Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.aprīlis   Vārda dienu svin: Dzinta, Zinta, Vīlips, Filips
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību Cēsu pirmsskolas izglītības iestādēs
 

Apstiprināti

ar Cēsu novada domes 03.09.2009.

sēdes lēmumu nr. 177 (prot.Nr. 8)


 

Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr. 3

„Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu novada izglītības iestādēs un grupās , kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

 Izdoti saskaņā ar likuma „Pa pašvaldībām” 43.panta un 15. panta un
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un 3.panta 12.daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Šie noteikumi nosaka izglītojamo, turpmāk tekstā – Bērns, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs un grupās , kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, turpmāk tekstā – Iestādes.

1.2. Pirmsskolas izglītības programmu Bērns apgūst no 1,5 (1 gada un sešu mēnešu) līdz 7 (septiņu) gadu vecumam.

1.3. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā Iestādē. Bērna vecākiem vai personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā – Vecāki, ir tiesības mainīt Iestādi saskaņā ar šo noteikumu 6.1. punktu..

1.4. Lēmumu par vietas iedalīšanu Iestādē pieņem ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināta Komisija bērnu uzņemšanai Iestādē, turpmāk tekstā – Komisija.

1.5. Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (turpmāk tekstā – Izglītības nodaļa) un Komisijai, komplektējot pirmsskolas grupas, jāievēro Izglītības likums, šie saistošie noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.

1.6. Pamatojoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu Bērnus ar speciālām vajadzībām uzņem Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē atbilstoši tās nolikumā noteiktajā kārtībā .

2. Bērnu reģistrācija uzņemšanai Iestādēs

2.1.  Izglītības nodaļa veido pieprasījuma uzskaiti par Bērnu uzņemšanu Iestādēs, kā arī veic nepieciešamo dokumentu noformēšanu.

2.2. Vecāki, reģistrējot rindā Bērnu uzņemšanai Iestādē, Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā iesniedz:

2.2.1. iesniegumu – uzskaites kartīti (turpmāk tekstā – Vecāku iesniegums);

2.2.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju.

2.3. Vecāku iesniegumu par pieprasījumu uzņemt Bērnu Iestādē kārto hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma reģistrēšanas datuma bērnu dzimšanas gadu secībā un uzglabā Izglītības nodaļā 7 (septiņus) gadus.

2.4. Cēsu novada pašvaldības nosūta Vecākiem rakstisku informāciju par Bērna uzņemšanu rindā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Vecāku iesnieguma reģistrēšanas, norādot bērna reģistrācijas numuru rindā.

3. Bērnu uzņemšana Iestādēs

3.1.   Komisija darbojas patstāvīgi, izskatot iesniegumus uz vakantām vietām Iestādēs.

3.2. Komisija pieņem lēmumu par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē ar atklātu balsošanu pēc balsu vairākuma principa. Komisijas sēdes tiek protokolētas un protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un sekretāre.

3.3. Komplektējot grupas, Komisija piešķir vietu Iestādē rindas kārtībā (bērnu dzimšanas gadu secībā), ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā Iestādēs.

3.4. Rindas kārtībā piešķirot vietu Bērnam, Komisija iespēju robežās piešķir vietu Bērnam tajā Iestādē, kuru līdz vietas piešķiršanai jau apmeklē Bērna brālis vai māsa.

3.5. Ārpus rindas Iestādē uzņem Bērnus, ja tas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

3.6. Komplektējot grupas, Komisija ir tiesīga ārpus kārtas piešķirt vietu Iestādē bērniem,

3.6.1. kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā un kuriem tajā kalendārajā gadā, kad aprit pieci gadi, jāuzsāk apgūt piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei;

3.6.2. kuru vecāki ir profesionālā dienesta karavīri;

3.6.3. kuru Vecāki ir pedagoģiskie darbinieki Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošās izglītības iestādēs;

3.6.4. kuru Vecāki ir Cēsu novada pašvaldības policijas vai Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Cēsu iecirkņa atestētie darbinieki ar speciālu dienesta vai amata pakāpi un kuri strādā Cēsu novada pašvaldības teritorijā ;

3.6.5. kuri ir nodoti ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā vai audžuģimenē);

3.6.6. kuru dzīvesvieta ir deklarēta Vaives pagasta teritorijā , ja viņiem nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības grupās Līvu vai Rāmuļu pamatskolā.

3.7. Vecākiem, kuru bērniem ir tiesības ārpus kārtas tikt uzņemtiem Iestādē, pamatojoties uz šiem saistošajiem noteikumiem, jāiesniedz:

3.7.1. Cēsu novada pašvaldībai adresēts iesniegums ar pamatojumu par vietas piešķiršanu Iestādē;

3.7.2. darba devēja apliecinājuma vēstule par darba tiesisko attiecību faktu uz grupas komplektācijas brīdi – saistošo noteikumu 3.6.2., 3.6.3. un 3.6.4. minētajos gadījumos; 

3.7.3. lēmuma kopija par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu audžuģimenē, vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu aprūpes iestādē - saistošo noteikumu 3.6.5. minētajos gadījumos.

3.8. Pieņemot lēmumu par vietas piešķiršanu Iestādē, Komisija Vecāku iesniegumus un tam pievienotos dokumentus izskata sekojošā secībā:

3.8.1.   Vecāku iesniegumi, kuru bērniem ir tiesības tikt uzņemtiem Iestādē ārpus kārtas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

3.8.2. Vecāku iesniegumi, kuri attiecas uz šo noteikumu 3.6. punktā minētajiem gadījumiem;

3.8.3. Vecāku iesniegumi, kuri reģistrēti hronoloģiskā secībā un kuros Bērnu dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā;

3.8.4. pārējie Vecāku iesniegumi reģistrācijas hronoloģiskā secībā.

3.9. Uzņemot Bērnus Iestādēs, nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus. 

3.10. Informāciju par Bērnu rindu Iestādē uztur Izglītības nodaļa.

4. Bērnu reģistrēšana un uzņemšana Iestādēs

4.1.  Cēsu novada pašvaldība 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par vietas piešķiršanu Iestādē informē Vecākus.

4.2. Lai Bērnu uzņemtu Iestādē, vecākiem Iestādē, kurā ir piešķirta vieta, jāiesniedz šādi dokumenti:
4.2.1. Cēsu novada domes priekšsēdētāja parakstīts norīkojums par vietas piešķiršanu Iestādē;
4.2.2.  iesniegums par Bērna uzņemšanu Iestādē;

4.2.3.  Bērna datu bāzes uzskaites kartiņa (forma pielikumā);

4.2.4.  medicīniskā karte 026/u vai ģimenes ārsta izziņa par Bērna veselības stāvokli;

4.2.5.  Bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, uzrādot oriģinālu.

4.2.6.  Vecākiem ir tiesības iesniegt arī citus dokumentus, kas saitīti ar Bērnu.

4.3.  Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, pieņemot iesniegumu par Bērna uzņemšanu Iestādē, iepazīstina Vecākus ar šādiem dokumentiem:
4.3.1.  Iestādes reģistrācijas apliecību;
4.3.2.  Iestādes nolikumu;
4.3.3. Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
4.3.4.  Iestādes licencētu izglītības programmu;
4.3.5.  Iestādes licenci;

4.3.6. Cēsu novada domes lēmumu par vecāku maksas apmēru.

4.4.  Bērna uzņemšanu Iestādē, pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 4.2. punktā minētajiem dokumentiem, noformē ar šīs Iestādes vadītāja rīkojumu, norādot programmu, kuru bērns apgūs.

4.5. Iestāde ar Vecākiem, reģistrējot Bērnu Iestādē, slēdz vienošanos „Par bērna izglītošanu un aprūpi pirmsskolas izglītības iestādē”.

6.Citi noteikumi

6.1. Ja Bērns, kurš apmeklē Iestādi uz laiku izbrauc uz citu valsti ilgstošai prmbūtnei, Vecāki iesniedz Iestādes, kuru Bērns apmeklē, vadītājai iesniegumu, kurā norāda, uz cik ilgu laiku bērns izbrauc no valsts. Ja Bērns izbraucis uz citu valsti uz laiku līdz vienam gadam, viņu nedrīkst atskaitīt no Bērnu saraksta. Aizbraukušā Bērna vietā jāuzņem cits Bērns, nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu piepildījumam.

6.2.  Bērnam tiek saglabāta vieta pirmsskolas iestādē:

6.2.1.  Bērna slimības /karantīnas/ gadījumā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa;

6.2.2. Vecāku slimības laikā, ja nav neviena, kas Bērnu var atvest un aizvest no Iestādes, un ja tiek iesniegts vecāku slimību apstiprinošs dokuments;

6.2.3. Vecāku atvaļinājuma laikā, bet ne ilgāk kā 84 kalendārās dienas gadā, t.sk., pirmsskolas iestādes atvaļinājuma 56 kalendārās dienas;

6.2.4. uz laiku, kamēr Bērns tiek nosūtīts uz apmācību specializētajā pirmsskolas iestādē vai izstājās no Iestādes uz laiku veselības uzlabošanas nolūkā, iesniedzot pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.

6.3. Ja Vecāki atsakās no piešķirtās vietas Iestādē kalendārajā gadā, tad bērns paliek rindā un vecāku iesniegumu atkārtoti izskata nākamajā Komisijas sēdē, kad notiek vietu sadale uz nākošā gada 1.septembri, ņemot vērā šajos noteikumos minēto kārtību.

7. Noslēguma jautājumi

7.1. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Cēsu novada domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, Raunas ielā 4, Cēsīs, LV – 4101 Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņos- mēneša laikā no paziņojuma par pieņemto lēmumu saņemšanas dienas.

7.2. Atzīt par spēku zaudējušiem saistošos noteikumus Nr. 1 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” kas apstiprināti Cēsu pilsētas domes sēdē 24.01.2008. lēmums Nr.78 (prot. Nr. 2,21.p.)


 


   


 

Cēsu novada 03.09.2009.

Saistošo noteikumu Nr. 3

„Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu

izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības

programmas apguvi Cēsu novada izglītības iestādēs un

grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

 Pielikums Nr.1

Cēsu novada pašvaldībai

IESNIEGUMS –UZSKAITES KARTĪTE
par uzņemšanu rindā bērna uzņemšanai Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādē vai pirmsskolas vecuma bērnu grupā

Bērna vārds, uzvārds .................................................................................................

Personas kods ..............................................................................................................

Faktiskā adrese..............................................................................................................

Vecāku deklarētās dzīves vietas adrese.........................................................................

Mātes vai aizbildņa vārds, uzvārds..............................................................................

Darba vieta....................................................................Tālrunis..................................

Tēva /vai aizbildņa vārds, uzvārds..............................................................................

Darba vieta....................................................................Tālrunis..................................

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds.......................................Tālrunis ..................................

Vēlamā pirmsskolas izglītības iestāde un pamatojums (ja attiecīgo pirmsskolas iestādi apmeklē brāļi vai māsas-norādīt viņu vārdu un uzvārdu un dzimšanas gadu) .................................................................................................................................................................................................................

Vēlos, lai bērns pirmsskolas iestādi apmeklē no...........gada 1.septembra

Piezīmes (informācija, kuru vēl vēlaties sniegt) .................................................................................................................................................................................................................

Lai nodrošinātu rindas atklātu pieejamību (apvelciet atbildi, kurai piekrītat) neiebilstu / iebilstu, ka bērna kārtas numurs rindā, iesnieguma rakstīšanas datums, bērna vārda un uzvārda pirmais burts, vēlamā pirmsskolas iestāde tiek ievietoti publiski pieejamā datu bāzē

Esmu informēts, ka par izmaiņām augstākminētajās ziņās jāinformē Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļa.

Kartes aizpildītāja vārds, uzvārds(salasāmi)...............................................................

Pielikumā- bērna dzimšanas apliecības vai dzimšanas zīmes kopija

Paraksts..........................................................................

Parakstītāja vārds, uzvārds..............................................

Parakstīšanas datums ...............................................


 

Cēsu novada 03.09.2009. Saistošo noteikumu Nr. 3

„Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības

programmas apguvi Cēsu novada izglītības iestādēs un grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

Pielikums Nr.2

Bērna datu bāzes uzskaites kartiņa

 


 


 

 

Kl.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Personas kods

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Vārds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Uzvārds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Dzimums


 

 

Vīrietis


 


 


 

 

Sieviete


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Tautība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Bērna adrese


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Deklarētā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Faktiskā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Māte


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Vārds, uzvārds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Personas kods

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adrese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tēvs


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Vārds, uzvārds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Personas kods

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adrese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Aizbildnis, vai persona, kas aizstāj vecākus

Vārds, uzvārds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Personas kods

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adrese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Audzina


 

 

Abi

 

Māte

 

Tēvs

 

Audžuvecāki


 

 

Bārenis


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kad bērns iestājies pirmsskolas iestādē


 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

.


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 

Cēsu novada 03.09.2009.

Saistošo noteikumu Nr. 3

„Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu

izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības

programmas apguvi Cēsu novada izglītības iestādēs un

grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

 Pielikums Nr.3


 

VIENOŠANĀS

BĒRNA IZGLĪTOŠANU UN APRŪPI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ


 

Cēsīs 200_. gada “___.”_________________


 

.................................................................................................................................................

(iestādes nosaukums, reģ. Nr. adrese ),

turpmāk tekstā „Izglītības iestāde”, kuras vārdā, saskaņā ar ________, rīkojas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja _________________________________, un

_____________________________________________________________, personas kods: ___________________, dzīvesvietas adrese _________________________________, turpmāk tekstā „Vecāki”,

ievērojot Cēsu novada ______ Saistošos noteikumus nr. ____ „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu novada izglītības iestādēs un grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” un ____________ iestādes iekšējās kārtības noteikumus,

noslēdz līgumu par sekojošo:

 

1. Līguma priekšmets


 

Izglītības iestāde sniedz bērnam ________________________________________________


 

personas kods: _________________________________,


 

dzīvesvietas adrese _________________________________sekojošus pirmsskolas izglītības pakalpojumus:

  1. veic bērna attīstības pamatuzdevumus:

 • pilnveido bērna sociālās iemaņas, sadarbības spējas;

 • veicina bērna pašapkalpošanās prasmju apguvi;

 • veicina bērna personības attīstību, sava „Es” apzināšanos;

 • iepazīstina bērnu ar apkārtni, dabu un sabiedriskās dzīves norisēm;

 • veicina bērna runas attīstību;

 • veicina bērna fizisko, estētisko un muzikālo attīstību;

 • veicina bērna radošās darbības, zinātkāres, pastāvības un iniciatīvas attīstību;

 • veicina bērnu pamatizglītības apguves uzsākšanai.

  1. nodrošina ēdināšanas pakalpojumus.


 

2. Pakalpojumu sniegšanas kārtība


 

  1. Pakalpojumi tiek sniegti _______________________________________ iestādes telpās, teritorijā, kā arī pastaigās, ekskursijās un iestādes organizētajos pasākumos ārpus iestādes teritorijas.

  2. Pakalpojumi tiek sniegti laika posmā no 200_.gada ___._____________ līdz 200_.gada ________________ no plkst.________ līdz plkst.___________, pirmssvētku dienas no plkst.________ līdz plkst._____________.

  3. Pakalpojumi Vecākiem var tikt atteikti:

   1. iepriekš nebrīdinot Vecākus, ja Iestāde tiek slēgta avārijas vai citu nepārvaramas varas apstākļu rezultātā;

   2. vienu nedēļu iepriekš rakstveidā brīdinot vecākus, ja iestāde tiek slēgta uz 1-2 dienām objektīvu apstākļu dēļ;

   3. vienu mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot vecākus, ja iestāde tiek slēgta ilgāk par divām dienām plānotu remontdarbu u.c. gadījumos.


 


 

 1. Maksājumu apmērs un kārtība


 

  1. Bērna Vecākiem ir pienākums regulāri veikt maksu saskaņā ar lēmumu „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pirmsskolas izglītības iestādēs” , kas nosaka ēdināšanas apmaksu un maksu par vietas saglabāšanu pirmsskolas izglītības iestādē.

  2. Bērna Vecākiem ir pienākums samaksāt vecāku maksu, ieskaitot naudu Iestādes norādītās bankas norēķinu kontā līdz 15. datumam par nākamo mēnesi.

  3. Ja Vecāki nav savlaicīgi veikuši vecāku maksas samaksu, Izglītības iestādei ir tiesības iesniegt Vecākiem Pretenziju par parāda piespiedu piedziņu un Vecākiem ir pienākums noslēgt ar Izglītības iestādi Vienošanos par parāda samaksu.

  4. Ja Vecāki nenoslēdz Vienošanos par parāda samaksu un maksājumi nav veikti vai Vecāki pārkāpj Vienošanās par parāda samaksu noteikumus un maksājumi nav veikti, Izglītības iestāde ir tiesīga atteikt Vecākiem bērna uzturēšanu Izglītības iestādē līdz pilnīgai parāda summas un tekošā maksājuma samaksai.

  5. Par maksājumu izdarīšanas nokavējumu, Izglītības iestāde ir tiesīga aprēķināt kavējuma naudu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas par katru samaksas kavējuma dienu.


 

4. Izglītības iestādes pienākumi un tiesības


 

4.1. Izglītības iestāde:

4.1.1 apņemas ievērot Normatīvo aktu prasības, kas reglamentē pirmsskolas izglītības iestādes darbību;

4.1.2. uzņemas atbildību par bērna dzīvību un veselību laikā, kad bērns atrodas Izglītības iestāde, tās teritorijā, organizētās pastaigās, ekskursiju un pirmsskolas izglītības iestādes organizētu pasākumu laikā ārpus pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas;

4.1.3. nekavējoties informē vecākus, ja bērnam radušies veselības traucējumi;

4.1.4. uzņemas atbildību par mācību nodarbību (rotaļnodarbību) kvalitāti, mācību uzdevumu atbilstību bērna vecumam, attīstības pakāpei;

4.1.5. garantē katrai grupai izstrādātā dienas režīma ievērošanu;

4.1.6. nodrošina kvalitatīvu bērna aprūpi, medicīnisko palīdzību un sanitāri higiēniskos apstākļus, iespēju robežās piesaistot personālu ar atbilstošu pedagoģisko, medicīnisko vai citu atbilstošu izglītību;

4.1.7. izdod bērnu no Izglītības iestādes personām, personām, kuras ir norādītas Līguma 5.1. punktā vai citām personām, ja vecāki iepriekš par to informējuši par to Izglītības iestādi personīgi vai pa telefonu;

4.1.8. apņemas aprēķināt maksu par bērna uzturēšanos Izglītības iestādē atbilstoši bērna Izglītības iestādes mēneša apmeklējumam.

4.2. Ja Vecāki šī Līguma 5.5.punktā noteiktajā kārtībā neinformē Izglītības iestādi par bērna neierašanos un tā iemesliem, Izglītības iestāde attiecīgo dienu ieskaita bērnudārza apmeklējumā.

4.3. Ja bērns līdz 4 gadu vecumam neapmeklē Izglītības iestādi divas nedēļas un Vecāki par to nav informējuši Iestādes vadītāju atbilstoši Līguma 5.5. un 5.8.2 un 5.8.3.punktu noteikumiem, bērnu var atskaitīt no Izglītības iestādes, par to rakstiski paziņojot vecākiem 1 (vienu) nedēļu iepriekš.

4.4. Ja 5 un 6 gadus veci bērni neapmeklē Izglītības iestādi divas nedēļas un Vecāki par to nav informējuši Iestādes vadītāju, tad Izglītības iestāde par to informē Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļu.


 

5. Vecāku pienākumi un tiesības


 

Vecāki no savas puses:

  1. par pilnvarotajām personām (ne jaunākām par 13 gadiem) bērna izņemšanai no pirmsskolas izglītības iestādes nosaka :

   1. _____________________________________________,radniecība___________________, tālrunis________________;

   2. _____________________________________________,radniecība___________________, tālrunis________________;


 


 


 

  1. garantē, ka paši vai pilnvarotās personas pavadīs bērnu līdz grupas telpai un nodos viņu skolotājai vai skolotājas palīdzei. Iestāde neuzņemas atbildību par negadījumiem, kas notiek, ja šis noteikums netiek ievērots paši vai viņu pilnvarotās persona personīgi izņem bērnu no grupas, informējot par to skolotāju;

  2. informēt ________________iestādes norādīta persona________ par izmaiņām bērna veselības stāvoklī, kā arī par tām iedzimtajām un laika gaitā iegūtajām slimībām, kurām ir nepieciešama īpaša uzmanība vai aprūpe;

  3. ja bērns nākošajā dienā neapmeklēs Izglītības iestādi, par to brīdina ________________iestādes norādīta persona________ pa tālr.____________________līdz iepriekšējās dienas plkst.10.00;

  4. iepriekšējā dienā informē ________________iestādes norādīta persona________ par bērna atgriešanos iestādē ;

  5. nodrošina, ka bērns, kurš apmeklē Izglītības iestādi, ir praktiski vesels (mundrs, bez ārēji pamanāmām slimības pazīmēm);

  6. nodrošina, lai bērns uz Izglītības iestādi tiktu atvests gadalaikam piemērotā apģērbā, kā arī ,lai bērnam pietiekamā daudzumā būtu līdzi maiņas apģērbs;

  7. nodrošina, ka bērns apmeklēs Izglītības iestādi, izņemot:

5.8.1. bērna slimības laikā, pēc tam iesniedzot ģimenes ārsta izziņu,

5.8.2. vecāku atvaļinājuma laikā, pirms tam iesniedzot rakstisku vecāku iesniegumu, kurā norādīts laiks, kurā bērns iestādi neapmeklēs;

5.8.3. īpašos gadījumos, par kuriem rakstiski informē Izglītības iestādes vadītāju


 

 1. Nobeiguma noteikumi


 

  1. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma ir pieļaujama, ja par to otra puse ir 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā brīdināta.

  2. Strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šīs vienošanās izpildi puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  3. Šis līgums var tikt grozīts vai papildināts pēc pušu vienošanās rakstiskā formā, kas, pēc tās abpusējas parakstīšanas, kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.5. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens nodots izglītības iestādei, bet otrs - Vecākiem. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Izglītības iestāde


 

Vecāki

 

Reģ. Nr. _____________________

Adrese: ______________________

Banka _______________________

Bankas kods __________________

Konta nr. ____________________


 

________________________

personas kods____________

adrese __________________

 

________________________ z.v.

/vadītāja____________/

______________________

/______________________/


 


 

Cēsu novada03.09.2009.

Saistošo noteikumu Nr. 3

„Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu

izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības

programmas apguvi Cēsu novada izglītības iestādēs un

grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

 Pielikums Nr.4

 

Pretenzija

par parāda piespiedu piedziņu


 

Cēsīs, 200_.gada____.__________


 

Jūsu bērns ______________________________________________ laika posmā no _______.gada “___.”_______________ līdz ________.gada “___.”______________ apmeklēja ________. pirmsskolas izglītības iestādi.


 

Saskaņā ar _______ lēmumu (Protokols Nr. __, p. __) „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pirmsskolas izglītības iestādēs” vecāku maksa pirmsskolas izglītības iestādēs noteikta sekojošā apmērā:

- par vienu dienu Ls ___ (___) vienam bērnam ēdināšanas izdevumiem,

- vecākiem, kuru bērniem ir ārsta slēdziens par nepieciešamību ievērot speciālu diētu Ls ___ (___) par vienu dienu vienai personai,

- par vietas saglabāšanu pirmsskolas izglītības iestādē – Ls ___ (___) dienā no maksas par vienu bērnu (izņemot Līgumā par bērna pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanu noteiktos gadījumus).


 

Par laika posmu no _______.gada “____.”_________________ līdz _______.gada “____.”_______________ Jums ir izveidojies maksas parāds Cēsu ____.pirmsskolas izglītības iestādē Ls _____________________ (____________________________________________________________________ ) apmērā.

Parādu lūdzam iemaksāt _______________________________________________ kontā līdz š.g. “____.”________________, vai vienoties par parāda atmaksas grafiku, pretējā gadījumā, saskaņā ar Latvijas Civillikuma 1652.p.3.d., paturam tiesības aprēķināt nokavējuma naudu 0.5% apmērā no kopējās parāda summas, par katru maksājumu izdarīšanas termiņa nokavējuma dienu.

Savlaicīga pretenzijas apmierināšana atbrīvos Jūs no parāda summas palielinājuma un tiesāšanās izdevumu samaksas.

Gadījumā, ja līdz pretenzijas saņemšanas brīdim apmaksu esat veikuši, uzskatiet pretenziju par spēkā neesošu.


 


 

iestādes vadītāja ______________________________.


 


 


 


 


 

Cēsu novada 03.09.2009.

Saistošo noteikumu Nr. 3

„Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu

izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības

programmas apguvi Cēsu novada izglītības iestādēs un

grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

 Pielikums Nr.5


 

Vienošanās

par parāda atmaksu

Cēsīs, 200_.gada “___.”_________________


 

.................................................................................................................................................

(iestādes nosaukums, reģ. Nr. adrese ),

turpmāk tekstā „Izglītības iestāde”, kuras vārdā, saskaņā ar ________, rīkojas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja _________________________________, un

_____________________________________________________________, personas kods: ___________________, dzīvesvietas adrese _________________________________, turpmāk tekstā „Vecāki”,

savstarpēji vienojas un noslēdz šo Vienošanos par sekojošo:

 

 1. Bērna vecāki atzīst savas parādsaistības pret izglītības iestādi, kas izveidojies kā vecāku maksas parāds par bērna ___________________________________ ēdināšanu un uzturēšanos izglītības iestādē laika posmā no ________.gada “____.”_________________ līdz ________.gada “___.”__________________.

 2. Bērna vecāki apņemas ieskaitīt izglītības iestādes norādītās bankas norēķinu kontā šīs vienošanās 1.punktā norādīto parādu Ls ________ (________________________________________________) apmērā šādā termiņā un apmērā:

  1. līdz _______.gada “____.”__________________ Ls _______ (________________________________ ____________________________________);

  2. līdz _______.gada “____.”___________________ Ls _______ (________________________________ ____________________________________);

  3. līdz _______.gada “____.”___________________ Ls _______ (________________________________ ____________________________________);

  4. līdz _______.gada “____.”___________________ Ls _______ (________________________________ _____________________________________);

  5. līdz _______.gada “____.”___________________ Ls _______ (________________________________ _____________________________________).

 1. Izglītības iestāde

3.1.aprēķina kavējuma naudu 0,5% apmērā no nenomaksātās parāda summas, par katru maksājuma

izdarīšanas termiņa nokavējuma dienu, kas ieskaitāmi izglītības iestādes norādītās bankas

norēķinu kontā līdz 200..gada......................................vai

3.2. neaprēķina kavējuma naudu 0,5% apmērā no nenomaksātās parāda summas, par katru

maksājuma izdarīšanas termiņa nokavējuma dienu

 1. Strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šīs vienošanās izpildi puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 2. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

 3. Šī vienošanās var tikt grozīta vai papildināta pēc pušu vienošanās rakstiskā formā, kas, pēc tās abpusējas parakstīšanas, kļūst par šīs vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

 4. Vienošanās sastādīta un parakstīta 2 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots izglītības iestādei, bet otrs Bērna vecākiem. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.


 

Izglītības iestāde


 

Bērna vecāki

___.pirmsskolas izglītības iestāde /pamatskola

Reģ. Nr. _____________________

Adrese: ______________________

Banka _______________________

Bankas kods __________________

Konta nr. ____________________


 

________________________

personas kods____________

adrese __________________

 

________________________ z.v.

/vadītāja____________/

______________________

/paraksts/

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv