Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 15.novembrī protokols nr.19


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2007.GADA 15.NOVEMBRĪ (PROT.NR. 19)

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 727

(prot.Nr.19)

 

 

Par detālplānojuma zemes gabalam  Egļu ielā 20, Cēsīs, nodošanu

galīgās redakcijas sagatavošanai

_____________________________________________________________

 

Ar Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmumu Nr.661 „Par detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot.nr.16, 78.punkts) uzsākta SIA „Būvprojekts” izstrādātās detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, pirmās redakcijas apspriešana. Sabiedriskā apspriešana notika no 22.10.2007. līdz 05.11.2007., ar sabiedriskās apspriešanas pasākumu 01.11.2007. Ir saņemti institūciju atzinumi par detālplānojuma pirmo redakciju. Detālplānojuma pirmā redakcija 26.10.2007. ir izskatīta Cēsu pilsētas domes Vides padomē (prot.Nr.8).

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.punktu un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.11.2007. priekšlikumu (prot.Nr.39), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

1.     Nodot detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, pirmo redakciju pilnveidošanai, atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, un galīgās redakcijas sagatavošanai.

2.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas galvenajai teritorijas plānotājai, detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 728

(prot.Nr.19)

 

 

Par zemes gabalu Mētru ielā 5, Cēsīs, sadalīšanu un adreses piešķiršanu

_____________________________________________________________________

 

Ar Cēsu pilsētas domes 23.08.2007. lēmumu Nr.500 „Par zemes gabalu Mētru ielā 5 un Niedru ielā 13 un 19, Cēsīs, robežu maiņu” (prot. Nr. 14, 21.p.) tika veikta zemes gabala Mētru ielā 5 Cēsīs un Niedru ielā 13, Cēsīs un Niedru ielā 19, Cēsīs robežu maiņa un izveidots zemes gabals Mētru ielā 5, Cēsīs  ar divām zemes vienībām.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 56.punktu, atbilstoši Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 9 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017.’’, LR Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, izskatot Ērika Plūča 30.10.2007. iesniegumu (reģ.Nr.1184/F-123), par viņam piederoša zemes gabala Mētru ielā 5, Cēsīs, kas sastāv no divām zemes vienībām (kad Nr. 4201 009 0960, 4201 009 0966), sadalīšanu un jaunas adreses piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai (kad. Nr. 4201 009 0966), pamatojoties uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.11.2007. priekšlikumu (prot.Nr.40), Cēsu pilsētas dome,   nolemj:

 

1.     Atdalīt no zemes gabala Mētru ielā 5, Cēsīs, 2 zemes vienību (kad. Nr. 4201 009 0966) saskaņā ar skici (pielikums ).

2.     Piešķirt atdalītajai zemes vienībai adresi Mētru ielā 1, Cēsīs (kad. Nr. 4201 009 0966).

3.     Zemes gabals Mētru ielā 5, Cēsīs (kad. Nr. 4201 009 0960) pēc sadales:

3.1. Zemes gabala platība – 7054 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

3.2. Zemes lietošanas mērķis –– individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

4.     Zemes gabals Mētru ielā 1, Cēsīs (kad. Nr. 4201 009 0966) pēc sadales:

4.1. Zemes gabala platība – 2143 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

4.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

5.     Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja vietniece I.Ādamsone).

6.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).

 

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 729

(prot.Nr.19)

 

 

Par zemes ierīcības projekta Liepu ielā 6, Cēsīs uzsākšanu

un darba uzdevuma apstiprināšanu

__________________________________________________________

 

Izskatot SIA „Lapeks” (reģ. Nr.49502002160, adrese Rīgas iela 25, Cēsis) 30.10.2007. iesniegumu Nr. 2642/1-23, saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.11.2007. sēdes priekšlikumu (prot.Nr.40), Cēsu pilsētas dome,   nolemj:

 

1.            Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalam Liepu ielā 6, Cēsīs (kad. Nr. 4201 006 0826).

2.            Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Liepu ielā 6, Cēsīs (kad. Nr. 4201 006 0826) (pielikums ).

3.            Apstiprināt par zemes ierīcības projekta, zemes gabalam Liepu ielā 6, Cēsīs (kad. Nr. 4201 006 0826) izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

4.     Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja vietniece I.Ādamsone).

5.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 730

(prot.Nr.19)

 

 

Par zemes gabala Kanāla ielā 6, Cēsīs sadalīšanas ierosinājuma noraidīšanu

_____________________________________________________________________

 

Izskatot Aldas Martinsones  un Annas Lazdas  29.10.2007. iesniegumu (reģ.Nr.1171/F-1-23;), par zemes gabala Kanāla ielā 6, Cēsīs sadalīšanu (pielikums ) atdalot no zemes gabala apmēram 600 kv.m., un uzklausot zemes īpašnieces Aldas Martinsones viedokli par sadales nepieciešamību un iespējām un  izvērtējot rīcībā esošo informāciju ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts:

1.      Nekustamais īpašums Kanāla ielā 6, Cēsīs (kad. Nr.42010060326, platība 1742 kv.m.) reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1780.

2.      Īpašnieki:

 Alda Martinsone, kopīpašuma domājamā daļa ½;

 Anna Lazda, kopīpašuma domājamā daļa ½.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 56.punktu, atbilstoši Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 9 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017.’’ 7. nodaļai, kas nosaka zemes gabalu sadales prasības, 4.punktu par sadalāmo zemes gabalu platību, ka jaunizveidota zemes gabala platībai jābūt ne mazākai par 1000 kv.m., ņemot vērā to, ka zemes gabala platība ir 1742 kv.m., to nevar reāli sadalīt, lai jaunizveidoto zemes gabalu platība nebūtu mazāka par 1000 kv.m.

Atbilstoši Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.11.2007. priekšlikumam (prot. Nr. 40) neatbalstīt zemes gabala sadales priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

1.      Noraidīt zemes gabala Kanāla ielā 6, Cēsīs (kad. Nr.42010060326) sadalīšanas ierosinājumu.       

2.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja vietniece I.Ādamsone).

3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).

             

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV -1010).

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 731

(prot.Nr.19)

 

Par zemes gabala Līgatnes ielā 51, Cēsīs sadalīšanas ierosinājuma noraidīšanu

_____________________________________________________________________

 

Izskatot Viktora Apsīša 23.10.2007. iesniegumu (reģ.Nr.1152/F-1-23;), par zemes gabala Līgatnes ielā 51, Cēsīs sadalīšanu (pielikums ) atdalot no zemes gabala apmēram 1120 kv.m., (zemes īpašnieks V. Apsītis uz sēdi neieradās, uzaicinājuma vēstule 01.11.2007 reģ.Nr. F-1-23/1546) un izvērtējot rīcībā esošo informāciju ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts:

1.      Nekustamais īpašums Līgatnes ielā 51, Cēsīs (kad. Nr. 4201 008 0910 platība 2696 kv.m.) reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 98.

2.      Īpašnieks:  Viktors Apsītis.

3.  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.04.2007. sēdē (prot.Nr.14) tika noraidīts iepriekšējas zemes īpašnieces Natālijas Špīlbergas iesniegums par zemes īpašuma sadalīšanu.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 56.punktu, konstatējot, ka zemes gabala Līgatnes ielā 51, Cēsīs dalījuma priekšlikums neatbilst Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017”, 7. nodaļas prasībām par zemes gabalu sadali, Apbūves noteikumu 7.2.1 punktā teikts, ka atļauts veidot tikai tādus jaunus zemes gabalus, kuriem ir tieša piekļūšana no ielas vai piebraucamā ceļa (ar ielas statusu), un tā platums nav mazāks par 6 m, bet 7.2.3. punktā teikts, ka atļauts veidot tādus zemes gabalus, kuru robeža ar ielu nav mazāka par 20 m, vai attiecībā pret ielu iedziļinātiem zemes gabaliem, nav mazāks par 5 m, kas ir piekļūšanas joslas platums. Šādi zemes gabala veidošanas nosacījumi neparedz servitūta ceļu veidošanu atdalāmajam zemes gabalam, un ja atdala piekļūšanas joslu 5 m, tad atlikuša zemes gabala robeža ar ielu ir tikai 17.38 m.ielu iedzi attiecrobeuriem ir tie                                                   

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 14.1 pantam (Procesuālā taisnīguma princips-Iestāde un tiesa, pieņemot lēmumus, ievēro objektivitāti un dod procesa dalībniekiem pienācīgu iespēju izteikt savu viedokli un iesniegt pierādījumus), 61.pantu (Tiesības iepazīties ar lietu- Administratīvā procesa dalībniekam ir tiesības iepazīties ar lietu un izteikt savu viedokli jebkurā procesa stadijā), 62.panta pirmo daļu (Administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšana- Lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

                  

1.            Atlikt lēmuma par zemes gabala Līgatnes ielā 51, Cēsīs sadalīšanas ierosinājuma noraidīšanu.

2.            Uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs) informēt V.Apsīti par pieņemto lēmumu un uzaicināt uz nākamo Cēsu pilsētas domes sēdi vai aicināt formulēt viedokli rakstveidā.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 732

(prot.Nr.19)

 

 

Par Saistošo noteikumu Nr.21 "Grozījumi (Nr.7.2.) 09.06.2005. saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. "" apstiprināšanu

 

Saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu un Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu, LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr. 883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 45.punktu un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.11.2007. priekšlikumu (prot. Nr. 41.),  Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.     Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.21 "Grozījumi (Nr.7.2.) 09.06.2005. sasitošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017."", saskaņā ar pielikumu.

2.     Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) nodrošināt saistošo noteikumu izziņošanu un publicitāti atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 45.pantam un LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 45.punktam.

3.     Saskaņā ar LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 45.punktu saistošie noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 733

(prot.Nr.19)

 

 

Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, privatizācijas izbeigšanu

________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 14.panta otrās daļas 2.punktu Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala privatizācijas izbeigšanu, ja pašvaldības neapbūvēta zemesgabala izsole ir izsludināta divas reizes un neviens pretendents nav pieteicies pirkt šo zemesgabalu vai nav apstiprināts par pircēju, Cēsu                                                            pilsētas domes 29.03.2007. lēmumu Nr.174 „Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs privatizācijas noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.6, 18.p.), Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumu Nr.343  „Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 11.punkts) un Cēsu pilsētas domes 23.08.2007. lēmumu Nr.498 „Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.14, 19.punkts), kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 25.10.2007. priekšlikumu (prot.Nr.35), un ņemot vērā, ka neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsole ir izsludināta divas reizes un neviens pretendents nav pieteicies privatizēt šo zemes gabalu,  Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.            Atzīt par izbeigtu neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0221, platība 126 800 kv.m.) privatizāciju.

2.            Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 734

(prot.Nr.19)

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 28.12.2006. lēmuma Nr. 732 „Par neapbūvēta zemes gabala Lauku ielā 9A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” atzīšanu par spēku zaudējušu un atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Lauku ielā 9A, Cēsīs

__________________________________________________________

 

Izskatot Romaldas Kūlupas pilnvarotās personas Edvīna Logina 28.08.2006.  iesniegumu (reģ.Nr. 1524/F-1-23), ar kuru ierosināts nodot privatizācijai zemes gabalu Lauku ielā 9A, Cēsīs.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 28.12.2006.gada lēmumu Nr. 732 „Par neapbūvēta zemes gabala Lauku ielā 9A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” (prot. Nr.20, 19.p.) neapbūvēts zemes gabals Lauku ielā 9A, Cēsīs nodots privatizācijai, kura platība tiks noteikta  kadastrāli uzmērot un izgatavojot zemes robežu plānu. Lai uzsāktu privatizāciju, nekustamais īpašums Lauku ielā 9A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 007 0937) jāreģistrē Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā , uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

Atkārtoti izskatot Romaldas Kūlupas  pilnvarotās personas Edvīna Logina  28.08.2006. iesniegumu (reģ.Nr. 1524/F-1-23;) un Cēsu pilsētas domes rīcībā esošus dokumentus, konstatēts:

1.            Zemes gabala Lauku ielā 9A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 007 0937) platība, kadastrāli uzmērot, noteikta 1658kv.m.

2.            Zemes gabals Lauku ielā 9A, Cēsīs, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0039 2601, žurnāla Nr. 300002181463, lēmuma datums: 10.09.2007., īpašnieks: Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048.

3.            Zemesgrāmatas nodalījuma II.Daļas 2.iedaļā  ierakstīta atzīme:  1.1. Noteikts aizliegums piecus gadus nekustamu īpašumu atsavināt, ieķīlāt, nodibināt personālservitūtus un iznomāt to ar tiesībām būvēt ēku kā patstāvīgu īpašuma objektu. Pamats: LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 16.pants.

4.            Atbilstoši Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” zemes gabals Lauku ielā 9A, Cēsīs, noteikts kā teritorija, kura nepieciešama pašvaldību funkciju realizēšanai – dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija;

5.            Lietas izskatīšanas laikā E.Logins piekrita iesniegt iesniegumu par zemes gabala nomas līguma slēgšanu.

 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un 6.panta sesto daļu atteikumu nodot privatizācijai pašvaldības īpašuma objektu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 08.11.2007. priekšlikumu (prot.Nr.36),  Cēsu pilsētas dome,   nolemj:

 

1.            Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 28.12.2006. lēmumu Nr. 732 „Par neapbūvēta zemes gabala Lauku ielā 9A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” (prot. Nr.20,19.p.).

2.            Noraidīt Romaldas Kūlupas pilnvarotās personas Edvīna Logina  ierosinājumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemes gabalu Lauku ielā 9A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 007 0937, ar platību 0.1658ha (1658kv.m.)), jo šim zemes gabalam pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 16.pantu noteikts aizliegums un šis zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes (pašvaldības autonomo) funkciju veikšanai, kas noteikts ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā.

3.            Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

4.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 735

(prot.Nr.19)

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.10.2006. lēmumā Nr. 607 „Par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs nodošanu privatizācijai”

___________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 08.11.2007. priekšlikumu (prot. Nr. 36), ktiz Kronvalda iererl Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.            Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas domes 26.10.2006. lēmuma Nr. 607 „Par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs nodošanu privatizācijai” 1. punktā, aizstājot tajā skaitļus un vārdus „2007.gada 1.septembrim” ar skaitļiem un vārdiem „2008.gada 31.decembrim”.

2.            Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 736

(prot.Nr.19)

 

 

Par  grozījumiem Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumā

____________________________________________________________________

 

Izskatot Cēsu pilsētas pamatskolas 17.10.2007. iesniegumu Nr.1 – 17/281 (reģ.Nr.2545/1-24), pamatojoties  Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta ceturto daļu, LR Ministru kabineta 23.11.2004. noteikumu Nr.965 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” 9.punktu, LR Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumiem Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādēs), LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” un atbilstoši Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.11.2007. atzinumam (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.            Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumā, saskaņā ar pielikumu.

2.            Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle) informēt LR Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām nolikumā.

3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 737

(prot.Nr.19)

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas klases Nolikumā

_____________________________________________________________________

 

Izskatot Cēsu pilsētas pamatskolas 17.10.2007. iesniegumu Nr.1-17/281(reģ.Nr.2545/1-24),pamatojoties uz LR Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumiem Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes), uz Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.11.2007. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.      Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas klases nolikumā, saskaņā ar pielikumu.

2.     Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle) nodrošināt veikto grozījumu īstenošanu Cēsu pilsētas pamatskolas mācību procesā.

3.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 738

(prot.Nr.19)

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas vakara vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošajā programmā (ar iepriekšējo izglītību – arodizglītība)( programmas kods - 36011011)

____________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta 2.daļu, uz LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”, uz LR Ministru Kabineta 07.08.2007.noteikumiem Nr. 544 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”, uz LR Ministru kabineta 01.03.2006. noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes izglītības kultūras un sporta komitejas 01.11.2007. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.     Saskaņot grozījumus Cēsu pilsētas vakara vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošajā programmā (ar iepriekšējo izglītību - arodizglītība) (programmas kods - 36011011) (saskaņā ar pielikumu ).

2.     Uzdot pilsētas vakara vidusskolai (direktore I.Šķestere) :

2.1. informēt par Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisiju par veiktajiem grozījumiem izglītības programmā;

2.2. nodrošināt lēmuma izpildi.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 739

(prot.Nr.19)

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas vakara vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā neklātienei(programmas kods 31011013)

 

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta 2.daļu, uz LR Ministru kabineta 07.08.2007. noteikumiem Nr. 544 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”, uz LR Ministru kabineta 01.03.2006. noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes izglītības kultūras un sporta komitejas 01.11.2007. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

1.     Saskaņot grozījumus Cēsu pilsētas vakara vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā neklātienei (programmas kods 31011013) (saskaņā ar pielikumu ).

2.     Uzdot pilsētas vakara vidusskolai (direktore I.Šķestere) :

2.1. informēt par Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisiju par veiktajiem grozījumiem izglītības programmā;

2.2. nodrošināt lēmuma izpildi.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 740

(prot.Nr.19)

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas vakara vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmā (kods 31011012)

____________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta 2.daļu, uz LR Ministru kabineta 07.08.2007. noteikumiem Nr. 544 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”, uz LR Ministru kabineta 01.03.2006. noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes izglītības kultūras un sporta komitejas 01.11.2007. atzinumu  (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.     Saskaņot grozījumus Cēsu pilsētas vakara vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmā (kods 31011012) (saskaņā ar pielikumu ).

2.     Uzdot pilsētas vakara vidusskolai (direktore I.Šķestere) :

2.1. informēt par Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisiju par veiktajiem grozījumiem izglītības programmā;

2.2. nodrošināt lēmuma izpildi.

3.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 741

(prot.Nr.19)

 

 

Par Jāņa Paeglīša iesniegumu

____________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Jāņa Paeglīša 05.10.2007. iesniegumu Nr. 1098/F-1-25 par maksājumu kompensēšanu un Cēsu pilsētas Būvvaldes 26.10.2007. atzinumu nr. 252, Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.            Noraidīt Ēvalda Paeglīša likumīgā mantinieka Jāņa Paeglīša prasību par Ēvaldam Paeglītim uzliktā maksājuma daļas Ls 170,- (viens simts septiņdesmit lati) apmērā  kompensēšanu, kā nepamatotu, saskaņā ar pielikumu.

2.            Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas būvvaldei (vadītājs J.Zlaugotnis).

3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 742

(prot.Nr.19)

 

Par finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītībai

__________________________________________________________________

 

Lai nodrošinātu Izglītības likuma 48 panta pirmās daļas un LR Ministru kabineta 10.03.2000. noteikumu Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem un nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” un Sporta likuma prasības un pamatojoties un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.11.2007. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

1.     Grozīt Cēsu pilsētas domes 26.09.2002. lēmumā „Par nolikuma „Noteikumi pedagogu tālākizglītībai” apstiprināšanu” (prot.Nr. 24, 10.p) 2.punktu, izsakot to šādā  redakcijā:

2. „Minētais nolikums attiecināms uz pedagogiem, kuri uzsākuši pirmā punktā minētās izglītības ieguvi līdz 2007.gada 1.septembrim.”

2.     Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2008.gada budžetā Ls 1300.00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit lati) apmērā, kas saistīti ar normatīvajos dokumentos paredzēto prasību īstenošanu.

3.     Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 743

(prot.Nr.19)

 

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

_____________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas 16.10.2007. iesniegumu Nr.1-10/161, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.11.2007. atzinumu (prot. Nr.15),  Cēsu pilsētas dome,   nolemj:

 

 

1.            Ar 2008.gada 01.janvāri likvidēt Cēsu pilsētas sporta skolā amata vienību – kurinātājs – 1 likme.

2.            Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis), atbilstoši Darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.

3.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 744

(prot.Nr.19)

 

 

Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu

no Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” bilances

_______________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” 09.03.2007. iesniegumu Nr.1-5/15, LR Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumiem Nr.867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

 

1.            Izslēgt no Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” bilances pēc stāvokļa uz 01.11.2007. bezcerīgos debitoru parādus Ls 25.90 (divdesmit pieci lati 90 santīmi) apmērā:

         

Debitora nosaukums

Norēķinu veids

No kura laika parāds

Debitoru parāds uz 01.11.2007, Ls

Roberts Vējš Plotņikovs

vecāku maksa par ēdināšanas izdevumiem

2004.gada septembris

7.00

Amanda Milta

vecāku maksa par ēdināšanas izdevumiem

2004.gada augusts

14.00

Daniela Anoško

vecāku maksa par ēdināšanas izdevumiem

2005.gada janvāris

0.90

Jānis Stradiņš

vecāku maksa par ēdināšanas izdevumiem

2005.gada jūnijs

4.00

 

2.            Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) nodrošināt bezcerīgo debitoru parādu uzskaiti zembilances aktīvu kontā „Bezcerīgie debitoru parādi” Civillikuma 1895.pantā noteiktajā noilguma termiņā.

3.            Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei „Akmens ligzda” (vadītāja L.Kazaka) organizēt parāda piedziņu.

4.            Kontroli par lēmuma izpildu uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 745

(prot.Nr.19)

 

 

Par konkursa ‘’Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā’’

rezultātiem  2007.gadā

____________________________________________________________________

 

       Sakarā ar to, ka 2007.gadā Cēsu vecpilsētā un tās vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās nav veikta neviena ēkas fasādes rekonstrukcija, kā arī  tas, ka veicot ēkas  rekonstrukciju nav ievērots konkursa nolikuma 5.3. punkts ‘’Ēkas vai būves īpašnieka attieksme pret valsts un pašvaldības normatīvo  dokumentu ievērošanu būvniecības procesa laikā’’,  konkursa ‘’Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā’’ apbalvošanai nav izvirzīts neviens objekts.

Pamatojoties uz konkursa ‘’Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā’’  komisijas 26.10.2007. lēmumu (prot. Nr.2), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 01.11.2007. atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu pilsētas dome,   nolemj:

 

1.     Atzīt konkursu ‘’Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā’’ 2007.gadā par nenotikušu un konkursa ‘’Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā’’ komisijas darbu 2007.gadā par pabeigtu.

2.     Budžetā paredzēto balvu fondu 2007.gadam Ls 10 000,- (desmit tūkstoši lati)  apmērā izlietot pašvaldības objektu Rīgas ielā 7, Cēsīs,  Baznīcas laukumā 1, Cēsīs  vai  Rīgas ielā 23,  Cēsīs,  daļējai izdevumu segšanai par fasādes sakārtošanu 2008.gadā.

3.     Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) iekļaut 2008.gada budžetā balvu fondu Ls 10 000 (desmit tūkstoši lati) apmērā un iekļaut 2008.gada budžetā papildus Ls 10 000 (desmit tūkstoši lati) apmērā, kas ir proporcionāla 2007.gadā neizlietotajam balvu fondam.

4.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 746

(prot.Nr.19)

 

 

Par konkursa ‘’Lai top skaistāka mūsu pilsēta’’ rezultātiem 2007.gadā

_________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 14.10.1999. lēmumu Nr. 771 „Par konkursa „Lai top skaistāka mūsu pilsēta” nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot. Nr.18), konkursa komisijas ‘’Lai top skaistāka mūsu pilsēta’’ 25.10.2007. lēmumu (prot. Nr.1), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 01.11.2007. atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.     Apstiprināt konkursa rezultātus 2007.gadā un Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 89.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks š.g. 18.novembra Cēsu Kultūras centrā, pasniegt balvas un izteikt atzinību sekojošiem konkursa laureātiem :

 

1.     Individuālo dzīvojamo ēku grupā:

1.1.

1.vieta

Briežu ielā 21, Cēsīs

Projektētājs SIA ‘’Arhitekta Imanta Timermaņa  birojs’’

Īpašniece Liesma LASMANE

 

 

1.2.

 

2.vieta

 

Zemeņu ielā 9, Cēsīs

Arhitekts Māris LĀCIS

 

 

Īpašnieks  Edgars BAGLAIS

1.3.

2.vieta

Bērzaines ielā 32, Cēsīs

Arhitekte Vija ZLAUGOTNE

 

Īpašniece  Vera RUTTULE

 

1.4.

3.vieta

Kalna iela 8, Cēsīs

Arhitekte Vēsma LUKSTIŅA

 

Īpašniece Valda MALCENIECE

1.5.

3.vieta

Kraukļu ielā 8, Cēsīs

Projektētājs SIA ‘’Balts un melns’’

Īpašniece Dace ZAVADSKA

1.6.

Izsniegt atzinības rakstus

1.6.1.

Dzintara ielā 12, Cēsīs

Īpašniece  Zeltīte ROZENTĀLE      

 

1.6.2.

Līgatnes ielā  49, Cēsīs

Īpašnieks Andris PUTNIS

 

1.6.3.

Ezera ielā 14, Cēsīs

Īpašniece Dzintra EGLĪTE

 

1.6.4.

Puķu ielā 7, Cēsīs

Īpašnieks Valdis KRUJELIS

 

1.6.5.

Ausekļa ielā 21A, Cēsīs

Īpašniece Marina STRADE

 

 

2.Sabiedrisko ēku grupā:

 

2.1.

1.vieta

Vieglo automašīnu apkalpes  centrs un veikals

Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs

Projektētājs Rīgas individuālais uzņēmums ‘’Arhitekta Edgara Bērziņa birojs’’

 

Īpašnieks  SIA ‘’OGUS’’, rīkotājdirektors Gints  OZOLIŅŠ

 

2.2.

 2.vieta

Viesu māja

Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs

Arhitekte Inguna SARGUNA

Īpašnieks SIA’’ PURPURS’’,

Vadītājs Agris KĻAVIŅŠ

 

 

2.3.

 

3.vieta

 

Ēkas rekonstrukcija

Pļavas ielā 10, Cēsīs

Arhitekte Vija ZLAUGOTNE

 

 

Īpašnieks SIA ‘’MĀRCIS’’, vadītājs  Normunds BALTSKARS

 

2.4.

3.vieta

Tirdzniecības komplekss

Gaujas ielā 1/3, Cēsīs

Projektētājs SIA ‘’Būvprojekts’’

Īpašnieks SIA ‘’MAXIMA LATVIJA’’,   nekustamā īpašuma daļas vadītājs Vjačeslavs Hvostikovs

 

2.5.

Izsniegt atzinības rakstus

 

2.5.1.

Kafejnīcas ēka

 Ata Kronvalda ielā 2B, Cēsīs

Īpašniece Lilita IGAUNE

Ēkas nomnieks SIA ‘’Glendeloka’’

vadītāja Evija DERKUSOVA

2.5.2.

Pirts ēka

Cepļa ielā 18, Cēsīs

 

Īpašnieks SIA ‘’LBFS’’

Direktors Igors  GORMAĻOVS

2.5.3.

Veselības centrs (2.kārta)

Gaujas ielā 12, Cēsīs

 

Īpašnieks SIA ‘’LADENTA’’

vadītāja Larisa GUĻČENKO

 

3.Ražošanas ēku grupā

 

3.1.

1.vieta

Sabiedriskas ēkas rekonstrukcija par ražošanas ēku

Lāču iela 10, Cēsīs

Projektētājs SIA ‘’Agroprojekts’’,  Cēsu nodaļa

 

Īpašnieks SIA ‘’VINNIS’’

Valdes priekšsēdētājs

Uldis Rudmiezis

3.2.

2.vieta

Degvielas uzpildes stacijas rekonstrukcija

Jāņa Poruka ielā 49, Cēsīs

Projektētājs SIA ‘’Arhitekta Imanta Timermaņa  birojs’’

 

Īpašnieks SIA ‘’ALETA’’

valdes locekle 

Svetlana KĀRKLIŅA

3.3.

3.vieta

SIA ‘’Latvija Statoil’’

Piebalgas ielā 91, Cēsīs

Projektētājs  AS ‘’CEĻUPROJEKTS’’

Īpašnieks SIA ‘’LATVIJA STATOIL’’,   pilnvarotā persona Māris Emsiņš,  Būvniecības un nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs

3.4.

Izsniegt atzinības rakstus

3.4.1.

par transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju Izstādes ielā 2, Cēsīs, Krišjāņa Valdemāra ielā 4, Cēsīs,  Jāņa Poruka ielā 10a, Cēsīs un Rūpniecības ielā 3b, Cēsīs

AS’’SADALES TĪKLS’’

Ziemeļu reģiona Cēsu  iecirknim, vadītājs Varis OZOLIŅŠ

 

 

4.Daudzdzīvokļu māju grupā

 

4.1.

1.vieta

Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve 

Leona Paegles ielā 2 D, Cēsīs

Arhitekte Vija ZLAUGOTNE

 

Īpašnieks SIA ‘’Cel tik’’ ,

valdes priekšsēdētājs

 Jānis Gruntmanis

4.2.

2.vieta

Daudzdzīvokļu mājas rekonstrukcija 

Kovārņu ielā 33, Cēsīs

Būvprojekta vadītājs, arhitekts  Modris KRŪZE

 

 

Īpašnieks SIA ‘’BLP Projekts’’ valdes loceklis Mārtiņš Biezais

4.3.

3.vieta

Daudzdzīvokļu mājas fasādes rekonstrukcija

Lenču ielā 44A, Cēsīs

Mājas vecākais

Ilzīte Karavica  

Apsaimniekotājs SIA ‘’CDzP’’, valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis.

4.4.

4.vieta

Daudzdzīvokļu mājas fasādes rekonstrukcija

Zaķu ielā 12A, Cēsīs

 Mājas vecākais

Andis JAKSTOVIČS   Apsaimniekotājs SIA ‘’CDzP’’, valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis.

 

4.5.

izsniegt atzinības rakstu

4.5.1.

par  nedzīvojamas ēkas rekonstrukcija par daudzdzīvokļu māju  Ainavu ielā 16, Cēsīs

SIA ‘’Aimos’’

valdes loceklim Aivim AMBAINIM

4.5.2.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Lenču ielā 44A, Cēsīs un Zaķu ielā 12A, Cēsīs fasāžu rekonstrukciju

SIA ‘’CDzP’’, valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis

 

2.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (vadītājs J.Zlaugotnis).

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 747

(prot.Nr.19)

 

 

Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pamatbudžeta un speciālā budžeta  līdzekļu izmantošanu

2007.gada Ziemassvētku pasākumu organizēšanai

________________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007. gadam”, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 01.11.2007. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome,   nolemj:

 

 

1.            Ziemassvētku pasākumu organizēšanai Cēsu pilsētas sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām 2007.gadā nepieciešamos finanšu līdzekļus Ls 3633,00 (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs lati) apmērā,  paredzēt no:

1.1.     Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pamatbudžeta (EKK kods 2390) - Ls 3237,56 (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi lati 56 santīmi);

1.2.     Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” speciālā budžeta konta Ziedojums Ziemassvētku pasākumam sociālās aprūpes centra ”Gaujaslīči” bērniem ar Cēsu pilsētas sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju bērnu piedalīšanos (EKK kods 2230)   - Ls 395,44 (trīs simti deviņdesmit pieci lati 44 santīmi) (atlikums no 2006.gada).

2.     Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

3.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 748

(prot.Nr.19)

 

 

Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”

 speciālā budžeta ziedojuma Gaujaslīču bērnu patversmei mērķi

_______________________________________________________________

              

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2007. gadam”, Cēsu rajona padomes 25.09.2007. lēmumu „Par Cēsu rajona padomes sociālās aprūpes centra „Gaujaslīči” likvidāciju” (prot.Nr. 10, 10.p.), Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 01.11.2007. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.     Atļaut Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” speciālā budžeta ziedojumu Gaujaslīču bērnu patversmei (kods 22314) Ls 395,44 (trīs simti deviņdesmit pieci lati četrdesmit četri santīmi) izlietot atbilstoši mērķim Ziedojums Ziemassvētku pasākumam sociālās aprūpes centra ”Gaujaslīči” bērniem ar Cēsu pilsētas sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju bērnu piedalīšanos.

2.     Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

3.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 753

(prot.Nr.19)

 

 

Par naudas balvas piešķiršanu Cēsu skautu vienības vadītājam G.Bērziņam

______________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes deputāta Māra Niklasa 01.11.2007. iesniegumu, ievērojot Cēsu skautu vienības vadītāja Gunarda Bērziņa lielo ieguldījumu skautisma attīstībā un skautu vienības dibināšanas 15 gadu jubileju, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 01.11.2007. atzinumu (prot.nr.13), Cēsu pilsētas dome,   nolemj:

 

 

1.     Piešķirt GUNARDAM BĒRZIŅAM vienreizēju naudas balvu par ieguldījumu skautisma attīstībā.

2.     Uzdot Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izmaksāt naudas balvu no Cēsu pilsētas domes pamatbudžeta sadaļas  Pārējie interešu izglītības pasākumi (kods 09.510).

3.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 755

(prot.Nr.19)

 

Par Cēsu novada veidošanu

_____________________________________________________________________

 

Īstenojot Administratīvi teritoriālo reformu, saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.1 panta trešo daļu, 9.1 panta pirmo daļu,  Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.     Veidot Cēsu novadu saskaņā ar LR Ministru kabineta 28.06.2006. rīkojumu Nr. 478 ”Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu” un LR Ministru kabineta 04.09.2007. noteikumu nr. 596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” noteikto Cēsu novada administratīvo teritoriju, izņemot, ja Cēsu pilsētas pašvaldībai nav administratīvās teritorijas robežas ar novadu veidojošajām pašvaldībām.

2.     Cēsu novada pašvaldības darbību uzsākt pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.

3.     Saskaņā ar LR Ministru kabineta 02.10.2007. noteikumu Nr.671 “Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu pašvaldībām novadu infrastruktūras attīstībai un kārtību, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai” 3.2.punktu, lūgt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju 2009.gadā Cēsu pilsētas pašvaldībai piešķirt valsts budžeta dotāciju Ls 200 000 apmērā infrastruktūras attīstībai, saskaņā ar pielikumu .

4.     Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja vietniece I.Ādamsone).

5.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 756

(prot.Nr.19)

 

 

Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 31, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

__________________________________________________________

 

Izskatot Ilonas Gorovenko 06.11.2007.reģ. Nr. 1212/F-1-23 iesniegumu par viņai piederošā zemes gabala Briežu ielā 31, Cēsīs  sadalīšanu, saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.11.2007. priekšlikumu (prot. Nr.41),   Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.            Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalam Briežu ielā 31, Cēsīs (kad. Nr. 4201 009 0549).

2.            Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Briežu ielā 31, Cēsīs (kad. Nr. 4201 009 0549) (pielikums ).

3.            Apstiprināt par zemes ierīcības projekta, zemes gabalam Briežu ielā 31, Cēsīs (kad. Nr. 4201 009 0549) izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

4.            Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja vietniece I.Ādamsone).

5.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 757

(prot.Nr.19)

 

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 08.03.2007. lēmumā Nr. 130 „Par darba uzdevuma detālplānojumam zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, apstiprināšanu”.

 

       Ar SIA „Cel tik” noslēgts nomas priekšlīgums (30.08.2007.) par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, nomu ar apbūves tiesībām, ar norādi, ka nomas līgums noslēdzams pēc detālplānojuma izstrādāšanas un zemes gabala sadalīšanas.

       Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 08.03.2007. lēmumu Nr. 130 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs” (prot.Nr.4,19.p.), kura pielikuma Nr.1 sadaļas „Detālplānojuma izstrādes uzdevumi” 3.punktā dots detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu laika grafiks. Šeit norādīts detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādes termiņš līdz 2007.gada 1.oktobrim.   

Izskatot SIA „Cel tik” 07.11.2007. iesniegumu (reģ.Nr.2698/1-23) par detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, pirmās redakcijas iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 03.12.2007., pamatojoties uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.11.2007. priekšlikumu (prot.Nr.41), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

 

1.     Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas domes 08.03.2007. lēmumā Nr. 130 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs” (prot.Nr.4,19.p.) 1.pielikuma „Darba uzdevums detālplānojumam zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs” sadaļas „Detālpānojuma izstrādes uzdevumi” 3.punkta apakšpunktos, izsakot tos šādā redakcijā:

„3.3. Detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādāšana līdz 03.12.2007. (termiņš detālplānojuma pirmās redakcijas iesniegšanai izskatīšanai Cēsu pilsētas domē).

3.4. Domes lēmuma pieņemšana par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai – 2007.gada decembrī.

3.5. Paziņojuma par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanu sniegšana laikrakstos „Druva” un „Latvijas Vēstnesis” – 2007.gada decembrī vai 2008.gada janvārī, konkrētu sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas datumu nosakot domes lēmumā par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.”

2.     Lēmuma izpildi uzdot Z.Jēkabsonei, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas galvenajai teritorijas plānotājai, detālplānojuma izstrādes vadītājai.

3.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 758

(prot.Nr.19)

 

 

Par adreses Valmieras ielā 35, Cēsīs apstiprināšanu.

 

Valmieras ielai līdz šim Cēsu pilsētas pašvaldība nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu un līdz ar to Adrešu reģistrā nav reģistrēta individuālās dzīvojamās mājas adrese Valmieras ielā 35, Cēsīs, kuras būvniecība uzsākta 1993.gadā un ēka nodota ekspluatācijā 21.09.2006.. Ēka atrodas uz zemes gabala Valmieras ielā 33, Cēsīs. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 09.11.2007. priekšlikumu (prot.Nr.45),  Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.     Apstiprināt līdz Adrešu reģistra darbības uzsākšanai izveidotu namīpašuma adresi Valmieras iela 35, Cēsis (izvietojuma shēma pielikumā).

2.     Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) lēmumu nosūtīt VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai Adrešu reģistram.

3.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 759

(prot.Nr.19)

 

 

Par detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Izskatot detālplānojuma izstrādātajā Mārtiņa Pošiva iesniegto izstrādāto detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, pirmo redakciju, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 64.punktu un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.11.2007. priekšlikumu (prot.Nr.41), Cēsu pilsētas dome,  nolemj:

 

1.            Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, pirmo redakciju.

2.            Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 2007.gada 3.decembra līdz 2007.gada 17.decembrim.

3.            Lēmuma izpildi uzdot Z.Jēkabsonei, detālplānojuma izstrādes vadītājai, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas galvenajai teritorijas plānotājai.

4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

LĒMUMS

 

2007.gada 15.novembrī                                                                 Nr. 762

(prot.Nr.19)

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 28.12.1996. lēmuma Nr. 475

 „Par nomas telpu piešķiršanu Gaujas ielā 56a, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

Ņemot vērā, ka SIA „Regants” izbeidzis savu darbību telpās Gaujas ielā 56, Cēsīs un pamatojoties uz SIA „Beātus” 07.11.2007. iesniegumu Nr. 2707/1-23 par telpu īpašnieka maiņu un darbības uzsākšanu telpās Gaujas ielā 56, Cēsīs, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 

1.     Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 28.12.1996. lēmumu Nr. 475 „Par nomas telpu piešķiršanu Gaujas ielā 56a, Cēsīs”.

2.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (vadītājs J.Zlaugotnis).

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                                     G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

15.11.2007.,prot.Nr.19, 24.p.

lēmums Nr. 736

 

DARBA UZDEVUMS

 

Cēsu pilsētas zemes ierīcības projekta izstrādei , zemes gabalam Liepu ielā 6, Cēsīs (kad. Nr. 4201 006 0826).

 

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: Zemes ierīcības likums, Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.11.2007. priekšlikumu (prot. Nr.40).

 

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:

Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabalam , zemes gabalam Liepu ielā 6, Cēsīs (kad. Nr. 4201 006 0826):

·         zemesgabala sadalīšanai;

·         apgrūtinājumu konkretizēšanai;

·         zemes lietošanas veidu aktualizācijai.

 

2.     Izejas materiāli:

 • spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums, tā sastāvā esošo Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai (Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”)
 •  īpašnieka priekšlikumi ;
 • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabalu robežām;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.

 

3.     Izstrādes nosacījumi:

Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.

 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas  kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumenti un dabā veikti uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000.
 • projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošā zemes gabala robežas, būvju kontūras, zemes lietošanas veidus, projektētās zemes gabalu robežas, norādot zemes gabalu kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas katram zemes gabalam, apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām;
 • atļauts veidot tikai kompaktus zemes gabalus(bez starpgabaliem),ne mazākus par 1500 kv.m., kuriem ir tieša piekļūšana no ielas un robeža ar ielu ir ne mazāka par 20 m;
 • zemes gabalu robeža pret ielu veidojama 90°, vai tuvu tam;
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros;

·         projektu saskaņo ar VAS „Latvijas valsts ceļi”, un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.

 

4.Izpilde:

 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;
 • zemes ierīcības projekts īstenojums 4. gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                 G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

15.11.2007.,prot.Nr.19, 43.p.

lēmums Nr. 755

 

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

„Grozījumi (Nr.7.2.) 09.06.2005. saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ””

 

Izdoti saskaņā ar:

Teritorijas plānošanas likumu;

LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883

 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu

 

Apstiprināt  šādus grozījumus 05.06.2005. saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. 4.daļā „Apbūves noteikumi”:

 

1.      Svītrot 15.37. /atkārtojas/

2.      Papildināt ar jaunu punktu 15.42.1 Cokola stāvs – ēkas puspagrabstāvs (vai tā daļa), kas attiecībā pret planēto zemes līmeni iedziļināts ne vairāk kā par pusi no stāva augstuma

3.      Izteikt jaunā redakcijā 15.76. Jumta stāvs - plakanā jumta līmenī izbūvētas dzīvojamās, publiskās un tehniskās telpas vai palīgteltas, kurām ir izeja uz jumta terasi vai staigājamu jumtu

4.      Papildināt ar jaunu punktu 15.87.1 Mansarda stāvs – starp jumta norobežojošām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu (bēniņos) izbūvēts stāvs (telpas ar iekšējo apdari), kuram ir noteikts izmantošanas mērķis.

5.      Izteikt jaunā redakcijā: 15.102. Pagrabstāvs- ēkas stāvs (vai tā daļa), kas attiecībā pret planēto zemes līmeni ir iedziļināts vairāk kā par pusi no stāva augstuma

6.      Izteikt jaunā redakcijā: 15.107. Piebraucamais ceļš – būve, kas paredzēta piekļūšanai pie atsevišķiem objektiem vai teritorijām zemes gabala robežās, arī servitūtu ceļš.

7.      Izteikt jaunā redakcijā: 15.108. Pilns stāvu skaits - stāvu skaitā ieskaita visus virszemes stāvus, kā arī cokola, mansarda un tehnisko stāvu. Neizbūvētu pagrabstāvu un bēniņus stāvu skaitā neieskaita. Stāvu skaitā ieskaita jumta stāvu, ja tajā ir iebūvētas dzīvojamās vai publiskās telpas.

8.      Papildināt ar jaunu punktu 15.148. Galvenais izmantošanas veids – teritorijā (ne mazāk kā kvartālā) dominējošais (ne mazāk kā 70%) esošais vai plānotais izmantošanas veids.   

9.      Papildināt 3.1.1 redakciju „ ... atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajai funkcionālai ...”

10.  Izteikt jaunā redakcijā 3.1.4. izbūvēt ielas atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam ielu tīklam, veidot jaunas ielas, nosakot to trasējumu ar detālplānojumu, izņemot gadījumus, kuri minēti AN 7.1.2.punktā

11.  Aizstāt vārdus punktā 3.1.5.

§         „ izvietota” ar vārdiem „tiek realizēta”

§         „neizmantojamam” ar vārdiem „nav izmantojamas”

12.  Papildināt ar jaunu punktu 3.1.6. Cēsu pilsētas teritorijā drīkst būvēt īpašus – unikālus objektus, kuru funkcionālā izmantošana atbilst teritorijas plānojuma zonējumā noteiktajam un kuru realizēšanai un uzturēšanai nepieciešams lielāks stāvu skaits, apbūves blīvums (ja tiek izpildītas AN 22.nodaļas prasības), apbūves intensitāte un kurus raksturo to īpašie parametri:

3.1.6.1.funkcionālais pielietojums, kas nosaka, ka šo objektu skaits pilsētā ir viens vai neliels skaits (piemēram – baznīca, peldbaseins, hokeja halle, ūdens atrakciju parks un taml.);

3.1.6.2.tehnoloģiskais risinājums;

3.1.6.3. īpaši augstvērtīgs, inovatīvs arhitektoniskais risinājums.

Šos gadījumus nosaka ar Būvvaldes atzinumu, Attīstības un plānošanas komisijas atzinumu, pozitīvas publiskās apspriešanas rezultātiem, Tautsaimniecības komitejas atzinumu un Cēsu pilsētas domes lēmumu

13.  Izteikt jaunā redakcijā 3.2.6.

Apbūves blīvums: līdz 80% no zemes gabala kopējās platības, ja tiek izpildītas AN 22.nodaļas prasības. Cēsu pilsētas daļā, kas ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā, apbūves blīvums drīkst pārsniegt 80%, ja to nosaka vēsturiskā zemes gabala un vēsturisko (arī atjaunojamo) būvapjomu laukumu attiecība.

Apbūves intensitāte: līdz 280% no zemes gabala kopējās platības 

14.  Papildināt ar jaunu punktu 3.2.7. Apbūves intensitāte: līdz 175% no zemes gabala kopējās platības.

15.  Izteikt jaunā redakcijā 3.2.9. Apbūves intensitāte: līdz 120% no zemes gabala kopējās platības.

16.  Izteikt jaunā redakcijā 3.2.10. (l 4.) Teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistīta īslaicīgā apbūve

               Apbūves blīvums: ne lielāks kā 1% no zemes gabala kopējās platība     

               Maksimālais stāvu skaits: viens pilns stāvs ar pieļaujamu jumta izbūvi.

Svītrot redakciju: ’’Apbūves intensitāte: līdz    no zemes gabala kopējās platības.’’

17.  Papildināt 4.2. redakciju. ......teritorijās, ja to nosaka Aizsargjoslu likums un tam pakārtotie LR Ministru kabineta noteikumi.

18.  Izteikt jaunā redakcijā 4.3. Veikt būvniecību paaugstinātas bīstamības vai riska objektos bez reģionālās vides pārvaldes atzinuma saņemšanas, bet potenciāli piesārņotās vietās aizliegts veikt celtniecību bez papildus piesārņotās vietas izpētes un monitoringa.

19.  Papildināt ar jaunu punktu 4.9. Aizliegts apbūvēt jaunas teritorijas, kurās teritorijas plānojums, detālplānojums vai zemes ierīcības projekts paredz nodrošināt piekļūšanu zemes gabaliem, veidojot jaunas ielas vai to posmus, pirms šo ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūves. Būvniecību atļauts veikt vienlaikus.

20.  Papildināt ar jaunu punktu 4.10. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās uz viena zemes gabala, bez tā tālākas sadalīšanas, aizliegts būvēt vairāk kā divas atsevišķas dzīvojamās ēkas. Divu dzīvojamo ēku būvniecība, uz viena zemes gabala atļauta pie nosacījuma, ja, izstrādājot ēkas (ēku) būvprojektu, teritorijas ģenplānā tiek iestrādāta iespēja izveidot divus atsevišķus nekustamos īpašumus veidojot zemes gabalus atbilstoši AN 7.nodaļas prasībām (nodrošinot minimālās zemes gabalu platības un robežas ar ielu).

21.  Papildināt 5.2. redakciju Ielu posmus (atzarus), kuri veidojas dalot zemes gabalus AN 71.2. punktā noteiktajā kārtībā, platums sarkanajās līnijās ne mazāks kā 6m, vai lielāks, ja tas nepieciešams maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošanai

22.  Izteikt jaunā redakcijā 5.4. būvlaides 10m – 8m – 6m; Ielām, kuras paredzētas tikai gājēju un/vai velosipēdistu kustībai, būvlaidei 4 m.

23.  Izteikt jaunā redakcijā 5.6. Jaunus ielu posmus veido saskaņā ar teritorijas plānojumu, neapbūvētās teritorijās ielu trasējumu nosaka ar detālplānojumu. Ja zemes gabalu dalīšanai nav nepieciešams detālplānojums, ielu posmus veido AN 7.1.2. punktā noteiktajā kārtībā.

24.  Papildināt 5.7 redakciju. „... dinamiku, ielu šķērsprofilus un inženierkomunikāciju izvietojumu tajos projektēt saskaņā ar 15.06.2006. apstiprinātajiem „Raksturīgajiem ielu šķērsprofiliem inženierkomunikāciju izvietošanai Cēsu pilsētā” (skat. pielikumā Nr.1)”;

25.  Papildināt 5.15. redakciju „ ...robežās saskaņojot to trasējumus un parametrus ar Cēsu pilsētas Komunālo nodaļu un Būvvaldi”;

26.  Papildināt 5.16 redakciju. „.... ar detālplānojumu vai Cēsu pilsētas vai tās daļas virsūdeņu novadīšanas projektu, ...”

27.  Papildināt 6.1 redakciju. „... kuriem nodrošināta tieša piekļūšana no ielas vai ir nodibināts ceļa servitūts, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu 4.10.punktā.Jaunu ceļa servitūtu nodibināšana pieļaujama gadījumos, kad citādāk nav iespējams”

28.  Aizstāt vārdus punktā 7.1.1. „saskaņā ar” ar vārdiem: „ ...pamatojoties uz ...”

29.  Izteikt jaunā redakcijā: 7.1.2. vienkāršas konfigurācijas zemes gabalus ar platību līdz 15000 m2 un iespēju jaunizveidotajiem zemes gabaliem piekļūt no esošas vai jaunizveidojamas ielas ar garumu ne vairāk kā 100m – apstiprinot zemes īpašnieka iesniegtu zemes ierīcības projektu;

30.  Svītrot punktu 7.1.3.vienkāršos gadījumos (zemes gabaliem ar platību līdz 4000 m2), ja tam piekrīt Būvvalde, pamatojoties uz zemes īpašnieku iesniegtu dalījuma priekšlikumu;

31.  Izteikt jaunā redakcijā punktu 7.2.1. kuriem ir tieša piekļūšana pie ielas;

32.  Izteikt jaunā redakcijā 7.3. Zemes gabala sadalīšana nav atļauta:

33.  Papildināt ar jaunu punktu 7.3.5. Rindu ēku gadījumā, ja tās atrodas zemes gabala iekšienē un nav iespējams izveidot zemes gabalus, kuri robežojas ar ielu;

34.  Izteikt jaunā redakcijā 7.4.1. jaunizveidota zemes gabala platībai jābūt ne mazākai par 1000 m2, rindu vai grupu ēku apbūvei ne mazākai par 400 m2 uz reāli nenodalāmu ēkas vienību, ja zemes gabalu nevar sadalīt atbilstoši AN un ne mazākai par 250m2 uz reāli nodalāmu ēkas vienību:

35.  Papildināt 7.4.2 redakciju: Cēsu pilsētas daļā, kas ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā, un tā aizsargjoslā (saņemot LR VKPAI un Cēsu pilsētas būvvaldes piekrišanu), zemes gabalu platība pieļaujama arī mazāka kā 1000 m2, ja iespējams nodrošināt tiešu piekļūšanu no ielas;

36.  Aizstāt vārdu punktā 7.4.3. „austrumu” ar „rietumu”

37.  Papildināt ar jaunu punktu 7.4.6. atļauts veidot jaunus zemes gabalus mazākus kā 1000 m2, kvartālos, kuros vēsturiski iedibināts cits zemes gabalu lielums.

38.  Papildināt ar jaunu punktu 7.6. Ja zemes gabals tiek dalīts, izstrādājot zemes ierīcības projektu, Cēsu pilsētas domei ir tiesības pieprasīt no dalīšanas ierosinātāja apzināt inženiertehnisko komunikāciju radītos apgrūtinājumus zemes gabalam, ja tas var būtiski ietekmēt zemes gabalu robežu noteikšanu.

39.  Papildināt ar jaunu punktu 7.7. Rindu ēku zemes gabalu sadalīšanas gadījumos jāparedz apgrūtinājums koplietošanas saimnieciskās piebrauktuves nodrošināšanai, ja nav iespējama iekšpagalma apsaimniekošana caur apbūves vienību.

40.  Apvienot 9.2.5. un 9.2.6. punktus un redakciju „pilsētbūvniecības pieminekļa Cēsu vecpilsētas robežās” aizstāt ar „valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā”.

41.  Papildināt 10.2 redakciju: „ ... prasībām un 15.06.2006. apstiprinātajiem ‘’Raksturīgajiem ielu šķērsprofiliem inženierkomunikāciju izvietošanai Cēsu pilsētā’’ (skat. pielikumā Nr.1). Neuzbūvētas ...’’

42.  Papildināt 11.1. redakciju „... jāizvieto ne tuvāk...”

43.  Papildināt ar jaunu punktu 13.12. Mazstāvu dzīvojamai apbūvei (esošajai un jaunbūvējamai) atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes plastikāta un metāla apšuvumu fasāžu apdarē (kvalitātes prasības katrā konkrētā gadījumā nosaka Būvvalde);

44.  Papildināt ar jaunu punktu 13.13. Daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei (esošai un jaunbūvējamai) atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes plastikāta un metāla apšuvumu fasāžu apdarē ne vairāk kā 60% no objekta kopējā fasāžu laukuma, (kvalitātes prasības katrā konkrētā gadījumā nosaka Būvvalde);

45.  Papildināt ar jaunu punktu 13.14. Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei un sabiedriskas nozīmes apbūvei (esošai un jaunbūvējamai) Cēsu pilsētā atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes plastikāta un metāla apšuvumu fasāžu apdarē ne vairāk kā 50% no objekta kopējā fasāžu laukuma, (kvalitātes prasības katrā konkrētā gadījumā nosaka Būvvalde);

46.  Papildināt ar jaunu punktu 14.11. Cēsu pilsētā esošajā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvē aizliegts izveidot jaunas atsevišķas ieejas uz dzīvokļiem ēkas ārsienā 1.stāva līmenī, izņemot, ja dzīvoklis tiek pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

47.  Papildināt ar jaunu punktu 16.1.1. Pietiekošas vēsturiskās informācijas (fotogrāfijas, projekts u.tt.) gadījumā iespējams veidot vēsturisko žogu un vārtu kopijas.

48.  Izteikt jaunā redakcijā 17.1: „Ielu, laukumu, skvēru un koplietošanas pagalmu apgaismošanai izmantojamiem apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra, vai koplietošanas pagalma robežās. Apgaismojuma izbūve vai rekonstrukcija jānoformē ar būvprojektu „

49.  Papildināt 22.1 redakciju.: „... esošajām būvēm, izņemot, ja ēkas raksturojošs lielums (tai skaitā satiksmes organizācijas nosacījumi vairs nepieļauj automašīnu stāvēšanu), kas prasītu ...’’,

Papildināt redakciju

No šīs normas izpildes minētajā teritorijā atbrīvoti:

 - esošo ēku īpašnieki un nomnieki, kuru nekustamajos īpašumos esošās apbūves blīvums nepieļauj jaunu stāvvietu ierīkošanu;    

- atsevišķi uzņēmējdarbības veicēji, kuru telpu platība esošajā apbūvē nepārsniedz 40m2;

       Pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā noteikt, ka LVS un šo noteikumu 22.4.punkta prasībām par stāvvietu skaitu pielietot koeficientu 0,5.

 

50.  Grozīt punktu 22.2. „... atbilstoši LVS un šo noteikumu prasībām, tad objekta īpašnieks vai pusēm vienojoties objekta nomnieks vai būvētājs par ...’’

51.  Papildināt ar jaunu punktu 22.2.1 Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai nomnieks apzināti samazina esošo automašīnu stāvvietu skaitu (piem. izbūvējot papildus apjomus, vai vasaras terases, vai labiekārtojumu un taml.) vai tajā dažādu apstākļu dēļ nav iespējams ierīkot nepieciešamo automašīnu stāvvietu skaitu un Būvvalde un Cēsu pilsētas dome tam piekrīt, tad tas iespējams pie AN 22.2.punkta nosacījumu izpildes;

52.  Papildināt 22.4. redakciju:

-    viesnīcas, viesu nami, moteļi- 1 st. uz 1numuru līdz 30% stāvvietu strādājošo vajadzībām,

-    sporta nami, sporta zāles, sporta laukumi (ar sēdvietām) – 1st. uz katrām 6 sēdvietām;

-    sporta zāles, sporta laukumi (bez sēdvietām) – ne mazāk kā 20 st. uz objektu;

-    privātās publiskās pirtis, atpūtas nami – ne mazāk kā 10 st. uz objektu;

-    finanšu darījumu iestādes (bankas, to klientu apkalpošanas centri, apdrošināšanas kompānijas, kredītiestādes un taml.), katriem 20m2 apkalpošanas zāles vai biroja platības – 1 st. (bet ne mazāk kā trīs uz objektu);

-    dzīvojamā platība – vienistabu dzīvoklis - 1 stāvvieta, divistabu un vairākistabu dzīvoklim ne mazāk kā 1,5 stāvvietas.

53.  Izteikt jaunā redakcijā: 25.13 „Esošo elektropārvades līniju rekonstrukcija vai jauna būvniecība (tai skaitā apgaismojuma) veicama kabeļus ieguldot gruntī saskaņā ar akceptētu būvprojektu un saņemtu būvatļauju. Būve nododama ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.”

54.  Papildināt 25.14 redakciju. „... PAU un akceptētu būvprojektu...”

55.  Papildināt ar jaunu punktu 25.19. Lietus ūdeņu un virsūdeņu novadīšana no apbūves teritorijas, pielietojot iesūcināšanas metodi, atļaujama tikai pēc ģeotehniskās izpētes un atbilstoša slēdziena saņemšanas.

56.  Papildināt ar jaunu punktu 27.1.11. atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.5 „Īslaicīgās lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi Cēsu pilsētā” (10.02.2005., sēdes prot. Nr.3, 14.punkts) un to papildinājumiem un grozījumiem perspektīvā.

57.  Papildināt 27.2 redakciju: „Ēkas vai nepabeigtas jaunbūves ...dzīvību. Šādām ēkām jāsaņem noteikta parauga objektu konservācijas atļauja Būvvaldē (paraugs pielikumā Nr.2)’’;

svītrot vārdu „...un...”

vārdu „...aizslēgtas...” aizstāt ar vārdu „..un...”

vārdus „.. aizvērti vai aizsisti” aizstāt ar vārdu „... norobežoti...”

vārdu „...aizžogojamas...” aizstāt ar vārdu „..nožogojamas...”

 

58.  Papildināt ar jaunu punktu 27.4. Cēsu pilsētas pašvaldība bez kompensācijas pārņem īpašumā no fiziskajām un juridiskajām personām to privātīpašumā esošas nodalītās, jaunizbūvētās ielas tikai pēc maģistrālo inženiertīklu un ielas šķērsprofilu, garenprofilu un ieseguma pilnīgas izbūves pabeigšanas, ja puses nav vienojušās savādāk

59.  Jauna redakcija 28.1.2. Prasībām par ēku un būvju apsekošanas kārtību:

1.      Lai saņemtu ēku un būvju apsekošanas komisijas aktu par ēkas vai būves tehnisko stāvokli pašvaldības, valsts, juridisko personu un fizisko personu īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, Cēsu pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1.1.      Cēsu pilsētas domei adresēts iesniegums ar situācijas izklāstu un lūgumu nozīmēt ēku un būvju apsekošanas komisiju objekta apsekošanai;

1.2.      ēkas inventarizācijas plāni (ja nepieciešams);

1.3.      raksturīgo vietu fotofiksācija (ja nepieciešams);

1.4.      atbilstoši sertificētas personas vai licencētas firmas izstrādātu ēkas inženiertehniskās apsekošanas slēdzienu gadījumā , ja komisijas ierosinātājs vēlās ēkai vai būvei noteikt avārijas vai kapitāli remontējamas ēkas vai būves statusu.

 

 1. Dzīvojamās platības norakstīšanas no apdzīvojamās platības uzskaites kritēriji:

2.1.dzīvojamās ēkas atrodas rūpniecības, noliktavu vai ārējā transporta zonā, kurā pēc teritorijas plānojuma vai detālplānojuma dzīvojamā funkcija nav atļauta;

2.2.dzīvojamās ēkas vai telpas konstrukcijas atrodas avārijas stāvoklī;

2.3.dzīvojamās telpas platība mazāka par 8 m2;

2.4.platums taisnstūrveida vai trapecveida dzīvojamai telpai mazāks par 2m (nišu un izvirzījumu platums vai dziļums netiek ņemts vērā)

2.5.telpas augstums ar horizontāliem griestiem līdz 2.2.m vai arkveida griestiem līdz 2.2 m no grīdas līdz arkas izliekuma sākumam;

2.6.telpas grīdas līmenis atrodas zemāk par ārējās zemes (trotuāra apmales) līmeni vairāk par pusi no telpas augstuma;

2.7.telpai nav tiešā dabīgā izgaismojuma vai tā tiek izgaismota ar otro gaismu;

2.8.telpas logi (logs) atrodas iepretī arkai, slēgtai galerijai vai citas ēkas sienai;

2.9.telpas logi (logs) iziet uz slēgtu pagalmu;

2.10.attālums no loga līdz šķērssienai vai starpsienai lielāks par 1.4m (nišu un izvirzījumu platums un dziļums netiek ņemts vērā);

2.11.dzīvoklī telpa virtuvei nav dabīgi izgaismota;

2.12.troksnis un vibrācija no stacionāro mehānismu un inženieriekārtu darbības pārsniedz pieļaujamās sanitārās normas;

2.13.dzīvojamā telpā nav stacionāras apkures ierīces vai iekārtas;

2.14.tieši virs dzīvojamās telpas atrodas vannas un tualetes telpas;

2.15.caur dzīvojamo telpu vai starpstāvu pārsegumu vai virs telpas novietoti kanalizācijas vadi;

2.16.dzīvoklī nav tualetes;

2.17.dzīvojamās telpas durvju aile kapitālā sienā vai starpsienā mazāka par 70 cm;

2.18.dzīvojamā telpā atrodas lūka ieejai tehniskā pagrabā;

2.19.ieeja tualetē vai savienotajā sanitārajā mezglā notiek no istabas vai virtuves;

2.20.ieeja dzīvojamā telpā vai virtuvē notiek tieši no ielas vai kāpņu telpas bez priekštelpas;

2.21.dzīvojamā telpā pastāvīgs sienu , griestu , grīdas mitrums;

2.22.dzīvojamās telpas atrodas virs telpām , kas izdala paaugstinātu siltumu un temperatūra tajās pārsniedz normās noteiktās prasības.

 

 1. Lai apdzīvojamo platību norakstītu no apdzīvojamās platības uzskaites komisijai ir jākonstatē trīs 2.punkta nosacījumi.

                 

60.  Jauna redakcija 28.1.3. Prasībām par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas kārtību:  

1.Lai reģistrētu juridisko un fizisko darbības vietu un funkciju valsts, juridisko un fizisko personu īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos, Cēsu pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1.1.Cēsu pilsētas domei adresēts iesniegums ar lūgumu reģistrēt konkrētu funkciju konkrētās telpās vai objektā;

1.2.juridiskām personām – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

fiziskām personām - individuālā darba veicēja apliecības, patenta vai individuālā komersanta apliecības kopija;

1.3.nomas līguma, ar ēkas, telpu un zemes gabala īpašnieku (lietotāju), kopija;

1.4.juridiskām personām - valsts ieņēmuma dienesta izziņa, ka uzņēmumam nav nodokļu parādu;

1.5.specifiskiem darbības veidiem - licences, sertifikāta un taml. kopijas,

1.6.nekustamā īpašuma piederības apliecinošu dokumentu kopijas;

1.7.telpu vai objekta inventarizācijas plāns vai zemes gabala plāns ar norādēm, kuras precīzi telpas vai kura zemes gabala daļa (norādot robežas) tiek nomāta vai izmantota.

2. Lai reģistrētu juridisko un fizisko personu darbības vietu un funkciju Cēsu pilsētas
pašvaldības īpašumā vai pārvaldījumā esošajos nekustamajos īpašumos, Cēsu pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

2.1. Cēsu pilsētas domei un apsaimniekotājam (t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) adresēts iesniegums ar lūgumu atļaut ierīkot konkrētu funkciju konkrētās telpās vai objektā;

2.2. juridiskām personām – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija

fiziskām personām - individuālā darba veicēja apliecības, patenta vai individuālā komersanta apliecības kopija;

2.3.             juridiskām personām - valsts ieņēmuma dienesta izziņa , ka uzņēmumam nav nodokļu parādu;

2.4.             specifiskiem darbības veidiem - licences, sertifikāta un taml. kopijas,

2.5. apsaimniekotāja ( t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) sagatavots nomas līguma projekts;

2.6. Gadījumos, ja zeme nav Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā - zemes nomas līguma ar zemes īpašnieku (lietotāju) kopija.

3.   Lai reģistrētu individuālā darba veicējus un to darbības veikšanas vietu fiziskām personām Cēsu pilsētas domē jāiesniedz šādi dokumenti:

3.1.              noteikta parauga iesniegums (paraugs pielikumā Nr.2);

3.2.              ēkas īpašnieka vai tās pārvaldītāja rakstiska piekrišana, ja darbības vieta ir iesniedzēja patstāvīgā dzīves vieta;

3.3.              ēkas īpašnieku apvienības valdes vai tās pilnvarotās personas rakstiska piekrišana, ja darbības vieta ir iesniedzēja pastāvīgā dzīves vieta, dzīvoklis ir privatizēts un ēka ir dalīts īpašums;

3.4.     nomas līguma kopija, ja darbības vieta ir neapdzīvojamās telpas vai objekts, kuri atrodas valsts, juridisko vai fizisko personu īpašumā;

3.5. apsaimniekotāja ( t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) sagatavots nomas līguma projekts ja darbības vieta ir neapdzīvojamās telpas vai objekts, kuri atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā vai pārvaldījumā;

4.      Juridisko un fizisko personu iesniegumus darbības vietas un funkcijas reģistrācijai valsts, juridisko vai fizisko personu nekustamajos īpašumos izskata un dod atzinumu Cēsu pilsētas būvvalde; atzinumu apstiprina ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vai  izpilddirektora rīkojumu.

5.  Juridisko un fizisko personu iesniegumus darbības vietas un funkcijas reģistrācijai Cēsu pilsētas pašvaldības nekustāmajos īpašumos un pārvaldījumā esošajos īpašumos izskata un dod atzinumu Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskā komiteja, atzinumu apstiprina ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

6.          Atzinuma pieņemšanai, Cēsu pilsētas būvvalde vai Cēsu pilsētas Tautsaimnieciskā komiteja ir tiesīga pieprasīt:

6.1. vienģimenes dzīvojamai ēkai piegulošo vai nepieciešamības gadījumā apkārtējo gruntsgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu paredzamās funkcijas ierīkošanai,

6.2. daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēkā vai tās daļā dzīvojošo īrnieku vai dzīvokļu īpašnieku rakstisku piekrišanu paredzamās funkcijas ierīkošanai.

7.   Lai reģistrētās funkcijas ierīkotu vienģimenes dzīvojamajās mājās nepieciešams

7.1.              pārplānot ēkas telpu plānojumu atbilstošu normatīvajām prasībām;

7.2.              atbilstoši mainīt zemes lietošanas mērķi.

8.   Lai reģistrētās funkcijas ierīkotu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās nepieciešams:

8.1.              saņemt, ar Cēsu pilsētas domes lēmumu apstiprinātu, Cēsu pilsētas ēku un būvju apsekošanas komisijas aktu, par to, ka dzīvoklis ir noņemts no apdzīvojamās platības uzskaites;

8.2.              pārplānot telpu plānojumu atbilstoši normatīvajām prasībām;

8.3.              mainīt zemes lietošanas mērķi.

9.   Lai saņemtu telpu vai objektu reģistrācijas apliecību Cēsu pilsētas domes sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisijai jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:

9.1.              iesniegums reģistrācijas apliecības saņemšanai;

9.2.              Cēsu pilsētas domes rīkojums vai domes lēmums par reģistrēto darbības vietu un funkciju;

9.3.              Nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja tehniskā pase;

9.4.Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigādes atzinumu;

9.5.pilsētas Cēsu pilsētas SIA „Vinda” atzinumu par ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves atbilstību tehniskajiem normatīviem (noteikumiem);

9.6.licencētas juridiskas personas atzinumu par izbūvēto elektroierīču atbilstību normatīvajām prasībām;

9.7.Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” Valmieras filiāles atzinumu;

9.8. VAS „Latvijas Valsts Ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas slēdziens, ja tas ir nepieciešams;

9.9.līgums ar juridisku personu, kurai ir Cēsu pilsētas domes atļauja atkritumu izvešanai Cēsu pilsētā ;

9.10.Valmieras reģionālās vides pārvaldes atzinums, kur tas ir nepieciešams;

10. Punkta 11. izpildi kontrolē Cēsu pilsētas domes sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisija.

11.            Pilsētas domes izsniegtās reģistrācijas apliecības var tikt anulētas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokolu un Cēsu pilsētas domes sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisijas rakstiska ierosinājuma pamata.

12.            Pilsētas domes izsniegto telpu un objektu reģistrācijas apliecību drīkst anulēt ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

13.            Reģistrācijas apliecības var tikt atjaunotas tikai saskaņā ar šiem noteikumiem.

14.            Ja juridiskas vai fiziskas personas pārtrauc darbību reģistrētajās telpās vai objektā, tad par to rakstiski jāinformē Cēsu pilsētas dome.

15.            Reģistrēto darbības vietu uzraudzību un kontroli savas kompetences ietvaros veic:

 

15.1.                pašvaldības pilnvarotas amatpersonas;

15.2.                pilsētas būvvaldes vadītājs, viņa vietnieks un būvinspektors;

15.3.                pašvaldības policijas darbinieki.

16. Juridiskās un fiziskās personas šajos noteikumos ietverto darbību realizēšanā ievēro Latvijas Republikas likumus un tiesību aktus.

 

61.  Papildināt ar jaunu punktu 29.1.3. Saistošajiem noteikumiem Nr. 6. „Par Cēsu pilsētas dabas  un kultūrvēsturiskā  parka aizsardzību un uzturēšanu”(19.04.2007., sēdes prot. Nr. 7,) un to papildinājumu un grozījumu perspektīvām prasībām;

62.  Izteikt jaunā redakcijā: 31.3. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (apstiprināts ar LR Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr. 128) iekļauto Cēsu pilsētas objektu uzskaitījums ievietots teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 8.2. Kultūrvēsturiskais mantojums. 

63.  Papildināt ar jaunu punktu 32.1.4: Saistošajiem noteikumiem Nr. 6. „Par Cēsu pilsētas dabas  un kultūrvēsturiskā  parka aizsardzību un uzturēšanu”(19.04.2007., sēdes prot. Nr. 7,) un to papildinājumu un grozījumu perspektīvām prasībām;

64.  Papildināt ar jaunu punktu 34.4. Cēsu pilsētā  Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 37. panta 1. punkta 4. apakšpunktam noteikta teritorija  gar Gauju   ar appludinājuma varbūtību  vienu reizi simts gados (skatīt. teritorijas plānojuma karti “Aizsargjoslu shēma”);

65.  Papildināt ar jaunu punktu 34.5.  zemes gabalam Valmieras ielā 8, Cēsis, kadastra Nr. 4201 002 0614  noteikta  25 metru aizsargjosla ap valsts aizsardzības objektiem, kā to paredz  2006. gada MK noteikumi Nr.508. „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu” skatīt. teritorijas plānojuma karti “Aizsargjoslu shēma”);

66.  Papildināt 38.2. redakciju : Cēsu pilsētā ir atļauta pazemes ūdeņu ieguve (tai skaitā artēzisko urbumu ierīkošana) ūdensapgādes un ražošanas procesu nodrošināšanai, fizisko un juridisko personu, vajadzībām atbilstoši:

67.  Izteikt jaunā redakcijā 40.1.4. „citi ar pilsētas domes lēmumu apstiprināti gadījumi pēc Būvvaldes vai Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas ierosinājuma;  

 

II daļa

 

68.  Papildināt 1.2. redakciju „... kas ir arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un mākslas pieminekļi, izņemot ciktāl to nosaka vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas procedūras nosacījumi’’;

69.  Papildināt ar jaunu punktu 1.3.1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas būvprojekts izstrādājams vienā (tehniskā projekta stadija) vai divās (skiču un tehniskā) projekta stadijās un būvprojekta sastāvs tiek noteikts:

1.3.1.1. paskaidrojuma raksts, kurā raksturoti projektējamo ēku un būvju kompozīcijas, ģenplāna un labiekārtojuma (tai sk. apstādījumu) nosacījumi, to plānojuma un apdares risinājumi, to konstruktīvais un ārējo inženiertīklu (elektroapgādes, gāzes apgādes, fekālās kanalizācijas, ūdensvada, virsūdeņu novadīšanas, sakaru un taml.) risinājumi un iekšējo inženiertīklu (elektroapgādes, gāzes apgādes vai apkures, kanalizācijas, ūdensvada, ventilācijas un taml.) risinājumu raksturojums;

1.3.1.2.grafiskā daļa(saīsinājumi pieņemti atbilstoši LBN 202-01 ‘’Būvprojekta saturs un noformēšana’’):

1.3.1.2.1. teritorijas sadaļa TS;

1.3.1.2.2.būvprojekta ģenplāns ĢP (M1:500) (teritorijas organizācija, ārējo inženiertīklu savietotais plāns, vertikālais plānojums, labiekārtojums);

1.3.1.2.3. arhitektūras risinājumi (tai sk. detalizēti) AR, ARD (M:100, M1:50, M1:25) (būves stāvu plāni, jumta ieseguma plāns, būves fasādes, raksturīgie griezumi, ja nepieciešams  detaļas un taml.)

1.3.1.2.4.būvkonstrukcijas BK (tai sk. MK,KK, DzK) (M1:100, M1:50, M1:25) (pamatu plāns, starpstāvu pārsegumu plāni, jumta konstrukciju plāni, raksturīgie griezumi, raksturīgie mezgli, ja nepieciešams atsevišķu detaļu rasējumi un taml.)

1.3.1.2.5. iekšējo inženiertīklu principiālās shēmas – apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana AVK, ūdensvads un kanalizācija ŪK, gāzes apgāde GA;

1.3.1.2.6.ārējie pieslēgumi pie inženiertīkliem- ūdensapgāde un kanalizācija ŪKT, lietus ūdens kanalizācija LKT, drenāžas tīkli DT, gāzes apgādes tīkli GAT, siltumapgāde SAT, elektroapgāde ELT, vājstrāvas VST.

 

 

Ja nepieciešams Būvvalde var noteikt arī citas būvprojekta sastāva prasības.

 

70.  Svītrot 5.18.

71.  Papildināt ar jaunu punktu 6.5.8. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;

72.  Papildināt 6.12 redakciju.: „... uz īsāku laiku, vai šo noteikumu 27.2.punktā noteiktajos gadījumos, rakstiski jāinformē ...”;

73.  Izteikt jaunā redakcijā 

12.1.Par AN pārkāpšanu vainīgā persona (fiziskā vai juridiskā) tiek saukta pie administratīvās atbildības atbilstoši šiem noteikumiem.

        Par citu būvniecības normatīvo aktu pārkāpšanu vainīgā persona tiek saukta pie atbildības pārējos normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

12.2.Par AN pārkāpšanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 250,-, bet juridiskām personām līdz Ls 1000,-.

12.3.Par AN neievērošanu administratīvo protokolu tiesīgi sastādīt:

     12.3.1.būvvaldes vadītājs;

     12.3.2.būvvaldes vadītāja vietnieks;

     12.3.3.būvinspektors;

     12.3.4.pašvaldības policija;

12.4.Soda maksāšana neatbrīvo vainīgo personu no pārkāpuma seku novēršanas.

12.5.AN pārkāpuma sekas vainīgajai fiziskai vai juridiskai personai ir jānovērš Būvvaldes atzinumā un/vai Cēsu pilsētas pašvaldības lēmumā noteiktajā termiņā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumu pieņem Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija, kuras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā noteiktā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                                 G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

15.11.2007.,prot.nr.19, 44.p.

lēmums Nr. 756

 

 

DARBA UZDEVUMS

 

Cēsu pilsētas zemes ierīcības projekta izstrādei , zemes gabalam Briežu ielā 31, Cēsīs (kad. Nr. 4201 009 0549).

 

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: 1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: Zemes ierīcības likums, Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.11.2007. priekšlikumu (prot. Nr.41).

 

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:

Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabalam, zemes gabalam Briežu ielā 31, Cēsīs (kad. Nr. 4201 009 0549):

·         zemesgabala sadalīšanai;

·         apgrūtinājumu konkretizēšanai;

·         zemes lietošanas veidu aktualizācijai.

 

2.     Izejas materiāli:

 • no 09.06.2005. spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums, tā sastāvā esošo Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai;
 •  īpašnieka priekšlikumi ;
 • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabalu robežām;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.

 

 

3.     Izstrādes nosacījumi:

Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.

 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas  kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumenti un dabā veikti uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000.
 • projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošā zemes gabala robežas, būvju kontūras, zemes lietošanas veidus, projektētās zemes gabalu robežas, norādot zemes gabalu kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas katram zemes gabalam, apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām;
 • lai nodrošinātu piekļūšanas iespējas jaunizveidojamiem gabaliem jānoslēdz līgums ar zemes gabala Stirnu iela(kad Nr. 4201 009 0547) īpašnieku par viņa īpašuma izmantošanu;
 • atļauts veidot tikai kompaktus zemes gabalus(bez starpgabaliem),ne mazākus par 1000 kv.m., kuriem ir tieša piekļūšana no ielas un robeža ar ielu ir ne mazāka par 20 m;
 • zemes gabalu robeža pret ielu veidojama 90°, vai tuvu tam;
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros;
 • projektu saskaņo ar VAS „Latvijas valsts ceļi”, un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.

 

4.Izpilde:

 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;
 • zemes ierīcības projekts īstenojums 4. gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs                                       G.ŠĶENDERS

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv