Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.aprīlis   Vārda dienu svin: Dzinta, Zinta, Vīlips, Filips
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007.gada 6.decembris protokols nr.21

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007.gada 6.decembris protokols nr.21


Par nekustamā īpašuma Ata Kronvaldaielā 62, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs

Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam
zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs

Par atteikumu nodot atsavināšanai apbūvētu zemes gabalu Dzidravotaielā 5, Cēsīs
Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 31, Cēsīs apstiprināšanu
Par zemes gabala Stacijas laukumā 8, Cēsīs, nomu
Par būvniecības ieceres par apbūvi Piebalgas ielā20, Cēsīs,
publiskās apspriešanas rezultātiem

Par grozījumiem Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikumā
Par  nekustamā īpašuma   nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu
Par izmaiņām Cēsu vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienībusarakstos
Par ziedojuma – dāvinājuma pieņemšanu
Par ziedojuma – dāvinājuma pieņemšanu
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā
Par ziedojuma- dāvinājuma pieņemšanu
Par zemes gabala Aldaru ielā 8, Cēsīs nomu
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 02. augusta lēmumā Nr. 465 „Par grozījumiem nekustamāīpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos un pirkumalīgumā”
Par zemes gabala Caunas ielā 7, Cēsīs domājamās daļas nomu
Par ziedojuma pieņemšanu
Informācija par ēkas Raunas ielā 2, Cēsīs, pārsegumu tehnisko stāvokli
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes 06.12.2007., prot.Nr.21, 47.p.lēmums nr. 810
Grozījumi Cēsupilsētas vakara vidusskolas Nolikumā

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes 06.12.2007.,prot.Nr.21,p.36 lēmums nr. 799
Publiskās apspriešanas par apbūvi Piebalgasielā 20, Cēsīs, rezultāti

Pielikums
Cēsu pilsētas domes 06.12.2007. lēmumam Nr.795 (prot.Nr.21, 32.p.)
Darba uzdevums detālplānojumam zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs
Par nekustamā īpašuma Ata Kronvaldaielā 62, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu


Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja

Pamatojotiesuz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ.Nr.44103031429, veikto zemes gabala Ata Kronvalda ielā 62, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu unizgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, saskaņā ar LR Videsaizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstuNr.1-07/662 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr.03-1/7392„Par zemes gabalu rezervēšanu un nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldībai” un Cēsupilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. , kā arī Cēsu pilsētas zemeskomisijas 2006.gada 13.oktobra atzinumu Nr.80(prot. Nr.16), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm– par (G.Šķenders,J.Beikmanis, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis,G.Bērziņa, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

  Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 62, Cēsīs, (kad. Nr. 4201 008 1206), kas sastāv no zemes gabala ar platību 4.1569ha (41569 kv.m.), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu. Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501). Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20kV- 0.0397ha, aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide – 0.2938ha, vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 3.1584ha, aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0220ha, aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadiem – 0.047ha. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.- 2017. zemes gabals Ata Kronvalda ielā 62, Cēsīs, noteikts kā teritorija – dabas pamatne, kuras galvenais izmantošanas veids: parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Ata Kronvalda ielā 62, Cēsīs atrodas uz vēsturiskā zemes gabala „Vildparks”, kas atdalīts no Kalnamuižas ar atrašanās vietu Cēsu pilsētā, Kronvalda ielā 62, kura īpašuma tiesības uz 1940.gada 21.jūliju bija apstiprinātas Latvijas Kredītbankai.
 
 
 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs


Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanasnodaļas pilsētas galvenā teritorijas plānotāja
 
Zemes gabals Eduarda Veidenbaumaielā 4, Cēsīs (kad.nr. 4201 004 0306) pieder Viesturam Šmitam, zemesgrāmatasnod.Nr.132.
IzskatotViestura Šmita 22.11.2007. iesniegumu (reģ.Nr.1247/F-1-23), kurā viņš lūdzatļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Eduarda Veidenbaumaielā 4, Cēsīs, lai sadalītu zemes vienību piecos apbūves zemes gabalos, un kādetālplānojuma izstrādātāju norāda Mārtiņu Pošivu , pamatojoties uz LRMinistru kabineta 2004.gada 19.oktobranoteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.3.un 58.punktu, LR Ministru kabineta 2005.gada 31.maijanoteikumu “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu undetālplānojuma finansēšanas kārtību” 6.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstībasun teritorijas plānošanas komisijas 05.12.2007. priekšlikumu (prot.Nr.44), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm–par (G.Šķenders,J.Beikmanis, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis,G.Bērziņa, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.     Uzsāktdetālplānojuma izstrādi zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs(plāns pielikumā );
 
2.      Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsupilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas pilsētas galveno teritorijasplānotāju Zaigu Jēkabsoni;
 
3.      Noslēgt ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju ViesturuŠmitu, līgumu par detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar pielikumu (pielikums );
 
4.      Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājaiZ.Jēkabsonei veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības detālplānojuma izstrādes procesavirzīšanai;
 
5.      Uzdot Attīstības nodaļas vadītājam A. Seņkānam veikt kontroli par uzdevuma izpildi.
 
 
 Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam
zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs


Ziņo: detālplānojuma izstrādes vadītāja
 
 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobranoteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”59.punktu, un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanaskomisijas 05.12.2007. priekšlikumu (prot.Nr.44), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm– par (G.Šķenders, J.Beikmanis, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis,G.Bērziņa, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 

  Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojumam zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs (pielikums );
 
2.      Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājaiZ.Jēkabsonei pieprasīt no darba uzdevumā minētajām institūcijām nosacījumusdetālplānojuma izstrādei;
 
3.      Uzdot Attīstības nodaļas vadītājam A. Seņkānam veikt kontroli par uzdevuma izpildi.
 
 
 Par atteikumu nodot atsavināšanai apbūvētu zemes gabalu Dzidravotaielā 5, Cēsīs


Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas unizsoles komisijas priekšsēdētājs
 
 
Cēsupilsētas domē 2006.gada 12.jūnijā ir saņemts SIA „CĪRUĻKALNS - ATPŪTAS BĀZE”„ŽAGARKALNS” Drabešu pagasts, Cēsu raj., vienotais Reģ.Nr.44103024323, valdes priekšsēdētāja Jura Žagara iesniegums (reģ.Nr.1409/1-23)par zemes gabala Dzidravota ielā 5, Cēsīs (kadastraNr. 4201 007 0228) atsavināšanu, kurš tika izskatīts Cēsu pilsētas pašvaldībasmantas atsavināšanas un izsoles komisijas sēdēs 15.06.2006.(prot.Nr.13) un08.11.2007.(rot.Nr.36), konstatēts:

  Zemes gabals Dzidravota iela 5, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 007 0228, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0018 2897, īpašnieks: Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 08.08.2005. Zemes gabala kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas 128635kv.m. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu - nekustamais īpašums atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijā – Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā, aizsargjosla gar valsts ģeodēzisko atbalsta punktu Nr.3256; aizsargjosla gar valsts ģeodēzisko atbalsta punktu Nr.7747; nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabalu ar pagaidu adresi Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68A/1 līdz 01.03.2053., 123939kv.m. platībā. Ēku (būvju) īpašums Dzidravota ielā 5, Cēsīs ( sastāv no sešām būvēm, kadastra Nr. 4201 507 0020) ierakstīts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0014 8664, lēmuma datums: 13.09.2004., īpašuma tiesība nostiprināta uz zemes nomas laiku līdz 30.05.2053, īpašnieks: „CĪRUĻKALNS – ATPŪTAS BĀZE”, SIA, nodokļu maksātāja kods 44103024323. Atbilstoši Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” zemes gabals Dzidravotu ielā 5, Cēsīs, iekļaujas Gaujas Nacionālā parka Gaujas dabas lieguma zonā, kurā noteikti teritorijas izmantošanas ierobežojumi, ievērojot sekojošus normatīvus aktus: Gaujas Nacionālā parka likums, LR Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumi Nr. 352, „Gaujas Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un LR Ministru kabineta 22.07.2003. noteikumi Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības noteikumi”. Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 33.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldībām piederoša zeme nav atsavināma dabas liegumu, nacionālo parku biosfēras rezervātu, dabas parku, dabas pieminekļu un aizsargājamo ainavu apvidu dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma un regulējamā režīma zonās. Saskaņā ar Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumiem Nr.352, zemes gabals Dzidravota ielā 5, Cēsīs, iekļauts dabas lieguma zonā – Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā, robežposmu numurs pēc plāna 46-47.

 
Ievērojot iepriekšminēto, pamatojoties uz likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”33.panta trešo daļu, kura nosaka, ka pašvaldībām piederoša zeme nav atsavināmadabas liegumu, nacionālo parku biosfēras rezervātu, dabas parku, dabaspieminekļu un aizsargājamo ainavu apvidu dabas rezervāta, stingrā režīma, dabaslieguma un regulējamā režīma zonās un Cēsu pilsētas pašvaldības mantasatsavināšanas un izsoles komisijas 08.11.2007. (prot.Nr.36) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm– par (G.Šķenders,J.Beikmanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Niklass, M.Šķēle,A.Mihaļovs), (deputāts J.Žagars balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav,nolemj:
 
 
1.     Noraidīt SIA „CĪRUĻKALNS- ATPŪTAS BĀZE” „ŽAGARKALNS”Drabešu pagasts, Cēsu raj., vienotais Reģ.Nr.44103024323, atsavināšanas ierosinājumu un atteikt nodot atsavināšanai Cēsupilsētas pašvaldībai piederošu (Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 10000018 2897) zemes gabalu Dzidravota ielā 5, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 0070228, platība 128635kv.m., jonekustamais īpašums atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijā – GaujasNacionālā parka dabas lieguma zonā, saskaņā ar pielikumu.
2.     Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldībasmantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).
3.     Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domespriekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajārajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
 
 
 
 Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 31, Cēsīs apstiprināšanu


Ziņo: J.Rozenbergs,Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs
 
 
ArCēsu pilsētas domes 15.11.2007.lēmumuNr.756 „Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 31, Cēsīs uzsākšanu un darbauzdevuma apstiprināšanu” (prot.Nr.19, 44.p.) uzsākta zemes ierīcības projektaizstrāde.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas20.punktu, Zemes ierīcības likumu un Cēsu pilsētas domes Attīstības unteritorijas plānošanas komisijas 05.12.2007.sēdes priekšlikumu (prot.nr.44), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm– par (G.Šķenders,J.Beikmanis, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods,G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.           Apstiprinātzemes ierīcības projektu Briežu ielā 31(kad.Nr.4201 009 0549), Cēsīs (pielikums).
2.           Atdalītajam zemes gabalam, kas robežojas ar zemesgabalu Stirnu ielā 10 piešķirt adresi Stirnuiela 6, Cēsīs:
2.1. Zemes gabala platība 1000 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
2.2.Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).
3.           Atdalītajam zemes gabalam, kas atrodas sadalāmajāgabalā pa vidu piešķirt adresi Stirnuiela 4, Cēsīs:
3.1.    Zemes gabala platība 1300 kv.m., vairāk vai mazāk, cikizrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
3.2.    Zemeslietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).
4.           Atlikušajam zemes gabalam, kas robežojas ar Briežu ielusaglabāt adresi Briežu iela 31,Cēsis:
4.1.     Zemesgabala platība 3721 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojotzemes gabala plānu;
4.2.     Zemes lietošanas mērķis – individuālodzīvojamo māju apbūve(0601).
5.           Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētasdomes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Par zemes gabala Stacijas laukumā 8, Cēsīs, nomu


Ziņo: L.Vīgrante, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcībasinženiere
 
23.11.2007. Cēsu pilsētas domēreģistrēts SIA ‘’PORTUNS’’ (reģ.Nr.40003355253, juridiskā adrese Katrīnas iela12, Rīga, LV-1045) iesniegums (reģ.Nr.2833) ar lūgumu pagarināt zemesnomas līgumu par zemes gabalu Stacijas laukumā 8, Cēsīs, uz kura atrodas taipiederoša ēka (kadastra apzīmējums 4201 005 1301 006), kas reģistrēta Cēsupilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0007 6476.
Pamatojoties uz likuma “Parpašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu unotrās daļas 3.punktu un LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumipar valsts vai pašvaldības zemes nomu” , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojotar balsīm – par, pret , atturas , nolemj:
1.           Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA ‘’PORTUNS’’ (reģ.Nr.40003355253, juridiskā adrese Katrīnas iela12, Rīga, LV-1045) par zemes gabalu Stacijaslaukumā 8, Cēsīs, sākot ar13.12.2007. līdz 30.12.2009.
2.           Iznomājamā zemes gabala platība 105 m2.
3.           Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektuapbūves zeme (0801).
4.           Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemesdienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz01.11.2007.
5.           Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
6.           Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībāmnoteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabalanomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
7.           Pieņemt zināšanai, ka:
7.1.           nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainotiesnormatīvajos aktos noteiktajam apmēram;
7.2.           nomas zemes gabals Stacijas laukumā 8, Cēsīs, ir daļano zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1315), kas reģistrētsCēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījumaNr.1000 0015 1116; 01.10.2004.).
8.           Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamāīpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
9.           Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētasdomes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 Par būvniecības ieceres par apbūvi Piebalgas ielā20, Cēsīs,
publiskās apspriešanas rezultātiem


Ziņo: J.Zlaugotnis, Būvvaldes nodaļas vadītājs, pilsētasgalvenais arhitekts
 
Pamatojoties uzBūvniecības likuma 12.panta 2.apakšpunktu, LR Ministru kabineta 22.05.2007.noteikumiem Nr.331 ‘’Paredzētās būves publiskāsapspriešanas kārtība’’,Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 20.nodaļas 20.1.punktu un būvniecības publiskāsapspriešanas atbildīgā sekretāra Būvvaldes vadītāja, pilsētas galvenā arhitektaJāņa Zlaugotņa ziņojumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm– par (G.Šķenders, J.Beikmanis, A.Rasmanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa,J.Žagars, M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.           Apstiprināt būvniecības ieceres par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, publiskās apspriešanas 1.redakcijas rezultātus (pielikums ).
2.           Pagarināt būvniecības ieceres par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, publisko apspriešanu uz 2 (divām)kalendārajām nedēļām no paziņojuma brīža Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’.
3.           Pirms būvniecības ieceres par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, pagarinājuma izsludināšanas grafiskajā materiālā koriģēt sadaļastransporta un kājnieku plūsmasrisinājums, atbilstoši Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisijas izvirzītajām prasībām unobjekta telpiski-arhitektonisko risinājumu, atbilstoši Valsts Kultūraspieminekļu aizsardzības inspekcijas izvirzītajām prasībām.
 
 
 Par grozījumiem Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikumā


Ziņo: J.Beikmanis,Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts pārvaldes iekārtaslikumu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma9.panta otro daļu, LR Ministru kabineta 19.12.2006.noteikumiem Nr. 1027“Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācībupriekšmetu standartiem”, LR Ministru kabineta 07.08.2007. noteikumiem Nr. 544“Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējāsvidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”, LR Ministru kabineta 01.11.2005. noteikumiem Nr. 822 “Noteikumi parobligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai nākamajā klasē vispārējāsizglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)”,LR Ministru kabineta 23.11.2004. noteikumiem Nr.965 „Izglītības iestāžureģistrācijas kārtība” 9.punktu, Cēsu pilsētas domes 22.11.2007. Izglītībaskultūras un sporta komitejas (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm– par (G.Šķenders,J.Beikmanis, A.Rasmanis, D.Vasmanis, V.Vaivods,G.Bērziņa, M.Niklass, J.Žagars, M.Šķēle,A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.           Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikumā saskaņā arpielikumu.
2.           Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolai (direktore Ilga Šķestere);
2.1. nodrošināt lēmuma izpildi;
2.2. informēt LR Izglītības un zinātnes ministrijasizglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
3. Kontroli par minētā lēmumaizpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Par  nekustamā īpašuma   nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu


Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
       Cēsu  pilsētas domē 18.07.2007. ir saņemts  SIA „CB”(reģistrācijas Nr.40003001934, „Katrīnkalns”, Drabešupagasts, Cēsu rajons) iesniegums (reģ.Nr.1575/1-25)  par nekustamā īpašumanodokļa atvieglojumu piešķiršanu ēkām un būvēm  2008.gadam,lai   varētu  prognozēt  siltumenerģijas  ražošanas –realizācijas  izmaksas  un aprēķināt siltumenerģijas   pārdošanas  tarifu 2008.gadam. Starpatbilde sniegta  31.07.2007.reģ.Nr.1-25/1372  par to, ka vēl nav zināmas kadastrālās  vērtības,lai  noteiktu nekustamā  īpašuma  nodokļa  apmēru2008.gadam.
         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,saskaņā  ar  Cēsu  pilsētas  domes 08.04.2004.saistošajiem  noteikumiem Nr.4 „Par  atvieglojumu piemērošanu  nekustamā  īpašuma   nodokļa maksātājiem”2.1.11.punktu (siltumapgādes ražotājiem, lai samazinātu siltuma tarifus Cēsupilsētas  iedzīvotājiem – par  90%  no attiecīgā nekustamā īpašuma vērtības) un  Cēsu  pilsētas  domes  Finanšu  komitejas  22.11.2007., (protokols Nr.15), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm– par (G.Šķenders, J.Beikmanis, A.Rasmanis, D.Vasmanis, V.Vaivods,G.Bērziņa, M.Niklass, J.Žagars, M.Šķēle,A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt  2008.gadā  SIA  „CB” ( reģistrācijas Nr.40003001934) nekustamā     īpašuma  nodokļa  atvieglojumu90%  apmērā  no Ls 2561,29ēkām un būvēm, kas atrodas  Birzes ielā 31,Cēsis; Birzes ielā 33, Cēsis;Bērzaines ielā 31, Cēsis; Bērzaines ielā 38, Cēsis; Ķiršu ielā 10, Cēsis; LeonaPaegles ielā 4B, Cēsis; Rūpniecības ielā 13, Cēsis; Turaidas ielā 7, Cēsis;Zīļu ielā 10, Cēsis.
2.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes  Finansu  nodaļai (vadītāja A.Zerne).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas  domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 Par izmaiņām Cēsu vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienībusarakstos


Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas dome24.11.2005. lēmumu „Instrukcijas par vispārējās izglītības iestāžu saimnieciskodarbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību”apstiprināšanu”” (prot.Nr.27, 29.punkts) un vispārējo izglītības iestāžudirektoru sniegto informāciju, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras unsporta komitejas 22.11.2007. atzinumu (prot.Nr.16) un Cēsu pilsētas domesFinansu komitejas 22.11.2007. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm– par (G.Šķenders, J.Beikmanis, A.Rasmanis, D.Vasmanis, V.Vaivods,G.Bērziņa, M.Niklass, J.Žagars, M.Šķēle,A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Ar 2008.gada 07.janvāri veikt sekojošas izmaiņasvispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos:
1.1.  Cēsupilsētas pamatskolā likvidēt 0,25 amata vienības – medicīnas māsa.
1.2.  Cēsupilsētas Pastariņa pamatskolā likvidēt 0,25 amata vienības – medicīnas māsa.
2.       Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle) unCēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte), atbilstoši Darbalikumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.
3.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domespriekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.
 
 Par ziedojuma – dāvinājuma pieņemšanu


Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”14.panta trešo daļu (Valsts amatpersona,kā arī valsts vai pašvaldības institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veidamantisko palīdzību valsts vai pašvaldības institūcijas vajadzībām — personālaapmācības vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja tosniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā pantaotrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonasnokļūšanu interešu konflikta situācijā), pamatojoties uz 25.10.2007. Cēsupilsētas domes lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vaicitāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.),13.11.2007. Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu starp Cēsu pilsētas sporta skolu unSIA „Meždaris” (Reģ.Nr.44103014787) un Cēsu pilsētasdomes Finansu komitejas 22.11.2007. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm– par (G.Šķenders, J.Beikmanis, A.Rasmanis, D.Vasmanis, V.Vaivods,G.Bērziņa, M.Niklass, J.Žagars, M.Šķēle,A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.           Atļaut Cēsu pilsētas sporta skolai pieņemt dāvinājumu Ls 300,00 (trīs simti lati)no SIA „Meždaris” (Reģ.Nr.44103014787) - darbaorganizācijai - Eiropas Jaunatnes basketbola līgas mājas spēļu posmasarīkošanai Cēsīs.
2.           Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis)izlietot līdzekļus atbilstoši dāvinājuma mērķim.
3.           Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Domes iekšējamrevidentam B.Kuplai.
 
 Par ziedojuma – dāvinājuma pieņemšanu

Ziņo: G.Šķenders,Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uzlikumu„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likumu „Par interešukonflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu (Valsts amatpersona, kā arī valsts vaipašvaldības institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida mantiskopalīdzību valsts vai pašvaldības institūcijas vajadzībām — personāla apmācībasvai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedzkāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajādaļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonas nokļūšanuinterešu konflikta situācijā), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citādaveida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.),14.11.2007. Ahimas - Cēsu sadraudzības biedrībasvēstuli par ziedojuma piešķiršanu un Cēsu pilsētas domes Sociālo lietukomitejas 22.11.2007. atzinumu (prot. Nr. 14) , Cēsu pilsētas domes Finansukomitejas 22.11.2007. atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm– par (G.Šķenders,J.Beikmanis, A.Rasmanis, D.Vasmanis, V.Vaivods,G.Bērziņa, M.Niklass, J.Žagars, M.Šķēle,A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.           Atļaut Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumuun sociālās palīdzības aģentūra” pieņemt Ahimas -Cēsu sadraudzības biedrības ziedojumu EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši eiro)apmērā tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – mikroautobusa invalīdu pārvadāšanaiiegādei.
2.           Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumuun sociālās palīdzības aģentūra” izlietot līdzekļus atbilstoši dāvinājumamērķim.
3.           Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Domes iekšējamrevidentam B.Kuplai.
 
 
 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā


Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lainodrošinātu Cēsu pilsētas Kapsētas ekonomiskāku un efektīvāku Cēsu pilsētaskapsētas saimniecības finanšu līdzekļu izmantošanu un pamatojoties uz Cēsupilsētas domes Finanšu komitejas 22.11.2007. lēmumu ( protokolsNr. 15), Cēsu pilsētas dome, atklātibalsojot, ar 10 balsīm– par (G.Šķenders, J.Beikmanis, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Rasmanis,G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.     Ar 2008. gada 11.janvāri likvidēt Cēsu pilsētas Kapsētusaimniecībā amata vienību kapsētu uzraugs.
2.     Uzdot domes Administratīvajai nodaļai (vadītājaI.Sirmā) normatīvajos aktosnoteiktajā kārtībā veikt darbinieka brīdināšanu un veikt attiecīgas izmaiņasamata vienību sarakstā.
3.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domesizpilddirektoram J.Rozenbergam
 
 
 Par ziedojuma- dāvinājuma pieņemšanu


Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojotiesuz likumu„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešukonflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu (Valsts amatpersona, kā arī valsts vaipašvaldības institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida mantiskopalīdzību valsts vai pašvaldības institūcijas vajadzībām — personāla apmācībasvai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedzkāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajādaļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešukonflikta situācijā), 25.10.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.704 „ParCēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzībassaņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu bērnu un jauniešuizglītības un veselības centra direktores D.Briedesiesniegumu (26.11.2007., Nr.2837/1-25), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm– par (G.Šķenders, J.Beikmanis, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Rasmanis, G.Bērziņa, J.Žagars,M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.           Atļaut Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselībascentram pieņemt ziedojumu tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – ginekoloģiskokrēslu no Zviedrijas pilsētas Linčepingas jauniešuveselības centra vadītājas Mona Ahlberg.
2.           Uzdot Cēsu Bērnu un jauniešu izglītības un veselībascentram (direktore D.Briede) izmantot ziedojumu ziedojuma mērķim.
3.           Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domesiekšējam revidentam B.Kuplai.
 
 
 Par zemes gabala Aldaru ielā 8, Cēsīs nomu


Ziņo: G.Šķenders,Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
2007. gada 19. jūlijā Cēsu pilsētasdomē reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes InvestīcijuProjekts”, reģ. Nr. 44103029335,juridiskā adrese Raunas iela 17, Cēsis, valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa iesniegums (Nr. 1595/1-23) ar lūgumu nodotnomā zemes gabalu Aldaru ielā 8, Cēsīs rekonstruējamā nekustamā īpašuma Lenčuielā 6, Cēsīs funkciju (autostāvvietas) nodrošināšanai. Zemes gabals Aldaruielā 8, Cēsīs reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0020 5856 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
Izskatot sabiedrības arierobežotu atbildību „Vidzemes Investīciju Projekts”, iesniegumuar lūgumunodot nomā zemes gabalu Aldaru ielā 8, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētasdomes 2005. gada 25. augusta lēmumu „Parzemes gabala Valmieras ielā 6, Cēsīs daļas maiņu pret zemes gabala Aldaru ielā6, Cēsīs daļu” (prot. Nr.20, 17.p.), 2005. gada 24. novembra lēmumu „Par zemes gabala Aldaru ielā6, Cēsīs sadalīšanu” (prot. Nr. 27, 35.p.), 2006. gada 23. marta lēmumu Nr. 205 „Par nekustamāīpašuma Dzintara ielā 2C, Cēsīs maiņu pret nekustamo īpašumu Aldaru ielā 8,Cēsīs” (prot. Nr. 6, 70.p.), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2007.gada 01. novembra atzinumu (prot. Nr.14), saskaņā ar Latvijas RepublikasMinistru kabineta 30.10.2007.noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3punktu, ), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm–par (G.Šķenders,J.Beikmanis, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Rasmanis, G.Bērziņa, J.Žagars,M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.           Nodot nomā ar apbūves tiesībām sabiedrībai arierobežotu atbildību „VidzemesInvestīciju Projekts”, reģ. Nr. 44103029335, juridiskā adrese Raunas iela17, Cēsis, zemes gabalu Aldaru ielā 8,Cēsīs, kadastra numurs 4201-005-1016 (zemes robežu plāns pielikumā ),ans l
1.es robeblikas raeikumuemnistru kabinetanoteikumiem Nr. 735 rekonstruējamā nekustamā īpašuma Lenču ielā 6,Cēsīs funkciju (autostāvvietas) nodrošināšanai uz 12 (divpadsmit) gadiem sākot ar 2007. gada 01. novembri, nosakot, ka būvdarbi jāpabeidz un būve jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā 3 (trīs)gadu laikā no būvprojekta akceptēšanas Cēsu pilsētas būvvaldē.
2.           Iznomājamā zemes gabala platība 2259 m2.
3.           Zemes gabala lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti –atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (1107).
4.           Zemes nomas maksu noteikt saskaņā ar LatvijasRepublikas Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”.
5.           Nomas līgums noslēdzams vienas nedēļaslaikā no būvprojekta „Saimniecības ēku rekonstrukcija par komerciāla raksturaapbūvi un komerciālas apbūves jaunbūve Lenču ielā 6, Cēsīs” tehniskā projektastadijā akceptēšanas Cēsu pilsētas būvvaldē, bet ne vēlāk kā ar 2008. gada 01. jūliju, nosakot, kaakceptēšanai iesniedzams kopējs būvprojekts zemes gabalu Lenču ielā 6, Cēsīs unAldaru ielā 8, Cēsīs apbūvei.
6.           Nomas maksa un citi maksājumi tiek aprēķināti no brīža,kad starp līdzējiem tiek noslēgts nomas līgums.
7.           Līdz Zemes nomas līguma noslēgšanai noslēgt Zemesnomas priekšlīgumu.
8.           Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītājaS. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavotZemes nomas priekšlīgumu un Zemes nomas līgumu.
9.           Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībāmnoteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabalanomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
10.       Pieņemt zināšanai, ka zemes nomas maksas apmērs vartikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
11.       Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamāīpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).
12.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētasdomes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 

 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 02. augusta lēmumā Nr. 465 „Par grozījumiem nekustamāīpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos un pirkumalīgumā”


 
2007. gada 30. novembrī Cēsu pilsētasdomē reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes InvestīcijuProjekts”, reģ. Nr. 44103029335,juridiskā adrese Raunas iela 17, Cēsis, valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa iesniegums (Nr. 2878/1-23) ar lūgumupagarināt Cēsu pilsētas domes 2007. gada 02. augustalēmumāNr. 465 „Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs izsoles arpretendentu atlasi noteikumos un pirkuma līgumā” noteikto rekonstrukcijastehniskā projekta akceptēšanas termiņu līdz 2008. gada 01. augustam.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību„Vidzemes Investīciju Projekts”, iesniegumu, ņemot vērā Cēsupilsētas domes 2007. gada 06. decembralēmumuNr. 808 „Par zemes gabala Aldaru ielā 8, nomu” (prot. Nr. 21, 45.p.), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm– par (G.Šķenders,J.Beikmanis, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Rasmanis, G.Bērziņa, J.Žagars,M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2007. gada 02. augusta lēmuma Nr. 465 „Par grozījumiem nekustamāīpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos un pirkumalīgumā”(prot. Nr. 13, 13.p.) 1. punktu, aizstājot tajā skaitļus un vārdus „2007. gada 25. oktobrim” arskaitļiem un vārdiem „2008. gada 01. jūlijam”.
 
2. Uzdot Cēsupilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašumanodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus pie parakstītā pirkuma līguma .
 
3. Lēmumaizpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoleskomisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).
 
4. Kontroli parlēmumaizpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 

 
 
 
 
 
 
 Par zemes gabala Caunas ielā 7, Cēsīs domājamās daļas nomu


Ziņo: V.Krastiņš,Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
2007. gada 03. decembrī Cēsupilsētas domē reģistrēts (Nr. 2901/1-23) Latvijas Republikas Aizsardzībasministrijas 2007. gada 28. novembraiesniegumsNr. MV-N/4605 „Par nekustamo īpašumu Cēsīs, Caunas ielā 7”, kurā izteiktspriekšlikums Aizsardzības ministrijai iestāties kā līdzpasūtītājaidzīvojamās mājas Cēsīs, Caunas ielā 7 būvniecības procesā. Zemes gabals 4049 kvm kopplatībā Caunas ielā 7, Cēsīs reģistrēts Cēsu zemesgrāmatunodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000-0018-9778 uz Cēsupilsētas pašvaldības vārda (lēmuma datums: 12.10.2005).
IzskatotLatvijas Republikas Aizsardzības ministrijas iesniegumu „Parnekustamo īpašumu Cēsīs, Caunas ielā 8”, kurā izteikts priekšlikumsAizsardzības ministrijai iestāties kā līdzpasūtītājaidzīvojamās mājas Cēsīs, Caunas ielā 7 būvniecības procesā, pamatojoties uz 2006. gada 26. decembrī starp Cēsupilsētas domi (Pasūtītājs) un pilnsabiedrību „Būve 2006” (Izpildītājs) noslēgtoLīgumupar projektēšanu un būvniecību „Sociālās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājastehniskā projekta izstrāde un būvniecības darbi objektā sociālā daudzdzīvokļudzīvojamā māja Cēsīs, Caunas ielā 7” (iereģistrēts Cēsu pilsētas domesJuridiskajā nodaļā 2006. gada 27. septembrīar Nr. 2-14-47/2006), Ministru kabineta 2006. gada 27. decembra rīkojumu Nr. 1005 „Parlīdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās ēkas Cēsīs, Caunas ielā 7 celtniecībai”,2006. gada 28. decembrīstarp Aizsardzības ministriju (Ministrija), Cēsu pilsētas domi (Dome) unNacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecību (Maksātājs) noslēgto Līgumu „Parlīdzdalību dzīvojamās mājas Cēsīs, Caunas ielā 7 būvniecības finansēšanā unīpašumtiesībām uz 10 dzīvokļiem” (iereģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajānodaļā 2007. gada 10. janvārī arNr. 2-21-02/2007), likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gadaCivillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanāslaiku un kārtību” 14. panta pirmās daļas 5. punktu, Būvniecības likuma 1. panta24. punktu, 3. panta pirmo daļu, 13 .panta pirmo un otro daļu, saskaņā arLatvijas Republikas Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” otrās daļas4., 7., 10. un 12. punktu, Cēsu pilsētas dome,atklāti balsojot, ar 10 balsīm– par (G.Šķenders,J.Beikmanis, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Rasmanis, G.Bērziņa, J.Žagars,M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.     Nodot nomā ar apbūves tiesībām Latvijas RepublikasAizsardzības ministrijai, reģ. Nr. 90000022632, juridiskā adrese KrišjāņaValdemāra iela 10/12, Rīga, zemes gabalaCaunas ielā 7, Cēsīs, kadastra numurs 4201-009-0414 3726/22004 domājamās daļas, kas piekritīgas10 dzīvokļu kopējai platībai (saskaņā ar akceptēto būvprojektu), dzīvojamās mājas domājamās daļas kā patstāvīgaīpašuma objekta būvniecībai (līdzpasūtītāja statusā)uz 10 (desmit) gadiem sākot ar 2007. gada 06. decembri , nosakot, ka nomnieksvar izmantot zemesgabala domājamās daļas tikai minētajam mērķim.

2.     Iznomājamā zemes gabala platība 685,6 kvm (saskaņā ar 1. punktā noteiktajām domājamām daļām).
 
3.     Ja mainās 1. punktā noteiktās domājamās daļas (pēcbūvniecības pabeigšanas un tehniskās inventarizācijas lietas izgatavošanas ),mainās arī iznomājamā zemes gabala platība un par to tiek sagatavota papildusvienošanās.
4.     Zemes gabala lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0702).
5.     Nomas maksu aprēķināt 1,5% gadā no Valsts zemes dienestanoteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007. gada 1. novembri, ar līgumanoslēgšanas dienu, vienu reizi ceturksnī – pēc vērtības saņemšanas Cēsupilsētas domē .
6.     Pieņemt zināšanai, ka zemes nomas maksas apmērs vartikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
7.     Apstiprināt 2007. gada 06. decembra Zemes nomas līgumu (Pielikumā).
8.     Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamāīpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).
9.     Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētasdomes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 
 
 Par ziedojuma pieņemšanu

Ziņo: S.Grīnberga,Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzībasaģentūra” Administratīvās nodaļas vadītāja-juriste
 
Pamatojotiesuz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”14.panta trešo daļu (Valsts amatpersona,kā arī valsts vai pašvaldības institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veidamantisko palīdzību valsts vai pašvaldības institūcijas vajadzībām — personālaapmācības vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja tosniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā pantaotrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonasnokļūšanu interešu konflikta situācijā), pamatojoties uz Cēsu pilsētasdomes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vaicitāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18,40.p.), un ikgadēju uzņēmēju vēlēšanos atbalstīt Cēsu pilsētas domes organizētoZiemassvētku pasākumu tehnisko nodrošinājumu un citu ar Cēsu pilsētas domessaistīto darbības nodrošinājumu saistīto izdevumu segšanu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm– par (G.Šķenders,J.Beikmanis, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Rasmanis, G.Bērziņa, J.Žagars,M.Šķēle, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 
1.     Atļaut Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumuun sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā – Aģentūra) Ziemassvētkupasākumu tehniskajam nodrošinājumam un citiem ar Aģentūras darbībasnodrošinājumu saistītiem uzdevumiem pieņemt ziedojumus no sekojošiemkomersantiem un sabiedrībām:
1.1.   AS „CATA”,reģistrācijas Nr. 40003016840;
1.2.  SIA „Svens J”, reģistrācijas Nr. 44102005274;
1.3.  SIA „NĒGUSS”, reģistrācijas Nr. 49502003999;
1.4.  SIA „CINIS”, reģistrācijas Nr. 49503003248;
1.5.  SIA „Cēsu restaurators”, reģistrācijas Nr. 49503000260;
1.6.  SIA „Rasmanis & Dankers”,reģistrācijas Nr. 44103020463;
1.7.  SIA „Zāles”, reģistrācijas Nr. 49503000453;
1.8.  SIA „Cēsu Vecpilsētas aptieka”, reģistrācijas Nr.44103011973,
1.9.IU „T.G.Zaļumi”, reģistrācijas Nr. 44102018688;
1.10.SIA „Otons, reģistrācijas Nr. 49503004987;
1.11.SIA „Cita līnija”,reģistrācijas Nr. 40003623956;
1.12.SIA „ArtLog”, reģistrācijas Nr. 44103025920;
1.13.SIA „Vigo”,reģistrācijas Nr. 44103010037;
1.14.SIA „Lars Limited”, reģistrācijas Nr. 44103002557;
1.15. Imanta Timermaņa arhitekta birojs, reģistrācijas Nr. 49502000386;
1..1.16. KS „Cēsu rajona patērētājubiedrība”, reģistrācijas Nr. 49503001069;
2..1.17. AS „Hipotēku banka”,reģistrācijas Nr. 4003132437;
3.शून्य.1.18.AS „Hansabanka”, reģistrācijas Nr. 40003074764;
4.शून्य.1.19.SIA „I.J. Serviss”, reģistrācijasNr.49501015793;
5.शून्य.1.20.SIA„CelTik”, reģistrācijas Nr.44103014842;
6.शून्य.1.21.SIA „Būve Woodline”, reģistrācijas Nr.49503003430;
7.शून्य.1.22.SIA „Kurmis”, reģistrācijas Nr. 4950300286;
8.शून्य.1.23.SIA „Veikals Jutta”, reģistrācijas Nr. 5003125901;
9.शून्य.1.24.SIA „Krāčupe”, reģistrācijas Nr. 44103007982;
10.शून्य.       1.25. SIA „LEO”, reģistrācijas Nr. 49503001285;
11.शून्य.       1.26. SIA „Aleta”,reģistrācijas Nr. 44103006084;
12.शून्य.       1.27. SIA „Nodus”, reģistrācijas Nr. 40003228222;
13.शून्य.       1.28. SIA „Ažiņa komercfirma„Markets””, reģistrācijas Nr. 49502001606;
14.शून्य.       1.29. SIA „Lukoil serviss”,reģistrācijas Nr. 40003342174;
15.शून्य.       1.30. Apdrošināšanas AS „Balva”, reģistrācijas Nr. 40003064944;
16..       1.31. Apdrošināšanas AS „BTA”, reģistrācijas Nr. 40003159840;
17..       1.32. Apdrošināšanas AS „ERGO Latvija”, reģistrācijasNr. 40003131253;
18..       1.33. Apdrošināšanas AS „Balta”, reģistrācijas Nr. 40003049409;
19.शून्य.       1.34. SIA „LBFS”, reģistrācijas Nr. 59502001001;
20.शून्य.       1.35. SIA „Apse”, reģistrācijas Nr. 49503003623;
21.शून्य.       1.36. Firma „Jupiters 5”, reģistrācijas Nr. 49502000600;
22.〇.       1.37. SIA „Mego” lielveikals„Cēsis”, reģistrācijas Nr.40003461212;
23.शून्य.       1.38. SIA „Virāža”, reģistrācijas Nr. 49503000275;
24.शून्य.       1.39. SIA „MELIO C”, reģistrācijas Nr. 49503002168;
25.शून्य.       1. 40. Zemnieku saimniecība „Čiekuri”, reģistrācijasNr. 410102098;
26.शून्य.       1.41. SIA „Vinnis”,reģistrācijas Nr. 44103012729.
2.     Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumuun sociālās palīdzības aģentūra” izlietot līdzekļus atbilstoši dāvinājumamērķim.
3.     Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu unsociālās palīdzības aģentūra” divus gadu pēc ziedojuma pieņemšanas atturētiespieņemt jebkādus lēmumus attiecībā uz ziedotājiem.
4.     Lēmuma izpildes kontroli uzdot Domes iekšējairevidentei B. Kuplai.
 
 
 Informācija par ēkas Raunas ielā 2, Cēsīs, pārsegumu tehnisko stāvokli


Ziņo: A.Mihaļovs,domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietasizpildītājas Lienes Kazakas mutisku informāciju partelpu Raunas ielā 2, Cēsīs, tehnisko stāvokli, SIA „Būvprojekts” (vadītājs A.Šmits)veica telpu vizuālu apskati un konstatēja, ka ēkas Raunas ielā 2, Cēsīs, pirmāstāva telpā ēkas austrumu galā ir palielināta griestu deformācija (pastiprināti izliekusies balstošā sija), kurai par pamatu varētu būtpalielinātā slodze ēkas 2. un jumta izbūves stāvā, kur izvietota Cēsu muzeja ekspozīcijaun bibliotēka. SIA „Būvprojekts” vadītājs izteica mutisku viedokli, kanoslogojums (ekspozīcijas materiāli) uz otrā un jumta stāva grīdas minētajāstelpās divas līdz trīs reizes pārsniedz esošajam pārsegumam atļauto.
Lainovērstu iespējamo avārijas situāciju Cēsu pilsētas dome ir pasūtījusi minētotelpu pārsegumu pastiprinājuma tehnisko risinājumu. Līdz minēto telpustiprinājuma projekta īstenošanai uzdodu:
 

  Pašvaldības aģentūras „ Vidzemes Vēstures un tūrisma centram” (vadītāja J.Sausiņa) nekavējoties nodrošināt telpu Raunas ielā 2, Cēsīs, 2. un jumta izbūves stāva telpu atslogošanu austrumu galā no izvietotajiem eksponātiem, maksimāli atslogojot visu minēto telpu vidus daļu, lai maksimālā slodze uz pirmā un otrā stāva pārsegumu nepārsniegtu 150 kg/m2, darbus organizējot laikā, kad telpās 1.stāvā, kur izvietoti Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” audzēkņi, neatrodas audzēkņi. Atslogošanas darbu grafiku saskaņot ar Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” vadītājas vietas izpildītāju Lieni Kazaku. Kontroli par rīkojuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes 06.12.2007., prot.Nr.21, 47.p.lēmums nr. 810
Grozījumi Cēsupilsētas vakara vidusskolas Nolikumā


Grozījumi Nr.1 
Izstrādāti, pamatojoties uz Izglītības likuma
22. panta pirmo daļu , Vispārējās izglītības
likuma8. un 9. pantu.
 
 
Pamatojoties uz Valsts pārvaldesiekārtas likumu, 2006. gada 19 .decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1027“Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācībupriekšmetu standartiem”, Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 544 “Noteikumi parvalsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītībasmācību priekšmetu standartiem”, 2005.gada 1. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 822 “Noteikumi parobligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai nākamajā klasē vispārējās izglītībasiestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)”, veiktšādus grozījumus Cēsu pilsētas vakara vidusskolas Nolikumā:
 
1. Svītrot 4. punktu.
 
2. Izteikt 5.1. punktu šādāredakcijā:
“ 5.1. organizēt un īstenotizglītības procesu, kas nodrošina mērķu sasniegšanu, kas noteikti Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumosNr. 1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītībasmācību priekšmetu standartiem”, Ministru kabineta 2007. gada 7. augustanoteikumos Nr. 544 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītībasstandartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem””.
 
3. Izteikt 8. punktu šādāredakcijā:
“8. Mācību un audzināšanasdarbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Vispārējāspamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējāsizglītības likums un “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā unpamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”. Vispārējās vidējās izglītībasprogrammas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un“Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējāsvidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem.””
 
4 . Papildināt 9. punktu ar jaunuapakšpunktu:
“9. 6. Pamatizglītības otrāposma (7.-9. klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības programma. Kods 23011812.”
 
5. Izteikt 11. punktu šādāredakcijā:
“11. Pedagogi ir tiesīgi izmantotIzglītības un zinātnes ministrijas vai pašu izstrādātas mācību priekšmetuprogrammas. Tās izvērtē Metodiskā komisija un apstiprina direktors.”

6. 16. punktā aiz vārdiem „...unsaņēmuši apliecību par pamatizglītību” svītrot vārdus:
“un pamatojoties uz direktoraapstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem”.
 
7. Izteikt 18. punktu šādāredakcijā:
“18. Vispārējās pamatizglītībaspedagoģiskās korekcijas izglītības programmā uzņem Skolēnus ar Cēsu pilsētasdomes Izglītības nodaļas saskaņojumu.”
 
8. Izteikt 21. punktu šādāredakcijā:
“21. Ja mācību gada laikāradušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi, izglītības iestādesdibinātājs Cēsu pilsētas dome ir tiesīga pieņemt lēmumu par mācību gadapagarinājumu 7., 8. klasei un 10., 11. klasei.”
 
9. Izteikt 22. punktu šādāredakcijā:
“22. Izglītojamo pārcelšanunākamajā klasē, pēcpārbaudījumus vai papildus mācībupasākumus (konsultācijas) direktors nosaka, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto kārtību “.
 
10. Svītrot 22.1. un 22.2. punktu.
 
11. Izteikt 26. punktu šādāredakcijā:
“26. Mācību priekšmetu stunduslodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktora apstiprinātsmācību priekšmetu stundu saraksts.”
 
12. Izteikt 27. punktu šādāredakcijā:
“27. Mācību priekšmetu stundusaraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības unvispārējās vidējās izglītības programmu mācību plānā paredzētos mācībupriekšmetus un klases audzinātāja stundu.”
 
13. Izteikt 28. punktu šādāredakcijā:
“28. Mācību priekšmetu stundusaraksts, individuālo konsultāciju saraksts, kā arī interešu izglītības un citunodarbību saraksts ir pastāvīgs visu semestri. Operatīvas izmaiņas tajos varizdarīt Skolas direktors vai direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņāmpirms tam informējot skolas pedagogus un skolēnus.”
 
14. Izteikt 32. punktu šādāredakcijā:
“32. Skolēniem, kuri apgūstPamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) pedagoģiskās korekcijas izglītībasprogrammu un Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (izlīdzinošāsizglītības programma 9. klasei) izglītības programmu, sagatavošanās nākošāsdienas stundām notiek pagarinātās dienas grupā. Pagarinātās dienas grupasdarbību nosaka direktora apstiprināts reglaments.”
 
15. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:
“34. Ne vairāk kā 15 dienasmācību gada laikā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, projektiem uncitiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem, ko nosaka mācību gadasākumā ar direktora rīkojumu.”
 
16. Izteikt 35. punktu šādāredakcijā:
“35. Projektu nedēļas laiku unnorises kārtību nosaka Skolas Pedagoģiskā padome, saskaņojot ar Skolasdirektoru.”

17. Izteikt 36. punktu šādāredakcijā:
“36. Skolēniem, kuriem pēcsertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas (ĀKK) slēdzienanepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabinetanoteiktajā kārtībā.”
 
18. Izteikt 37. punktu šādāredakcijā:
“37. Skolēnu mācību sasniegumusvērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1027 “Noteikumi par valstsstandartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” ,2007. gada 7. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 544 “Noteikumiem parvalsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītībasmācību priekšmetu standartiem””.
 
19. Svītrot 37.1. un 37.2.punktu.
 
20. Izteikt 38. punktu šādāredakcijā:
“38. 7., 8. klases un 10., 11.klases skolēni katra semestra beigās saņem Izglītības un zinātnes ministrijasapstiprināta parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā katra mācībusemestra pēdējā dienā. Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā tiekierakstīts direktora rīkojums par pārcelšanu nākamajā klasē vai atstāšanu uzotru gadu, rakstiski par to paziņojot vecākiem. Pēcpārbaudījumusvai papildus mācību pasākumus noformē ar Skolas direktora rīkojumu, pamatojoties uz Pedagoģiskāspadomes ieteikumu, un rakstiski par to paziņo vecākiem.”
 
21. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:
“44. “Noteikumos par valstsstandartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” un“Noteikumos par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējāsvidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” noteikto prasību izpildei,mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektuīstenošanai Skola izveido radniecīgu mācību priekšmetu un klašu audzinātājumetodiskās komisijas (turpmāk – Komisijas). Komisiju skaitu, sastāvu unvadītājus apstiprina Skolas direktors. Komisijas darbs tiek organizēts,pamatojoties uz Komisiju reglamentu, kuru saskaņo ar Skolas direktoru unPedagoģisko padomi. Komisiju darbu vada Skolas direktora vietnieks mācībudarbā.
 
22. Svītrot VI nodaļu.
 
23. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:
“49. Pedagoģiskā padome irizveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumurisināšanai, tās darbību nosaka direktora apstiprināts reglaments.”
 
24. Izteikt 54. punktu šādāredakcijā:
“54. Direktora kompetenci nosakaIzglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums, Skolasnolikumsun amatu apraksts.”
 
25. Izteikt 55.10. punktu šādāredakcijā:
“55.10. nodrošināt Skolas padomesdarbu;”
 
26. Izteikt 55.11. punktu šādāredakcijā:
“55.11. informēt darbiniekus,Skolēnus un viņu vecākus par Skolas padomē un Pedagoģiskajā padomē pieņemtajiemlēmumiem;”
 
27. Izteikt 56.7. punktu šādāredakcijā:
“56.7. izdot un apstiprinātSkolas darbību reglamentējošus dokumentus;”
 
28. Izteikt 57.5. punktu šādāredakcijā:
“57.5. izdot un apstiprinātkatrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku mācību gadam;”
 
29. Izteikt 59. punktu šādāredakcijā:
“59. Skolas direktora pieņemtos lēmumus unfaktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Cēsu pilsētasdomē.”
 
30. Izteikt X nodaļu šādāredakcijā:
“Skolas padome.”
 
31. Izteikt 61. punktu šādāredakcijā:
“61. Skolas padome tiek izveidotasadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tā darbojassaskaņā ar Skolas padomes reglamentu.”
 
32.Izteikt 62. punktu un 62.1.,62.2., 62.3., 6.2.4.apakšpunktus šādā redakcijā:
“62. Skolas padomes sastāvā ir:
62.1. 5 skolēnu vecāki;
62.2. 3 skolēnu pārstāvji;
62.3. 2 pedagogu pārstāvji;
62.4. direktors.”’
 
33. Izteikt 63. punktu šādāredakcijā:
“63. Skolas padomes darbu plāno un vadapadomes priekšsēdētājs – no vecākiem ievēlēts pārstāvis.”
 
34. Izteikt 64. punktu šādāredakcijā:
“64. Skolas padomes izveidošanaskārtība: Skolēnus – domes locekļus ievēl atklātā balsošanā. Pedagogus ievēl,atklāti balsojot, pedagoģiskās padomes sēdē. Vecākus – pēc klašu audzinātājuieteikuma.”
 
35. Izteikt 65. punktu šādāredakcijā:
“65. Skolas padomes uzdevumi:”
 
36. Izteikt 65.5. punktu šādāredakcijā:
“65.5. akceptēt Skolas Nolikumu,saskaņot iekšējās kārtības noteikumus Skolēniem, saskaņot Skolas padomesreglamentu, . Iesniegt priekšlikumus šo dokumentu labojumiem un grozījumiem;”
 
37. Izteikt 65.8. punktu šādāredakcijā:
“65.8. Skolas padomes locekļi varpiedalīties ar padomdevēja tiesībām Skolas Pedagoģiskās padomes sēdēs un Skolasvadības sanāksmēs.”
 
38. Izteikt 65.9. punktu šādāredakcijā:
“65.9.Skolas padome ir tiesīgaiesniegt savus priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai, Cēsu pilsētasdomei un tās institūcijām un saņemt rakstisku atbildi;”
 
39. Izteikt 65. 10. punktu šādāredakcijā:
“65.10. Skolas padome ir tiesīgaizteikt priekšlikumus direktoram un Dibinātājam visos ar Skolu saistītajosjautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un lēmumus.”
 
40. Izteikt 66. punktu šādāredakcijā:
“66. Skolas padomes sēdes notiekne retāk kā 2 reizes gadā. Skolas padome ir tiesīga pieņemt lēmumu, jatajā piedalās 2/3 padomes locekļu. Balss tiesības ir visiem Skolas padomeslocekļiem, lēmumupieņem ar balsu vairākumu.”
 
41. Izteikt 67. punktu šādāredakcijā:
“67. Skolas padomes sēdes tiekprotokolētas.”
 
42. Izteikt 68. punktu šādāredakcijā:
“68. Ja kāds no Skolas padomeslocekļiem pārtrauc darbību domē, viņš par to paziņo rakstiski, un viņa vietu 1mēneša laikā ieņem nākošais kandidāts ar lielāko balsu skaitu.”
 
43. Izteikt 70. punktu šādāredakcijā:
“70. Skolēnu pašpārvalde darbojassaskaņā ar reglamentu, kuru izstrādā pati pašpārvalde, saskaņo Skolas padome unSkolas direktors.”
 
44. Izteikt 72. punktu šādāredakcijā:
“72. Pašpārvalde sastāv no 7. –12. klases Skolēnu pārstāvjiem.”
 
45. Izteikt 76 punktu šādāredakcijā:
“76. Skolēnu pašpārvaldes sēde irlemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no pārstāvjiem. Ja balsojotbalsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir prezidenta balss 9priekšsēdētāja ) balss.”
 
46. Izteikt 78.1. punktu šādāredakcijā:
“78.1. izstrādāt Skolēnu padomesreglamentu;”
 
47. Izteikt 78.2. punktu šādāredakcijā:
“78.2. pārstāvēt Skolēnu viedokliSkolas padomē;”
 
48. Svītrot XIV nodaļu.
 
49. Izteikt XV nodaļu šādāredakcijā:
“Skolas darbību reglamentējošiedokumenti.”
 
50. Izteikt 88. punktu šādāredakcijā:
“88. Skolas attīstības plānu ungrozījumus tajā izstrādā direktors, apstiprinot Cēsu pilsētas domē.”
 
51. Izteikt 89. punktu šādāredakcijā:
“89. Skolas izglītības programmas izstrādāizglītības iestāde, skaņojot Cēsu pilsētas domē un licencējot normatīvajos aktos noteiktajākārtībā.”
 
52. Izteikt 90. punktu šādāredakcijā:
“90. Darba kārtībasnoteikumus izdod Skolas direktors.”
 
53. Izteikt 91. punktu šādāredakcijā:
“91. Iekšējās kārtības noteikumus izdodSkolas direktors.”
 
54. Izteikt 92. punktu šādāredakcijā:
“ 92. Skolas padomesreglamentu izdod Skolas padomes priekšsēdētājs, saskaņojot ar Skolas padomi unSkolas direktoru.”
 
55. Izteikt 93. punktu šādāredakcijā:
“93. Pedagoģiskās padomesreglamentu izdod Skolas direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.”
 
56. Izteikt 94. punktu šādāredakcijā:
“94. Skolēnu Domesreglamentu izdod Skolēnu domes priekšsēdētājs, saskaņojot ar Skolas direktoru
 
57. Izteikt 95. punktu šādāredakcijā
“95. Metodiskāpadomes reglamentu izdod Metodiskās padomes vadītājs, saskaņojot ar Pedagoģiskopadomi un Skolas direktoru.”
58. Izteikt 96. punktu šādā redakcijā:
“96. Metodiskokomisiju reglamentu izdod Metodiskās padomes vadītājs, saskaņojot arPedagoģisko padomi un Skolas direktoru.”
 
59. Izteikt 97. punktu šādāredakcijā:
“97. Kārtību pedagogu materiālajai stimulēšanai nosakapedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, saskaņojot arSkolas direktoru.”
60. Izteikt 98. punktu šādā redakcijā:
“98. Kārtību piemaksai pardarba kvalitāti nosaka pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijaspriekšsēdētājs, saskaņojot ar Skolas direktoru
 
61. Izteikt 99. punktu šādā redakcijā:
“99. Skolas bibliotēkasreglamentu izdod bibliotēkas vadītājs, saskaņojot ar Skolas direktoru
 
62. Izteikt 100. punktu šādā redakcijā:
“100. Mācību priekšmetuautorprogrammas izstrādā Skolas pedagogi, apstiprina Skolas direktors
 
63. Izteikt 101. punktu šādā redakcijā:
“101. Gada darba plānu apstiprina Skolas direktors,saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.”
64. Izteikt 102. punktu šādāredakcijā
“102. Mācību stundu un nodarbību sarakstu ungrozījumus tajā apstiprina Skolas direktors.”
 
65. Izteikt 103. punktu šādāredakcijā:
“103. Pagarinātāsdarba dienas grupas reglamentu izdod Skolas direktors.”
 
66. Izteikt 104. punktu šādāredakcijā:
“104. Skolas lietvedības kārtība izdod Skolasdirektors.”
 
67. Svītrot 105. punktu.
 
68. Izteikt 106. punktu šādā redakcijā:
“106. Izglītības iestādes Nolikumuun grozījumu tajā izdod Skolas direktors, saskaņojot Cēsu pilsētas domē.”
 
69. Papildināt XV nodaļu ar jaunupunktu 106.1 , izsakot to šādā redakcijā:
“1061. XIV nodaļāminētos dokumentus no 90. līdz 104. punktam direktors izdod bez saskaņošanas arCēsu pilsētas domi.”
 
70. Izteikt 113. punktu šādāredakcijā:
“113. Piemaksas par darbakvalitāti no valsts mērķdotācijas un ieekonomētos darba samaksas fondalīdzekļus sadala Skolas direktora apstiprināta Pedagogu darba kvalitātesvērtēšanas komisija, pamatojoties uz izstrādātiem, direktora apstiprinātiem un ar Pedagoģiskopadomi saskaņotiem kritērijiem.”
 
71.Izteikt 119. punktu šādāredakcijā:
“119. Skolas bibliotēkas fondukomplektē , uzskaita, izmanto un saglabā, pamatojoties uz Skolas bibliotēkasreglamentu, kuru izdod bibliotēkas vadītājs un saskaņo ar Skolas direktoru.Skolas bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs.”
 
72. Izteikt 121. punktu šādāredakcijā:
“121. Skolas bibliotēkas fondukomplektē, uzskaita, izmanto un saglabā pamatojoties uz Skolas bibliotēkasreglamentu, kuru apstiprina Skolas direktors. Skolas bibliotēkas darbu vadabibliotēkas vadītājs.”
 
73. Izteikt 127. punktu šādāredakcijā:
“127. Grozījumus Skolas Nolikumāveic skolas direktors, saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi.”
 
Grozījumi Nolikumāstājas spēkā pēc to saskaņošanas Cēsu pilsētas domē.
 
Cēsu pilsētas vakara vidusskolasdirektore I.Šķestere
26.10.2007.Cēsis
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes 06.12.2007.,prot.Nr.21,p.36 lēmums nr. 799
Publiskās apspriešanas par apbūvi Piebalgasielā 20, Cēsīs, rezultāti


 

  Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs’’, pieņemts 10.05.2007. , sēdes protokols Nr. 8, 32.p., lēmums Nr.314. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēts Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītājs Jānis Zlaugotnis. Paziņojums rajona laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 30.10.2007. , nosaucot apspriešanas termiņu līdz 27.11.2007. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:
4.1.ieceresinformatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu unaprakstu, izvietojotCēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;
4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv
4.3.personīgigriežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642,29249517, e-pastu janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv;
5.Savu viedokli fiziskās un juridiskāspersonas varēja izteikt:
5.1.Cēsupilsētas mājas lapā;
5.2.IesniedzostiesniegumuCēsu pilsētas domes IAC;
5.3.papubliskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu;
5.4. aizpildotpretendenta sagatavotās anketas.
 
REZULTĀTI.
 
6. Pavisam kopā saņemti 113 (73 derīgi) viedokļi notiem:
6.1.domes mājas lapā saņemti 34 (0 derīgi) viedokļi;
Atzītipar nederīgiem, jo nav uzvārda, nav adreses vai pielietots izdomāts vārds.
 
Nosaņemtajiem 34 viedokļiem :
13-pozitīvi;
15-negatīvi;
6-viedoklis nav precizēts derīgi 0
 
6.2.atbildīgāsekretāra e-pastā 5(5 derīgi) viedokļi:
 
Gints Metāls, Jānis Briņķis, Ģirts Bergins, Gints Bērtulis, Ilona Bērtule
Pozitīvi 4
Negatīvi 1
 
Derīgi 5
 
6.3.iesnieguma veidā no fiziskām personām saņemti 8 (7derīgi) viedokļi:
 
Dace Prūse, Rudīte Klāva, Einārs Vilnis, Ilgvars Živa, Janīna Gedroica, Inuta Mersajeva, Maira Pinka, Guna Uldriķe,
Pozitīvi ar iebildēm 1
Negatīvi 6
Negatīvi, nederīgs 1
 
Derīgi 7
 
6.4.pretendentaorganizēta anketēšana iesniegti 64 (61 derīgi)
3(trīs) atzīti parnederīgiem, jo 2(divi)nav parakstīti,
1(vienā) nav uzrādīta respondentaadrese
 
56-pozitīvi;
3-pozitīvi, nederīgi;
5-negatīvi derīgi 61
 
6.5.Cēsu rajona laikrakstā izteiktiviedokļi:
6.5.1. 13.11.2007. rubrikā ‘’Hallo ‘’Druva’’‘’ ierosina izskatīt iespēju lielveikalu būvēt citā vietā;
6.5.2. 16.11.2007. Dace Prūse negatīvs raksts ‘’Vai vajag vēl vienu lielveikalu’’;
 
Citos masu medijos viedokļi navapzināti.
 
 
7.Publiskās apspriešanasdokumentiem pievienota 09.08.2007. VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ Vidzemes reģiona Cēsu nodaļāsaskaņota transporta risinājuma shēma.Shēma saskaņota ar piezīmi: ‘’Idejas būvniecības meta stadijā saskaņot.Pozitīvas apspriešanas gadījuma rezultātā būs nepieciešams detalizēti atrisinātatsevišķus satiksmes organizācijasmezglus.’’
 
8. 31.10.2007. izdoti LV ValstsKultūras pieminekļu aizsardzībasinspekcijas noteikumi ‘’Par nosacījumiem zemes gabala apbūvei Piebalgas ielā 20, Cēsīs’’, kuru lemjošajā daļā – punkts 2. NOSACĪJUMI noteikts, ka:
2.1.Inspekcijai nav principiālu iebildumu pret zemes gabala Piebalgasielā 20 apbūvi un izmantošanu iecerētajai funkcijai, pārējo – pakārtoto-funkciju apjomu nosakotun precizējot ar projektu.
2.2.risinotapbūves telpisko apjomu un izvietojumu zemes gabalā, atbilstoši Ministru kabinetanoteikumu Nr.474 punktiem 35. un 36. nepieciešams saglabāt kultūras pieminekļuun vēsturiskās apbūves vizuālu uztveri un ainavu, nepasliktinot tradicionālopilsētvides raksturu.
2.3.iesniegtāobjekta izvietojuma shēma un fasādes pret Lapsu un Piebalgasielām liecinapar nepieciešamiem uzlabojumiem, risinot projektu:
2.3.1. nav pieļaujama funkcionāli utilitāras ēkas piesaiste. Ēkasprimitīvais ‘’kastveida’’ apjoms jāpapildina unjāpielāgo konkrētajai pilsētas vietai. Ieteicams zemes gabalā pie ielukrustojuma veidot apjomu ar skaidri iezīmētu jumta slīpņu un dzegas līniju.
2.3.2. iesniegtajāskicē ēkas fasādēm uzrādīti 5 dažādi apdares veidi, kas ēkas apjomu un fasādeslieki saraibina.
Ēkas apdarē ieteicams izmatottradicionālos materiālus un apdares paņēmienus, (piemēram – izšuvotsapdares ķieģeļu mūris vai apmetums, kā arī koka vai metāla elementi vietās, kurtādi būtu pamatoti, stiklojums).
2.3.3.shēmā parādītais zemes gabala iekārtojums pieminekļu aizsardzības zonānepietiekoši reaģē uz zemes gabala novietnes situāciju. nav pieļaujama ēkas priekšlaukuma līdz pat krustojumam izmantošana,tikai autostāvvietām, it īpaši gadījumā, kad paredzētas plašas pazemesstāvvietas.
Ieteicams krustojuma tiešā tuvumāgalvenās ieejas priekšā izveidot ar ietvēm saistītu, kvalitatīvilabiekārtotu gājēju zonu, paredzot arī mazās arhitektūras formas unapstādījumus.
 
9. 13.11.2007.jautājums par publiskāsapspriešanas par apbūvi Piebalgas ielā 20,Cēsīs, transporta jautājumu risinājumutika izskatīts Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanaskomisijas sēdē (prot. Nr.41);
Komisija nolēma: jautājumu par plānoto transporta kustībasorganizēšanu zemes gabalam Piebalgas ielā 20,Cēsīs, piegulošajā teritorijā virzītizskatīšanai Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisijā.
 
10. 22.11.2007. jautājumu par transporta kustības organizāciju Piebalgasun Lapsu ielu krustojumā, saistībā ar būvniecības publisko apspriešanu parapbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, izskatīja Cēsu pilsētas Transporta kustībasorganizācijas komisija.
Komisija nolēma:’’ Nolēma ar 9 balsīm par (G.Šķenders,A.Mihaļovs, J.Zlaugotnis, I.Mercs,A.Kazāks, Z.Jēkabsone, J.Bāliņš, J.Suseklis, D.Ozoliņš), atturas – nav, pret –nav.
Lēmums:
1.uzskatīt, ka būvniecībaspubliskajai apspriešanaiiesniegtais transporta plūsmu risinājumsšādā izpildījumā ir nepietiekošs. Noteikt pretendentam izstrādāt detalizētuLapsu un Piebalgas ielu krustojuma un zemes gabalam Piebalgas ielā 20, Cēsīs, piegulošo ielu posmu risinājumu,paredzot papildus braukšanas joslas;
2.detalizēti izstrādātorisinājumu atkārtoti izskatīt Transporta kustības organizācijas komisijā.’’
 
SECINĀJUMI
 
11.Publiskā apspriešanaorganizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli parapbūvi Piebalgasielā 20, Cēsīs.
12. Publiskā apspriešanaorganizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
13.Cēsu pilsētas iedzīvotājuizteiktais viedoklis par apbūvi Piebalgas ielā 20,Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:
 
61pozitīvi 83,56%
12negatīvi 16,44%
 
14.Savos vērtējumos respondentiizteikusi šādas (+) pozitīvas atziņas:
14.1.būspar vienu sakoptu vietu vairāk;
14.2.būs papildus darba vietas;
14.3.ceruz plašāku preču klāstu un zemākām cenām;
14.4.skolēnivarēs apmeklēt veikalu un kafejnīcu nešķērsojot ielas;
14.5.uzskata,ka būs ērti piebraukt;
14.6.veikals būs tuvāk mājām – ērti;
14.7.ierosinaizveidot norobežojumu gar piegulošo skolas stadionu.
 
15. Savos vērtējumos respondentiizteikusi šādas (-) negatīvas atziņas:
 
I drošība:
15.1.nevēlas, ka bērni skries uz veikalu-uztraucas par viņu drošību t.sk. zagļu unizspiedēju draudi;
15.2.vēl aktīvāka krustojuma šķērsošana bīstama bērniem, kas dodas uz un no skolas;
15.3.uzskata,ka cokola stāvā izvietotā atklātā automašīnu stāvvieta būs jauniešu pulcēšanāsvieta, dragreisu sacensību rīkošanas vieta, narkotikuizplatīšanas vieta, kā rezultātā tiks apdraudēti līdzpilsoņi;
 
II transports:
15.4.apšaubaiespēju sakārtot transporta kustību šajā krustojumā un ielu posmos tā, lai veikaluapmeklētāju transports nekavētu pārējos kustības dalībniekus;
15.5.uzskata,ka iebrauktuve uz veikalu Piebalgas ielā paredzētanepārskatāmā līkumā;
15.6.uzskata,ka satiksmes negadījumu skaits šajā melnajā punktā palielināsies;
15.7.uzskata,ka tiks apgrūtināta skolnieku pievešana pie skolas no rīta;
15.8.iesakaveikt papildus pētījumus par transporta un kājnieku plūsmu un pamatojoties uz to izstrādātpriekšlikumus krustojuma un ielas rekonstrukcijai veidojot papildus joslaskrustojumā un zemes gabalam piegulošajos ielu posmos.
 
 
III arhitektūra, pilsētbūvniecība:
15.9.noraida zemes gabalu krustojumā kā pareizu lielveikala novietni;
15.10.uzskata,ka arhitektūras risinājums ir tipveida, vājš un tā ir ‘’kaste’’ – nav tas risinājums,kuram būtu jāatrodas uz vienas nogalvenajām ienākošajām ielām pilsētā;
15.11.uzskata,ka apjoms aizsegs skolas apjomu un no skolas pavērsies nepievilcīgs skats uzlielveikala neizteiksmīgo, nepievilcīgo pagalmu;
15.12.iesakaizstrādāt individuālu Cēsīm un konkrētai vietai augstvērtīgu arhitektūru;
15.13.iesakaizvietot lielveikalu citos pilsētas rajonos – Saules ielā, Lenču ielā vai piePriekuļu apļa;
15.14.uzskata,ka labāk šajā vietā būtu izbūvēt sporta būvi (piem. baseinu) vai ierīkot parku-skvēru;
 
IV citi:
15.15.uzskata, ka lielveikalu skaits Cēsīs ir pietiekošs;
15.16.saskata iespēju, ka lielveikala uzbūvēšana veicinās mazo uzņēmēju bankrotu.
 
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pielikums
Cēsu pilsētas domes 06.12.2007. lēmumam Nr.795 (prot.Nr.21, 32.p.)
Darba uzdevums detālplānojumam zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs

 Detālplānojumaizstrādes pamatojums: 
Detālplānojums izstrādājamspamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobranoteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.3.punktu – kompleksai teritorijas apbūvei, ja teritorijā nepieciešama jaunastransporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve, un Cēsu pilsētasdomes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr. 794 (prot.Nr.21, 31.p.) „Pardetālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Eduarda Veidenbaumaielā 4, Cēsīs”.
 Detālplānojumarobežas:
Detālplānojumsizstrādājams Cēsu pilsētasteritorijai, kas ietver zemes gabalu Eduarda Veidenbaumaielā 4, Cēsīs (kad.Nr.4201 004 0306), platība 11120 m2, un tampieguļošos ielu posmus.
 
Detālplānojuma mērķis:

Radītpriekšnosacījumus mazstāvu dzīvojamāsapbūves būvniecībai,nosakot optimālu inženierkomunikāciju un apbūves izvietojumu, apbūves gabalurobežas un platības.
 
Detālplānojuma izstrādesuzdevumi:
 

   Detālplānojumā risināt:
·       zemes gabalu parcelācijuun adresāciju;
·       inženierkomunikāciju shēmu;
·       objektu iespējamo izvietojumu;
·       virsūdeņu novadīšanas sistēmas risinājumu;
·       detalizētus apbūves noteikumus, iekļaujot tajos ēkuaugstuma, apjoma un tipa nosacījumus;
 
   Pieprasīt un ievērot detālplānojuma izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:
·       VAS “Latvijas valsts ceļi”;
·       AS “Sadales tīkls” Ziemeļu reģionam;
·       AS “Latvijas Gāze”;
·       SIA “Lattelecom”;
·       SIA “Vinda”;
·       SIA „Cēsu būvnieks” Siltumtīkli;
·       Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
·       VZD Vidzemes reģionālā nodaļa;
 
 
·       3. Realizētdetālplānojuma izstrādāšanu saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanasnoteikumi” 61., 65. un 66. punktā ( ar 13.11.2007. grozījumiem tajos)noteiktajiem termiņiem. Detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskoapspriešanu noturēt trīs nedēļas un tās laikā organizēt vienu sabiedriskāsapspriešanas pasākumu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
  
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv