Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.aprīlis   Vārda dienu svin: Edgars, Danute, Dana, Dans
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.29 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTS

Ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 575

GROZĪJUMI izdarīti ar

Cēsu novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2

 

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.29

"Par atvieglojumu piemērošanu

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu un

likuma„Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo un ceturto daļu

I Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

1.2. Cēsu novada dome atbilstoši no budžeta ieņēmumu izpildes var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodokļa), atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

1.3. Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē Cēsu novada domes Finanšu komiteja un lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Cēsu novada dome (turpmāk - Dome) vai Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas nodokļu inspektors, šajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

1.4. Nodokļa maksātājam motivēts iesniegums un šajos saistošajos noteikumos noteiktie dokumenti jāiesniedz Cēsu novada pašvaldībā.

1.5. Domes lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu Cēsu novada pašvaldība nosūta pa pastu viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

II Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kuras var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus

2.1. Zemes īpašnieki, kuru zemes gabali atrodas Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā, Rauņa upes lieguma zonā, Dāvida avota lieguma zonā, Gaujas senlejas liegumā un Gaujas upes aizsargjoslā, ja tie netiek izmantoti saimnieciskajai darbībai – piešķir nodokļa atvieglojumu par 25% no nodokļa summas.

2.2. Zemes īpašnieki, kuru zemes gabali atrodas Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā, Rauņa upes lieguma zonā, Dāvida avota lieguma zonā, Gaujas senlejas liegumā un Gaujas upes aizsargjoslā, ja tie netiek izmantoti saimnieciskajai darbībai un tiek veikti ar Domi saskaņoti kapitāla rakstura ieguldījumi – piešķir nodokļa atvieglojumu par 50% no nodokļa summas.

2.3. Zemes īpašnieki, kuru īpašums atrodas Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā un ir neierobežota apmeklētāju kustība, ir ieguldījuši savus līdzekļus īpašuma dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā vai rekonstrukcijā, iepriekš saskaņojot darbus Cēsu novada pašvaldībā – piešķir nodokļa atvieglojumu par 70 % no nodokļa summas.

2.4. Izslēgts.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2

2.5. Juridiskas personas, kuras pamatdarbība ir komercdarbība, ja juridiska persona, iepriekšējā taksācijas gadā, no saviem finanšu līdzekļiem investējusi Cēsu novada infrastruktūras sakārtošanā, samazināt nodokli par zemi var šādā apmērā:

2.5.1. piešķirot nodokļa atvieglojumu par 25% uz vienu gadu, ja ieguldījums ir virs Ls 500,00;

2.5.2. piešķirot nodokļa atvieglojumu par 50% uz vienu gadu, ja ieguldījums ir virs Ls 1000,00;

2.5.3. piešķirot nodokļa atvieglojumu par 70% uz vienu gadu, ja ieguldījums ir virs Ls 3000,00;

2.5.4 piešķirot nodokļa atvieglojumu par 90 % trīs gadu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja ieguldījums ir virs Ls 10 000,00.

2.6. Fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašums atrodas Cēsu vecpilsētas aizsardzības zonas robežās un kuras ir ieguldījušas savus līdzekļus iepriekšējā taksācijas gadā šajā īpašumā vai tam pieguļošajā teritorijā (ne mazāk kā Ls 500,00) infrastruktūrā, rekonstrukcijā – piešķir nodokļa atvieglojumu par 70 % no nodokļa summas.

2.7. Fiziskas un juridiskas personas, kuras ieguldījušas savus līdzekļus iepriekšējā taksācijas gadā (ne mazāk kā Ls 500,00) restaurācijā un /vai renovācijā sev piederošajos īpašumos, kuri iekļauti Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā “Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts” - piešķir nodokļa atvieglojumu par 70 % no nodokļa summas.

2.8. Medicīnas iestādes, kuru īpašums un teritorija iekļauta Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā “Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts” - piešķir nodokļa atvieglojumu par 90 % no nodokļa summas.

2.9. Juridiskas personas, kuri savu saimniecisko darbību veic Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu telpās, sporta kompleksos un pirmsskolas izglītības iestādēs, veicot izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu – piešķir nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no nodokļa summas par nomā esošajām izglītības iestāžu telpām.

2.10. Nestrādājoši, vientuļi pensionāri, ja nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīves vieta, kuriem pensija nepārsniedz Ls 160,00 mēnesī par individuālo dzīvojamo māju vai dzīvokli bez zemes domājamās daļas – piešķir nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no nodokļa summas, ja īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts citām personām. Vientuļi pensionāri ir personas, kurām nav laulātā, pilngadīgu bērnu un citu apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums.

2.11. Nestrādājoši I un II grupas invalīdi, ja nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīves vieta, kuriem pensija nepārsniedz Ls 150,00 mēnesī par individuālo dzīvojamo māju vai dzīvokli bez zemes domājamās daļas – piešķir nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no nodokļa summas, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā.

2.12. Fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcu ēkas, viesu nami (ēku galvenais lietošanas veids- kods- 1211), ja tajās tiek sniegts viesnīcu vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums – piešķir nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no nodokļa summas.

2.13. Juridiskas personas, kuru īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir rūpnieciskās ražošanas ēkas (ēku galvenais lietošanas veids- kods- 1251), ja tajās notiek pamatražošana – piešķir nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no nodokļa summas pie noteikuma, ka uz taksācijas gada 30.jūniju izpildīti šādi nosacījumi:

2.13.1. saglabāta ražošana;

2.13.2. investēti līdzekļi ražošanā (pamatlīdzekļos) iepriekšējos divos taksācijas gados ne mazāk kā Ls 25 000;

2.13.3. saglabātas darba vietas virs 75% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas gadā.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2

2.14. 2010.gadā juridiskas personas, kuru darbības veids ir pakalpojumu sniegšana (ēku galvenais lietošanas veids- kods- 1230) – piešķir nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no nodokļa summas pie noteikuma, ka uz taksācijas gada 30.jūniju izpildīti šādi nosacījumi:

2.14.1. saglabāta pakalpojumu sniegšana;

2.14.2. investēti līdzekļi uzņēmuma attīstībā (pamatlīdzekļos) iepriekšējos divos taksācijas gados ne mazāk kā Ls 20 000;

2.14.3. saglabātas darba vietas virs 75% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas gadā.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2

2.15. Juridiskas personas, kas savu darbību uzsākušas Cēsu novada administratīvajā teritorijā pēc 01.01.2010., izveidojot vismaz 20 jaunas darba vietas, – piešķir nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no nodokļa summas uz 3 gadiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.


 

III Dokumenti, kādi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem jāiesniedz

3.1. Vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem jāiesniedz:

3.1.1. iesniegums un parakstīts apliecinājumu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un apstiprinājumu, ka ir vientuļais pensionārs un nav noslēgts uztura līgums;

3.1.2. pensionāra apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.1.3. izziņa no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) par pensijas apmēru.

3.2. Nestrādājošiem I un II grupas invalīdiem jāiesniedz:

3.2.1. iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība;

3.2.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK) invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.2.3. izziņa no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) par pensijas apmēru.

  1. Nodokļu maksātājiem, izņemot 3.1.un 3.2.punktā norādīto, jāiesniedz:

3.3.1. iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu- norādot veidu;

3.3.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

   1. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) par to, ka nav nodokļu parādu. Izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas;

   2. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) par komercsabiedrībā pastāvīgi strādājošo darbinieku skaitu. Izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas;

   3. sertificēta speciālista būvniecībā sagatavota būvdarbu tāme par kapitāla rakstura būvdarbu izmaksām u tāmē atspoguļoto būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akts (brīvā formā);

   4. būves ekspluatācijā nodošanas – pieņemšanas akta kopija (forma, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par būvju pieņemšanu ekspluatācijā);

   5. u.c. dokumentus, ko nodokļa maksātājs uzskata par nepieciešamu piemērot, lai pierādītu nodokļa atvieglojumu saņemšanas pamatojumu.

3.4. Nodokļa atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts nodokļa maksātāja iesniegums, ja nav atrunāts savādāk.

3.5. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:

3.5.1. gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Domē nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelikumīgu būvniecību vai Domes saistošo noteikumu par teritorijas kopšanu pārkāpšanu;

3.5.2. nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu.

IV Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus

4.1. Nodokļa maksātājam, kuram saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, iesniedz Cēsu novada pašvaldībā iesniegumu:

4.1.1. ja iesniegums iesniegts no 1.janvāra līdz 28.februārim, tad nodokļa atvieglojums tiek piemērots par visu taksācijas gadu;

4.1.2. ja iesniegums iesniegts no 1.marta līdz 30.jūnijam, tad nodokļa atvieglojums tiek piemērots par taksācijas perioda otro pusgadu;

4.1.3. ja iesniegums iesniegts pēc taksācijas gada 30.jūnija, tad nodokļa atvieglojums tiek piemērots uz nākošo taksācijas gadu;

4.1.4. saistošo noteikumu 2.12, 2.13. un 2.14.punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām, lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, dokumenti jāiesniedz no 1.jūlija līdz 1.novembrim.

4.2. Nodokļa atvieglojumus piešķir:

4.2.1 šo noteikumu 2.4., 2.10. un 2.11.punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām ar Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas nodokļu inspektora lēmumu;

4.2.2. šo noteikumu 2.1.- 2.3., 2.5.- 2.9., 2.12.- 2.15. punktā minētajām nodokļu maksātāju kategorijām ar Domes lēmumu.

V Noslēguma jautājumi

5.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 2008.gada 8.maija saistošie noteikumi Nr.13 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu pilsētā’’.

5.2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā ‘’Cēsu vēstis’’ un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.


 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ

11.02.2010.,Cēsīs


 


 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv