Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 1.aprīlis   Vārda dienu svin: Dagnis, Dagne
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Saistošie noteikumi nr. 18
Saistošie noteikumi Nr. 18
Apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes
10.07.2008. lēmumu Nr.600

(prot.Nr.12., 24.punkts)

2008.gada 10.jūlijā
Cēsīs

Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves un dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu

 

Izdoti, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”

43.panta pirmās daļas 9. un 11.punktu

1. Lietoto terminu skaidrojums

Atjaunošanas darbi – brauktuves vai ietves seguma (asfalts, betona plātnes, grants), zāliena vai apstādījumu atjaunošana.

Atļaujas saņēmējs – pasūtītājs vai būvuzņēmējs, atkarībā no tā uz kā vārda atļauja izdota.

Attīstības priekšlikums – jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas (remonta), restaurācijas un citu darbu ( ieskaitot pagaidu un sezonas rakstura) veikšanas priekšlikums.

Avārija – iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kuru rezultātā nav iespējams ekspluatēt inženierkomunikācijas atbilstoši paredzētajam mērķim vai tiek apdraudēta inženierkomunikāciju ekspluatācijas drošība.

Avārijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju.

Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai.

Būvlaukums - atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi.

Būvobjekts - jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām

Būvuzņēmējs -  fiziska vai juridiska persona, kura atbild  par darbu izpildi.

Darbi -  zemes rakšana, uzbēršana, planēšana, apakšzemes inženiertīklu izbūve, remontu  un avāriju likvidēšana, sastatņu un pagaidu  nožogojuma uzstādīšana, aizņemot brauktuves,  ietves,  dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu  veikšanas laikā.

Iekšējais inženiertīkls – elektronisko sakaru, elektroietaišu, cauruļvadu, iekārtu, ierīču aprīkojuma vai aprīkojuma kopums ēkās aiz ievada noslēgierīces vai ievada sadalnes.

Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās.

Inženierkomunikācija - ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem.

Inženiertīklu pievads – ārējā energoapgāde, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu apgādes sistēma, kas sastāv no pazemes vai (un) virszemes cauruļvadu, kabeļu (vadu) un tā tehnisko ietaišu kopuma no sadales tīkla līdz ēkas ievada noslēgierīcei vai ievada sadalnei.

Tehniskā shēma – inženiertīklu pievada vai iekšējo inženiertīklu tehniskā risinājuma un esošo inženierkomunikāciju attēlojums. Inženiertīkla pievada un iekšējā inženiertīkla shēmas var apvienot, ja to projektēšanu veic vienlaikus.

Sarkanā līnija – Cēsu pilsētas pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo brauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar likumiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.

Nepiemēroti klimatiskie apstākļi brauktuves vai ietves seguma atjaunošanai – ārējā gaisa temperatūra ir zemāka par +10°C.

Neplānotie darbi - darbi, kas nav iekļauti ar brauktuves remonta un rekonstrukcijas darbiem saskaņotajā transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas programmā.

Pasūtītājs - nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs), kuras uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, būvuzņēmējs veic būvdarbus.

Pazemes inženierkomunikāciju izpildshēma – digitālā formā (*.dgn; *.dwg; *.dxf formātā) 1992.gada Latvijas koordinātu sistēmā, turpmāk LKS-92, un Baltijas augstumu sistēmā izpildīts pazemes komunikāciju horizontālās un vertikālās piesaistes plāns, kas sastādīts atbilstoši mēroga 1:500 precizitātes prasībām, kurā uzrādīti pazemes inženierkomunikāciju raksturojošie lielumi un kas saskaņots ar inženierkomunikāciju turētājiem un Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas darbinieku.

Rakšanas darbi - darbi, kas saistīti ar grunts rakšanu dziļāk par 0,30 m un tās uzbēršanu augstāk par 0,30 m.  

2.      Vispārīgie jautājumi

 2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojami un veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, darbi Cēsu ielu sarkano līniju, transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonu robežās, ja tie saistīti ar transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu, veicot brauktuves seguma uzlaušanu, zemes darbus un brauktuves konstrukcijas atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai remonta, vai būvdarbi, kuru laikā nepieciešams aizņemt brauktuves vai ietves elementus, kā arī gadījumos, kad nepieciešams aizņemt brauktuves vai ietves elementus, novietojot uz ietves, brauktuves, laukumos, zālienā, pieturvietās u.c. pagaidu tirdzniecības vietas, nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus un dažādus mehānismus, kā arī citas pagaidu konstrukcijas.

2.2. Noteikumu mērķis:

2.2.1.      nodrošināt transporta būvju atbilstošu tehnisko stāvokli gājēju un transporta drošai satiksmei;

2.2.2.      nodrošināt optimālu satiksmes organizāciju darbu izpildes laikā;

2.2.3.      nodrošināt darbu izpildi pēc iespējas īsākā termiņā.

2.3.Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Cēsu pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.4.Noteikumi attiecas uz darbiem visā Cēsu pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.5.Darbus, kas saistīti ar brauktuves vai gājēju ietvju seguma uzlaušanu, var veikt laika posmā no 15.marta līdz 1.novembrim. Šis noteikums neattiecas uz avārijas darbiem un darbiem, ko veic privātpersonai piederošajā īpašumā. Ja objektīvu iemeslu dēļ pasūtītājam vai būvuzņēmējam nepieciešams darbus veikt, neievērojot šajā punktā noteikto termiņu, jautājumu izskata Cēsu pilsētas būvvaldē, pieaicinot attiecīgo Komunālās nodaļas darbinieku.

2.6.2.1.punktā minētos darbus atļauts veikt tikai pēc atļaujas (4.pielikums) saņemšanas.

2.7.Bez atļaujas aizliegts:

2.7.1.      dziļāk par 0,3 m rakt grunti, veikt izrakumus un urbumus (arī akas), dzīt pāļus un tapas, rakt velēnas, planēt laukumus, nojaukt būves un uzbērt grunti augstāk par 0,3 m;

2.7.2.      aizņemt brauktuves, ietves, apstādījumus un zālienus, novietojot uz tiem sastatnes, nožogojumus, būvmateriālus, transporta līdzekļus un citus mehānismus un iekārtas,

2.7.3.      veikt inženierkomunikāciju pieslēgumus vai to izbūvi, rekonstrukciju vai remontdarbus,

2.7.4.      izmainīt brauktuves vai ietves profilu,

2.7.5.      veidot nojauktā seguma, būvgružu un rakšanas darbu veikšanas laikā izstrādātās grunts atbērtni, t.sk. gan fizisko, gan juridisko personu īpašumā,

2.8.Aizliegts:

2.8.1.      veicot rakšanas darbus, aizbērt, pārrakt, saspiest vai kā citādi bojāt vai izmainīt virsūdeņu novadīšanas sistēmu,

2.8.2.      rokot tranšejas gar koku stādījumiem, bojāt un pārcirst koku balstsaknes

2.8.3.      veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti, iznīcināti vai patvarīgi pārvietoti, noņemti vai uzstādīti satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi;

2.8.4.      uzlauzt jebkura veida jaunizbūvētas brauktuves segumu 5 gadu laikā no to pieņemšanas ekspluatācijā, izņemot avāriju likvidācijas darbus un īpašus gadījumus, izskatot iesniegumu  Tautsaimniecības komitejas sēdē.

2.8.5.      ar rakšanas darbu rezultātā izstrādāto grunti un būvgružiem piesārņot vai aizsprostot brauktuvi, ietves, apstādījumus un zālienus,

2.8.6.      sūknēt ūdeni uz brauktuves, ietves, apstādījumos vai zālienos,

2.8.7.      braukt pa brauktuvēm ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehānismiem, kas bojā brauktuves segumu.

3.      Atļaujas saņemšanas kārtība

3.1.Pirms darbu uzsākšanas pasūtītājam vai būvuzņēmējam jāsaņem Komunālās nodaļas izsniegta atļauja.

3.2.Atļaujas saņemšanai pasūtītājam vai būvuzņēmējam Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā jāiesniedz šādi dokumenti:

3.2.1.      iesniegums (1.pielikums);

3.2.2.      izkopējums no akceptēta būvprojekta, saskaņota tehniskā shēma uz aktualizēta topogrāfiskā plāna, kas ietverts Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas kopējā digitālajā kartē;

3.2.3.      būvatļauja, ja tā nepieciešama attiecīgo darbu veikšanai.

3.2.4.      transporta un gājēju kustības organizācijas shēma, kas saskaņota ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas valsts ceļi” un Cēsu pilsētas pašvaldības policiju, ja nepieciešams, ja tā nepieciešama;

3.2.5.      detalizēts darbu izpildes grafiks.

3.3.Iesniegumu un iesniegtos dokumentus izskata Komunālā nodaļa piecu darba dienu laikā no to saņemšanas un izsniedz saskaņojumu lapu (2. pielikums), kurā norāda institūcijas un privātpersonas, ar kurām jāsaskaņo darbu veikšana.

3.4.Saskaņojums jāsaņem no šādām saskaņojumu lapā norādītajām institūcijām un privātpersonām, ko nosaka Komunālās nodaļas vadītājs vai atbildīgais darbinieks:

3.4.1.      nekustamā īpašuma īpašnieks,

3.4.2.      akciju sabiedrības  „Sadales tīkls” Ziemeļu reģions

3.4.3.       akciju sabiedrība  "Latvijas Gāze"

3.4.4.       Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda”

3.4.5.      centralizētās siltumapgādes sistēmas operators

3.4.6.      sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Citrus Solutions” Austrumlatvijas reģiona Tīklu uzturēšanas nodaļa

3.4.7.      Valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļa

3.4.8.      akciju sabiedrību "CATA",

3.4.9.       mobilo telefonu operators

3.4.10.   Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojs,

3.4.11.  privātpersonu, ar kuru noslēgts līgums par pilsētas elektroapgaismojuma  apkalpošanu,

3.4.12.  kabeļtelevīzijas operators

3.4.13.  Cēsu pilsētas domes Būvvaldes nodaļas vadītājs

3.4.14.  Cēsu pilsētas domes ainavu arhitekts

3.4.15.  Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas darbinieks

3.4.16.  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

3.4.17.  Cēsu rajona policijas pārvalde,

3.4.18.   Cēsu pilsētas pašvaldības policija.

3.5.Ja darbu veikšanai nepieciešams slēgt brauktuvi transporta kustībai, par to pasūtītājam vai būvuzņēmējam jāinformē sabiedrība, izmantojot masu informācijas līdzekļus (vietējais laikraksts, radio u.tml.) un darbu veikšana papildus jāsaskaņo ar:

3.5.1.      Cēsu rajona pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca”,

3.5.2.      Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigāde,

3.5.3.      Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”,

3.5.4.       Atkritumu apsaimniekotāji.

3.6.Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, pasūtītājam vai būvuzņēmējam saskaņojumu lapa jāiesniedz Komunālajā nodaļā, kur to trīs darba dienu laikā izskata. Ja saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi, Komunālās nodaļas vadītājs vai atbildīgais darbinieks izsniedz atļauju.

3.7.Ņemot vērā darbu sarežģītību, specifiku un citus nosacījumus, Komunālās nodaļas vadītājs vai atbildīgais darbinieks atļaujā var norādīt īpašos nosacījumus darbu un atjaunošanas darbu veikšanai.

3.8.Ja darbu veikšanai nepieciešams slēgt brauktuvi un transporta kustību novirzīt pa brauktuvēm ar grants segumu, pasūtītājam vai būvuzņēmējam jānodrošina šo ielu brauktuves kopšana un laistīšana. Brauktuves kopšanas un laistīšanas noteikumus nosaka Komunālā nodaļa, par to norādot saskaņojumu lapā.

3.9. Komunālās nodaļas vadītājs vai atbildīgais darbinieks darbu izpildes termiņus saskaņo, ņemot vērā, ka darbu izpilde organizējama:

3.9.1.      nepieļaujot nepamatotu dīkstāvi;

3.9.2.      saskaņojot apakšzemes inženiertīklu izbūves secību un ierobežojot atkārtotu seguma uzlaušanu vismaz vienas sezonas laikā;

3.9.3.      ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kā arī 1. un 2.kategorijas ielās – ja iespējams, brīvdienās, laikā, kad ir mazāka satiksmes intensitāte.

3.10.        Ja darbu rezultātā nepieciešams veikt brauktuves vai ietves atjaunošanu, pasūtītājam vai būvuzņēmējam jānoslēdz vienošanās par seguma, dabas pamatnes vai apstādījumu atjaunošanas garantēšanu (3.pielikums);

3.11.        Atļauju neizsniedz, ja:

3.11.1.  nav iesniegti 3.2. punktā minētie dokumenti, vai arī tie ir nepilnīgi (neprecīzi);

3.11.2.  nav iegūts saskaņojums ar 3.4. un 3.5.punktos norādītajām institūcijām un privātpersonām;

3.11.3.  ja darbu izpildes laikā plānots publisks pasākums;

3.11.4.  pieteikumu iesniegusi persona, kura viena gada laikā ir pārkāpusi šos noteikumus un saukta pie administratīvās atbildības.

3.12.        Ja atļaujas saņēmējam atļaujā norādītajā darbu izpildes termiņā nav iespējams pabeigt darbus, Komunālā nodaļa izskata jautājumu par iespēju pagarināt šo termiņu, ja vismaz trīs darba dienas pirms atļaujā norādītā darbu izpildes termiņa beigām, saņemts motivēts iesniegums no pasūtītāja vai būvuzņēmēja (atļaujas saņēmēja).

3.13.        Ja mainās pasūtītājs vai būvuzņēmējs, atļauja jāpārreģistrē Komunālajā nodaļā. Atļaujas pārreģistrācijas gadījumā saņemtie institūciju un personu saskaņojumi saglabājas.

3.14.        Atļaujas izsniegšana (t.sk. atļaujas termiņa pagarināšana) ir maksas pakalpojums un maksu par to, kā arī personas, kuras ir atbrīvojamas no maksas, nosaka ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

3.15.        Pēc darbu beigšanas atļauja ir jānoslēdz.

3.16.        Atļauju paraksta un izsniedz, kā arī vienošanos par brauktuves vai ietves seguma atjaunošanas garantēšanu paraksta Komunālās nodaļas vadītājs vai atbildīgais darbinieks. Atļaujas reģistrējamas reģistrācijas žurnālā.

4.      Darbu izpildes kārtība

4.1.Darbus, kā arī brauktuves, ietves seguma un dabas pamatnes atjaunošanas darbus drīkst izpildīt tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām būvkomersantu reģistrā reģistrēts būvuzņēmējs.

4.2.Būvuzņēmēja darbu vadītājam vai citai atbildīgajai personai darbu izpildes laikā jāuzturas būvobjektā.

4.3.Darbu izpildes laikā un vietā atļaujas saņēmējam, atkarībā no tā, kuram atļauja izsniegta, jānodrošina:

4.3.1.      atļaujas un ar to saistītās dokumentācijas atrašanās būvobjektā un uzrādīšana atbildīgajām valsts vai pašvaldības amatpersonām;

4.3.2.      gājēju un satiksmes drošība;

4.3.3.      darba vietas aprīkojuma (nožogojuma, satiksmes regulēšanas līdzekļu u.c.) un darba vietas uzturēšanu kārtībā;

4.3.4.      esošo (uzrādīto) inženiertīklu saglabāšana, izņemot gadījumus, ja būvprojektā vai tehniskajā shēmā attiecīgie  inženiertīkli nav uzrādīti. Pirms darbu uzsākšanas jāuzaicina inženiertīklu turētāja pārstāvis un kopā ar viņu jānosaka inženiertīklu izvietojums un jāveic pasākumi to saglabāšanai; 

4.3.5.      darbu izpilde atļaujā norādītajās darbu izpildes teritorijas robežās. Aizliegts mainīt darbu izpildes teritorijas robežas bez noteikumu un 3.4. un 3.5. punktos minēto institūciju un privātpersonu saskaņojuma;

4.3.6.      darbu izpildes laikā izstrādātā grunts jāizved uz atļaujā saskaņoto atbērtni;

4.3.7.      būvgružu savākšana un aizvešana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4.3.8.      jāveic pasākumi, kas nodrošina rakšanas darbu veikšanas laikā transporta līdzekļu izbraukšanu no būvlaukuma, nepieļaujot brauktuves piegružošanu;

4.3.9.      pārvadājot rakšanas darbu laikā izstrādāto grunti, auglīgo augsni, būvgružus u.c. birstošus materiālus, transporta līdzekļa kravai jābūt nosegtai ar tentu.

4.3.10.  atļaujā un noteikumu 3.4. un 3.5. punktā minēto institūciju un privātpersonu noteikto noteikumu ievērošana;

4.4.  Izbūvējot inženierkomunikācijas, kas šķērso brauktuves, kuru segums veidots no asfaltbetona, betona, dabīgā bruģakmens, mākslīgā bruģakmens (betona plātnes, keramiskais bruģakmens u.c.), lietojama beztranšeju metode (caurduršana), izņemot gadījumus, kad tas tehniski nav iespējams.

4.5. Ja ir paredzēts mainīt brauktuves vai ietves akmens bruģa segumu pret citu segumu, Komunālā nodaļa un būvuzņēmējs sastāda aktu par izņemtā bruģakmens daudzumu. Aktā nosaka, kur bruģakmens nododams uzglabāšanai.

4.6.Veicot būvniecības darbus apstādījumos, jāievēro Cēsu pilsētas domes Saistošie noteikumi, kas nosaka kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā.

4.7.Veicot būves fasādes remontu, ārējām sastatnēm jābūt nosegtām ar aizsargtīklu vai arī veicami cita rakstura aizsargpasākumi, atkarībā no būvobjekta atrašanās vietas, saskaņā ar būvnormatīviem un darbu veikšanas projektu.

4.8.Satiksmes slēgšanas vai ierobežošanas gadījumā atļaujas saņēmējam, atkarībā no tā, kam atļauja izsniegta, jānodrošina:

4.8.1.      vismaz trīs dienas pirms darbu uzsākšanas paziņojums plašsaziņas līdzekļos ar informāciju sabiedrībai par paredzētajiem satiksmes ierobežojumiem;

4.8.2.      rakstisks paziņojums visām ieinteresētajām institūcijām un privātpersonām;

4.8.3.      ātrās medicīniskās palīdzības un citu specializēto transporta līdzekļu piekļūšana attiecīgajam objektam;

4.8.4.      pagaidu autobusu pieturvietu ierīkošana, saskaņojot ar pasažieru pārvadātāju;

4.9.Maģistrālajās ielās darbi jāveic laikā, kad ir vismazākā transporta kustība un termiņos, kas noteikti atļaujā.

4.10.        Pagaidu satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi jānoņem pēc darbu pabeigšanas vienas dienas laikā, vienlaikus atjaunojot iepriekšējo satiksmes organizācijas shēmu (t.sk., brauktuves horizontālos apzīmējumus).

4.11.        Tranšejas un būvbedres pazemes inženiertīklu izbūvei rokot un aizberot, kā arī virszemes būves būvējot, uz brauktuvēm, ietvēm, laukumiem un citās labiekārtotās teritorijās, jāievēro šādi noteikumi:

4.11.1.  tranšejas platumam jāatbilst noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam būvprojektam;

4.11.2.   asfaltbetona segums jāuzlauž, izgriežot trasi ar asfaltbetona griešanas vai frēzēšanas iekārtām;

4.11.3.  tranšejas un būvbedres jānostiprina atbilstoši noteikumiem, ko reglamentē būvnormatīvi vai darbu veikšanas  projekts;

4.11.4.  tranšejas un būvbedres, kas atrodas uz brauktuves, ietves vai laukuma, jāaizber ar drenējošo smilti slāņos, kuru biezums nepārsniedz 0,30 m, katru slāni rūpīgi noblietējot, līdz šķembu pamatam. Virskārta 0,20 m biezumā jāaizber ar šķembām līdz brauktuves seguma augšējai horizontālajai atzīmei (t.sk. brauktuvēm ar grants segumu);

4.11.5.  ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un šahtām atļauts novadīt vaļējos grāvjos, lietus ūdens kanalizācijas rīdziņās vai akās, saskaņojot ar lietus ūdens apsaimniekotāju, un ar nosacījumu, ka pirms notekas jāierīko smilšu ķērājs. Aizliegts ūdeni sūknēt tieši uz brauktuvēm un ietvēm.

4.12.        Ja konstatēts, ka nekvalitatīvi aizbērta uz brauktuves esošā tranšeja vai tā aizbērta ar materiāliem, kas neatbilst atļaujā norādītajiem materiāliem, pēc Komunālās nodaļas vadītāja vai atbildīgā darbinieka pieprasījuma, atļaujas saņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic brauktuves pamata nestspējas vai sablīvējuma mērījumi, vai laboratoriskā pārbaude. Mērījumu vai pārbaudes rezultāti jāiesniedz Cēsu pilsētas domē. Atļaujas saņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu brauktuves pamata nestspējas vai sablīvējuma atbilstību būvnormatīviem.

4.13.        Aizliegts sagatavot betonu, javu vai bitumena maisījumu uz brauktuvēm, ietvēm vai dabas pamatnes.

4.14.        Pēc pazemes inženiertīklu izbūves vai remontdarbu pabeigšanas jāveic šādi darbi:

4.14.1.  aizbērtā tranšeja līdz seguma atjaunošanai jāuztur tādā stāvoklī, kas nodrošina transporta un gājēju kustības drošību un netraucētu pārvietošanos.

4.14.2.  piecu dienu laikā pēc būvniecības darbu beigšanas jāatjauno brauktuves vai ietves segums, dabas pamatnes vai apstādījumu atjaunošana. Ja darbi jāveic saskaņā ar garantijas vēstuli.

4.15.        Brauktuves vai ietves segums jāatjauno atbilstoši būvnormatīviem un komunālās nodaļas darbinieku norādījumiem.

4.16.        Darbu laikā Cēsu pilsētas transporta būvēm, kā arī institūcijām un privātpersonām, nodarītos materiālos zaudējumus sedz atļaujas saņēmējs.

4.17.        Domstarpību gadījumā par atļaujas saņemšanas kārtību vai par veikto būvniecības darbu atbilstību izsniegtajai Atļaujai, jautājums tiek izskatīts Cēsu pilsētas Būvvaldes sēdē.

5.Avāriju likvidācija 

5.1.Par avāriju likvidācijas darbu izpildi atbildīga persona, kuras pārziņā  ir pazemes inženiertīkli.

5.2.Ja avārijas likvidēšana saistīta ar brauktuves vai ietves seguma uzlaušanu un zemes darbiem, uz avārijas vietu obligāti jāizsauc pārējo inženierkomunikāciju turētāju pārstāvji, kuru pārziņā ir pārējās inženierkomunikācijas, un darbi jāveic viņu klātbūtnē.

5.3. Darbu vietas jāaprīko atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

5.4.Lai tiktu kontrolēta avārijas likvidācijas darbu uzskaite un brauktuves, ietves, dabas pamatnes vai apstādījumu atjaunošana, nākamās darba dienas laikā iesniedz Cēsu pilsētas domes Komunālā nodaļā rakstveida pieteikumu, kurā norāda avārijas vietas adresi, būvuzņēmēju un noslēdz vienošanos par seguma atjaunošanu, būvorganizāciju, kas veiks atjaunošanu un termiņu.

5.5.Par transporta un gājēju kustības nodrošināšanu un brauktuves vai ietves seguma atjaunošanu atbildīgs avārijas  likvidācijas darbu izpildītājs.

5.6.Avārija jālikvidē, tranšejas un būvbedres jāaizber, brauktuve, ietve, dabas pamatne un apstādījumi jāatjauno, ievērojot šo noteikumu prasības.

5.7.Uz inženiertīklu izbūvi šīs nodaļas noteikumi nav piemērojami.

6.      Brauktuves, ietves, dabas pamatnes un apstādījumu atjaunošanas darbu
kārtība un garantijas 

6.1.  Brauktuves un ietves segums un tā aprīkojums, kā arī dabas pamatne un apstādījumi jāatjauno atļaujas saņēmējam par saviem līdzekļiem atbilstoši šo noteikumu un citu normatīvo aktu, kā arī atļaujas, vienošanās par brauktuves vai ietves seguma atjaunošanu un tehnisko noteikumu prasībām.

6.2. Brauktuves un ietves seguma un tā aprīkojuma, dabas pamatnes un apstādījumu atjaunošanas termiņu nosaka atļaujā, ņemot vērā darba apjomu un transporta vai gājēju kustības intensitāti. Brauktuves atjaunošanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par piecām dienām no rakšanas darbu pabeigšanas. Objektīvu iemeslu dēļ, pēc atļaujas saņēmēja motivēta iesnieguma saņemšanas, brauktuves atjaunošanas termiņu var pagarināt.

6.3.Ja inženiertīklu izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas darbi, ieskaitot arī avāriju likvidācijas darbus, ir saistīti ar brauktuves seguma uzlaušanu un tā atjaunošanu, darbu izpildītājam jānodrošina, lai kvalitatīvi tiktu sablīvēta grunts un atjaunots  segums, tādējādi novēršot lauzuma vietas deformāciju brauktuves ekspluatācijas laikā.

6.4.Komunālai nodaļai ir tiesības uzdot atļaujas saņēmējam veikt aizbērto tranšeju un atjaunotā brauktuves seguma kvalitātes pārbaudes (arī laboratoriskās pārbaudes), kas tiek veiktas par tās atļaujas saņēmēja līdzekļiem, kas veikusi inženiertīklu izbūves vai avārijas likvidēšanas darbus. Atjaunotais brauktuves un ietves segums un aprīkojums, kā arī apstādījumi jāuzrāda Komunālās nodaļas pārstāvim, sastādot aktu par brauktuves seguma un apstādījumu atjaunošanas darbu pabeigšanu.

6.5.Ar brauktuves seguma uzlaušanu saistītā inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija nedrīkst pasliktināt brauktuves ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.

6.6.Ja inženiertīklu izbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju nepieciešams veikt brauktuves seguma atjaunošanai nepiemērotos klimatiskos apstākļos, pēc darbu pabeigšanas jāveic brauktuves seguma pagaidu atjaunošana. Brauktuves segums atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz 15. maijam par atļaujas saņēmēja līdzekļiem.

6.7.Ja atjaunojamajā zonā atrodas inženierkomunikāciju kontrolakas vai citi inženiertīkli, pirms brauktuves elementu atjaunošanas, jāpieaicina tās organizācijas pārstāvji, kuru pārziņā ir attiecīgie inženiertīkli.

6.8. Atļaujas saņēmējam par saviem līdzekļiem jānovērš būvdarbu defekti, kas radušies, sekojošos termiņos: 

6.8.1.      atjaunotajam brauktuves segumam - trīsdesmit sešu mēnešu laikā no atjaunošanas darbu pabeigšanas;

6.8.2.      atjaunotajām ietvēm, brauktuves segumiem iebrauktuvēs un iekšpagalmos - divdesmit četru mēnešu laikā no atjaunošanas darbu pabeigšanas;

6.8.3.      atjaunotajam zālienam – sešu mēnešu laikā no atjaunošanas darbu pabeigšanas;

6.8.4.      atjaunotajiem stādījumiem - divdesmit četru mēnešu laikā no atjaunošanas darbu pabeigšanas.

6.9.Ja noteikumu 6.8. punktā minētajā termiņā konstatē brauktuves seguma deformāciju (maksimālā atstarpe starp 3 m latu un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm) vai zāliena un apstādījuma defekts (radies zāliena sēklas, stādījuma vai nekvalitatīvas iestrādes rezultātā), Komunālās nodaļas darbinieks, pieaicinot atļaujas saņēmēju, sastāda defektu aktu (5.pielikums). Ja atļaujas saņēmējs atsakās parakstīt defektu aktu, par to norāda defektu aktā, taču tas neatbrīvo atļaujas saņēmēju no atbildības par radušos defektu novēršanu. Defekti jānovērš defektu aktā norādītajā termiņā un apjomā. Ja atļaujas saņēmējs defektu aktā noteiktajā termiņā nenovērš defektus, to novēršanu organizē Komunālā nodaļas, pieaicinot trešo personu. Šajā gadījumā izdevumi par defektu novēršanu jāsedz atļaujas saņēmējam.

6.10.Ar brauktuves seguma uzlaušanu saistītā inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija nedrīkst pasliktināt brauktuves ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.

6.11.Ja laboratoriskās pārbaudes atzinumā konstatēts, ka brauktuves seguma konstrukcija vai materiāli neatbilst atļaujā noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīviem, kā arī punktos 4.11.4. minētajos gadījumos, darbs netiek uzskatīts par pabeigtu. Tiek pagarināts darba veikšanas termiņš no defekta konstatēšanas brīža līdz tā novēršanai un seguma atjaunošanai.

6.12. Zāliena atjaunošana veicama sekojoši -  auglīgās augsnes iestrāde (atkarībā no laika apstākļiem) un zāles sēklu iesēšana un iestrāde augsnē  (25 g uz 1 m2) laikā no 1.maija līdz  31.augustam.

6.13. Atjaunoto apstādījumu garantijas termiņš ir seši mēneši zālienam un divdesmit četri mēneši stādījumiem. Ja minētajā termiņā tiek konstatēts zāliena vai stādījumu defekts, kas radies zāliena sēklas, stādījuma vai nekvalitatīvas iestrādes rezultātā, tiek sastādīts divpusējs akts. Atkārtota apstādījumu atjaunošana tiek veikta par atļaujas saņēmēja līdzekļiem, kas atbildīgs par konkrētā projekta realizāciju. 

7. Darbu pieņemšana un atļaujas noslēgšana 

7.1.Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves, pirms tranšejas aizbēršanas jāsastāda trases izpildshēma, kurai jāatbilst noteiktajām prasībām:

7.1.1. digitālā formā ar ,,Microstation” vai „AutoCAD” savietojamu failu veidā (*.dgn; *.dwg; *.dxf formātā) vai uz digitālā veidā sagatavota topogrāfiskā plāna, kas saskaņots ar Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas darbinieku un kas ievietots pilsētas digitālajā kartē, uzrādot horizontālās piesaistes un vertikālās atzīmes;

7.1.2.       LKS-92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā;

7.1.3.       valstī apstiprinātajiem topogrāfiskajiem apzīmējumiem un līmeņu sadalījumiem;

7.1.4.       mēroga 1: 500 precizitātei;

7.1.5.       izpildshēmā jābūt parādītiem pilsētas poligonometrijas punktiem, ja tie atrodami dabā;

7.1.6.       ja poligonometrijas punkti ir bijuši rakšanas darbu teritorijas tuvumā, tad pirms rakšanas atļaujas noslēgšanas un pie objekta nodošanas tos dabā pārbauda Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas darbinieks;

7.1.7.       ja poligonometrijas punkti ir tikuši iznīcināti rakšanas darbu gaitā, tad celtniecības vai citas atbildīgās organizācijas veic šo punktu atjaunošanu par saviem līdzekļiem ģeodēziskajos darbos licencētas vai sertificētas personas klātbūtnē.

7.2.      Inženierkomunikāciju pieņemšana ekspluatācijā pēc izbūves notiek Latvijas būvnormatīva LBN 301 noteiktajā kārtībā.

7.3.      Atļauju noslēdzot, atļaujas saņēmējs:

7.3.1.      uzrāda objektu Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas atbildīgajam darbiniekam, kurš izsniedz atzinumu vai izdara atzīmi atļaujā par seguma atjaunošanu; 

7.3.2.      iesniedz izpildshēmu Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas atbildīgajam darbiniekam, kurš izdara atzīmi atļaujā par shēmas saņemšanu.

8. Atbildība par noteikumu pārkāpšanu

8.1.               Par darbu veikšanu bez atļaujas, kā arī par citu šajos noteikumos minēto normu pārkāpšanu fiziskajām personām uzliek naudas sodu līdz divi simti piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

8.2.               Kontroli par noteikumu ievērošanu veic  Cēsu pilsētas pašvaldības policija un Komunālā nodaļa.

8.3.               Administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt:

8.3.1.         Cēsu pilsētas pašvaldības policija;

8.3.2.         Valsts policija.

8.4.               Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un administratīvo sodu uzliek Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija.

9.Nobeiguma noteikumi 

9.1.  Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes (25.10.2001., prot.Nr.15,&) Saistošie noteikumi Nr.7 „Par kārtību, kādā veicami apakšzemes komunikāciju izbūves, remontu  un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu  nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves,  ietves,  apstādījumus un zālājus ēku un objektu celtniecības un remontdarbu  veikšanas laikā Cēsu pilsētā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums

Cēsu pilsētas domes

Saistošiem noteikumiem Nr.____

___.______2008., prot.Nr. ____, ___.punkts

 

I E S N I E G U M S

darbu veikšanai

 

Iesniedzējs   __________________________________________________________

fiziskām personām- vārds, uzvārds, juridiskām personām-nosaukums.

 

        __________________________________________________________

fiziskām personām- personas kods, juridiskām personām-vienotais reģ.Nr.

     

Adrese         __________________________________________________________

Juridiskās personas pārstāvis________________________________          _____________________

               Vārds, uzvārds                                    tālruņa numurs

Lūdzu izsniegt atļauju  - inženiertīklu izbūve                                                       []    

                                     -  sastatņu vai pagaidu nožogojuma uzstādīšana            []

                                     -  brauktuvju vai ietvju izbūve                                    []

                                     -  remontdarbi vai avārijas novēršanas darbi                  []

Darbu veikšanas adrese – Cēsīs, ______________________________________________

Darbu veikšanas ilgums            - brauktuve  ______________ dienas

                                                  - ietve          ______________  dienas

                                                  - dabas pamatne ___________  dienas

                                                  - zemes gabala teritorijā _____ dienas

Kopējais darbu izpildes laiks: sākums 200___ . gada ____________________

                                                beigas   200___ . gada ____________________

Grunts vai būvgružu nogādāšanas vieta_________________________________________,

kas saskaņota ar __________________________________________________________

              fiziskām personām- vārds, uzvārds,juridiskām personām-nosaukums, reģ.Nr.

Atjaunošanas darbus veiks __________________________________________________

              fiziskām personām- vārds, uzvārds,juridiskām personām-nosaukums, reģ.Nr.

saskaņā ar līgumu Nr. ______  200____. gada ___________________________________

      -    brauktuve                      []

      -    ietve                             []

      -    dabas pamatne             []

Atjaunošanas darbu termiņš – 200 ____. gada ____________________

Atbildīgais par būvdarbu veikšanu _____________________________________________

                                                                        amats, vārds, uzvārds

Pievienoti sekojoši dokumenti:

1.      projekts vai inženiertīklu tehniskā shēma, uz aktualizēta topogrāfiskā plāna, kā arī digitālā veidā

2.      būvatļauja (ja darbu veikšanai nepieciešama)

3.      transporta un gājēju kustības organizācijas shēma (ja darbu veikšanai nepieciešama)

4.      darbu veikšanas plāns ar kalendāro grafiku

5.      līguma kopija par atjaunošanas darbu veikšanu

 

 

Pasūtītājs/būvuzņēmējs __________________                       _________________________

                     paraksts                                            vārds, uzvārds

 

2.pielikums

Cēsu pilsētas domes

Saistošiem noteikumiem Nr.____

___.______2008., prot.Nr. ____, ___.punkts

SASKAŅOJUMU LAPA

Cēsīs,                                                                                       200___. gada ___ _________

Darbu ____________________________________________________________________

darbu veids

veikšanai Cēsīs, ___________________________________________________________,

adrese

pamatojoties uz ______________ izsniegto būvatļauju Nr. _________________________,

kas derīga līdz 200____.gada _______________________

Pasūtītājs _________________________________________________________________

fiziskām personām- vārds, uzvārds, juridiskām personām-nosaukums, vien.reģ.Nr.

Darbus veic _______________________________________________________________   

fiziskām personām- vārds, uzvārds, juridiskām personām-nosaukums, vien.reģ.Nr.

Atbildīgā persona  __________________________________________________________

fiziskām personām- personas kods, juridiskām personām-amats,vārds, uzvārds

 

Darbu izpildes laiks: sākums 200__.gada _______________________ pl. ______________

                                  beigas   200__.gada _______________________ pl. ______________

Papildus noteikumi ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

SASKAŅOTS

Nr.p.k.

Nosaukums

Zīmogs

Paraksts

un atšifrējums

1

Akciju sabiedrības  „Sadales tīkls” Ziemeļu reģions

Pļavas iela.........

z.v.

 

 

 

2

Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze”

Krišjāņa Valdemāra iela 16

z.v.

 

 

 

3

Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda”

Valmieras iela 10

z.v.

 

 

 

4

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Citrus Solutions” Austrumlatvijas reģiona Tīklu uzturēšanas nodaļa

Raunas iela 13

z.v.

 

 

 

5

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļa

Valmieras iela 17

z.v.

 

 

 

6

Akciju sabiedrība „CATA”

Jāņa Poruka iela 8

z.v.

 

 

 

7

Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojs

Maija iela 1

z.v.

 

 

 

8

Centralizētās siltumapgādes sistēmas operators

z.v.

 

 

 

9

Mobilo telefonu operators

z.v.

 

 

 

10

Kabeļtelevīzijas operators

z.v.

 

 

 

11

Privātpersonu, ar kuru noslēgts līgums par pilsētas elektroapgaismojuma  apkalpošanu

z.v.

 

 

 

12

Cēsu pilsētas domes Būvvaldes nodaļas vadītājs

z.v.

 

 

 

13

Cēsu pilsētas domes ainavu arhitekts

z.v.

 

 

 

14

Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas darbinieks

z.v.

 

 

 

15

Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas darbinieks

z.v.

 

 

 

16

Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas darbinieks

z.v.

 

 

 

17

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

z.v.

 

 

 

18

Cēsu rajona policijas pārvalde

z.v.

 

 

 

19

Cēsu pilsētas pašvaldības policija

z.v.

 

 

 

20

Nekustamā īpašuma īpašnieks

z.v.

 

 

 

21

Cēsu rajona pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca”

z.v.

 

 

 

22

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigāde

Valmieras ielā 1

z.v.

 

 

 

23

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”

z.v.

 

 

 

24

Atkritumu apsaimniekotāji

z.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pielikums

Cēsu pilsētas domes

Saistošiem noteikumiem Nr.____

___.______2008., prot.Nr. ____, ___.punkts

VIENOŠANĀS

par brauktuves, ietves seguma, dabas pamatnes vai apstādījumu atjaunošanu

Cēsis                                                                             200______.gada __.”______________

 

             Cēsu pilsētas dome, Raunas iela 4, Cēsis, Reģ. Nr. 90000031048, turpmāk tekstā Dome, kuras vārdā, saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.........”Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu  un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu  nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves,  ietves,  dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu  veikšanas laikā Cēsu pilsētā” 6.punktu rīkojas Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas vadītājs __________________________________, no vienas puses un


_____________________________________________________________________                               
(
fiziskām personām – vārds, uzvārds; juridiskām personām – nosaukums)
 

______________________________________________________________________
(fiziskām personām – personas kods; juridiskām personām –vien. reģistrācijas Nr.)


______________________________________________________________________,
(fiziskām personām – dzīvesvieta; juridiskām personām – juridiskā adrese)

 turpmāk tekstā – atļaujas saņēmējs, no otras puses, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 200.....gada “___.”______________ izsniegto rakšanas atļauju Nr. ______,

savstarpēji vienojas par sekojošo:

Atļaujas saņēmējs no savas puses apņemas  pēc rakšanas darbu veikšanas _____ dienu laikā,  par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem atbilstoši Cēsu pilsētas domes  Saistošo noteikumu Nr.........”Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu  un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu  nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves,  ietves,  dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu  veikšanas laikā Cēsu pilsētā” un spēkā esošo  celtniecības normu un tehnisko noteikumu prasībām, atjaunot brauktuvju vai ietvju segumu, dabas pamatni vai apstādījumus Cēsīs,___________________________ ielā, posmā no ____________________ līdz __________________________, garantējot seguma kvalitāti ............... mēneši, dabas pamatnes vai apstādījumu kvalitāti ........ mēneši.

1.      Atļaujas saņēmēja pienākums ir rakstiski brīdināt Domi par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc šīs Vienošanās noslēgšanas, no atļaujas saņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, un, kuru dēļ nepieciešams pagarināt šīs Vienošanās 1.punktā noteikto darbu izpildes termiņu, iesniedzot priekšlikumus par Vienošanās grozīšanu.

2.      Ja atļaujas saņēmējs neveic šīs Vienošanās 1.punktā noteiktos darbus norādītajā termiņā un nav iesniedzis vai Dome nav akceptējusi atļaujas saņēmēja priekšlikumu pagarināt brauktuves vai ietves seguma, dabas pamatnes vai apstādījumu atjaunošanas darbu izpildes termiņu, tās pienākums ir samaksāt Domei līgumsodu Ls 50,00 (piecdesmit lati) apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo atļaujas saņēmēju no to saistību izpildes, kuras atļaujas saņēmējs ar šo Vienošanos speciāli uzņēmies.

3.      Ja atļaujas saņēmējs nav izpildījis savas ar šo Vienošanos uzņemtās saistības, Darbu izpildi organizē Dome, bet atļaujas saņēmējs sedz visus izdevumus, kas Domei ar to veikšanu radušies.

4.      Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.      Šī Vienošanās var tikt grozīta un papildināta pusēm savstarpēji vienojoties, ko puses apstiprina ar saviem parakstiem un rekvizītiem, pievienojot šai Vienošanās kā tās neatņemamu sastāvdaļu. Papildus vienošanās, kas nav rakstiskā formā un ar pušu parakstiem apliecinātas, nav spēkā.

6.      Vienpusēja atkāpšanās no šī Līguma nav pieļaujama.

7.      Visus strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šīs Vienošanās izpildi, puses risina pārrunu ceļā, gadījumā, ja puses nevar panākt vienošanos, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.

8.      Vienošanās sastādīta un parakstīta divos eksemplāros, no kuriem viens izsniegts Domei, viens – atļaujas saņēmējam. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

Cēsu pilsētas dome                                           _______________________________

 

Cēsis, Raunas iela 4                                        adrese:_______________________

Reģ. Nr. 90000031048                                    p.k./reģ. Nr. _____________________

A/s SEB BANKA                                            banka: ______________________

UNLALV2X                                                    bankas kods: _________________

LV51 UNLA 0004 0131 3083 5                     konta Nr. ____________________

 

 

___________________ z.v.                                        _________________________ z.v.

 

 

 

 

 

 

4.pielikums

Cēsu pilsētas domes

Saistošiem noteikumiem Nr.____

___.______2008., prot.Nr. ____, ___.punkts

CĒSU PILSĒTAS DOME

A T Ļ A U J A        Nr. _____

Izsniegta200__.gada  "_____ "_______________________________

Atļauts izpildīt:

1.Rakšanas darbus____________________________________________ (adrese)

2.Sastatņu uzstādīšanu ________________________________________ (adrese)

3.Celtniecības nožogojuma uzstādīšanu ___________________________ (adrese)

4.Aizņemt brauktuves vai ietves daļu _____________________________ (adrese)

Sakarā ar _________________________________________________________________

                                                           (darbu veids)

Būvatļauja Nr................., derīga līdz 200...gada .............

Darbu veikšanas termiņš:

               sākums – 200__.gada "        "_____________________ pl. __________________

               beigas  -  200__.gada "        " _____________________pl. __________________

              

 Maksa : kvīts Nr. ___________, 200___.gada _____________________

Ar Cēsu pilsētas domes Saistošiem noteikumiem Nr............”Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu  un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu  nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves,  ietves,  dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu  veikšanas laikā Cēsu pilsētā” iepazinos un atļauju saņēmu.

Atļaujas saņēmējs:  _____________________Tālr._______________

Atbildīgā persona: _____________________Tālr._______________

 

Atļauju saņēma _______________________

                                       vārds, uzvārds

     __________________________________

                        paraksts    

Atļauju izsniedza _____________________

                                     vārds, uzvārds

     __________________________________

                        paraksts    

 

Pirmais pagarinājums

Sākums:  200__.gada _______________

Beigas : 200__.gada ________________

Maksa :

Otrais pagarinājums

Sākums:  200__.gada _______________

Beigas : 200__.gada ________________

Maksa :

Trešais pagarinājums

Sākums:  200__.gada _______________

Beigas : 200__.gada ________________

Maksa :

Ceturtais pagarinājums

Sākums:  200__.gada _______________

Beigas : 200__.gada ________________

Maksa :

 

Pēc darbu pabeigšanas vienas nedēļas laikā atļauja jānoslēdz!

Atļaujā minētie darbi pabeigti

 

Paraksts

Vārds, uzvārds

Datums

Attīstības plānošanas nodaļa

 

 

 

Komunālā nodaļa

 

 

 

5.pielikums

Cēsu pilsētas domes

Saistošiem noteikumiem Nr.____

___.______2008., prot.Nr. ____, ___.punkts

DEFEKTU AKTS

 

Darbu veikšanas vieta un adrese

  

  

Pasūtītājs/ Būvuzņēmējs

  

                                        

 (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs vai juridiskās

  

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, pārstāvja vārds, uzvārds, amats)

 

  

Būvdarbu projekts, numurs

 

  

Defektu apraksts, vieta,             

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 

Defektu novēršanas termiņš un noteikumi

 

 

  

  

 

  

  

 

 

Pasūtītāja pārstāvis

  

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

Būvuzņēmēja pārstāvis

  

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

Cēsu pilsētas domes pārstāvis

  

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

 

     

20____.gada _____._________________________

 

Minētie defekti novērsti 20___.gada______. ______________

 

Pasūtītāja pārstāvis

  

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

Būvuzņēmēja pārstāvis

  

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

Cēsu pilsētas domes pārstāvis

  

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv