Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā (17.04.2008. Nr.11)
Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 3.punktu un, ņemot vērā Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumus Nr.388 “Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008.gada 3.aprīļa Tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr.4) un Cēsu pilsētas domes 2008.gada 17.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušiem saistošos noteikumus Nr.7 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”, kas apstiprināti 2003.gada 15.maijā (protokols Nr. 10).

  2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” ,saskaņā ar pielikumu.

  3. Noteikt, ka pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās iekasē Cēsu pilsētas dome vai Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” atbilstoši saistošo noteikumu Nr.11 ”Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” pielikumam Nr.1.

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
17.04.2008.,prot.Nr.7,62.punkts
lēmums Nr.373

Cēsu pilsētas domes
saistošie noteikumi Nr.11
Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 3.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

1.1. brauktuve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;

1.2. gadatirgus – vienreizēja īslaicīga dažādu preču tirdzniecība, kas ilgst no vienas līdz trim dienām (izņemot Ziemassvētku gadatirgu, kas ilgst līdz vienam mēnesim) un kuru tirgus teritorijā, sporta laukumā vai citā pašvaldības norādītā vietā organizē sakarā ar svētkiem vai sezonas darbu pabeigšanu laukos (piemēram, rudens gadatirgi), vai kas saistīta ar noteiktām kalendāra dienām (piemēram, Mārtiņdienas gadatirgus). Vienlaikus ar pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību var organizēt kultūras, sporta un citus pasākumus;

1.3. ielu tirdzniecība – tirdzniecība pašvaldības speciāli norādītās un iekārtotās publiskās vietās;

1.4. ietve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem;

1.5. izbraukuma tirdzniecība – tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm masu pasākumu (piemēram, Dziesmu un deju svētki, sporta un kultūras pasākumi, reliģiski svētki) vietās;

1.6. publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, kā arī parki, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme;

1.7. sezonas tirdzniecība – tirdzniecība, kas tiek veikta atbilstoši gadalaikam pavasara/vasaras sezonā (no 1.maija līdz 30.septembrim) vai rudens/ziemas sezonā (no 1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim), ir iekārtota publiskā vietā un nav attiecināma uz gadatirgus, ielu tirdzniecības vai izbraukuma tirdzniecības definētajiem nosacījumiem.

1.8. pašvaldības tirdzniecības atļauja – Cēsu pilsētas domes (turpmāk – Dome) vai Cēsu pašvaldības aģentūras ”Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”(turpmāk – Aģentūra) saskaņā ar pielikumā Nr.1 norādīto piekritību izsniegta speciāla rakstveida atļauja, kas apliecina, ka juridiska vai fiziska persona ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saskaņojusi ar pašvaldību tirdzniecības vietu, laiku un tirdzniecībai paredzēto preču sortimentu, un, pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas, pilnā apmērā samaksājusi pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskā vietā vai ir atbrīvota no pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskā vietā maksāšanas.

2. Saistošie noteikumi nosaka tirdzniecības atļaujas saņemšanas un preču tirdzniecības kārtību publiskās vietās. 

3. Gadatirgu organizēšana, izbraukuma tirdzniecība un sezonas tirdzniecība atklātās vietās (teritorijās), kas šo noteikumu izpratnē nav publiskas vietas, ir atļauta tikai tad, ja atklātās vietas (teritorijas) īpašnieks, valdītājs vai lietotājs šo noteikumu noteiktajā kārtībā iegūst tiesības tirdzniecības organizēšanai.

4. Saistošie noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Tirdzniecības vietās ir tiesīgas tirgoties personas , kuras realizē preces saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

6. Ielu tirdzniecību, izbraukuma un sezonas tirdzniecību var veikt vietās, kas noteiktas pielikumā Nr.1.

7. Teritorijas, kas nav norādītas šiem noteikumiem pievienotājā tirdzniecības vietu plānā, izmantošana tirdzniecības vajadzībām, pēc tirgotāja pieteikuma, var tikt atsevišķi izskatīta Cēsu pilsētas būvvaldē un apstiprināta ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

8. Pirmtiesības uz tirdzniecības vietas izmantošanu ir Domes norādīto tirdzniecības vietu pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai nomniekiem, kuri nodarbojas ar atbilstošu saimniecisko darbību.

9. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu tirdzniecības atļauju.

II. Atļauju izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās

10. Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Domes Finanšu nodaļas speciālists vai Aģentūras pilnvarotā persona (tālāk lietojot kopā - pilnvarotā persona) izsniedz šādas atļaujas tirdzniecībai publiskās vietās:

10.1. atļauju tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā (2.pielikums);

10.2. izbraukuma tirdzniecības atļauju (3. pielikums);

10.3. izbraukuma tirdzniecības organizēšanas atļauju (4. pielikums);

10.4. gadatirgus organizēšanas tirdzniecības atļauju, ja ir pieņemts Domes lēmums par gadatirgu norises vietu un laiku (5. pielikums);

10.5. sezonas tirdzniecības atļauju (6. pielikums).

11. Lai saņemtu saistošo noteikumu 10.1.punktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāiesniedz Domē vai Aģentūrā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 norādīto piekritību, pieteikums un dokumenti atbilstoši pielikumam Nr.7.

12. Lai saņemtu 10.2. vai 10.3.punktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāiesniedz Domē vai Aģentūrā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 norādīto piekritību, pieteikums un dokumenti atbilstoši pielikumam Nr.8.

13. Lai saņemtu 10.4.punktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāiesniedz Domē vai Aģentūrā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 norādīto piekritību, pieteikums un dokumenti atbilstoši pielikumam Nr.9.

14. Lai saņemtu 10.5.punktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāiesniedz Domē vai Aģentūrā, saskaņā ar saistošo noteikumu pielikumā Nr.1 norādīto piekritību, pieteikums un dokumenti atbilstoši pielikumam Nr.10.

15. Lai saņemtu 10.2.,10.3. punktā minēto atļauju, tirdzniecības vietas pieteicējs

iesniedz Domē vai Aģentūrā pieteikumu vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms tirdzniecības uzsākšanas un pieteikuma pielikumā minētos dokumentus iesniedz pilnvarotajai personai ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms tirdzniecības uzsākšanas.

16. Ja atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām publisku pasākumu organizēšanai jāsaņem Domes pasākumu komisijas saskaņojums, 10.2. vai 10.3.punktā minēto atļauju pilnvarotā persona izsniedz pēc tam, kad Domes pasākumu komisija izsniegusi atļauju publiska pasākuma organizēšanai.

17. Tirdzniecības atļauju paraksta Domes Finanšu nodaļas vadītājs/ja vai Aģentūras saimnieciskās nodaļas vadītājs/ja , saskaņā ar pielikumā Nr.1 norādīto piekritību.

18. Tirdzniecības atļauju izsniedz pilnvarotā persona.

19. Dome vai Aģentūra ir tiesīgi nepieņemt pieteikumu, vai atteikt izsniegt atļauju, ja pieteikums nav noformēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

20. Ja tirdzniecība plānota pasākumā, kas organizēts personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, netiek izsniegtas 10.2. vai 10.3.punktā minētās atļaujas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.

21. Ielu un sezonas tirdzniecības vietām, gadatirgu organizēšanas vietām jānodrošina Cēsu pilsētai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana. Sezonas tirdzniecības vietas dizaina risinājuma atbilstība tiek izskatīta individuāli un apstiprināta Cēsu pilsētas būvvaldē.

22. Pilnvarotās personas neizsniedz 10.punktā minētās atļaujas, ja:

22.1. atbilstoši saistošo noteikumu prasībām nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

22.2. nav samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;

22.3. tirdzniecības veicējs par šo noteikumu pārkāpumu iepriekš ir administratīvi sodīts.

22.4.Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir noteikti ierobežojumi konkrētajam tirdzniecības veidam.

22.5. nav nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis ēkas pieguļošajā teritorijā uz kuras plānots izvietot tirdzniecības vietu.

22.6. pieprasītā tirdzniecības vieta norādītajā laikā ir aizņemta.

III. Prasības tirdzniecības veicējam

23. Speciālajām iekārtām un objektiem, kurus izmanto tirdzniecībā, jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām.

24. Speciālās iekārtas un objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt tīriem un bez bojājumiem. Objekti un iekārtas, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, jānovāc.

25. Izbraukuma tirdzniecībā:

25.1. pasākuma organizators, saskaņojot tirdzniecības dalībniekus, tirdzniecības sortimentu un tirdzniecības vietu skaitu, ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu pasākuma laikā;

25.2. tirdzniecības veicējs, kurš pirms tam vienojas ar pasākuma organizatoru par tirdzniecības vietu, saskaņojot to rakstveidā, ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā.

26. Katrā tirdzniecības vietā jābūt:

26.1. tirdzniecības atļaujai;

26.2. tirdzniecības vietas pasei, izņemot 10.2., 10.3. vai 10.4.punktā minētās tirdzniecības vietas;

26.3. informatīvai izkārtnei par tirgotāju atbilstoši pielikumam Nr.11.

27. Personai, kas nodarbojas ar tirdzniecību, pēc 35.punktā minēto amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:

27.1. personu apliecinošs dokuments, bet pārtikas preču pārdevējam arī sanitārā grāmatiņa;

27.2. tirdzniecības atļauja;

27.3. tirdzniecības vietas pase izņemot 10.2., 10.3. vai 10.4.punktā minētās tirdzniecības vietas;

27.4. tirdzniecības preču izcelsmes dokumenti.

28. Veicot tirdzniecību, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

29. Veicot tirdzniecību, aizliegts:

29.1. veikt to ārpus noteiktās tirdzniecības vietas teritorijas;

29.2. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;

29.3. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu un bērnudārzu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

29.4. pārdot alu, citus alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus stikla iepakojumā izbraukuma tirdzniecības laikā publisko pasākumu (koncerti, svētki, zaļumballes, gadatirgi u.c.) norises vietās, izņemot pastāvīgās tirdzniecības vietās.

30. Tirdzniecības vietas nedrīkst aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu.

31. Tirdzniecības vietas, kuru konstrukciju pamatnē ir grīda:

31.1. aizliegts izvietot uz ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām (hidrantiem);

31.2. jāveido ar pandusa/slīpnes palīdzību, lai grīdas savienojums ar ietvi un ietves savienojums ar brauktuvi ir vienā līmenī, nodrošinot netraucētu gājēju un invalīdu ratiņu pārvietošanos.

32. Tirdzniecības veicējam tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas jāsakārto 3 (trīs) m rādiusā ne vēlāk kā 6 (sešu) stundu laikā pēc tirdzniecības beigām.

33. Tirdzniecība ārpus apstiprinātajām tirdzniecības vietām un bez saistošo noteikumu 10. punktā uzskaitītajām atļaujām ir uzskatāma par tirdzniecību neatļautā vietā.

34. Aizliegts nodot tirdzniecības atļauju citām juridiskām vai fiziskām personām izmantošanai.

V. Tirdzniecības atļaujas anulēšana

35. Tirdzniecības atļaujas izsniedzējs – pilnvarotā persona un ar Cēsu pilsētas domes lēmumu pilnvaroti darbinieki ir tiesīgi anulēt izsniegto tirdzniecības atļauju, izdodot mutvārdu administratīvo aktu un uz pašvaldības tirdzniecības atļaujas uzspiežot uzrakstu „ANULĒTS”, (norādot datumu, pilnvarotās personas amatu, vārdu, uzvārdu un paraksts), ja:

35.1. tirdzniecības atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

35.2. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta;

35.3. bez saskaņošanas mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;

35.4. netiek pildītas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

35.5. ja tirdzniecības atļauja nodota citai personai, lai veiktu tirdzniecību.

36. Personai, kurai anulēta tirdzniecības atļauja, ir tiesības viena mēneša laikā no mutvārdu administratīvā akta izdošanas pieprasīt, lai akta izdevējs noformē to rakstveidā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 67.panta prasībām.

37. Anulējot tirdzniecības atļauju, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta, tirdzniecības vieta nekavējoties jāatbrīvo un jāsakārto 3 m rādiusā.

VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontrole

38. Atbildība par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

39. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem vainīgajai personai uzliek naudas sodu:

- fiziskām personām līdz Ls 100,

- juridiskām personām līdz Ls 250.

40. Administratīvā pārkāpuma protokolu par saistošo noteikumu neievērošanu sastāda Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

41. Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem izskata un lēmumu pieņem Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija.

42. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Cēsu pilsētas pašvaldības policija, pilnvarotā persona un ar Domes lēmumu pilnvaroti darbinieki.

VII. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

43. Pilnvarotās personas izdoto administratīvo aktu privātpersona viena mēneša laikā var apstrīdēt Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, kuras pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi

44. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 15.05.2003.saistošie noteikumi Nr.7 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”.


Pielikumi (PDF fails)
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv