Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 11.jūlijs   Vārda dienu svin: Leonora, Svens
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  -- Uzraudzības sistēma
  -- Esošās situācijas raksturojums
  -- Attīstības stratēģija
  -- Investīciju plāns
  -- Vides pārskats
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam> Attīstības stratēģija


Attīstības stratēģija


 

Vīzija

 

Cēsis ir nozīmīgākais radošo industriju centrs Vidzemē ar iedzīvotājiem pievilcīgu pilsētvidi


Pilsētas galvenais uzdevums ir nodrošināt augstu dzīves vides kvalitāti pilsētas iedzīvotājiem un veicināt pilsētas ekonomisko izaugsmi. Lai to sasniegtu pilsētai ir svarīgi šādi faktori:

 • Cēsu pilsēta ir Vidzemes reģiona administratīvais centrs, kas sadarbojas ar citām Vidzemes pilsētām

 • Cēsu kultūrvēsturiskais mantojums un vēsture ir pilsētas atpazīstamības zīme

 • Cēsis ir starptautiski atpazīstams tūrisma galamērķis un aktīvs nacionālas nozīmes kultūras centrs

 • Cēsis ir pilsēta ar augstu dzīves vides kvalitāti, kas nodrošina labklājību pilsētas iedzīvotājiem un ir interesanta viesiem no Latvijas un ārvalstīm

 • Cēsis ir pilsēta, kur ikvienam iedzīvotājam ir iespēja realizēt sevi – strādāt, radoši izpausties, atpūsties u.c.

 • Cēsu pilsētā labi sadzīvo aktīva saimnieciskā darbība un dabas vide savstarpēji mijiedarbojoties

 • Cēsu sabiedrība ir atsaucīga, viesmīlīga, ar tendenci atjaunoties, uz attīstību vērsta, pilsoniski aktīva, atbildīga, radoša, inovatīva, uzņēmīga, latviska (tradīciju saglabāšana, latviska vide), sociāli vienlīdzīga. Cēsu iedzīvotāji aktīvi līdzdarbojas pilsētas attīstībā

 • Kvalitatīvas izglītības centrs, kas piesaista cilvēkus no Vidzemes, Latvijas


Misija

Cēsis ir Vidzemes kultūras dzīves un tūrisma attīstības centrs, kurā aizvien jūtama gadsimtu elpa, kas sakoptas un tīras vides ietverta vilina viesus no visas pasaules. Mēs dzīvojam drošā un dinamiskā Eiropas pilsētā, kas atvērta jaunām idejām un radošai uzņēmējdarbībai. Mūsu bērni aug stiprās ģimenēs, ir lepni par šo pilsētu un vēlas dzīvot Cēsīs.


Sauklis

Cēsis – senatne mūsdienās


Cēsu pilsēta un tās funkcionālā zona


Pilsēta ir sociālās un ekonomiskās attīstības centrs, kas piedāvā Cēsu rajona iedzīvotājiem darba vietas, augstas kvalitātes pasākumus, izglītības un veselības pakalpojumus, utt. Cēsu pilsēta ir administratīvas centrs, kas nodrošina plašu valsts, pašvaldības un privāto pakalpojumu klāstu.

Cēsis sadarbojoties ar Cēsu reģiona pašvaldībām attīstības plānošanas, tūrisma attīstības, uzņēmējdarbības attīstības, zinātnes veicināšanas jautājumos kopīgi veicina Cēsu attīstību par pārliecinošu Nacionālas nozīmes centru.

Cēsu pilsēta Vidzemes reģionā un Latvijā

Cēsis ir nozīmīgākais, apmeklētākais kultūras, aktīvās atpūtas un tūrisma centrs Vidzemē.

Cēsis ir nacionālas nozīmes centrs, kas attīstās par Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma, kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras dzīves centru un konkurē tūrisma, kultūras, izglītības un jaunu tehnoloģiju jomā ar citiem Latvijas reģionu centriem resursu piesaistē un pakalpojumu sniegšanā.


Cēsu pilsēta Eiropā

Cēsis ir Eiropā atpazīstams tūrisma kultūras un aktīvās atpūtas galamērķis, kas piesaista tūristus ar starptautiskiem kultūras pasākumiem un tūrisma objektiem un pakalpojumiem.

Stratēģiskie attīstības virzieni

Balstoties uz Cēsu vērtībām kultūrvēsturisko mantojumu, dabas vidi, tradīcijām un iedzīvotāju vajadzībām ir izvirzīti pieci stratēģiskie attīstības virzieni. Pašvaldības darbības virzību uz nosprausto mērķi un tā sasniegšanu raksturo attīstības virzienu rezultatīvie rādītāji - indikatori. Attīstības virzienu raksturošanai izmantoti gan kvantitatīvi statistikas dati, gan arī kvalitatīvi apsekojumu (aptauju) dati.

 1. Kultūrvide

 • Kultūras pasākumu skaits (starptautiskie pasākumi, kultūrizglītības pasākumi, u.c.)

 • Kultūras pasākumu apmeklētāju skaits

 • Kultūras iestāžu kapacitāte

 • Piesaistītais finansējums kultūrai

 • Apmierinātība ar kultūras piedāvājumu (vietējā mērogā, Vidzemes mērogā)

 1. Pilsētvide

 • Apmierinātība ar pilsētvides kvalitāti

 • Publiskās telpas pieejamība

 • Rekreācijas teritoriju pieejamība

 1. Mūžizglītība

 • Skolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti

 • Pieejamo izglītības programmu skaits

 • Neformālās izglītības piedāvājuma klāsts

 1. Sabiedrība

 • Veselības pakalpojumu pieejamība

 • Sociālā riskam pakļauto iedzīvotāju skaits

 • Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits

 • Apmierinātība ar personīgo drošību

 • Sporta pieejamība

 1. Uzņēmējdarbība

 • Reģistrēto uzņēmumu skaits

 • Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums

 • Bezdarbs, % no darbspējīgo iedzīvotāju skaits


Horizontālie attīstības virzieni

 1. veicināt pievilcīga pilsētas tēla atpazīstamu

 2. veicināt sadarbību ar dažādām organizācijām, institūcijām un pašvaldībām

 3. veicināt pilsoniskas, aktīvas sabiedrības veidošanos

 4. nodrošināt vienlīdzīgu vides un pakalpojumu sasniedzamību un pieejamību


Stratēģiskais attīstības virziens: Kultūrvide

Viena no lielākajām Cēsu pilsētas vērtībām ir pilsētas senā vēsture, kultūrvēsturiskais mantojums un kultūras tradīcijas. Cēsis sevi ir pierādījušas kā pilsētu, kas spēj piedāvāt kvalitatīvus, mūsdienīgus un lielu auditoriju piesaistošus kultūras pasākumus. Lai nostiprinātu Cēsu pilsētas nozīmi Latvijas, Vidzemes un Cēsu novada kultūrvēstures saglabāšanā un kultūras dzīves attīstībā, viens no pilsētas attīstības virzieniem tiek noteikts kultūrvides sakārtošana un attīstība. Šajā gadījumā ar kultūrvidi saprotot kultūras mantojumu un tradīcijas, kultūras infrastruktūru, kultūras organizācijas un pārvaldes struktūru un cilvēkus, kas darbojas šajā jomā.

1.1.Vidēja termiņa mērķis: saglabāts un attīstīts kultūras mantojums un tradīcijas


Rīcības:

1.1.1. Izveidot Cēsu novada Tautas mākslas centru (ēka, cilvēkresursi)

1.1.2. Apzināt nemateriālo kultūras mantojumu (izveidot datu bāzi)

1.1.3. Iekļaut nemateriālo mantojumu mūsdienu apritē (kādā veidā)

1.1.4. Atjaunot pašvaldības kultūras pieminekļus

1.1.5. Veicināt privātīpašumā esošo kultūras pieminekļu atjaunošanu

1.1.6. Iekļaut kultūrvēsturisko mantojumu tūrisma piedāvājumā

1.1.7. Izplatīt Cēsu vēsturi un tradīcijas jauniešu vidū

1.1.8. Atbalstīt tradicionālās kultūras kopas, grupas

Indikatori:

 • Kultūras vēstures pieminekļu skaits, kas atjaunoti, pieejami sabiedrībai

 • Iesaistīto jauniešu skaits kultūras izglītības pasākumos, programmās (Kultūras centrs, CBJC, bibliotēka, izstāžu nams, VVTC)

 • Izveidots Cēsu novada tautas mākslas centrs

 • Izveidota datu bāze par nemateriālo kultūras mantojumu


1.2. Vidēja termiņa mērķis:
attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra

Rīcības:

1.2.1. Izveidot Nacionālas nozīmes daudzfunkcionālu kultūras centru

1.2.2. Sakārtot telpas un materiāli tehnisko bāzi kultūrizglītības iestādēs

1.2.3. Izveidot vietu brīvdabas masu pasākumu organizēšanai

1.2.4. Izveidot jauniešu alternatīvās/eksperimentālās kultūras centru

1.2.5. Sakārtot pilsētas parkus, skvērus kultūras pasākumu organizēšanai

1.2.6. Sakārtot pilsētas kultūras iestāžu ēku tehnisko un materiāli tehnisko stāvokli

Indikatori:

 • investētie līdzekļi latos kultūras infrastruktūras sakārtošanai

 • kultūras infrastruktūras tehniskā stāvokļa novērtējums


1.3. Vidēja termiņa mērķis: efektīva un optimāla kultūras pārvaldība

Rīcības:

1.3.1. Izveidot kultūras pārvaldi pilsētā (kultūras iestāžu koordinācija, metodiskais centrs)

1.3.2. Izveidot kultūras pasākumu plānošanas sistēmu (pasākumu plānošana dažādām mērķgrupām un dažāda profesionāla līmeņa)

1.3.3. Veidot partnerību ar sabiedriskajām organizācijām

1.3.4. Celt kultūras darbinieku kapacitāti (jaunu piesaiste, tālākizglītība, metodiskais centrs)

1.3.5. Izstrādā Cēsu mākslinieku atbalsta sistēmu

1.3.6. Organizēt meistarklases un mākslinieku rezidences

1.3.7. Veikt pastāvīgu kultūras nozares attīstības analīzi un pētniecību, tās ieguldījumu pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības veicināšanā

1.3.8. Optimizēt konsultatīvās kultūras padomes darbību

Indikatori:

 • Izveidota kultūras pārvalde

 • Izveidota un darbojas kultūras plānošanas sistēma

 • Sadarbības projekti ar sabiedriskajām organizācijām

 • Piesaistītie kultūras speciālisti

 • Kultūras speciālisti, kas piedalījušies profesionālās izglītības programmās

1.4. Vidēja termiņa mērķis: dažādots, plašs un atraktīvs kultūras pakalpojumu klāsts

Rīcības:

1.4.1. Izstrādāt un realizēt kultūras pasākumu programmu un to mārketinga plānu

1.4.2. Organizēt starptautiskus kultūras (mākslas, mūzikas, u.c.) pasākumus

1.4.3. Attīstīt kultūras pakalpojumu klāstu (bibliotēka, KC, izstāžu nams, sabiedriskās organizācijas)

1.4.4. Veidot sadarbību ar Latvijas kultūras izglītības iestādēm

1.4.5. Veidot sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģiona administrāciju

1.4.6. Veidot sadarbību Latvijas kultūras dzīves organizatoriem

1.4.7. Veidot sadarbību ar producentiem

1.4.8. Veidot sadarbību ar sponsoriem


Indikatori:

 • Piesaistīto sponsoru skaits, ziedotās summas

 • Kopā ar sadarbības partneriem organizēto pasākumu, īstenoto projektu skaits

 • Kopā ar sadarbības partneriem organizēto pasākumu apmeklētāju skaits


1.5. Vidēja termiņa mērķis: aktīva iedzīvotāju līdzdalība kultūras procesos

Rīcības:

1.5.1. Izstrādāt amatiermākslas kolektīvu atbalsta programmu

1.5.2. Piesaistīt brīvprātīgos darbiniekus kultūras pasākumu organizēšanā

1.5.3. Organizēt kultūras projektu konkursu jaunu kultūras iniciatīvu atbalstam

1.5.4. Organizēt kultūras programmas sabiedrības mērķa grupām

1.5.5. Nodrošināt kultūras iestāžu pieejamību

Indikatori:

 • Piesaistīto brīvprātīgo darbinieku skaits

 • Amatiermākslas kolektīvu skaits, dalībnieku skaits

 • Investīcijas kultūras pasākumos

 • Iedzīvotāju apmierinātība ar kultūras iestāžu pieejamībuStratēģiskais attīstības virziens: Pilsētvide

Pievilcīga pilsēta izpaužas visdažādākajos veidos. Pilsētas vides sakārtotība ir viens no svarīgākajiem faktoriem cilvēkiem izvēloties dzīves vietu. Ielu stāvoklis, sabiedriskais transports, sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte, dabas teritoriju kvalitāte un pieejamība – šie ir faktori, kas veicina pilsētvides pievilcību.

Pilsētas lielākajām vērtība ir dabas pamatnes teritorijas: meži, Gauja ar senlejas gravām, pilsētas apstādījumi. kas Cēsis veido par pievilcīgu vietu dzīvošanai un atpūtai. Lai paaugstinātu pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un uzlabotu Cēsu pilsētvides kvalitāti, nepieciešams pievērst uzmanību pilsētas publiskā telpas sakārtošanai un veidot to cilvēkiem draudzīgu un pieejamu.

2.1.Vidēja termiņa mērķis: vizuāli pievilcīga, ērta un droša pilsētas publiskā telpa ar augstu vides kvalitāti

Rīcības:

2.1.1. Sakārtot un labiekārtot pilsētas ielas un ietves (nepieciešams plāns)

2.1.2. Izstrādāt un ieviest pilsētas dabas pamatnes (mežu, ūdeņu, parku, skvēru) apsaimniekošanas un attīstības programmu

2.1.3. Apzināt pilsētas ainavas un nodrošināt to pieejamību (vide)

2.1.4. Motivēt iedzīvotājus rūpēties par savu īpašumu (vide)

2.1.5. Iesaistīt sabiedrību pilsētas publiskās telpas sakārtošanā

2.1.6. Veidot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām pilsētas robežteritoriju sakārtošanā

2.1.7. Nodrošināt kvalitatīvu vēsturiskās apbūves rekonstrukciju un jaunu objektu būvniecību

2.1.8. Veicināt kvalitatīvas arhitektūras attīstību būvniecībā

2.1.10. Veicināt mākslas objektu iekļaušanu pilsētvidē

2.1.11. Informēt un izglītot sabiedrību par vides un veselības kvalitāti

2.1.12. Saglabāt dabas pamatnes īpatsvaru pilsētas apbūvē

2.1.13. Sadarboties ar uzņēmējiem vides kvalitātes uzlabošanā (vide)

2.1.14. Samazināt notekūdens radīto piesārņojumu pilsētas teritorijas robežās

2.1.15. Samazināt gaisa piesārņojumu no stacionārajiem piesārņojuma avotiem (vide)

2.1.16. Samazināt autotransporta radītā gaisa piesārņojumu

2.1.17. Veikt energoefektivitātes pasākumus

Indikatori:

 • Ielu īpatsvars ar melno segumu (km)

 • Rekonstruētu pilsētas ielu īpatsvars (%)

 • apgaismoto ielu īpatsvars (%)

 • pilsētas ielu posmi, kuros rekonstruēti vai izveidoti jauni stādījumi (m)

 • publiskās teritorijas, kurām izstrādāta labiekārtošanas programma (m2)

 • teritorijas, kurām veikta ainavas kopšana (m2)

 • meža platība īpatsvars, kurām izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns (% no kopējām mežu platībām)

 • iedzīvotāju skaits, kas līdzdarbojas pilsētas labiekārtošanā

 • Sabiedrības vērtējums par parku, dārzu un aleju apsaimniekošanu;

 • Dabas pamatnes īpatsvara izmaiņas pilsētas teritorijā;

 • Investīcijas apstādījumu kopšanai (% no pašvaldības gada budžeta);

 • Jaunu apstādījumu platību iekārtošana, rekonstrukcija (ha)

 • Likvidēto nelegālo sadzīves izgāztuvju skaits

 • Normatīvi tīro notekūdeņu īpatsvars pret kopējo notekūdeņu apjomu (%)

 • Pilsētas mazo upīšu ūdens kvalitātes rādītāji (mg/l)

 • Sabiedrisko un dzīvojamo ēku platības, kurās veikti energoefektivitātes pasākumi (m2);

 • Sabiedrisku un dzīvojamo ēku platības, kurās veikts energoaudits (m2)

2.2. Vidēja termiņa mērķis: saprotama, efektīva, droša pilsētas transporta sistēma

Rīcības:

2.2.1. Izstrādāt kompleksu pilsētas satiksmes plūsmu analīzi ņemot vērā gan autotransportu, velotransportu un gājēju kustību

2.2.2. Veicināt pilsētas un starppilsētu sabiedriskā transporta sistēmu

2.2.3. Veikt satiksmes drošības uzlabošanas pasākumus

2.2.4. Sakārtot autostāvvietu sistēmu pilsētā

2.2.5. Atbalstīt alternatīvo transporta līdzekļu izmantošanu

2.2.6. Nodrošināt saprotamu ceļa norāžu sistēmu

2.2.7. Veikt detalizētu transporta plūsmu analīzi, krustojumu auditu un noteikt atbilstošus risinājumus būvējot jaunus lielus publiskus objektus


Indikatori:

 • ceļu satiksmes negadījumu skaits gadā

 • veikto satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu skaits (atjaunotas gājēju pārejas)

 • sabiedriskā transporta maršrutu skaits un biežums (starptautisko, pilsētas, piepilsētas)

 • iedzīvotāju apmierinātība ar transporta sistēmu, sabiedrisko transportu, autostāvvietām

 • izbūvēto veloceliņu kilometrāža

 • stāvvietu īpatsvars uz reģistrēto automašīnu skaita

 • iedzīvotāju mobilitāte – pārvadājumu skaits ar sabiedrisko transportu


2.3. Vidēja termiņa mērķis: kvalitatīvi un pieejami, videi draudzīgi sabiedriskie pakalpojumi

Rīcības:

2.3.1. Nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni (vide)

2.3.2. Sakārot un attīstīt pilsētas lietus ūdens savākšanas sistēmu

2.3.3. Uzlabot siltumapgādes sistēmu un tās kvalitātes rādītājus

2.3.4. Atbalstīt IKT infrastruktūras attīstību un pieejamību publiskajiem tīkliem

2.3.5. Ieviest ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu

Indikatori:

 • pieejamība centralizētā ūdens pakalpojumiem (% no kopējo iedzīvotāju skaita)

 • pieejamība centralizētajam notekūdens kolektoram (% no kopējā iedzīvotāju skaita)

 • pilsētas teritoriju īpatsvars, kurās sakārtota lietus ūdens savākšanas sistēma (%)

 • % no mājsaimniecībām, kas izmanto centralizēto siltumapgādi

 • Dzeramā ūdens kvalitāte, atbilstība normatīviem

 • Notekūdeņu kvalitāte

 • Siltuma zudumi maģistrālajos siltumapgādes tīklos

 • Mājokļu skaits, kam pieejami IT pakalpojumi (%)

 • Šķiroto atkritumu īpatsvars no kopējā atkritumu apjoma

 • Iekārtoto šķiroto atkritumu savākšanas punktu skaits


2.4. Vidēja termiņa mērķis: kvalitatīvi un pieejami mājokļi

Rīcības:

2.4.1. Veikt analīzi par mājokļu pieejamību un kvalitāti pilsētā

2.4.2. Veicināt dažādu veidu mājokļu būvniecību

2.4.2. Sakārtot un attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu

2.4.3. Sakārtot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

2.4.4. Atbalstīt īres namu celtniecību


Indikatori:

 • Dzīvojamā platība uz 1 iedzīvotāju, pieaugums

 • Daudzdzīvokļu māju skaits, mazstāvu dzīvojamo māju skaits (sadalījums %)

 • Rekonstruēto mājokļu skaits, platība, iedzīvotāju skaits, kurus tas ietekmē

 • Rekonstruēto pašvaldības mājokļu skaits, platība


Stratēģiskais attīstības virziens: Mūžizglītība

Izglītībai ir būtiska nozīme gan atsevišķu cilvēku, gan sabiedrības attīstībā, tā pieder pie cilvēktiesībām un ir svarīgs līdzeklis, lai sasniegtu ekonomikas un pilsoniskas sabiedrības attīstību. Šobrīd Cēsīs ir pieejama augstas kvalitātes pamata un vidējā vispārējā izglītība. Tāpat pilsētā darbojas profesionālās ievirzes skolas, augstskolu filiāles un pieaugušo tālākizglītības pakalpojumu sniedzēji. Lai nodrošinātu Cēsu iedzīvotāju personīgo izaugsmi, pašpilnveidi katrā dzīves posmā, visas dzīves jomās mūža garumā, ir nepieciešams attīstīt vispārējās izglītības iestādes, atbalstīt neformālās izglītības attīstību un augstākās izglītības piedāvājuma paplašināšanu un kvalitātes paaugstināšanu.

3.1. Vidēja termiņa mērķis: aktīva izglītības iestāžu un institūciju savstarpēja sadarbība un līdzdalība sabiedrībā nozīmīgu jautājumu risināšanā

Rīcības:

3.1.1. Veicināt izglītības iestāžu savstarpēju koordināciju (izglītības attīstības konsultatīvā padome)

3.1.2. Sadarboties ar izglītības iestāžu mācību spēkiem un skolēniem/studentiem pilsētai nozīmīgu pētījumu, uzdevumu īstenošanai


Indikatori:

 • Zinātnisko darbu, kursa darbu, pētījumu skaits, kas veikti sadarbojoties pašvaldībai ar augstskolām, skolām

 • Izglītības attīstības konsultatīvās padomes


3.2. Vidēja termiņa mērķis: sakārtots pašvaldības izglītības institūciju tīkls

Rīcības:

3.2.1. Nodrošināt Cēsu pilsētas iedzīvotāju pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības iestādēm

3.2.2. Paaugstināt speciālistu profesionālo kompetenci izglītības iestādēs

3.2.3. Pilnveidot izglītības programmu saturu un apmācības procesu

3.2.4. Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiālo bāzi

3.2.5. Veicināt līdzsvarotu izglītības iestāžu dialogu/sadarbību ar vecākiem un skolēniem


Indikatori:

 • Izglītojamo skaits skolās

 • Pedagogu izglītības līmenis, pedagogu vecums

 • Bērnu skaits, kas reģistrēti rindā uz bērnudārzu

 • Eksāmenu rezultāti skolēniem beidzot 9. un 12. klases

 • Piesaistītie līdzekļi izglītības iestāžu sakārtošanai

 • Skolas neapmeklējušo skolēnu skaits

 • Izglītības iestādes apmeklējošo bērnu ar īpašām vajadzībām skaits


3.3. Vidēja termiņa mērķis: pieejama un kvalitatīva pieaugušo izglītība

Rīcības:

3.3.1. Atbalstīt esošo augstākās izglītības iestāžu attīstību

3.3.2. Atbalstīt jaunu, kvalitatīvu augstākās izglītības programmu veidošanu

3.3.3. Atbalstīt profesionālo izglītības iestāžu sakārtošanu un attīstību

3.3.4. Sadarboties ar profesionālās izglītības iestādēm, augstskolām un pētniecības institūcijām zinātnes attīstības veicināšanā


Indikatori:

 • Augstākās izglītības programmu skaits, studentu skaits

 • Sadarbības ar izglītības iestādēm projektu skaits


3.4. Vidēja termiņa mērķis: pieejama un kvalitatīva interešu izglītība visām vecuma un sociālajām grupām

Rīcības:

3.4.1. Veicināt pieaugušo interešu izglītības centra attīstību

3.4.2. Atbalstīt neformālās izglītības attīstību

3.4.3. Veicināt amatnieku darbnīcu iesaistīšanu neformālās izglītības programmu veidošanā un īstenošanā


Indikatori:

 • Interešu izglītības programmu skaits, iesaistīto cilvēku skaits

 • Neformālās izglītības programmu skaits, iesaistīto cilvēku skaits


3.5. Vidēja termiņa mērķis: Kultūras izglītības attīstība

Rīcības:

3.5.1. Pilnveidot un attīstīt mūzikas izglītības programmas mūzikas vidusskolā

3.5.2. Pilnveidot un attīstīt mākslas izglītības programmas mākslas skolā

3.5.3. Attīstīt augstākās izglītības programmas kultūras nozarē

3.5.4. Attīstīt neformālo kultūrizglītību

3.5.5. Izveidot programmu talantīgu bērnu un jauniešu atbalstam


Indikatori:

 • Profesionālās ievirzes skolu skolēnu skaits

 • Skolu sasniegumi

 • Kultūras izglītības programmu skaits, studentu skaits

 • Atbalstīto talantīgo bērnu un jauniešu skaits, viņu sasniegumi


Stratēģiskais attīstības virziens: Sabiedrība

Sabiedrības labklājība, interešu ievērošana un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana ir viens no svarīgākajiem faktoriem pilsētas attīstībā. Lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem vienlīdzīgas iespējas un piedāvātu kvalitatīvus pakalpojumus, ir nepieciešams attīstīt pašvaldības piedāvātos pakalpojumus un uzlabot pilsētas drošību. Tāpat ir jāpievērš uzmanība sabiedrības veselības uzlabošanai un sporta aktivitāšu veicināšanai.

4.1. Vidēja termiņa mērķis: kvalitatīvi un pieejami pašvaldības pakalpojumi

Rīcības:

4.1.1. Nodrošināt pieejamākus pašvaldības pakalpojumus

4.1.2. Nodrošināt komunikāciju starp pašvaldību un sabiedrību

4.1.3. Nodrošināt lēmumu pieņemšanas procesa atklātību

4.1.4. Veikt īstermiņa un vidējā termiņa pašvaldības darbības plānošanu

4.1.5. Paaugstināt pašvaldības cilvēkresursu kapacitāti

4.1.6. Veidot mērķtiecīgu sadarbību ar blakus teritoriju pašvaldībām


Indikatori:

 • Pašvaldības ieņēmumi un izdevumi uz 1 iedzīvotāju (Ls)

 • Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības pakalpojumiem

 • Sabiedriskajās apspriešanās iesaistījušos cilvēku skaits

 • Pašvaldības darbinieku skaits, kas paaugstinājuši profesionālās prasmes


4.2. Vidēja termiņa mērķis: koordinēti, kvalitatīvi, pieejami, pieprasījumam atbilstoši daudzveidīgi sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība.

Rīcības:

4.2.1. Apzināt, skaitliski apkopot visas Cēsu pilsētas sociālam riskam pakļautās iedzīvotāju grupas;

4.2.2. Izveidot un ieviest sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības programmu;

4.2.3. Uzlabot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru;

4.2.4. Ieviest starpinstitucionālās sadarbības sistēmu sociālo pakalpojumu sniegšanai


Indikatori:

 • Rehabilitācijas, mācību un brīvā laika pavadīšanas iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izmantotāju skaits

 • Sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības saņēmēju skaits

 • Iedzīvotāju skaits, kuri pārstāv iedzīvotāju grupas, kas pakļautas augstam sociālam atstumtības riskam un mazaizsargāto personu grupai


4.3. Vidēja termiņa mērķis: pieejami un kvalitatīvi, daudzveidīgi veselības uzlabošanas pakalpojumi un aktivitātes

Rīcības:

4.3.1. Atbalstīt veselības centru izveidi un attīstību

4.3.2. Atbalstīt Cēsu slimnīcas kā lokālās daudzprofilu slimnīcas attīstību

4.3.3. Atbalstīt primārās veselības aprūpes attīstību

4.3.5. Atbalstīt veselīgu dzīves veidu atbalstošus pasākumus


Indikatori:

 • Iedzīvotāju apmierinātība ar veselības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

 • Pasākumu skaits, kas veicina veselīgu dzīves veidu


4.4. Vidēja termiņa mērķis: mūsdienīga un aktīva un pieejama sporta vide

Rīcības:

4.4.1. Veikt mērķtiecīgu sporta attīstību (Izstrādāt sporta attīstības programmu / stratēģiju)

4.4.2. Izstrādāt un īstenot sistēmu sporta klubu un sportistu atbalstam

4.4.3. Sakārtot un attīstīt sporta bāzes

4.4.4. Uzturēt esošos un veidot jaunus brīvā laika pavadīšanas un sporta objektus 4.4.5. Atbalstīt tautas sporta un augstu sasniegumu sporta pasākumus

4.4.6. Veicināt sporta pieejamību personām ar funkcionāla un garīga rakstura traucējumiem


Indikatori:

 • Izstrādāta un ieviesta sporta attīstības programma

 • Investīcijas latos sporta bāzu, brīvā laika pavadīšanas un sporta objektu attīstībai

 • Sporta pasākumos iesaistīto cilvēku skaits

 • Iedzīvotāju apmierinātība ar sporta pasākumu kvalitāti, pieejamību

 • Pilsētas sportistu sasniegumi valsts un starptautiskās sacensībās


4.5. Vidēja termiņa mērķis: iedzīvotājiem un apmeklētājiem droša pilsēta

Rīcības

4.5.1. Pilnveidot pašvaldības policijas materiāli tehnisko bāzi

4.5.2. Veikt pašvaldības policijas darbinieku profesionālās izglītošanas pasākumus

4.5.3. Veikt sabiedrību informējošus pasākumus par drošību pilsētā

4.5.4. Veicināt aktīvu sadarbību starp pašvaldības un valsts policiju


Indikatori:

 • Palīdzības sniegšanas laiks

 • Pārkāpumu skaits (pa noziegumu veidiem)

 • Nelaimes gadījumu skaits

 • Iedzīvotāju apmierinātība ar policijas darbību


Stratēģiskais attīstības virziens: Uzņēmējdarbības vides aktivizēšana

Veiksmīgi attīstīta uzņēmējdarbība ir pamats pilsētas ekonomikai. Šobrīd Cēsīs aktīvi darbojošos uzņēmumu skaits ir samērā mazs. Uzņēmumu norādītās problēmas, kas traucē attīstīties bieži vien nav risināmas pašvaldības līmenī. Tomēr vietējā līmenī ir iespēja radīt apstākļus, kas veicina Cēsīs veidot jaunus uzņēmumus, attīstīt Cēsu reģiona darba tirgu, lai piedāvājums atbilstu pieprasījumam un veidot aktīvu sadarbību starp uzņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm, lai kopīgi risinātu uzņēmējdarbības problēmas un pilsētas attīstību.

Lai efektīvi izmantotu Latvijas radošos un kultūrvides resursus, paaugstinātu pastāvošo radošo nozaru darba produktivitāti, paplašinātu radošu cilvēku ekonomiskās darbības formas, pārvēršot cilvēku radošo potenciālu ekonomiskos ieguvumos, Cēsu uzņēmējdarbības izaugsmē kā viena no perspektīvām ir jāintegrē radošo industriju nozare.

5.1. Vidēja termiņa mērķis: uzņēmējdarbības attīstību veicinoša vide

Rīcības:

5.1.1. Pastāvīgi risināt nodarbinātības un uzņēmējdarbības jautājumus pašvaldībā

5.1.3. Izveidot uzņēmējdarbības atbalsta tīklu

5.1.4. Popularizēt uzņēmējdarbību sabiedrībā

5.1.5. Īstenot pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu pirkšanu no uzņēmumiem, sabiedriskajām organizācijām

5.1.6. Izstrādāt stratēģiju par nekustamā īpašuma izmantošanu pilsētā

5.1.7. Izveidot pašvaldības fondu uzņēmējdarbības, nodarbinātības veicināšanai

5.1.8. Samazināt uzņēmējdarbības atļauto kārtošanas birokrātisko slogu pašvaldībā

5.1.9. Veicināt uzņēmēju sadarbību kopīgu apmācību organizēšanai

5.1.10. Popularizēt Cēsu uzņēmumus vietējā un Latvijas mērogā

5.1.11. Atbalstīt un popularizēt jauniešu uzņēmējdarbību


Indikatori:

 • Uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem (Uzņēmumu reģistrs)

 • Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem (VID)

 • Uzņēmumu dibināšanas un likvidēšanas dinamika (Uzņēmumu reģistrs)

 • Uzņēmumu un nodarbināto sadalījums pa nozarēm (Uzņēmumu reģistrs, VID)

 • Uzņēmēju apmierinātība ar uzņēmējdarbības vidi Cēsīs


5.2. Vidēja termiņa mērķis: sabalansēts darba tirgus pieprasījums un piedāvājums

Rīcības:

5.2.1. Regulāri veikt darba tirgus izpēti

5.2.2. Izveidot sistēmu karjeras izvēles nodrošināšanai

5.2.3. Iesaistīt sociālās atstumtības riska grupas darba tirgū

5.2.4. Izveidot un uzturēt darba vietu datu bāzi

5.2.5. Veicināt jauniešu nodarbinātību

5.2.6. Popularizēt uzņēmumus, kuri maksā konkurētspējīgu atalgojumu un nodrošina labus darba apstākļus

Indikatori:

 • Nodarbinātības līmenis

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums (Cēsīs iekasētie, citur iekasētie)

 • Iesaistīto skolēnu/jauniešu skaits vasaras darbos

 • Darba tirgū iesaistīto cilvēku skaits no sociālās atstumtības riska grupām


5.3. Vidēja termiņa mērķis: Radošās industrijas Cēsīs ir veiksmīgi augoša nozare

Rīcības:

5.3.1. Veidot sabiedrības izpratni par radošajām industrijām, to specifiku un potenciālu Cēsīs

5.3.2. Atbalstīt radošas uzņēmējdarbības veidošanos

5.3.3. Veidot sadarbību starp uzņēmumiem, iedzīvotājiem un izglītības iestādēm, radošā potenciāla attīstībā

5.3.5. Informēt sabiedrību par labās prakses piemēriem uzņēmējdarbībā Cēsīs


Indikatori:

 • iesaistīto cilvēku skaits informācijas pasākumos par radošajām industrijām

 • radošajā inkubatorā iesaistīto personu skaits

 • izdoto, publicēto informatīvo materiālu skaits par radošo uzņēmējdarbību


5.4. Vidēja termiņa mērķis: Cēsīs ir attīstīts tūrisma uzņēmējdarbība

Rīcības:

5.4.1. Veicināt Cēsu pilsētās kļūšanu par Vidzemes tūrisma centru

5.4.2. Informēt sabiedrību par tūrisma nozares nozīmi Cēsu pilsētas attīstībā

5.4.3. Veicināt augstas kvalitātes tūrisma pakalpojumu attīstību

5.4.4. Veicināt inovatīvu tūrisma produktu ieviešanu

5.4.5. Veicināt sadarbību starp uzņēmējiem, kas piedāvā tūrisma pakalpojumus un produktus

5.4.6. Veicināt videi draudzīga tūrisma attīstību

Indikatori:

 • Tūristu skaits, pieaugums

 • Nakšņotāju skaits, pieaugums

 • Tūrisma objektu skaits

 • Tūrisma uzņēmumu skaits

 • Tūristu mītņu un gultas vietu skaits, kongresu, konferenču, izstāžu un izklaides centru skaits

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv