Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada pašvaldības nolikums
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
01.07.2009. sēdes lēmuma Nr. 3
Pielikums Nr. 1

GROZĪJUMI izdarīti ar
Cēsu novada domes 03.09.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 8
Cēsu novada domes 26.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24


 

Cēsu novada saistošie noteikumi Nr. 1
“Cēsu novada pašvaldības
nolikums”


 

izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu


 

                                                                                  

I VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

 1. Cēsu novadam ir šāds teritoriālais iedalījums:

  1. Cēsu pilsēta kā novada administratīvais centrs;

  2. Vaives pagasts.

 1. Cēsu novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Cēsu novada dome, turpmāk Dome, kas:

  1. pieņem lēmumus pašvaldības vārdā;

  2. nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;

  3. lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;

  4. izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu;

  5. atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

 1. Dome savas funkcijas pilda pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, šo nolikumu, pašvaldības lēmumiem un citiem tiesību aktiem.

 2. Papildus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajām funkcijām, Dome:

  1. organizē Cēsu novada attīstības programmas izstrādi un nosaka galvenos attīstības virzienus;

  2. nosaka budžeta prioritātes pārskata gadam un perspektīvā;

  3. izstrādā vienotu metodiku finanšu līdzekļu sadalei pakļautības iestādēm, ievērojot tās:

   1. darbības nodrošinājumu;

   2. attīstības iespējas;

   3. sociālās garantijas.

 3. Cēsu novada pašvaldība savas darbības atklātību nodrošina ar:

  1. iedzīvotāju apkalpošanas centru;

  2. ar sabiedrisko attiecību metodēm un līdzekļiem;

  3. E- pārvaldi.

 4. LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (juridiskā adrese - Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, faktiskā adrese - Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads) un Vaives pagasta pārvalde (juridiskā adrese-„Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads, faktiskā adrese - „Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads).

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8


 

II PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA


 

 1. Dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 (piecpadsmit) deputātiem.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 1. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības deputātiem ievēl:

  1. Finanšu komiteju 8 deputātu sastāvā, t.sk., visu domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji;

  2. Tautsaimniecības komiteju 7 deputātu sastāvā;

  3. Sociālo lietu komiteju 7 deputātu sastāvā;

  4. Izglītības, kultūras un sporta komiteju 7 deputātu sastāvā.

 2. Nepieciešamības gadījumā Dome izveido citas pastāvīgās komitejas.

 3. Pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu ir iestāde „Cēsu novada pašvaldība”, turpmāk Pašvaldības administrācija, kuras pakļautībā darbojas (Cēsu novada pašvaldības pārvaldes struktūras shēma pielikumā Nr. 1):

  1. Administratīvā nodaļa un pakļautībā esošais Iedzīvotāju apkalpošanas centrs;

  2. Attīstības plānošanas nodaļa;

  3. Būvinspektors;

  4. Finanšu nodaļa;

  5. Iekšējais revidents;

  6. Informāciju tehnoloģiju nodaļa un pakļautībā esošais Pašvaldību kompetenču centrs;

  7. Izglītības nodaļa;

  8. Juridiskā nodaļa;

  9. Komunālā nodaļa;

  10. Nekustamā īpašuma nodaļa;

  11. Sabiedrisko attiecību speciālists;

  12. Šoferis.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

10.1 Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Vaives pagastā, izveidota pašvaldības administrācijas struktūrvienība „Vaives pagasta pārvalde”, kas rīkojas saskaņā ar apstiprināto nolikumu.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Dome ar lēmumu izveido pašvaldības struktūrvienības, iestādes un aģentūras (Cēsu novada pašvaldības pārvaldes struktūras shēma pielikumā Nr. 1).

 2. Dome ar savu lēmumu apstiprina pašvaldības nolikumu, budžetu, gada pārskatu un publisko pārskatu, kā arī padotībā esošām struktūrvienībām, iestādēm un aģentūrām nolikumus, iestāžu vadītāju / direktoru mēneša amatalgu likmes, darbinieku amata vienību sarakstus, mēneša amatalgu likmes vai darba samaksas noteikumus, ja amatalgas likme darbiniekam nav noteikta ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem. Pašvaldību aģentūru darbinieku amata vienību sarakstus un amatalgu likmes apstiprina aģentūru direktori / padome.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

13. Cēsu novada pašvaldības pakļautībā ir:

  1. pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē pirmsskolas izglītības programmas:

   1. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde;

   2. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde;

   3. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde;

   4. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde;

   5. Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;

  2. pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas:

   1. Cēsu 1.pamatskola;

   2. Cēsu 2.pamatskola;

   3. Cēsu pilsētas pamatskola;

   4. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola;

   5. Cēsu Valsts ģimnāzija;

   6. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;

   7. Cēsu pilsētas Vakara vidusskola;

   8. Cēsu 2.vidusskola;

   9. Līvu pamatskola;

   10. Rāmuļu pamatskola;

  3. pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas:

   1. Cēsu pilsētas Mākslas skola;

   2. Cēsu pilsētas Sporta skola;

   3. Cēsu Bērnu un jauniešu centrs;

  4. pastarpinātas pārvaldes institūcijas:

   1. Cēsu Kultūras centrs;

   2. Cēsu Centrālā bibliotēka;

   3. Cēsu novada bāriņtiesa;

   4. Cēsu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa;

   5. Cēsu kapu saimniecība;

   6. Cēsu novada Pašvaldības policija;

   7. Dzīvnieku patversme;

   8. Vaives pagasta pārvalde;

   9. Reģionālais izglītības centrs.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Cēsu novada pašvaldības pārraudzībā ir šādas iestādes un aģentūras:

  1. Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”;

  2. Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”;

  3. pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca;

  4. pašvaldības aģentūra „Cēsu veselības un aprūpes centrs”;

  5. iestāde „Cēsu pilsētas pansionāts”.

  6. Cēsu sanatorijas internātpamatskola.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Cēsu novada pašvaldība ir pašvaldību kopīgās iestādes Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators dalībnieks.

 2. Cēsu novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

  1. Cēsu pilsētas SIA “Vinda” – 100% kapitāla daļas;

  2. SIA “Cēsu tirgus” – 100% kapitāla daļas;

  3. Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” – 100% kapitāla daļas;

  4. SIA „Cēsu Vēstis”- 33.33% kapitāla daļas;

  5. SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” – 6,8 % kapitāla daļas;

  6. SIA “Cēsu olimpiskais centrs” – 20% kapitāla daļas;

  7. 16.7. a/s „CATA” - 216 633 vārda akcijas.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Pašvaldības kapitālsabiedrību tiesības, darbības principi un pārvalde tiek noteikta statūtos un normatīvajos aktos. Pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību nosaka Dome atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 1. Pašvaldības pakļautībā esošo struktūrvienību un iestāžu vadītājus amatā ieceļ un atbrīvo no amata Dome. Pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļus ieceļ LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 2. Pašvaldība ir biedrs un/vai dibinātājs šādās biedrībās (nodibinājumos):

  1. Nodibinājums “Vidzemes attīstības aģentūra”;

  2. Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;

  3. Vidzemes investīciju aģentūra ;

  4. Izpilddirektoru asociācija;

  5. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera;

  6. Baltijas Pilsētu savienība.

 3. Atsevišķu pašvaldības funkciju un uzdevumu pildīšanai no deputātiem, pašvaldības administrācijas darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem tiek izveidotas pastāvīgās komisijas, padomes, darba grupas.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Cēsu novada pašvaldībā darbojas šādas pastāvīgās komisijas:

  1. Cēsu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija;

  2. Cēsu novada Administratīvā komisija;

  3. Cēsu novada Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija;

  4. Iepirkuma komisija būvprojektēšanas un būvdarbu iepirkumiem, kas tiek veikti Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā;

  5. Iepirkuma komisija tehniskā nodrošinājuma iepirkumiem, kas tiek veikti Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā;

  6. Iepirkuma komisija komunālo jautājumu iepirkumiem, kas tiek veikti Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā;

  7. Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisija;

  8. Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija;

  9. Cēsu pilsētas Zemes komisija;

  10. Cēsu novada Personāla atlases komisija;

  11. Cēsu novada Simbolikas komisija;

  12. Transporta kustības organizācijas komisija;

  13. Iesniegumu izskatīšanas komisija publisku, izklaides un svētku pasākumiem;

  14. Konkursa „Par skaistāko gaisa dārzu” komisija;

  15. Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisija;

  16. Cēsu novada Kokaugu aizsardzības komisija;

  17. Konkursa “Labākais sētnieks Cēsīs” komisija;

  18. Cēsu novada Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisija;

  19. Konkursa “Būve 20...” komisija;

  20. Ēku un būvju apsekošanas komisija;

  21. Būvju pieņemšanas komisija;

  22. Cēsu pilsētas būvvalde;

  23. Cēsu novada Vēlēšanu komisija;

  24. Cēsu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;

  25. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija;

  26. Novērtēšanas komisija Cēsu novada pašvaldībai un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai;

  27. Cēsu novada arhīva apstrādes ekspertu komisija;

  28. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisija;

  29. Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs;

  30. Dzīvokļu komisija;

  31. Apvienotā novadu civilās aizsardzības komisija.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

21.1 Pastarpinātas pārvaldes institūcija, kas pārzina un kontrolē būvniecību- Cēsu pilsētas būvvalde.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Ar Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora vai pastarpināto pārvaldes institūciju, iestādes, aģentūras vadītāja / direktora rīkojumu attiecīgās institūcijas darbiniekus var iekļaut komisijās, padomēs, darba grupās noteikta uzdevuma izpildei. Domes deputātus un personas, kas nav attiecīgās institūcijas darbinieki, darbam komisijās, padomēs, darba grupās noteikta uzdevuma izpildei ievēl Dome.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Cēsu novada pašvaldībā darbojas šādas padomes:

  1. Vides attīstības padome;

  2. Sporta padome;

  3. Jauniešu dome;

  4. Vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru padome;

  5. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju padome;

  6. Cēsu viduslaiku pils padome;

  7. Kultūras padome;

  8. Tūrisma padome;

  9. Vecāku dome;

  10. Uzņēmēju padome;

  11. Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” padome.

 2. Pašvaldības izveido pastarpinātas pārvaldes institūcijas, struktūrvienības, iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības pašvaldības autonomo funkciju izpildei. To kompetence, tiesības un pilnvaras noteiktas normatīvajos aktos, nolikumos, reglamentos, statūtos.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Pastāvīgo komisiju, padomju un darba grupu darbību reglamentē Domes apstiprināti komisiju, padomju un darba grupu reglamenti, izņemot gadījumus, ja to darbību reglamentē likumi vai Ministru kabineta noteikumi vai komisija, padome, darba grupa izveidota uz noteikta uzdevuma izpildi. Nolikumos norāda komisiju, padomju un darba grupu izveidošanas kārtību, kompetenci, organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību, padotību, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas vai pārsūdzības kārtību, un citus jautājumus, kurus Dome uzskata par svarīgiem. Par piedalīšanos komisijas, padomes un darba grupas sēdēs, kā arī par tām uzdoto pienākumu pildīšanu Domei ir tiesības noteikt atlīdzību. Darbam komisijās, padomēs un darba grupās var pieaicināt ekspertus.

 2. Lai kontrolētu pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un ieņēmumu un izdevumu tāmēm, finanšu līdzekļu, kustamās vai nekustamās mantas apsaimniekošanu atbilstoši Domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm, pašvaldības institūciju finansiālās darbības, tiesiskuma un lietderības kontrolei, darbojas Domes iekšējais revidents.

 3. Finanšu revīzijas veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinumu sniegšanai par saimnieciskā gada pārskatu, Pašvaldības administrācija, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, uzaicina zvērinātu revidentu, kurš veic pārbaudes ne retāk kā reizi gadā. Zvērinātam revidentam par darbu maksā no budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Finanšu gadam noslēdzoties, pastarpinātās pārvaldes institūcijas, struktūrvienības, pašvaldības administrācijas, aģentūras un kapitālsabiedrības likumā noteiktā kārtībā sagatavo un iesniedz pašvaldības administrācijai saimnieciskā gada pārskatu.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Izslēgts.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 

III DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN IZPILDDIREKTORA PILNVARAS

 

 1. Domes darbu vada Domes priekšsēdētājs.

 2. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks.

 3. Domes priekšsēdētaja un priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots. Atalgojuma apmērs tiek noteikts ar Domes lēmumu, izmaksas kārtība noteikta Domes apstiprinātajos Darba samaksas noteikumos.

 4. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora amata pildīšana nav savienojama ar citu algotu darbu, izņemot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajos gadījumos.

 5. Domes priekšsēdētājs, papildus likumā „Par pašvaldībām” noteiktajam:

  1. ir politiski un tiesiski atbildīgs par Domes darbu;

  2. koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju savstarpēju sadarbību;

  3. rīkojas ar pašvaldības mantu Domes lēmumā noteiktā kārtībā un ietvaros, ar finanšu resursiem Domes apstiprinātā budžeta ietvaros, ar pirmā paraksta tiesībām atver un slēdz kontus bankā, rīkojas ar naudas līdzekļiem tajos, kā arī slēdz visa veida saimnieciskos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;

  4. nepieciešamības gadījumā rīkojas ar finanšu līdzekļiem summā līdz Ls 1000,- no budžetā nesadalītajiem līdzekļiem, par to nākamajā sēdē informējot Domi;

  5. ne retāk kā vienu reizi gadā sniedz pārskatu par savu pienākumu izpildi un darbību Domē;

  6. organizē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti Domē;

  7. aizvieto priekšsēdētāja vietnieku viņa prombūtnes laikā;

  8. ierosina jautājumu izskatīšanu un komisiju, padomju un darba grupu izveidošanu;

  9. ar rīkojumu apstiprina struktūrvienību un iestāžu veidlapas un zīmogus;

34.10. paraksta šādus līgumus un ar tiem saistītos dokumentus:

34.10.1. sadarbības, deleģēšanas, pilnvarojuma līgumus, nodomu protokolus, vienošanās par sadarbību;

34.10.2. līgumus par aizņēmumiem un saistībām;

34.10.3. līgumus par investīciju piesaisti;

34.10.4. par preču piegādi un pakalpojumu saņemšanu no Ls 50 000,- ;

34.10.5. būvdarbu līgumus – no Ls 120 000,-;

34.10.6. autoratlīdzības līgumus;

34.10.7. nekustamā īpašuma atsavināšanas līgumus;

34.10.8. līgumus par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem;

34.10.9. koplīgumu ar darbinieku arodbiedrību;

34.10.10. izlīgumus;

34.10.11. administratīvos līgumus;

34.10.12. ziedojuma (dāvinājuma) līgumus;

34.10.13. u.c., ko nav pilnvarots parakstīt izpilddirektors.

34.11. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos un šajā nolikumā.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 1. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

  1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus normatīvajos aktos un Domes lēmumos paredzētajos gadījumos;

  2. organizē pašvaldības administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību pakalpojumu sniegšanai;

  3. iesniedz priekšlikumus izveidot darba grupas, komisijas un padomes savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekus, kā arī pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

  4. ne retāk kā vienu reizi gadā sniedz pārskatu par savu pienākumu izpildi un darbību Domē;

  5. izslēgts;

  6. pilda ar Domes lēmumiem noteiktos uzdevumus, kuri nav paredzēti iepriekš minētos punktos;

  7. izslēgts;

  8. veic citus Domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Izpilddirektors šī nolikuma noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu ( t.sk. aģentūru) darba organizēšanu.

 2. Izpilddirektors, papildus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajiem pienākumiem:

  1. organizē pašvaldības administrācijas darbinieku darbu, ievērojot Darba likumā notikās darba devēja tiesības, pienākumus un atbildību, dod rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

  2. organizē Domes lēmumu izpildi;

  3. ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus Domes pastāvīgajās komitejās,

  4. nodrošina normatīvo aktu, Domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka rīkojumu izpildi;

  5. nodrošina pašvaldības administrācijas publisko iepirkumu veikšanas tiesiskumu;

  6. Izslēgts;

  7. sagatavo priekšlikumus par pašvaldības īpašumu atsavināšanu;

37.8. paraksta šādus līgumus un ar tiem saistītos dokumentus:

   1. preču piegādes un pakalpojumu līgumus līdz Ls 50 000,- (bez PVN);

   2. būvdarbu līgumus – līdz Ls 120 000,- (bez PVN);

   3. kustamas un nekustamas mantas nomas un īres līgumus;

   4. līgumus par detālplānojuma izstrādi;

   5. arī citus līgumus un dokumentus noteiktās kompetences ietvaros.

  1. pēc Domes priekšsēdētāja vai Domes pieprasījuma sniedz pārskatu Domei par savu pienākumu izpildi un darbību, kā arī pēc Domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

  2. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pārņemt administrācijas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē;

  3. pēc kārtējām Domes vēlēšanām un priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam;

  4. apstiprina pakļautībā esošo nodaļu reglamentus un amata aprakstus;

  5. ar rīkojumu izveido iepirkuma komisijas un citas komisijas, kā arī darba grupas terminētu un noteiktu uzdevumu veikšanai;

  6. saskaņā ar Domes lēmumiem veic citus pienākumus.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Struktūrvienību, iestāžu un aģentūru vadītāju un direktoru tiesības un kompetence noteikta struktūrvienību, iestāžu un aģentūru nolikumā / reglamentā.

 2. Domes priekšsēdētāja vai Domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu var ierosināt LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

 3. Izpilddirektors var atkāpties no ieņemamā amata, rakstveidā paziņojot par to Domei. Šajā gadījumā Izpilddirektors turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai Domes sēdei, kad viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns Izpilddirektors.

 

IV DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS 

 1. Finanšu komitejas kompetencē ir dot priekšlikumus un atzinumus par:

  1. budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī prioritātēm līdzekļu sadalījumā;

  2. projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu izpilde saistīta ar grozījumiem budžeta ieņēmumu un izdevumu daļā;

  3. pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu, kā arī nekustamās mantas iegūšanu īpašumā;

  4. pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un iznomāšanu;

  5. pašvaldības amatpersonu, iestāžu, komiteju, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;

  6. pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

  7. pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu un to apmēru;

  8. nepieciešamajiem grozījumiem pašvaldības nolikumā un pārvaldes struktūrā;

  9. ilgtermiņa saistību apstiprināšanu;

  10. pašvaldības saimnieciskā gada pārskatu un publisko pārskatu;

  11. sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, biedrībām, fondiem un nodibinājumiem, ja tas saistīts ar pašvaldības līdzekļu izlietošanu;

  12. domes lēmumu projektiem ārkārtas situācijās sabiedriskās kārtības nodrošināšanai;

  13. tiem investīciju projektiem, kur sagatavošanas vai realizācijas periodā nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums;

  14. budžeta izlietošanu atbilstoši mērķim;

  15. citiem jautājumi pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem;

  16. investīciju projektu sagatavošanu un ieviešanu;

  17. iekšējās revīzijas darbu Cēsu novadā.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Tautsaimniecības komitejas kompetencē ir dot priekšlikumus un atzinumus par:

42.1. teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem, to izstrādi, izmaiņām tajos un īstenošanu;

42.2. attīstības programmu un tās īstenošanu;

  1. vides aizsardzības un pārvaldības jautājumiem;

  2. kapitālsabiedrību sniegto komunālo pakalpojumu sniegšanas kārtību;

  3. autoceļu fonda līdzekļu izlietošanas mērķiem;

  4. starptautisko sadarbību un tūrismu;

  5. investīciju projektu sagatavošanu un ieviešanu;

  6. sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, biedrībām, fondiem un nodibinājumiem, ja tas saistīts ar Tautsaimniecības komitejas kompetencē esošajiem jautājumiem;

  7. publiskajām un sabiedriskajām apspriešanām;

  8. būvniecības jautājumiem;

  9. pašvaldības īpašuma un teritorijas izmantošanu;

  10. teritorijas labiekārtošanu;

  11. satiksmes organizāciju;

  12. siltumapgādes jautājumiem, kā arī citu komunālo pakalpojumu sniegšanu;

  13. adresācijas jautājumiem;

  14. uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem;

  15. tiem jautājumiem, kas nav iekļauti sociālo lietu komitejas vai izglītības, kultūras un sporta komitejas kompetencē;

  16. un citi jautājumi pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 1. Sociālo lietu komitejas kompetencē ir dot priekšlikumus un atzinumus par :

  1. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanu Cēsu novadā;

  2. izskata sociālās jomas nodrošināšanas perspektīvos virzienus un sociālo programmu izstrādi;

  3. savas kompetences ietvaros sagatavotajiem un realizējamajiem investīciju projektiem;

  1. par Cēsu novada veselības un sociālo iestāžu budžeta līdzekļu pieprasījumiem un izlietojumu;

  2. sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, veselības aizsardzības iestādēm, biedrībām, fondiem un nodibinājumiem, ja tas saistīts ar sociālās palīdzības organizēšanu;

  3. veselības aprūpes un aizsardzības jautājumiem;

  4. un citi jautājumi pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 1. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas kompetencē ir dot priekšlikumus un atzinumus par:

  1. izglītības, kultūras un sporta attīstības stratēģijas izstrādi;

  2. izglītības, profesionālās interešu izglītības un interešu izglītības, kultūras iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, kā arī izglītības, kultūras un sporta iestāžu vadības ikgadējo atskaiti par iestādes darbību;

  3. izglītības programmām, izglītības iestāžu nolikumu un izglītības iestāžu attīstības plāniem;

  4. interešu izglītības programmu, izglītības, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu,

  5. sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, biedrībām, fondiem un nodibinājumiem, jautājumos, kas attiecas uz izglītību, kultūru un sportu;

  6. kompetences ietvaros sagatavotajiem un realizējamajiem investīciju projektiem;

  7. jautājumiem saistībā ar reliģisko organizāciju darbību;

  8. budžeta līdzekļu pieprasījumiem un izlietojumu, ja tas saistīts ar izglītību, kultūru un sportu;

  9. jautājumiem, kas saistīti ar bērniem un jauniešiem;

  10. jautājumiem, kas saistīti ar brīvā laika nodarbībām;

  11. un citi jautājumi pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem.

 2. Komitejās ar padomdevēja tiesībām var piedalīties izpilddirektors un pašvaldības administrācijas darbinieki, kuri sagatavojuši lēmuma projektu izskatīšanai komitejas sēdē.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Izskatot jautājumus, kas saistīti ar fizisko personu datu vai ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanu, jāievēro attiecīgo normatīvo aktu prasības par fizisko personu datu aizsardzību un informācijas atklātību, komiteju sēdēs piedalās tikai tās personas, kuras saistītas ar konkrētā jautājuma izskatīšanu.

 2. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:

  1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas un tās pakļautībā esošo struktūrvienību, iestāžu, kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai;

  2. saņemt no amatpersonām, struktūrvienībām, iestādēm, un kapitālsabiedrībām nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumos, kas ir komitejas kompetencē par sagatavotajiem lēmuma projektiem;

  3. uzdot amatpersonām veikt sagatavošanas darbus lēmuma projektu iesniegšanai Domē;

  4. iesaistīt darbā ekspertus nepieciešamās nozarēs ar padomdevēju tiesībām.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Domstarpību gadījumus starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām izskata Domes priekšsēdētājs vai Dome. Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata Dome.

 2. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes nedrīkst būt vienlaicīgi ar Domes sēdēm.

 3. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi. Ja notiek Finanšu un citas komitejas kopīgā sēde, to vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs. Apvienoto komiteju sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no katras komitejas locekļiem.

 4. Komiteju sēdes tiek ierakstītas, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus. Audio vai video ieraksts ir neatņemama sēdes protokola sastāvdaļa.

 5. Administratīvā nodaļa nodrošina komiteju darba tehnisko apkalpošanu:

  1. paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes un ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes izsniedz sēdes darba kārtību elektroniskā formā (pēc pieprasījuma arī papīra formātā);

  2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;

  3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un piecu dienu laikā sagatavo komitejas sēžu protokolus;

  4. kārto pastāvīgo komiteju un domes sēžu lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši lietvedības noteikumiem;

  5. nodrošina komiteju sēžu protokolu un domes lēmumu izrakstu izsniegšanu;

  6. organizē pieņemto lēmumu izpildes kontroli;

  7. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja vai viņa prombūtnes laikā vietnieka uzdevumā.

 6. Ieinteresētās personas uz komiteju un Domes sēdi uzaicina tas pašvaldības administrācijas darbinieks, kurš sagatavojis lēmuma projektu.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu var ievēlēt komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kas pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus prombūtnes laikā, pie nosacījuma, ka uz komitejas sēdi ir ieradies lēmumu pieņemšanai nepieciešamais komitejas locekļu skaits.

 2. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks:

  1. vada komitejas darbu;

  2. ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;

  3. vada komitejas sēdes;

  4. pārstāv komitejas viedokli Domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās;

  5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

 3. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc vienas un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs par to ziņo Domei.

 4. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar Domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā.

 5. Darba valoda ir valsts valoda. Ja nepieciešams pieņemt administratīvo aktu vai tiek izskatīts jautājums, kas saistīts ar finanšu līdzekļu piesaisti vai izlietojumu, tulkošanas pakalpojumu, kas savlaicīgi pieteikts, nodrošina pašvaldības administrācija, pārējos gadījumos – persona. Uzstājoties var lietot citas valodas, ja Dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā vai, ja Dome neiebilst.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24
 

 V PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA  

 1. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu vai iesniegumu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu.

 2. Domes lēmumu projekti jāiesniedz elektroniski komiteju sekretāriem atbilstoši augstāk noteiktajam komiteju kompetenču sadalījumam. Lēmuma projekti tiek noformēti atbilstoši lietvedības noteikumiem. Lēmuma projektam jāpievieno precīzs to personu saraksts, kas uzaicināms uz Domes sēdi, kā arī saraksts, kam jāizsūta pieņemtais lēmums.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 1. Sagatavoto lēmuma projektu Domes ārkārtas sēdei jāiesniedz rakstveidā Domes priekšsēdētājam un pēc tam elektroniski Administratīvās nodaļas tehniskajam sekretāram.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 1. Kontroli par komitejās neizskatīto un atlikto jautājumu virzību veic tas pašvaldības administrācijas darbinieks, kurš sagatavojis jautājumu izskatīšanai komitejas vai Domes sēdē.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Komitejās akceptētos lēmuma projektus Domes priekšsēdētājs iekļauj nākamās Domes sēdes darba kārtībā.

 2. Domes lēmumu izpildi un kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Domes lēmumā norādītās institūcijas vai amatpersonas.

 3. Komiteju un domes sēdes darba kārtība, pēc tās apstiprināšanas, tiek ievietota pašvaldības interneta mājas lapā www.cesis.lv un redzamā vietā pašvaldības administrācijas un Vaives pagasta pārvaldes ēkā.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

66. Lēmuma projektos:

  1. konstatējošā daļā jānorāda :

   1. iesniegums, uz kā pamata tiek lēmums pieņemts (ja ir);

  2. rezolutīvā daļa jānorāda:

   1. tiesisko pamatojumu un lietderības apsvērumus;

   2. informāciju par komisijām un komitejām, kur lēmuma projekts skatīts, saskaņots;

  3. lemjošajā daļā jānorāda:

   1. lēmuma būtība (lēmumā norāda tikai fizisko personu vārdu, uzvārdu, bet nenorāda citus personu identificējošos datus, proti, personas kodu vai dzīvesvietu. Personu identificē pēc lēmumā norādītā iesnieguma un tajā norādītajiem personas datiem);

   2. atbildīgā amatpersona vai institūcija par lēmuma izpildi;

   3. atbildīgā amatpersona vai institūcija par lēmuma izpildes kontroli (ja nepieciešams);

   4. lēmuma izpildes termiņš (ja tādu var noteikt);

   5. ar Finanšu nodaļu saskaņots finanšu avots lēmuma izpildei;

  4. lēmuma pielikumi (ja tādi ir);

  5. lēmuma pārsūdzības kārtība (ja nepieciešams).

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

66.1 Lēmuma projekta sagatavotājs ir atbildīgs par faktu un datu atbilstību valodas un gramatiskajām normām, normatīvo aktu prasībām.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 1. Saistošo noteikumu apstiprināšana un publiskošana notiek likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

67.1 Lēmumi stājas spēkā lēmumā norādītajā datumā vai, ja lēmumā datums nav norādīts, nākamajā dienā pēc tam, kad Domes priekšsēdētājs tos ir parakstījis. Saistošo noteikumu spēkā stāšanās kārtība noteikta likumā „Par pašvaldībām”, bet administratīvos aktu spēkā stāšanās kārtība noteikta Administratīvā procesa likumā.”

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

VI DOMES DARBA REGLAMENTS

 1. Domes sēdes darba kārtību nosaka Domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauti tie jautājumi, kuri izskatīti kādā no pastāvīgajām komitejām vai tos iesniedz likumā „Par pašvaldībām” noteiktās personas, vai ar Domes priekšsēdētāja rezolūciju. Domes priekšsēdētājs virza izskatīšanai uz Domes sēdi lēmuma projektu, bez iepriekšējas izskatīšanas pastāvīgā komitejā, ja tas izskatīts kādā no sekojošajām komisijām: Cēsu pilsētas Zemes komisijas, Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” Dzīvokļu komisijas, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas, Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas, Transporta kustības organizācijas komisijas, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, Dzīvojamo māju īpašuma nodošanas komisijas, dažādu konkursu komisijas. Par izmaiņām Domes darba kārtībā lemj Dome.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Par domes sēžu vietu, laiku un darba kārtību Administratīvā nodaļa informē deputātus ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās domes sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas domes sēdes. Izskatot Domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē deputātus par lēmumu projekta izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.

 2. Lēmuma projekti par izskatāmajiem jautājumiem Domes sēdē, jāiesniedz Administratīvajā nodaļā, ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms kārtējās Domes sēdes, kura tos nodod Domes priekšsēdētājam.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 1. Par citu jautājumu iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj Dome. Izskatot Domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē Domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.

 2. Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, par sēdes laiku un darba kārtību paziņojot ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās Domes sēdes, materiālus nosūtot elektroniskā formā.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 1. Ieinteresētajām personām, kuras piedalās komitejas vai Domes sēdē lietas izskatīšanā, par video un audio ierakstu izdarīšanu pirms sēdes jāinformē sēdes protokolists. Visi labojumi domes lēmumu projektiem jāiesniedz rakstveidā un, ja iespējams, tiem jābūt sagatavotiem nepieciešamajā daudzumā līdz debašu, par konkrēto jautājumu, beigām. Iesniegtie domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.

 2. Domes sēdes notiek valsts valodā. Domes sēdē izskatāmie lēmuma projekti un citi dokumenti jāiesniedz valsts valodā vai tiem jābūt pievienotam dokumenta tulkojumam valsts valodā. Ja nepieciešams pieņemt administratīvo aktu vai tiek izskatīts jautājums, kas saistīts ar finanšu līdzekļu piesaisti vai izlietojumu, tulkošanas pakalpojumu, kas pieteikts vismaz 3(trīs) darba dienas iepriekš, nodrošina pašvaldības administrācija, pārējos gadījumos – persona. Uzstājoties var lietot citas valodas, ja Dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā vai, ja Dome neiebilst.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 1. Administratīvā nodaļa reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās izpilddirektoram, Juridiskās nodaļas, Finanšu nodaļas, Administratīvās nodaļas vadītājiem, galvenajam grāmatvedim, iekšējam revidentam, Vaives pagasta pārvaldes vadītājam, un darbiniekiem, kuri sagatavojuši lēmuma projektus.

 2. Sēdes vadītājs:

  1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;

  2. nodrošina normatīvo aktu, šī nolikuma un sēdes norises atbilstības ievērošanu;

  3. dod vārdu ziņotājam;

  4. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

  5. vada debates;

  6. ierosina jautājumu nobalsošanu;

  7. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

  8. dod vārdu runātājiem (nosaucot runātāja vārdu, uzvārdu, amatu) šādā secībā: deputāti, pašvaldības administrācijas darbinieki, ieinteresētās personas, citas klātesošās personas;

  9. uzstājoties debatēs par kādu atsevišķu lēmuma projektu, nodod sēdes vadīšanu Domes priekšsēdētāja vietniekam.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

  1. ziņojums;

  2. deputātu jautājumi;

  3. ieinteresēto personu uzklausīšana;

  4. debates;

  5. ziņotāja galavārds;

  6. priekšsēdētāja viedoklis,

  7. balsošana;

  8. balsošanas rezultātu paziņošana.

 2. Apspriežamos jautājumus izskata darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar atsevišķu balsojumu. Ja ārkārtas sēdi sasaukt pieprasa Ministru kabineta vai reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, iesniegumā par sēdes sasaukšanu norādītā kārtība netiek grozīta.

 3. Par izskatāmajiem jautājumiem Domes sēdē ziņo deputāti, komiteju vai komisiju priekšsēdētāji, atbildīgie pašvaldības administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu. Sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus izskata divos lasījumos, ja to rakstiski līdz Domes sēdes sākumam pieprasa vismaz pieci deputāti.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt Domes sēdēs kārtību. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no Domes sēdes norises telpas.

 2. Ja deputāts neievēro Domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad Domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs.

 3. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu nepieciešamā skaita trūkuma dēļ, tad sēdes vadītājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā Domes sēde tiek sasaukta ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

 4. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo Domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

 5. Domes sēdēs ziņotājam izskatāmā jautājuma ziņošanai tiek dotas ne vairāk kā desmit minūtes. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes.

 6. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis Domes priekšsēdētājs.

 7. Klātesošajiem nav tiesību traucēt sēdes gaitu.

 8. Ja tiek iesniegti labojumi Domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā Domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem Domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka Domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem. Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.

 9. Labojumus (aritmētiskās un gramatiskās kļūdas vai neprecizitātes) Domes lēmumu projektos var pieteikt mutvārdos vai rakstveidā. Pamatojoties uz izteiktajiem priekšlikumiem Domes sēdes laikā, labojumus Domes lēmumos fiksē sēdes protokolētājs. Pēc sēdes vadītāja pieprasījuma priekšlikums lēmuma projekta grozīšanai jāiesniedz rakstveidā.

 10. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo sēdes vadītājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

 11. Balsošanas rezultātus paziņo sēdes vadītājs.

 12. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, Domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks sniedz motivētu informāciju par lēmuma neizpildes iemesliem. Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas Domes sēdes darba kārtībā.

 13. Deputātam, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekšlikumu, balsojis pret priekšlikumu vai atturējies no balsojuma, ir tiesības pamatot atšķirīgo viedokli kas tiek fiksēts sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam. Protokolā fiksē, ja deputāts nepiedalās balsošanā, norādot iemeslu.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Domes sēdes tiek protokolētas. Domes sēdes tiek ierakstītas, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus. Audio vai video ieraksts ir neatņemama protokola sastāvdaļa

 2. Sēdes protokols jānoformē atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”, lietvedības noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kuri nosaka dokumentu noformēšanas kārtību .

 3. Domes sēdes protokolā apraksta lēmumu pieņemšanas gaitu, lēmumus pievienojot protokolam pielikumā.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar Domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes protokola parakstīšanas, rakstveidā izteikt par to pretenzijas vai piezīmes, kas tiek pievienotas protokolam.

 2. Izrakstu no Domes sēdes par pieņemto lēmumu piecu dienu laikā sagatavo, nosūta un publisko Administratīvā nodaļa, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

 3. Lēmumu oriģināli, kā arī tiem pievienotie materiāli par kārtējo lietvedības gadu glabājas Administratīvajā nodaļā un pēc tam tiek nodoti arhīvā.

 

VII LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

 1. Līgumus pašvaldības administrācijas vārdā slēdz pastarpinātās pārvaldes institūcijas, pašvaldības struktūrvienības vai iestādes. Līgumus paraksta to vadītāji, direktori, Domes vai Domes priekšsēdētāja pilnvarota persona.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

99.1 Saistošo noteikumu 13.punktā noteiktās pastarpinātās pārvaldes institūcijas vadītājs / direktors paraksta pastarpinātās pārvaldes institūcijas preču piegādes, pakalpojuma saņemšanas, būvdarbu līgumus, ja ievērotas normatīvo aktu prasības publisko iepirkuma jomā un to līgumcena ir līdz Ls 3000 (bez PVN). Iestādes, izņemot aģentūras, direktors paraksta preču piegādes, pakalpojuma saņemšanas, būvdarbu līgumus, ja ievērotas normatīvo aktu prasības publisko iepirkuma jomā un to līgumcena ir līdz Ls 20 000 (bez PVN).

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

99.2 Pastarpinātās pārvaldes institūcijas vai pašvaldības struktūrvienības, iestādes vadītājs, direktors paraksta pastarpinātās pārvaldes institūcijas un pašvaldības struktūrvienības sadarbības, nomas vai īres līgumus, vai investīciju piesaistes līgumus, pēc saskaņošanas ar Domi vai Domes priekšsēdētāju.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Visa veida līgumu projektus, ņemot vērā Juridiskās nodaļas sagatavotos līgumu paraugus, sagatavo un saskaņo tas darbinieks, kas ir atbildīgs par attiecīgo jautājumu. Pirms Cēsu novada pašvaldības līguma nodošanas parakstīšanai, līguma projekti jāiesniedz saskaņošanai Finanšu un Juridiskajai nodaļai, izņemot šī nolikuma 102.punktā norādītos līgumu. Katru līgumu un tam pievienoto tāmi, tehnisko specifikāciju un citus pielikumus saskaņo arī atbildīgais darbinieks par līguma saistību izpildi. Ja līguma projekts apstiprināts ar Domes lēmumu, Domes administrācijas darbinieku saskaņojums uz līguma nav nepieciešams.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Līgumi, kas saistīti ar pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu, sagatavojami trīs eksemplāros, no kuriem pa eksemplāram glabājas Juridiskajā nodaļā (eksemplārs, uz kura atrodas saskaņojumi) un pie Finanšu nodaļas grāmatvežiem.

 2. Līgumi tiek reģistrēti un glabājas Juridiskajā nodaļā, izņemot:

102.1. līgumus par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās- Cēsu novada pašvaldības arhitekts,

102.2. darba līgumus un līgumus par praksi - Administratīvā nodaļā,

  1. līgumus par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem (izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes) - Izglītības nodaļa,

  2. dzīvojamo telpu privatizācijas līgumus - Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nozīmēta persona,

  3. līgumus par ielu segumu atjaunošanu pēc rakšanas darbiem- Komunālā nodaļa,

  4. aktus par zemes nodošanu lietošanā (mazdārziņi) - Nekustamā īpašuma nodaļa;

  5. līgumus par kapa vietas nomu – Cēsu kapu saimniecībā;

  6. pastarpinātās pārvaldes institūcijas, pašvaldības struktūrvienību, iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību līgumi- attiecīgajā pastarpinātās pārvaldes institūcijas, pašvaldības struktūrvienībā, iestādē, aģentūrā vai kapitālsabiedrībā, atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos gadījumos nepieciešama attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai valsts tiešās pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.

 2. Dome ar lēmumu, līgumu vai domes priekšsēdētājs ar pilnvaru var deleģēt savas pilnvaras parakstīt līgumus citām pašvaldības institūcijām, kā arī vēlētajām amatpersonām un darbiniekiem.

VIII informācijas atklātības nodrošināšana

 1. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar Domes pieņemtajiem lēmumiem un sēdes protokoliem, ja tie nesatur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Informācijas pieejamību nodrošina Administratīvā nodaļa un Sabiedrisko attiecību speciālists.

 2. Ar pašvaldības dokumentiem var iepazīties Administratīvās nodaļas Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Vaives pagasta pārvaldē, darba laikā. Atbildes uz iesniegumiem tiek sniegtas ievērojot Informācijas atklātības likuma, Iesniegumu likuma, Administratīvā procesa likuma un citos normatīvajos aktos noteikto saturu, termiņus un kārtību. Iesniegumu izskatīšanas kārtību un ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas kārtību nosaka Domes priekšsēdētājs

 3. Ar Domes pieņemtajiem lēmumiem un novada saistošajiem noteikumiem (konsolidētā versijā) var iepazīties Administratīvās nodaļas Iedzīvotāju apkalpošanas centrā un Vaives pagasta pārvaldē, darba laikā, pašvaldības interneta mājas lapā www.cesis.lv.

 4. Pašvaldība nav tiesīga atteikt sniegt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja informācija, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noteikta par ierobežotas pieejamības informāciju.

 5. Komiteju un Domes sēžu protokoli, lēmumi un informācija par noslēgtajiem līgumiem ir pieejami:

  1. sēžu protokoli - ne ātrāk kā 5 darba dienas no sēdes protokola parakstīšanas dienas;

  2. Domes pieņemtie lēmumi – ne vēlāk kā 5 darba dienas no to pieņemšanas;

  3. nākošajā dienā pēc konkrētā līguma noslēgšanas.

 6. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība iekasē pašvaldības nodevu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”. Nodevas lielumu apstiprina Dome.

 

IX IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

 1. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors apmeklētājus pieņem vienu reizi nedēļā šādos pieņemšanas laikos :

  1. Domes priekšsēdētājs: Otrdienās no pl. 16.00 līdz 18.00;

  2. Domes priekšsēdētāja vietnieks: Pirmdienās no pl. 16.00 līdz 18.00;

  3. pašvaldības izpilddirektors: Pirmdienās no pl. 16.00 līdz 18.00.

Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laikiem izlikta uz informācijas stenda pašvaldības administrācijas un Vaives pagasta pārvaldes ēkā un publicēta interneta mājas lapā www.cesis.lv un www.vaive.lv. Apmeklētāju pieņemšanas plūsmu koordinē Administratīvās nodaļa.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Domes deputāti apmeklētājus pieņem ne retāk kā reizi divos mēnešos, par ko informācija ir izlikta uz informācijas stenda pašvaldības administrācijas un Vaives pagasta pārvaldes ēkā un publicēta interneta mājas lapā www.cesis.lv un www.vaive.lv . Apmeklētāju pieņemšanas plūsmu koordinē Administratīvā nodaļa.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 1. Izpilddirektors apstiprina pašvaldības administrācijas darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laikus. Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laikiem izlikta uz informācijas stenda pašvaldības administrācijas un Vaives pagasta pārvaldes ēkā un publicēta interneta mājas lapā www.cesis.lv un www.vaive.lv.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Administratīvā nodaļa.

 2. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka to iekšējie normatīvie akti.

 3. Pašvaldības administrācijas un Vaives pagasta pārvalde pieņem iesniegumus un sūdzības atbilstoši Iesniegumu likumam un Administratīvā procesa likumam.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24

 1. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.


 

X Kārtība kādā amatpersonas rīkojas ar pašvaldību mantu un finanšu resursiem

 1. Rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem pieļaujama tikai LR spēkā esošo normatīvo aktu, Domes apstiprinātā budžeta un Domes lēmumā noteiktā kārtībā un ietvaros.

XI lietvedības un dokumentu kārtošana un nodošana

 1. Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora amata zaudēšanas gadījumā, pamatojoties uz Domes lēmumu par amatpersonas paraksta tiesību atsaukšanu, Domes zīmoga nodošanu un inventarizācijas komisijas izveidošanu, izpilddirektors organizē un nodrošina dokumentācijas, materiālo vērtību, prasību un saistību nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam, Domes priekšsēdētāja vietniekam vai izpilddirektoram.

 2. Inventarizācijas veikšanai, 1(viena) mēneša laikā sagatavo nodošanai pašvaldības lietvedībā un arhīvā esošās lietas (pēc lietu nomenklatūras un pēc dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes).

 3. Par dokumentu, materiālo vērtību, prasību un saistību nodošanu tiek sastādīts nodošanas- pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaru zaudējušais Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks vai izpilddirektors un jaunais Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks vai izpilddirektors, iekšējais revidents, Administratīvās nodaļas, Grāmatvedības nodaļas un Juridiskās nodaļas pārstāvis.

 4. Kapitālsabiedrības, pašvaldības administrācija un tās padotībā esošās struktūrvienības, iestādes un aģentūras patstāvīgi kārto lietvedību, atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai, un ir atbildīgas par apstiprinātajā lietu nomenklatūrā noteikto pastāvīgi glabājamo lietu saglabāšanu un nodošanu glabāšanai valsts arhīvam.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

 

XII PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

 1. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar Domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, tiek organizētas publiskās apspriešanas. Publiskā apspriešana jārīko:

  1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;

  2. par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus;

  3. normatīvajos aktos noteiktajiem jautājumiem.

 2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas attiecīgās pašvaldības Dome lemj:

  1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;

  2. pēc ne mazāk kā pieci procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotāju iniciatīvas;

  3. pēc domes priekšsēdētāja iniciatīvas.

 3. Šajā nolikumā noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz sabiedrisko apspriešanu, kas tiek organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.

 4. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda tās termiņu, sākuma un beigu datumu, paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu, atbildīgo sekretāru.

 5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir domes izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.

 6. Publiskās un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

 

XIII ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

 1. Privātpersonu iesniegumus par darbinieku, iestāžu un komisiju izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanu un faktisko rīcību izskata Dome vai Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija (uzskaitījumu skatīt 2.pielikumā).

 2. Domes vai Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmums par darbinieku, iestāžu un komisiju izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

 3. Par pašvaldību iestāžu apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija uzklausa procesa dalībniekus un sniedz atzinumu Domei, kura pieņem galīgo lēmumu, kas pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

 4. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju izveido, tās sastāvu nosaka un nolikumu apstiprina ar Domes lēmumu. 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS


 

Ar 01.07.2009. Cēsu novada domes
lēmumu Nr. 3 „Par Cēsu novada
Saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu novada
pašvaldības nolikums” apstiprināšanu”
apstiprinātā nolikuma pielikums Nr.1


 

Cēsu novada pašvaldības pārvaldes struktūra
 

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 8

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem nr. 24


 


Ar 01.07.2009. Cēsu novada domes
lēmumu Nr.3 „Par Cēsu novada
Saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu novada
pašvaldības nolikums” apstiprināšanu”
apstiprinātā nolikuma
pielikums Nr.2


 

Grozījumi izdarīti ar
Cēsu novada domes 26.11.2009.
Saistošajiem noteikumiem nr. 24


 

Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība

Cēsu novada pašvaldībā


 

Nr. p.k.

Administratīvā akta izdevējs vai faktiskās rīcības veicējs

Institūcija, kurā apstrīd vai pārsūdz administratīvo aktu vai faktisko rīcību

1.

Cēsu novada Administratīvo komisija Administratīvajā rajona tiesa

2.

Cēsu novada Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija Administratīvā komisija

3.

Cēsu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisija Dome

4.

Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija Dome

5.

Cēsu pilsētas Zemes komisija Dome

6.

Cēsu novada vēlēšanu komisija Centrālā vēlēšanu komisija

7.

Cēsu novada iepirkuma komisija būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām Iepirkumu uzraudzības birojs

8.

Cēsu novada iepirkuma komisija komunālo jautājumu cenu aptaujām Iepirkumu uzraudzības birojs

9.

Cēsu novada tehniskā nodrošinājuma cenu aptauju iepirkuma komisija Iepirkumu uzraudzības birojs

10.

Cēsu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija Administratīvā rajona tiesa

11.

Komisija būvju pieņemšanai ekspluatācijā Dome

12.

Ēku un būvju apsekošanas komisija Dome

13.

Cēsu novada Kokaugu aizsardzības komisija Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija

14.

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisija Dome

15.

Cēsu novada Simbolikas komisija Dome

16.

publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija Dome

17.

Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs Dome

18.

Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisija Dome

19.

Transporta kustības organizācijas komisija Dome

20.

Cēsu pilsētas būvvalde u.c. ar būvniecības procesu saistītie jautājumi Dome

21.

Dzīvokļu komisija Dome

22

Cēsu novada arhīva apstrādes ekspertu komisiju Dome

23

Cēsu Dzimtsarakstu nodaļa Tiesa

24

Cēsu pilsētas bāriņtiesa Tiesa

25

Pašvaldības amatpersonas, kuras pieņem lēmumu dzīvesvietas deklarēšanu vai izdod izziņas, kā arī pašvaldības administrācijas darbinieku faktiskā rīcība Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija

26

Pašvaldības amatpersonas, kuras pieņem lēmumu nodokļu jautājumos, izdod izziņas, kā arī pašvaldības administrācijas darbinieku faktiskā rīcība Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija

27

Pašvaldības iestādes un struktūrvienības Dome

28

Pašvaldības policijas amatpersonas (izņemot pašvaldības policijas priekšnieks) Pašvaldības policijas priekšnieks

29

Pašvaldības policijas priekšnieks :

   • administratīvais akts, kas pieņemts izskatot iesniegumu par pašvaldības policijas darbu

   • citi administratīvie akti


 

Dome


 

Administratīvā rajona tiesa

30

Vaives pagasta pārvaldes amatpersonas, kuras pieņem lēmumu vai izdod izziņas, kā arī pašvaldības administrācijas darbinieku faktiskā rīcība Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija

31

Vaives pagasta pārvaldes vadītājs Dome


 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada
domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv