Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada saistošie noteikumi Nr.10 „Detālplānojuma teritorijai Cēsīs, starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”
 

APSTIPRINĀTI

Cēsu novada domes sēdē 18.02.2010.

Lēmums Nr.104 (prot.Nr.2, 52.p.)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148

 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”

 76. un 78.punktu

Spēkā no 09.03.2010.
 

 1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir spēkā detālplānojuma teritorijā Cēsīs, Cēsu novadā, starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi.

 1. Darbības, ko neregulē šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, veicamas saskaņā ar Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5  „Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā ietilpstošo Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums” sadaļā „Cēsu pilsētas apbūves noteikumi” noteiktajām prasībām.

 1. Detālplānojuma teritorijā ietilpst šādi plānotie (jaunizveidoti vai esoši) zemes gabali:

Nr.

p.k.

Zemes gabala adrese

Cēsīs, Cēsu novadā

Kadastra apzīmējums


 

Platība, m2


 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods

1.

Dārzniecības iela 3 4201 005 3404

948

0701

2.

Dārzniecības iela 5 4201 005 3403

1296

0702

3.

Dārzniecības iela 7 4201 005 3402

2466

0601**

4.

Dārzniecības iela 7A 4201 005 3420

4214

0801*

5.

Dārzniecības iela 9 4201 005 3401

3487

0601*

6.

Dārzniecības iela 11 4201 005 3410

2640

0908*

7.

Dārzniecības iela 12 4201 005 3323

5272

1101

8.

Dārzniecības iela 13

-

7987

0501/0908*

9.

Dārzniecības iela 15 4201 005 3413

1349

0601**

10.

Piebalgas iela 8A 4201 005 3405

3787

0701**

11.

Piebalgas iela 10 4201 005 3406

952

0601*

12.

Piebalgas iela 10A 4201 005 3421

5549

0801*

13.

Piebalgas iela 12 4201 005 3407

2260

0701*

14.

Piebalgas iela 14 4201 005 3408

8499

0701*

15.

Piebalgas iela 16 4201 005 3409

2611

1001*

16.

Raiņa iela 5 4201 005 3306

1159

0702*

17.

Raiņa iela 7 4201 005 3305

5701

0901*

18.

Raiņa iela 9 4201 005 3414

1347

0601**

19.

Raiņa iela 11A 4201 005 3417

2885

0601**

20.

Raiņa iela 13 4201 005 3416

2673

0601*

21.

Raiņa iela 13A

-

2833

0601*

22.

Raiņa iela 15 4201 005 3415

4418

0601*

23.

Dārzniecības iela 4201 005 3327

4537

1101

24.

Piebalgas iela 4201 005 1319

1712***

1101

25.

Piebalgas iela 4201 005 2411

1662

1101

26.

Piebalgas iela 4201 005 2515

413***

1101

27.

Raiņa iela 4201 005 3326

2302***

1101

28.

Raiņa iela 4201 005 3418

6856

1101

29.

Raiņa iela

-

6096

1101

30.

Raiņa iela

-

1868

1101

31.

Pūces iela

-

810

1101

(* - nekustamā īpašuma lietošanas mērķi var mainīt atbilstoši iecerētajai izmantošanai atļauto izmantošanu robežās;

** - nekustamā īpašuma lietošanas mērķi var daļēji mainīt atbilstoši iecerētajai izmantošanai atļauto izmantošanu robežās;

*** - zemes gabali, kuriem detālplānojuma teritorijā ietilpst daļa ar norādīto platību)
 

 1. Zemes gabalu dalīšana un apvienošana plānoto zemes gabalu izveidošanai veicama saskaņā ar grafiskajā lapā Nr.14 „Zemes gabalu dalīšanas un apvienošanas plāns” (8.pielikums) doto zemes gabalu veidošanas plānu, realizējama pēc nepieciešamības.

 1. Pēc plānoto zemes gabalu izveidošanas atļauta turpmāka to dalīšana, apvienošana vai robežu maiņa saskaņā ar tajā brīdī spēkā esošo Apbūves noteikumu nosacījumiem.

 1. Zemes izmantošanas veidam „jauktas apbūves teritorija” detālplānojuma teritorijā tiek noteiktas sekojošas apakšzonas (skat. grafisko lapu Nr. 7 „Zemes izmantošanas veidu zonējums” 1.pielikumā):

6.1. 1.zona, kurā galvenā izmantošana ir daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve un atļautas sekojošas izmantošanas:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšana;

 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju palīgēku apbūve;

 • individuālais darbs, kas nepasliktina kaimiņu dzīves apstākļus, kā palīgizmantošana;

 • teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;


 

6.2. 2.zona, kurā galvenā izmantošana ir individuālā dzīvojamā apbūve un atļautas sekojošas izmantošanas:

 • vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve;

 • vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju palīgēku apbūve;

 • individuālais darbs, sabiedriskā izmantošana vai komercdarbība kā palīgizmantošana;

 • teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

6.3. 3.zona, kurā galvenās izmantošanas ir komercapbūve, sabiedriskā un dzīvojamā apbūve, un kurā atļautas sekojošas izmantošanas (izvēloties vienu vai vairākas no tām):

    • komercobjektu apbūve;

    • sabiedrisku objektu apbūve;

    • pakalpojumu objektu apbūve, izņemot auto apkopes objektus un servisus;

    • autosaloni ar pieļaujamu palīgizmantošanu - auto apkopi;

    • individuālo vai daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūve;

    • ēku, kurā apvienotas kādas no iepriekš minētajām funkcijām, apbūve;

    • palīgēku apbūve;

    • vietējas nozīmes katlumāju būvniecība;

    • teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

 1. Zemes izmantošanas veidam „satiksmes infrastruktūra” detālplānojuma teritorijā tiek noteiktas sekojošas apakšzonas (skat. grafisko lapu Nr. 7 „Zemes izmantošanas veidu zonējums” 1.pielikumā):

 

7.1. 1.zona - autostāvvietas:

    • pilsētas nozīmes autostāvvietu izbūve;

    • autostāvvietas apkalpojošu objektu apbūve;

    • inženierapgādes objektu apbūve;

    • teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

7.2. 2.zona - ielas:

    • ielu brauktuvju izbūve un uzturēšana;

    • inženierkomunikāciju un ielu apgaismojuma izbūve;

    • virsūdeņu noteces sistēmas izbūve un uzturēšana;

    • ietvju un veloceliņu izbūve;

    • sabiedriskā transporta pieturvietu izbūve;

    • teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana.

 1. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņa zemes gabaliem veicama atbilstoši detālplānojumā noteiktajām atļautajām (plānotajām) izmantošanām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 1. Ielu sarkanās līnijas un būvlaides:

9.1. ielu sarkanās līnijas noteiktas grafiskajā lapā Nr.13 „Ielu sarkano līniju pagrieziena punktu koordinātas” (7.pielikums);

9.2. ielu izbūvei atdalāmas daļas no pašreizējiem zemes gabaliem Piebalgas ielā 14, Dārzniecības ielā 11, Dārzniecības ielā 12, Raiņa ielā 5 un Raiņa ielā 7;

9.3. ielu teritorija sarkanajās līnijās aizņem daļu no zemes gabaliem Raiņa ielā 11A un Raiņa ielā 13. Šīs ielas daļas reģistrējamas zemes gabaliem kā apgrūtinājums vai atdalāmas un pievienojamas Pūces ielas zemes gabalam;

9.4. būvlaides attālums no ielas sarkanās līnijas (apbūves zemes gabala robežas ar ielas zemes gabalu) saskaņā ar Teritorijas plānojuma vispārējiem nosacījumiem noteikts sekojošos ielu posmos:

9.4.1. 10.0 m gar plānoto Raiņa ielu un gar Piebalgas ielu posmā no plānotās Raiņa ielas līdz dzelzceļam;

9.4.2. 8.0 m gar plānoto Pūces ielu un esošo Raiņa ielu posmā no Pūces ielas līdz Zvirbuļu ielai;

9.4.3. 6.0 m gar Dārzniecības ielu un esošo Raiņa ielu posmā no plānotās Raiņa ielas līdz Pūces ielai.

9.5. Piebalgas ielai posmā no Dārzniecības ielas līdz plānotajai Raiņa ielai būvlaide noteikta kā iedibinātā būvlaide 1.25 m no robežas ar Piebalgas ielu;

9.6. Raiņa un Pūces ielas jauno posmu izbūves laikā zemes īpašniekiem jānodrošina brīvi pieejama un izmantojama josla 3.0 m platumā (savu zemes gabalu teritorijā) gar ielas sarkano līniju būvdarbu veikšanas procesa nodrošināšanai.

 

10. Apbūvei paredzētiem zemes gabaliem noteikti sekojoši teritorijas apbūves rādītāji:

Zemes gabala platība (m2)

Maksimālais apbūves

blīvums *

Minimālā brīvā teritorija

līdz 2000

40 %

25%

2001līdz 5000

35 %

20%

5001 un vairāk

30 %

15%

(* izņemot gadījumus, kad zemes gabala apbūvējamā daļa detālplānojumā noteikta mazāka kā to atļautu maksimālais apbūves blīvums)


 

11. Zemes gabalos ar lielāku esošo apbūves blīvumu atļauta ēku rekonstrukcija esošajā apbūves laukumā.


 

12. Ēku būvniecība nav atļauta ielu sarkanajās līnijās un joslā starp ielas sarkano līniju un būvlaidi (izņemot esošo ēku uzturēšanu un rekonstrukciju, nepalielinot apjomu, kā arī pirms detālplānojuma izstrādes uzsākšanas Cēsu pašvaldībā iesniegtā apbūves priekšlikuma zemes gabalam Piebalgas ielā 14 realizācijai nepieciešamās platības tikai priekšlikumā noteiktās konfigurācijas objektam), Pirtsupītes aizsargjoslā, šajā detālplānojumā noteiktajās neapbūvējamās zonās un aizsargjoslās, kuras nepieļauj apbūvi.


 

13. Ar zaļganu rūtojumu apzīmētajās zemes gabalu Piebalgas ielā 8A un Raiņa ielā 7 daļās jauna apbūve nav atļauta. Šīs zonas paredzētas tajās atrodošos arhitektoniski vērtīgo ēku restaurācijai vai rekonstrukcijai (skat. grafisko lapu Nr. 9 „Apbūves nosacījumu detalizācija” 3.pielikumā).


 

14. Tiek noteikta nosacīta līnija – aizsargājamā silueta pamatne, virs kuras esošā vecpilsētas panorāmas daļa saglabājama neaizsegta, projektējot apbūvi detālplānojuma teritorijā. Šo līniju definē punkts ēkas Rīgas ielā 49 ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3208 005, stūrī pret Vaļņu ielas zemāko daļu 7.0 m augstumā, kas ir 92.55 m v.j.l., punkts ēkas Vaļņu ielā 14, kadastra apzīmējums 4201 005 2608 004, stūrī pret Vaļņu ielas zemāko daļu 11.0 m augstumā, kas ir 106.05 m v.j.l., tālāk šo līniju turpinot horizontāli gar ēkas Vaļņu ielā 14 fasādi ziemeļaustrumu virzienā (skat. grafisko lapu Nr.8 „Skatu punktu noteikšanas shēma” 2.pielikumā).


 

15. Prasības apbūvei (tās izvietojumam, augstumam, stāvu skaitam u.c.):

15.1. apbūve izvietojama grafiskajā lapā Nr. 9 „Apbūves nosacījumu detalizācija” (3.pielikums) norādītajās zemes gabalu daļās (skat. zonu apzīmējumus uz grafiskās lapas);

15.2. apbūve veicama ievērojot norādītos augstuma ierobežojumus, kur tādi norādīti (izteikti absolūtajās augstuma atzīmēs v.j.l.). Ja doti divi atšķirīgi lielumi pie dažādiem zemes gabala stūriem, augstums konkrētajai vietai nosakāms interpolējot. Šīm augstuma atzīmēm pakārtojams atļautais ēku stāvu skaits;

15.3. projektēšanas gaitā izvietojot apjomus ievērtējama optimāla Cēsu vecpilsētas panorāmas uztvere no detālplānojumā noteiktajiem skatu punktiem. Projekti darba gaitā skaņojami Cēsu novada Būvvaldē;

15.4. visos zemes gabalos gar Piebalgas ielu uz būvlaides vai tuvāk par 3.0 m no tās novietotas ielas fasādes dzegas augstums nedrīkst pārsniegt 8.0 m, bet stūra zemes gabalos pie plānotās Raiņa ielas 12.0 m, stāvu skaits 2 stāvus, neskaitot jumta izbūves;

15.5. zemes gabalos Dārzniecības ielā 7A, Piebalgas ielā 10A un Piebalgas ielā 14 atļauta trīs stāvu apbūve ar jumta izbūvi, bet ne augstāk par maksimālo pieļaujamo augstumu v.j.l.;

15.6. zemes gabalos Dārzniecības ielā 11, Dārzniecības ielā 13 un Raiņa ielā 11A, un zemes gabalu Raiņa ielā 13, Raiņa ielā 13A un Raiņa ielā 15 Raiņa ielai pieguļošajā zemes gabalu daļā līdz 40.0 m attālumam no ielas sarkanās līnijas maksimālais stāvu skaits viens stāvs ar jumta izbūvi, bet ne augstāk par maksimālo pieļaujamo augstumu v.j.l.. Apjomi novietojami ar šauro fasādi pret Raiņa ielu;

15.7. zemes gabalos Piebalgas ielā 8A un Raiņa ielā 7 jaunas apbūves maksimālais stāvu skaits divi, ar pieļaujamu jumta izbūvi, jumta kores maksimālais augstums 9 m;

15.8. pārējos zemes gabalos vai to daļās maksimālais stāvu skaits divi stāvi un jumta izbūve, bet ne augstāk par maksimālo pieļaujamo augstumu v.j.l., kur tas plānojumā norādīts;

15.9. atļauts realizēt pirms detālplānojuma izstrādes uzsākšanas 2008.gada janvārī Cēsu pilsētas būvvaldē iesniegto apbūves priekšlikumu zemes gabalam Piebalgas ielā 14 ar atkāpēm no detālplānojumā noteiktās jaunās ielas būvlaides, bet tikai priekšlikumā noteiktās konfigurācijas un izmēru objektam (skat grafisko lapu Nr.9 „Apbūves nosacījumu detalizācija” 3.pielikumā). Objekta augstumi pakārtojami detālplānojumā noteiktajiem maksimālajiem augstumiem.


 

16. Pirtsupītes saglabāšana un uzturēšana:

16.1. Pirtsupīte maksimāli saglabājama kā atklāta ūdenstece, ieslēgšana caurtekās pieļaujama tikai ielu un piebrauktuvju šķērsojumos. Līdz šim izveidotos kolektorus ārpus ielu teritorijām ieteicams likvidēt, atjaunojot atklātu ūdensteci;
 

16.2. gar Pirtsupīti noteikta aizsargjosla - būvniecības ierobežojumu teritorija 10 m katrā pusē no upītes krasta līnijas (krants), arī gar perspektīvā atjaunojamiem Pirtsupītes posmiem (upītes platums starp krastu krantīm pieņemts 6.0 m). Šajā joslā nav atļauta būvniecība un reljefa radikāla pārveidošana. Tajā drīkst veikt upītes krastu nostiprināšanu, labiekārtošanu un ainavas izkopšanu.


16.3. Virsūdeņu novadīšana no apbūves teritorijas un pārplūde no blakus esošā Dubinskas dīķa saglabājama vai veidojama kā atklāti grāvji. Ielās izbūvējama lietusūdeņu kanalizācijas sistēma, savāktos ūdeņus ievadot Pirtsupītē. Virsūdeņiem no atklātām autostāvvietām pie sabiedriski nozīmīgiem objektiem un no pilsētas nozīmes autostāvvietas pie Dārzniecības ielas pirms ievadīšanas upītē paredzama priekšattīrīšana.


 

17. Prasības labiekārtojumam:

17.1. ielas izbūvējamas ar asfaltbetona segumu, ietves un veloceliņi ar betona bruģa segumu;

17.2. ielām izbūvējams ielas apgaismojums;

17.3. pie katras individuālās dzīvojamās ēkas zemes gabala teritorijā jāparedz atklātas (vai ar nojumi) autostāvvietas vismaz divām automašīnām;

17.4. pie jaunbūvējamiem objektiem - daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskiem un komercobjektiem nepieciešamais autostāvvietu daudzums izbūvējams sava zemes gabala robežās;

17.5. žogiem gar robežu ar ielu izmantojami augstvērtīgi materiāli, žoga caurskatāmība ne mazāk kā 50 %, augstums ne vairāk kā 1.5 m. Žogi starp apbūves zemes gabaliem būvējami maksimāli caurskatāmi, piemēram, no rūpnieciski izgatavotiem metināto stiegru vairogiem.

 

18. Koku, krūmu saglabāšanas, likvidēšanas un apzaļumošanas nosacījumi:

18.1. detālplānojuma teritorijā ieteicams saglabāt kokus, kuri norādīti grafiskajā lapā Nr. 9 „Apbūves nosacījumu detalizācija” (3.pielikums);

18.2. stādījumu ierīkošana vai rekonstrukcija veicama saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Komunālajā nodaļā saskaņotu apzaļumošanas projektu;

18.3. plānojot jaunu kokaugu stādīšanu grafiskajā lapā Nr.9 „Apbūves nosacījumu detalizācija” (3.pielikums) norādītajā I stādījumu apgabalā, paredzami atsevišķu koku stādījumi ar kokaugu plānoto augstumu ne vairāk kā 3 m, II stādījumu apgabalā paredzami retināti stādījumi ar kokaugu plānoto augstumu ne vairāk kā 5 m;

18.4. augļu dārzos stādāmas augļu koku pundurformas;

18.5. detālplānojuma teritorijā veicama augļu koku un mazvērtīgo koku un krūmu izciršana saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisijas norādījumiem;

18.6. gar ielām un starp zemes gabaliem atļauti dzīvžogi ar augstumu līdz 1.2 m.

 

19. Zemes gabalus iemērot dabā un izgatavojot to robežu plānus precizējamas detālplānojumā noteiktās zemes gabalu platības, bet saglabājot plānotās robežas.

20. Raiņa ielas un Pūces ielas jauno posmu izbūvei nepieciešamo privātīpašumā esošo zemes gabalu atsavināšanu vai robežu maiņu veikt likumā noteiktā kārtībā 3 gadu laikā no saistošo noteikumu pieņemšanas brīža.

Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums

 

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv