Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  -- Būvvaldes nolikums
  -- Būvvaldes sastāvs
  -- Būvvaldes sēdes
  -- Saistošie noteikumi
  -- Būvniecības iesniegumi un pieņemtie lēmumi
  -- Noteikumi
  -- Konkurss "Būve 20..."
  -- Konkurss "Sakoptākā fasāde Cēsu pilsētā"
  -- Veidlapas
  -- Reģenerācijas projekts (grafiskā daļa)
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Būvvalde informē> Saistošie noteikumi> Par reklāmu, izkārtņu .. saskaņošanas un izvietošanas kārtību

- Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
- Nodeva par papildus reklāmas un reklāmas nesēja...
- Par reklāmu, izkārtņu .. saskaņošanas un izvietošanas kārtību
- Apbūves noteikumi
- Īslaicīgās lietošanas būvju –tirdzniecības kiosku un paviljonu,

Par reklāmu, izkārtņu .. saskaņošanas un izvietošanas kārtību


APSTIPRINĀTI:
ar Cēsu novada domes
18.02.2010. lēmumu nr. 86 (prot. Nr. 2)

GROZĪJUMI izdarīti ar
Cēsu novada domes 01.04.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 16
 

Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 8

„Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība”


 

Izdoti pamatojoties uz likuma

"Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu un

21.panta pirmās daļas 14.punktu un

Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 01.04.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 16

  1. Reklāma šo saistošo noteikumu izpratnē ir vizuālais paziņojums, kas izvietots uz Reklāmas nesējiem Cēsu novada administratīvajā teritorijā šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 01.04.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 16

  1. Papildus reklāma ir Reklāma, kura izvietota ārpus zemes gabala vai ēkas, kurā savu komercdarbību, pakalpojumu sniegšanu vai profesionālo darbību veic Reklāmas izvietotājs Publiskā vietā.

  2. Reklāmas nesējs:

   1. jebkura veida speciāli šim nolūkam veidoti objekti- stendi, reklāmas vairogi, stabi, transparenti, brīvi stāvošas vitrīnas, stiklotas konstrukcijas un citi dizaina objekti, kā stacionāri, tā pagaidu, izvietoti pie ēkām vai būvēm, vai brīvi stāvoši;

   2. jebkura veida Reklāmas izvietošanai piemērojami objekti - ēku sienas un fasādes, jumti, žogi, ietves, ēku logi un vitrīnas (skatlogi), ceļu pārvadi, stabi (apgaismes, elektrības vadu turētāji u.c.), pagaidu būves, u.c. līdzīgi objekti.

  3. Izkārtne ir informācija par iestādes vai komersanta nosaukumu, fizisko vai juridisko personu darbības veidu un darba laiku. Izkārtni uzkrāso vai izvieto uz ēkas vai objekta fasādes, kurā notiek minēto personu darbība.

  4. Īslaicīgā reklāma ir Reklāma: paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, afišas, aģitācijas materiāli un tml., kurus izliek tiem speciāli paredzētās, Cēsu novada Būvvaldē iepriekš saskaņotās vietās (stendi, afišu stabi u. tml.), uz laiku līdz vienam mēnesim.

  5. Reklāmas izvietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kura ir attiecīgās Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes īpašnieks, un ir saskaņojusi Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes metu vai projektu un šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos samaksājusi pašvaldības nodevu par Papildus reklāmas izvietošanu Publiskā vietā Cēsu novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā –Nodeva).

  6. Nodeva – pašvaldības noteikts obligāts maksājums pašvaldības pamatbudžetā par Papildus un īslaicīgās reklāmas izvietošanu (eksponēšanu) Publiskās vietās Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

  7. Publiska vieta šo saistošo noteikumu izpratnē ir atbilstoša Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 2.punktam un Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 1.panta 1.1 apakšpunktam.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 01.04.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 16

  1. Atbildīgā persona– persona, kura fiziskas vai juridiskas personas vārdā paraksta līgumu par Reklāmas izvietošanu.

II Vispārīgie noteikumi

  1. Saistošie noteikumi par „Reklāmu, Reklāmas nesēju, Izkārtņu, Īslaicīgās reklāmas un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību Cēsu novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk - Noteikumi) nosaka Reklāmu, Reklāmas nesēju un Izkārtņu projektēšanas, saskaņošanas, izvietošanas un apsaimniekošanas kārtību Cēsu novada administratīvajā teritorijā. Noteikumi ir saistoši visiem Reklāmas izvietotājiem. Noteikumi attiecas uz Vaives pagasta teritoriju tikai gadījumos, ja Reklāmas, Reklāmas nesējus un Izkārtnes paredzēts izvietot brīvi stāvoši autoceļu zemes nodalījuma joslās, tiem piegulošajos zemes gabalos (līdz 50 m no zemes gabala robežas) un zemes gabalos, kuros ir kultūrvēsturiskie pieminekļi (izņemot mākslas pieminekļus), un pie ēkām un būvēm, kuras ir kultūrvēsturiskie pieminekļi.

  2. Noteikumos paredzētā kārtība attiecas uz Reklāmu, Reklāmas nesēju un Izkārtņu izvietošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā neatkarīgi no zemes, ēkas, būves vai objekta piederības. Šie Noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju: valsts un novada pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, transportu pietura zīmes, ielu nosaukumu norādes u. tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta parauga (izņemot novietnes saskaņojumu noteiktā kārtībā).

  3. Tiesības izvietot Reklāmu, Reklāmas nesēju un Izkārtni Cēsu novada administratīvajā teritorijā ir fiziskām un juridiskām personām, kuras rakstiski saskaņojušas to izskatu un izvietošanu (skice vai projekts) ar Cēsu novada pašvaldības Arhitektu un šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos noslēgušas līgumu ar Cēsu novada pašvaldību par Papildus reklāmas eksponēšanu, un noteiktajā kārtībā izdarījušas līgumā paredzētos maksājumus. Pie iesniegtās skices vai projekta saskaņošanas Papildus reklāmas izvietotājs veic Cēsu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. „Nodeva par Papildus reklāmas eksponēšanu Publiskās vietās Cēsu novada administratīvajā teritorijā ” noteiktās nodevas samaksu.

III Reklāmas noformējums

  1. Izgatavojot un izvietojot Reklāmu, Reklāmas nesējus vai Izkārtnes, jāievēro šie Noteikumi, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas noteikumi Reklāmas nesēju uzstādīšanai ceļa tiešā tuvumā, Cēsu pilsētas un Vaives pagasta (turpmāk Cēsu novada) Apbūves noteikumi, Latvijas Republikas likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi, Valsts valodas likums, Reklāmas likums un citi Latvijas Republikas un Cēsu novada pašvaldības spēkā esošie normatīvie akti.

  2. Izvietojot informējoša rakstura objektus (piemēram: brīdinājuma zīmes, virziena rādītājus, tūrisma informāciju, dažādu nacionālo kultūras biedrību, reliģisko konfesiju, starptautisko konferenču, izstāžu u. tml. afišas, paziņojumus u. tml.) Publiskās vietās, jāievēro prasības, ka līdzās latviešu valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī citas valodas, ja šī informācija:

   1. nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija);

   2. attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem;

   3. attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar starptautisko tūrismu, ja tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar Valsts valodas centru;

   4. attiecas uz starptautiskiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji u. tml.).

  3. Visa veida Reklāmām, Reklāmas nesējiem un Izkārtnēm jāatbilst funkcionāli estētiskajām prasībām un mērogam, tās izvietojot jānodrošina raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana - tās nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas parkos un apstādījumos, kā arī nedrīkst izjaukt ielas kopskatu. Jāievēro Reklāmā un Izkārtnē pielietoto materiālu, grafiskās kompozīcijas, plastiskā risinājuma, kā arī kolorīta atbilstība attiecīgās arhitektūras raksturam.

IV Reklāmas ierobežojumi

  1. Aizliegts Īslaicīgu reklāmu izvietot šim nolūkam neparedzētās vietās (uz sētām, namu fasādēm, jaunbūvēm, žogiem (tai skaitā celtniecības), apgaismošanas stabiem, transformatoru būvēm u.c.). Visa veida Īslaicīgu reklāmu (piemēram: drukātos plakātus, afišas, transparentus u.tml.) Cēsu novada administratīvajā teritorijā atļauts izvietot tikai Cēsu novada pašvaldības arhitekta rakstiski saskaņotās vietās. Minētie materiāli Reklāmas izvietotājiem jānoņem 2 dienu laikā pēc pasākuma vai reklamētās darbības beigām, atjaunojot Reklāmas nesēju iepriekšējā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī.

  2. Īpašos gadījumos (piemēram: vēlēšanas, aptaujas, referendums u.c. pasākumi) Īslaicīgas reklāmas drīkst izvietot arī citās vietās, iesniedzot izvietošanas vietu sarakstus vai shēmas saskaņošanai Cēsu novada pašvaldības Arhitektam un, ja nepieciešams, noteiktajā kārtībā noslēdzot Papildus reklāmas eksponēšanas līgumu.

  3. Cēsu novada administratīvajā teritorijā aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī narkotiku, pornogrāfijas un vardarbības Reklāmas izvietošana.

V Reklāmas saskaņošanas kārtība

  1. Cēsu novada pašvaldības Arhitekta rakstiski norādījumi par komersanta, pakalpojumu sniedzēja vai profesionālās darbības veicēja darbības vietas skatlogu iekārtojuma sakārtošanu vai nomaiņu, kā arī par Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes sakārtošanu ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām.

  2. Juridiskā vai fiziskā persona, kura vēlas izvietot Reklāmu, Reklāmas nesēju vai Izkārtni Cēsu novada administratīvajā teritorijā, iesniedz novada pašvaldībā pieteikumu ar Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes izvietošanas novietni, tā projektu vai idejas skici un zemes un ēkas īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja rakstisku piekrišanu Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes izvietošanai.

  3. Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes skices vai projekta sastāvs:

   1. skice vai projekts krāsās M 1:10, M 1:20 ar tā autora, pasūtītāja un Reklāmas nesēja (ēkas, būves, zemes u. tml.) īpašnieka saskaņojumu;

   2. burtu garnitūras un krāsu salikuma pieteikums;

   3. fotomontāža (- s ) ar Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes novietni dabiskā vidē;

   4. paskaidrojuma teksts, kurā norādīta Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes izvietošanas adrese, dati par pasūtītāju (nosaukums, adrese, kontakta tālrunis), dati par izgatavotāju (nosaukums, adrese, kontakta tālrunis), izgatavošanā pielietojamie materiāli un cita informācija;

   5. par Reklāmas nesēju ar stacionāru piesaisti zemē, papildus jāiesniedz tā piesaiste uz topogrāfiskā plāna vai tehniskās kartes. Ja Reklāmas nesēja balsti atrodas inženiertīklu aizsargjoslās vai to tuvumā, tad uz to piesaistes jāsaņem Cēsu novada pašvaldības Arhitekta rakstiski pieprasītie inženiertīklu apsaimniekotāju dienestu saskaņojumi;

   6. izvietošanas vietu saraksts un shēma (attiecas uz vienādu Reklāmu izvietošanu vairākās vietās);

   7. konstrukciju paraugs, ievērojot šajos noteikumos noteiktās paredzētās prasības;

   8. konstrukciju tehniskais risinājums, ja to paredz projektēšanas uzdevums.

  4. Cēsu novada pašvaldības arhitekts izdod Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes projektēšanas uzdevumu gadījumos, ja minētie objekti ir plānoti ar sarežģītām formām un/vai tehnisko risinājumu un to izvietošana ir saistīta ar iespējamo apdraudējumu trešo personu mantai vai veselībai u.tml. Projektēšanas uzdevums nosaka Reklāmas, Reklāmas nesēja projektēšanas, izgatavošanas un ekspluatācijas funkcionālos, telpiskos un mākslinieciskos principus, ņemot vērā apbūves pašreizējo stāvokli, arhitektūras raksturu, attīstības perspektīvas, normatīvo aktu prasības un nepieciešamo apkārtējās teritorijas labiekārtošanu.

  5. Projektēšanas uzdevumā ietverto prasību izpilde ir obligāta Reklāmas izvietotājam.

  6. Reklāmas un Izkārtnes (arī kombinācijā ar ieejas jumtiņiem, piebūvēm u.c.), kas tiek izvietotas pie ēkām - arhitektūras pieminekļiem, idejas skices vai projekta stadijā jāsaskaņo ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģiona nodaļu.

  7. Brīvi stāvošas Reklāmas vai Reklāmas nesēja izvietotājs izvietošanas novietni papildus skaņo ar inženiertīklu apsaimniekotāju dienestiem, ja nepieciešams, ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļu, u.c. ( pēc Cēsu novada pašvaldības Arhitekta rakstiskiem norādījumiem).

  8. Ja Reklāmas izvietotājs Reklāmu, Reklāmas nesēju vai Izkārtni plāno izvietot uz citu personu īpašumā esošas zemes, ēkas vai būves, tas ir personīgi atbildīgs par nekustamā īpašuma nomu un nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstiskas atļaujas saņemšanu.

  9. Pirms Reklāmas grafiskās kompozīcijas nomaiņas gadījumā ir nepieciešams atkārtoti saņemt Cēsu novada pašvaldības Arhitekta rakstisku saskaņojumu.

  10. Iesniegto idejas skici vai projektu izskata Cēsu novada pašvaldības Arhitekts un, ja ievērotas visas šajos Noteikumos minētās prasības, tad saskaņo to.

  11. Cēsu novada pašvaldības Arhitekta rakstisks atteikums par Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes izvietošanu ir administratīvais akts, kuru var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Cēsu novada domē.

  12. Gadījumā, ja vairāki Reklāmas izvietotāji pretendē uz Reklāmas vai Reklāmas nesēja izvietošanu vienā un tajā pašā vietā - Cēsu novada pašvaldībai piederošā vai valdījumā esošā nekustamajā īpašumā, Cēsu novada pašvaldība izstrādā konkursa nolikumu un izsludina konkursu, kurā izvēlas konkursa uzvarētāju, ar kuru tiek slēgts līgums par Reklāmas vai Reklāmas nesēja izvietošanu. Konkursa rezultātā iekasētos līdzekļus ieskaita Cēsu novada pašvaldības budžetā, konkursa dokumentos noteiktajā kārtībā.

VI Reklāmas izvietošanas kārtība

  1. Cēsu novada pašvaldības Arhitekts ir tiesīgs dot rakstiskus saistošus norādījumus sabiedriski lietojamo objektu, telpu, vitrīnu un teritoriju īpašniekiem vai lietotājiem sakārtot vai mainīt to iekārtojumu, Reklāmas, Reklāmas nesējus un Izkārtnes.

  2. Tiesības izvietot Reklāmu, Reklāmas nesēju vai Izkārtni apliecina Cēsu novada pašvaldības Arhitekta rakstiski saskaņota idejas skice vai projekts.

  3. Reklāmām, Reklāmas nesējiem un Izkārtnēm jābūt piestiprinātām statiski drošā vietā un veidā.

  4. Reklāmas, Reklāmas nesēji un Izkārtnes to izvietotājiem jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā.

  5. Atbildīgā persona nodrošina, ka:

   1. Reklāma un Izkārtnes tiek noņemtas 3 dienu laikā no Reklāmas izvietošanas līguma termiņa beigām,

   2. tiek noņemti nelikumīgi izvietotie Reklāmas u.c. materiāli.

VII Reklāma ar politiska rakstura tematiku

  1. Cēsu novada administratīvās teritorijas robežās aizliegts izvietot Reklāmas ar politiska rakstura saturu šādās vietās:

   1. skvērā aiz pieminekļa brīvības cīnītājiem līdz nodalošajai šķērsielai Vienības laukumā, Cēsu pilsētā;

   2. Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošo kapsētu teritorijās un tām pieguļošajās teritorijās 25m attālumā no kapsētas robežas;

   3. Cēsu novada pašvaldības iestāžu telpās un teritorijās;

   4. Cēsu novada pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību, kuru funkcija ir veselības aizsardzības, telpās un teritorijās.

VIII Atbildība par Noteikumu pārkāpšanu

  1. Reklāmas izvietotājs personīgi atbild par konkrētās Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes saskaņošanu, izvietošanu, uzturēšanu un noņemšanu.

  2. Par šo Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir Reklāmas izvietotājs, Atbildīgā persona vai zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, ja uz viņa pārvaldījumā esošā īpašuma izvietota nesaskaņota Reklāma, Reklāmas nesējs vai Izkārtne.

  3. Par šo Noteikumu neievērošanu šajos noteikumos minētajām personām, par katru konstatēto gadījumu, var tikt piemērots naudas sods:

   1. par Reklāmas vai Reklāmas nesēja izvietošanu bez saskaņotas skices vai projekta - naudas sods Ls 25 līdz Ls 50;

   2. par Izkārtnes izvietošanu bez saskaņotas skices vai projekta - naudas sods Ls 25 līdz Ls 50;

   3. par Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes izvietošanu neatbilstoši saskaņotajai skicei vai projektam - naudas sods Ls 10 līdz Ls 20;

   4. par Īslaicīgās reklāmas izvietošanu neatļautās vietās - naudas sods Ls 10 līdz Ls 30 par vienu vienību;

   5. par ēkas, būves vai citu objektu bojāšanu, izvietojot Reklāmu, Reklāmas nesēju vai Izkārni - naudas sods Ls 10 līdz 30;

   6. par Īslaicīgās reklāmas nenoņemšanu 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā pasākuma beigām - naudas sods Ls 10 līdz Ls 30 par vienu vienību;

   7. par Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā - naudas sods Ls 10 līdz Ls20.

  4. Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt ir tiesīgi:

   1. Cēsu novada pašvaldības Arhitekts;

   2. Cēsu novada Būvvaldes vadītāja vietnieks (Cēsu novada pašvaldības Arhitekta legālas prombūtnes laikā);

   3. Cēsu novada pašvaldības Būvinspektors (gadījumos, ja reklāmas izvietošana saistīta ar būvniecības procesu);

   4. Cēsu novada pašvaldības policija.

  5. Administratīvo pārkāpumu protokolu izskata un lēmumu pieņem Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija, kuras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

  6. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo no pienākuma novērst konkrēto pārkāpumu, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem.

  7. Sastādot administratīvo pārkāpumu protokolu, šajos noteikumos minētajām personām ir tiesības dot rakstveida norādījumus Reklāmas izvietotājam, kā arī zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldītājam vai lietotājam par uz tā izvietotās Reklāmas, Reklāmas nesēja vai Izkārtnes tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai demontēšanu.

  8. Šajos noteikumos minēto norādījumu nepildīšanas gadījumā Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa uz novada pašvaldības izpilddirektora apstiprinātas pilnvaras pamata, organizē Reklāmu, Reklāmas nesēju un Izkārtņu demontāžu un noņemšanu uz Reklāmas izvietotāja rēķina vai arī zemes, ēkas vai objekta īpašnieka, pārvaldītāja vai lietotāja rēķina, ja uz viņam piederošā, pārvaldījumā vai lietošanā esošā īpašumā izvietota ar Cēsu novada pašvaldības Arhitektu nesaskaņota Reklāma, Reklāmas nesējs vai Izkārtne.

IX Noslēguma jautājumi

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 01.04.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 16

  1. Visas iepriekš izvietotās Reklāmas, Reklāmas nesēji un Izkārtnes jāsakārto atbilstoši šo Noteikumu prasībām 6 (sešu) mēnešu laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas vai jādemontē.

  2. Iepriekš noslēgtie Papildus reklāmas eksponēšanas līgumi ir spēkā līdz to termiņa beigām. Papildus reklāmas eksponēšanas līgums jāpagarina nevēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms iepriekšējā līguma termiņa beigām. Ja līgums netiek pagarināts, tad 3 (trīs) dienu laikā no tā termiņa beigām Reklāma un Reklāmas nesējs jādemontē.

  3. Cēsu Kultūras centra (no 01.04.2010. pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”) kompetence - saskaņo, izvieto, kontrolē un noņem Īslaicīgo reklāmu, un uztur apsaimniekošanā nodotos Reklāmas nesējus.

  4. Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

   1. Cēsu pilsētas domes 13.05.2009. saistošie noteikumi nr. 5 „Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu, u.c. informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību Cēsu pilsētā”,

   2. Cēsu pilsētas domes 13.01.2005. Saistošie noteikumi Nr. 1 „Par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” un tajos veiktie grozījumi.


 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ

20.04.2010.,Cēsīs

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv