Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23


Apstiprināts ar Cēsu novada domes

26.11.2009. lēmumam Nr.407

(prot. Nr.14, 35.p.)

                                               

Cēsu novada saistošie noteikumi Nr.23

 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”

 

 

Izdoti saskaņā ar

Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības likuma

3.panta otro un trešo daļu,

Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu

Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

 pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā

 pakalpojuma izmaksas tiek segtas no

pašvaldības budžeta” 6.punktu

 

 

I. Vispārīgie noteikumi

1.      Šie noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldībā nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) veidus, to piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2.      Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas institūcijās.

3.      Tiesības saņemt pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Cēsu novadā un faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā.

4.      Cēsu novada pašvaldībā sociālo pakalpojumu sniegšana un organizēšana ir uzdota Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests).

5.      Dienesta sniegto Pakalpojumu cenas tiek noteiktas ar Cēsu novada domes lēmumu.

6.      Pakalpojumu saņēmējam un pakalpojuma saņēmēja apgādniekam ir pienākums norēķināties par saņemto pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos paredzētajai kārtībai.

II. Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība

7.      Dienests sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus: 

7.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīves vietā- aprūpe mājās;

7.2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:

7.2.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

7.2.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

7.2.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

7.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā:

7.3.1. atbalsta un pašpalīdzības grupas;         

7.3.2. atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums;

7.3.3. dienas un atbalsta centra pakalpojumi:

7.3.3.1. Dienas centra pensijas vecuma personām pakalpojumi;

7.3.3.2. Dienas centra bērniem un jauniešiem „Saules taka” pakalpojumi;

7.3.3.3. Rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem pakalpojumi;

7.4. sociālā aprūpe institūcijā:

7.4.1. īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām;

7.4.2. naktspatversmes pakalpojumi;

7.5. sociālais darbs novada pašvaldības Sociālajā dienestā;

7.6. citi pakalpojumi:

7.6.1. psihologa pakalpojumi;

7.6.2. specializētā autotransporta pakalpojumi;

7.6.3. veļas mazgāšanas pakalpojumi.

 8. Pieprasot šajos saistošajos noteikumos minētos pakalpojumus, persona vai tās pārstāvis Dienestā iesniedz dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumu Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kārtība” 3. punktā noteiktajam.

9. Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma pieņemšanas termiņu, Dienests 10 darba dienu laikā no personas iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, kā arī, ja nepieciešams, pēc apsekošanas dzīves vietā novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu.

Aprūpes mājās pakalpojums.

10. Aprūpes mājās pakalpojums (Aprūpe) ir pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī bērnu invalīdu aprūpe.

10.1. Personai piešķiramās Aprūpes apjoms tiek noteikts četros līmeņos:

10.1.1. I līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; grīdas mitrā uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu iznešana; logu mazgāšana 1 reizi gadā; aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; citi pakalpojumi;

10.1.2. II līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; grīdas mitrā uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu iznešana; logu mazgāšana 1 reizi gadā; aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu; palīdzība vannošanā; citi pakalpojumi;

10.1.3. III līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; grīdas mitrā uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu iznešana; logu mazgāšana 1 reizi gadā; aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu; palīdzība vannošanā; palīdzība medikamentu lietošanā; fizisko aktivitāšu veicināšana; krāsns kurināšana; palīdzība ēdiena gatavošanā; trauku mazgāšana; citi pakalpojumi;

10.1.4. IV līmenis: pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; grīdas mitrā uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārtošana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; atkritumu iznešana; logu mazgāšana 1 reizi gadā; aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu; palīdzība vannošanā; palīdzība medikamentu lietošanā; fizisko aktivitāšu veicināšana; krāsns kurināšana; aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšana (kāju un roku nagu apkopšana, matu mazgāšana, skūšanās); izgulējumu profilakse, pampera nomaiņa, stomas somas nomaiņa, urīnpūšļa skalošana, urīnsomas nomaiņa.

10.2. šo noteikumu 10.1. punktā noteiktā Aprūpe personai tiek sniegta tikai darba dienās darba laikā:

10.2.1. I līmenī - ne vairāk kā 16 stundas mēnesī;

10.2.2. II līmenī - ne vairāk kā 24 stundas mēnesī;

10.2.3. III līmenī – ne vairāk kā 32 stundas mēnesī;

10.2.4. IV līmenī – ne vairāk kā 48 stundas mēnesī.

10.3. Aprūpe var tikt finansēta:

10.3.1.  no Dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā;

10.3.2. no personas vai tās likumīgo apgādnieku līdzekļiem ar noteiktu Dienesta līdzfinansējumu;

10.3.3. no personas, tās ģimenes locekļu vai likumīgo apgādnieku finansu līdzekļiem.

10.4. Aprūpi no Dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā finansē:

10.4.1. personām, kurām nav likumīgo apgādnieku vai to likumīgie apgādnieki ir atzīti par trūcīgām personām, un tie:

10.4.1.1. saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilst trūcīgas personas statusam;

10.4.1.2. saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem „Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” ir atzīti par maznodrošinātām personām;

10.4.2. bērniem invalīdiem līdz 5 stundām nedēļā.

10.5. Aprūpi ar noteiktu Dienesta līdzfinansējumu piešķir:

10.5.1. ja persona nevar segt pilnu Aprūpes maksu, jo, sedzot izdevumus par Aprūpi, tās rīcībā esošie līdzekļi pēc Aprūpes samaksas kļūst mazāki par šo noteikumu 10.4.1.2. punktā noteikto līmeni;

10.5.2. ja personas ienākumi pirms Aprūpes samaksas pārsniedz šo noteikumu 10.4.1.2. punktā noteikto līmeni, bet persona nevar samaksāt pilnu Aprūpes maksu, persona maksā daļu no Aprūpes maksas – starpību starp tās ienākumu līmeni un Cēsu novada pašvaldībā noteikto maznodrošinātas personas/ ģimenes ienākumu līmeni. Atlikusī Aprūpes samaksas daļa līdz pilnai Aprūpes samaksai tiek apmaksāta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

11. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto pakalpojumu apjomu.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

12. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

13. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.  

 

 

Atbalsta un pašpalīdzības grupas

 14. Atbalsta un pašpalīdzības grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu to risināšanai, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju. Tiesības saņemt atbalsta grupas pakalpojumu ir ikvienai motivētai personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties.

Atbalsta ģimene/uzticības persona

 15. Atbalsta ģimene/uzticības persona ir ģimene/persona, kura sniedz citai ģimenei atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā, un šo pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Dienesta izvērtējumu, noslēdzot attiecīgu vienošanos ar atbalsta ģimeni/uzticības personu.

Dienas centra pensijas vecuma personām pakalpojums

16. Dienas centra pensijas vecuma personām pakalpojums nodrošina personu sociālo aprūpi, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši Dienas centra Nolikumam.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem „Saules taka”

17. Dienas centrs bērniem un jauniešiem „Saules taka” atbilstoši dienas centra Nolikumam sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nepietiekami resursi, nodrošinot bērniem sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem

18. Rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem līdz apmācības uzsākšanai skolā (7 – 8 gadu vecumam).

Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā

19. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi uz laiku līdz 3 mēnešiem pilngadīgām personām:

19.1. kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas centra un naktspatversmē noteikto pakalpojumu apjomu;

19.2. pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Naktspatversme

20. Naktspatversme ir pakalpojums, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas un veļas mazgāšanas iespējas līdz 3 mēnešiem viena gada laikā.

21. Atsevišķos gadījumos, ja persona pilda normatīvajos aktos noteiktos klientu līdzdarbības pienākumus, Dienests, pamatojoties uz individuālo klienta rehabilitācijas plānu, var pagarināt klienta uzturēšanās laiku naktspatversmē

22. Personai, ierodoties naktspatversmē, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, atsevišķos gadījumos (pirmo nakti) personas var uzņemt naktspatversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.

Sociālais darbs Dienestā

23. Sociālais darbs nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

24. Lai pieņemtu lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, Dienesta pienākums ir apsekot dzīves vietā personas, kuras pēc palīdzības vērsušās pašas, kā arī, ja personu sociālo un psiholoģisko problēmu risināšanai norīkojusi institūcija vai cita persona, kas pārstāv bērna, personas vai ģimenes intereses.

25. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu, iepriekš par to nebrīdinot klientu.

26. Klienta atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par pamatu pakalpojuma nesniegšanai.

Psihologa pakalpojumi

27. Psihologa pakalpojumu, pamatojoties uz Dienesta sociālā darbinieka atzinumu, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās.

Speciālā transporta pakalpojums

28. Speciālā transporta pakalpojums ir pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Speciālā transporta pakalpojums ietver personas un, ja nepieciešams, tās pavadoņa transportēšanu ar speciālo autotransporta līdzekli, izņemot personas, kuras ir transportējamas guļus stāvoklī.

Veļas mazgāšanas pakalpojums

29. Veļas mazgāšanas pakalpojums Dienestā tiek sniegts trūcīgām ģimenēm un aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem.

Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

30. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.

31. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā

Noslēguma jautājums

32. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.

 33. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. saistošie noteikumi Nr.10 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojumu saņemšanas kārtību Cēsu pilsētā” un tajos veiktie grozījumi.

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv