Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 3.aprīlis   Vārda dienu svin: Daira, Dairis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  -- Būvvaldes nolikums
  -- Būvvaldes sastāvs
  -- Būvvaldes sēdes
  -- Saistošie noteikumi
  -- Būvniecības iesniegumi un pieņemtie lēmumi
  -- Noteikumi
  -- Konkurss "Būve 20..."
  -- Konkurss "Sakoptākā fasāde Cēsu pilsētā"
  -- Veidlapas
  -- Reģenerācijas projekts (grafiskā daļa)
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Būvvalde informē> Konkurss "Sakoptākā fasāde Cēsu pilsētā"> Konkursa nolikums un reglaments

- Konkursa rezultāti - 2008.gads
- Konkursa nolikums un reglaments
- Konkursa komisija
- Konkursa rezultāti - 2007.gads

Konkursa nolikums un reglaments


Apstiprināts Cēsu novada domes

28.10.2010. sēdē, lēmuma Nr. 619


 

Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā’’

NOLIKUMS


 

I. Vispārīgie noteikumi

    1. Konkursu organizē Cēsu novada pašvaldība.

    2. Konkursa norises laiks kalendārā gadā no 1.maija līdz nākamā gada 15.oktobrim.

    3. Konkursā tiek vērtēti Cēsu pilsētas vecpilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās (pielikumā nr. 1) esošie namīpašumi.

    4. Konkursā netiek vērtētas Cēsu novada pašvaldības padotībā esošās iestādes ar tās realizētajiem objektiem.


 

II. Konkursa galvenie uzdevumi

    1. Aktivizēt Cēsu pilsētas vecpilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās esošo namīpašumu īpašniekus, nomniekus piedalīties Cēsu pilsētas vecpilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās esošo namīpašumu fasāžu sakārtošanā.

    2. Apzināt, izvērtēt un apbalvot, atskaites periodā sakārtos namīpašumus.


 

III. Konkursa dalībnieki

    1. Fiziskās un juridiskās personas, kuras atskaites periodā pabeigušas Cēsu pilsētas vecpilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās viņam piederošo vai nomā esošo namīpašumu fasāžu sakārtošanu.


 

IV. Vērtēšanas kritēriji

    1. Ēkas vai būves īpašnieka attieksme vai pārkāpumi saistībā ar valsts un pašvaldības normatīvo dokumentu ievērošanu būvniecības procesa laikā.

    2. Ieguldījuma apjoms un darba kvalitāte.

    3. Veiktās darbības atbilstība kultūras pieminekļu atjaunošanas un Cēsu pilsētas vecpilsētas apbūves pamatkoncepcijām.

    4. Videi draudzīgu materiālu un tehnoloģiju pielietošana būvniecības procesā.


 

V. Konkursa norise

    1. Cēsu novada arhitekts iepazīstina komisiju ar objektiem, kas atrodas Cēsu pilsētas vecpilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās un kuros attiecīgajā laika periodā pabeigta namīpašumu fasāžu sakārtošana.

    2. Komisija vērtē objektus atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem.

    3. Apbalvošanai izvirza pretendentus 1.-3.vietai. Komisija var ierosināt izteikt atzinību vai piešķirt veicināšanas prēmiju.

    4. Ja attiecīgajā konkursa norises laika periodā pašvaldības budžetā nav paredzēts finansējums vai Cēsu pilsētas vecpilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās pabeigto namīpašumu fasāžu sakārtošanas objektu skaits ir mazāks par 3, tad komisija ir tiesīga neierosināt balvu piešķiršanu attiecīgajā gadā un konkurss uzskatāms par nenotikušu. Cēsu pilsētas vecpilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās pabeigto namīpašumu fasāžu sakārtošanas objektus par periodu, kad konkurss nav noticis, pievieno vērtēšanai nākamajā konkursa norises periodā.

    5. Visi konkursa dalībnieki tiek apbalvoti ar pašvaldības atzinības rakstu.

    6. Komisija iesniedz Cēsu novada domei priekšlikumus par balvu fonda sadalījumu (1.-3.vieta, veicināšanas prēmijas) atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem. Priekšlikumā norāda objektu, pasūtītāju un darbu izpildītāju. Priekšlikumam pievieno vizuālo materiālu, apstiprinātā budžeta ietvaros (elektroniskā formātā vai planšetes).

    7. Cēsu novada dome pieņem gala lēmumu par komisijas ierosināto balvu fonda sadalījumu.

    8. Balvu fonda apmēru nosaka Cēsu novada dome, apstiprinot attiecīgā gada Cēsu novada pašvaldības budžetu.

    9. Balvu un veicināšanas prēmiju izsniedz darbu pasūtītāja pārstāvim.

    10. Balvu pasniegšanā piedalās Komisijas pārstāvis kārtējā gada Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai (18.novembrim) veltītajā svinīgajā pasākumā. Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai (18.novembrim) veltītajā svinīgajā pasākumā publika tiek iepazīstināta arī ar vizuālo materiālu par godalgotajām vietām (apstiprinātā budžeta ietvaros- elektroniski vai planšetes).

    11. Konkursa rezultāti (1.-3.vietas un veicināšanas balvas) tiek publiskoti izmantojot plašsaziņas līdzekļu starpniecību pēc apbalvošanas ceremonijas (Cēsu novada pašvaldības laikraksts “Cēsu Vēstis’’ un mājas lapa www.cesis.lv ). Pirms apbalvošanas plašsaziņas līdzekļos tiek sniegta informācija par apbalvošanai izvirzītajiem objektiem.

    12. Konkursa izvērtēšanai tiek izveidota komisija, kuras sastāvu apstiprina Cēsu novada dome. Komisija darbojas saskaņā ar apstiprināto komisijas reglamentu. 

Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā’’

reglaments


 

I. Vispārīgie noteikumi

  1. Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā’’ komisija (turpmāk – komisija) ir Cēsu novada domes izveidota konsultatīva komisija, kas iepazīstas ar visiem attiecīgā konkursa norises laikā (kalendārā gadā no 1.maija līdz nākamā gada 15.oktobrim) realizētajiem un ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem, atbilstoši apstiprinātajiem kritērijiem lemj par balvu, veicināšanas prēmiju piešķiršanu un sadalījumu, priekšlikumu iesniedz apstiprināšanai Cēsu novada domei.

  2. Komisijas sastāvu apstiprina Cēsu novada dome ar savu lēmumu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Komisijas locekļi darbu Komisijā veic brīvprātīgi, par to nesaņemot atlīdzību. Komisijas sastāvs tiek apstiprināts uz katru Cēsu novada pašvaldības deputātu sasaukuma pilnvaru termiņu.

  3. Komisija nepieņem administratīvos aktus.

  4. Komisijas locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

II. Komisijas darbības mērķis

  1. Komisijas darbības mērķis ir apzināt, izvērtēt un ierosināt Cēsu novada domei apbalvošanai atskaites periodā realizētos objektus, kas atrodas Cēsu pilsētas vecpilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās un kuros veikti namīpašumu fasāžu sakārtošanas darbi.

III. Komisijas darbības uzdevumi, tiesības un pienākumi

  1. Komisijai ir uzdevums:

    1. iepazīties ar visiem atskaites periodā realizētajiem objektiem;

    2. apstiprinātā budžeta ietvaros sagatavot vizuālo materiālu par realizētajiem objektiem;

    3. izvērtēt atskaites periodā realizētos objektus atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem;

    4. sagatavot priekšlikumu Cēsu novada domei par balvu fonda izlietojumu un sadalījumu, ierosinot apbalvošanai objektus atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem;

    5. saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu pasniegt atzinības rakstus un balvas vai veicināšanas prēmijas kārtējā gada Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai (18.novembrim) veltītajā svinīgajā pasākumā.

    1. Komisijai ir tiesības:

    1. izvirzīt pretendentus apbalvošanai;

    2. neizvirzīt pretendentus apbalvošanai, ja attiecīgajā konkursa norises laika periodā nav realizēti objekti vai to skaits ir vienāds vai mazāks par 3, vai attiecīgajā konkursa norises laika periodā Cēsu novada pašvaldības budžetā nav paredzēts finansējums balvu fondam;

    3. ierosināt izmaiņas konkursa nolikumā vai komisijas reglamentā;

    4. pirms priekšlikumu iesniegšanas konsultēties un ievākt papildus informāciju.

IV. Komisijas darbība organizācija

  1. Komisijas priekšsēdētājs plāno un organizē Komisijas darbu.

  2. Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, pārstāv Komisiju bez atsevišķa Komisijas pilnvarojuma.

  3. Komisija jautājumus izskata Komisijas sēdēs. Komisijas locekļus uz Komisijas sēdi pēc Komisijas priekšsēdētāja norādījumiem uzaicina Komisijas sekretārs.

  4. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļiem. Komisija atzinumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Komisijas loceklim ir viena balss. Ja lemšanā balsu skaits dalās uz pusēm, tad noteicošā balss pieder Komisijas priekšsēdētājam.

  5. Komisijas atzinumi ir atklāti un publiski pieejami. Komisija izsniedz priekšlikumu par balvu fonda izlietojumu un sadalījumu lēmuma pieņemšanai Cēsu novada domē.

  6. Komisijas sēdes protokolē. Komisijas protokolu paraksta visi Komisijas locekļi, kas piedalās attiecīgajā Komisijas sēdē.

  7. Komisijas tehnisko nodrošinājumu nodrošina Cēsu novada Būvvalde. Komisijas dokumentācijas glabāšanu atbilstoši lietu nomenklatūrai nodrošina Cēsu novada Būvvalde.

  8. Pēc Cēsu novada domes vai citu kompetento iestāžu pieprasījuma Komisija sniedz pārskatu par savu darbību un uzdevumu izpildi.

  9. Komisijas sekretārs:

    1. kārto komisijas organizatoriskos jautājumus;

    2. kārto komisijas lietvedību;

    3. protokolē komisijas sēdes.


 

PIELIKUMS
 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv