Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  -- Būvvaldes nolikums
  -- Būvvaldes sastāvs
  -- Būvvaldes sēdes
  -- Saistošie noteikumi
  -- Būvniecības iesniegumi un pieņemtie lēmumi
  -- Noteikumi
  -- Konkurss "Būve 20..."
  -- Konkurss "Sakoptākā fasāde Cēsu pilsētā"
  -- Veidlapas
  -- Reģenerācijas projekts (grafiskā daļa)
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Būvvalde informē> Konkurss "Būve 20..."> Konkursa nolikums un reglaments

- Konkursa rezultāti - 2012.gads
- Konkursa rezultāti - 2011.gads
- Konkursa rezultāti - 2010.gads
- Konkursa rezultāti - 2009.gads
- Konkursa rezultāti - 2008.gads
- Konkursa komisijas sastāvs
- Konkursa rezultāti - 2007.gads
- Konkursa nolikums un reglaments

Konkursa nolikums un reglaments


Apstiprināts Cēsu novada domes

28.10.2010. sēdē, lēmuma Nr. 618 (prot. Nr. 17)


    Konkursa ‘’Būve 20..’’

NOLIKUMS

 
I. Vispārīgie noteikumi

 

  1. Konkursu organizē Cēsu novada pašvaldība.

  2. Konkursa norises laiks kalendārā gadā no 15.oktobra līdz nākamā gada 15.oktobrim.

  3. Konkursā tiek vērtēti Cēsu novadā realizētie un ekspluatācijā pieņemtie objekti.

  4. Konkursā visi objekti tiek izvērtēti šādās kategorijās:

   1. individuālās dzīvojamās mājas;

   2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;

   3. publiskās ēkas;

   4. ražošanas ēkas.

  5. Konkursā netiek vērtētas Cēsu novada pašvaldības padotībā esošās iestādes ar tās realizētajiem objektiem.

  6. Gada skaitlis konkursa nolikumā tiek pielietots atbilstoši konkrētajam atskaites periodam.


  

II. Konkursa galvenie uzdevumi

 

  1. Rosināt būvniecības realizētājus izpildīt LR būvniecības procesa normatīvo dokumentu nosacījumus, Cēsu novada saistošo noteikumu prasības būvniecības procesā, radīt augstvērtīgu objektu arhitektūru un pilsētvidi, pielietot videi draudzīgus materiālus un tehnoloģijas.

  2. Apzināt, izvērtēt un apbalvot, atskaites periodā realizētos būvniecības objektus.


 

III. Konkursa dalībnieki
 

3.1.Fiziskās un juridiskās personas, kuras atskaites periodā realizējušas būvniecības objektus.
 

IV. Vērtēšanas kritēriji

 

  1. Ēkas vai būves īpašnieka attieksme vai pārkāpumi saistībā ar valsts un pašvaldības normatīvo dokumentu ievērošanu būvniecības procesa laikā.

  2. Ieguldījuma apjoms un darba kvalitāte.

  3. Objekta arhitektūras kvalitāte un iekļaušanās pilsētvidē.

  4. Videi draudzīgu materiālu un tehnoloģiju pielietošana būvniecības procesā.


 

V. Konkursa norise

 

  1. Cēsu novada būvinspektors iepazīstina komisiju ar visiem attiecīgā konkursa norises laikā (kalendārā gadā no 15.oktobra līdz nākamā gada 15.oktobrim) realizētajiem un ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem.

  2. Komisija vērtē objektus atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem.

  3. Apbalvošanai izvirza pretendentus 1.-3.vietai katrā konkursa kategorijā. Komisija var ierosināt izteikt atzinību.

  4. Ja attiecīgajā konkursa norises laika periodā nav realizēti un ekspluatācijā nodoti objekti visās kategorijās vai to skaits katrā no apstiprinātajām kategorijām ir vienāds vai mazāks par 3, tad komisija ir tiesīga neierosināt nomināciju piešķiršanu attiecīgajā gadā. Realizētos un ekspluatācijā nodotos objektus par periodu, kad konkurss nav noticis, pievieno vērtēšanai nākamajā konkursa norises periodā.

  5. Komisija iesniedz Cēsu novada domei priekšlikumus, t.sk., vizuālo materiālu, par nomināciju piešķiršanu atbilstoši apstiprinātajām kategorijām.

  6. Cēsu novada dome pieņem lēmumu par nomināciju piešķiršanu.

  7. Nominācijas piešķir būvniecības objektiem, norādot pasūtītāju, arhitektu un būvuzņēmēju. Balvu izsniedz būvniecības pasūtītāja pārstāvim.

  8. Visi konkursa laureāti tiek apbalvoti ar atzinības rakstu. Piemiņas velti (apstiprinātā budžeta ietvaros- Cēsu pilsētas karogs vai reprezentācijas suvenīrs u.tml.) saņem 1.-3.vietas ieguvēji.

  9. Balvu pasniegšanā piedalās Komisijas pārstāvis kārtējā gada Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai (18.novembrim) veltītajā svinīgajā pasākumā. Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai (18.novembrim) veltītajā svinīgajā pasākumā publika tiek iepazīstināta arī ar vizuālo materiālu par godalgotajām vietām (apstiprinātā budžeta ietvaros- elektroniski vai planšetes).

  10. Konkursa rezultāti (vietas un atzinības visās kategorijās) tiek publiskoti izmantojot plašsaziņas līdzekļu starpniecību pēc apbalvošanas ceremonijas (Cēsu novada pašvaldības laikraksts “Cēsu Vēstis’’ un mājas lapa www.cesis.lv ). Pirms apbalvošanas plašsaziņas līdzekļos tiek sniegta informācija par apbalvošanai izvirzītajām nominācijām visās kategorijā.

  11. Konkursa izvērtēšanai tiek izveidota komisija, kuras sastāvu apstiprina Cēsu novada dome. Komisija darbojas saskaņā ar apstiprināto komisijas reglamentu.
 

Konkursa ‘’Būve 20..’’ komisijas

reglaments

 
I. Vispārīgie noteikumi

  1. Konkursa „Būve 20...” komisija (turpmāk – komisija) ir Cēsu novada domes izveidota konsultatīva komisija, kas iepazīstas ar visiem attiecīgā konkursa norises laikā (kalendārā gadā no 15.oktobra līdz nākamā gada 15.oktobrim) realizētajiem un ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem, atbilstoši apstiprinātajiem kritērijiem lemj par nomināciju piešķiršanu un iesniedz priekšlikumu Cēsu novada dome apstiprināšanai.

  2. Komisijas sastāvu apstiprina Cēsu novada dome ar savu lēmumu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Komisijas locekļi darbu Komisijā veic brīvprātīgi, par to nesaņemot atlīdzību. Komisijas sastāvs tiek apstiprināts uz katru Cēsu novada pašvaldības deputātu sasaukuma pilnvaru termiņu.

  3. Komisija nepieņem administratīvos aktus.

  4. Komisijas locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.


   II. Komisijas darbības mērķis

  1. Komisijas darbības mērķis ir apzināt, izvērtēt un ierosināt Cēsu novada domei apbalvošanai atskaites periodā realizētos būvniecības objektus.


   III. Komisijas darbības uzdevumi, tiesības un pienākumi

  1. Komisijai ir uzdevums:

  1. iepazīties ar visiem atskaites periodā realizētajiem un ekspluatācijā pieņemtajiem būvniecības objektiem;

  2. apstiprinātā budžeta ietvaros sagatavot vizuālo materiālu par realizētajiem un ekspluatācijā pieņemtajiem būvniecības objektiem;

  3. izvērtēt atskaites periodā realizētos un ekspluatācijā pieņemtos būvniecības objektus atbilstoši apstiprinātajiem kritērijiem;

  4. sagatavot priekšlikumu Cēsu novada domei par nominācijām, ierosinot apbalvošanai būvniecības objektus atbilstoši apstiprinātajiem konkursa kategorijām;

  5. saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu pasniegt apbalvojumus nominācijām kārtējā gada Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai (18.novembrim) veltītajā svinīgajā pasākumā.

  1. Komisijai ir tiesības:

  1. izvirzīt pretendentus apbalvošanai katrā konkursa kategorijā;

  2. neizvirzīt pretendentus apbalvošanai, ja attiecīgajā konkursa norises laika periodā nav realizēti un ekspluatācijā nodoti objekti visās kategorijās vai to skaits katrā no apstiprinātajām kategorijām ir vienāds vai mazāks par 3;

  3. ierosināt izmaiņas konkursa nolikumā vai komisijas reglamentā;

  4. pirms priekšlikumu iesniegšanas konsultēties un ievākt papildus informāciju.   IV. Komisijas darbība organizācija

 1. Komisijas priekšsēdētājs plāno un organizē Komisijas darbu.

 2. Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, pārstāv Komisiju bez atsevišķa Komisijas pilnvarojuma.

 3. Komisija jautājumus izskata Komisijas sēdēs. Komisijas locekļus uz Komisijas sēdi pēc Komisijas priekšsēdētāja norādījumiem uzaicina Komisijas sekretārs.

 4. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļiem. Komisija atzinumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Komisijas loceklim ir viena balss. Ja lemšanā balsu skaits dalās uz pusēm, tad noteicošā balss pieder Komisijas priekšsēdētājam.

 5. Komisijas atzinumi ir atklāti un publiski pieejami. Komisija atzinumi tiek izsniegti Cēsu novada domei lēmuma pieņemšanai.

 6. Komisijas sēdes protokolē. Komisijas protokolu paraksta visi Komisijas locekļi, kas piedalās attiecīgajā Komisijas sēdē.

 7. Komisijas tehnisko nodrošinājumu nodrošina Cēsu novada Būvvalde. Komisijas dokumentācijas glabāšanu atbilstoši lietu nomenklatūrai nodrošina Cēsu novada Būvvalde.

 8. Pēc Cēsu novada domes vai citu kompetento iestāžu pieprasījuma Komisija sniedz pārskatu par savu darbību un uzdevumu izpildi.

 9. Komisijas sekretārs:

  1. kārto komisijas organizatoriskos jautājumus;

  2. kārto komisijas lietvedību;

  3. protokolē komisijas sēdes.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv