Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.aprīlis   Vārda dienu svin: Vija, Vidaga, Aivija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  Grozījumi Nr.7.1.
  Grozījumi Nr.2
  Grozījumi Nr.3
  Grozījumi Nr.4
  Grozījumi Nr.1
  Grozījumi Nr.5
  Grozījumi Nr.6
  Grozījumi Nr.10
  Grozījumi Nr.9
  Grozījumi Nr.11
  Grozījumi Nr.8
  Grozījumi Nr.7.2.
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Grozījumi> Grozījumi Nr.11> Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. Grozījumi Nr.11


Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. Grozījumi Nr.11


Paskaidrojuma raksts.


 


 

1. Ievads


 

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti pamatojoties uz Cēsu novada domes 2009.gada 5.novembra sēdes lēmumu „Par Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.11) izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot.Nr.12, 5.p., lēmums Nr.335) un saskaņā ar:

 • Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);

 • LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (06.10.2009.);

 • Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”;

 • Cēsu pilsētas attīstības programmu.


 

Tie ir izstrādāti kā Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi darba uzdevuma minētajās sadaļās:

  1. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0705 un 4201 004 0712 Vilku ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā (pielikums Nr.1);

  2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0706 un 4201 004 0750 Saules ielā 13A, Cēsīs, Cēsu novadā (pielikums Nr.1);

  3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0707 Saules ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā (pielikums Nr.1);

  4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0218 Ābolu iela, Cēsīs, Cēsu novadā (pielikums Nr.2).


 

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi


 

2.1. teritorija, kas ietver zemes vienības Vilku ielā 14, Saules ielā 13A un Saules ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā.


 

Teritorijas sastāv no piecām zemes vienībām, no kurām četras ir privātīpašumā un viena ir valstij piekrītoša zemes vienība. Spēkā esošajā Cēsu novada teritorijas plānojumā visi zemes gabali atrodas izmantošanas veida zonā „daudzstāvu dzīvojamā apbūve”. Teritorijas atrodas Cēsu pilsētas daļā, kam raksturīga daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve un nākotnē varētu attīstīties par jauktu dzīvojamo un darījumu teritoriju. Zemes gabali šobrīd netiek saimnieciski izmantoti. Uz zemes gabala Saules ielā 15, Cēsīs, ir valstij piekrītos un uz tā izveidots asfaltēts laukums, kas kādreiz izmantots par autostāvvietu. Šobrīd zemes gabals netiek saimnieciski izmantots. Zemes vienības ar adresi Vilku ielā 14 un Saules ielā 13A, Cēsīs, pieder juridiskai personai. Zemes gabali Vilku ielā 14, Cēsīs, ir apbūvēti un uz tiem atrodas civilās aizsardzības būve, kas šobrīd netiek saimnieciski izmantota, savukārt zemes gabali Saules ielā 13, Cēsīs, ir neapbūvēti.

Kopumā šajā pilsētas daļā dzīvo 935 iedzīvotāji. Attīstoties dzīvojamai apbūvei, iedzīvotāju skaits tikai pieaugs un līdz ar nepieciešams šīs pilsētas daļas iedzīvotājus nodrošināt ar dažādiem pakalpojumiem. Lai tas būtu iespējams, nepieciešams paplašināt atļautās darbības apskatāmajā teritorijā, nosakot kā atļauto izmantošanu arī komercdarbību.


 

2.2. Ābolu iela, Cēsīs, Cēsu novadā


 

Zemes vienība 4201 003 0218 ir daļa no Ābolu ielas, kas savieno Piebalgas ielu un Priekuļu ielu. Šajā posmā Ābolu iela ir izbūvēta tikai daļēji – līdz z/s „Kliģēni” tirdzniecības vietai un biroja ēkai. Konkrētais Ābolu ielas posms nodrošina piekļuvi diviem objektiem, dzīvojamai mājai Ābolu ielā 10, Cēsīs, un z/s „Kliģēni” teritorijai Ābolu ielā 12 un Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs. Priekuļu iela un tās pieslēgums Ābolu ielai nav izbūvēts. Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu Ābolu ielai ir vietējas nozīmes ielas statuss. Ābolu ielas posmā no dzīvojamās mājas ābolu ielā 10 līdz Priekuļu ielai abās ielas daļās atrodas z/s „Kliģēni” piederoši zemes gabali, kas nodrošina dārzniecības darbību. Ielas atrašanās starp dārzniecības teritorijām, ierobežo saimniecisko darbību un iespējamo attīstību. Lai nodrošinātu ilgtermiņa un racionālu teritorijas attīstības potenciālu, nepieciešams likvidēt Ābolu ielas statusu starp zemes gabalu Ābolu ielā 12, Cēsīs un Priekuļu ielu, Cēsīs.


 

3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni


 

Lai teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautās teritorijas attīstītos un spētu piedāvāt pilsētai nepieciešamos pakalpojumus, tām jānosaka atbilstošs teritorijas izmantošanas veids un apbūves blīvums, kurā atļautās izmantošanas nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un zemes gabalu īpašnieku intereses.

Teritoriju attīstības mērķis ir zemes gabalu ilgtspējīga apsaimniekošana, vides sakārtošana un dažādu saskarsmju teritoriju attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni.


 

4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi


 

4.1. teritorija, kas ietver zemes vienības Vilku ielā 14, Saules ielā 13A un Saules ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā.


 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes vienības Vilku ielā 14, Saules ielā 13A un Saules ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā, iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonā „daudzstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība” (brūns rūtojums ar sarkanu šķērssvītrojumu, apzīmējums K plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids – trīs līdz četru stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Šajā teritorijā atļauta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve; daudzdzīvokļu pagaidu uzturēšanās ēku apbūve; atsevišķu veikalu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve; biroju ēku apbūve; izglītības iestāžu apbūve; valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve; sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve; ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve; sporta būvju apbūve; viesnīcu, moteļu ēku apbūve; restorānu, kafejnīcu, bāru apbūve; iepriekšējos punktos minētās atļautās izmantošanas kā papildizmantošana dzīvojamo māju pirmajos stāvos, ja tas nepasliktina iedzīvotāju dzīves apstākļus; parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas; vietējas nozīmes katlu māju apbūve; vietējas nozīmes autostāvvietas un garāžas; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Teritorijai tiek noteikti vienoti apbūves noteikumi ar vispārējiem Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem.


 

4.2. Ābolu iela, Cēsīs, Cēsu novadā


 

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz daļai zemes vienības Ābolu iela, Cēsīs, ar kadastra numuru 4201 003 0218 likvidēt vietējas nozīmes ielas statusu un iekļaut to teritorijas izmantošanas veida zonā „dārzniecības” (pelēkdzeltens svītrojums, apzīmējums * plānā).

Tās galvenais izmantošanas veids – lauksaimnieciskā izmantošana – zemstikla kultūru audzēšana. Šajā teritorijā atļauta puķu, stādu un dārzeņu audzēšana atklātā laukā; siltumnīcu apbūve; būvju produkcijas uzglabāšanai apbūve; ar lauksaimniecisko ražošanu saistītu nelielu ražotņu apbūve; pakalpojumu, kas funkcionāli saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, objektu apbūve; atsevišķu veikalu apbūve kā palīgizmantošana; biroju ēku apbūve kā palīgizmantošana; vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Teritorijai tiek noteikti vienoti apbūves noteikumi ar vispārējiem Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv