. Neitrālā zona: starp Pētera un Gaujas ielām

436

574621

6352444

437

574623

6352347

505

574691

6352478

506

574737

6352369

4.15. Neitrālā zona: starp Peldu un Gaujas ielām

59

574127

6352907

60

574065

6352891

61

574025

6352846

62

573998

6352868

63

573960

6352864

64

573975

6352779

65

573956

6352803

66

573942

6352798

432

573982

6352741

431

573986

6352703

430

574006

6352703

426

574087

6352807

427

574075

6352854

4.16. Neitrālā zona: Murleja – Alkšņu iela

69

573830

6352599

70

573755

6352476

71

573792

6352441

72

573707

6352363

73

573707

6352312

74

573739

6352289

75

573725

6352268

76

573767

6352253

467

573791

6352281

468

573810

6352261

469

573862

6352320

470

573965

6352298

471

573965

6352241

472

573938

6352162

473

573944

6352112

474

574044

6352051

475

574043

6352067

476

574092

6352099

477

574041

6352317

478

574173

6352304

479

574391

6352231

480

574432

6352020

481

574558

6352023

482

574568

6352040

483

574551

6352082

484

574615

6352098

485

574638

6352120

486

574545

6352238

487

574444

6352262

488

574429

6352302

489

574395

6352324

490

574258

6352362

491

574126

6352372

492

574115

6352386

493

574220

6352455

494

574020

6352565

495

573985

6352633

496

573981

6352306

497

573926

6352329

498

573910

6352404

499

573924

6352473

4.17. Neitrālā zona: Cīrulīši – Kovārņu iela

445

574357

6351583

446

574338

6351627

447

574334

6351700

448

574271

6351762

449

574181

6351913

450

574155

6351899

451

574211

6351823

452

574177

6351782

453

574239

6351655

534

574261

6351661

533

574277

6351639

532

574284

6351569

531

574232

6351556

455

574191

6351583

456

574126

6351572

457

574128

6351524

458

574103

6351518

459

574103

6351499

460

574133

6351479

530

574195

6351469

529

574240

6351341

528

574248

6351266

527

574276

6351213

526

574268

6351160

525

574209

6351155

524

574212

6351095

523

574277

6350978

522

574310

6350938

521

574387

6350903

520

574445

6351004

519

574359

6351062

518

574314

6351132

517

574342

6351204

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv